MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 172/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 172         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 martie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            118. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

295. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul interimar al finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

 

353. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală

 

2.099. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României din Bucureşti

 

2.100. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Naţional “George Enescu”

 

2.104. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti

 

2.105. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National de Istorie a României din Bucureşti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 lit. a) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 118.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Furnizorii de servicii sociale, precum şi serviciile sociale acordate de aceştia se acreditează în condiţiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege.

(2) Procedura de acreditare cuprinde totalitatea activităţilor de evaluare şi certificare a respectării criteriilor şi standardelor definite la art. 5 alin. (2) şi (3) din lege.

(3) în scopul evidenţierii gradului de excelenţă a serviciilor sociale, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestora în clase de calitate, conform prevederilor art. 6 din lege.

Art. 2. - În cadrul procesului de acreditare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are responsabilitatea elaborării standardelor, criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi a organizării, coordonării şi implementării activităţilor de evaluare, certificare, monitorizare şi control al calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Art. 3. - (1) în scopul realizării activităţilor de evaluare şi certificare a calităţii, precum şi a celor de reglementare privind condiţiile de acreditare prevăzute de lege, în cadrul direcţiei cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează două compartimente de specialitate, denumite în continuare compartiment de acreditare, respectiv compartiment de standardizare,

(2) Planificarea şi realizarea activităţilor de evaluare în teren, de monitorizare şi control se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie Naţională, prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiva municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.

(3) Personalul cu atribuţii în realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2) este reprezentat de inspectori sociali.

Art. 4. - (1) Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, denumiţi în continuare furnizori, şi a serviciilor sociale se realizează gratuit.

            (2) Evaluarea nivelelor de calitate ale serviciilor sociale se realizează cu respectarea prevederilor art. 17 din lege.

 

CAPITOLUL II

Procedura de acreditare a furnizorilor şi serviciilor sociale

 

SECŢIUNEA 1

Acreditarea furnizorilor

 

Art. 5. - (1) Acreditarea furnizorului constă în evaluarea acestuia în baza criteriilor de acreditare aprobate şi elaborate conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din lege şi atestarea îndeplinirii lor prin certificat de acreditare.

(2) Certificatul de acreditare se identifică prin număr, serie şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, după modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Certificatul de acreditare autorizează furnizorul să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată.

(4) Perioada de valabilitate a certificatului de acreditare începe de la data eliberării acestuia.

Art. 6. - (1) Acreditarea furnizorului se realizează în condiţiile art. 10 din lege.

(2) Evaluarea furnizorului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor de acreditare prevăzute la art. 5 alin. (1), denumite în continuare criterii, în baza datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de acreditare a furnizorului şi în documentele justificative solicitate.

(3) Cererea de acreditare a furnizorului, denumită în continuare cerere de acreditare, şi documentele justificative prevăzute la alin. (2) constituie dosarul de acreditare al furnizorului.

Art. 7. - (1) Pot solicita acreditarea numai furnizorii prevăzuţi la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, denumită în continuare Legea asistenţei sociale.

(2) Cererea de acreditare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Cererea de acreditare cuprinde, în principal:

a) date de identificare a furnizorului;

b) informaţii privind încadrarea furnizorului în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1);

c) informaţii privind capacitatea managerială în domeniu a furnizorului, respectiv serviciile sociale administrate şi acordate de acesta fa data depunerii cererii sau, după caz, serviciile sociale pe care acesta intenţionează să le dea în funcţiune sau să le înfiinţeze;

d) date privind documentele justificative solicitate.

(4) în cererea de acreditare se menţionează opţiunea furnizorului privind modalitatea de intrare în posesie a certificatului de acreditare.

Art. 8. - (1) Documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d) diferă în funcţie de statutul de persoană juridică de drept public sau privat al furnizorului, precum şi de experienţa managerială a acestuia în domeniul serviciilor sociale.

(2) Furnizorii publici şi privaţi care, la data depunerii cererii, sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă ca document justificativ certificatul de acreditare sau, în lipsa acestuia, decizia comisiei de acreditare.

(3) în cazul furnizorilor publici care, la data depunerii cererii, nu îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (2), documentul justificativ este actul de înfiinţare al acestuia.

(4) în cazul furnizorilor privaţi, aflaţi în aceeaşi situaţie cu furnizorii prevăzuţi la alin. (3), documentele justificative sunt următoarele:

a) pentru organizaţii neguvemamentale: certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, statutul asociaţiei/fundaţiei;

b) pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare: certificatul de înscriere în registrul persoanelor juridice străine fără scop patrimonial, statutul filialei/sucursalei;

c) pentru cultele recunoscute de lege: actul normativ de recunoaştere a cultului, documentul de înfiinţare a unităţii de cult;

d) pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

e) pentru operatorii economici, în condiţii speciale prevăzute de lege: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, actul de înfiinţare sau actul constitutiv al operatorului economic.

(5) Toate documentele justificative prevăzute la alin. (2)-(4) se prezintă în copie, certificată de către persoana care semnează cererea.

(6) Pe lângă documentele justificative prevăzute la alin. (3) şi (4), furnizorii publici şi privaţi care, la data depunerii cererii nu au înfiinţat un serviciu social, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

a) CV-ul unei persoane cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale;

b) o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana prevăzută la lit. a);

c) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 9. - (1) Dosarul de acreditare al furnizorului se poate depune direct la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire.

(2) În ambele situaţii prevăzute la alin. (1), dosarul de acreditare al furnizorului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea “Solicitare de acreditare furnizor”.

(3) Pentru facilitarea colectării şi prelucrării datelor, la data depunerii sau transmiterii, în condiţiile alin. (1), a dosarului de acreditare al furnizorului, un formular al cererii de acreditare se transmite pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 10. - (1) Dosarele de acreditare ale furnizorilor, precum şi data primirii cererii de acreditare transmisă prin e-mail se înregistrează într-un registru special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a furnizorilor.

(2) Soluţionarea dosarelor de acreditare se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora în registrul prevăzut la alin. (1).

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se poate prelungi cu maximum 15 zile, caz în care compartimentul de acreditare notifică furnizorul cu privire la durata de soluţionare a cererii de acreditare şi motivele prelungirii acesteia, înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Verificarea datelor şi informaţiilor din dosarul de acreditare al furnizorului, precum şi propunerea de aprobare sau respingere a cererii de acreditare se realizează de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului de acreditare, denumite în continuare evaluatori.

(5) în cazul în care, în etapa de evaluare, se constată că din dosarul de acreditare al furnizorului lipsesc mai mult de 3 documente justificative, se sistează evaluarea şi se notifică în scris furnizorul cu privire la motivele excluderii dosarului de acreditare din procedura de acreditare, în termen de maximum 5 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2).

(6) Rezultatele verificării îndeplinirii criteriilor şi motivaţia propunerii de aprobare sau de respingere a cererii de acreditare se înscriu într-un referat de evaluare a furnizorului, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 11. - (1) în situaţia în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege, evaluatorul transmite directorului direcţiei în coordonarea căruia se află compartimentul de acreditare, denumit în continuare coordonatorul compartimentului de acreditare, spre avizare, referatul prevăzut la art. 10 alin. (6) şi întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de acreditare a furnizorului.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1), completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu formularul certificatului de acreditare se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3) După eliberarea certificatului de acreditare, evaluatorul înregistrează furnizorul acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, denumit în continuare eRegistru.

(4) în termen de maximum 15 zile de la data eliberării certificatului de acreditare, compartimentul de acreditare notifică furnizorul, prin e-mail, telefonic sau fax, cu privire la aprobarea acreditării

(5) Certificatul de acreditare, în original, precum şi un exemplar al deciziei de acreditare a furnizorului se pot ridica, de furnizor sau de persoana împuternicită de acesta, de la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau de la sediul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul.

Art. 12. - (1) în situaţia în care se constată neîndeplinirea criteriilor prevăzute de lege, evaluatorul întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de respingere a acreditării furnizorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se trimite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3) în termen de maximum 15 zile de la data emiterii deciziei de respingere a acreditării, compartimentul de acreditare transmite furnizorului care a solicitat acreditarea, prin poştă, un exemplar original al acesteia, precum şi o copie prin e-mail.

Art. 13. - (1) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (4) din lege, în termen de maximum 90 de zile de la producerea oricăror modificări privind datele înscrise în documentele justificative, furnizorul notifică în scris Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) în termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), dacă este cazul, compartimentul de acreditare procedează la actualizarea datelor în eRegistru.

Art. 14. - (1) În situaţia în care se constată că furnizorul nu respectă prevederile art. 13 alin. (1), compartimentul de acreditare aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 31 lit. e) din lege şi notifică furnizorul cu privire la obligaţia de a transmite documentele justificative care atestă modificarea unora dintre condiţiile care au stat la baza acreditării.

Documentele justificative se transmit prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 7 zile de la data primirii de către furnizor a notificării.

            (2) în cazul în care furnizorul nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) sau în situaţia în care, ca urmare a verificării documentelor justificative se constată că furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile de acreditare prevăzute de lege, compartimentul de acreditare propune conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice retragerea acreditării şi radiază furnizorul din eRegistru.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Acreditarea serviciilor sociala

 

Art. 15. - (1) Acreditarea serviciilor sociale constă în evaluarea acestora în baza standardelor minime de calitate aprobate şi elaborate conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (3) din lege, denumite în continuare standarde minime, şi atestarea respectării lor prin licenţă de funcţionare.

(2) Procedura de acreditare se diferenţiază în funcţie de situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din lege, respectiv acreditare iniţială şi reacreditare.

Art. 16. - În cazul acreditării iniţiale, denumită în continuare acreditare, evaluarea serviciului social, conform prevederilor art. 11 alin. (5) lit. a)-c) din lege, se realizează în două etape, după cum urmează:

a) verificarea de către compartimentul de acreditare a documentelor justificative şi a Fişei de autoevaluare completată conform prevederilor art. 9 alin. (5) din lege, precum şi a datelor şi informaţiilor din cererea de acreditare a serviciului social, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare provizorie, denumită în continuare licenţă provizorie sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia;

b) verificarea în teren de către inspectorii sociali a îndeplinirii standardelor minime, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia.

Art. 17. - (1) Pot depune cereri de acreditare a serviciilor sociale numai furnizorii acreditaţi în condiţiile legii, pentru serviciile sociale definite la art. 27 alin. (1) din Legea asistenţei sociale.

(2) Cererea de acreditare a serviciului social, denumită în continuare cerere de licenţiere a serviciului, se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Cererea de licenţiere a serviciului cuprinde, în principal, date şi informaţii despre:

a) serviciul social;

b) furnizorul serviciului social;

c) beneficiarii serviciului social şi situaţiile de dificultate în care aceştia se află;

d) principalele activităţi desfăşurate;

e) clădirea/spaţiul în care funcţionează serviciul social;

f) resursele umane;

g) sursele de finanţare;

h) documentele justificative solicitate. Art. 18. - (1) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:

a) certificatul de acreditare al furnizorului serviciului social, eliberat în condiţiile legii;

b) extras de carte funciară pentru informare, valabil la data depunerii cererii;

c) actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului social, după caz;

d) regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social;

e) autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;

f) autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei;

g) avizul PSI sau documentul prin care s-a solicitat avizul, înregistrat la instituţia deponentă;

h) certificat de înregistrare fiscală, numai în cazul serviciilor sociale cu personalitate juridică;

i) angajamentul furnizorului de a notifica Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat, intervenite după acordarea licenţei de funcţionare, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8;

j) convenţie de colaborare între furnizorul privat şi consiliul judeţean/consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează serviciul social, numai pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei copilului, înfiinţate şi administrate de furnizorul privat, după caz.

(2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. i) şi j), se prezintă în copie, certificată de persoana care semnează cererea.

Art. 19. - Pentru fişa de autoevaluare prevăzută la art. 16 lit. a) se utilizează un formular standard, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 20. - (1) Cererea de licenţiere a serviciului, fişa de autoevaluare şi documentele justificative prevăzute la art. 18 alin. (1) constituie dosarul de acreditare al serviciului social, denumit în continuare dosarul de acreditare al serviciului.

(2) Dosarul de acreditare al serviciului se depune sau se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1).

(3) Dosarul de acreditare al serviciului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea “Solicitare de acreditare serviciu social”.

(4) Cererea de licenţiere a serviciului şi fişa de autoevaluare se transmit şi pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de acreditare al serviciului prevăzut la alin. (1).

(5) Dosarele de acreditare ale serviciilor, precum şi data primirii cererilor de licenţiere a serviciilor şi fişelor de autoevaluare transmise în condiţiile prevăzute la alin. (4) se înregistrează într-un registru special de evidenţă a cererilor de acreditare a serviciilor sociale.

(6) Soluţionarea dosarelor de acreditare ale serviciilor se realizează în termen de 60 de zile, stabilit de fa data înregistrării cererii de licenţiere a serviciului în registrul prevăzut la alin. (5).

(7) Pentru soluţionarea dosarelor de acreditare ale serviciilor, evaluatorii pot solicita, în scris, telefonic sau electronic, clarificări şi/sau, după caz, completarea dosarelor cu documentele justificative care lipsesc, iar furnizorii serviciilor sociale au obligaţia de a le transmite în termenul comunicat.

(8) în căzui serviciilor nou-înfiinţate, compartimentul de acreditare verifică gradul de îndeplinire a standardelor minime estimat în fişa de autoevaluare, cu excepţia standardelor care privesc personalul existent şi, după caz, a celor referitoare la beneficiari.

