MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 202/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 202         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 martie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

148. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez

 

197. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 

198. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

199. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            37. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014.

 

            129. - Ordin al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            2. - Normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 6 martie 2014.

Nr. 148.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno - Chinez

 

            Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză (denumite în continuare părţi):

            pentru implementarea propunerii premierului chinez Wen Jiabao, făcută la Varşovia, Polonia, în aprilie 2012, de a se promova companiile chineze în construcţia de parcuri economice şi tehnologice în parteneriate cu statele din Europa Centrală şi de Est, în următorii 5 ani, în funcţie de situaţia şi nevoile practice ale statelor respective, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Părţile sunt de acord să realizeze un studiu de fezabilitate privind construirea unui parc tehnologic şi economic în România cu participarea companiilor chineze.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile vor respecta următoarele principii de colaborare:

1. egalitate şi beneficii reciproce, coordonare guvernamentală, sistem decizional propriu, operare în condiţii de pe piaţă liberă;

2. În concordanţă cu acordurile bilaterale încheiate între cele două guverne şi acordurile internaţionale la care sunt parte.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părţile convin crearea cât mai curând a unui grup de lucru (denumit în continuare grupul) constituit din reprezentanţi şi experţi ai ambelor părţi şi iniţierea activităţilor menţionate.

 

ARTICOLUL 4

 

Principala sarcină a grupului este studierea fezabilităţii construcţiei unui parc economic şi tehnologic în România şi potenţialele sectoare de producţie aferente.

Partea chineză va trimite grupuri de experţi în România pentru studii pe teren, studiul fezabilităţii construcţiei parcului economic şi tehnologic şi elaborarea de propuneri către partea

română. Partea română va asigura informaţiile relevante, inclusiv idei privind construcţia parcului economic şi tehnologic, va asista, când va fi necesar, experţii părţii chineze care fac evaluările în România şi va explora potenţialele stimulente din partea Guvernului României privind construcţia parcului economic şi tehnologic.

 

ARTICOLUL 5

 

            Părţile vor stabili programul de lucru pentru etapa următoare în funcţie de studiul de fezabilitate pentru construcţia parcului economic şi tehnologic realizat de către grup.

 

ARTICOLUL 6

 

Grupul, în urma consultărilor reciproce, va avea întâlniri alternative în România şi China, în funcţie de necesitate.

Costurile aferente organizării activităţilor grupului vor fi suportate corespunzător de către fiecare parte.

 

ARTICOLUL 7

 

            Părţile, în procesul construcţiei parcului economic şi tehnologic chinezo-român, pot explora utilizarea liniei de credit speciale în valoare de 10 miliarde USD acordată de Republica Populară Chineză ţărilor din Europa Centrală şi de Est, în funcţie de necesităţile proiectului.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul memorandum de înţelegere se aplică fără a aduce atingere obligaţiilor ce derivă din statutul României de stat membru al Uniunii Europene.

Prezentul memorandum de înţelegere nu poate fi interpretat sau invocat în niciun mod care ar putea afecta obligaţiile ce decurg din acordurile încheiate între Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Populară Chineză, pe de altă parte.

Prevederile prezentului memorandum de înţelegere nu pot afecta drepturile şi obligaţiile părţilor contractante ce rezultă din alte acorduri internaţionale la care ele sunt părţi.

 

ARTICOLUL 9

 

            Orice divergenţe privind interpretarea şi aplicarea prezentului memorandum de înţelegere vor fi rezolvate de către cele două părţi, prin consultări amiabile pe canale diplomatice sau în cadrul Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare economică romăno-chineză.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul memorandum intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop.

Prezentul memorandum este încheiat pe durată nedeterminată şi poate fi denunţat de oricare dintre părţi printr-o notificare adresată celeilalte părţi cu cel puţin 3 luni înainte.

Prezentul memorandum se aplică provizoriu de la data semnării.

 

Semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013, în 2 (două) exemplare originale, în limbile română, chineză şi engleză, toate cele 3 texte fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

 

Pentru Ministerul Economiei din România,

Andrei Dominic Gerea,

ministru

Pentru Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză,

Gao Hucheng,

ministru

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 197.

 

ANEXĂ

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Compania Naţională “Romtehnica” - S.A.

Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 5C

Cod unic de înregistrare: R0472771

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

1

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

50.440

 

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

10.060

 

 

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b) transferuri, cf. prevederi lor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

40.380

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

45:253

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9.893

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.274

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

160

 

 

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.092

 

 

 

C0

cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)

12

5.176

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

4.810

 

 

 

C2

bonusuri

14

366

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

371

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.545

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

367

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

39.400

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.147

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.147

 

1

 

Rezerve legale

25

63

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.084

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

94

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:

32

602

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

602

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

482

- din care Fond de risc şi promovare

 

146

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.228

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.228

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

89

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

89

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.846

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salarial determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.l3/Rd.49)/12*l000

51

4.504

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

113,034

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/ persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x 1000

54

977

 

8

 

Plaţi restante

55

160

 

9

 

Creanţe restante

56

4.500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - SA, aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 198.

 

ANEXĂ

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALA

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.

Adresa: Şos. Olteniţei nr. 103, Bucureşti

Cod fiscal: R10881986

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1+ Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

397.136,54

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

344.289,54

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

52.847,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8 + Rd.20+Rd.21)

7

395.735,19

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

317.272,74

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

91.404,04

 

 

B.

cheltuieli cu Impozita, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4.965,27

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

11

98.644,50

 

 

 

C0

Cheltuieli de natura salariala ( Rd.13+Rd.14)

12

77.206,54

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

73.434,48

 

 

 

C2

bonusuri

14

3.772,07

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

692,45

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensator aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

88,79

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

20.656,71

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

122.258,93

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

78.462,45

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.401,35

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

224,22

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.177,14

 

1

 

Rezerve legale

25

58,86

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.118,28

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26, 27, 28 şi 29.

 

0,00

 

 

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

 

 

b)

. dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 . Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

371.843,70

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

 

 

 

 

alocaţii bugetara aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

371.843,70

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.424

2

 

Nr. mediu de relataţi total

49

1.427

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.572.76

4

 

 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (mii lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.349,35

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

244,70

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu

53

 

7

 

 Cheltuieli totala la 1000 lai venituri totala (Rd.7/Rd.1) x 1000

54

996,47

8

 

 Plăţi restante

55

0,00

9

 

 Creanţe restante

56

4.162,33

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22- judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti

În temeiul aii. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se stabileşte ziua de duminică, 25 mai 2014, ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în colegiile uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18- judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 aprilie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 199.

 

ANEXĂ

 

COLEGIILE UNINOMINALE

din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - Judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti în care se organizează alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în data de 25 mai 2014

 

I. Camera Deputaţilor

a) Colegiul uninominal nr. 9 - Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi;

b) Colegiul uninominal nr. 3 - Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara;

c) Colegiul uninominal nr. 4 - Circumscripţia electorală nr. 25- judeţul Ilfov;

d) Colegiul uninominal nr. 2 - Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare.

II. Senat

a) Colegiul uninominal nr. 2 - Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj;

b) Colegiul uninominal nr. 8 - Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014.

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate.

Art. 2. - Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează eşalonat, în 5 tranşe, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi achitate de ordonatorii de credite conform eşalonării prevăzute la art. 2, în tranşe trimestriale egale, actualizate, fiecare în parte, cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 18 martie 2014.

Nr. 37.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 129.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

66.153

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

65.924

a) Venituri din activitatea de bază

03

19.334

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

41.337

c) Alte venituri din exploatare

05

5.253

2. VENITURI FINANCIARE

06

229

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

62.381

1 .Cheltuieli de exploatare total, din care:

09

62.267

a) Bunuri şi servicii

10

15.153

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

38.301

- cheltuieli cu salariile din care;

12

26.499

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

0

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

124

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

5.512

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

132

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1.378

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

67

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

225

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

66

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

4.422

- lichele de masă

23

1.434

- deplasări, delăsări

24

2.988

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3.293

d) Cheltuieli de protocol

26

54

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

695

h) Alte cheltuieli

30

4.771

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

114

- cheltuieli privind dobânzile

32

40

- alte cheltuieli financiare

33

74

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

3.772

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

604

V. REZULTATUL NET

37

3.168

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANE PRECEDENŢI:

39

3.168

a) pentru cointeresarea personalului

40

634

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

1.90l

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

633

VIII. SURSE DE FINANŢARE A EWESTIŢELOR,din care:

43

3.225

1. Surse proprii

44

900

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

550

- interne

47

 

- externe

48

550

4. Alte surse

49

1.775

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3.225

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3.225

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

-

- interne

53

-

- externe

54

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

66.153

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

62.381

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

3.772

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

880

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

530

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.500

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.603

7. Rentabilitatea (rd. 57,rd.56* 100)

62

6,05

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

75,17

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu (49378 mii Iei)

