MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 192/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 192         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 martie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

18. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

263. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

19. - Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republică Socialistă Federativă Iugoslavia/ Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate ia nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013

 

Protocol între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale între Republica Populară Română/ Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/ Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de Stat, respectiv la nivel de guvern

 

265. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/ Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/ Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013

 

271. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Regimentului 51 Artilerie Mixtă “General Cornel Paraniac” al Diviziei 1 Infanterie “Dacica”

 

272. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de operaţii aeriene

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            13. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

178. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2013 şi la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 

179. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            35. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            10. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zi Meri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 5272011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) în înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) zilier - persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii;

b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional;

c) registrul de evidenţă a zilierilor, denumit în continuare Registru - registru cu regim special, întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor;

d) activităţi cu caracter ocazional - activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

(2) Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.

(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.”

3. Articolul 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.

(2) O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.

(4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.”

4. Titlul capitolului II se modifică şl va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Desfăşurarea activităţilor de către zilieri”

5. La articolul 5 alineatul (2), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;

e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

6. La articolul 5 alineatul (2), litera f) se abrogă.

7. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

,,(3) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;

b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;

c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;

d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;

e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;

f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;

g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

8. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Cercetarea evenimentului în care au fost implicaţi zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.”

9. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/ înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.”

10. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.

(3) Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.”

11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Zii ieri i au următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

a) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;

b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;

c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;

e) să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;

f) să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

(2) Beneficiarul care foloseşte minori în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional are obligaţia de a respecta toate dispoziţiile legale privitoare la protecţia minorilor la locul de muncă.”

12. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumantă - diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit şi acvacultura - diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi 3811;

e) recuperarea materialelor - grupa 383;

f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;

g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;

h) publicitate - grupa 731;

i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;

j) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);

k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice - cod 0141.”

13. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) şi art. 7 alin. (1) şi (2), cu amendă de 6.000 lei;

c) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;

d) beneficiarul care foloseşte zii ieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;

e) beneficiarul care foloseşte zii ieri pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispoziţiilor art. 4 se sancţionează cu amendă de 6.000 lei.”

14. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) se realizează de către inspectorii de muncă.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.”

15. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege.

Art. II. - Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

.Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. IV. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5272011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri se modifică în mod corespunzător.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 7 martie 2014.

Nr. 18.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Legea nr. 52/2011)

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR

 

- model –

 

Beneficiar......................................................

CUI..............................................................

Cod CAEN.................................................

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Remuneraţia brută convenită;

B - Remuneraţia netă plătită;

C - Semnătura de confirmare de primire a banilor;

D - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului;

E - Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri.

 

Nr. crt.

Data de desfăşurare a activităţii

Numele şi prenumele zilierului

Actul de identitate şi CNP

Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătăţii sale îi permite desfăşurarea activităţii

Semnătura zilierului la începerea  activităţii după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activităţii

Nr. de ore lucrate

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Legea nr. 52/2011)

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

a Registrului de evidenţă a zilierilor

 

1. Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.

2. CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului.

3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activităţii economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfăşoare activitatea.

4. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.

5. În coloana nr. 2 - Data de desfăşurare a activităţii - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.

6. În coloana nr. 3 - Numele şi prenumele zilierului - se vor trece numele şi prenumele zilierului.

7. În coloana nr. 4- Actul de identitate şi CNP - se va trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia şi codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

8. În coloana nr. 5 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătăţii sale îi permite desfăşurarea activităţii - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii;

9. În coloana nr. 6 - Semnătura zilierului la începerea activităţii, după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii şi după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

10. În coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activităţii - se va trece explicit activitatea din CAEN şi locul unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).

11. În coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.

12. În coloana nr. 9 - Remuneraţia brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.

13. În coloana nr. 10 - Remuneraţia netă plătită - se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.

14. În coloana nr. 11 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru.

15. În coloana nr. 12 - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna şi va aplica ştampila;

16. În coloana nr. 13 - Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 5 martie 2014.

Nr. 263.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/ Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/ Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/ Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul dintre Guvernul Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de Română/Republica Socialistă România/România şi Republica guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 19.

