MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 203/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 203         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 martie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            11. - Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

            200. - Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 – judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            377. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2014,

luând în considerare necesitatea obiectivă a stabilirii şi aplicării unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale corespunzător noii structuri şi compoziţii politice a Guvernului,

având în vedere necesitatea clarificării unităţii de încadrare în care rezidenţii pe locuri, respectiv pe post au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată,

având în vedere că se impune eliminarea cât mai urgentă a barierelor legislative, respectiv eliminarea caracterului discriminatoriu, prin acordarea drepturilor salariale tuturor rezidenţilor indiferent de unitatea în care sunt încadraţi,

ţinând cont de faptul că rezidenţii pe post lucrează în zone defavorizate şi în condiţii improprii de natură a afecta actul medical,

în vederea asigurării unui cadru coerent instituţional şi necesar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activităţile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat,

pentru stoparea exodului medicilor către alte ţări, fenomen care a luat amploare în ultimul timp,

ţinând cont de faptul că problema subfinanţării sistemului medical din România şi, implicit, a cadrelor medicale presupune identificarea unor soluţii alternative imediate în vederea asigurării unei forţe de muncă suficiente şi bine pregătite la nivel naţional,

având în vedere că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, organ de specialitate cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, îşi schimbă denumirea în Departamentul pentru Proiecte de infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor.

(2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor este condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

(3) Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii.

(4) Personalul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor este salarizat la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, potrivit legii.

Art. 2. - (1) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, îşi schimbă denumirea în Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

(2) Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 îndeplineşte funcţia de autoritate de

stat în domeniul foştilor deţinuţi politici, cu respectarea dispoziţiilor legale privind drepturile acestora.

(3) Organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii.

Art. 3. - Atribuţiile de ordonator de credite ale ministrului mediului şi schimbărilor climatice în raport cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, comisariatele de regim silvic şi cinegetic, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi Administraţia Naţională “Apele Române” se exercită prin ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura, cu excepţia celor privind gestionarea fondurilor alocate prin Programul operaţional sectorial “Mediu”.

Art. 4. - (1) Se înfiinţează Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumit în continuare Departament, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu atribuţii în elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, exercitând funcţiile de strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

(2) Departamentul este condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Secretarul de stat este ajutat în activitatea de conducere a Departamentului de un secretar general, numit în condiţiile legii.

(4) Organizarea şi funcţionarea Departamentului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii.

(5) Cheltuielile referitoare la organizarea şi funcţionarea Departamentului se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(6) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi preia posturile pe bază de protocol de predare-primire, precum şi personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al structurilor din subordinea acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale.

(7) Bunurile şi alte active aferente activităţii preluate vor fi transferate prin protocolul prevăzut la alin. (6) din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în gestiunea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

(8) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia ocupare şi egalitate de şanse - Compartimentul egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestuia.

Art. 5- - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin preluarea activităţii din domeniul protecţiei copilului de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi din domeniul adopţiilor de la Oficiul Român pentru Adopţii.

(2) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Român pentru Adopţii se desfiinţează.

(3) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, precum şi coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu;

b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei;

c) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei interne în materia protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora;

d) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz.

(4) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie coordonează şi supraveghează activităţile

de adopţie şi realizează cooperarea internaţională în domeniul adopţiei.

(5) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este autoritatea centrală română însărcinată să ducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, denumită în continuare Convenţia de /a Haga.

(6) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie are rolul de a duce la îndeplinire obligaţiile asumate de statul român în materia adopţiei prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul adopţiei.

(7) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

b) coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naţionale din domeniu;

c) evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice şi ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea obiectivelor sau, după caz, a activităţilor de implementare a acestora;

d) elaborează şi fundamentează programe în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

e) monitorizează respectarea drepturilor copilului şi recomandă autorităţilor centrale sau locale luarea măsurilor care se impun;

f) centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la respectarea principiilor şi normelor stabilite de Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, elaborează rapoartele prevăzute la art. 44 pct. 1 din această convenţie şi urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului privind drepturile copilului;

g) asigură controlul, coordonarea şi îndrumă metodologic activităţile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, ale celor de protecţie specială a copilului, precum şi activităţile desfăşurate de comisiile pentru protecţia copilului;