(9) Rezultatele evaluării, precum şi propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de licenţiere a serviciului se înscriu într-un referat de evaluare a serviciului social, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

Art. 21. - (1) în cazul în care din dosarul de acreditare al serviciului lipsesc mai mult de 3 documente justificative, se sistează evaluarea şi se notifică în scris furnizorul serviciului cu privire la motivele excluderii dosarului de acreditare al serviciului din procedura de acreditare, în termen de 5 zile de la data constatării.

(2) în situaţia în care din datele şi informaţiile cuprinse în fişa de autoevaluare şi documentele justificative solicitate se constată că nu sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorul întocmeşte referatul prevăzut la art. 20 alin. (9), pe care îl prezintă, spre avizare, coordonatorului compartimentului de acreditare şi completează, în dublu exemplar, decizia de respingere a acreditării serviciului.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2), completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, se transmite, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(4) în termen de maximum 15 zile de la data emiterii deciziei de respingere a acreditării serviciului, compartimentul de acreditare transmite furnizorului care a solicitat acreditarea, prin poştă, un exemplar original al acesteia, precum şi o copie prin e-mail.

Art. 22. - (1) în situaţia în care din datele şi informaţiile cuprinse în fişa de autoevaluare şi documentele justificative solicitate se constată faptul că sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorul urmează procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) şi completează decizia de acordare a licenţei provizorii după modelul prevăzut în anexa nr. 11.

(2) Ambele exemplare ale deciziei prevăzute la alin. (1), însoţite de formularul licenţei provizorii, se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3) După eliberarea licenţei provizorii, evaluatorul înregistrează serviciul social acreditat în eRegistru.

(4) Compartimentul de acreditare notifică furnizorul serviciului social cu privire la eliberarea licenţei provizorii în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (4).

(5) Licenţa provizorie se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 12.

(6) Prin licenţa provizorie se autorizează funcţionarea serviciului social pe o perioadă de 1 an.

(7) Licenţa provizorie, în original, precum şi un exemplar al deciziei de acordare a licenţei provizorii se pot ridica de către furnizorul serviciului social sau de către persoana împuternicită de acesta, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).

Art. 23. - (1) În vederea demarării etapei de acreditare prevăzute la art. 16 lit. b), în termen de maximum 7 zile de la data eliberării licenţei provizorii, compartimentul de acreditare transmite, prin e-mail, agenţiei teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social o copie a licenţei provizorii şi fişa de autoevaluare a serviciului social respectiv.

(2) în termen de maximum 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1) agenţia teritorială planifică efectuarea evaluării în teren ce va fi realizată la sediul serviciului social.

(3) Evaluarea în teren priveşte verificarea îndeplinirii standardelor minime, în conformitate cu datele înscrise în fişa de autoevaluare, şi se realizează de o echipă formată din 2 inspectori sociali,

(4) Agenţia teritorială va comunica furnizorului serviciului social data la care va avea loc evaluarea în teren, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acesteia.

(5) în data de 5 a fiecărei luni, agenţia teritorială transmite Agenţiei Naţionale, prin e-mail, lista serviciilor sociale înregistrate în luna anterioară pentru care va efectua evaluarea în teren, precum şi planificarea vizitelor.

(6) Agenţia Naţională informează trimestrial Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu privire la vizitele de evaluare în teren planificate de agenţiile teritoriale pentru a fi realizate în trimestrul următor celui în care se face raportarea.

Art. 24. - (1) La finalizarea evaluării în teren, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de evaluare în teren, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(2) Raportul de evaluare se semnează de ambii inspectori sociali care au efectuat evaluarea în teren, precum şi de furnizorul sau de persoana împuternicită de acesta.

(3) Un exemplar al raportului de evaluare rămâne în posesia furnizorului serviciului social evaluat.

Art. 25. - (1) în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) din lege, un exemplar original al raportului de evaluare împreună cu o notificare în care se consemnează propunerea de acordare a licenţei de funcţionare pentru serviciul social evaluat, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de acreditare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, se transmit, prin poştă şi prin e-mail, compartimentului de acreditare.

(2) Raportul şi notificarea prevăzute la alin. (1) completează dosarul de acreditare al serviciului constituit conform prevederilor art. 20 alin. (1).

(3) Compartimentul de acreditare, în baza documentelor prevăzute la alin. (1), redactează, în dublu exemplar, decizia de acordare a licenţei de funcţionare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) împreună cu formularul licenţei de funcţionare se transmit, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

(5) Compartimentul de acreditare actualizează eRegistrul şi informează prin fax sau email furnizorul serviciului social cu privire la acordarea licenţei de funcţionare, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia.

(6) Licenţa de funcţionare se identifică prin număr, serie şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16.

(7) Prin licenţa de funcţionare se autorizează serviciul social să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani.

(8) Furnizorul serviciului social acreditat poate intra în posesia licenţei de funcţionare în original, precum şi a unui exemplar al deciziei de acordare a licenţei de funcţionare, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).

Art. 26. - (1) în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. c) din lege, inspectorii sociali înscriu în raportul de evaluare următoarele date:

a) constatările referitoare la standardele minime neîndeplinite;

b) termenul acordat pentru remedierea aspectelor care au condus la neîndeplinirea standardelor minime;

c) data următoarei vizite de evaluare în teren;

d) menţinerea licenţei provizorii.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) se stabileşte astfel încât următoarea vizită de evaluare în teren, redactarea şi transmiterea documentelor prevăzute la art. 25 alin, (1) să fie realizate cu încadrare în perioada de valabilitate a licenţei provizorii.

(3) în cazul în care la vizita de evaluare în teren prevăzută la alin. (1) lit. c) se constată îndeplinirea integrală a standardelor minime de calitate se procedează conform prevederilor art. 25.

Art. 27. - (1) în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. d) din lege, inspectorii sociali întocmesc raportul de evaluare şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

(2) Raportul de evaluare se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul, împreună cu notificarea în care se consemnează propunerea de retragere a licenţei provizorii, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de retragere a acreditării, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 17, se transmit prin poştă şi prin e-mail compartimentului de acreditare.

(3) Compartimentul de acreditare, în baza documentelor prevăzute la alin. (2), redactează, în dublu exemplar, decizia de retragere a licenţei provizorii, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 18, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(4) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (3) se transmite furnizorului serviciului social evaluat, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia.

(5) Compartimentul de acreditare radiază serviciul social din eRegistru, în termen de maximum 5 zile de la data aprobării deciziei de retragere a licenţei provizorii.

Art. 28. - (1) Reacreditarea serviciilor sociale se realizează în baza datelor şi informaţiilor cuprinse în documentele justificative şi raportul de evaluare în teren, prevăzute la art. 11 alin. (6) lit. â) din lege, precum şi în cererea de reacreditare a serviciului social, denumită în continuare cerere de reacreditare a serviciului.

(2) Cererea de reacreditare a serviciului, documentele justificative solicitate şi raportul de evaluare în teren, denumit în continuare raport de monitorizare, prevăzute la alin. (1), constituie dosarul de reacreditare al serviciului social, denumit în continuare dosar de reacreditare al serviciului.

Art. 29. - (1) Cererea de reacreditare a serviciului, denumită în continuare cerere, se completează conform modelului cererii de acreditare prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:

a) licenţa de funcţionare, acordată în condiţiile legii, a cărei perioadă de valabilitate expiră, denumită în continuare licenţă precedentă, prezentată în copie;

b) o notificare în care se menţionează propunerea de reacreditare a serviciului social, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de reacreditare, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 19.

(3) în situaţia în care un furnizor intenţionează să depună, cu aceeaşi dată, dosarele de reacreditare pentru mai multe servicii sociale aflate în administrarea sa, se completează o singură notificare de reacreditare în care se consemnează toate serviciile sociale pentru care se propune reacreditarea,

(4) Notificarea de reacreditare se solicită agenţiei teritoriale de către furnizorul serviciului social cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii sau transmiterii dosarului de reacreditare la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 30. - (1) în vederea reacreditării serviciului social, cea mai recentă misiune de inspecţie, planificată conform prevederilor art. 24 alin. (2) din lege. se realizează într-o perioadă de maximum 15 luni anterioare datei de expirare a licenţei de funcţionare.

(2) Raportul de monitorizare, întocmit cu ocazia misiunii de inspecţie realizată în termenul prevăzut la alin. (1), se completează de către inspectorii sociali conform modelului utilizat pentru raportul de evaluare, prevăzut în anexa nr. 13, şi se redactează în 3 exemplare.

(3) Două exemplare originale ale raportului de monitorizare rămân în posesia furnizorului serviciului social.

Art. 31. - (1) Dosarul de reacreditare al serviciului se depune sau se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1)! cu 60 de zile anterior datei de expirare a licenţei precedente.

(2) Dosarul de reacreditare al serviciului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea “Solicitare de reacreditare serviciu social”.

(3) Un formular al cererii de reacreditare a serviciului se transmite şi pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de reacreditare al serviciului.

Art. 32. - (1) Dosarul de reacreditare al serviciului, precum şi data primirii cererii de reacreditare a serviciului transmisă în condiţiile art. 31 alin. (3) se înregistrează într-un registru special de evidenţă a cererilor de reacreditare a serviciilor sociale.

(2) în baza raportului de monitorizare şi a documentelor justificative solicitate, evaluatorul redactează decizia de reacreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) împreună cu formularul licenţei de funcţionare acordate pentru următorii 5 ani de la data expirării licenţei precedente se transmit pentru aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(4) Compartimentul de acreditare, în termen de maximum 15 zile de la data aprobării licenţei de funcţionare, comunică furnizorului, prin fax sau e-mail, aprobarea reacreditării serviciului social şi înscrie în eRegistru datele de identificare ale licenţei de funcţionare.

(5) Furnizorul serviciului social reacreditat poate intra în posesia licenţei de funcţionare, în original, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).^

Art. 33. - (1) în situaţia în care, la întocmirea raportului de evaluare/monitorizare, inspectorii sociali au opinii diferite cu privire la propunerea de acordare sau neacordare a acreditării/reacreditării serviciului social, directorul agenţiei teritoriale decide efectuarea unei noi misiuni de inspecţie la sediul serviciului social respectiv, echipa de inspecţie fiind completată cu un al treilea inspector social.

(2) După caz, pentru completarea echipei de inspecţie prevăzute la alin. (1), directorul agenţiei teritoriale poate solicita Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nominalizarea unui specialist din cadrul compartimentului de standardizare în locul celui de al treilea inspector social.

Art. 34. - (1) în situaţiile în care furnizorii consideră că propunerile de respingere a cererii de acreditare/reacreditare a serviciului social, precum şi cele privind retragerea licenţei de funcţionare provizorii sau a licenţei de funcţionare, formulate de inspectorii sociali în rapoartele de evaluare/monitorizare, denumite în continuare rapoarte iniţiale, nu corespund realităţii, pot solicita, în scris, efectuarea unei noi evaluări în teren.

(2) Solicitarea furnizorului prevăzută la alin. (1), denumită în continuare solicitare de reevaluare, se transmite direcţiei de inspecţie socială din cadrul Agenţiei Naţionale, în termen de maximum 3 zile de la data efectuării raportului iniţial.

(3) în cazul în care motivele prezentate în solicitarea de reevaluare sunt justificate, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării de reevaluare, directorul inspecţiei sociale organizează o misiune de evaluare/monitorizare în teren la sediul serviciului social care face obiectul solicitării.

(4) Echipa desemnată să efectueze misiunea de evaluare/monitorizare prevăzută la alin. (3) este formată din 3 persoane, după cum urmează:

a) un inspector social din cadrul inspecţiei sociale;

b) un inspector social din cadrul unei agenţii teritoriale din judeţele limitrofe celui pe a cărui rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social supus reevaluării;

c) un specialist desemnat din personalul care completează echipele de inspecţie, prevăzut la art. 25 din lege.

(5) Echipa prevăzută la alin. (4) efectuează vizita în teren şi elaborează un nou raport de evaluare/monitorizare, denumit îh continuare raport de reevaluare.

(6) în cazul în care se constată că datele înscrise în raportul iniţial sunt conforme cu realitatea din teren, acesta se transmite, împreună cu raportul de reevaluare, compartimentului de acreditare pentru întocmirea documentaţiei în vederea retragerii sau respingerii cererii de acordare a licenţei provizorii sau licenţei de funcţionare pentru serviciul social reevaluat.

            (7) în situaţia în care se constată îndeplinirea standardelor minime de către serviciul social reevaluat, raportul de reevaluare se transmite compartimentului de acreditare, în vederea continuării procedurii de acreditare/reacreditare.

 

CAPITOLUL III

Procedura de evaluare a nivelurilor de calitate pentru încadrarea serviciilor sociale în clasele de calitate corespunzătoare

 

Art. 35. - (1) în vederea atestării gradului de excelenţă al unui serviciu social, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestuia în una dintre clasele de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime, respectiv în clasa I sau clasa a II-a, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din lege.

(2) Stabilirea nivelurilor de calitate are la bază indicatorii de performanţă, elaboraţi şi aprobaţi în condiţiile art. 15 din lege, denumiţi în continuare indicatori.

Art. 36. - (1) Procedura de evaluare în vederea stabilirii nivelurilor de calitate se realizează cu respectarea etapelor prevăzute la art. 14 alin. (2) din lege.

(2) Verificarea îndeplinirii indicatorilor pentru încadrarea în clasele de calitate prevăzute la art. 35 alin. (1) se realizează în baza documentelor justificative solicitate şi a unui raport de evaluare în teren.

(3) Cererea de încadrare în clase de calitate se completează conform modelului din anexa nr. 21.