 

PROTOCOL

între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern*)

 

Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului, denumite în continuare părţi contractante,

luând în considerare proclamarea independenţei Republicii Muntenegru,

având în vedere că, în urma transformărilor politice şi economice fundamentale, este necesară clarificarea cadrului juridic bilateral între cele două state,

dorind să consolideze şi să dezvolte în continuare relaţiile de prietenie şi cooperare între România şi Muntenegru,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Tratatele bilaterale enumerate în anexa la prezentul protocol, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, sunt în vigoare între România şi Muntenegru.

 

ARTIC0LUL2

 

            Tratatele bilaterale intre Republica Populara Romană/Republica Socialista Romania/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, care nu sunt menţionate în anexa la prezentul protocol, nu sunt în vigoare între România şi Muntenegru.

 

ARTICOLUL 3

 

            Anexa constituie parte integrantă a prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise, transmise pe canale diplomatice, prin care părţile contractante se informează cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol.

 

Semnat la Podgorica la data de 4 iulie 2013, în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Muntenegrului,

Igor Luksic,

vicepremier şi ministrul afacerilor externe

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muri te negru lui privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/ Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/ Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/ Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 265.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Regimentului 51 Artilerie Mixtă “General Cornel Paraniac” al Diviziei 1 Infanterie “Dacica”

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Regimentului 51 Artilerie Mixtă “General Cornel Paraniac” al Diviziei 1 Infanterie “Dacica”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

Bucureşti, 14 martie 2014.

Nr. 271.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de operaţii aeriene

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Centrului de operaţii aeriene.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 martie 2014.

Nr. 272.

 

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Vlădoiu Aurel, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Bleotu Vasile;

- domnul deputat Stroe Ionuţ-Marian, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru afaceri europene, în locul doamnei deputat Varga Lucia- Ana;

- domnul deputat Mihai Aurelian, neafiliat la un grup parlamentar, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

 

Bucureşti, 18 martie 2014.

Nr. 13.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2013 şi la Paris la 20 decembrie 2013, la Acord ui-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori*) semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2013 şi la Paris la 20 decembrie2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 301/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

Secretar de stat

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 178.


*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet viceprim-ministru

Ministrul finanţelor publice

 

Nr. 577165 din 19 decembrie 2013

Str. Apolodor nr. 17, 050741

Bucureşti, ROMÂNIA

Tel:+4021 319 97 49

Fax:+4021 312 16 30

e-mail: Cabinet.Ministru@mfinante.ro

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Dl. dr. Rolf Wenzel, guvernator

Fax: +33 (0)1 47 55 03 38

 

Ref.: Acordul-cadru de împrumut F/P 1525 (2005) — Proiectul privind locuinţele sociale

 

Stimate domnule Wenzel,

La solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.) şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea Acordului-cadru de împrumut (A.C.Î.) sus-menţionat, constând în extinderea datei de finalizare a Proiectului până la 30 decembrie 2014.

Această extindere este solicitată pentru a permite entităţilor beneficiare să finalizeze toate unităţile locative cuprinse în Proiect.

Pe baza celor sus-menţionate, anexa nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut se va modifica şi va avea următorul cuprins:

„Graficul lucrărilor: 2010—2014"

Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Al dumneavoastră,

Daniel Chiţoiu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

 

Cc: Domnului Valeriu Coşuleanu, director de ţară, România

Fax: +33 (0)1 47 55 37 52

 


BDCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

 

Domnului Daniel Chiţoiu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

Bucureşti, România

 

Paris, 20 decembrie 2013

 

Subiect: Amendament privind data de finalizare a LD1525 (2005) Locuinţe sociale

 

Stimate domnule Chiţoiu,

Ne referim la scrisoarea datată 19 decembrie 2013 privind amendarea Acordului-cadru de împrumut sus-menţionat. BDCE nu are nicio obiecţie în a confirma faptul că, pentru a permite entităţilor beneficiare să finalizeze toate unităţile locative cuprinse în Proiect, graficul lucrărilor se va extinde până la sfârşitul anului 2014 şi va cuprinde perioada 2005-2014.

 

Am dori să vă asigurăm de aprecierea noastră pentru buna colaborare stabilită între instituţiile noastre.

