MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 205/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 205         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 24 martie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

24. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora

 

282. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor masuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora

 

25. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru īndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

283. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru īndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

29. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

287. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

180. - Hotărāre privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Valea Doftanei şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova

 

181. - Hotărāre privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Runcu şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17 din 27 februarie 2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 158 din 29 februarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 24.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 martie 2014.

Nr. 282.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru īndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru īndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, cu următoarea modificare:

- La articolul 39, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) investiţie publică - investiţia realizată de către sau īn numele unei instituţii publice, conform definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al unei instituţii publice locale, conform definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, īn cazul īn care proiectul este cofinanţat din fonduri alocate de la bugetul de stat sau ale unui operator economic asupra căruia statul deţine controlul şi este reclasificat īn sectorul administraţiei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare. Se consideră investiţii publice şi investiţiile realizate din credite bancare garantate de către stat, contractate de o unitate administrativ-teritorială sau de un operator economic asupra căruia statul deţine controlul şi este reclasificat īn sectorul administraţiei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi investiţiile care fac obiectul unui parteneriat public-privat pentru elaborare, implementare, operare şi/sau finanţare;

c) proiect de investiţii - setul de activităţi desfăşurate īntr-un anumit interval de timp, ca parte a unui program de cheltuieli publice, īn scopul realizării unei investiţii publice;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 25.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru īndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru īndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 martie 2014.

Nr. 283.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Personalul de specialitate care are şi īndeplineşte efectiv atribuţii īn cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate Romāniei prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumentele financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare īn Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», pentru īndeplinirea acestor atribuţii, beneficiază de majorare salarială.

(2) Prin personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate Romāniei se īnţelege funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special, personal militar, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi personal contractual altul decāt cel īncadrat pe funcţii comune din sectorul bugetar.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prin hotărāre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Afacerilor Interne, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate Romāniei prin Programul general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», numărul şi structura posturilor, criteriile de īncadrare a personalului pe funcţii specifice şi numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului, potrivit art. 1 şi 2, īn funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Salariile de bază/Soldele de funcţie/Salariile de funcţie-indemnizaţiile de īncadrare corespunzătoare funcţiilor īn care este īncadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu pānă la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, fără a depăşi īn total numărul de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, īn funcţie de īndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărāre a Guvernului.

(2) Pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit criteriile pentru majorarea salariilor de bază cu pānă la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, īn condiţiile alin. (1), se aprobă prin hotărāre a plenului Curţii de Conturi, la propunerea preşedintelui Autorităţii de Audit. Hotărārea se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(3) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin. (1) se face cel puţin o dată pe an, ocazie cu care numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului ca majorare a salariului de bază se poate modifica īn funcţie de rezultatele activităţii proprii.”

4. Articolul 4 se abrogă.

Art. II. - Īn termen de 10 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, Ministerul Fondurilor Europene va supune Guvernului, spre adoptare, proiectul actului normativ de modificare īn mod corespunzător a Hotărārii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 29.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi se dispune publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 martie 2014.

Nr. 287.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Valea Doftanei şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi īn administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinānd domeniului public al statului şi aflate īn administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumurilor forestiere, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova, şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, īn vederea realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare şi īntreţinere a acestora.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 2, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova, şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei.

(2) Pentru terenurile aferente drumurilor forestiere menţionate la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Valea Doftanei asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestor terenuri.

Art. 4. - Preda rea-prelua rea drumurilor forestiere prevăzute la art. 2 şi a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 3 se va face prin protocol īncheiat īntre părţile interesate, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 180.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru care se modifică descrierea tehnică

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Caracteristici tehnice ale bunurilor conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

0

1

2

4

8145

8.04.04

Drum forestier Valea Neagră

Lungimea 0,968 km

8117

8.04.04

Drum forestier Valea Neagră

Lungimea 5,712 km

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drum uri lor forestiere care trec cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Valea Doftanei şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la

care trece cu titlu gratuit drumul forestier

Persoana juridică la care trece cu titlu gratuit drumul forestier

Codul de clasificaţie

Lungimea

(km)

Valoarea de

inventar

Nr. de inventar

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Finanţelor

Publice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 Drum forestier Valea Neagră

Statul romān, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120

Comuna Valea Doftanei, īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei CUI 2843116

8.04.04

0,968

15344

10224

8145

2.