(4) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:

a) licenţa de funcţionare a serviciului social, în copie;

b) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al serviciului social, în copie;

c) un referat justificativ care cuprinde prezentarea indicatorilor îndepliniţi de serviciul social pentru a fi încadrat în clasa I sau în clasa a II-a de calitate.

(5) Raportul de evaluare în teren prevăzut la alin. (2), denumit în continuare raport de evaluare a calităţii, se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 22.

Art. 37. - (1) Cererea de încadrare în clase de calitate şi documentele justificative prevăzute la art. 36 alin. (4) se prezintă în plic închis, format A4, inscripţionat cu numele şi adresa serviciului social şi a furnizorului acestuia, denumirea destinatarului, cu menţiunea “Solicitare de evaluare a serviciilor sociale pentru încadrare în clase de calitate”.

(2) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau se transmit prin poştă, cu confirmare de primire.

(3) Cererea de încadrare în clase de calitate şi documentele justificative solicitate se înregistrează în cadrul compartimentului de acreditare, într-un registru special de evidenţă al dosarelor de evaluare a calităţii serviciilor sociale.

Art. 38. - (1) După verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de încadrare în clase de calitate şi în documentele justificative solicitate se completează, după modelul prevăzut în anexa nr. 23, un referat de evaluare a calităţii serviciului social prin care se propune efectuarea vizitei de evaluare în teren sau, după caz, respingerea cererii.

(2) Evaluarea în teren se efectuează de o echipă, denumită în continuare echipă de evaluare, constituită conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) din lege.

(3) în vederea desemnării specialiştilor din cadrul echipei de evaluare, se constituie lista persoanelor cu experienţă în domeniul serviciilor sociale, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(4) Coordonatorul compartimentului de acreditare stabileşte, În colaborare cu directorul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social, componenţa nominală a echipei prevăzute la alin. (2) şi planifică vizita de evaluare în teren.

(5) Data la care are loc evaluarea în teren se comunică furnizorului/conducătorului serviciului social, prin fax sau prin e-mail, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea vizitei la sediul acestuia.

Art. 39. - (1) în raportul de evaluare a calităţii, în funcţie de situaţia constatată, se menţionează următoarele:

a) nivelul de calitate stabilit în baza indicatorilor îndepliniţi şi propunerea de încadrare în clasa de calitate corespunzătoare;

b) neîndeplinirea indicatorilor şi propunerea de respingere a cererii.

(2) Raportul de evaluare a calităţii se întocmeşte în două exemplare, semnate de membrii echipei de evaluare prevăzute la art. 38 alin. (2), precum şi de furnizorul serviciului social.

(3) Cererea de încadrare în clase de calitate, raportul de evaluare a calităţii şi documentele justificative solicitate constituie dosarul de evaluare a nivelurilor de calitate a serviciilor sociale, denumit în continuare dosar de evaluare a calităţii.

(4) în baza datelor ŞI informaţiilor din documentele care constituie dosarul prevăzut la alin. (3), evaluatorul redactează. În dublu exemplar, decizia de încadrare în una dintre clasele de calitate prevăzute la art. 35 alin. (1) sau, după caz, de respingere a cererii, pe care le trimite spre avizare coordonatorului compartimentului de acreditare.

(5) Deciziile prevăzute la alin. (4) se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(6) Decizia de încadrare a serviciului social într-o clasă de calitate se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 24.

(7) Decizia de respingere a cererii de încadrare în clase de calitate a serviciului social se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.

(8) Compartimentul de acreditare actualizează eRegistrul în conformitate cu clasa de calitate în care este încadrat serviciul social, în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării deciziei prevăzute la alin. (6).

(9) Aprobarea sau respingerea încadrării în clase de calitate se comunică furnizorului serviciului social prin fax sau prin e-mail, în termen de 15 zile de la eliberarea deciziilor aprobate în condiţiile alin. (5).

(10) Furnizorul poate intra în posesia deciziilor prevăzute la alin. (6) şi (7) în condiţiile art. 11 alin. (5).

            (11) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (4) din lege, furnizorul utilizează sigla corespunzătoare clasei de calitate în care este încadrat serviciul social prevăzută în anexa nr. 26,

 

CAPITOLUL IV

 

SECŢIUNEA 1

Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

Art. 40. - (1) Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează de inspectorii sociali, conform prevederilor cap. IV secţiunea a 2-a din lege, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, şi ale Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Misiunile de inspecţie care au ca obiectiv monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale, altele decât cele efectuate în cadrul procedurilor de acreditare/reacreditare a serviciilor sociale, se planifică anual de către inspecţia socială, pe baza propunerilor înaintate de agenţiile teritoriale în luna noiembrie din anul anterior.

(3) Efectuarea misiunilor de inspecţie prevăzute la alin. (2) se comunică în scris furnizorului serviciului social cu cel puţin 7 zile înaintededata planificată pentru realizarea acestora.

(4) în situaţia în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau Agenţia Naţională este sesizată, de orice persoană fizică sau juridică, cu privire la nerespectarea criteriilor, standardelor minime sau indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi cu privire la existenţa altor nereguli în acordarea serviciilor sociale, indiferent de natura acestora, misiunile de control se realizează inopinat, în regim de urgenţă, respectiv în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării.

Art. 41. - Elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi control prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) din lege se efectuează obligatoriu de o echipă formată din cel puţin 2 inspectori sociali.

Art. 42. - (1) Sancţiunile contravenţionale se aplică numai dacă la expirarea termenului menţionat în rapoartele de evaluare, monitorizare sau control nu au fost remediate neregulile constatate.

            (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru faptele prevăzute la art. 31 lit. b) din lege.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Suspendarea şi retragerea acreditării

 

Art. 43. - (1) în aplicarea prevederilor art. 27 din lege, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de constatare în care consemnează propunerea de suspendarea/retragere a acreditării serviciilor sociale.

(2) Raportul de constatare, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 27, asumat de inspectorii care au realizat misiunea de monitorizare sau control, se transmite Agenţiei Naţionale în termen de maximum 5 zile de la efectuarea acesteia.

(3) în vederea aprobării deciziei de suspendare/retragere a acreditării unui serviciu social, la nivelul Agenţiei Naţionale se constituie o comisie de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale.

(5) în situaţia în care comisia prevăzută la alin. (3) consideră că propunerea de suspendare/retragere a acreditării înaintată de inspectorii sociali este fundamentată, propune acordarea deciziei de suspendare/retragere a acreditării serviciului social.

(6) Decizia de suspendare a acreditării serviciului social, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 28, sau, după caz, decizia de retragere a acreditării serviciului social, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 29, acompaniată de raportul de constatare, se transmite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(7) Deciziile prevăzute la alin. (6) se comunică, în termen de maximum 5 zile de la emitere, furnizorului serviciului social, precum şi agenţiei teritoriale care a înaintat propunerea de suspendare/retragere a acreditării, pentru punere în aplicare.

(8) După emiterea deciziei de retragere a acreditării serviciului social, respectiv a licenţei de funcţionare a acestuia, compartimentul de acreditare radiază serviciul social respectiv din eRegistru.

Art. 44. - (1) În cazul în care furnizorul de servicii sociale se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 din lege, compartimentul de acreditare poate propune retragerea acreditării acestuia.

(2) Decizia de retragere a acreditării furnizorului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 30, avizată de coordonatorul compartimentului de acreditare, se transmite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică furnizorului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

            (4) După eliberarea deciziei de retragere a acreditării, compartimentul de acreditare radiază furnizorul din eRegistru.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 45. - În aplicarea prevederilor art. 22 din lege, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice poate desemna, prin ordin, un secretar de stat.

Art. 46. - (1) în aplicarea prevederilor art. 35 alin. (1) şi (2) din lege, în scopul evitării oricăror posibile blocaje în desfăşurarea procesului de acreditare, compartimentul de acreditare elaborează un calendar de depunere a cererilor de acreditare pentru furnizori, care se publică pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) La data planificată, conform calendarului prevăzut la alin. (1), furnizorul depune sau transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice dosarul de acreditare al furnizorului, cu respectarea prevederilor art. 9.

Art. 47. - (1) în cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării certificatului de acreditare, a licenţei de funcţionare provizorii sau a licenţei de funcţionare, compartimentul de acreditare eliberează un duplicat, la solicitarea furnizorului.

(2) în situaţia în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nu dispune de formatele tipizate prevăzute în anexele nr. 1 şi 16, până la eliberarea certificatului de acreditare a furnizorului, respectiv a licenţei de funcţionare a serviciului, documentul doveditor este decizia prevăzută la art. 11 alin. (2), respectiv cea prevăzută la art. 25 alin. (2).

Art. 48. - Deciziile privind respingerea acreditării furnizorului, respingerea acreditării serviciului, decizia de respingere a cererii de încadrare în clase de calitate a serviciului social, precum şi deciziile privind suspendarea şi retragerea acreditării se pot contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 49. - (1) Dosarul de acreditare al furnizorului, precum şi dosarul de acreditare sau de reacreditare a serviciului se pot depune şi la registratura agenţiilor teritoriale care, în termen de 5 zile lucrătoare, le transmit, prin poştă, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) Soluţionarea dosarelor prevăzute la alin. (1) se realizează în termenele stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (6).

Art. 50. - În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate emite precizări sau instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Art. 51. - Aplicaţia informatică aferentă eRegistrului, creată în baza Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 280/2006 privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 12 aprilie 2006, se revizuieşte în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 52. – Anexele nr. 1-30 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

- Model –

CERTIFICAT DE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE seria................. nr. ....................

 

Furnizorul ........................................................................................................................................... cu sediul/domiciliul în localitatea............................................... str. ................................................ nr. ........, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ..... judeţul/sectorul .................................................., cod unic de înregistrare/cod fiscal (CUI/CIF) ............................................ este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, şi este autorizat să acorde servicii sociale.

În baza prezentului certificat de acreditare, furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

L.S.

……………………….

Data eliberării:

Anul ...............luna .....................ziua .............

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

- Model –

Cerere de acreditare a furnizorului de servicii sociale

 

Secţiunea 1. Informaţii despre solicitantul acreditării ca furnizor de servicii sociale

1.1. Denumirea solicitantului:................................................................................................................................................

1.2. Adresa solicitantului:

Strada:.................................................................................

Nr. ........ bl. ....... sc. .......... ap. ...........

Localitatea:...................................judeţul/sectorul:...........................cod poştal:..............................

Telefon:...........................................fax:.................................................

E-mail:..............................................pagina de internet:.........................................................................

1.3. Actul de înfiinţare al solicitantului (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre judecătorească, hotărâre a consiliului judeţean/hotărâre a consiliului local/hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti etc. - se completează titlul, numărul şi data aprobării):...............................................................................................................................................................................

1.4. Codul unic de înregistrare al solicitantului/Codul de înregistrare fiscală (CUI/CIF)............................................................

1.5. Tipul de furnizor în care se încadrează solicitantul (se bifează căsuţa corespunzătoare): Public:

structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti

autorităţi ale administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari

unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate Privat:

organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii

cutie recunoscute de lege

filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare

persoane fizice autorizate în condiţiile legii

operatori economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege

 

Secţiunea 2. Informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale

2.1. Solicitantul deţine certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale eliberat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările si completările ulterioare:

DA

NU

2.2. Solicitantul a deţinut certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, dar acesta i-a fost retras, în condiţiile art. 10 alin. (4) sau (6) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare:

DA

NU

2.3. Solicitantul acordă sau are înfiinţate servicii sociale la data depunerii cererii:

DA

NU

2.4. Servicii sociale acordate/înfiinţate de solicitant !a data depunerii cererii (Tabelul se completează numai de solicitanţii care au bifat DA la pct. 2.3.)

 

Nr. crt.

Denumirea serviciului social

Tipul serviciului social

(centru de zi, centru rezidenţial,

serviciu de îngrijire la domiciliu,

cantină socială etc.)

Categoria de beneficiari (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi etc.)

Certificatul de acreditare/

Decizia comisiei de acreditare

(serie/număr/data eliberării/

perioada de valabilitate)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Servicii sociale pe care solicitantul intenţionează să le înfiinţeze în următorii 3 ani (Tabelul se completează numai de solicitanţii care au bifat NU la pct. 2.3.)

Nr. crt.

Denumirea serviciului social

Tipul serviciului

(centru de zi,

rezidenţial,

cantină socială...)

Categoria de beneficiari (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi...)

Resurse materiale

(spaţiul În care

va funcţiona,

dotări etc.)

Resurse umane

(personal deja angajat

contractat şi/sau

planificat pentru

următoarea perioadă)

Resurse financiare (sume cheltuite şi/sau

planificate pentru următoarea perioadă)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Dispuneţi de personal calificat în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (Se completează numai de solicitanţii care au completat tabelul prevăzut la pct. 2.5.)

DA

NU

 

Secţiunea 3. Documente justificative solicitate

(Se bifează numai căsuţele corespunzătoare documentelor ataşate la prezenta cerere.)