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general

împrumuturi şi dezvoltare socială

Melanie Wieschollek-Lacroix,

director

Departamentul suport operaţiuni

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La anexa nr. 1 “Lista obiectivelor la care se asigură paza şi protecţia cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată”, punctul I litera D la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 10 se introduce o nouă poziţie, poziţia 11, cu următorul cuprins:

„11. Sediul central al Consiliului Naţional al Audiovizualului, Bd. Libertăţii nr. 14, etajele 5-6, sectorul 5, Bucureşti.”

Art. II. - Posturile necesare pentru instituirea pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi la obiectivul prevăzut la art. I se asigură prin redistribuire la nivelul Jandarmeriei Române.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura Georgescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 179.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi

 

În temeiul art. 331 alin. (5) şi art. 37 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

            viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte:

a) condiţiile şi procedurile pentru realizarea următoarelor măsuri de sprijin:

1. menţinerea în activitate în funcţii de poliţist a poliţistului rănit apt să desfăşoare anumite activităţi profesionale, denumit în continuare poliţist rănit compatibil;

2. numirea în funcţii de poliţist a fostului poliţist rănit;

3. Înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau a poliţistului rănit;

4. numirea în funcţii de poliţist, respectiv angajarea ca personal contractual în unităţi ale MAI a copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau a poliţistului rănit, precum şi a soţului/soţiei acestuia;

b) domeniile de activitate în care pot fi menţinute în activitate sau, după caz, numite în funcţii de poliţist persoanele prevăzute la lit. a) pct. 1 şi 2;

c) componenţa, organizarea şi atribuţiile Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, denumită în continuare Comisie,

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii utilizaţi au următorul înţeles:

a) poliţist rănit - poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii printr-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare;

b) poliţist rănit compatibil - poliţistul rănit, încadrat în gradul III de invaliditate, al cărui raport de serviciu nu a încetat;

c) fost poliţist rănit - persoana al cărui raport de serviciu a încetat, ca urmare a rănirii printr-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, încadrată în gradul III de invaliditate;

d) poliţist decedat - poliţistul care şi-ă pierdut viaţa ca urmare a unui accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare;

e) copiii poliţistului - copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau a poliţistului rănit;

f) soţul poliţistului - soţul/soţia poliţistului decedat sau a poliţistului rănit;

g) unităţi ale MAI - structuri organizatorice ale MAI care dispun de stat de organizare prevăzut cu funcţii de poliţist sau cu funcţii de personal contractual;

h) unitatea MAI interesată:

1. structura organizatorică a MAI în care îşi desfăşoară/şi-a desfăşurat activitatea poliţistul rănit sau, după caz, poliţistul decedat;

2. structura organizatorică a MAI care a preluat activitatea celei prevăzute la pct. 1 sau, dacă nu mai există, eşalonul superior al structurii desfiinţate;

i) şeful direct - inspectorul general/similar, conducătorul unităţii aparatului central al MAI sau conducătorul unităţii subordonate unei unităţi a aparatului central;

j) post vacant:

1. atunci când se referă la poliţistul rănit compatibil sau fostul poliţist rănit - postul căruia îi sunt asociate sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi circumscrise domeniilor de activitate stabilite potrivit prezentului ordin;

2. atunci când se referă la copiii poliţistului sau soţul poliţistului - postul care ar putea fi ocupat de aceştia, în condiţiile prezentului ordin;

k) lista posturilor vacante compatibile - lista cu posturile ale căror cerinţe de ocupare corespund studiilor, experienţei şi calificării beneficiarilor prezentului ordin;

            l) restantul morfofuncţional - procentul de capacitate adaptativă a unei persoane aflate în invaliditate care îi permite desfăşurarea activităţilor de autoîngrijire, autoconducere şi autoservire, a activităţilor cotidiene, precum şi a unor activităţi profesionale, calculat potrivit formulei: 100% - incapacitate adaptivă (IA.);

m) incapacitatea adaptativă (I.A.) - limitele persoanei în efortul de a se adapta la mediul natural şi social, generate de tulburări morfologice şi funcţionale diverse şi exprimate procentual în cadrul unui sistem de cuantificare din capacitatea adaptativă normală.

Art. 3. - (1) Măsurile de sprijin prevăzute de prezentul ordin se acordă la cerere.