h) elaborează standarde, norme metodologice şi proceduri de lucru pentru serviciile care asigură prevenirea separării copilului de părinţii săi, protecţia specială a copilului şi tânărului ieşit din sistemul de protecţie specială;

i) elaborează metodologia de licenţiere şi criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, protecţiei speciale a copilului şi tânărului ieşit din sistemul de protecţie specială şi licenţiază aceste servicii;

j) licenţiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate; asigură la nivel naţional evidenţa acestor servicii;

k) constituie şi gestionează baze de date relevante în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

l) coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naţionale din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

m) asigură controlul în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate;

n) propune autorităţilor competente suspendarea ori încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului;

o) constituie evidenţa centralizată a copiilor pentru care a fost încuviinţată deschiderea procedurii de adopţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

p) ţine evidenţa cererilor familiilor sau ale persoanelor care şi-au manifestat dorinţa de a adopta copii şi care sunt apte să adopte;

q) îndrumă şi sprijină în mod corespunzător aceste familii sau persoane în vederea efectuării procedurii necesare adopţiei;

r) încheie acorduri de colaborare cu autorităţile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atribuţii în domeniul adopţiei, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;

s) autorizează organismele private străine şi române să desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei;

ş) recomandă direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului familii ori persoane care doresc să adopte;

t) efectuează notificările şi comunicările prevăzute de Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ţ) urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator sau familia adoptatoare străină, pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la încuviinţarea unei adopţii internaţionale, prin autoritatea publică centrală competentă sau organizaţia acreditată ori autorizată din statul primitor;

u) transmite instanţelor judecătoreşti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc să adopte copii aflaţi în evidenţa sa, în cazul adopţiei internaţionale;

v) participă în cauzele care au drept obiect soluţionarea cererilor privind încuviinţarea adopţiei internaţionale aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

w) stabileşte măsurile necesare pentru evitarea încuviinţării unor adopţii supuse eşecului, a obţinerii oricăror foloase materiale necuvenite şi a oricăror tendinţe de trafic de copii;

x) eliberează certificate care atestă că adopţia a fost încuviinţată conform normelor impuse de Convenţia de la Haga;

y) depune diligentele necesare pe lângă autorităţile statului al cărui cetăţean a adoptat un copil aflat în evidenţa sa, pentru ca acesta să beneficieze de garanţiile şi normele echivalente celor existente în cazul unei adopţii naţionale;

z) ţine evidenţa centralizată a tuturor adopţiilor încuviinţate;

aa) elaborează proiecte de acte normative, norme şi metodologii în domeniul adopţiei;

bb) asigură controlul şi îndrumarea metodologică a activităţilor desfăşurate în cadrul procedurilor de adopţie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi organismele private şi propune instituţiilor competente

stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârşirea abaterilor constatate;

ce) monitorizează şi controlează respectarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne;

dd) ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul adopţiei, la care România este parte;

ee) sprijină copiii adoptaţi în demersurile lor de a-şi cunoaşte originile şi propriul trecut, colaborând în acest scop cu alte persoane juridice publice sau private;

ff) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie îndeplineşte orice alte atribuţii în materia adopţiei prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, în tratatele la care România este parte sau în acordurile de colaborare pe care le încheie cu autorităţile publice din alte state.

(8) în termenul prevăzut la alin. (2), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie preia pe bază de protocol patrimoniul, posturile, precum şi personalul Oficiului Român pentru Adopţii.

(9) în termenul prevăzut la alin. (2), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie preia posturile şi personalul Direcţiei protecţia copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Bunurile şi alte active aferente activităţii preluate vor fi transferate prin protocol din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în gestiunea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

(10) Finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se asigură de la bugetul da stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(11) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(12) încadrarea personalului în structura organizatorică se face cu respectarea termenelor şi a condiţiilor prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal, fără a fi diminuate drepturile salariale avute la data preluării.

(13) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii.

(14) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoalele, memorandumuri şi acorduri în care Oficiul Român pentru Adopţii şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Direcţia protecţia copilului sunt părţi, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora.

(15) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru

Adopţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. - Articolul 2 din Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În temeiul art. 6 pct. 1 din convenţie se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ca autoritate centrală însărcinată să ducă la îndeplinire obligaţiile impuse prin convenţie.”

