MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 188/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 188         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 17 martie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

21. - Lege privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie

 

267. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie

 

22. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 

268. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 

269. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

46. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 

82. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014

 

270. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea poziţiilor nr. 65 şi 66 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 

841. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Mediaş care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se instituie ziua de 2 iunie ca Ziua Naţională pentru adopţie.

(2) Ziua Naţională pentru Adopţie poate fi marcată de către autorităţile şi instituţiile publice, de organismele neguvernamentale, de reprezentanţele diplomatice ale României, precum şi de către alte instituţii romaneşti din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări de promovare a adopţiei dedicate acestei zile.

Art. 2. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prevăzute la art. 1 alin. (2).

 (2) Oficiul Român pentru Adopţii coordonează tematic activităţile dedicate Zilei Naţionale pentru Adopţie.

 (3) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Româna de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 21.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 267.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatele (3) şi (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(3) Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. Astfel, o denumire este susceptibilă de a fi apropriată dacă nu aparţine unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de acelaşi fel - asociaţie, fundaţie sau federaţie - prin înscrierea ei anterioară în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

(31) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: «comisariat», «inspectorat», «gardă», «autoritate», «poliţie», «jandarmerie», «protecţia consumatorilor» sau derivatele acestora.”

2. La articolul 7, după alineatul (32) se introduc trei noi alineate, alineatele (33)-(35), cu următorul cuprins:

“(33) Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care funcţionează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România», precum şi altele asemenea.

(34) Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului constitutiv şi a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei sau fundaţiei care o constituie.

(35) Interdicţiile cu privire la denumire prevăzute pentru asociaţii şi fundaţii sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru federaţii.”

3. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (3)-(33) şi alin. (35), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii.”

4. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), alin. (3)-(35) şi alin. (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. - (1) Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia să îşi modifice denumirea, în condiţiile încadrării în prevederile art. 7 alin, (3), (31) şi alin. (33)-(3^) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) are ca efect dizolvarea de drept şi radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în condiţiile legii, după împlinirea unui termen de 2 ani înăuntrul căruia asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite pot utiliza, concomitent, şi denumirea iniţială.

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre a instanţei în a cărei circumscripţie se află sediul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 12 martie 2014,

Nr. 268.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa activitate managerială şi de cercetare, pentru contribuţia semnificativă avută la dezvoltarea relaţiilor tradiţionale de prietenie şi colaborare, pe multiple planuri, dintre România şi Republica Austria,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor domnului inginer Gaston Glock, consul onorific al României în Landul Carintia, Republica Austria.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 269.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.000/2014 privind explorarea resurselor de cărbune brun din perimetrul Miluani, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială BEGA MINERALE INDUSTRIALE - S.R.L., municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.001/2014 privind explorarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Jena VI, judeţul Timiş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială TECHNOCER - S.R.L., comuna Nădrag, judeţul Timiş, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.002/2014 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Culmea Frasinului, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială BOBYTRAVEL LOGiS - S.R.L., comuna Cătunele, judeţul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.003/2014 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Vârciorova - Valea Bolnicioara, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială PROSERVDAN - S.R.L., municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.004/2014 privind explorarea resurselor de minereuri cuprifere din perimetrul Gura Săliştei, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială RESERVOIR MINERALS - S.R.L., municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.005/2014 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Valea Lunata, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială D&C AQUA CENTER - S.R.L, sat Lupoaia, judeţul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.006/2014 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Hoaga lui Dinu, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială D&C AQUA CENTER - S.R.L., sat Lupoaia, judeţul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.008/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Izvor Rudi, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DUNATRADE IM-EXP - S.R.L., oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.009/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Secula, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială GRANT CPC - S.R.L., oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.054/2014 privind explorarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Piscu Mărului, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială NICAND COMTRANS - S.R.L., comuna Văgiuleşti, judeţul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 11. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.057/2014 privind explorarea resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Ascuţita Mare, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială HYBRID ENERGY - S.R.L., municipiul Deva, judeţul Hunedoara, în calitate de concesionar.

Art. 12. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.058/2014 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Valea Măriei, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială PALOMA COVER - S.R.L., comuna Vama, judeţul Satu Mare, în calitate de concesionar.

Art. 13. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.059/2014 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Bega-Giroc, judeţul Timiş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială SIFEE TERRA HEAT - S.R.L., comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu, în calitate de concesionar.

Art. 14. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.061/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Valea Secu, judeţul Suceava, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE- S.A., municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.

Art. 15. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.062/2014 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Vama 2, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială CRIŞENI - S.R.L., comuna Vama, judeţul Satu Mare, în calitate de concesionar.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 10 martie 2014.

Nr. 46.

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei economice, achiziţii publice şi administrativ nr. 657/2DEAPAdin 7 martie 2014 aprobat de preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor sub nr. 874/1SP din 10 martie 2014,

- prevederile art. 175 alin. (6) şi ale art. 177 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată;

- propunerea ministrului sănătăţii formulată prin Adresa nr. 5.687 din 4 februarie 2014, înregistrată la Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor sub nr. 746/1SP din 26 februarie 2014,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată,

preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru anul 2014, nivelul taxei de acreditare este de 4 lei/pat/lună pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, echivalentul a 240 lei/pat pentru un ciclu de acreditare de 5 ani.