 Drum forestier Valea Neagră

Statul romān, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Valea Doftanei, īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei

8.04.04

5,712

378712

10209

8117

3.

 Drum forestier Pod Valea Neagră

Statul romān, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Valea Doftanei, īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei

8.04.04

 

23403

10217

8132

4.

 Drum forestier Pod 2 Valea Neagră

Statul romān, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Valea Doftanei, īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei

8.04.04

 

4688

10226

8133

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi din administrarea

Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Valea Doftanei

si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Persoana juridică la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Suprafaţa

(ha)

Codul de clasificaţie

Număr de inventar la Ministerul Finanţelor Publice

Nr. cadastral

Identificarea drumului forestier īn amenajamentul silvic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Drum forestier Valea Neagră

Comuna Valea Doftanei

Statul romān, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120

Comuna Valea Doftanei, īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei CUI 2843116

3,4471

 

8.04.04

 

1364 parţial

23635

Ocolul Silvic Doftana, UPVII Doftăniţa, u.a. 184D%

2.

Drum forestier Valea Neagră

Comuna Valea Doftanei

Statul romān, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Valea Doftanei, īn administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei

0,5808

8.04.04

1364 parţial

23635

Ocolul Silvic Doftana, UPVII Doftăniţa, u.a. 184D%

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Runcu şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi īn administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinānd domeniului public al statului şi aflate īn administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumurilor forestiere, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Runcu şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj, īn vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii forestiere, īn condiţiile legii.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 2, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Runcu şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj, īn condiţiile legii.

(2) Pentru terenurile aferente drumurilor forestiere menţionate la alin. (1), consiliul local asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestor terenuri, potrivit legii.

Art. 4. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 2 şi a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 3 se va face pe bază de protocol īncheiat īntre părţile interesate, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, cu respectarea reglementărilor īn vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 181.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru care se modifică descrierea tehnică

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Caracteristici tehnice ale bunurilor, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

0

1

2

3

11624

8.04.04

Drum forestier CF Suseni

Lungimea 7,0 km

11622

8.04.04

Drum forestier Susita Seacă Regie

Lungimea 7,0 km

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Runcu şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la care trece cu titlu gratuit drumul forestier

Persoana juridica la care trece cu titlu gratuit drumul forestier

Nr. de inventar la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. de inventar la  Ministerul Finanţelor

Publice

Codul de clasificaţie

Localizarea drumului forestier īn

amenajamentul silvic

Lungimea

(km)

Valoarea de inventar RNP – Romsilva

- lei -

Valoarea de inventar MFP

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 Drum forestier CF Suseni

Statul romān, din administrarea

Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120

Comuna Runcu, judeţul Gorj CUI 448229

13120

11624

8.04.04

UPVI, u.a. 189D parţial OS Runcu

7,0

66437

36437

2.

 Drum forestier Susita Seacă Regie

Statul romān, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120

Comuna Runcu, judeţul Gorj CUI 448229

13227

11622

8.04.04

UPVI, u.a. 189D parţial

OS Runcu

7,0

1259936

1259936

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn domeniul public al comunei Runcu şi īn administrarea Consiliului Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridica la care trece cu titlu gratuit drumul forestier

Persoana juridica la care trece cu titlu gratuit drumul forestier

Localizarea terenului in amenajamentul silvic

Codul de clasificaţie

Suprafaţa totală

(ha)

Nr. de inventar la Ministerul Finanţelor

Publice

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 Comuna Runcu, judeţul Gorj

 Statul romān, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CU11590120

 Comuna Runcu, judeţul Gorj CUI 448229

UPVI, ua189D parţial, OS Runcu

8.04.02

4,2

1364 parţial

2.

 Comuna Runcu, judeţul Gorj

 Statul romān, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CU11590120

 Comuna Runcu, judeţul Gorj CUI 448229

UPVI, ua189D parţial, OS Runcu

8.04.02

4,2

1364 parţial

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 217/2003

pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie*)

 


*) Republicată īn temeiul dispoziţiilor art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 217/2003 a fost republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012.

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi īntrajutorare morală şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional.

(2) Prevenirea şi combaterea violenţei īn familie fac parte din politica integrată de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.

