MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 167/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 167         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 martie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            264. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            138. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 956/1990 privind condiţiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi numirea guvernatorului si a supleantului său, a Hotărârii Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Hotărârii Guvernului nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2014

 

301. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007

 

2.030. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valoric㠓B”, a “Casei de locuit cu anexe” din municipiul Sibiu, Str. Constituţiei nr. 22, judeţul Sibiu

 

2.031. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valoric㠓B”, a “Primei fabrici ardeleane de maşini agricole şi turnătorie de fer Andreas Rieger” din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicata, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul interimar al afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor general de poliţie Silion Anton Costică îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 martie 2014.

Nr. 264.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 956/1990 privind condiţiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi numirea guvernatorului şi a supleantului său, a Hotărârii Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Hotărârii Guvernului nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 956/1990 privind condiţiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi numirea guvernatorului şi a supleantului său, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 14 mai 1992, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este ministrul delegat pentru buget, iar supleantul său este guvernatorul Băncii Naţionale a României.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

«Art. 1. - Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este ministrul delegat pentru buget.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Guvernatorul supleant pentru România în Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional este secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al activităţii privind datoria publică.”

Art. III. - Articolul unic al Hotărârii Guvernului nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul

Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 28 mai 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii este ministrul delegat pentru buget.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 6 martie 2014.

Nr. 138.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 765 din 4 martie 2014, întocmit de Direcţia generală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) şi ale art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - În cuprinsul Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2014, se modifică după cum urmează:

1. sintagma “serviciul/biroul contabilitate” se înlocuieşte cu sintagma “structura de specialitate din domeniul contabilităţii”;

2. sintagma “serviciul/biroul evidenţă informatică şi control administrativ” se înlocuieşte cu sintagma “structura de specialitate din domeniul identificării şi înregistrării animalelor şi al sănătăţii animale”;

3. sintagma “serviciul/biroul de control oficial sănătate animal㔠se înlocuieşte cu sintagma “medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale”;

4. sintagma “serviciul economic şi administrativ” se înlocuieşte cu sintagma “structura de specialitate din domeniul economic şi administrativ”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 5 martie 2014.

Nr. 31.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007

 

Având în vedere:

- Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între statele din Africa de Sud şi Est, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte;

- Acordul de comerţ dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte;

- Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte;

- Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului;

- Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.104/2013* privind aprobarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a structurilor din cadrul acestora,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu normele metodologice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Autorizaţiile emise până la data publicării prezentului ordin rămân valabile.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 24 februarie 2014.

Nr. 301.


* Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.104/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 4 822/2007)

 

NORME METODOLOGICE

de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea

 

CAPITOLUL I

Autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei pe factură în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere

 

Art. 1. - În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea declaraţiei pe factură depun la direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Cererea este însoţită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societăţii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite;

e) structura de preţ a produsului finit În cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorica;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele efectiv folosite - cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară - la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

g) copiile documentelor care au însoţit la import/plasare sub regim vamal suspensiv materialele folosite la obţinerea produselor finite exportate, pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi declaraţia vamală, dovada de origine, factura aferentă, lista specificativă, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare;

h) copiile documentelor care însoţesc la export/plasare sub regim vamal suspensiv produsele finite - pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, ce lichidează operaţiunile de import corespunzătoare, cum ar fi declaraţia vamală, dovada de origine, dacă este cazul, factura aferentă, lista specificativă, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declaraţia furnizorului, precum şi copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-drawback; i) orice alte documente care susţin cele declarate în cerere.

Art. 3. - Direcţiile regionale vamale analizează cererea depusă şi eliberează autorizaţia de exportator autorizat, având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) volumul şi frecvenţa exporturilor;

c) existenţa unor contracte ferme;

d) originea materiilor prime şi a materialelor folosite;

e) respectarea prevederilor regulii non-drawback;

f) respectarea regulii transportului direct şi a principiului teritorialităţii.

 

CAPITOLUL II

Autorizaţia pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

 

Art. 4. - În vederea autorizării, exportatorii care doresc să emită certificate A.TR. În procedură simplificată depun la direcţiile regionale vamale, în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal, o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 5. - Cererea este însoţită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societăţii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile.

Art. 6. - Direcţiile regionale vamale analizează cererea depusă şi eliberează autorizaţia având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) volumul şi frecvenţa exporturilor;

b) existenţa unor contracte ferme;

c) respectarea regulii transportului direct.

Art. 7. - Certificatele A.TR. emise în procedură simplificată pot fi vizate în caseta 12, în avans, de autoritatea vamală sau pot fi vizate de către exportator cu o ştampilă conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. În cazul în care se folosesc certificate vizate în avans de autoritatea vamală, în autorizaţie se menţionează numele biroului vamal care va viza certificatele.

Art. 8. - În cazul în care certificatele A.TR. sunt ştampilate în avans de autoritatea vamală, în caseta 8 “Observaţii” se va înscrie expresia “Procedură simplificat㔠în una dintre variantele lingvistice prevăzute de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia.

Art. 9. - În cazul în care exportatorul foloseşte ştampila prevăzută în anexa nr. 2, acesta prezintă specimenul de ştampilă direcţiei regionale vamale pentru a se verifica dacă este conform modelului prevăzut de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia. Specimenul se anexează la dosarul cu documente depuse în vederea autorizării. În cazul înlocuirii ştampilei, ca urmare a pierderii sau deteriorării, se urmează aceeaşi procedură şi pentru noua ştampilă.

 

CAPITOLUL III

Autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei de origine, prevăzută de Acordul dintre UE şi Republica Coreea

 

Art. 10. - În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii prin întocmirea declaraţiei de origine pentru transporturi constituite din unul sau mai multe pachete care conţin produse originare a căror valoare depăşeşte 6.000 euro depun la direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 11. - Cererea este însoţită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societăţii:

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite;

e) structura de preţ a produsului finit, în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele efectiv folosite - cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară - la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

g) orice alte documente care susţin cele declarate în cerere.