Art. 7. - (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului şi din coordonarea secretarului general al Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) Personalul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor sale subordonate beneficiază în continuare de salariile şi drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă.

Art. 8, - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Ministrul economiei asigură, în condiţiile legii, coordonarea politicilor economice ale Departamentului pentru Energie şi ale Departamentului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.”

2. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Atribuţiile viceprim-miniştrilor, prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministru lui.”

3. La articolul 16, alineatul (8) se abrogă.

Art. 9. - După articolul 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art. 131. _ Medicii rezidenţi încadraţi în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cei încadraţi în alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13 alin. (1), precum şi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 10. - La articolul 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(9) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.”

Art. 11. - (1) în tot cuprinsul Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Secretariatul General al Guvernului” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”, iar sintagma “secretarul general al Guvernului” se înlocuieşte cu sintagma “ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice”.

(2) în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma “Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine” se înlocuieşte cu sintagma “Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor”, iar sintagma “Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989” se înlocuieşte cu sintagma “Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989”.

(3) în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma “ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine” se înlocuieşte cu sintagma “secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor”.

(4) în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma “Oficiul Român pentru Adopţii” se înlocuieşte cu sintagma “Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie”.

Art. 12. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor se subrogă, cu respectarea prevederilor contractuale, în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate publică, în Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului “Centrul Dâmboviţa” şi de finalizare a construcţiilor existente, precum şi în Actul adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului “Centrul Dâmboviţa” şi de finalizare a construcţiilor existente, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului “Centrul Dâmboviţa” şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia, aprobată prin Legea nr. 122/2007.

Art. 13. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite pe anul 2014, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) cuprind:

a) prevederile bugetare rămase neutilizate, iar, în cazul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevederile bugetare şi execuţia bugetară până la data preluării;

b) posturile;

c) după caz, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.

(3) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

(4) Până la data semnării protocoalelor prevăzute la alin. (1), finanţarea cheltuielilor aferente activităţilor şi instituţiilor preluate se asigură din bugetele din care erau finanţate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Personalul preluat conform prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează statutul profesional şi drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

Victor Socaciu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Aurelia Cristea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 11.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 48 alin. (16) şi art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 200.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - Judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - Judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25- judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014

 

Nr. crt.

Termenul de realizare a acţiunii, potrivi* prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şl a Senatului ş pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea  autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţie publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

Descrierea acţiunii

Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea

Modalitatea de realizare a acţiuni

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 45 de zile înainte de ziua votării,

10 aprilie 2014

Art. 7 alin. (1) şi (3)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei alegerilor

Guvernul

Prin publicarea hotărârii Guvernului privind data alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de 24 de ore de la data stabilirii zilei votării, cel mai târziu la data de

11 aprilie 2014

Art. 38 alin. (2)

Formularea de solicitări către conducerea serviciilor publice de radio şi televiziune în vederea acordării timpilor de antenă

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care participă la alegeri

În scris

3.

În termen de 2 zile de la stabilirea datei alegerilor,

12 aprilie 2014

Art. 14 alin. (2) şi art. 16 alin. (12)

Constituirea Biroului Electoral Central din preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorate Permanente

 

Proces-verbal

4.

În termen de o zi de la constituirea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

13 aprilie 2014

Art. 14 alin. (9)

Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare, obligatoriu pentru toate birourile

electorale

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

5.

În termen de 24 de ore de la înfiinţarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

13 aprilie 2014

Art. 9 alin. (2)

Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a alianţei electorale

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau alianţele politice asociate la nivel naţional

În scris

6.

În termen de 24 de ore de la depunerea protocolului de constituire a alianţei electorale, cel mai târziu la data de

14 aprilie 2014

Art. 9 alin. (3)

Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie

7.

În termen de 4 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

14 aprilie 2014

Art. 34 alin. (1), art. 69 alin. (1) şi art. 72 alin. (2)

Aprobarea măsurilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor

parţiale

Guvernul

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

8.