(3) Statul romān, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi programe destinate prevenirii şi combaterii violenţei īn familie, precum şi protecţiei victimelor violenţei īn familie.

Art. 2. - Protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei īn familie se realizează īn conformitate cu următoarele principii:

a) principiul legalităţii;

b) principiul respectării demnităţii umane;

c) principiul prevenirii săvārşirii actelor de violenţă īn familie:

d) principiul celerităţii;

e) principiul parteneriatului;

f) principiul egalităţii de şanse şi de tratament.

Art. 3. - (1) īn sensul prezentei legi, violenţa īn familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvārşită de către un membru de familie īmpotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrāngerea sau privarea arbitrară de libertate.

(2) Constituie, de asemenea, violenţă īn familie īmpiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale.

Art. 4. - Violenţa īn familie se manifestă sub următoarele forme:

a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare;

b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică īn orice mod şi prin orice mijloace, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrāngerile de orice fel, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

c) violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, īmbrāncire, trāntire, tragere de păr, īnţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, īn orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

d) violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate īn vederea īntreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;

e) violenţa economică - interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive īn detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

f) violenţa socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de īnvăţămānt, impunerea izolării prin detenţie, inclusiv īn locuinţa familială, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

g) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.

Art. 5. - Īn sensul prezentei legi, prin membru de familie se īnţelege:

a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude;

b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie;

c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, īn cazul īn care convieţuiesc;

d) tutorele sau altă persoană care exercită īn fapt ori īn drept drepturile faţă de persoana copilului;

e) reprezentantul legal sau altă persoană care īngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care īndeplinesc aceste atribuţii īn exercitarea sarcinilor profesionale.

Art. 6. - Victima violenţei īn familie are dreptul: a) la respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private;

b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;

c) la protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale;

d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită, īn condiţiile prezentei legi;

e) la consiliere şi asistenţă juridică gratuită, īn condiţiile legii.

Art. 7. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţei īn familie şi pentru preīntāmpinarea unor situaţii de īncălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei īn familie.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să asigure exercitarea dreptului la informare al victimelor violenţei īn familie, potrivit competenţelor ce le revin, după caz, cu privire la:

a) instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă şi protecţie a victimei, īn funcţie de necesităţile acesteia;

b) organul de urmărire penală la care pot face plāngere;

c) dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;

d) condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite;

e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii civile;

            f) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Instituţii cu atribuţii īn prevenirea şi combaterea violenţei īn familie

 

Art. 8. - (1) Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, prin structurile lor teritoriale, desemnează personalul cu atribuţii īn domeniul prevenirii şi combaterii violenţei īn familie.

(2) Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor desfăşura, separat sau, după caz, īn cooperare, activităţi de prevenire şi combatere a violenţei īn familie.

(3) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice este autoritatea publică centrală care elaborează politica de asistenţă socială şi promovează drepturile victimelor violenţei īn familie.

(4) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, elaborează şi aplică măsuri speciale de integrare pe piaţa muncii a victimelor violenţei īn familie.

(5) Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice au responsabilitatea elaborării unei strategii la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei īn familie, inclusiv a unui mecanism intern de coordonare şi monitorizare a activităţilor īntreprinse, care se aprobă prin hotărāre a Guvernului*), la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, a Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 9. - Ministerul Sănătăţii, īmpreună cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, elaborează şi difuzează materiale documentare privind cauzele şi consecinţele violenţei īn familie.


*) A se vedea Hotărārea Guvernului nr. 1.156/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei īn familie pentru perioada 2013-2017 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei īn familie pentru perioada 2013-2017, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 819 din 6 decembrie 2012.

 

Art. 10. - Ministerul Educaţiei Naţionale realizează, cu Sprijinul celorlalte ministere implicate şi īn colaborare cu organizaţiile neguvernamentale cu activitate īn domeniu, programe educative pentru părinţi şi copii, īn vederea prevenirii violenţei īn familie.

Art. 11. - Serviciul de probaţiune din cadrul tribunalului, īn colaborare cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi specifice īn domeniu sau cu specialiştii, va desfăşura activităţi de reinserţie socială a infractorilor condamnaţi pentru infracţiuni de violenţă īn familie.