Art. 12. - Direcţiile regionale vamale analizează cererea depusă şi eliberează autorizaţia de exportator autorizat, având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) existenţa unor contracte;

c) originea materiilor prime şi a materialelor folosite;

d) respectarea regulii transportului direct şi a principiului teritorialităţii.

 

CAPITOLUL IV

Autorizaţia unică

 

Art. 13. - Un exportator care realizează frecvent exporturi din alte state membre poate folosi autorizaţiile menţionate la cap. 1-3 şi pentru aceste exporturi.

Art. 14. - Exportatorul trebuie să menţioneze în cererea de autorizare statele membre din care urmează să realizeze exporturile. În acest caz, direcţia regională vamală va comunica Direcţiei Generale a Vămilor că exportatorul va realiza exporturi şi din alte state membre, menţionând care sunt acestea.

Art. 15. - Prevederile art. 1-8 se aplică corespunzător şi la eliberarea autorizaţiei unice.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii comune

 

Art. 16. - În termen de 30 de zile de la primirea cererii, direcţia regională vamală emite autorizaţia sau comunică în scris

exportatorului refuzul justificat. În cazul în care dosarul nu este complet şi direcţia regională vamală solicită documente suplimentare, termenul curge de la data prezentării acestora.

Art. 17. - (1) Autorizaţia se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Fiecare direcţie regională vamală va acorda un număr autorizaţiilor emise, începând cu cifra 1. Numărul autorizaţiei va fi înscris pe autorizaţie sub forma RO/XXXXX/ZZZ, unde XXXXX reprezintă codul direcţiei regionale vamale emitente, iar ZZZ, numărul autorizaţiei. Codurile utilizate de către direcţiile regionale vamale vor fi următoarele:

a) DRVB - Direcţia Regională Vamală Bucureşti;

b) DRVBV- Direcţia Regională vamală Braşov;

c) DRVCJ - Direcţia Regională Vamală Cluj;

d) DRVCR- Direcţia Regională Vamală Craiova;

e) DRVGL - Direcţia Regională Vamală Galaţi;

f) DRVIS - Direcţia Regională Vamală laşi;

g) DRVPL - Direcţia Regională Vamală Ploieşti;

h) DRVTM - Direcţia Regională Vamală Timişoara.

(2) Autorizaţia se emite în două exemplare. Exemplarul 1 se transmite exportatorului şi exemplarul 2 rămâne în evidenţele direcţiei regionale vamale emitente.

(3) O copie a autorizaţiei se transmite Direcţiei Generale a Vămilor, precum şi tuturor direcţiilor regionale vamale, care, la rândul lor, le înaintează birourilor vamale din raza lor teritorială de competenţa.

(4) Autorizaţia eliberată pentru un exportator este valabilă şi pentru sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică ale acelui exportator.

Art. 18. - (1) Controlul folosirii autorizaţiei şi al respectării condiţiilor avute în vedere la autorizare este efectuat de către direcţia regională vamală care a emis autorizaţia, semestrial sau ori de câte ori este necesar. Controlul este finalizat printr-o notă de constatare care se prezintă exportatorului pentru luare la cunoştinţă şi se anexează la dosarul cu documentele depuse de acesta în vederea autorizării.

(2) în situaţia în care în circulaţia mărfurilor sunt implicate birouri vamale şi unităţi ale exportatorului care se află în raza teritorială de competenţă a altor direcţii regionale vamale, acestea colaborează cu direcţia regională vamală emitentă la efectuarea controlului, atât în cazul controlului periodic, cât şi în cazul unui control ulterior.

(3) în cazul în care în urma controalelor efectuate se constată nerespectarea condiţiilor avute în vedere la autorizare sau nerespectarea prevederilor legale referitoare la regulile de origine, direcţia regională vamală emitentă anulează autorizaţia.

Art. 19. - Autorizaţia se anulează şi la cererea titularului. Anularea se notifică în scris exportatorului, Direcţiei Generale a Vămilor şi tuturor direcţiilor regionale vamale, care vor informa birourile vamale din raza teritorială de competenţă, indicând data de la care autorizaţia este anulată.

Art. 20. - Modificările survenite faţă de datele înscrise în cererea de autorizare se comunică de exportator, în termen de 10 zile de la producerea acestora, direcţiei regionale vamale emitente. Direcţia regională vamală emitentă notifică direcţiilor regionale vamale şi Direcţiei Generale a Vămilor modificările survenite faţă de datele înscrise în autorizaţie. Notificările se anexează la autorizaţie.

Art. 21. - (1) în cazul în care un exportator autorizat pentru una dintre autorizaţiile prevăzute la cap. 1, 2 şi 3 doreşte autorizarea şi pentru celelalte autorizaţii sau obţinerea autorizaţiei unice, depune o nouă cerere completată corespunzător în vederea obţinerii autorizaţiei dorite şi anexează documentele necesare. La cerere anexează şi originalul autorizaţiei în vederea efectuării completărilor corespunzătoare.

(2) Direcţia regională vamală completează autorizaţia existentă fără a emite o nouă autorizaţie.

(3) Pentru exportatorii autorizaţi înainte de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.015/2011 pentru modificarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, care doresc obţinerea autorizaţiei prevăzute la cap. 3, se va înlocui formularul autorizaţiei cu formularul prevăzut în anexa nr. 3, completându-se corespunzător toate datele privind autorizaţiile deţinute. Se va menţine acelaşi număr de autorizaţie.

Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE DE ELIBERARE

a Autorizaţiei de “Exportator autorizat”1)

 

1. Denumirea exportatorului:

2. Adresa exportatorului:

3. Persoane de contact (se precizează numele, prenumele, funcţia şi numărul de telefon):

4. Sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică - nume, adresă, telefon; numele, prenumele şi funcţia persoanei de contact:

5. Tipul de autorizaţie solicitat:

 A. Autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei pe factură la exportul de produse originare în următoarele ţări sau grupuri de ţări, conform prevederilor acordurilor menţionate:

Elveţia

- Produse industriale (1.01.1973)

Acord de comerţ liber din 22.07.1972, Jurnalul Oficial L300/31.12.1972, Jurnalul Oficial L45/15.02.2006

- Produse agricole (1.06.2002)

Acord din 21.06.1999 privind comerţul cu produse agricole, Jurnalul Oficial L114/30.4.2002

Islanda (1.04.1973)

Acord de comerţ liber din 22.07.1972, Jurnalul Oficial L301/31.12.1972, Jurnalul Oficial 131/18.05.2006

Norvegia (1.07.1973)

Acord de comerţ liber din 14.05.1973, Jurnalul Oficial L171/27.06.1973, Jurnalul Oficial L117/2.05.2006

Insulele Feroe/Danemarca (1.01.1997)

Acord dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi guvernul Danemarcei si guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte, din 6.12.1996, Jurnalul Oficial L 53/22.02.1997

Spaţiul Economic European (CE-Islanda-Norvegia- Lichtenstein)

Acord de asociere din 2.05.1992, Jurnalul Oficial L1/3.01.1994, Jurnalul Oficial L321/8.12.2005

Turcia (produse care nu sunt acoperite de Uniunea vamală cu UE)

- Produse CECO (1.01.1997)

Acordul dintre Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului si Republica Turcia din 25.07.1996, Jurnalul Oficial L227/07.09.1996

- Produse agricole (1.01.1998)

Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere din 25.02.1998, Jurnalul Oficial L86/20.03.1998

Algeria (1.09.2005)

Acord de asociere euro-mediteranean, Jurnalul Oficial L265/10.10.2005, Jurnalul Oficial L297/15.11.2007

Tunisia (1.03.1998)

Acord de asociere euro-mediteranean din 17.07.1995, Jurnalul Oficial L97/30.03.1998, Jurnalul Oficial L260/21.09.2006

Maroc (1.03.2000)

Acord de asociere euro-mediteranean din 26.02.1996, Jurnalul Oficial L70/18.03.2000, Jurnalul Oficial L336/21.12.2005

Israel (1.06.2000)

Acord de asociere euro-mediteranean din 20.11.1995, Jurnalul Oficial L147/21.06.2000, Jurnalul Oficial L20/24.01.2006

Autoritatea Palestiniană (1.07.1997)

Acord interimar euro-mediteranean din 24.02.1997, Jurnalul Oficial L187/16.07.1997, Jurnalul Oficial L298/13.11.2009

Egipt (1.06.2004)

Acord de asociere euro-mediteranean din 25.06.2001, Jurnalul Oficial L304/30.09.2004, Jurnalul Oficial L 73/13.03.2006

Iordania (1.05.2002)

Acord de asociere euro-mediteranean, din 24.11.1997, Jurnalul Oficial L 129/15.05.2002, Jurnalul Oficial L209/31.07.2006

Liban (1.03.2003)

Acord de asociere euro-mediteranean, Jurnalul Oficial L 143/30.05.2006

Siria (1.07.1977)

Acord de cooperare din 18 Ianuarie 1977, Jurnalul Oficial L 269/27.09.1978

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (1.06.2001)

Acord de stabilizare şi asociere din 9.04.2001, Jurnalul Oficial L 84/20.03.2004, amendat de Protocolul adiţional din 2007, Jurnalul Oficial L 99/10.04.2008

Croaţia (1.01.2002)

Acord de stabilizare şi asociere din 29.10.2001, Jurnalul Oficial L 26/28.01.2005, amendat de Protocolul adiţional din 2007, Jurnalul Oficial L 286/29.10.2008

Albania (1.12.2006)

Acord de stabilizare şi asociere, Jurnalul Oficial L 107/28.04.2009, amendat de Protocolul adiţional din 2007, Jurnalul Oficial L 107/28.04.2009

Bosnia şi Herţegovina (1.07.2008)

Acord interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ, Jurnalul Oficial L 169/30.06.2008 şi Jurnalul Oficial L 233/30.08.2008

Muntenegru (1.01.2008)

Acord de stabilizare si asociere, Jurnalul Oficial L108/29.04.2010

Serbia (8.12.2009)

Acord interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ, Jurnalul Oficial L 28/30.01.2010

Andora (produse agricole care nu sunt acoperite de Uniunea vamală cu UE)

Acord, Jurnalul Oficial L 374/31.12.1990, Decizia nr. 1/99 a Comitetului mixt CE- Andora din 6.05.1999, Jurnalul Oficial L 191/23.07.1999

Africa, Caraibe şi Pacific

Regulamentul privind accesul la piaţă

Regulamentul Consiliului (CE) 1.528/2007 din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP), prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic Jurnalul Oficial L 348/31.12.2007

Statele CARIFORUM

Acord de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, Jurnalul Oficiali 289/30.10.2008

Statele din Africa de Est şi de Sud

Acord interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între statele din Africa de Sud şi Est, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele sale membre, pe de altă parte, Jurnalul Oficial L 111/24.04.2012

Statele din Pacific

Acord interimar de parteneriat economic între Comunitatea Europeană, pe de o parte, si statele din Pacific, pe de altă parte, Jurnalul Oficial L 272/16.10.2009

Africa de Sud (1.012000)