În termen de 24 de ore de la pronunţarea deciziei de admitere sau respingere a protocolului, cel mai târziu la data de

15 aprilie 2014

Art. 91 alin. (4) şi (5)

Contestarea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată sau, după caz, semnatarii protocolului

În scris

9.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

16 aprilie 2014

Art. 91 alin. (6)

Pronunţarea asupra contestaţiilor împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

10.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de

19 aprilie 2014

Art. 16 alin. (2)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a judecătorilor în birourile electorale de circumscripţie

Preşedinţii tribunalelor

Prin publicare în presă

11.

În termen de 11 zile de la începerea perioadei electorale, cel mai târziu la data de

20 aprilie 2014

Art. 16 alin. (2) şi (11)

 Desemnarea judecătorilor în birourile electorale de circumscripţie

 Preşedinţii tribunalelor

În şedinţă publică, prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalelor

12.

În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în birourile electorale de circumscripţie, cel mai târziu la data de

21 aprilie 2014

Art. 16 alin. (2)

 Alegerea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora

 Judecătorii din cadrul birourilor electorale de circumscripţie

 Prin vot secret

13.

În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în birourile electorale de circumscripţie, cel mai târziu la data de

21 aprilie 2014

Art. 16 alin. (4)

 Desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie

 Autoritatea Electorală Permanentă

 Prin hotărâre

14.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale de circumscripţie, cel mai târziu la data de

22 aprilie 2014

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii asupra modului de formare şi componenţei birourilor electorale de circumscripţie

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi

În scris

15.

În termen de cel mult 24 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscripţie Cel mai târziu la data de

22 aprilie 2014

Art. 261

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului minim de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor independente în fiecare colegiu uninominal

Autoritatea Electorală Permanentă

În scris

16.

În termen de 24 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscripţie, cel mai târziu la data de

22 aprilie 2014

Art. 17 alin. (1)lit. k)

Aducerea la cunoştinţa publică a numărului de alegători înscrişi în listele electorale permanente ale fiecărui colegiu uninominal

Birourile electorale de circumscripţie, pe baza datelor furnizate de primari

Prin orice mijloc de comunicare

17.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrare, cel mai târziu la data de

23 aprilie 2014

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor asupra modului de formare şi componenţei birourilor

electorale de circumscripţie

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

18.

În termen de 15 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

24 aprilie 2014

Art. 9 alin. (3)

Prezentarea la Biroul Electoral Central a listei de membri cuprinzând un număr de cel puţin 15% din numărul total al cetăţenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective

Alte organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, definite potrivit art. 2 pct. 29 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, legal constituite, care sunt de utilitate publică

În scris

19.

Cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua alegerilor, cel mai târziu la data de

25 aprilie 2014

Art. 35 alin. (1) şi (2)

Stabilirea semnelor electorale şi comunicarea acestora la Biroul Electoral Central

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care participă la alegeri

În scris

20.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (1), cel mai târziu la data de

26 aprilie 2014

Art. 35 alin. (6)

Formularea de contestaţii privind înregistrarea semnelor electorale

Orice persoană interesată

În scris

 

21.

În cel mult o zi de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

27 aprilie 2014

Art. 35 alin. (6)

 Soluţionarea contestaţiei privind înregistrarea semnelor electorale

 Tribunalul Bucureşti

 Prin hotărâre definitivă

22.

În cel mult 24 de ore de la pronunţare, cel mai târziu la data de

28 aprilie 2014

Art. 35 alin. (6)

Comunicarea către părţi şi Biroul Electoral Central a hotărârii prin care a fost soluţionată contestaţia privind înregistrarea semnelor electorale

Tribunalul Bucureşti

În scris

23.

A două zi după expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (1) sau, după caz, a termenului prevăzut la art. 35 alin. (6) teza finală

26 aprilie 2014 sau, după caz,

29 aprilie 2014

Art. 35 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe pagina proprie de internet şi în Monitorul Oficial al României, Partea I

24.

Cu cel puţin 23 de zile înainte de data alegerilor

2 mai 2014

Art. 26 alin. (6)

Tipărirea listelor electorale permanente

Primarii

 

25.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor termen-limită

5 mai 2014

Art. 29 alin. (3)

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale care participă la alegeri, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi

În scris. În 4 exemplare

26.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar pâră la începerea campaniei electorale Art. 39 alin. (1)

Stabilirea şi asigurarea locurilor speciale pentru afişajul electoral

Primarii

Prin dispoziţii ce se afişează la sediile primăriilor

27.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, cel mai târziu la data de

6 mai 2014

Art. 31 alin. (3)

Afişarea propunerilor de candidatură

Birourile electorale de circumscripţie

Prin afişare la sediile birourilor electorale de circumscripţie

28.