Art. 12. - Autorităţile prevăzute la art. 8 asigură pregătirea şi perfecţionarea continuă a persoanelor desemnate cu atribuţii īn domeniul prevenirii şi combaterii violenţei īn familie.

Art. 13. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:

a) să includă problematica prevenirii şi combaterii violenţei īn familie īn strategiile şi programele de dezvoltare regională, judeţeană şi locală;

b) să acorde sprijinul logistic, informaţional şi material compartimentelor cu atribuţii īn prevenirea şi combaterea violenţei īn familie;

c) să īnfiinţeze, direct sau īn parteneriat, unităţi de prevenire şi combatere a violenţei īn familie şi să susţină funcţionarea acestora;

d) să dezvolte programe de prevenire şi combatere a violenţei īn familie;

e) să sprijine accesul agresorilor familiali la consiliere psihologică, psihoterapie, tratamente psihiatrice, de dezintoxicare şi dezalcoolizare;

f) să elaboreze şi să implementeze proiecte īn domeniul prevenirii şi combaterii violenţei īn familie;

g) să īşi prevadă īn bugetul anual sume pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie;

h) să suporte, din bugetul local, īn cazurile sociale grave, cheltuielile cu īntocmirea actelor juridice, precum şi pentru obţinerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei īn familie;

i) să colaboreze la implementarea unui sistem de īnregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă īn familie.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale desemnează personalul specializat să implementeze sistemul de īnregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă īn familie.

(3) Primarii şi consiliile locale vor conlucra cu organizaţiile de cult, organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu oricare alte persoane juridice şi fizice implicate īn acţiuni caritabile, acordāndu-le sprijinul necesar īn vederea īndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

(4) La nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se īnfiinţează, pe lāngă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti, echipa intersectorială īn domeniul prevenirii şi combaterii violenţei īn familie, cu rol consultativ.

(5) Echipa intersectorială are īn componenţa sa cāte un reprezentant al poliţiei, jandarmeriei, direcţiei de sănătate publică, al compartimentului violenţei īn familie din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, al unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie, precum şi al organizaţiilor neguvernamentale active īn domeniu.

(6) Din echipa intersectorială pot face parte, dar fără a se limita, şi reprezentanţii serviciilor de probaţiune, ai unităţilor de medicină legală, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii īn domeniu.

(7) Echipa intersectorială propune măsuri de īmbunătăţire a activităţii īn domeniu, asigură cooperarea dintre instituţiile prevăzute la alin. (5) şi (6) şi evaluează anual activitatea īn domeniu.

(8) īnfiinţarea şi modul de organizare şi funcţionare a acestora se aprobă prin hotărāre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 14. - Persoanele desemnate de autorităţile publice pentru instrumentarea cazurilor de violenţă īn familie vor avea următoarele atribuţii principale:

a) monitorizarea cazurilor de violenţă īn familie din sectorul sau unitatea teritorială deservită; culegerea informaţiilor asupra acestora; īntocmirea unei evidenţe separate; asigurarea accesului la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora;

b) informarea şi sprijinirea lucrătorilor poliţiei care īn cadrul activităţii lor specifice īntālnesc situaţii de violenţă īn familie;

c) identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate īn conflict şi īndrumarea acestora spre servicii de specialitate;

d) colaborarea cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportarea cazurilor, īn conformitate cu legislaţia īn vigoare;

e) īndrumarea părţilor aflate īn conflict īn vederea medierii;

f) solicitarea de informaţii cu privire la rezultatul medierii;

            g) instrumentarea cazului īmpreună cu asistentul social.

 

CAPITOLUL III

Unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie

 

Art. 15. - (1) Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie sunt;

a) centre de primire īn regim de urgenţă;

b) centre de recuperare pentru victimele violenţei īn familie;

c) centre de asistenţă destinate agresorilor;

d) centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie;

e) centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei.

(2) Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie oferă gratuit servicii sociale destinate victimelor violenţei īn familie.

Art. 16. - (1) Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie pot fi publice, private sau īn parteneriat public-privat.

(2) Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie pot fi īnfiinţate numai de către furnizorii de servicii sociale, acreditaţi īn condiţiile legii.

(3) īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie se aprobă prin hotărāri ale consiliilor judeţene sau, după caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(4) Finanţarea unităţilor publice pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie se asigură din bugetele locale.