(2) Nu pot fi formulate cereri în condiţiile prezentului ordin, în situaţia în care invaliditatea sau decesul a intervenit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei fapte prevăzute de legea penală, pentru care poliţistul a fost condamnat definitiv,

(3) Copiii poliţistului pot formula cerere pentru acordarea unei singure măsuri de sprijin.

(4) Beneficiarii măsurilor de sprijin care îşi încetează raporturile de serviciu/muncă la cerere sau din motive imputabile acestora, precum şi copiii poliţistului exmatriculaţi din instituţii de învăţământ ale MAI nu mai pot formula altă cerere în condiţiile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Din decizia medicală emisă de Comisia de expertiză medico-militară teritorială şi avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară, denumită în continuare decizie medicală avizată, solicitată ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul de invaliditate şi clasarea ca inapt pentru serviciul poliţienesc au ca legătură de cauzalitate un accident de muncă cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare.

            (2) Din certificatul-decizie medicală emis în baza reglementărilor legale privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări, denumit în continuare certificat-decizie medicală, solicitat ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul de invaliditate şi clasarea ca inapt pentru serviciul poliţienesc sau, după caz, decesul au ca legătură de cauzalitate un accident survenit în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului în poliţie.

 

CAPITOLUL II

Menţinerea în activitate în funcţii de poliţist a poliţistului rănit compatibil şi numirea în funcţii de poliţist a fostului poliţist rănit

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

 

Art. 5. - Domeniile de activitate în care poliţistul rănit compatibil poate fi menţinut în activitate sau în care fostul poliţist rănit poate fi numit în funcţii de poliţist sunt următoarele:

a) asigurare logistică/tehnico-materială;

b) financiar-contabil;

c) asistenţă medicală;

d) asistenţă juridică;

e) informare şi relaţii publice;

f) resurse umane;

g) învăţământ;

h) analiza informaţiilor;

i) cercetarea şi prevenirea criminalităţii;

j) cazier judiciar, statistică şi evidenţă operativă;

k) comunicaţii şi tehnologia informaţiei;

            l) secretariat şi informaţii clasificate;

m) management organizatoric şi operaţional;

n) exploatare tehnică.

Art. 6. - (1) Cererea se depune la secretariatul unităţii MAI interesate împreună cu documentele cerute pentru fiecare categorie de solicitant şi se soluţionează în maximum 45 de zile de la data înregistrării.

(2) Cererea trebuie să cuprindă şi opţiunile cu privire la domeniile de activitate, stabilite conform art. 5, unităţile MAI, localităţile sau/şi regiunile geografice în care solicitantul acceptă să fie menţinut în activitate sau numit în funcţie.

Art. 7. - (1) Documentele care trebuie depuse odată cu cererea privind menţinerea în activitate în funcţii de poliţist, în fotocopie, sunt:

a) actul de identitate;

b) decizia medicală avizată;

c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM).

(2) Documentele care trebuie depuse odată cu cererea privind numirea în funcţii de poliţist, în fotocopie, sunt:

a) actul de identitate;

b) cea mai recentă decizie medicală avizată sau, după caz, certificatul-decizie medicală;

c) FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;

d) decizia de pensionare.

Art. 8. - Menţinerea în activitate în funcţii de poliţist şi numirea în funcţii de poliţist se fac prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea şefului direct.

Art. 9. - (1) Menţinerea în activitate se face dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) poliţistul a depus o cerere pentru menţinerea în activitate, în condiţiile prezentului ordin, anterior încetării raporturilor de serviciu;

b) postul ocupat de către poliţistul rănit compatibil este în unul dintre domeniile prevăzute la art. 5 sau există un post vacant;

c) poliţistul rănit compatibil sau fostul poliţist rănit îndeplineşte cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului, cu excepţia celei referitoare la aptitudinea medicală;

d) există avizul favorabil al Comisiei.

(2) Numirea în funcţii de poliţist se face fără examen sau concurs, dacă:

a) fostul poliţist rănit a depus cerere pentru numirea într-o funcţie, în condiţiile prezentului ordin, ulterior încetării raporturilor de serviciu;

b) există un post vacant;

c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d);

d) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile şi criteriile prevăzute de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAI.