În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, cel mai târziu la data de

6 mai 2014

Art. 32 alin. (1), (2) şi (2)

Acceptarea sau respingerea candidaturilor

Birourile electorale de circumscripţie

Prin decizie, ce se afişează Se întocmesc procese-verbale din care rezultă data şi ora afişării.

29.

În termen de cel mult 24 de ore de la restituire, cel mai târziu la data de

6 mai 2014

Art. 31 alin. (2)

Înregistrarea unuia dintre exemplarele propunerii de candidatură restituit de biroul electoral de circumscripţie

Depunătorul

Prin depunere la tribunal

30.

Până cel mai târziu la data de

6 mai 2014

Art. 19 alin. (2)

Întocmirea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora

Prefecţii şi preşedinţii tribunalelor

 

31.

În termen de 5 zile de la tipărirea listelor electorale permanente, cel mai târziu la data de

6 mai 2014

Art. 26 alin. (61)

Punerea la dispoziţia competitorilor electorali a copiilor listelor electorale permanente

Primarul

La cererea şi pe cheltuiala competitorilor electorali

32.

În termen de cel mult 24 de ore de la afişarea deciziei de acceptare a candidaturii, cel mai târziu la data de

7 mal 2014

Art. 32 alin. (1)

Formularea contestaţiei împotriva deciziei biroului electoral de circumscripţie de acceptare a candidaturii

Cetăţenii cu drept de vot, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

În scris

33.

În cel mult 24 de ore de la afişarea deciziei de respingere a candidaturii, cel mai târziu la data de

7 mai 2014

Art. 32 alin. (2)

Formularea contestaţiei împotriva deciziei biroului electoral de circumscripţie de respingere a candidaturii

Candidatul sau competitorii electorali care au propus candidatura respectivă

În scris

34.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

8 mai 2014

Art. 32 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei biroului electoral de circumscripţie de admitere sau de respingere a candidaturii

Tribunalul

Prin hotărâre

35.

În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii tribunalului, cel mai târziu la data de

9 mal 2014

Art. 32 alin. (6)

Declararea apelului împotriva hotărârii date în contestaţie în cazul admiterii sau respingerii candidaturii

Cetăţenii cu drept de vot, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

În scris

36.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea apelului, cel mai târziu la data de

10 mai 2014

Art. 32 alin. (6)

Soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind admiterea sau respingerea candidaturii

Curtea de Apel

Prin hotărâre definitivă

37.

Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării

10 mai 2014

Art. 18 alin. (4)

Aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării

Primarii, cu ajutorul prefecţilor

În condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente

38.

Cu 15 zile înainte de ziua votării

10 mai 2014

Art. 7 alin. (2)

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

39.

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

11 mai 2014

Art. 35 alin. (81)

Comunicarea către prefecţi a semnelor electorale, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul Electoral Central

În scris

40.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 32 alin. (1), (2), (5) şi (6), cel mai târziu la data de

11 mai 2014

Art. 33

CONSTATAREA RĂMÂNERII DEFINITIVE A CANDIDATURILOR

Birourile electorale de

circumscripţie

Proces-verbal

Afişare la sediu a candidaturilor definitive

 

41.

Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de

11 mai 2014

Art. 34 alin. (3)

Aducerea la cunoştinţa publica a datei, locului şi orei tragerii la sorţi în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidaţilor pe buletinele de vot

Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie

Prin afişare, la sediile birourilor electorale de circumscripţie

42.

În termen de 24 de ore de la dala rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

12 mai 2014

Art. 16 alin. (3) şi (11)

Comunicarea către birourile electorale de circumscripţie a numelui şi prenumelui reprezentanţilor în birourile electorale de circumscripţie

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

În scris

43.

În termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

12 mai 2014

Art. 17 alin. (1) fit. c)

Comunicarea către Biroul Electoral Central a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care au depus candidaţi, precum şi a candidaţilor independenţi

Birourile electorale de

circumscripţie

În scris

44.