Acord de cooperare, dezvoltare şi comerţ: aplicare provizorie, Jurnalul Oficial L 311/4.12.1999

Mexic (1.07.2000)

Decizia 2/2000 a Consiliului mixt CE-Mexic: aplicare provizorie a Acordului de parteneriat, Jurnalul Oficial L 157/30.06.2000 si Jurnalul Oficial L 245/29.09.2000

Chile (1.03.2005)

Acord de asociere, Jurnalul Oficial L 352/30.12.2002, amendat de Protocolul adiţional din 2004, Jurnalul Oficial L 38/10.02.2005

Peru (1.03.2013)

Acord de comerţ, Jurnalul Oficial L 354/21.12.2012

Columbia (1.08.2013)

Acord de comerţ, Jurnalul Oficial L 354/21.12.2013

America Centrală (1.08.2013 Honduras, Nicaragua, Panama; 1.10.2013 Costa Rica, El Salvador; 1.12.2013 Guatemala)

Acord de asociere Jurnalul Oficial L 346/15.12.2012

Ţările şi teritoriile de peste mări (OCT) (2.12.2001)

Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (“decizie de asociere peste mări*) Jurnalul Oficial L 314/30.11.2001

Apendicele 2 la anexa III, Jurnalul Oficial L 324/7.12.2001

Sistemul Generalizat de Preferinţe

Reglementul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui Sistem Generalizat de Preferinţe tarifare şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului, Jurnalul Oficial L 303/31.10.2012

Regulamentul (UE)nr. 1.063/2010 al Comisiei din 18 noiembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, Jurnalul Oficial L 307/23.11.2010

Kosovo, conform Rezoluţiei nr. 1.244/99 a Consiliului de Securitate al ONU

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.215/2009 din 30 noiembrie 2009 privind introducerea unor măsuri comerciale excepţionale în favoarea ţărilor şi teritoriilor participante şi legate de procesul de stabilizare şi de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană, Jurnalul Oficial L 328/15.12.2009, amendat de Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1.336/2011 din 13 decembrie 2011, Jurnalul Oficial L 347/30.12.2011

Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93

Moldova (1.03.2008)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 şi a Deciziei nr. 2.055/924/CE a Comisiei, Jurnalul Oficial L 20/24.01.2008, Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93

Ceuta and Melilla

Protocolul nr. 2 la Actul de aderare a Spaniei, Jurnalul Oficial L 302/15.11.1985, Regulamentul Consiliului nr. 82/2001 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind definirea noţiunii de “produse originare” şi metodele de cooperare administrativă în comerţul dintre teritoriul vamal al Comunităţii si Ceuta si Melilla din 5.12.2000, Jurnalul Oficial L 20/20.01.2001

 B. Autorizaţia pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR. conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia

 - folosind certificate vizate în avans de autoritatea vamală

 - folosind ştampila proprie conform modelului prevăzut de Decizia nr. 1/2006

 C. Autorizaţia pentru emiterea declaraţiei de origine pentru produse exportate în Republica Coreea conform prevederilor Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, Jurnalul Oficial L 127/14.05.2011

 D. Autorizaţia unică conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.207/2001 al Consiliului din 11 iunie 2001 privind procedurile prevăzute de dispoziţiile ce reglementează schimburile preferenţiale între Comunitatea Europeană şi anumite ţări, destinate să faciliteze eliberarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, întocmirea declaraţiilor de factură şi a formalităţilor EUR.2 şi eliberarea unor autorizaţii de exportatori desemnaţi, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.351/83 şi art. 12 din Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia

6. Volumul, valoarea şi frecvenţa exporturilor efectuate în ultimele 12 luni 2):

- Cu “declaraţie pe factur㔠(sub 6.000 euro):

- volum u.m.

- valoare unitate monetară

- frecvenţa nr. exporturi/lună

- Cu certificat de circulaţie EUR1/EUR-MED:

- volum u.m.

- valoare unitate monetară

- frecvenţa nr. exporturi/lună

- Cu certificat de circulaţie A.TR.:

- volum u.m.

- valoare unitate monetară

- frecvenţa nr. exporturi/lună

7. Date referitoare la produsele exportate:

a) denumire:

b) încadrare tarifară:

c) criteriul de origine avut în vedere:3)

d) produsele exportate sunt:

 producţie proprie 

 achiziţionate de la alţi producători 

 achiziţionate de la alţi comercianţi 

8. Date referitoare la materiile prime utilizate 3):

a) Materiale originare importate cu dovezi de origine 

- denumire:

- încadrare tarifară:

b) Materiale neoriginare importate 

- denumire:

- încadrare tarifară:

c) Materiale achiziţionate din alte state membre  (se anexează declaraţiile furnizorilor)

9. Criteriul de origine aplicat produselor finite exportatei:

- produse obţinute în întregime 

- produse suficient transformate  (în sensul prevederilor ce reglementează

comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere)

- cumul de origine 

10. Ţările sau grupurile de ţări în care sunt exportate produsele

11. Alte state membre din care se vor realiza exporturi (pentru autorizaţia menţionată la pct. 5 lit. D)

12. Contracte în baza cărora sunt sau vor fi realizate exporturile (se menţionează partenerul extern, numărul şi durata contractului)

13. Documente anexate4):

14. Declarăm pe propria răspundere că datele cuprinse în prezenta cerere sunt reale, nu am comis infracţiuni sau, după caz, încălcări repetate ale legislaţiei vamale şi nu avem debite faţă de autoritatea vamală. Ne obligăm să comunicăm autorităţii vamale, în termen de 10 zile, orice modificare survenită faţă de datele înscrise în prezenta cerere.

 

Numele, prenumele, funcţia

................................................

Semnătura şi ştampila

................................................