Art. 10. - (1) Postul vacant se identifică de către structura de resurse umane ce deserveşte unitatea MAI interesată, denumită în continuare structura de resurse umane interesată, care desfăşoară, succesiv, în funcţie de opţiunile exprimate în cerere potrivit art. 6 alin. (2), următoarele activităţi:

a) verificarea existenţei unui post vacant în unitatea MAI interesată;

b) iniţierea demersurilor de aprobare a suplimentării statului de organizare al unităţii MAI interesate, pentru crearea unui post vacant;

c) consultarea altor unităţi ale MAI - la nivelul inspectoratului general/similar sau, după caz, al Direcţiei generale management resurse umane -, pentru verificarea existenţei unui post vacant.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru cererile privind menţinerea în activitate.

(3) Comunicarea postului vacant, realizată de unitatea MAI consultată potrivit alin. (1) lit. c), trebuie însoţită şi de fişa postului aferentă.

Art. 11. - În situaţia în care au fost identificate posturi vacante, structura de resurse umane interesată analizează cererea din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului şi prezintă şefului unităţii MAI interesate un referat care cuprinde şi lista posturilor vacante compatibile.

Art. 12. - (1) în termen de două zile lucrătoare de la data prezentării listei posturilor vacante compatibile şi a fişei posturilor respective, solicitantul îşi exprimă, în scris, opţiunea privind ocuparea unui post vacant.

(2) Opţiunea exprimată potrivit alin. (1) se aduce la cunoştinţa unităţilor MAI consultate care au comunicat existenţa unor posturi vacante, în termen de cel mult 10 zile.

Art. 13. - (1) Posturile vacante identificate şi comunicate de unităţile MAI consultate potrivit art. 10 alin. (1) lit. c) nu mai pot face obiectul unei alte proceduri de ocupare, până la primirea informării prevăzute la art. 12 alin. (2).

(2) Comunicarea postului vacant identificat constituie un acord de principiu al unităţii MAI consultate, pentru ocuparea acelui post potrivit necesităţilor MAI.

Art. 14. - De la data exprimării opţiunii prevăzute la art. 12 alin. (1), solicitantul poate fi programat pentru efectuarea evaluării psihologice de către Centrul de Psihosociologie al MAI.

Art. 15. - Structura de resurse umane interesată transmite Comisiei cererea depusă de poliţistul rănit compatibil sau de fostul poliţist rănit, declarat “apt” din punct de vedere psihologic, împreună cu documentele prevăzute la art. 7, precum şi fotocopii ale următoarelor documente:

a) referatul prevăzut la art. 11;

b) fişa postului vacant pentru care a optat solicitantul;

c) fişa de identificare a factorilor de risc profesional pentru funcţia pe care urmează a fi menţinut poliţistul rănit compatibil sau numit fostul poliţist rănit, completată de persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă;

d) rezultatul evaluării psihologice.

Art. 16. - Avizul Comisiei, favorabil menţinerii în activitate sau numirii în funcţii de poliţist, cererea şi întreaga documentaţie, precum şi propunerea şefului direct se înaintează de structura de resurse umane interesată la Direcţia generală management resurse umane, care iniţiază demersurile necesare emiterii ordinului ministrului afacerilor interne.

Art. 17. - (1) Cererea se clasează, printr-un raport motivat, în următoarele situaţii:

a) nu a fost identificat nici un post vacant;

b) solicitantul nu îndeplineşte cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului;

c) solicitantul nu îşi exprimă acordul cu privire la ocuparea unui post vacant;

d) solicitantul a fost declarat “inapt” la evaluarea psihologică;

            e) solicitantul a primit un aviz nefavorabil de la Comisie. (2) O copie a raportului de clasare se comunică solicitantului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii speciale privind procedurile pentru menţinerea în activitate în funcţii de poliţist

 

Art. 18. - Cererea pentru menţinerea în activitate în funcţii de poliţist se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei medicale avizate.

Art. 19. - Pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data soluţionării acesteia, poliţistul rănit compatibil se află în concediu medical, fără a se depăşi durata maximă a concediului medical prevăzută de lege.

Art. 20. - (1) Raportul de serviciu al poliţistului rănit compatibil încetează, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, la data avizării deciziei medicale de încadrare în gradul III de invaliditate de către Comisia centrală de expertiză medico-militară, atunci când intervine una dintre situaţiile care determină clasarea cererii, potrivit art. 17 alin. (1).