După primirea comunicării de la birourile electorale de circumscripţie, cel mai târziu la data de

12 mal 2014

Art. 15alin.(1) lit. e)

Centralizarea numărului de candidaturi definitive

Biroul Electoral Central

 

45.

În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

12 mai 2014

Art. 34 alin. (3)

Stabilirea ordinii în care se tipăresc numele candidaţilor pe buletinele de vot

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în prezenţa câte unui reprezentant al fiecărui competitor electoral din respectiva circumscripţie

Prin tragere la sorţi

46.

Imediat după tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de

12 mal 2014

Art. 34 alin. (3)

Formularea de contestaţii privind rezultatul tragerii la sorţi

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi

În scris

47.

De îndată după formularea contestaţiei, cel mai târziu la data de

12 mai 2014

Art. 34 alin. (3)

Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul tragerii la sorţi

Birourile electorale de circumscripţie

Prin decizie definitivă

48.

În termen de 24 de ore de la întocmirea situaţiei centralizate, cel mai târziu la data de

13 mai 2014

Art. 15 alin. (1) lit. e)

Comunicarea situaţiei centralizate comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum şi Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune

Biroul Electoral Central

În scris

49.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (3), cel mai târziu la data de

13 mai 2014

Art. 16 alin. (5) şi (11)

Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor

politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie

Proces-verbal

50.

Până cel mai târziu la data de

14 mai 2014

Art. 19 alin. (6)

Comunicarea avizului Autorităţii Electorale Permanente către prefecţi

Autoritatea Electorală Permanentă

În scris

51.

În cel mult 24 de ore de ia

completarea birourilor electorale de circumscripţie, cel mai târziu la data de

14 mai 2014

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi

În scris

52.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

15 mai 2014

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiei privind completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor

politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre acestea care participa la alegeri

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

53.

Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorti

16 mai 2014

Art. 19 alin. (2)

Anunţarea datei, orei şi locului desfăşurării şedinţei pentru tragerea la sorţi a

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedinţii tribunalelor

Prin publicare în presă

54.

Cu 8 zile înainte de ziua votării, cel mai târziu la data de

17 mai 2014

Art. 19 alin. (2)

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedinţii tribunalelor

Prin tragere la sorţi, pe funcţii

55.

Cu cel puţin 8 zile înaintea alegerilor, cel mai târziu la data de

17 mai 2014

Art. 36 alin. (31)

Prezentarea machetelor buletinelor de vot membrilor birourilor electorale de circumscripţie

Prefecţii

 

56.

Cel mai târziu la dala de

17 mai 2014

Art. 36 alin. (32)

Aducerea la cunoştinţa publica a copiilor machetelor buletinelor de vot

Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie

Prin afişare la sediile birourilor electorale de circumscripţie

57.

În termen de 24 de ore de la afişarea copiei machetei buletinului de vot, cel mai târziu la data de

18 mal 2014

Art. 36 alin. (32)

Formularea de contestaţii asupra machetei buletinului de vot

Persoanele interesate

În scris

58.

În cel mult 24 de ore de la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, cel mai târziu la data de

18 mai 2014

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi

În scris la birourile electorale de circumscripţie

59.

În cel mult 24 de ore de la tragerea la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, cel mai târziu la data de

18 mal 2014

Art. 19 alin. (7)

Comunicarea către birourile electorale de circumscripţie a listelor persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora

Preşedinţii tribunalelor

În scris

60.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

19 mai 2014

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiei privind desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Biroul electoral de circumscripţie

Prin decizie definitivă

 

61.

În cel mult o zi de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (7), cel mai târziu la data de

19 mai 2014

Art. 19 alin. (8)

Comunicarea către birourile electorale de circumscripţie, în vederea completării birourilor electorale ale secţiilor de votare, a listei reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Partidele politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale dintre acestea care participă la alegeri

În scris, sub forma unui tabel

62.

În 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (8), cel mai târziu la data de

20 mai 2014

Art. 19 alin. (9)

Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie

Proces-verbal

63.