(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO08TREZ7065009XXX011961 deschis la Trezoreria Sector 6, stabilirea nivelului taxei de acreditare făcându-se după formula:

 

Nr. paturi spital * 240 lei/pat

 

(3) Dovada efectuării plăţii va fi transmisă de către spital Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor odată cu fişa de autoevaluare prevăzută la art. 4 lit. d) din Procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a spitalelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 972/2010, reprezentând premisa pentru declanşarea vizitei de evaluare în vederea acreditării.

Art. 2. - (1) Pentru anul 2014, nivelul taxei de reevaluare, la cerere, este de 4 lei/pat/lună pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, echivalentul a 240 lei/pat pentru un ciclu de acreditare de 5 ani.

(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO08TREZ7065009XXX011961 deschis la Trezoreria Sector 6, stabilirea nivelului taxei de reevaluare făcându-se după formula:

 

Nr. paturi spital * 240 lei/pat

 

(3) Solicitantul va transmite Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor confirmarea plăţii odată cu solicitarea de reevaluare, reprezentând premisa pentru declanşarea vizitei de reevaluare.

(4) Nivelul taxei de reevaluare, la cerere, poate fi modificat prin protocol încheiat între solicitant şi Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor.

Art. 3. - Netransmiterea fişei de autoevaluare şi neplata taxei de acreditare de către unităţile spitaliceşti conform programării în cadrul Planului anual de acreditare a spitalelor implică pierderea ciclului de acreditare, respectiv nesupunerea evaluării unităţii spitaliceşti respective în vederea acreditării până în anul 2015, inclusiv.

Art. 4. - Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, spitalele, solicitanţii reevaluării prevăzuţi la art. 177 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet proprie www.conas.gov.ro

 

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Florin-Valentin Petrache

 

Bucureşti, 10 martie 2014.

Nr. 82.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea poziţiilor nr. 65 şi 66 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. NB 245/2014;

- prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitarele specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Poziţiile nr. 65 şi 66 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare

Specialităţi

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

“65.

Ultrasonografie generală nivel I

conf. dr. Adrian Costache

prof. dr. Radu Badea

Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara

X#

X

X<>

X

66.

Ultrasonografie generală nivel II

conf. dr. Adrian Costache

prof. dr. Radu Badea

Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara

X

X

X<>

X”

 

Art. II. - Direcţia generală resurse umane şi certificare şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 7 martie 2014.

Nr. 270.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici

 

Având în vedere:

- prevederile art. 63 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- rezultatele selecţiei evaluatorilor realizate potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 776/2014*) privind stabilirea criteriilor şi componenţa comisiei de selecţie a evaluatorilor externi pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare în cadrul componentei externe a evaluării managerilor publici;

- declaraţia de disponibilitate a persoanelor selectate de a participa în calitate de evaluator la activităţile de evaluare externă a managerilor publici în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările ulterioare,

în temeiul:

- art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă nominalizarea evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă planificarea desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Mircea Jorj,

vicepreşedinte

 

Bucureşti, 14 martie 2014.

Nr. 841.


*) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 776/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nominalizarea evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

1.

ILIE SIMION

2.

DUMITRICĂ CĂTĂLIN DANIEL

3.

ENACHE NECULAI

4.

MAICAN ILEANA

5.

GHENEA ALEXANDRA

6.

NIŢĂ RENALDO-RENY

7.

RĂDULESCU CRINA RAMONA

8.

APOPEI MARIUS VASILE

9.

LEU ORVENTINA

10.

CORCHEŞ LĂCRĂMIOARA

 

Planificarea desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici

 

17-23 martie 2014

- verificarea depunerii declaraţiei pe propria răspundere de către evaluatori că nu se află în conflict de interese;

- verificarea de către evaluatori a documentelor relevante necesare evaluării externe, din punctul de vedere al conformităţii întocmirii acestora cu prevederile legale în domeniul evaluării;

- analizarea conţinutului documentelor şi, după caz, stabilirea necesităţii organizării şi desfăşurării interviului de către evaluatori;

- solicitarea refacerii evaluării de către autorităţile sau instituţiile publice în care a fost încadrat managerul public pe perioada evaluată, dacă este cazul.

 

24-31 martie 2014

- interviuri cu managerii publici evaluaţi, dacă este cazul;

- întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale managerilor publici;

- consemnarea rezultatului îndeplinirii atribuţiilor de către evaluatori într-un raport înaintat spre aprobare conducerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

 

JUDEŢUL SIBIU

MUNICIPIUL MEDIAŞ

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALA

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Mediaş care primesc subvenţii de Ea bugetul local în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă sociala

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Cuantumul subvenţiei aprobate

1.

Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş

33.600 lei

2.

Asociaţia Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaş

21.000 lei

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 282/2005

privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)

 


*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 282/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005 şi a mal fost modificată şi completată prin:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componenta sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 21 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 434/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 5 decembrie 2006;

- Legea nr. 37/2008 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2008.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind activitatea de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană.

(2) Prezenta lege reglementează normele care să asigure calitatea şi securitatea sângelui şi componentelor sanguine umane, în scopul menţinerii unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii populaţiei.