64

6,42

10. Plăţi restante

65

528

11. Creanţe de încasat

66

11.030

 

ANEXA Nr. 2*)

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

3850

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

3850

a) Venituri din activitatea de bază

03

2350

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1200

c) Alte venituri din exploatare

05

300

2. VENTTURT FTNANCTARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

3820

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

3810

a) Bunuri şi servicii

10

882

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

2796

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2050

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

82

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

69

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

426

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

10

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

107

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

17

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

5

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

176

- tichete de masă

23

112

- deplasări, detaşări

24

64

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

85

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

4

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

20

h) Alte cheltuieli

30

20

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

10

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

10

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

30

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

5

V. REZULTATUL NET

37

25

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

25

a) pentru cointeresarea personalului

40

5

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

20

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

115

1. Surse proprii

44

115

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- în teme

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

115

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la linele anului

51

115

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

3850

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

3820

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

30

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

61

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

40

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2638

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoana/lună

61

2713

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd,56*100)

62

0,79

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

63,11

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu (87382)

64

0,03

10. Plăţi restante

65

20

11. Creanţe de încasat

66

500

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în România

 

În urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 26 februarie 2014, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în România, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 52/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins: “(4) La momentul primirii notificării indicate la alin. (1), sistemul informatic al ASF va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective şi de informare a autorităţii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că:

a) FIA care doresc distribuirea titlurilor de participare în România sunt înregistrate în Registrul public al ASF;

b) anual, ASF percepe un tarif de supraveghere a activităţilor de distribuţie de titluri de participare ale FIA înregistrate în alte state membre către investitorii profesionali din România, după cum urmează:

1. 10.000 lei, în cazul distribuţiei titlurilor de participare ale unui singur FIA;

2. În cazul distribuţiei titlurilor de participare ale mai multor FIA sau ale unor FIA de tip compartimentat (umbrella funds):

(i) 8.000 lei pentru fiecare fond/subfond – pentru distribuţia unui număr cuprins între 2 şi 10 FIA sau subfonduri ale aceluiaşi FIA;

(ii) 6.000 lei pentru fiecare fond/subfond – pentru distribuţia unui număr cuprins între 11 şi 20 FIA sau subfonduri ale aceluiaşi FIA;

(iii) 5.000 lei pentru fiecare fond/subfond – pentru distribuţia unui număr cuprins între 21 şi 40 FIA sau subfonduri ale aceluiaşi FIA;

(iv) 4.000 lei pentru fiecare fond/subfond – pentru distribuţia a mai mult de 40 FIA sau subfonduri ale aceluiaşi FIA;

c) tarifele prevăzute la lit. b), aferente primului an de distribuţie a titlurilor de participare către investitorii profesionali din România, se achită de AFIA care a notificat intenţia de distribuţie, în contul ASF având codul IBAN ATCPMB - R083TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, după cum urmează;

1. În cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, se achită tariful integral pentru anul în curs cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează;

2. În cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la lit. b) pentru acel an calendaristic cel mai târziu în luna decembrie;

d) începând cu cel de-al doilea an, tarifele anuale prevăzute la lit. b) se plătesc de AFIA din statele membre cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează;

e) în situaţia încetării distribuţiei titlurilor de participare ale FIA şi radierii din Registrul public al ASF a FIA aferente în baza unui act individual emis în cursul primului semestru al unui an calendaristic, AFIA respectiv va plăti 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la lit. b) pentru acel an calendaristic.”

2. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) La momentul primirii notificărilor indicate la alin. (1), sistemul informatic al ASF va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective şi de informare a autorităţii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că:

a) pentru a începe administrarea AOPC pe teritoriul României este necesară înregistrarea respectivului AFIA/sucursalei AFIA în Registrul public al ASF;

b) anual, ASF percepe un tarif de supraveghere a activităţilor de administrare a AOPC-urilor din România de către AFIA din alte state membre, după cum urmează:

1. 6.000 lei - în cazul administrării directe, prevăzută la art. 5 alin. (2);

2. 15.000 lei - în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzută la art. 5 alin. (3);

c) tarifele prevăzute la lit. b) se achită de AFIA care a notificat intenţia de administrare a AOPC din România în contul ASF, având codul IBAN ATCPMB - R083TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, după cum urmează:

1. În cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la lit. b) pct. 1 sau 2, după caz, se achită integral pentru anul în curs cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează;

2. În cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la lit. b) pct. 1 sau 2, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu în luna decembrie.”

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 4 martie 2014.

Nr. 2.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.