1) Dacă spaţiul disponibil pe cerere este insuficient, la prezenta se pot anexa file suplimentare.

2) Nu se completează pentru autorizaţia prevăzută la pct. 5 lit. C.

3) Nu se completează pentru autorizaţia prevăzută la pct. 5 lit. B.

4) Se menţionează datele de identificare ale documentului anexat (denumire, dată, număr, serie etc.). Vor fi anexate următoarele documente:

- actul constitutiv al societăţii;

- certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

- contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare; descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite;

- structura de preţ a produsului finit (în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică);

- liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele efectiv folosite (cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară) la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

- copiile documentelor oare au Însoţit la import materialele folosite la obţinerea produselor finite exportate - pentru operaţi uniderulate în ultimele 12 luni (de exemplu: declaraţie vamală, dovada de origine - dacă este cazul, factura aferentă, listă specificativă, document de transport, certificat de nonmanipulare - dacă este cazul etc.); acestea nu sunt necesare pentru autorizaţia de la pct. 5 lit. C;

- copiile documentelor care însoţesc la export produsele finite - pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, ce lichidează operaţiunile de import corespunzătoare (de exemplu: declaraţie vamală, dovada de origine - dacă este cazul, factura aferentă, listă specificativă, document de transport, certificat de nonmanipulare - dacă este cazul, declaraţia furnizorului etc.), precum şi copii ale documentelor privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-drawback; acestea nu sunt necesare pentru autorizaţia de la pct. 5 lit. C;

- orice alte documente care susţin cele declarate în cerere.

 

NOTĂ:

Toate rubricile cererii sunt obligatorii, dacă nu se menţionează altfel; casetele se bifează doar dacă este cazul.

Ştampila*) menţionată la art. 7 din normele metodologice folosită pentru vizarea certificatelor A.TR. conform Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

30 mm

 

 

 

 

RO

 

A.TR

 

30 mm

(Nr. Autorizaţie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Modelul ştampilei este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

Direcţia Regională Vamală.............

 

AUTORIZAŢIE

Nr. RO/.........../.............

 

Societatea Comercială*

este autorizată pentru (se bifează caseta corespunzătoare):

 A. Întocmirea declaraţiei pe factură şi a declaraţiei pe factură EUR-MED conform prevederilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere

 

Data.............

Semnătura si stampila....................................

 

 B. Emiterea în procedură simplificată a certificatelor A.TR. conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia

- folosind certificate vizate în avans de Biroul vamal....

- folosind ştampila proprie conform modelului prevăzut de Decizia nr. 1/2006

 

Data.............

Semnătura si stampila....................................

 

             C. Emiterea declaraţiei de origine pentru produse exportate în Republica Coreea conform prevederilor Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte

 

Data.............

Semnătura si stampila....................................

 

 D. Folosirea autorizaţiilor prevăzute la lit. A, B si C pentru exporturi realizate din următoarele state membre conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) 1.207/2001 din 11.06.2001 şi art. 12 din Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia

(Se menţionează ţara, numele şi adresa firmei care realizează exporturile.):

 

Data.............

Semnătura si stampila....................................

 

Declaraţia pe factură/Declaraţia de origine, al cărei text este prezentat mai jos, trebuie să fie întocmită în conformitate cu notele de subsol. Nu este necesar ca aceste note să fie reproduse.

 

Declaraţia pe factură/Declaraţia de origine

 

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (Autorizaţia vamală nr. ...1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... 2).

....................................

(locul şi data) 3)

 

Declaraţia pe factură EUR-MED

 

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (Autorizaţia vamală nr. ...1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială... 2).

 cumulation applied with ...........(numele ţării sau ţărilor)

 no cumulation applied 4)

....................................

(locul şi data) 3)

 


* Se completează numele şi adresa sediului principal, precum şi numele şi adresele sediilor secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, codul unic de înmatriculare în registrul comerţului.

1) Numărul autorizaţiei exportatorului autorizat trebuie completat în acest spaţiu.

2) Se indică originea produselor.

3) Aceste indicaţii se pot omite dacă informaţia există în documentul propriu-zis. *) Se bifează caseta corespunzătoare.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valoric㠓B”, a “Casei de locuit cu anexe” din municipiul Sibiu, Str. Constituţiei nr. 22, judeţul Sibiu

 

Având în vedere Referatul nr. 3.841/2013 din 6 ianuarie 2014 de aprobare a proiectului ordinului de clasare, în conformitate cu dispoziţiile ari 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. e) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) “Casa de locuit cu anexe” din municipiul Sibiu, Str. Constituţiei nr. 22, judeţul Sibiu, se clasează monument istoric, categoria ansamblu, grupa valoric㠓B”, cod în Lista monumentelor istorice SB-II-a-B-21084, şi i se atribuie următoarele subcoduri:

- SB-II-m-B-21084.01 - Casă de locuit (C1);

- SB-II-m-B-21084.02 - Anexa (C2);

- SB-II-m-B-21084.03 - Anexa (C3).

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Gigel-Sorinel Ştirbu

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2014.

Nr. 2.030.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie ansamblul “Casă de locuit cu anexe” din municipiul Sibiu, Str. Constituţiei nr. 22, judeţul Sibiu

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. pct.