Art. 2. - (1) introducerea sau scoaterea din ţară a sângelui, a plasmei şi a altor componente sanguine umane, precum şi a produselor sanguine umane se poate face numai pe baza autorizaţiei speciale a Ministerului Sănătăţii, la propunerea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti, fără prejudicierea stocurilor din rezerva naţională.

(2) Instituţiile de profil autorizate şi acreditate ale Ministerului Apărării Naţionale vor informa Ministerul Sănătăţii cu privire la organizarea şi efectuarea acestui tip de activităţi impuse de necesitatea soluţionării unor aspecte specifice ale activităţii transfuzionale din unităţile acestui minister, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplică colectei, controlului biologic al sângelui şi componentelor sanguine umane, preparării, stocării, distribuţiei şi administrării acestora.

(2) În cazul în care sângele sau componentele sanguine umane sunt colectate şi controlate biologic pentru a fi utilizate exclusiv în transfuzia autologă şi sunt clar identificate ca atare, condiţiile care trebuie îndeplinite sunt cele prevăzute în anexa nr. 4 lit. g).

(3) Prezenta lege nu se aplică celulelor suşe sanguine. Art. 4. - Prezenta lege promovează respectarea următoarelor principii:

a) sângele este o resursă naţională;

b) activitatea de transfuzie sanguină este de tip nonprofit, donarea de sânge şi componente sanguine umane realizându-se doar în acest cadru;

c) donarea de sânge este un act voluntar, anonim şi neremunerat;

d) realizarea autosuficienţei sângelui şi a componentelor sanguine umane este un obiectiv naţional prioritar al politicii de sănătate, în condiţiile utilizării terapeutice optime şi raţionale, în concordanţă cu practica modernă de terapie transfuzională;

e) standardele naţionale asigură un nivel echivalent al securităţii şi calităţii pentru sânge şi componentele sanguine umane, indiferent de provenienţa lor sau de scopul terapeutic căruia îi sunt destinate;

f) administrarea terapeutică a sângelui sau a componentelor sanguine umane este o intervenţie medicală indicată şi prescrisă de un medic; această activitate se efectuează sub responsabilitate şi supraveghere medicală numai în unităţile medicale autorizate în acest sens.

Art. 5. - Definiţiile termenilor şi expresiilor utilizate în cuprinsul legii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Autoritatea competentă

 

Art. 6. - Activitatea de transfuzie sanguină este organizată şi controlată de Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate competentă.

Art. 7. - (1) Ministerul Sănătăţii îşi exercită prerogativele prin intermediul următoarelor structuri:

a) Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti şi centrele de transfuzie sanguină teritoriale;

b) Inspecţia sanitară de stat;

c) unităţile de transfuzie sanguină din spitale.

(2) în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Sănătăţii reorganizează Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti în Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti, denumit în continuare I.N.T.S,

Art. 8. - (1) Organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de transfuzie sanguină se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Organizarea, modul de funcţionare, responsabilităţile şi atribuţiile autorităţii competente şi ale Inspecţiei sanitare de stat în domeniul transfuziei sanguine sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

Art. 9. - (1) Ministerul Sănătăţii autorizează funcţionarea I.N.T.S., a centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale şi activităţile ce pot fi desfăşurate.

(2) Autorizarea instituţiilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza normelor*) specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Ministerul Sănătăţii stabileşte activităţile ce pot fi desfăşurate de instituţiile prevăzute la alin. (1), după verificarea respectării prevederilor prezentei legi.

(4) I.N.T.S., centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale nu pot aduce nicio modificare a activităţilor desfăşurate fără aprobarea scrisă şi prealabilă a Ministerului Sănătăţii.

Art. 10. - Ministerul Sănătăţii organizează, în Sistemul naţional de transfuzie sanguină şi în unităţile de transfuzie sanguină din spitale, inspecţii şi măsuri de control pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei legi.

Art. 11. - (1) Ministrul sănătăţii suspendă temporar sau retrage autorizaţia de funcţionare ori de desfăşurare a unor activităţi ale I.N.T.S., centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, dacă o inspecţie sau un alt mijloc de control a dovedit că aceste instituţii nu respectă prevederile legale.

(2) Situaţiile în care se suspendă temporar sau se retrage autorizaţia de funcţionare a instituţiilor prevăzute la alin, (1) sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.


*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 20 mai 2013.

 

CAPITOLUL III

Donarea de sânge

 

Art. 12. - (1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti iau toate măsurile necesare pentru a oferi potenţialilor donatori de sânge şi componente sanguine umane, asigurarea confidenţialităţii faţă de orice informaţie furnizată personalului autorizat, referitoare la starea lor de sănătate, la rezultatele testării donării lor şi la orice viitoare identificare de către o terţă parte, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

(2) Potenţialilor donatori de sânge sau componente sanguine umane li se furnizează informaţiile necesare potrivit anexei nr. 4 lit. b).

Art. 13. - I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti iau toate măsurile necesare pentru ca toţi donatorii din România care îşi manifestă dorinţa de a efectua o donare de sânge sau de componente sanguine umane să furnizeze informaţiile prevăzute în anexa nr. 4 lit. c).