            (2) Raportul de serviciu al poliţistului rănit compatibil încetează, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, la data împlinirii duratei maxime a concediului medical prevăzut de lege, dacă aceasta a intervenit înainte de soluţionarea cererii de menţinere în activitate. În acest caz, procedurile demarate pentru soluţionarea cererii privind menţinerea în activitate se continuă în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI a copiilor poliţistului

 

Art. 21. - (1) Copiii poliţistului pot fi înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ a MAI, la cererea acestora, adresată ministrului afacerilor interne.

(2) înmatricularea se realizează în anul I de studii/studii universitare de licenţă, la data începerii anului şcolar/universitar, cu respectarea cifrei de şcolarizare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi transferaţi în instituţiile de învăţământ ale MAI şi, ulterior, înmatriculaţi pe parcursul anului şcolar/universitar şi/sau în alţi ani de studii, cu respectarea reglementărilor în domeniu, exclusiv elevii/studenţii instituţiilor de învăţământ cu profil/specializări similare celor în care se transferă.

Art. 22. - (1) înmatricularea într-o instituţie de învăţământ a MAI se realizează în situaţia în care, cumulativ, copilul poliţistului:

a) îndeplineşte condiţiile generale şi criteriile specifice pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ a MAI, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) promovează probele eliminatorii organizate la unităţile teritoriale: examinarea medicală şi evaluarea psihologică;

c) promovează probele eliminatorii la concursul de admitere: contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice.

(2) Pentru definitivarea transferului prevăzut la art. 21 alin. (3), copilul poliţistului trebuie să promoveze şi examenele de diferenţă, dacă este cazul.

(3) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se verifică potrivit calendarului şi procedurii de recrutare şi selecţie pentru admiterea în instituţia de învăţământ a MAI, similar celorlalţi candidaţi.

Art. 23. - Dosarul de recrutare conţine, pe lângă documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale MAI, şi următoarele documente, depuse în fotocopie:

a) FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;

b) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat;

c) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul.

Art. 24. - Copiii poliţistului sunt scutiţi de la plata taxelor prevăzute pentru înscrierea, admiterea, înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI.

            Art. 25. - Direcţia formare iniţială şi continuă monitorizează modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol şi, după caz, rezervă cifrele de şcolarizare pentru copiii poliţiştilor.

 

CAPITOLUL IV

Numirea în funcţii de poliţist sau angajarea ca personal contractual a copiilor poliţistului şi a soţului poliţistului

 

Art. 26. - (1) Copiii poliţistului, precum şi soţul poliţistului pot fi numiţi în funcţii de poliţist sau angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unităţi ale MAI, dacă îndeplinesc condiţiile legale.

(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite de copiii poliţistului şi de soţul poliţistului sunt cele prevăzute de Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de legislaţia muncii, precum şi cele prevăzute de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAL

Art. 27. - (1) Cererea privind numirea în funcţii de poliţist sau angajarea ca personal contractual, formulată de copiii poliţistului sau de soţul poliţistului, se depune la secretariatul unităţii MAI interesate.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate al solicitantului;

b) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat, după caz;

c) certificatul de deces al poliţistului, dacă e cazul;

d) FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;

e) documente din care să reiasă gradul de rudenie cu poliţistul decedat sau cu poliţistul rănit, precum: certificat de naştere al copilului, certificat de căsătorie etc;

f) curriculum vitae, însoţit de documentele care atestă studiile sau formarea profesională;

g) certificat de cazier judiciar.

(3) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) fac parte din dosarul de recrutare, constituit potrivit reglementărilor în domeniul resurselor umane aplicabile în MAI.

Art. 28. - În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, structura de resurse umane interesată verifică dosarul de recrutare şi, după caz, solicită completarea acestuia, prin depunerea documentelor necesare.

Art. 29. - (1) După încheierea activităţilor prevăzute la art. 28, structura de resurse umane interesată prezintă şefului unităţii MAI interesate dosarul de recrutare, însoţit de un referat cuprinzând situaţia poliţistului decedat sau a poliţistului rănit rezultată din verificările efectuate în dosarul personal al acestuia.

