MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 169/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 169         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 10 martie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            123. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 septembrie 2013 şi la Bucureşti la 21 octombrie 2013 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

79. - Decizie pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne

 

80. - Decizie pentru eliberarea domnului Lucian-Florin Guran din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

81. - Decizie privind eliberarea domnului Florea Oprea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

82. - Decizie pentru numirea domnului Florea Oprea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

83. - Decizie privind numirea domnului Nicolae Gheorghe în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

84. - Decizie pentru numirea domnului Valeriu Nicuţ în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare la Ministerul Apărării Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            58. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping privind aprobarea cuantumului taxelor de analizare a suplimentelor nutritive

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            14. - Ordin privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 septembrie 2013 şi la Bucureşti la 21 octombrie 2013 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 101/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul*) convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 septembrie 2013 şi la Bucureşti la 21 octombrie 2013 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008, aprobată prin Legea nr. 101/2009.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul interimar al finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul interimar al economiei,

Constantin Niţă

Ministrul interimar al transporturilor,

Dan-Coman Şova

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 26 februarie 2014.

Nr. 123.


*) Traducere.

 

Banca Europeană de Investiţii

 

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr.17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti

România

 

În atenţia domnului Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

 

Luxemburg, 26 septembrie 2013

JUII/SEE/AIA

 

Ref.: Facilitatea de cofinanţare CSNR (FI Nr. 24.683)

Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii,

semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 (Contractul de credit)

 

Amendamentul nr. 1 la Contractul de credit

 

Stimaţi Domni,

Ne referim la Contractul de credit menţionat mai sus.

1. Interpretare

Dacă nu sunt definiţi altfel, termenii scrişi cu majusculă utilizaţi în această scrisoare au înţelesul atribuit acestora în Contractul de credit. Referirile la articole sunt referiri la articole în Contractul de credit.

În această scrisoare:

“Data efectivă” înseamnă data la care Banca confirmă împrumutatului, în scris (inclusiv prin poşta electronică), că a primit două (2) exemplare originale ale acestei scrisori, contrasemnate în mod corespunzător în numele împrumutatului, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, şi faptul că niciun alt document nu este necesar pentru finalizarea procesului de semnare a prezentului Amendament nr. 1.

2. Amendamente la Contractul de credit

Ca urmare a solicitării dumneavoastră datate 29 august 2013, avem plăcerea să confirmăm că, începând cu data efectivă, Contractul de credit este amendat aşa cum este stipulat mai jos.

Articolul 1.02A

În articolul 1.02A, data “31 decembrie 2013” se înlocuieşte cu data “31 decembrie 2015”.

Articolul 1.02B

În articolul 1.02B, data “31 august 2013” se înlocuieşte cu data “31 august 2015”.

Articolul 1.05B

În articolul 1.05B, definiţia R2 se amendează şi se va citi după cum urmează:

«R2» înseamnă rata interbancară relevantă, mai puţin 0,125% (12,5 puncte de bază), doar în cazul în care această valoare este mai mică de zero, aceasta va fi fixată la zero, cu condiţia ca, în scopul determinării ratei interbancare relevante în legătură cu prezentul articol 1.05. perioadele relevante prevăzute

În anexa B vor fi perioade succesive de câte o (1) lună începând cu data planificată de tragere/

Articolul 3.01B

Al treilea paragraf din articolul 3.01 B se amendează şi se va citi după cum urmează:

.Dobânda se va calcula pentru fiecare perioadă de referinţă a ratei variabile pe baza articolului 5.02(b). Dacă rata variabilă pentru oricare perioadă de referinţă a ratei variabile este sub zero, aceasta va fi fixată la zero.”

Articolul 4.03A(d)(ii)

În articolul 4.03A (d)(ii), data “31 decembrie 2015” se înlocuieşte cu data “31 decembrie 2017”.