Art. 14. - I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura ca donatorii de sânge şi componente sanguine umane să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite conform normelor prevăzute în anexa nr. 4 lit. d).

Art. 15. - (1) Ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei publice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile culturale, de radiodifuziune şi televiziune sunt obligate să sprijine acţiunile de promovare organizate în scopul donării de sânge şi componente sanguine umane, potrivit competenţelor pe care le au.

(2) Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Ministerul Educaţiei Naţionale promovează campaniile umanitare de donare a sângelui, la nivel naţional.

(3) Primarii au obligaţia de a sprijini toate acţiunile de promovare a donării şi de recoltare de sânge şi componente sanguine umane, prin punerea la dispoziţie de mijloace de informare a populaţiei şi de locaţii adecvate pentru echipele mobile de recoltare.

(4) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti organizează campanii de informare, educare şi comunicare pentru sănătate în domeniul transfuziei sanguine, în colaborare cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(5) Cheltuielile pentru realizarea acţiunilor menţionate menite să contribuie la educarea şi informarea cetăţenilor în scopul donării voluntare de sânge sau privitor la modul de recoltare şi testare a produselor sanguine se vor face din sumele prevăzute anual în bugetul Ministerului Sănătăţii pentru promovarea donării de sânge.

(6) Promovarea donării de sânge prin presă, posturi de radio şi televiziune este gratuită.

Art. 16. - Donarea de sânge se realizează atât în cadrul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, cât şi în cadrul unităţilor mobile aparţinând centrelor de recoltare de sânge, dotate corespunzător, care se deplasează în vederea recoltării de sânge de la potenţialii donatori.

Art. 17. - (1) Donatorii de sânge au dreptul să primească, la fiecare donare, o alocaţie de hrană sub forma tichetelor de masă, care au caracteristicile fizice şi valorice prevăzute de Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, sau o masă postdonare la centrul de transfuzie sanguină în echivalentul valorii totale a tichetelor de masă acordate.

(2) Numărul tichetelor de masă, precum şi alte drepturi şi obligaţii ale donatorilor de sânge se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) se suportă:

a) în anul 2006, din bugetele locale ale localităţilor în care instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional îşi au sediul;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2007, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (3), Ministerul Sănătăţii elaborează norme aprobate prin ordin*) al ministrului sănătăţii cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Finanţelor Publice.


*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 441/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 13 aprilie 2007.

 

CAPITOLUL IV

Confidenţialitatea şi protecţia datelor

 

Art. 18. - (1) Ministerul Sănătăţii ia toate măsurile necesare pentru ca datele, inclusiv informaţiile genetice, care sunt obţinute în baza prezentei legi şi la care o terţă persoană are acces, să devină confidenţiale pentru ca donatorul să nu poată fi identificat.

(2) în scopul prevăzut la alin. (1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti iau măsuri pentru:

a) realizarea bazelor de date;

b) asigurarea securităţii datelor şi interzicerea oricăror modificări neautorizate în fişierele donatorilor sau în registrele de excludere;

c) interzicerea transferului neautorizat de informaţii;

d) introducerea de proceduri care să rezolve orice neconcordanţă între date;

e) garantarea trasabilităţii donărilor, urmărind să nu aibă loc nicio divulgare neautorizată.

Art. 19. - Sistemul de raportare a informaţiilor şi datelor către instituţiile competente cărora le revine atribuţia colectării şi monitorizării datelor epidemiologice se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

CAPITOLUL V

Managementul calităţii

 

Art. 20. - I.N.T.S. desemnează la nivelul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti o persoană, denumită în continuare persoană responsabilă, care are următoarele atribuţii:

a) garantarea respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la donare, recoltare, control biologic, preparare, conservare şi distribuţie pentru fiecare unitate de sânge sau component sanguin;

b) transmiterea către Ministerul Sănătăţii a informaţiilor necesare procedurii de obţinere a autorizaţiei;

c) aplicarea dispoziţiilor prezentei legi referitoare la calificarea personalului şi la sistemul de management al calităţii la nivelul instituţiei.

Art. 21. - (1) Persoana responsabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime de pregătire profesională:

a) să fie posesoare a unei diplome universitare în domeniul ştiinţelor medicale sau al unui ciclu de formare universitară în aceste domenii, recunoscut în România;

b) experienţă practică postuniversitară de cel puţin 2 ani în domeniile respective, dobândită în una sau în mai multe instituţii autorizate şi acreditate să desfăşoare activităţi de recoltare, testare, preparare, stocare şi distribuţie.

(2) Atribuţiile prevăzute la art. 20 pot fi delegate altor persoane cu aceeaşi calificare ca şi persoana responsabilă.

Art. 22. - (1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti comunică Ministerului Sănătăţii numele persoanei responsabile prevăzute la art. 20 sau al altor persoane delegate, conform art. 21 alin. (2), şi informaţii referitoare la sarcinile specifice pe care trebuie să le îndeplinească, conform fişei postului.

(2) în cazul în care persoana responsabilă sau persoanele delegate sunt înlocuite temporar ori definitiv, instituţia comunică imediat Ministerului Sănătăţii numele noii persoane responsabile şi data de la care se face această înlocuire.