(2) în termen de 30 de zile de la data prezentării documentelor prevăzute la alin. (1), structura de resurse umane interesată identifică posturile vacante existente la nivelul unităţii MAI interesate şi întocmeşte lista posturilor vacante compatibile.

(3) Atunci când, potrivit alin. (2), sunt identificate mai multe posturi vacante, şeful unităţii MAI interesate stabileşte, în raport cu necesităţile de personal, priorităţile de ocupare a posturilor vacante.

Art. 30. - În situaţia în care la nivelul unităţii MAI interesate nu există niciun post vacant, identificarea postului vacant se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 10 alin. (1)lit. c) şi ale art. 11-13.

Art. 31. - (1) De la data exprimării opţiunii pentru ocuparea unui post, copiii poliţistului sau soţul poliţistului, după caz, pot fi programaţi pentru susţinerea verificărilor din punct de vedere medical, fizic şi psihic, în cadrul structurilor specializate ale MAI.

(2) Documentele prin care sunt declaraţi “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic şi celelalte documente ale dosarului de recrutare se înaintează, dacă este cazul, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, pentru emiterea ordinului/dispoziţiei de numire în funcţie sau de angajare ca personal contractual.

Art. 32. - (1) În situaţia în care copiii poliţistului sau soţul poliţistului îndeplinesc condiţiile şi criteriile legale prevăzute pentru numirea în funcţii de poliţist sau încadrarea ca personal contractual şi nu s-a identificat niciun post vacant, cererea rămâne în evidenţa unităţii MAI interesate până la identificarea unui post vacant care poate fi ocupat conform solicitării, dar nu mai mult de 6 luni.

(2) Cererea se clasează dacă:

a) solicitantul nu îndeplineşte condiţiile şi criteriile legale pentru numirea în funcţii de poliţist sau încadrarea ca personal contractual;

            b) nu a fost identificat niciun post vacant în termenul prevăzut la alin. (1).

 

CAPITOLUL V

Componenţa, organizarea şi atribuţiile Comisiei

 

Art. 33. - (1) Comisia prevăzută la art. 1 lit. c) îşi desfăşoară activitatea pe lângă Direcţia medicală a MAI, în următoarea componenţă:

a) preşedinte: şeful Serviciului asistenţă medicală din Direcţia medicală a MAI;

b) membri:

(i) medic specialist/primar medicina muncii din MAI;

(ii) medic specialist/primar expertiza capacităţii de muncă din MAI;

(iii) psiholog clinician din MAI;

(iv) specialist inspecţia muncii - securitate şi sănătate în muncă din cadrul Direcţiei generale management resurse umane; c) secretar: agent de poliţie din cadrul Direcţiei medicale a MAI.

(2) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) Pentru buna funcţionare a Comisiei, prin ordinul prevăzut la alin. (2) se desemnează un număr egal de supleanţi pentru preşedinte, membrii titulari şi secretar.

(4) Ori de câte ori este cazul, în dispoziţia de zi pe unitate a Direcţiei medicale se consemnează întrunirea Comisei în şedinţă.

Art. 34. - (1) Comisia se întruneşte în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise în condiţiile art. 15.

(2) în cazul în care documentaţia transmisă Comisiei este completă, medicul specialist/primar de medicina muncii întocmeşte fişa de aptitudine a poliţistului rănit compatibil sau, după caz, a fostului poliţist rănit.

(3) în situaţia în care documentele sunt insuficiente pentru întocmirea fişei de aptitudine sau pentru emiterea avizului, solicitantul este convocat la Comisie. Comisia poate solicita internarea în spital sau documente medicale suplimentare.

(4) Comisia, în baza documentelor prevăzute la art. 15 şi a fişei de aptitudine prevăzute la alin, (2), întocmeşte avizul, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(5) Avizul se redactează în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie:

a) un exemplar se anexează procesului-verbal de şedinţă al Comisiei;

b) două exemplare se transmit structurii de resurse umane interesate, din care un exemplar se înmânează poliţistului rănit compatibil sau fostului poliţist rănit. Exemplarul titularului se înmânează sub semnătură, în situaţia în care poliţistul rănit compatibil sau fostul poliţist rănit este prezent la şedinţa Comisiei.