(5) īn cazul unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie, utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale se supune controlului organelor abilitate de lege.

(6) Instituţia care a acordat finanţarea sau subvenţia unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie, publice, private şi īn parteneriat public-privat, monitorizează folosirea fondurilor alocate.

(7) Asistarea sau, după caz, găzduirea victimelor, respectiv asistarea agresorilor īn unităţile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-c) se face īn baza īncheierii unui contract de acordare a serviciilor sociale. Pentru minori contractul de acordare a serviciilor sociale este semnat de părintele īnsoţitor sau, după caz, de reprezentantul legal.

Art. 17. - (1) Centrele de primire īn regim de urgenţă, denumite īn continuare adăposturi, sunt unităţi de asistenţă socială, cu sau fără personalitate juridică, de tip rezidenţial, care asigură protecţie, găzduire, īngrijire şi consiliere victimelor violenţei īn familie.

(2) Adăposturile asigură gratuit, pe o perioadă determinată, asistenţă familială atāt victimei, cāt şi minorilor aflaţi īn īngrijirea acesteia, protecţie īmpotriva agresorului, asistenţă medicală şi īngrijire, hrană, cazare, consiliere psihologică şi consiliere juridică, potrivit instrucţiunilor de organizare şi funcţionare elaborate de autoritate.

(3) Primirea victimelor īn adăpost se face numai īn caz de urgenţă sau cu aprobarea scrisă a directorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, atunci cānd izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecţie. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul īn incinta adăpostului unde se găsesc victimele.

(4) Locaţia adăposturilor este secretă publicului larg.

(5) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimţămāntul acestora sau, după caz, al reprezentantului legal.

(6) Toate adăposturile trebuie să īncheie o convenţie de colaborare cu un spital sau cu altă unitate sanitară, care să asigure īngrijirea medicală şi psihiatrică. Convenţia se īncheie de către consiliile locale, respectiv de către consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, de către consiliile judeţene, precum şi de organele de conducere ale furnizorilor de servicii sociale privaţi acreditaţi.

Art. 18. - (1) Centrele de recuperare pentru victimele violenţei īn familie sunt unităţi de asistenţă socială de tip rezidenţial, cu sau fără personalitate juridică, care asigură găzduirea, īngrijirea, consilierea juridică şi psihologică, sprijin īn vederea adaptării la o viaţă activă, inserţia profesională a victimelor violenţei īn familie, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a acestora.

(2) Centrele de recuperare pentru victimele violenţei īn familie vor īncheia convenţii cu autorităţile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti īn vederea acordării suportului pentru integrarea īn muncă, readaptarea şi recalificarea profesională a persoanelor asistate.

(3) Prevederile art. 17 alin. (5) şi (6) se aplică īn mod corespunzător.

Art. 19. - (1) Centrele de asistenţă destinate agresorilor sunt unităţi de asistenţă socială care funcţionează ca centre de zi, cu sau fără personalitate juridică, care asigură reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, măsuri educative, precum şi servicii de consiliere şi mediere familială.

(2) Tratamentele psihiatrice, de dezalcoolizare şi dezintoxicare acordate prin centrele de asistenţă destinate agresorilor se asigură īn spitalele sau unităţile sanitare cu care s-au īncheiat convenţii, īn condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (6).

Art. 20. - Centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie sunt unităţi de asistenţă socială īn regim de zi, cu sau fără personalitate juridică, care asigură asistenţă socială, consiliere psihologică, juridică, precum şi informarea şi orientarea victimelor violenţei īn familie.

Art. 21. - Centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei sunt unităţi de asistenţă socială, cu sau fără personalitate juridică, care oferă servicii de informare şi educare, asistenţă socială şi un serviciu telefonic de urgenţă pentru informare şi consiliere.

Art. 22. - (1) Persoanele condamnate pentru infracţiuni de violenţă īn familie sunt obligate să participe la programe speciale de consiliere şi reinserţie socială organizate de către instituţiile īnsărcinate cu executarea pedepsei īn evidenţa cărora se află.

            (2) Cazurile de violenţă īn familie pot fi supuse medierii la cererea părţilor, conform legii.