Art. 23. - Colecta de sânge şi componente sanguine umane se face numai sub supraveghere şi responsabilitate medicală.

Art. 24. - Personalul implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane deţine calificările necesare pentru executarea acestor sarcini şi beneficiază de formare profesională adecvată şi permanent actualizată, conform cerinţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 25. - (1) Fiecare unitate de sânge sau de componente sanguine umane este controlată biologic conform prevederilor legale în vigoare, care garantează că au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii persoanelor care primesc sânge sau componente sanguine umane.

(2) Cerinţele de bază privind controlul biologic, practicate pe donările de sânge sau componentele sanguine umane, inclusiv donările de sânge autolog, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 26. - I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia să asigure şi să verifice respectarea condiţiilor specifice de conservare a sângelui şi componentelor sanguine umane în toate etapele de activitate, din momentul colectei până în momentul distribuţiei şi transportului lor, conform prevederilor din anexa nr. 4 lit. e).

Art. 27. - I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia să asigure conformitatea calităţii şi a securităţii sângelui şi a componentelor sanguine umane cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 4 lit. f).

Art. 28. - Frecvenţa donărilor şi volumul maxim recoltat la fiecare donare sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

CAPITOLUL VI

Utilizarea terapeutică a sângelui şi a componentelor sanguine umane

 

Art. 29. - (1) Sângele şi componentele sanguine umane vor fi distribuite de I.N.T.S. prin centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu rambursare în sistem nonprofit, la solicitarea instituţiilor de asistenţă medicală cu unităţi de transfuzie autorizate din teritoriul arondat.

(2) Produsele sanguine obţinute din prelucrarea plasmei pot fi eliberate, contra cost, instituţiilor de asistenţă medicală sau direct populaţiei, pe bază de prescripţie medicală.

(3) Contravaloarea unei unităţi de sânge, a componentelor sanguine umane, precum şi a produselor sanguine obţinute din prelucrarea plasmei se va stabili prin ordin*) al ministrului sănătăţii.

Art. 30. - (1) Administrarea terapeutică a sângelui şi a componentelor sanguine umane pacienţilor internaţi în spitale se face numai după efectuarea testelor imunohematologice, Obligatorii pentru actul transfuzional, stabilite prin norme specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară sub responsabilitatea unui medic cu calificare în domeniul transfuziei sanguine, desemnat de conducerea spitalului.

Art. 31. - (1) Sângele şi componentele sanguine umane pot fi administrate doar pe baza unei prescrieri medicale, rezultată în urma unui examen medical complet şi numai pentru scopuri terapeutice.

(2) Responsabilitatea prescrierii şi administrării de sânge şi componente sanguine umane revine medicului curant al pacientului.

(3) Indicaţiile clinice ale transfuziei de sânge şi componente sanguine umane se stabilesc pe baza Ghidului naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane, aprobat prin ordin**) al ministrului sănătăţii.

(4) în scopul administrării terapiei transfuzionale, medicul curant asigură informarea pacientului asupra acestui act medical şi obţine acordul scris al acestuia.

(5) în urma terapiei transfuzionale pacientul este informat în scris asupra actului transfuzional efectuat.

Art. 32. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, conform atribuţiilor şi competenţelor ce le revin.

 

CAPITOLUL VII

Sistemul de hemovigilenţă

 

Art. 33. - (1) Ministerul Sănătăţii organizează Sistemul naţional de hemovigilenţă.***)

(2) Structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile instituţiilor medicale implicate, precum şi sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse legate de colectă şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Ministerul Sănătăţii va organiza inspecţii şi alte măsuri de control în cazul apariţiei sau suspiciunii oricărei reacţii adverse severe sau oricărui incident advers sever.

(4) Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii transfuzionale, Ministerul Sănătăţii elaborează proceduri de verificare şi evaluare a informaţiilor raportate şi a măsurilor luate, pentru a preveni apariţia unor reacţii similare.

Art. 34. - I.N.T.S. elaborează şi introduce la nivelul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti o procedură specifică care să permită cu precizie, eficacitate şi într-un mod verificabil blocarea distribuţiei şi rechemarea în vederea retragerii sângelui şi componentelor sanguine umane asociate unui incident sever sau unei reacţii adverse severe, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute în anexa nr. 4 lit. i).

Art. 35. - (1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia să asigure, pentru fiecare etapă a activităţii proprii, trasabilitatea sângelui şi a componentelor sanguine umane colectate sau preparate, din momentul stabilirii eligibilităţii donatorului până la momentul distribuţiei şi transportului la destinaţia finală.

(2) Unităţile de transfuzie sanguină din spitale au obligaţia să asigure, pentru fiecare etapă a activităţii proprii, trasabilitatea sângelui şi a componentelor sanguine umane recepţionate, din momentul recepţiei lor până în momentul realizării actului transfuzional la pacientul primitor.

Art. 36. - (1) în vederea asigurării trasabilităţii, Ministerul Sănătăţii elaborează şi introduce sistemul naţional unic de identificare a fiecărei donări de sânge, a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau preparate, prin adoptarea normelor prevăzute în anexa nr. 4 lit. a).