3.1. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat care, la data depunerii cererii, sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

certificatul de acreditare sau, după caz, decizia comisiei de acreditare (copie)

3.2. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public care, la data depunerii cererii, nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau, după caz, nu au înfiinţat ori nu acordă servicii sociale:

actul de înfiinţare al solicitantului, cu excepţia actelor normative cu rang de lege sau hotărâre a Guvernului care se prezintă la pct. 1.3 (copie)

angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)

CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)

contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)

3.3. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept privat care, la data depunerii cererii, nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare

3.3.1. Pentru asociaţii şi fundaţii:

certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie)

statutul asociaţiei/fundaţiei (copie)

angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)

CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)

contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)

3.3.2. Pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare:

certificat de înscriere în Registrul persoanelor străine fără scop patrimonial (copie)

statutul filialei/sucursalei asociaţiei/fundaţiei (copie)

angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute Sa art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)

CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)

contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)

3.3.3. Pentru cultele recunoscute de lege;

actul normativ de recunoaştere a cultului (copie)

documentul de înfiinţare a unităţii de cult (copie)

angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)

CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original) D contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)

3.3.4. Pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii:

certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)

certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)

angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute Sa art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)

CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)

contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)

3.3.5. Pentru operatorii economici în condiţii speciale, prevăzute de lege:

certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie) D certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)

actul de înfiinţare/actul constitutiv

angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute ia art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)

CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)

contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie)

 

Secţiunea 4. Solicitare acreditare

Subsemnatul/Subsemnata......................................................................................................................posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ......... nr. ...................... eliberat la data de ............................ de către......................................, în calitate de reprezentant al ..................................................solicit acreditarea ca furnizor de servicii sociale.

Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.

           

Reprezentant,

……………………………..

(semnătura şi ştampila)

 

Data...............

 

Doresc să ridic certificatul de acreditare de la:

sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

sediul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială a judeţului.................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

- Model -

 

ANGAJAMENT FURNIZOR SERVICII SOCIALE

[conform prevederilor ari. 8 alin. (6) lit. c) din Normele metodologice de aplicare

a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014]

 

ANGAJAMENT

 

Furnizorul ............................................................................................................................................. (denumirea furnizorului),

reprezentat  de  ......................................................................................................................................... (numele şi prenumele),

posesor al CI seria........... nr. .................................având funcţia de ……………………..........................................................,

mă angajez ca, în termen de maximum 3 ani de la data eliberării certificatului de acreditare,

să înfiinţez servicii sociale şi să acord servicii sociale care deţin licenţă de funcţionare.

 

Reprezentant,

……………………………..

(semnătura şi ştampila)

 

Data...............

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

- Model –

 

REFERAT DE EVALUARE A FURNIZORULUI

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Direcţia generală.....................................

Direcţia....................................................

Compartiment de acreditare

Nr............/data ................... (zi, lună, an)

 

Avizat

Director,

…………….

 

Referat de evaluare a furnizorului

Evaluatorul .................................................................................................................................................. (numele şi prenumele)

am verificat dosarul de acreditare a furnizorului......................................................................................... (denumirea furnizorului)

înregistrat în Registrul special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a furnizorilor cu nr.........................

din data de.............................

În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de acreditare a furnizorului şi în următoarele documente justificative:  ..............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………….. (se specifică documentele)

se constată îndeplinirea/neîndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute de lege, respectiv:

1...................................................................................................................

2...................................................................................................................

etc.

Având în vedere cele prezentate propun acreditarea furnizorului/respingerea acreditării furnizorului.

 

Semnătura evaluatorului

……………………………….

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

- Model -

 

DECIZIE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr...................... din ............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de acordare a acreditării furnizorului de servicii sociale din Referatul de evaluare a furnizorului nr..../....................................

se acreditează, în condiţiile legii, furnizorul de servicii sociale: ................................................................... (denumirea)

cu sediul în..................................................................................................................................................... (adresa completă)

În baza prezentei decizii se eliberează certificatul de acreditare.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

L.S.

…………………………………..

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

- Model -

 

DECIZIE DE RESPINGERE A ACREDITĂRII

FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE/SERVICIULUI SOCIAL

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr...................... din............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de respingere a acreditării furnizorului de servicii sociale/serviciului social din Referatul de evaluare a furnizorului/al serviciului nr. .............. din data de .................................,

se respinge acreditarea furnizorului de servicii sociale/serviciului social:

..................................................................................................................................................... (denumirea) din următoarele motive:

………….…………………………………………................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...............……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

L.S.

…………………………………..

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

- Model -

 

CERERE DE ACREDITARE/REACREDITARE SERVICIU SOCIAL

 

Secţiunea 1. Informaţii referitoare la furnizorul serviciului social

1.1. Denumirea furnizorului:...................................................................................................................................................

1.2. Adresa furnizorului:........................................................................................................................................................

1.3. Date de contact furnizor: Telefon...........................fax...........................e-mail.........................................................

1.4. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare

Seria............................ nr. .................................................Data eliberării.......................................

1.5. Data la care s-a transmis către compartimentul de acreditare cererea de acreditare ca furnizor de servicii sociale.....................

(Se completează numai dacă prezenta cerere s-a transmis concomitent cu cererea de acreditare pentru furnizorul serviciului social.)

1.6. Categoria furnizorului:

(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)

Furnizor public de servicii sociale

Furnizor privat de servicii sociale

Secţiunea 2. Informaţii generale referitoare la serviciul social pentru care se solicită acreditarea

2.1. Denumirea serviciului social:..............................................................................................................................................

2.2. Adresa serviciului social:

Strada:................................................................................................................nr. ........ bl. ........sc. ...... et. ........ ap. ..............

Localitatea (municipiu/oraş/comună):...............................................................................................

Judeţul/Sectorul:............................

Cod poştal:....................................

Telefon:..........................................

Fax:.................................................

Email: ….........................................

Pagina de internet:...........................

2.3. Statut

(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)

cu personalitate juridică, respectiv instituţie de asistenţă socială

fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistenţă socială

2.4. Cod unic de înregistrare fiscală/cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF) ...............................................

(Se completează numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică.)

2.5. Licenţă de funcţionare seria............. nr. ...........................eliberată la data de:..........................................................

(Se completează doar de solicitanţii de reacreditare a serviciului social.)

Secţiunea 3. Specificul serviciului social

3.1. Forma de organizare a serviciului social:

(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)

Centru rezidenţial cu cazare pe perioadă nedeterminată

Centru rezidenţial cu cazare pe perioadă determinată

Locuinţă protejată

Centru de zi

Unitate de îngrijiri la domiciliu

Serviciu acordat în comunitate (specificaţi: consiliere, informare, orientare vocaţională, intervenţie în stradă, ambulanţă socială):

Cantină socială

Masă pe roţi

Unitate medico-socială

Altă formă (descrieţi)............................................................................................................................................................

3.2. Beneficiarii serviciului social:

3.2.1. Categorii de beneficiari:

(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)

B.1. Copii

B.1.1. Copii: 0-3 ani

B.1.2. Copii: peste 3 ani-6 ani

B.1.3. Copii: peste 6 ani-16 ani

B.1.4. Copii: peste 16 ani-18 ani

B.2. Tineri

B.2.1 Tineri: peste 18 ani-26 ani

B.2.2 Tineri: peste 26 ani-35 ani

B.3. Adulţi: peste 35 ani-65 ani

B.4. Vârstnici: peste 65 ani

B.5. Familie

B.6. Grup

B.7. Comunitate

3.2.2. Domiciliul/Reşedinţa beneficiarilor (Se bifează una sau ambele căsuţe.)

Beneficiarii serviciului social sunt:

cu domiciliul/reşedinţa în aceeaşi localitate pe a cărei rază administrativ-teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social

cu domiciliul/reşedinţa în alte localităţi decât cea pe a cărei rază administrativ-teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social

3.3. Situaţii în care se află beneficiarii (Se bifează una sau mai multe căsuţe.)

S.1. Abandon copii

S.1.1. Copii orfani/copii separaţi de părinţi

S.1.2. Copii în risc de separare de părinţi

S.1.3. Copii în stradă D

S.2. Adicţii

S.2.1. Droguri

S.2.2. Alcool

S.2.3. Alte substanţe toxice

S.3. Abuz şi neglijare

S.3.1. Copii

S.3.2. Tineri

S.3.3. Femei

S.3.4. Adulţi

S.3.5. Vârstnici

S.4. Boală

□ S.4.1. Boli neurodegenerative

□ S.4.2. Boli psihice

□ S.4.3. Boli cronice grave

□ S.4.4. Boli incurabile

□ S.5. Dependenţă (necesită ajutor pentru efectuarea activităţilor de viaţă zilnice)

□ S.6. Dizabilitate (handicap)

□ S.6.1. Mental

□ S.6.2. Psihic

□ S.6.3. Vizual

□ S.6.4. Auditiv

□ S.6.5. Surdocecitate

□ S.6.6. Somatic

□ S.6.7. Fizic

□ S.6.8. Asociat

□ S.6.9. HIV/SIDA

□ S.6.10. Boli rare

□ S.7. Delincventă

□ S.7.1. Delincventă juvenilă

□ S.7.2. Persoane private de libertate

□ S.8. Fără adăpost

□ S.8.1. Trăiesc în stradă

□ S.8.2. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc în stradă

□ S.8.3. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc în adăposturi improvizate

□ S.8.4. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc la rude (cu excepţia rudelor de gradul I), prieteni, cunoştinţe

□ S.9. Familii vulnerabile

□ S.9.1. În risc de dezintegrare

□ S.9.2. Monoparentală

□ S.9.3. Situaţii conflictuale

□ S.9.4. Violenţă în familie

□ S.10. Imigranţi

□ S.10.1. Refugiaţi

□ S.10.2. Aflaţi în protecţie subsidiară

□ S.10.3. Aflaţi în protecţie temporară

□ S.11. Izolare socială

□ S.11.1. Copii

□ S.11.2. Adolescenţi şi tineri

□ S.11.3. Adulţi

□ S.11.4. Vârstnici

□ S.12. Risc de sărăcie şi excluziune socială

□ S.12.1. Şomaj de lungă durată

□ S.12.2. Venituri reduse

□ S.12.3. Locuinţă precară

□ S.12.4. Analfabetism sau educaţie precară (nu a absolvit învăţământul obligatoriu)

□ S.12.5. Exploatare prin muncă

□ S.13. Trafic de persoane

□ S. 13.1. Copii

□ S.13.2. Adolescenţi şi tineri

□ S.13.3. Femei

□ S.13.4. Persoane cu dizabilităţi si vârstnici

□ S.13.5. Adulţi

□ S.14. Urgenţă socială

3.4. Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului social:

(Se bifează una sau mai multe căsuţe.)

□ A.I. Administrative şi hoteliere

□ A.1.1. Cazare

□ A.I.1.1. Cazare pe perioadă nedeterminată

□ A.l.1.2. Cazare pe perioadă determinată (temporară)

□ A.1.1.3. Cazare pe timp de noapte

□ A.I.2. Acordare masă (3 mese/zi)

□ A.I.3. Preparare hrană caldă

□ A.I.4. Distribuire hrană caldă şi rece

□ A.I.5. Menaj: spălătorie, uscătorie

□ A.I.6. Curăţenie

□ A.I.7.Pază

□ A.I.8. Întreţinere

□ A.II. Asistenţă socială

□ A.II.1. Diagnoză socială

□ A.II.2. Elaborare plan de intervenţie/de asistenţă şi îngrijire

□ A.II.3. Îndrumare către alte servicii

□ A.II.4. Consiliere socială

□ A.II.5. Informare

□ A.II.6. Suport emoţional

□ A.II.7. Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activităţi de asistenţă socială

□ A.II.8. Altele (numiţi, descrieţi).........................................................................................................................................

□ A.III. Asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale

□ A.III.1. Orientare profesională/vocaţională

□ A.III.2. Consiliere psihologică/psihosocială

□ A.III.3. Consiliere juridică

□ A.III.4. Terapii de integrare/reintegrare socială

□ A.III.5. Supraveghere

□ A.III.6. Suport emoţional-religios

□ A.III.7. Terapii de reabilitare/reintegrare socială:

□ A.III.7.1. Ergoterapie/terapie ocupaţională

□ A.III.7.2. Logopedie

□ A.III.7.3. Limbaj mimico-gestual

□ A.III.7.4. Terapii de relaxare

□ A.III.8. Altele (numiţi, descrieţi)....................................................................

□ A.IV. Asistenţă medicală şi recuperare

□ A.IV.1. Asistenţă medicală acordată de medic - consultaţii şi tratament (menţionaţi specialitatea medicului)

□ A.IV.2. Asistenţă medicală acordată de asistenta medicală

□ A.IV.3. Îngrijire medicală la domiciliu

□ A.IV.4. Recuperare medicală:

□ A.IV.4.1. Kinetoterapie

□ A.IV.4.2. Fizioterapie

□ A.IV.4.3. Psihoterapie

□ A.IV.4.4. Gimnastică medicală

□ A.IV.4.5. Masaj

□ A.IV.4.6. Altele (numiţi)...................................................................

□ A.V. Îngrijire personală

□ A.V.1. Ajutor efectuare activităţi de bază ale vieţii zilnice (ADL)

□ A.V.2. Ajutor efectuare activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (IADL)

□ A.VI. Îngrijiri paliative

□ A.VII. Educare şi formare

□ A.VII.1. Supraveghere pedagogică

□ A.VII.2. Educare copil 0-3 ani

□ A.VII.3. Educare pentru abilităţi de viaţă independentă

□ A.VII.4. Educare pentru inserţie/reinserţie în familie şi comunitate

□ A.VII.5. Educare pentru integrare/reintegrare socială

□ A.VII.6. Facilitare acces la educaţie generală

□ A.VII.7. Facilitare acces la formare profesională

□ A.VIII. Socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber (numiţi, descrieţi)...................................

□ A. IX. Alte activităţi

□ A.IX.1. Linie telefonică

□ A.IX.2. Intervenţii în stradă

□ A.IX.3. Mediere socială

□ A.IX.4. Acte de caritate: depozitare şi distribuire alimente, ajutoare materiale şi financiare

□ A.IX.5. Amenajare mediu de locuit, mici reparaţii etc.