Coordonate stereo 70

-

X

m

Y

m

1

478153.48

434489.39

2

478169.06

434700.69

3

478173.92

434902.19

4

477970.53

435059.48

5

477940.61

435022.56

6

477747.45

435181.59

7

477675.87

435041.54

8

477573.35

435100.18

9

477521.79

435060.23

10

477482.89

434985.10

11

477439.43

434994.98

12

477426.06

434905.53

13

477403.75

434878.98

14

477458.74

434846.08

15

477521.84

434841.39

16

477460.06

434696.33

17

477417.04

434616.31

18

477599.63

434505.24

19

477574.70

434467.61

20

477622.74

434424.20

21

477674.87

434496.25

22

477780.61

434409.42

23

477780.61

434442.03

24

477880.89

434365.93

25

477900.33

434345.68

26

477928.25

434323.12

27

477952.01

434310.64

28

477962.00

434367.27

29

478045.74

434350.82

30

478045.75

434399.90

31

478055.65

434488.15

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valoric㠓B”, a “Primei fabrici ardeleane de maşini agricole şi turnătorie de fer Andreas Rieger” din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu

 

Având în vedere Referatul nr. 3.842/2013 din 6 ianuarie 2014 de aprobare a proiectului ordinului de clasare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. d) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) “Prima fabrică ardeleană de maşini agricole şi turnătorie de fer Andreas Rieger” din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu, se clasează monument istoric, categoria ansamblu, grupa valoric㠓B”, cod în Lista monumentelor istorice SB-II-a-B-21085, şi i se atribuie următoarele subcoduri:

- SB-II-m-B-21085.01 - Corpul A;

- SB-II-m-B-21085.02 - Corpul B;

- SB-II-m-B-21085.03 - Corpul C;

- SB-II-m-B-21085.04 - Corpul D;

- SB-II-m-B-21085.05 - Corpul E;

- SB-II-m-B-21085.06 - Corpul F;

- SB-II-m-B-21085.07 - Corpul G;

- SB-II-m-B-21085.08 - Corpul I;

- SB-II-m-B-21085.09 - Corpul J;

- SB-II-m-B-21085.10 - Corpul M;

- SB-II-m-B-21085.11 - Corpul O.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2014.

Nr. 2.031.

 

Ministrul culturii,

Gigel-Sorinel Ştirbu

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie ansamblul “Prima fabrică ardeleană de maşini agricole şt turnătorie de fer Andreas Rieger” din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu

 

            Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. pct.

Coordonate stereo 70

-

X

m

Y

m

1

478919.01

434220.82

2

478825.08

434221.12

3

478859.64

434273.92

4

478855.33

434276.38

5

478879.07

434319.82

6

478909.07

434361.30

7

478767.13

434470.54

8

478723.21

434343.62

9

478710.52

434349.03

10

478557.06

434372.79

11

478557.03

434334.40

12

478419.21

434336.23

13

478422.73

434282.95

14

478402.33

434280.54

15

478343.16

434205.39

16

478259.00

434114.39

17

478251.71

434085.47

 

18

478201.69

434090.44

 

19

478188.12

434004.56

 

20

478117.24

433903.55

 

21

478128.71

433891.48

 

22

478071.97

433754.89

 

23

478155.58

433617.78

 

24

478211.17

433489.24

 

25

478335.96

433556.06

 

26

478392.09

433560.39

 

27

478583.77

433613.30

 

28

478559.56

433669.77

 

29

478636.59

433743.68

 

30

478715.98

433754.19

 

31

478770.75

433882.11

 

32

478767.35

433924.09

 

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 139/2000

privind activitatea de meteorologie*)

 


*) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 139/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007 şi, ulterior, a mai fost modificată prin:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009, şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 3 septembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 8/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010;

- Legea nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 15 martie 2011;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul acţiunilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind starea şi evoluţia vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României.

(2) Activitatea de meteorologie este de interes public naţional şi se desfăşoară în condiţiile prezentei legi şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu acordurile încheiate de această organizaţie cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte.

(3) Activitatea de meteorologie aeronautică reprezintă ansamblul activităţilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii evoluţiei condiţiilor meteorologice, necesară în vederea informării şi protecţiei meteorologice a navigaţiei aeriene, şi este parte integrantă a serviciilor de navigaţie aeriană.

(4) La rândul său activitatea de meteorologie aeronautică se desfăşoară în concordanţă cu standardele, practicile şi recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniul aviaţiei la care România este parte şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările specifice ale autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile.

Art. 2. - Activităţile de meteorologie definite la art. 1 au ca scop protecţia meteorologică a vieţii şi a bunurilor şi se realizează prin:

1. Pe plan intern:

a) desfăşurarea unitară şi calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populaţiei şi a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase;

b) satisfacerea necesităţilor de informare meteorologică a navigaţiei aeriene, fluviale şi maritime, a traficului rutier, precum şi a celor pentru agricultură;

c) satisfacerea necesităţilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii şi servicii dedicate siguranţei civile, producţiei materiale şi apărării naţionale;

d) constituirea şi gestiunea Fondului naţional de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologică a proiectării, execuţiei şi exploatării diverselor obiective economico-sociale şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.

2. Pe plan extern:

a) integrarea în schimbul internaţional de date şi informaţii meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială pentru monitorizarea şi protecţia mediului aerian;

b) îndeplinirea obligaţiilor care decurg din convenţii şi înţelegeri la care statul român este parte.

Art. 3. - (1) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează:

a) în domeniul meteorologiei, prin Administraţia Naţională de Meteorologie, denumită în continuare Centrul meteorologic naţional;

b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonom㠓Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian”- ROMATSA, denumită în continuare, în cuprinsul legii, Administraţia meteorologică aeronautică, prin unităţile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.

(2) Organizarea şi funcţionarea Centrului meteorologic naţional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*1*).

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi meteorologice pe baza unor atestări de competenţă şi în condiţiile legii. Atestările de competenţă sunt emise de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în domeniul meteorologiei şi de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru meteorologia aeronautică.