 

CAPITOLUL IV

Ordinul de protecţie

 

Art. 23. - (1) Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă īn pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, īn scopul īnlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, īn locuinţa familiei;

c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci cānd aceasta poate fi astfel partajată īncāt agresorul să nu vină īn contact cu victima;

d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de īnvăţămānt a persoanei protejate;

e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa īn anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau īn orice alt mod, cu victima;

g) obligarea agresorului de a preda politiei armele deţinute;

h) īncredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

(2) Prin aceeaşi hotărāre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a īntreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămāne īn locuinţa familială.

(3) Pe lāngă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de īngrijire, īn special īn scopul dezintoxicării.

Art. 24. - (1) Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului.

(2) Dacă hotărārea nu cuprinde nicio menţiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului.

Art. 25. - (1) Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială īn care īşi are domiciliul sau reşedinţa victima.

(2) Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal.

(3) Cererea poate fi introdusă īn numele victimei şi de:

a) procuror;

b) reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii īn materia protecţiei victimelor violenţei īn familie;

c) reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale īn domeniul prevenirii şi combaterii violenţei īn familie, acreditaţi conform legii, cu acordul victimei.

Art. 26. - (1) Cererea privind emiterea ordinului de protecţie se īntocmeşte potrivit formularului de cerere prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru.

Art. 27. - (1) Cererile se judecă de urgenţă, īn camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.

(2) Citarea părţilor se face potrivit regulilor privind citarea īn cauze urgente.

(3) La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecţie i se poate acorda asistenţă sau reprezentare prin avocat.

(4) Asistenţa juridică a persoanei īmpotriva căreia se solicită ordinul de protecţie este obligatorie.

(5) īn caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar īn aceeaşi zi, pronunţāndu-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor.

(6) Procurorul are obligaţia de a informa persoana care solicită ordinul de protecţie asupra prevederilor legale privind protecţia victimelor infracţiunii.

(7) Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, nefiind admisibile probe a căror administrare necesită timp īndelungat.

(8) Pronunţarea se poate amāna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face īn cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Art. 28. - Īn cazurile prevăzute la art. 25 alin. (3), victima poate renunţa, potrivit art. 406 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la judecarea cererii privind ordinul de protecţie.

Art. 29. - (1) Ordinul de protecţie este executoriu.

(2) La cererea victimei sau din oficiu atunci cānd īmprejurările cauzei impun astfel, instanţa va putea hotărī ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen.

Art. 30. - (1) Hotărārea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai recursului, īn termen de 3 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

(2) Instanţa de recurs poate suspenda executarea pānă la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.

(3) Recursul se judecă cu citarea părţilor.

(4) Participarea procurorului este obligatorie.

Art. 31. - (1) Ordinul de protecţie se comunică de īndată structurilor Poliţiei Romāne īn a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului.

(2) Ordinul de protecţie prin care se dispune oricare dintre măsurile prevăzute la art. 23 alin. (1) se pune īn executare de īndată, de către sau, după caz, sub supravegherea poliţiei.

(3) Pentru punerea īn executare a ordinului de protecţie, poliţistul poate intra īn locuinţa familiei şi īn orice anexă a acesteia, cu consimţămāntul persoanei protejate sau, īn lipsă, al altui membru al familiei.

(4) Organele de poliţie au īndatorirea să supravegheze modul īn care se respectă hotărārea şi să sesizeze organul de urmărire penală īn caz de sustragere de la executare.

Art. 32. - Īncălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărārii judecătoreşti şi se pedepseşte cu īnchisoare de la o lună la un an īmpăcarea īnlătură răspunderea penală.

Art. 33. - La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, īn lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse īn pericol.

Art. 34. - (1) Persoana īmpotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau īnlocuirea măsurii dispuse.

(2) Revocarea se poate dispune dacă sunt īndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse;

b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită īn sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii;

c) dacă există indicii temeinice că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei sau pentru familia acesteia.

(3) Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a unităţii de poliţie care a pus īn executare ordinul de protecţie a cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este obligatorie.

            Art. 35. - Dacă, odată cu soluţionarea cererii, instanţa constată existenţa uneia dintre situaţiile care necesită instituirea unei măsuri de protecţie specială a copilului, va sesiza de īndată autoritatea publică locală cu atribuţii privind protecţia copilului.