□ A.IX.6. Manichiură, pedichiură, frizerie, coafură

□ A.IX.7. Altele (numiţi, descrieţi)....................................................

3.5. Date tehnice:

3.5.1. Capacitate, respectiv numărul de beneficiari asistaţi/zi sau numărul de paturi în cazul centrelor rezidenţiale care acordă cazare pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată şi pe timp de noapte

3.5.2. Caracteristici clădire/spaţiu

□ Clădire cu destinaţie exclusivă pentru serviciul social (detaliaţi cu informaţii privind regimul de proprietate, contract de închiriere/concesiune/altele, durata contractului etc.)..................................................................................................

□ Spaţiu destinat serviciului social aflat în altă clădire (detaliaţi cu informaţii privind regimul de proprietate al spaţiului, cine este proprietarul clădirii în care se află spaţiul respectiv, ce tip de contract priveşte acordarea spaţiului respectiv, pe ce perioadă  etc.) .......................................................................

Suprafaţa totală aferentă clădirii/spaţiului (în m2)........................................

Compartimentare: (specificaţi: etaje, număr de camere şi destinaţie, holuri, număr grupuri sanitare, număr camere cu destinaţie de baie şi/sau duşuri, bucătărie, spaţiu pentru depozite de alimente, sală de mese, curte, gospodărie anexă etc.)

3.6. Resurse umane care activează în cadrul serviciului social

 

Personalul care lucrează în cadrul serviciului social/acordă serviciul social:

 

Număr personal cu studii superioare

Număr personal cu studii medii

0

1

2

Personal angajat cu contract individual de muncă, din care:

 

 

Personal angajat cu normă întreagă

 

 

Personal angajat pe fracţiuni de normă

 

 

Personal cu contract de achiziţie servicii

 

 

Voluntari

 

 

TOTAL

 

 

total (1+2), din care:

 

 

Nr. personal cu funcţii de conducere

 

 

Nr. personal administrativ

 

 

Nr. personal de specialitate

 

 

 

3.7. Convenţii de colaborare/parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale (Se completează numai de furnizorii privaţi.)

3.8. Proiecte/programe care privesc sau au privit înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social (Numiţi şi descrieţi pe scurt.)

 

Secţiunea 4. Finanţare serviciu social

4.1. Surse de finanţare ale serviciului social:

 

Sursa de finanţare

Se bifează rândul corespunzător

% din bugetul total aferent serviciului social

reprezentat de suma provenită

din fiecare sursă de finanţare,

în anul anterior depunerii cererii

Din bugetul de stat

 

 

Din bugetul local

 

 

Din fonduri proprii

 

 

Din subvenţii de la bugetul de stat

 

 

Din subvenţii de la bugetele locale

 

 

Din contribuţii ale beneficiarilor

 

 

Din donaţii-sponsorizări

 

 

Din alte venituri extrabugetare

 

 

Din bugetul de stat prin programe de interes naţional sau alte programe/proiecte

 

 

Din fonduri structurate prin proiecte/programe

 

 

Din alte proiecte cu finanţare externă

 

 

TOTAL:

 

 

 

4.2. Data înregistrării/publicării, pe site-ul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a ultimei situaţii financiare a serviciului social cu personalitate juridică sau a furnizorului de servicii sociale pentru serviciul social fără personalitate juridică .............................................

 

Secţiunea 5. Documente justificative solicitate

(Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.)

□ certificatul de acreditare al furnizorului serviciului social (în copie)

□ licenţa de funcţionare, numai în cazul reacreditării serviciului social (în copie)

□ extras de carte funciară pentru informare, valabil la data depunerii cererii (în original)

□ actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului social (în copie)

□ certificat de înregistrare fiscală, numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică (în copie)

□ regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social (în copie)

□ convenţie de colaborare dintre furnizorul privat şi consiliul judeţean/consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează serviciul social, numai pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei copilului, înfiinţate şi administrate de furnizorul privat (în copie)

□ autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei (în copie)

□ autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei (în copie)

aviz PSI sau cererea înaintată pentru obţinerea avizului PSI (în copie)

□ angajamentul furnizorului serviciului social de a respecta obligaţia prevăzută la art. 11 alin. (10) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (în original)

□ angajamentul furnizorului de a notifica compartimentul de acreditare asupra oricăror modificări care privesc serviciul social licenţiat (în original)

 

Secţiunea 6. Persoană de contact din cadrul serviciului social

(Persoană de contact care poate oferi informaţii suplimentare, alta decât reprezentantul legal al furnizorului)

Numele şi prenumele:...................................................................

Funcţia:......................................................

Telefon:....................................................

E-mail:........................................................

 

Secţiunea 7. Solicitare acreditare serviciu social

Subsemnatul/Subsemnata............................................................................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria........... nr. ...........................eliberat/eliberată la data de.......................................................... de către......................................................., în calitate de reprezentant al furnizorului, solicit acreditarea/reacreditarea serviciului social ................................................................................... (denumirea, localitatea, judeţul/sectorul)

Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.

 

Reprezentant,

……………………………………….

(semnătura şi ştampila)

 

Data …....................................

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

- Model -

 

ANGAJAMENT FURNIZOR SERVICII SOCIALE

[prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. i) din Normale metodologice de aplicare

a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014]

 

ANGAJAMENT

 

Furnizorul .......................................................................................................................................... (denumirea furnizorului),

reprezentat de ..................................................................................................................................... (numele şi prenumele),

posesor al CI seria............ nr. .........................având funcţia de ........................ mă angajez să notific Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asupra oricăror modificări

referitoare la serviciul social acreditat, intervenite după acordarea licenţei de funcţionare.

 

Reprezentant,

……………………………………

(semnătura şi ştampila)

 

Data...............

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

- Model -

 

FIŞA DE AUTOEVALUARE

 

Prezenta fişă de autoevaluare este întocmită de doamna/domnul........................................................................................ având funcţia de ................................, pentru serviciul social.......................................................................................................... (denumirea) cu sediul în localitatea ........................................................... (municipiu, oraş, comună), str. ......................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ...............................................cod poştal...........................telefon.............................., fax..............................., e-mail .................................. pagina de internet .................................................................................................

 

 

Punctaj maxim al standardelor minime de  calitate

Punctaj rezultat în urma autoevaluării îndeplinirii standardelor minime de calitate

Observaţii

MODUL I (definire)

 

 

 

Standard 1 (definire/misiune)

TOTAL:

TOTAL:

 

S1.1. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

S1.2. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

Standard 2 (definire/misiune)

TOTAL:

TOTAL:

 

S2.1. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

S2.2. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

MODUL II (definire)

 

 

 

Standard 1 (definire/misiune)

TOTAL:

TOTAL:

 

S1.1. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

S1.2. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

Standard 2 (definire/misiune)

TOTAL:

TOTAL:

 

S2.1. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

S2.2. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

Standard 3 (definire/misiune)

TOTAL:

TOTAL:

 

S3.1. (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

S3.2 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

PUNCTAJ TOTAL:

 

 

 

 

Data:

Reprezentant furnizor serviciu social............................................................ (numele şi prenumele)

 

Semnătura şi ştampila

 

ANEXA Nr. 10

 

- Model -

 

REFERAT DE EVALUARE A SERVICIULUI SOCIAL

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Direcţia Generală.....................................

Direcţia..............................................

Compartiment de acreditare

Nr......../data................

 

Avizat

Director

 

Referat de evaluare a serviciului social

 

Evaluatorul .......................................................................................................................................... (numele şi prenumele)

am verificat dosarul de acreditare a serviciului social............................................................................ (denumirea serviciului)

înregistrat în Registrul special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a serviciilor sociale cu nr................... din data de ....................................

În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în fişa de autoevaluare şi în următoarele documente justificative: …………………………………….................................................................................................................................. (se specifică documentele)

se constată:

a) îndeplinirea standardelor minime de calitate aferente serviciului social evaluat;

b) neîndeplinirea standardelor minime de calitate, respectiv:

Având în vedere cele prezentate, propun acordarea/respingerea cererii de acreditare a serviciului social evaluat.

 

Semnătura evaluatorului

…………………………….

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

- Model -

 

DECIZIE DE ACORDARE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE

SERVICIU SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr....................... din............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de acordare a licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social din Referatul de evaluare al serviciului nr................/.....................,

se acordă licenţa de funcţionare provizorie a serviciului social .........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………….................................... (denumirea)

cu sediul în .........................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………............................................................ (adresa completă)

 

Avizat

Director............................................

Direcţia.............................................

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

…………………………………………….

 

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice

 

- Model -

 

LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE Nr.....................

 

Serviciul social................................................................................................................................... cu sediul/domiciliul în localitatea ........................................... str. ....................................... nr. ...... bl. ..... sc ....... et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .................................... este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.

În baza prezentei licenţe de funcţionare provizorie, serviciul social este autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 1 an, de la data ......................... la data ..........................

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

(LS)

……………………………………..

 

Data eliberării:

Anul ............... luna .....................ziua ........

 

ANEXA Nr. 13

la normele metodologice

 

- Model -

 

RAPORT de evaluare/monitorizare în teren servicii sociale

 

Prezentul raport de evaluare/monitorizare în teren s-a realizat pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate care stau la baza acreditării/reacreditării pentru:

Serviciul social................................................................................................................................................................. (denumirea)

cu sediul în localitatea ...................................................................................................................................................... (municipiu, oraş, comună)

Str. .................................................... nr. ...... bl. ........ sc. ....... et. ......, ap. ......judeţul/sectorul .......................

Cod poştal:...................................................................

Telefon:.........................................................................

Fax:..............................................................................

E-mail:..........................................................................

Pagina de internet:.......................................................

Serviciul social deţine licenţă de funcţionare seria ............. nr. .................................. eliberată la data de........................

(se completează numai în cazul reacreditării serviciului social)

Serviciul social este acordat de............................................................................................................................................ (denumirea furnizorului)

CU sediul în localitatea........................................................................................................................................................ (municipiu, oraş, comună)

Str. ................................................... nr. ...... bl. .......sc. ....... et. ......, ap. ......judeţul/sectorul .......................

Cod poştal:...................................................................

Telefon:.........................................................................

Fax:..............................................................................

E-mail:..........................................................................

Pagina de internet:.......................................................

Pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate echipa de evaluare desfăşoară următoarele activităţi:

1. Consultă următoarele documente:......................................................................................................................................

2. Vizitează imobilul aferent serviciului social (concluzii):.....................................................................................................

3. Poartă discuţii cu personalul aferent serviciului social (conciuzii).....................................................................................

4. Aplică chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor (concluzii):..............................................

În urma activităţilor desfăşurate în cadrul vizitei de evaluare în teren, echipa de evaluare completează fişa de evaluare după modelul:

 

 

Punctaj maxim al standardelor minime de calitate

Punctaj rezultat în urma autoevaluării îndeplinirii standardelor minime de calitate

Punctaj acordat de inspector/ evaluator 1

Punctaj acordat de inspector/ evaluator 2

Punctaj acordat de inspector/

evaluator 3

(după caz)

MODUL 1 (definire)

 

 

 

 

 

Standard 1 (definire/misiune)

TOTAL:

TOTAL:

 

 

 

S1.1 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

 

 

S1.2 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

 

 

Standard 2 (definire/misiune)

TOTAL:

TOTAL:

 

 

 

S2.1 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

 

 

S2.2 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

 

 

MODUL II (definire)

 

 

 

 

 

Standard 1 (definire/misiune)

TOTAL:

TOTAL:

 

 

 

S1.1 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

 

 

S1.2 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

 

 

Standard 2 (definire/misiune)

TOTAL:

TOTAL:

 

 

 

S2.1 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

 

 

S2.2 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

 

 

Standard 3 (definire/misiune)

TOTAL:

TOTAL:

 

 

 

S3.1 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

 

 

S3.2 (condiţie minimă, procedură de implementare - definire)

 

 

 

 

 

PUNCTAJ TOTAL

 

 

 

 

 

 

În urma evaluării se constată:

A. Îndeplinirea integrală a standardelor minime de calitate;

B. Îndeplinire în proporţie de 75% a standardelor minime de calitate;

C. neîndeplinirea standardelor minime de calitate.

Standardele minime de calitate neîndeplinite sunt următoarele:............................................................................................

(Se menţionează pentru situaţiile prevăzute la Ut. B şi C.)

 

Recomandări:

Propunerea formulată de echipa de evaluare în urma evaluării în teren:

□ acordarea licenţei de funcţionare

□ menţinerea licenţei de funcţionare provizorie şi reevaluarea serviciului în termen de.........................................

D retragerea licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social

□ neacordarea reacreditării serviciului social

Prezentul raport este întocmit de către:

1. Inspector.......................................................................................................................................................................... (nume, prenume)

2. Inspector.......................................................................................................................................................................... (nume, prenume)

3. După caz, inspector sau alt evaluator............................................................................................................................... (nume, prenume)

Prezentul raport s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului................................................................................................

În calitate de reprezentant al furnizorului/conducătorului serviciului social evaluat.

Data:..........................................

 

Inspector 1

Inspector 2

Inspector/evaluator 3

Reprezentant

 

 

(după caz)

furnizor/conducător serviciu

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

 

ANEXA Nr. 14

la normele metodologice

 

- Model –

 

NOTIFICARE DE ACORDARE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE SERVICIU SOCIAL

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.............................