(2) Inspecţia sanitară de stat verifică, la nivelul Sistemului naţional de transfuzie sanguină, introducerea şi respectarea sistemului naţional unic de identificare a fiecărei donări de sânge şi a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau preparate, pentru a garanta trasabilitatea de la donator la primitor şi de la primitor la donator.

Art. 37. - Ministerul Sănătăţii ia toate măsurile necesare pentru garantarea introducerii şi utilizării sistemului de etichetare a sângelui şi a componentelor sanguine umane colectate, controlate biologic, preparate şi conservate, care sunt distribuite în teritoriu, în conformitate cu sistemul naţional unic de identificare a acestora şi cu cerinţele în materie de etichetare, prevăzute în normele de aprobare prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 38. - Datele necesare asigurării trasabilităţii sunt păstrate la nivelul I.N.T.S., al centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi al unităţilor de transfuzie din spitale, cel puţin 30 de ani.


*) Ase vedea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.057/2011 privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 29 iunie 2011.

**) Ase vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.343/2007 pentru aprobarea Ghidului naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 20 august 2007.

***) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Sancţiuni

 

Art. 39. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 40. - Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) nedeclararea intenţionată de către donator a bolilor transmisibile sau a factorilor de risc cunoscuţi, după prealabila informare în cadrul examenului medical;

b) recoltarea de sânge de la o persoană fără consimţământul acesteia;

c) recoltarea de sânge de la un minor sau de la o persoană majoră lipsită de discernământ, în afara unor indicaţii medicale specifice stabilite de medicul curant;

d) organizarea activităţii transfuzionale în vederea obţinerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui şi a componentelor sanguine umane;

e) distribuţia şi utilizarea de sânge şi componente sanguine umane fără efectuarea controlului biologic regulamentar şi a procedurii de validare;

f) efectuarea de activităţi privitoare la donarea, colectarea, controlul biologic, prepararea, distribuţia şi administrarea sângelui şi a componentelor sanguine umane, fără autorizare din partea Ministerului Sănătăţii sau în alte condiţii decât cele prevăzute în autorizaţia legală ori fără acreditare pentru activităţile respective;

g) modificarea caracteristicilor biologice ale sângelui unei persoane, înainte de recoltare, fără consimţământul acesteia.

Art. 41. - Constituie contravenţii săvârşirea următoarelor fapte:

a) divulgarea de informaţii care permit identificarea donatorului şi a primitorului;

b) distribuţia de sânge sau de componente sanguine umane la un preţ diferit de cel stabilit legal;

c) donarea de sânge în vederea obţinerii unor avantaje materiale sau în scopul comercializării sângelui donat ori a componentelor sanguine umane;

d) distribuirea unui component sanguin uman care nu figurează în nomenclatorul naţional aprobat de autoritatea competentă,

Art. 42. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

(2) Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite cu atribuţii de inspecţie, desemnate de autoritatea competentă.

Art. 43. - Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 41 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului*) nr. 857/2011**) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 44. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 45. - Prezenta lege***) intră în vigoare 1a 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 46, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficia] al României, Partea I.

Art. 46. - (1) în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii va elabora şi va înainta Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului****) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge.

(2) Numirea membrilor Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge va fi stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 47. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 19 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 48. - Prezenta lege transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate şi securitate pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui uman şi a componentelor sanguine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L033 din 8 februarie 2003.


*) A se vedea Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010.

**) Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011.

***) Legea nr. 282/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005.

****) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 546/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 5 mai 2006.

 

ANEXA Nr. 1

 

TERMINOLOGIE

 

În condiţiile prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) sânge - sânge venos, recoltat de la un singur donator, într-un dispozitiv steril şi apirogen, ce conţine anticoagulant;

b) componente sanguine - componente ale sângelui de origine umană, precum şi eritrocitele, leucocitele, trombocitele, plasma, care pot fi obţinute prin diferite metode;

c) produs sanguin - orice produs terapeutic obţinut din sânge sau plasmă umană prin prelucrare industrial-farmaceutică;

d) donare homologă - recoltare de sânge sau de componente sanguine de la o persoană în vederea utilizării terapeutice la o altă persoană ori în vederea prelucrării industrial-farmaceutice;

e) transfuzie autologă - administrare de sânge sau de componente sanguine, recoltate de la o persoană, în vederea utilizării terapeutice exclusiv la aceeaşi persoană;

f) centru de transfuzie sanguină - orice structură sau organism care este responsabil cu orice etapă din recoltarea şi testarea sângelui şi componentelor sanguine umane, oricare ar fi scopul propus, şi cu procesarea, prepararea şi distribuirea lor când sunt destinate transfuziei; prezenta definiţie nu include unităţile de transfuzie sanguină din spitale;

g) centrul de transfuzie sanguină judeţean sau al municipiului Bucureşti - instituţie de profil, instituţie publică cu activitate în domeniul transfuziei sanguine, conform acreditării acordate de Ministerul Sănătăţii;

h) unitate de transfuzie sanguină din spital - structură în cadrul spitalelor, care stochează sângele şi componentele sanguine umane destinate livrării şi utilizării terapeutice exclusiv în serviciile spitalului unde îşi desfăşoară activitatea; aceste unităţi efectuează testele imunohematologice obligatorii pentru actul transfuzional;