            Art. 5. - Termenii tehnici folosiţi în prezenta lege au semnificaţiile stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activităţii de meteorologie

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile Centrului meteorologic naţional

 

Art. 6. - Atribuţiile Centrului meteorologic naţional sunt următoarele:

a) supravegherea permanentă a mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind parametrii de stare şi fenomenele asociate, precum şi compoziţia chimică a atmosferei;

b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general şi specializat, ca: agrometeorologie, aerologie, climatice şi de dispersie a poluanţilor chimici şi radioactivi;

c) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de supraveghere meteorologica, în conformitate cu reglementările proprii şi cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi/sau ale altor organisme internaţionale specializate;

d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze şi anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activităţilor economice şi sociale dependente de starea vremii;

e) realizarea Fondului naţional de date meteorologice şi administrarea băncii naţionale de date meteorologice;

f) realizarea de studii şi cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordanţă cu evoluţia acestuia pe plan mondial;

g) elaborarea şi difuzarea de avertizări în situaţia producerii de fenomene meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube;

h) participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială şi la alte programe iniţiate de Organizaţia Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;

i) deţinerea şi utilizarea, conform legii, a etalonului naţional de presiune atmosferică şi radiaţie, precum şi exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologică de stat abilitată;

j) transferul intern şi schimbul internaţional de date meteorologice;

k) asistenţă profesională şi servicii meteorologice pentru protecţia traficului rutier, a navigaţiei fluviale şi maritime, precum şi a instalaţiilor nucleare, în termenii convenţiilor la care statul român este parte;

            l) aplicarea strategiei de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică a activităţii meteorologice, în raport cu necesităţile interne şi în concordanţă cu progresele înregistrate pe plan mondial;

m) participarea la activităţile internaţionale ştiinţifice şi cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internaţionale şi/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu instituţii similare din străinătate;

n) realizarea de studii de fundamentare climatologică şi avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale şi industriale;

o) elaborarea de studii şi cercetări privind procesele de transport şi dispersie a poluanţilor şi radionuclizilor în atmosferă;

p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diverşi beneficiari, pe bază de contracte;

q) avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua meteorologică naţională;

r) avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii;

s) elaborarea studiilor de impact şi de bilanţ de mediu;

t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a programelor şcolare pentru învăţământul meteorologic de toate gradele din România;

u) organizarea de activităţi de specializare şi de formare profesională continuă în domeniul meteorologiei;

v) avizarea punerii în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obţinute din activitatea meteorologică desfăşurată de alte persoane fizice sau juridice, precum şi avizarea tehnică a activităţilor meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional;

w) gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale al căror titular este Centrul meteorologic naţional;

x) proiectarea, întreţinerea şi etalonarea de instrumente de măsură şi echipamente meteorologice;

y) participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, de drept civil;

z) îndeplinirea oricăror activităţi comerciale şi financiare care au legătură directă sau adiacentă cu îndeplinirea atribuţiilor.

Art. 7. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 lit. a)-I) din prezenta lege, Centrul meteorologic naţional desfăşoară activităţi de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe bază de convenţie, informaţii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări, administraţiei publice centrale şi locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării Naţionale, comisiilor şi comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio şi televiziune.

(2) Posturile publice de radio şi televiziune sunt obligate să aducă la cunoştinţă publicului, în mod repetat, informaţiile, prognozele generale şi avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic naţional.

(3) Pentru orice alte categorii de utilizatori sau pentru utilizatorii prevăzuţi la alin. (1), ale căror solicitări necesită prelucrări speciale, Centrul meteorologic naţional este îndreptăţit să încheie contracte cu diverşi utilizatori sau să se asocieze cu operatori economici, pentru executarea serviciilor care fac parte din atribuţiile sale.

(4) Angajarea de proiecte, studii şi activităţi interne sau internaţionale pentru care sunt necesare date şi informaţii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4.

Art. 8. - Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic naţional pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestărilor prevăzute la art. 4. precum şi a avizelor menţionate la art. 6 lit. q), r) şi v) se recuperează de la solicitanţii atestărilor şi avizelor, pe bază de tarif.

Art. 9, - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Centrul meteorologic naţional, are competenţe de autoritate naţională în domeniul meteorologiei. În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercită de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.

(2) Centrul meteorologic naţional este autoritatea tehnică naţională în domeniul său de competenţă, care deţine etaloanele naţionale pentru măsurători meteorologice şi răspunde de buna funcţionare şi utilizare a acestora.

            Art. 10. - Directorul general al Centrului meteorologic naţional este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizaţii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Administraţiei meteorologice aeronautice

 

Art. 11. - Atribuţiile Administraţiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile şi au ca obiect contribuţia la siguranţa, regularitatea şi eficienţa navigaţiei aeriene naţionale şi internaţionale.

Art. 12. - Administraţia meteorologică aeronautică are responsabilitatea administrării sistemului naţional de asistenţă meteorologică aeronautică, având în structura sa unităţi operative reprezentate prin staţiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom şi centrul de veghe meteorologică, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.

Art. 13. - Administraţia meteorologică aeronautică deţine, administrează, exploatează, întreţine şi dezvoltă banca naţională de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin din aceasta.

            Art. 14. - Atestarea personalului care desfăşoară activităţi de meteorologie aeronautică este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Alte activităţi de meteorologie

 

Art. 15. - (1) Activităţile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional sau ale Administraţiei meteorologice aeronautice, se pot desfăşura şi de alte persoane fizice sau juridice, ca activităţi meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic şi se bucură de asistenţa metodologică a Centrului meteorologic naţional.

            (2) Activităţile meteorologice care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt activităţi de tip concurenţial şi se supun prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte convenţii internaţionale în domeniu la care România este parte.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică

 

Art. 16. - (1) Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică este compusă din staţiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice şi observatoarele radar reprezentative pentru evoluţia vremii şi climatului la nivelul României.