 

CAPITOLUL V

Finanţarea īn domeniul prevenirii şi combaterii violenţei īn familie

 

Art. 36. - Activităţile īn domeniul prevenirii şi combaterii violenţei īn familie se finanţează din următoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) bugetele fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobānzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;

c) bugetele fondurilor externe nerambursabile;

d) bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ale municipiilor, oraşelor şi comunelor;

e) donaţii, sponsorizări şi alte surse, īn condiţiile legii.

Art. 37. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice poate finanţa sau, după caz, cofinanţa programe de interes naţional care au ca scop prevenirea şi combaterea violenţei īn familie, precum şi ocrotirea şi sprijinirea familiei īn vederea creşterii calităţii vieţii acesteia, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte resurse, īn condiţiile legii.

(2) Serviciile sociale īn domeniul prevenirii şi combaterii violenţei īn familie pot fi dezvoltate şi prin:

a) finanţarea īn parteneriat a serviciilor sociale pentru asigurarea continuităţii serviciului, īn conformitate cu nevoia socială şi cu principiul subsidiarităţii;

b) finanţarea proiectelor-pilot pentru implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale.

Art. 38. - Programele de interes naţional prevăzute la art. 37 alin. (1), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, au următoarele obiective:

a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna funcţionare a unităţilor de prevenire şi combatere a violenţei īn familie;

b) susţinerea funcţionării unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie;

c) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii īn domeniu;

d) instruirea personalului de specialitate din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei īn familie, īn special instruirea personalului care īşi desfăşoară activitatea īn cadrul serviciilor sociale şi unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie, precum şi instruirea personalului din cadrul instituţiilor cu competenţe īn domeniu desemnat să instrumenteze cazurile de violenţă īn familie;

e) informarea, conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice privind drepturile victimelor violenţei īn familie, precum şi fenomenul violenţei īn familie;

f) menţinerea şi dezvoltarea sistemului de īnregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă īn familie;

g) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sănătăţii şi de reinserţie socială;

h) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare, psihologice şi psihiatrice;

i) iniţierea şi coordonarea parteneriatelor sociale īn scopul prevenirii şi combaterii violenţei īn familie;

j) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.

Art. 39. - Finanţarea unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei īn familie se asigură din:

a) bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice locale care au aprobat īnfiinţarea acestora, precum şi din subvenţii acordate īn condiţiile legii;

b) sume din donaţii şi sponsorizări;

c) fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile;

            d) din alte surse, cu respectarea legislaţiei īn domeniu.

 

CAPITOLUL VI

Sancţiuni

 

Art. 40. - (1) Constituie contravenţii, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă īntre 1.000 lei şi 5.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul primirii īn adăpost ori refuzul de a acorda, la solicitarea motivată a asistentului social, īngrijire medicală gratuită celui aflat īn suferinţă vizibilă, pentru īnlăturarea consecinţelor violenţelor;

b) schimbarea destinaţiei adăpostului.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă īntre 500 lei şi 1.000 lei refuzul părăsirii adăpostului, indiferent de motiv, īn momentul īn care condiţiile care au determinat internarea au dispărut.

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă īntre 500 lei şi 1.000 lei īncercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a pătrunde īn incinta adăpostului īn care se află sau crede că se află victima.

(4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică, conform legii, de către asistenţii sociali, primar sau īmputerniciţii acestuia.

            (5) Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 41. - Prezenta lege*) intră īn vigoare la 90 de zile de la data publicării ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.


*) Legea nr. 217/2003 a fost publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003.

 

ANEXĂ

 

CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECŢIE

 

I. Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul)

Denumirea:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana desemnată cu formularea cererii:

 

II. Asistenţa juridică

 

Victima are un avocat ?

DA/NU

Īn caz negativ, doreşte să i se acorde asistenţă juridică prin avocat ?

DA/NU

 

            III. Date privind victima violentei īn familie

 

Numele:

Prenumele:

Locul şi data naşterii

 Cetăţenia

Sexul: F/M

 

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

Act de identitate: CI/B I/Paşaport

 Serie                     nr.

CNP

 

Adresa1: Doreşte să rămānă secretだDA/NU

Telefon2: Doreşte ca numărul să rămānă secret DA/NU


1 Daca victima declara că doreşte să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se indice noua adresă la care se mută, ci doar adresa unde locuieşte īn prezent. Adresa indicată trebuie să fie una la care partea poate primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.