 

NOTIFICARE

Nr................./........................ (data)

 

În cadrul procedurii de acreditare iniţială a serviciului social............................................................... (denumirea) în data de ..................... a avut loc vizita în teren la sediul serviciului social din localitatea................................ (municipiu, oraş, comună) str......................................... nr. ....., bl. ......et. ....., ap. ...... judeţul/sectorul .................deţinător al Licenţei de funcţionare provizorie nr.......................... eliberată la data de ................. în scopul efectuării evaluării în teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate. Evaluarea s-a realizat de inspectorii:

1. …………………………………………………………………………………………………….. (nume, prenume)

2..................................................................................................................................................... (nume, prenume)

Raportul de evaluare în teren consemnează faptul că fişa de autoevaluare este întocmită corect şi standardele minime de calitate sunt îndeplinite.   

În baza celor constatate se propune acordarea licenţei de funcţionare pentru serviciul social evaluat. Prezenta notificare se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu raportul de evaluare în teren în original.

 

Director executiv,

…………………………………

(semnătura, ştampila)

 

ANEXA Nr. 15

la normele metodologice

 

- Model -

 

DECIZIE DE ACORDARE

A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE SERVICIU SOCIAL

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr...................... din ............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de acordare a licenţei de funcţionare a serviciului social formulată în Raportul de evaluare în teren nr. .......... din data de ..................... şi în Notificarea nr. ........ din data de .......... înaintată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială...................................................................................

se acordă licenţa de funcţionare a serviciului social........................................................................................ (denumirea)

cu sediul în....................................................................................................................................................... (adresa completă)

 

Avizat

 

Director............................................

Direcţia.............................................

 

Ministrul muncii, Familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

(L.S.)

……………………………………

 

ANEXA Nr. 16

la normele metodologice

 

- Model -

 

LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE

seria................. nr. ....................

 

Serviciul social........................................................................................................................................................... cu sediul/domiciliul în localitatea ............................................. str. ................................ nr. ........ bl. ......sc........ et. ....... ap. ...... judeţul/sectorul  ...................................................... este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.

În baza prezentei licenţe de funcţionare, serviciul social este autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani, de la data ........................................ la data .....................................

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

L.S.

……………………………………

 

Data eliberării:

Anul...............luna.....................ziua........

 

ANEXA Nr. 17

la normele metodologice

 

- Model -

 

NOTIFICARE DE RETRAGERE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE SERVICIU SOCIAL

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALA Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială............................

 

NOTIFICARE

Nr.................../.................. (data)

 

În cadrul procedurii de acreditare iniţială a serviciului social ............................................................. (denumirea) în data de ............... a avut loc vizita în teren la sediul serviciului social din localitatea................................... (municipiu, oraş, comună) str......................................... nr. ......... bl. ...............et. ........ ap. ....... judeţul/sectorul .................deţinător al Licenţei de funcţionare provizorie nr. ............... eliberată la data de................, în scopul efectuării evaluării  în teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate. Evaluarea s-a realizat de inspectorii:

1.......................................................................................................................................................... (nume, prenume)

2.......................................................................................................................................................... (nume, prenume)

 

Raportul de evaluare în teren consemnează următoarele:

1. informaţii privind corectitudinea şi conformitatea datelor din fişa de autoevaluare cu realitatea din  teren ...........................................................;

2. informaţii privind gradul de îndeplinire a standardelor minime de calitate (se menţionează standardele care nu sunt îndeplinite) ................................

În baza celor constatate, se propune retragerea licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social evaluat. Prezenta notificare se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu raportul de evaluare în teren în original.

 

Director executiv,

………………………………..

(semnătura, ştampila)

 

ANEXA Nr. 18

la normele metodologice

 

- Model -

 

DECIZIE DE RETRAGERE

LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE SERVICIU SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr...................... din ............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 11 alin. (5) lit. d) şi ale art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorie prevăzută în Raportul de evaluare în teren nr. ............ din data de ....................şi în Notificarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.............................. nr. ........./......................,

se retrage Licenţa de funcţionare provizorie nr. ............... eliberată la data de......................... a serviciului social .................................................... (denumirea) din următoarele motive:...............................................................................................................................

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

L.S.

………………………........

 

ANEXA Nr. 19

la normele metodologice

 

- Model –

 

NOTIFICARE DE REACREDITARE SERVICIU SOCIAL

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLAŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALA Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială............................

 

NOTIFICARE

Nr................../..................... (data)

 

În cadrul procedurii de reacreditare a serviciului social ......................................................................... (denumirea), în perioada ................................... au fost efectuate ................. de vizite în teren, în scopul evaluării (perioada de licenţiere de 5 ani) (numărul) şi monitorizării respectării standardelor minime de calitate care au stat la baza acreditării serviciului social. Vizitele în teren au fost realizate la sediul serviciului social din localitatea........................................ (municipiu, oraş, comună) str........................... nr.......... bl. ........et. ........ ap. .......judeţul/sectorul ..................................................

Serviciul social evaluat deţine Licenţa de funcţionare seria........... nr. ..........................., valabilă pe perioada................................................

Raportul de monitorizare, având ca scop verificarea respectării standardelor minime de calitate care au stat la baza acreditării serviciului social, întocmit conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, a fost realizat de către inspectorii:

1.......................................................................................................................................................... (nume, prenume)

2.......................................................................................................................................................... (nume, prenume)

Raportul de monitorizare consemnează faptul că standardele minime de calitate aferente serviciului social evaluat sunt îndeplinite.

În baza celor constatate se propune reacreditarea serviciului social şi acordarea licenţei de funcţionare pe o nouă perioadă de 5 ani.

 

Director executiv,

………………………………

(semnătura, ştampila)

 

ANEXA Nr. 20

la normele metodologice

 

- Model –

 

DECIZIE DE REACREDITARE SERVICIU SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr...................... din............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de reacreditare a serviciului social formulată în Raportul de evaluare în teren nr. ......... din data de ..................... şi în Notificarea nr. ........ din data de ................., întocmită de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.............................., se reacreditează serviciul social ............................................................... (denumirea) cu sediul în ....................................................................................... (adresa completă) în baza prezentei decizii se acordă licenţa de funcţionare pe perioada.......................................

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

L.S.

………………………........

 

ANEXA Nr. 21

la normele metodologice

 

- Model –

 

CERERE DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIAL

 

Secţiunea 1. Informaţii despre furnizorul care solicită încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale acordate

1.1. Denumirea solicitantului:.............................................................................................................

1.2. Adresa solicitantului:

Strada:................................................................................................................................................

Nr................... bl. ...............se............ ap. ...........

Localitatea:...................................judeţul/sectorul:...........................cod poştal: ................................

Telefon:.........................................., fax:.................................................

E-mail:............................................., pagina de internet:.....................................................................

1.3. Actul de înfiinţare al solicitantului (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre judecătorească, hotărâre a consiliului judeţean/hotărâre a consiliului local/hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti etc. - se completează titlul, numărul şi data aprobăm):..........................................................

1.4. Cod unic de înregistrare al solicitantului/Cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF):....................................

1.5. Tipul de furnizor în care se încadrează solicitantul (Se bifează căsuţa corespunzătoare.):

□ Public

□ Privat

 

Secţiunea 2. Informaţii generale referitoare la serviciul social pentru care se solicită evaluarea nivelelor de calitate

2.1. Denumirea serviciului social:.......................................................................................................

2.2 Adresa serviciului social:

Strada:................................................................

Nr........... bl. .........., sc. ..........et. .......... ap. .........

Localitatea (municipiu/oraş/comună):................

Judeţul/Sectorul:..........................................

Cod poştal:...................................................

Telefon:..........................................................

Fax:...............................................................

E-mail:............................................................

Pagina de internet:.......................................

2.3. Statut

(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)

cu personalitate juridică, respectiv instituţie de asistenţă socială

□ fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistenţă socială

2.4. Cod unic de înregistrare fiscală/Cod fiscal al serviciului social........................................

(Se completează numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică.)

2.5. Licenţă de funcţionare seria..................................... nr. ..................................................... eliberată la data de:..........................................................

(Se completează doar de solicitanţii de reacreditare a serviciului social.)

 

Secţiunea 3. Documente justificative solicitate

(Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.)

licenţa de funcţionare a serviciului social (în copie)

□ regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al serviciului social (în copie)

□ referat justificativ cu prezentarea indicatorilor îndepliniţi de serviciul social pentru a fi încadrat în clasa I sau în clasa a II-a de calitate

 

Secţiunea 4. Persoană de contact din cadrul serviciului social

(Persoană de contact care poate oferi informaţii suplimentare, alta decât reprezentantul legal al furnizorului)

Nume şi prenume:..............................................................................................

Funcţie:..............................................................

Telefon:..............................................................

E-mail:................................................................

 

Secţiunea 5. Solicitare de încadrare în clase de calitate ale serviciilor sociale

Subsemnatul(a).................................................................................................... posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria......... nr. .................. eliberat/eliberată la data de ............................ de către...................................., în calitate de reprezentant al furnizorului, solicit încadrarea serviciului social ............................................................................................................ (denumire, localitate, judeţ/sector)

În clasa de calitate................................................................................................

Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.

 

Reprezentant

…………………………………

(semnătura şi ştampila)

 

Data:.....................................

 

ANEXA Nr. 22

la normele metodologice

 

- Model -

 

RAPORT de evaluare în teren pentru încadrarea în clase de calitate

 

Prezentul raport de evaluare în teren în scopul verificării îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru încadrarea în clase de calitate s-a realizat pentru:

Serviciul social.................................................................................................................................. (denumirea)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

cu sediul în localitatea....................................................................................................................... (municipiu, oraş, comună)

Strada:...................................nr. ...... bl. ....., sc. ......et. ....., ap. ......judeţul/sectorul ...................

Cod poştal:....................................

Telefon:...........................................

Fax:.................................................

E-mail:...............................................

Pagina de internet:............................

Serviciul social deţine Licenţa de funcţionare seria........... nr..............., eliberata la data de Serviciul social este acordat de ............................................ (denumirea furnizorului) cu sediul în localitatea ................................................................................................................................. (municipiu, oraş, comună)

Strada:........................................................................................................................ nr............., bl. ............, sc. .........et. ................. ap. ........., judeţul/sectorul:..........................

Cod poştal:......................................

Telefon:...........................................

Fax:.................................................

E-mail:..............................................

Pagina de internet:...........................

Pentru realizarea raportului de evaluare, echipa de evaluare desfăşoară următoarele activităţi:

1. Consultă următoarele documente:.....................................................................................................

2. Vizitează imobilul aferent serviciului social:...................................................................................... (concluzii)

3. Poartă discuţii cu personalul aferent serviciului social:...................................................................... (concluzii)

4. Aplică chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor:.................................... (concluzii)

În urma activităţilor desfăşurate în cadrul vizitei de evaluare în teren, echipa de evaluare constată îndeplinirea următorilor indicatori de performantă:

1..................................................................

2..................................................................

etc.

şi propune încadrarea serviciului social evaluat în clasa de calitate:.................................................

Prezentul raport este întocmit de către:

1. Inspector........................................................................................................................................ (nume, prenume)

2. Evaluator......................................................................................funcţie....................................... (nume, prenume)

3. Evaluator......................................................................................funcţie....................................... (nume, prenume)

Prezentul raport s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului..............................................................

În calitate de reprezentant al furnizorului/conducătorul ui serviciului social evaluat.

Data:

 

Inspector 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Reprezentant furnizor/

conducător serviciu

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

 

ANEXA Nr. 23

la normele metodologice

 

- Model -

 

REFERAT DE EVALUARE A CALITĂŢII SERVICIULUI SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

Direcţia Generală.....................................

Direcţia..............................................

 

Compartiment de acreditare

 

Nr......../data......

 

Referat de evaluare a calităţii serviciului social

 

Evaluatorul ................................................................................................................. (nume şi prenume) am verificat dosarul de evaluare a nivelelor de calitate al serviciului social ........................................................... (denumirea serviciului) înregistrat în Registrul special de evidenţă al dosarelor de evaluare a calităţii serviciilor sociale cu nr. ...... din data de.................

În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de încadrare în clase de calitate a serviciului social şi în documentele justificative ............................................................................................. (se specifică documentele)

se constată următoarele:............................................................................................................................ (se prezintă indicatorii de performanţă posibil a fi îndepliniţi)

Recomandări

(în funcţie de rezultatele verificării documentelor, se poate face una dintre următoarele propuneri):

1. Având în vedere că serviciul social poate îndeplini indicatorii de performanţă aferenţi uneia dintre clasele de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime de calitate, propun efectuarea vizitei de evaluare în teren la sediul serviciului social.

2. Deoarece, din documentele prezentate, nu reiese posibilitatea îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru încadrarea în clase de calitate, propun respingerea cererii de încadrare în clase de calitate, din următoarele motive:.................................................................................................................

 

Semnătura evaluatorului

……………………………………

 

ANEXA Nr. 24

la normele metodologice

 

- Model -

 

DECIZIE DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr. .....................din............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de încadrare în clase de calitate a serviciilor sociale formulată în Raportul de evaluare în teren a calităţii serviciului social cu nr. ................. din data de.................

se încadrează serviciul social....................................................................................................................... (denumirea)

cu sediul....................................................................................................................................................... (adresa completă)

în clasa de calitate:...............................................................................

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale si persoanelor vârstnice,

L.S.

………………………..............

 

ANEXA Nr. 25

la normele metodologice

 

- Model -

 

DECIZIE

DE RESPINGERE A CERERII DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr................... din............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de respingere a încadrării în clase de calitate formulată în Referatul de evaluare a calităţii serviciului social nr. ...... din data de .......... sau în Raportul de evaluare în teren a calităţii serviciului social cu nr. .................. din data de.................

se respinge cererea de încadrare în clase de calitate a serviciului social.......................................... (denumirea) cu sediul ............................................. (adresa completă) ...................................................................................................................................................................

din următoarele motive:..............................................................................................................................