            (6) Avizul este definitiv.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 35. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2014.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea “Normelor privind transferul elevilor şi studenţilor între şi în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi de la acestea în instituţii de învăţământ civile”1 îşi încetează aplicabilitatea în ceea ce priveşte măsurile prevăzute pentru copiii poliţiştilor.

Art. 36. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 35.


1 Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea “Normelor privind transferul elevilor şi studenţilor între şi în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi de la acestea în instituţii de învăţământ civile” nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 

ANEXĂ

 

ROAMNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

COMISIA DE EXPERTIZA MEDICALĂ ŞI EVALUAREA CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Nr. …………………………….. din ……………………………….

(Nr. avizului medical va fi nr. procesului-verbal de şedinţă))

 

AVIZ

 

- model -

 

În conformitate cu prevederile art. 331 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, în baza următoarelor acte:

 

1. fişa postului nr. ...... din ................................................................................................................................................... (unitatea, structura, compartimentul - după cum sunt prevăzute în fişa postului), înregistrată cu nr. ....................din....................;

 

2. fişa de identificare a factorilor de risc profesional nr. ..................din...............emisă de................................................. (unitatea, structura);

 

3. formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) nr. .............din..............emisă de....................................... (unitatea, structura) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. .................din................., emis de................................................. (unitatea, structura);

 

4. fişa de aptitudine-medicina muncii nr. ……….. din ………………., emisă de …………………,

 

5. rezultatul evaluării psihologice nr. ……….. din ………………., emisă de …………………,

Comisia de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă stabileşte că atribuţiile postului sunt compatibile/incompatibile cu restantul morfofuncţional şi pot fi/nu pot fi îndeplinite de doamna/domnul …………………………………………. .

Vor fi respectate următoarele recomandări:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Preşedintele comisiei: .................................................................................................................

Membrii comisiei:

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................................

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIOMALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 10 martie 2014, un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi o monedă din argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României.

Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:

 

Valoare nominală

100 lei

10 lei

1 leu

Metal

 

aur

argint

tombac cuprat

Titlu

 

900%o

999%0

-

Formă

 

rotundă

rotundă

rotundă

Diametru

 

21 mm

37 mm

37 mm

Greutate

 

6,452 g

31,103 g

23,5 g

Calitate

 

proof

proof

proof

Cant

 

zimţat

zimţat

zimţat

 

Aversul monedei din aur redă portretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un citat din legea de înfiinţare a Curţii de Conturi - “O Înaltă Curte de Compturi se institue la Bucuresci pentru tótă România” - stema României, valoarea nominală “100 LEI” şi inscripţiile în arc de cerc “ROMÂNIA” şi “ALEXANDRU IOAN CUZA”.

Aversul monedei din argint redă portretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un citat din legea de înfiinţare a Curţii de Conturi - “O Înaltă Curte de Compturi se institue la Bucuresci pentru tótă România” - stema României, valoarea nominală “10 LEI” şi inscripţiile în arc de cerc “ROMÂNIA” şi “ALEXANDRU IOAN CUZA”.

Aversul monedei din tombac cuprat redă portretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un citat din legea de înfiinţare a Curţii de Conturi - “O Înaltă Curte de Compturi se institue la Bucuresci pentru tótă România” - stema României, valoarea nominală “1 LEU” şi inscripţiile în arc de cerc “ROMÂNIA” şi .ALEXANDRU IOAN CUZA”.

Reversul, comun tuturor monedelor (din aur, din argint şi din tombac cuprat). prezintă o compoziţie care sugerează aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi: inscripţia “150 ANI”, suprapusă peste un fragment din Monitorul Oficial din 24 ianuarie 1864 în care a fost publicată legea de înfiinţare a Curţii de Conturi, sigla instituţiei şi anii “1864” şi “2014”.

Art. 3. - Caracteristicile tehnice şi descrierea monedei din argint sunt similare celor aferente monedei din argint care intră în componenţa setului de trei monede.

Art. 4. - Monedele vor fi ambalate, separat, în capsule de metacrilat transparent. Seturile de monede şi monedele din argint vor fi însoţite de broşuri de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate ai emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 5. - Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 6. - Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de monede şi a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 28 februarie 2014.

Nr. 10.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.