2 Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanţia că va putea primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.

 

            IV. Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul)

 

Numele:

Prenumele:

Locul şi data naşterii

 Cetăţenia

Sexul F/M

 

Prenumele tatălui

| Prenumele mamei

Adresa

 

Telefon

 

 

            V. Relaţia dintre victima violenţei īn familie şi persoana īmpotriva căreia se solicită emiterea ordinului de protecţie (pārāt)

 

1. Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plāngere, reclamaţie etc. īmpotriva aceleiaşi persoane ? DA/NU

Īn caz afirmativ, se va indica numărul acestora.

2. Ştiţi dacă pārātul este parte īn vreun proces cu privire la vreo infracţiune sau contravenţie ? DA/NU īn caz afirmativ, indicaţi, dacă ştiţi, instanţa la care se află dosarul şi numărul acestuia.

3. Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu pārātul ?

4. Situaţia familială - persoane care convieţuiesc īn locuinţă

 

Numele şi prenumele

Data naşterii

Gradul de rudenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecţie

1. Relatarea faptelor şi locul desfăşurării lor

 

 

 

 

 

 

            2. Ce alte acte de violenţă s-au produs anterior īmpotriva persoanelor (victimă, membri ai familiei, minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor ?

 

 

 

 

 

 

3. A avut loc vreun act de violenţă īn prezenţa minorilor ?

4. Există vreo situaţie de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luaţi fără drept de pārāt ?

5. Pārātul deţine arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive ?

6. Există martori la faptele descrise ?

7. Ce alte probe pot susţine declaraţiile ? (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, telefoane mobile sparte, alte obiecte distruse, mesaje telefonice īnregistrate, inclusiv sms, scrisori, fotografii, documente etc.)

 

VII. Asistenţa medicală a victimei

1 .Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratată psihologic ? DA/NU

2. A primit īngrijiri īn vreun centru medical ? DA/NU

3. Deţine certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale ? DA/NU īn caz afirmativ, acestea se vor anexa īn copie.

Īn caz negativ, se vor indica centrul medical şi data consultului medical.

 

VIII. Măsurile care se solicită a fi dispuse prin ordinul de protecţie

 

a) evacuarea temporara a pārātului din locuinţă, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;

DA/NU

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor īn locuinţa familiei;

DA/NU

c) limitarea dreptului de folosinţă al pārātului, dacă este posibil, doar asupra unei părţi a locuinţei comune, astfel īncāt pārātul să nu vină īn contact cu victima;

DA/NU

d.1) obligarea pārātului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă;

d.2) obligarea pārātului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de copiii victimei sau faţă de alte rude ale acesteia;

d.3) obligarea pārātului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de īnvăţămānt a persoanei protejate;

Īn caz afirmativ, se vor menţiona datele de identificare a acestor locuri.

DA/NU

DA/NU

DA/NU

e) interdicţia pentru pārāt de a se deplasa īn anumite localităţi sau zone determinate pe care victima le frecventează ori le vizitează periodic;

Īn caz afirmativ, se vor identifica aceste localităţi şi zone.

DA/NU

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau īn orice alt mod, cu victima;

DA/NU

g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;

DA/NU

h) īncredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora;

Īn caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele şi data naşterii copiilor, persoana către care se propune īncredinţarea.

DA/NU

i) suportarea de către pārāt a chiriei şi/sau a īntreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri ai familiei locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămāne īn locuinţa familială.

Īn caz afirmativ, care este suma considerată necesară şi ce reprezintă ?

DA/NU

 

            IX. Alte măsuri

 

1. Victima are o activitate remunerată ?

Īn caz afirmativ, se va indica, cu aproximaţie, suma pe care o primeşte.

DA/NU

2. Pārātul are loc de muncă sau desfăşoară o activitate remunerată ?

Īn caz afirmativ, se indică suma lunară aproximativă pe care pārātul o primeşte, dacă se cunoaşte.

DA/NU

3. Există alte surse de venituri ale familiei ?

Īn caz afirmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se cunoaşte.

DA/NU

 

            X Alte precizări considerate ca relevante

 

Data

.....................................................

.....................................................

Semnătura

 

Domnului preşedinte al Judecătoriei .....................................................

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.