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

L.S.

………………………........

 

ANEXA Nr. 26

la normele metodologice

 

- Model –

 

SIGLĂ DISTINCTIVĂ PENTRU CLASELE DE CALITATE*)

 


*) Modelul siglei este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 27

la normele metodologice

 

- Model -

 

RAPORT DE CONSTATARE

Nr...........................

 

Prezentul raport de constatare s-a întocmit cu ocazia misiunii de inspecţie realizate la sediul:

Serviciului social................................................................................................................................ (denumirea)

adresa.................................................................................................................................................. (municipiu, oraş, comună)

Str.:................................................ nr. ................ bl. .................sc ......................et. ...................... ap. ..............judeţul/sectorul:..........................

Cod poştal:...................................................

Telefon:.........................................................

Fax:..............................................................

E-mail:..........................................................

Pagina de internet:.......................................

Serviciul social deţine Licenţa de funcţionare seria........ nr. ..............eliberată la data de..................

Serviciul social este acordat de............................................................................................................ (denumirea furnizorului)

cu sediul în localitatea.......................................................................................................................... (municipiu, oraş, comună)

Str...................................................... nr. .........., bl. ............, sc. ............, et. ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul:.................................................

Cod poştal:......................................................

Telefon:...........................................................

Fax:................................................................

E-mail:............................................................

Pagina de internet:........................................

Misiunea de inspecţie a fost anunţată prin Adresa nr. ......... din data de..................

sau

Misiunea de inspecţie este inopinată...............................................................

Misiunea de inspecţie este realizată în scop de evaluare, monitorizare sau control:

………………………………………………………………………………………………………………… (detalii)

………………………………………………………………………………………………………………….

În cadrul misiunii de inspecţie s-au realizat următoarele activităţi:

1. Verificarea următoarelor documente:

2. Vizitarea centrului/imobilului în care funcţionează serviciul - spaţii de cazare, oficii, grupuri sanitare, bucătărie, spaţiu de servire a mesei, cabinete, birouri etc.:

…………………………………………………………………………………………………………………. (concluzii)

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Discuţii cu personalul aferent serviciului social:...................................................................................... (concluzii)

4. Discuţii cu beneficiarii:............................................................................................................................. (concluzii)

În urma activităţilor desfăşurate în cadrul misiunii de inspecţie s-au evidenţiat următoarele:

Faptele sau neregulile constatate se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare (detalii):

1...............................................................

2...............................................................

etc.

Având în vedere cele constatate, propunem:

1. Suspendarea acreditării serviciului social pe o perioadă de............., începând cu data de..............

Pentru remedierea neregulilor constatate, în perioada menţionată furnizorul/conducătorul serviciului social trebuie să realizeze următoarele:

a) Sarcina (recomandare explicită formulată de echipa de inspecţie)

b) Sarcina etc.

2. Retragerea acreditării serviciului social din următoarele motive:...................................................

Prezentul raport este întocmit de către:

1. Inspector......................................................................................................................................... (nume, prenume)

2. Inspector......................................................................................................................................... (nume, prenume)

3. Altă persoană nominalizată, în condiţiile legii, să facă parte din echipa de inspecţie ..................................................................... (nume, prenume) funcţie .........................

Raportul s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului ........................................................ având funcţia de .................................................... în calitate de reprezentant al furnizorului/serviciului social.

Raportul este întocmit în 3 exemplare originale.

 

Data:

 

Inspector 1

Inspector 2

Inspector 3/

altă persoană

Reprezentant furnizor/

serviciu social

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

 

ANEXA Nr. 28

la normele metodologice

 

- Model –

 

DECIZIE DE SUSPENDARE A ACREDITĂRII SERVICIU SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr...................... din ............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de suspendare a acreditării serviciului social prevăzută în raportul de constatare al misiunii de inspecţie efectuată în data de ............, precum şi propunerea Comisiei de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, înaintată prin Adresa nr. ....... din data de........, pe perioada .......................... se suspendă acreditarea pentru serviciul social:

………………………………………………………………………………………………………….. (denumirea, adresa)

din următoarele motive: ....................................................................................................................

Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

L.S.

………………………........

 

ANEXA Nr. 29

la normele metodologice

 

- Model -

 

DECIZIE DE RETRAGERE ACREDITARE SERVICIU SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr. ..................... din ............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 şi ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de retragere a acreditării serviciului social prevăzută în Raportul de constatare al misiunii de inspecţie efectuată în data de............. precum şi propunerea Comisiei de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, înaintată prin Adresa nr. ........ din data de.......................

se retrage acreditarea serviciului social, respectiv Licenţa de funcţionare seria............. nr. ....... eliberată la data de ..................... pentru serviciul social: ........................................................................... (denumirea, adresa)

din următoarele motive:......................................................................................................................

Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

…..………………………........

 

ANEXA Nr. 30

la normele metodologice

 

- Model -

 

DECIZIE DE RETRAGERE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

CABINET MINISTRU

 

DECIZIE

Nr. ..................... din............................. (zi, lună, an)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 şi ale art. 28 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

- propunerea de retragere a acreditării furnizorului de servicii sociale formulată de compartimentul de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Adresa nr. ...... din data de............................................. se retrage acreditarea furnizorului de servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare seria ......... nr. ............. eliberat la data de ..................... pentru furnizorul: ......................................... (denumirea, adresa) din următoarele motive:........................................................

Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

L.S.

………………………........

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare

în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

având în vedere prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul interimar al finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 10 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifică si va avea următorul cuprins:

“NORME

privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului”

4. În anexă, capitolul I se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: “1. Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii se constituie potrivit art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, din următoarele surse:

a) comisionul de risc încasat de la beneficiarii programelor;

b) sumele recuperate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice în cadrul programelor;

c) obligaţiile fiscale accesorii la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale, aplicate creanţelor rezultate din plata garanţiilor în cadrul programelor, calculate şi recuperate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

d) dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programelor;

e) în cazul în care disponibilul fondului de risc nu acoperă valoarea de executare a garanţiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat prin alocaţiile bugetare anuale pe perioada 2013-2018 prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale”

b) Punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. Beneficiarii programelor au obligaţia de a plăti comisionul de risc în cuantumul şi până la termenul stipulat în contractul de garantare prevăzut de art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, respectiv de art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468.”

c) După punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2*, cu următorul cuprins:

“21. În înţelesul prezentelor norme, termenul «beneficiarii programelor» defineşte operatorii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiari ai Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, respectiv ai Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, denumite în continuare programe.”

6) Punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: “9. În situaţia achitării creanţelor aferente fondului de isc de către beneficiarii programelor în interiorul termenelor prevăzute la art. 25 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 20 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind aprobarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va informa organele fiscale competente cu privire la aceasta, indicând obligaţia datorată, suma achitată de beneficiarii programelor, data plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi data încasării în contul menţionat la pct. 2. În baza acestei informări, precum şi a documentelor transmise de F.N.G.C.I.M.M. potrivit pct. 3, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală calculează obligaţii fiscale accesorii conform pct. 8.”

e) La titlul “Plăţi din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii” se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

“Disponibilităţile aflate în fondul de risc la sfârşitul anului 2018 se fac venit la bugetul de stat. Începând cu anul 2019, sumele recuperate la fondul de risc de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi al obligaţiilor fiscale accesorii aferente se vor face venit la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea acestora.”

5. În anexă, la capitolul II “Proceduri de plată” punctul 1 paragraful 3, a două liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“- cererea pentru deschiderea de credite bugetare, nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare şi dispoziţia bugetară privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare semnate de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, cu viza controlorului financiar preventiv propriu şi/sau delegat, după caz, întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale.”

6. În anexă, la capitolul III, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1. Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va prezenta, anual, conducerii ministerului, spre informare, un raport privind modul de constituire şi utilizare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pe baza datelor privind comisionul la fondul de risc din contractul de garantare prevăzut de art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, respectiv de art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, a extraselor şi fişelor de cont întocmite de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, precum şi a informărilor primite de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză privind sumele recuperate de ia beneficiarii programelor în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în contul obligaţiilor fiscale accesorii aferente.”

7. În anexă, la capitolul III punctul 2, paragraful 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică transmite Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică, pentru codificare, extrasele de cont conţinând sumele încasate de către Ministerul Finanţelor Publice de la beneficiarii programelor. Codificarea documentelor justificative se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.”

8. În anexă, la capitolul IV, punctul 2 se modifică şl va avea următorul cuprins:

„2. Evidenţierea distinctă a operaţiunilor aferente fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii constituit potrivit art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9272013 se asigură prin deschiderea de conturi analitice distincte în cadrul conturilor sintetice aferente fondului de risc.”

9. În anexă, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL V

Procedura de restituire/transfera sumelor încasate la fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii”

1. Sumele încasate la fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi înregistrate în contabilitate la poziţia «Creditori la fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii», precum şi sumele încasate în contul 65.01.01 «Decontări în contul trezoreriei centrale - operaţiuni proprii», cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, de la solicitanţii eligibili în cadrul programelor şi pentru care nu s-a obţinut garantarea împrumutului, se restituie la cererea beneficiarilor programelor, care vor depune o cerere de restituire a sumelor respective la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică. Aceasta va verifica cererea sub aspectul realităţii şi exactităţii celor solicitate, precum şi al încadrării în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză.

2. Cererea de restituire se soluţionează în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică. Cererea va cuprinde codul de înregistrare fiscală al beneficiarului, suma solicitată, instituţia de credit la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei, codul IBAN al contului beneficiarului respectiv, precum şi contul bancar în care doreşte să i se efectueze restituirea. La cererea de restituire, beneficiarul va anexa copia ordinului de plată privind plata comisionului de risc.

3. În situaţia în care Direcţiei generale de trezorerie si datorie publică îi sunt necesare alte documente relevante soluţionării cererii, aceasta va solicita beneficiarului respectiv, în scris, prezentarea datelor suplimentare.

4. Termenul de 45 de zile pentru soluţionarea cererii de restituire se prelungeşte, conform legii, cu perioada de timp cuprinsă între data la care s-a comunicat beneficiarului solicitarea de furnizare a datelor suplimentare relevante soluţionării acesteia şi data primirii acestor informaţii la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică.

5. În urma verificărilor, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va emite o dispoziţie de restituire a sumelor de la fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele norme.

Prin dispoziţia de restituire aprobată de directorul general adjunct al Departamentului Back Office din cadrul acestei direcţii se confirmă dreptul la restituire al beneficiarului respectiv. Un exemplar al dispoziţiei de restituire se comunică, după aprobare, solicitantului.

6. Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va transmite un exemplar al dispoziţiei de restituire împreună cu originalul cererii de restituire organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal beneficiarul respectiv, în vederea verificării datelor din evidenţa analitică pe plătitori şi a efectuării compensărilor cu eventualele obligaţii fiscale restante ale solicitantului, respectiv a efectuării restituirii propriu-zise a sumei rezultate după compensare, prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal aplicându-se în mod corespunzător. Totodată, va solicita organului fiscal competent în administrarea beneficiarului respectiv deschiderea contului 50.86.04 «Disponibil din executări/restituiri fond de risc» pe codul de identificare fiscală al beneficiarului.

7. Ulterior transmiterii către organul fiscal teritorial a documentelor menţionate mai sus, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va dispune transferul sumei înscrise pe dispoziţia de restituire, din contul RO24TREZ999650101XXXXXXX, cod de identificare fiscala 8609468, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală în contul 50.86.04 «Disponibil din executări/restituiri fond de risc», deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică la care este arondat organul fiscal competent în administrarea beneficiarului, pe codul de identificare fiscală al beneficiarului respectiv. În acest sens, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va întocmi Nota de transfer conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentele norme, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii.

8. În cazul în care disponibilul din fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii nu acoperă suma în lei necesară transferului, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va întocmi şi va transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, pe lângă Nota de transfer menţionată la pct. 7, şi următoarele documente:

- nota de fundamentare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentele norme, prin care se propune semnarea cererii de deschidere de credite bugetare, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana câreia i-au fost delegate aceste atribuţii;

- cererea pentru deschiderea de credite bugetare, nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare şi dispoziţia bugetară privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare semnate de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, cu viza controlorului financiar preventiv propriu şi/sau delegat, după caz, întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 501/2013;

- nota de lichidare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentele norme, prin care se propune alimentarea contului «Disponibil fond de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii» de la capitolul 54.01, subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 «Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii», aprobată pentru bun de plată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii;

- ordonanţare de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentele norme, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, cu viza controlorului financiar preventiv propriu şi delegat.

9. După primirea cererii de restituire şi a unui exemplar al dispoziţiei de restituire, organul fiscal competent va efectua verificarea acestora şi a datelor din evidenţa analitică pe plătitori - persoane juridice.

10. În cazul în care organul fiscal competent constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale beneficiarului respectiv, sumele solicitate se restituie acestuia numai după efectuarea compensării acestora cu obligaţiile fiscale restante, întocmind în acest sens, în 3 exemplare, Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99. Restituirea sumelor cuvenite beneficiarului se face prin decontare bancară, în contul indicat în cererea de restituire.

11. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţiile fiscale restante ale beneficiarului respectiv, organul fiscal competent constată compensarea până la concurenţa acestor obligaţii fiscale, iar diferenţa rezultată o restituie acestuia şi întocmeşte în acest sens, în 3 exemplare, decizia de restituire prevăzută de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004. În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va întocmi, în 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.

12. În cazul în care beneficiarul respectiv nu înregistrează obligaţii fiscale restante, organul fiscal va întocmi, în 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.

13. Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz, se transmit/transmite la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, în scopul efectuării operaţiunii de compensare şi/sau restituire.

14. După efectuarea compensării şi/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al deciziei de compensare şi/sau al notei de restituire/rambursare a unor sume şi le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de 3 zile de la efectuarea operaţiunilor, în vederea înregistrării în evidenţa analitică pe plătitori a acestora.

15. Ulterior, organul fiscal competent va transmite, în termen de 7 zile de la primirea acestor documente, un exemplar al documentelor prevăzute la pct. 14 solicitantului şi va informa, printr-o adresă, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică.”

10. În anexă, după anexa nr. 4 la norme se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 5-9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

11. În tot cuprinsul anexei, sintagma “Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii” se înlocuieşte cu sintagma “Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, respectiv sintagma “Disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii” se înlocuieşte cu sintagma “Disponibil fond de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, iar sintagma “beneficiarii programului” se înlocuieşte cu sintagma “beneficiarii programelor”.

Art. II. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, serviciile fiscale municipale şi orăşeneşti, birourile fiscale comunale, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul interimar al finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 25 februarie 2014.

Nr. 295.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la norme)

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

DIRECŢIA GENERALA DE TREZORERIE ŞI DATORIE PUBLICĂ

Departamentul back office

Str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti

 

DISPOZIŢIE DE RESTITUIRE

a unor sume de la fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 

Nr. ...... data...........

 

Către

 

Solicitant..................(denumirea beneficiarului Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii/Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii), cu domiciliul fiscal ......................... având CUI...............

În baza Cererii dumneavoastră nr......./data ....... au fost efectuate verificări cu privire la situaţia sumelor plătite în plus faţă de obligaţia fiscală datorată fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în urma cărora se certifică dreptul dumneavoastră de creanţă, pentru suma totală de........lei, şi se dispune restituirea acesteia.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că un exemplar al prezentei dispoziţii de restituire a fost înaintat organului fiscal competent în vederea efectuării restituirii potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care precizăm că din suma de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.

 

Director generat adjunct

Numele şi prenumele..............

Semnătura

LS.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la norme)

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

DIRECŢIA GENERALĂ DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICĂ

Nr......../..........

 

Se aprobă

Ordonator principal de credite,

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ DE TRANSFER

 

Referitor la: Sume încasate în plus la fondul de risc de la.......................(operatorul economic garantat de stat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012/Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii)

 

Suma de transferat, în lei:

…………………………. lei

1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru întreprinderi mici si mijlocii la data de ........

conform adresei Direcţiei generale........./data:

…………………………. lei

2. Total plăti angajate la data de

…………………………. lei

3. (1 - 2) Sume disponibile în fondul de risc:

…………………………. lei

 

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem următoarele:

1. aprobarea transferării sumei de .... lei de către Ministerul Finanţelor Publice din disponibilul fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în vederea compensării/restituirii, după caz;

2. transferarea sumei de......lei din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, în contul IBAN nr. ............. cod fiscal nr............., deschis pe numele.....................(beneficiarul sumei) la Unitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică.............(a organului fiscal competent).

(Anexăm la prezenta Cererea de restituire nr................./data şi dispoziţia de restituire a unor sume de la fondul de risc.)*

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.

 

Şef serviciu,

………………………………


* Se completează în cazul în care nu se întocmeşte nota de lichidare.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la norme)

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

DIRECŢIA GENERALA DE TREZORERIE ŞI DATORIE PUBLICĂ

Nr......../..........

 

De acord

Ordonator principal de credite,

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

Referitor la: Sume încasate în plus la fondul de risc de la..................................(operatorul economic garantat de stat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012/Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii)

 

Suma de transferat, în lei:

…………………………. lei

1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru întreprinderi mici si mijlocii la data de ........

conform adresei Direcţiei generale........./data:

…………………………. lei

2. Total plăti angajate la data de

…………………………. lei

3. (1 - 2) Sume disponibile în fondul de risc:

…………………………. lei

Diferenţa de alimentat la fondul de risc:

…………………………. lei

 

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 54.01, subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 “Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, în valoare de................. lei, anexată, în vederea alimentării contului “Disponibil din fond de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii” cu suma de.............lei.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.

 

Şef serviciu,

………………………………

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 8 la norme)

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

DIRECŢIA GENERALĂ DE TREZORERIE ŞI DATORIE PUBLICA

 

Bun de plată

Ordonator principal de credite,

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTA DE LICHIDARE

 

Referitor la: Sume încasate în plus la fondul de risc de la....................... (operatorul economic garantat de stat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012/Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii)

 

Suma de transferat, în lei: .....

........................lei

 

 

1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru întreprinderi mici si mijlocii la data de ............ conform adresei Direcţiei generale........./data:

........................lei

2. Total plăţi angajate la data de............: .....

........................lei

3. (1 - 2) Sume disponibile în fondul de risc:

........................lei

Diferenţa de alimentat la fondul de risc:

........................lei

 

În vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligaţiilor de plată privind transferul sumelor în vederea compensării/restituirii, propunem alimentarea contului de disponibil al fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii prin virarea sumei de ............lei din contul Ministerului Finanţelor Publice nr.................. CUI 8609468, în contul Ministerului Finanţelor Publice nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.

Anexăm la prezenta Cererea de restituire nr. .../data şi Dispoziţia de restituire nr......../data.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.

 

Şef serviciu,

………………………………

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 9 la norme)

 

- Model –

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Data emiterii.............................

Compartimentul de specialitate......................

Direcţia generală.....................

 

ORDONANŢARE DE PLATA

 

Natura cheltuielii - alimentarea contului de disponibil al fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru asigurarea sumei de transferat de la fondul de risc în cadrul împrumutului în valoare de ..... lei, contractat de operatorul economic ..........................de la.......................(instituţia de credit), garantat de stat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. IFN, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012/Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Lista documentelor justificative:

- Cererea de restituire nr. ..../data;

- Dispoziţia de restituire nr......../data;

- Nota de lichidare nr...../data;

Nr./data angajamentului legal.....................

Modul de plată (virament/numerar):

Lei/Valută:........................................

Suma datorată beneficiarului:..................lei

Avansuri acordate şi reţinute beneficiarului:........

Suma de plată:.................................lei

 

                 Suma de plată (valută)

 

- felul valutei................................;

 

- suma în valută...........................;

 

- cursul valutar.............................;

 

- suma în lei.................................

 

 

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

 

- lei -

 

Subdiviziune a clasificaţiei bugetare, capitolul 54.01, subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30

Disponibil înaintea efectuării plătii

Suma de plată

Disponibil după efectuarea plăţii

0

1

2

3 = col. 1-2

 

………………..... lei

………………..... lei

………………..... lei

 

Numele si adresa beneficiarului

Nr. Cont:

Ministerul Finanţelor Publice

RO24TREZ999650101XXXXXXX

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti

CUI 8609468

 

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate

Control financiar preventiv

Data.....

Semnătura.....

 

Data.....

Semnătura.....*

CFPD

CFPD

Data ....

Data ....

Vizat....

Vizat....

Semnătura......

Semnătura......


* Răspunde de datele înscrise în col. 1.

 

Ordonator de credite,

Data...............

Semnătura.......

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală

 

Având în vedere art. 105 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Pentru desfăşurarea inspecţiei fiscale, potrivit titlului VII «Inspecţia fiscală» din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor elibera legitimaţii de inspecţie fiscală personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală, conform modelelor*) prevăzute în anexa nr. 2.”

2. La articolul 4, alineatele (2)-(7) vor avea următorul cuprins:

“(2) Numerotarea legitimaţiilor de inspecţie fiscală se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin repartizarea unei plaje de numere fiecărui organ fiscal, conform anexei nr. 3.

(3) Prin organ fiscal, în sensul prezentului ordin, se înţelege Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, conform prevederilor anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Legitimaţiile de inspecţie fiscală vor fi semnate de către directorul general al organului fiscal.

(5) Eliberarea legitimaţiilor de inspecţie fiscală se face de către organul fiscal, prevăzut la alin. (3), pe baza unei evidenţe nominale. Modelul evidenţei nominale este prezentat în anexa nr. 4.

(6) Pierderea sau furtul legitimaţiei de inspecţie fiscală se publică în presă şi se anunţă la organul fiscal care a eliberat legitimaţia, în termen de 48 de ore.

(7) La data încetării activităţii, titularul legitimaţiei de inspecţie fiscală va depune legitimaţia la organul fiscal care a eliberat legitimaţia, în vederea anulării şi consemnării în evidenţa prevăzută la alin. (5).”

3. Anexa nr. 1 se abrogă.

4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

5. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

6. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 28 februarie 2014.

Nr. 353.


*) Modelele legitimaţiilor de inspecţie fiscală sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 2 1a Ordinul nr. 1,150/2009)

 

LEGITIMAŢIA DE INSPECŢIE FISCALĂ


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

Descrierea legitimaţiei de inspecţie fiscală

 

1. Descrierea legitimaţiei:

a) dimensiuni: 105 mm/74 mm;

b) carton: grosime - 3 mm;

c) culori:

- “Faţă” - roşu, galben, albastru, alb, negru, bleu (cod CMYK- 15/5//0/0);

- “Verso” - alb-negru;

d) fotografia este color, are dimensiunile de 30 x 40 mm.

2. Legitimaţia de inspecţie fiscală se compune din “Faţă” şi “Verso”.

3. Avizarea legitimaţiei de inspecţie fiscală se efectuează prin aplicarea ştampilei organului fiscal care a eliberat legitimaţia de inspecţie fiscală şi semnarea de către directorul general.

4. Elementele de particularizare a legitimaţiei de inspecţie fiscală sunt:

a) drapelul României, având dimensiunile de 2 x 105 mm, poziţionarea acestuia în partea superioară a legitimaţiei de inspecţie fiscală şi având intensitatea culorilor prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului

României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;

b) stema ţării, având dimensiunile de 50 x 70 mm şi fiind poziţionată în centru, pe “Versoul” legitimaţiei de inspecţie fiscală, în spaţiul rezervat textului, potrivit modelului original prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului şi executată în filigran cu un singur ton închis la culoare;

c) siglele structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, având dimensiunile de 15 x 70 mm, sunt poziţionate în partea superioară a legitimaţiei de inspecţie fiscală, sub textul Ministerul Finanţelor Publice, iar intensitatea culorilor este prevăzută în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

d) fondul “Faţă” - fonta de siguranţă - cuprinde înscrisuri “ANAF”, pe toată suprafaţa, realizate cu culoarea bleu cod CMYK-15/5/0/0.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.156/2009)

 

REPARTIZAREA

plajei de numere pentru legitimaţiile de inspecţie fiscală

 

Nr. crt.

Denumire organ fiscal

Plaja de început

Plaja de sfârşit

1.

A.N.A.F. -D.G.A.M.C.

0001

1000

2.

D.G.R.F.P. - BUCUREŞTI

1001

2000

3.

D.G.R.F.R - IAŞI

2001

3000

4.

D.G.R.F.P. - GALAŢI

3001

4000

5.

D.G.R.F.P - PLOIEŞTI

4001

5000

6.

D.G.R.F.P - CRAIOVA

5001

6000

7.

D.G.R.F.P-TIMIŞOARA

6001

7000

8.

D.G.R.F.P - CLUJ-NAPOCA

7001

8000

9.

D.G.R.F.P. - BRAŞOV

8001

9000

 

ANEXA Nr.3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.155/2009)

 

I. Modelul şi conţinutul situaţiei nominale

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Organul fiscal1...........................................

Nr................zz.ll.aa

 

Situaţia nominală privind legitimaţiile de inspecţie fiscală

 

Nr. crt.

Numele, prenumele

Funcţia titularului legitimaţiei

Marca

Numărul legitimaţiei de inspecţie fiscală2

Denumirea structurii de inspecţie fiscala a titularului legitimaţiei

Eliberarea legitimaţiei

Predarea/anularea legitimaţiei

 

 

 

 

 

 

Data

Semnătura

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Se înscrie denumirea organului fiscal implicat.

2 Se completează, în ordinea emiterii, numărul din plaja de numere acordate, conform anexei nr. 3 la ordin.

 

II. Modalitatea de completare

1. Persoana responsabilă cu evidenţa nominală va completa un rând în situaţie, pentru fiecare legitimaţie de inspecţie fiscală, respectiv coloanele de la numărul 1 la numărul 7.

Titularul legitimaţiei va semna pentru primire la coloana numărul 8.

2. La predarea sau anularea legitimaţiei de inspecţie fiscală persoana responsabilă cu evidenţa nominală va completa, în continuare, coloana numărul 9, iar titularul legitimaţiei va semna pentru predare/anulare la coloana numărul 10.

III. Caracteristici de tipărire şi arhivare

1. Se tipăreşte faţă/verso cu ajutorul tehnicii de calcul.

2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către organul fiscal.

3. Se înregistrează în evidenţa organului fiscal emitent.

4. Se îndosariază în volume de 50 de file.

5. Se arhivează la organul fiscal.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României din Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.632 din 28 ianuarie 2014,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României din Bucureşti,

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii,

Cristian Vasile Petcu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 februarie 2014.

Nr. 2.099.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional “George Enescu”

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.584 din 28 ianuarie 2014,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional “George Enescu”.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii,

Cristian Vasile Petcu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 februarie 2014.

Nr. 2.100.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.583 din 28 ianuarie 2014,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti. Art. 2, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii,

Cristian Vasile Petcu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 2.104.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.687 din 28 ianuarie 2014,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

p. Ministrul culturii,

Cristian Vasile Petcu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 2.105.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.