i) incident advers sever - orice eveniment inoportun legat de colectă, controlul biologic, prepararea, conservarea sau distribuirea sângelui şi a componentelor sanguine umane, susceptibil de a determina decesul ori de a pune în pericol viaţa, de a determina o invaliditate sau incapacitate a pacientului ori care provoacă sau prelungeşte spitalizarea ori morbiditatea;

j) reacţie adversă severă - o reacţie neprevăzută la donator sau la pacient, legată de colectă ori de transfuzia de sânge sau de componente sanguine umane, care este mortală, pune viaţa în pericol, determină o invaliditate sau o incapacitate, provoacă ori prelungeşte spitalizarea sau morbiditatea;

k) excluderea donatorului - suspendarea de la admisibilitate a unui donator de sânge sau de componente sanguine; excluderea este temporară sau permanentă;

l) distribuţie - furnizarea de sânge şi de componente sanguine umane altor centre de transfuzie sanguină judeţene sau al municipiului Bucureşti, unităţilor de transfuzie sanguină sau în vederea prelucrării industrial-farmaceutice; termenul distribuţie nu se referă la livrarea de sânge sau de componente sanguine umane din unităţile de transfuzie sanguină ale unui spital către o secţie din acelaşi spital, în vederea utilizării terapeutice;

m) trasabilitate - ansamblul informaţiilor înregistrate şi al măsurilor care permit urmărirea şi identificarea fiecărei etape a activităţii, pornind de la admiterea persoanei la donare până la utilizarea terapeutică a sângelui şi a componentelor sanguine umane; trasabilitatea permite stabilirea unei legături între donator şi unul sau mai mulţi primitori şi de la primitor la donator, fiind stabilită cu ajutorul unui sistem naţional unic de identificare a unităţilor de sânge şi a persoanelor;

n) hemovigilenţă - ansamblu de proceduri de supraveghere a incidentelor nedorite sau a reacţiilor adverse severe ce survin atât la donatorul, cât şi la primitorul de sânge, precum şi supravegherea prin metode epidemiologice a donatorilor;

o) inspecţie - activitatea oficială de control, desfăşurată conform cerinţelor adoptate, în scopul evaluării conformităţii cu prevederile legale în domeniu, precum şi în scopul identificării neconformităţilor;

p) autosuficienţă - asigurarea necesarului naţional de sânge şi de componente sanguine umane, în condiţiile utilizării terapeutice raţionale, în concordanţă cu practica modernă de terapie transfuzională;

q) sistem de calitate - structura organizatorică, procedurile, procesele şi resursele necesare implementării managementului de calitate;

r) validare - stabilirea dovezilor documentate şi obiective că cerinţele particulare pentru utilizarea specifică pot fi îndeplinite în totalitate;

s) autorizare - procesul de evaluare şi analiză care condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic punerea în funcţiune şi desfăşurarea anumitor activităţi în domeniul transfuziei sanguine;

ş) autorizaţie - act tehnic şi juridic eliberat în scris de către autoritatea de sănătate publică componentă, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare a unei activităţi în domeniul transfuziei;

t) celule suşe sanguine - celule precursoare ale componentelor celulare din sângele uman.

 

ANEXA Nr. 2

 

ATRIBUŢIILE

Ministerului Sănătăţii în calitate de autoritate competentă

 

În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 4 din lege, atribuţiile Ministerului Sănătăţii în calitate de autoritate competentă sunt următoarele:

a) elaborează politica şi strategia dezvoltării durabile a Sistemului naţional de transfuzie sanguină;

b) organizează sistemul şi programul de transfuzie sanguină bazate pe obiectivele politicii naţionale;

c) asigură transparenţa în domeniul transfuziei sanguine;

d) asigură resursele umane, financiare şi tehnice necesare funcţionării Sistemului naţional de transfuzie sanguină, în condiţiile prezentei legi;

e) adoptă măsurile necesare, prin structurile sale specifice, pentru asigurarea autosuficienţei naţionale de sânge şi de componente sanguine umane;

f) promovează şi asigură respectarea principiilor legale şi etice care guvernează sistemul transfuziei sanguine;

g) supraveghează utilizarea sângelui într-un mod optim şi raţional în scopul evitării pierderilor;

h) stabileşte atribuţiile, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile structurilor implicate în realizarea programului de transfuzie sanguină;

i) elaborează normele privind calificările personalului, cerinţele necesare pentru asigurarea securităţii, eficacităţii şi calităţii sângelui şi a componentelor sanguine, precum şi sistemul de management ai informaţiei;

j) adoptă măsurile necesare pentru ca fiecare structură a Sistemului naţional de transfuzie sanguină să introducă şi să aplice un sistem de calitate fondat pe principii de bună practică;

k) asigura prin structurile sale competente trasabilitatea, de la donator la primitor şi de la primitor la donator, a sângelui şi a componentelor sanguine umane colectate, controlate biologic, preparate, conservate, distribuite şi administrate pe teritoriul României;

l) elaborează şi introduce sistemul naţional unic de identificare a fiecărei donări de sânge, a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau preparate;

m) coordonează colaborarea tuturor instituţiilor şi societăţii civile implicate în promovarea şi sprijinirea donării de sânge;

n) susţine şi recunoaşte solidaritatea internaţională în asigurarea securităţii sângelui la nivel mondial;

o) organizează Sistemul naţional de hemovigilentă;

p) stabileşte sistemul de înregistrare, raportare, verificare şi evaluare a informaţiilor raportate privind reacţiile adverse severe şi incidentele severe legate de colecta, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi transfuzia sângelui şi componentelor sanguine umane;

q) asigură garantarea sistemului de etichetare a sângelui şi a componentelor sanguine umane, conform prevederilor prezentei legi;

r) asigură elaborarea şi introducerea unui sistem unic de codificare a datelor de identificare a donatorilor în raportările către instituţiile competente cărora le revine atribuţia colectării şi monitorizării datelor epidemiologice.