Anexa A

a) Paragraful A.1.3 (Calendar) din anexa A1 se amendează şi se va citi după cum urmează: “Schemele se vor realiza şi se vor finaliza până la data de 31 decembrie 2017.”

b) Data-limită pentru Raportul privind finalizarea proiectului menţionată în paragraful 4 din anexa A2 se va extinde de la “31 martie 2016” până la “31 martie 2018”.

3. Continuarea obligaţiilor

Împrumutatul confirmă şi acceptă că, în afara celor prevăzute şi agreate prin prezentul, această scrisoare nu constituie o renunţare din partea Băncii sau un amendament al celorlalţi termeni sau condiţii ale Contractului de credit. Banca îşi rezervă oricare dintre şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le are în cadrul acestui Contract de credit şi potrivit legislaţiei aplicabile.

4. Legislaţia şi jurisdicţia aplicabile

Prezenta scrisoare va fi guvernată de legea Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părţile la aceasta se supun Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi Băncii, în atenţia dnei Stela Renita (tel. 00 352 4379 83445, e-mail: renita@eib.org), două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, iniţializate pe fiecare pagină, datate şi semnate în numele şi din partea României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de împrumutat, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, până cel mai târziu la data de 28 februarie 2014. După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, în funcţie de propria sa decizie, de a confirma, prin notificarea împrumutatului, dacă acceptarea prezentei scrisori de către împrumutat este considerată a fi dată în mod valabil de către împrumutat.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investiţii,

 

Dietmar Michael DUMLICH

Massimo NOVO

 

Agreat şi acceptat pentru şi în numele României,

reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice,

în calitate de împrumutat

 

Daniel Chiţoiu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Data: 21 octombrie 2013

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, coordonează activităţile din domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, calitate în care va aviza documentele emise de ministerele şi instituţiile cu atribuţii în respectivele domenii.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 20/2013 pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2013, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 martie 2014.

Nr. 79.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Lucian-Florin Guran din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne formulată prin Adresa nr. 303/GO din 7 martie 2014,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lucian-Florin Guran se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 martie 2014.

Nr. 80.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Florea Oprea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florea Oprea se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 martie 2014.

Nr. 81.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Florea Oprea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florea Oprea se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PR1M-MINJSTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 martie 2014.

Nr. 82.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nicolae Gheorghe în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 308/60 din data de 7 martie 2014,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Gheorghe se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 martie 2014.

Nr. 83.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Valeriu Nicuţ în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare la Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, formulată prin Adresa nr. C. 1.528 din 7 martie 2014,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 şi al art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valeriu Nicuţ se numeşte în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare la Ministerul Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 martie 2014.

Nr. 84.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

privind aprobarea cuantumului taxelor de analizare a suplimentelor nutritive

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei generale de testare, antitrafic substanţe interzise, relaţii publice şi internaţionale nr. 620 din 3 martie 2014;

- Referatul Direcţiei cercetare şi laborator control doping nr. 267 din 20 februarie 2014;

- prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 511/2006;

- prevederile art. 3 alin. (2) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată,

preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă cuantumul taxelor de analizare a suplimentelor nutritive, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agenţia Naţională Anti-Doping va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucureşti, 3 martie 2014.

Nr. 58.

 

ANEXA

 

TAXE

de analizare a suplimentelor nutritive

 

            Taxă de analiză supliment nutritiv - 1.500 lei

            Taxă de studiu probă de excreţie - 1.000 lei

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2014

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Valorile-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi pentru anul 2014 sunt următoarele:

a) valoarea minimă de 130,69 lei/certificat verde (respectiv 29,280 euro/certificat verde);

b) valoarea maximă de 266,22 lei/certificat verde (respectiv 59,647 euro/certificat verde).

Art. 2. - Contravaloarea certificatului verde neachiziţionat de către operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2014, este de 532,44 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 119,293 euro/certificat verde neachiziţionat).

Art. 3. - Societatea Operatorul pieţei de energie electrică şi a gazelor naturale OPCOM - S.A., Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 5 martie 2014.

Nr. 14.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.