Cu cel puţin 5 zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de

20 mai 2014

Art. 36 alin. (3)

Imprimarea buletinelor de vot Confecţionarea ştampilelor cu menţiunea .VOTAT

Birourile electorale de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor

Ministerul Afacerilor Interne

 

64.

În cel mult 24 de ore de la completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare, cel mai târziu la data de

21 mai 2014

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi

În scris

65.

În o zi de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare, cel mai târziu la data de

21 mai 2014

Art. 19 alin. (11)

Comunicarea către primari a componenţei birourilor electorale ale secţiilor de votare

Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, prin intermediul instituţiilor prefectului

În scris

66.

În termen de cei mult 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de

22 mai 2014

Art. 21 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiei privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale

Biroul electoral de circumscripţie

Prin decizie definitivă

67.

Cel mai târziu cu două zile înainte de data alegerilor

23 mai 2014

Art. 26 alin. (10) şi art. 20 lit. a)

Întocmirea şi tipărirea copiilor de pe listele electorale permanente

 

Primarii

 

68.

În preziua votării

24 mai 2014

Art. 20 lit. a)

Transmiterea către birourile electorale ale secţiilor de votare a unui exemplar al copiilor de pe listele electorale permanente

Primarii

Procese-verbale

69.

Cu cel puţin o zi înainte de data alegerilor, cel mai târziu în data de

24 mai 2014

Art. 36 alin. (4) şi art. 41 alin. (4)

Distribuirea buletinelor de vot, respectiv a materialelor necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, prin intermediul primarilor

Procese-verbale

70.

24 mai 2014, ora 7,00

Art. 7 alin. (2)

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

71.

Cu o zi înainte de alegeri

24 mai 2014

Art. 36 alin. (5)

Afişarea a două exemplare din buletinele de vot, vizate şi anulate de preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, la sediile judecătoriilor şi ale secţiilor de votare

Birourile electorale de circumscripţie

 

72.

în ajunul zilei alegerilor

24 mai 2014, ora 18,00

Art. 41 alin. (6) şi (7)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

73.

în ziua alegerilor

25 mai 2014, ora 6,00

Art. 41 alin. (8)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, buletine de vot, ştampile, tuşiere etc.), închiderea şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină (albă) a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

74.

25 mai 2014, ora 7,00

Art. 42 alin. (1)

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

75.

25 mai 2014, ora 21,00

Art. 42 alin. (1)

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

 

 

76.

După încheierea votării

Art. 45

Anularea buletinelor de voi râmase neîntrebuinţate, numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

Procese-verbale

77.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de

26 mai 2014, ora 21,00

Art. 45 alin. (22)

Predarea câtre biroul electoral de circumscripţie a dosarului, sigilat şi ştampilat, cuprinzând rezultatul votării în secţia de votare, însoţit de listele electorale utilizate la secţia de votare respectivă

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare însoţit, la cerere, de reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din biroul electoral al secţiei de votare, candidaţii sau persoanele acreditate conform legii

Proces-verbal

Transportul se face cu pază militară.

78.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de

26 mai, ora 21,00

Art. 15 alin. (3)

Formularea cererilor pentru anularea

alegerilor pentru fraudă electorală

Competitorii electorali care au participat la alegeri

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central

79.

În cel mult 24 de ore după primirea dosarelor de la birourile electorale ale secţiilor de votare, cel mai târziu la data de

27 mai, ora 21,00

Art. 46 alin. (1), (2) şt (3)

Centralizarea voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor  la nivelul circumscripţiei electorale

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

80.

După întocmirea procesului-verbal centralizator

Art. 46 alin. (5)

Transmiterea la Biroul Electoral Central a două exemplare ale procesului-verbal, împreună cu întâmpinările şi contestaţiile

Birourile electorale de circumscripţie

Dosar sigilat şi semnat de membrii birourilor electorale de circumscripţie

Transportul se face cu pază militară.

81.

Până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 15 alin. (3)

Soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor

Biroul Electoral Central

Prin decizie

82.

În termen util

Art. 49 alin. (3)

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor

Biroul Electoral Central

Prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea 1, şi în presă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. I. - Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 438 din 30 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 14 iunie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), literele d), e), f) şi g) se abrogă.

2. Articolul 6 se abrogă.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Gabriel Mie

 

Bucureşti, 14 martie 2014.

Nr. 377.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.