 

ANEXA Nr. 3

 

ATRIBUŢIILE

Inspecţiei sanitare de stat în domeniul transfuziei sanguine

 

În vederea aplicării dispoziţiilor prezentei legi, atribuţiile Inspecţiei sanitare de stat sunt următoarele:

a) organizează, ori de câte ori este nevoie, inspecţii şi alte măsuri de control în cazurile de suspiciune sau în cele de raportare a incidentelor grave neprevăzute şi reacţiilor grave adverse, conform dispoziţiilor prezentei legi;

b) verifică aplicarea legilor, regulamentelor şi bunelor practici privind colecta, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia, utilizarea terapeutică şi securitatea sanitară a sângelui şi a componentelor sanguine umane;

c) elaborează, în colaborare cu Comisia de transfuzii din cadrul Ministerului Sănătăţii, norme şi proceduri pentru desfăşurarea inspecţiei în domeniul transfuzional;

d) controlează din punct de vedere tehnic şi efectuează expertizele tehnice necesare privind colecta de sânge şi de componente sanguine umane, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi utilizarea terapeutică, în vederea asigurării securităţii sanitare;

e) poate suspenda activitatea unităţilor sanitare implicate în colecta de sânge uman, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi utilizarea terapeutică de sânge şi de componente sanguine umane, în caz de pericol grav sau suspiciune de pericol grav pentru sănătatea populaţiei;

f) culege datele ştiinţifice şi tehnice necesare desfăşurării atribuţiilor sale, recepţionează rapoartele de control sau avizele expertizelor realizate în domeniul său de competenţă de către instituţiile publice ale statului;

g) participă la acţiunile internaţionale ale României în domeniul său de competenţă;

h) raportează periodic ministrului sănătăţii şi informează Comisia de transfuzie din cadrul Ministerului Sănătăţii, I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti asupra rezultatelor activităţii de control desfăşurate, datele statistice şi epidemiologice, punând la dispoziţie expertiza cerută în domeniul său de competenţă;

i) elaborează şi supune aprobării Ministerului Sănătăţii planul anual de acţiuni de contrat;

j) pentru menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii transfuzionale, aplică procedurile de verificare şi evaluare a informaţiilor raportate şi a măsurilor luate în domeniul hemovigilenţei, elaborate de către Ministerul Sănătăţii, pentru a preveni apariţia reacţiilor similare;

k) desfăşoară în mod regulat, în structurile Sistemului naţional de transfuzie sanguină şi în unităţile de transfuzie sanguină din spitale, inspecţii şi alte măsuri de control şi evaluare a aplicării şi respectării cerinţelor prezentei legi, la un interval care nu trebuie să depăşească 2 ani;

l) desemnează specialiştii care efectuează inspecţii şi alte măsuri de control, având următoarele atribuţii:

- să inspecteze structurile organizatorice ale Sistemului naţional de transfuzie sanguină şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale;

- să utilizeze proceduri standardizate de control şi evaluare;

- să preleveze eşantioane pentru examinare şi analiză;

- să verifice toate documentele la care se referă obiectivul inspecţiei;

m) ia toate măsurile necesare pentru ca persoanele responsabile cu inspecţia şi alte măsuri de control prevăzute la lit. k) să aibă acces la documente.

 

ANEXA Nr. 4

 

NORME TEHNICE

 

Prin ordin al ministrului sănătăţii se aprobă următoarele norme tehnice şi adaptarea lor la progresul ştiinţific şi tehnic:

a) Normele de asigurare a trasabilităţii;

b) Normele privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor;

c) Normele privind informaţiile care trebuie comunicate de către donatori, cuprinzând datele de identificare, antecedentele medicale, precum şi semnătura donatorului;

d) Normele privind admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane, cuprinzând criteriile de excludere permanentă şi criteriile de excludere temporară de la donare;

e) Normele privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi al componentelor sanguine umane;

f) Normele privind calitatea şi securitatea sângelui şi a componentelor sanguine;

g) Normele privind transfuzia autologă;

h) Normele privind standardele şi specificaţiile reglementate de legislaţia în domeniu, referitoare la sistemul de calitate într-o instituţie de transfuzie sanguină;

i) procedurile reglementate în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind semnalarea incidentelor grave neprevăzute şi a reacţiilor adverse severe, blocarea distribuţiei şi rechemarea în vederea retragerii;

j) Nomenclatorul naţional al componentelor sanguine umane;

k) Normele privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;

l) Normele privind autorizarea şi acreditarea I.N.T.S., a centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;

m) Ghidul naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.