(2) Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea şi colectarea datelor meteorologice.

(3) Dimensiunea şi componenţa reţelei naţionale de supraveghere meteorologică sunt stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la propunerea Centrului meteorologic naţional.

(4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologică detaliată, la nivel local se pot constitui reţele meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).

(5) La nivel naţional nu pot fi constituite reţele meteorologice paralele ce implică finanţare din fonduri publice.

Art. 17. - Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului şi se încredinţează în administrare Centrului meteorologic naţional.

Art. 18. - (1) în scopul asigurării reprezentativităţii datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecţie meteorologică absolută, a căror lăţime este de 30 m.

(2) în zonele de protecţie meteorologică absolută executarea de instalaţii supraterane, de irigaţii şi plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă.

(3) Zonele de protecţie prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate, în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.

Art. 19. - Amplasarea pe o distanţă de până la 500 m în jurul şi în afara zonei de protecţie absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de construcţii mai înalte de 1/6 din distanţa dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic naţional.

Art. 20. - (1) Pentru asigurarea continuităţii şi omogenităţii Fondului naţional de date meteorologice unităţile reţelei naţionale de supraveghere meteorologică nu pot fi dezafectate decât în situaţii deosebite de interes naţional.

(2) Dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia, în situaţiile prevăzute la alin. (1),

se poate face numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi cu avizul conform al Centrului meteorologic naţional, care are în administrare reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, şi dacă solicitantul realizează şi pune în funcţiune, înainte de dezafectare, o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic naţional.

 

CAPITOLUL III

Fondul naţional de date meteorologice

 

Art. 21. - (1) Fondul naţional de date meteorologice reprezintă o componentă a patrimoniului naţional, care cuprinde totalitatea datelor şi informaţiilor cantitative şi calitative obţinute pe teritoriul României prin observaţii şi măsurători asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflându-se în administrarea Centrului meteorologic naţional.

(2) Fondul naţional de date meteorologice este de importanţă strategică şi formează banca naţională de date meteorologice.

(3) Fondul naţional de date meteorologice se obţine din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, din datele furnizate de Administraţia meteorologică aeronautică, cât şi din reţele de observaţii şi măsurători meteorologice destinate unor scopuri speciale.

(4) Deţinătorii de date şi informaţii meteorologice obţinute prin reţelele de observaţii şi măsurători meteorologice, care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (1), au obligaţia să le transmită cu titlu gratuit, de îndată, Centrului meteorologic naţional, în vederea includerii în Fondul naţional de date meteorologice.

Art. 22. - Pe teritoriul României sursa oficială de date şi informaţii meteorologice, altele decât cele aeronautice, este Centrul meteorologic naţional. Pentru informaţiile meteorologice aeronautice sursa oficială de date şi informaţii este Administraţia meteorologică aeronautică. Punerea în circulaţie publică a acestor date sau informaţii meteorologice fără avizul Centrului meteorologic naţional, respectiv al Administraţiei meteorologice aeronautice, este interzisă.

Art. 23. - Utilizarea în alte scopuri decât cele de interes public a informaţiilor meteorologice dedicate protecţiei meteorologice a vieţii şi bunurilor este permisă numai cu acordul deţinătorilor acestor informaţii.

Art. 24. - (1) Accesul persoanelor fizice şi juridice la date şi informaţii meteorologice, conform principiilor şi recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Folosirea datelor şi informaţiilor meteorologice în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în condiţiile legii.

            (3) Fac excepţie unităţile de învăţământ universitar acreditate, pentru care Administraţia Naţională de Meteorologie furnizează gratuit, pe bază de convenţie, date şi informaţii meteorologice, în volum limitat, necesare elaborării lucrărilor de licenţă şi masterat, cu subiecte din domeniul meteorologiei sau conexe acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Finanţarea activităţilor de meteorologie

 

Art. 25. - Activitatea Centrului meteorologic naţional se finanţează astfel:

a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică şi completă a stării şi evoluţiei vremii, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială se finanţează de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat;

b) din contractele economice încheiate cu terţii pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei şi de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum şi din alte surse, potrivit legii;

c) finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare se asigură din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Art. 26. - Veniturile realizate prin asistenţă şi servicii efectuate în conformitate cu art. 7 alin. (3) rămân la dispoziţia Centrului meteorologic naţional ca parte a resurselor de perfecţionare şi dezvoltare a activităţii.

            Art. 27. - Activităţile meteorologice care nu intră în atribuţiile Centrului meteorologic naţional nu pot fi finanţate din resurse financiare bugetare alocate pentru funcţionarea acestuia.

 

CAPITOLUL V

Controlul activităţii de meteorologie

 

Art. 28. - Activităţile de meteorologie de orice tip şi respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autorităţile menţionate la art. 9.

Art. 29. - (1) în cadrul Centrului meteorologic naţional funcţionează Inspecţia Meteorologică Naţională, cu atribuţii de inspecţie şi de control privind aplicarea prezentei legi.

(2) în scopul îndeplinirii atribuţiilor de inspecţie şi de control în domeniul meteorologiei, personalul Inspecţiei Meteorologice Naţionale şi împuterniciţii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, denumiţi în continuare agenţi constatatori, au dreptul de acces în platformele de observaţii meteorologice, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice meteorologiei, despre care deţin date sau indicii temeinice că încalcă prevederile prezentei legi, şi pot executa măsurători, verificări de date, documente şi informaţii meteorologice

(3) Proprietarii şi personalul care activează în aceste platforme de observaţii, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice domeniului sunt obligaţi să permită accesul agenţilor constatatori, executarea de către aceştia a investigaţiilor prevăzute la alin. (2), şi să pună la dispoziţie acestora documentaţiile specifice activităţii lor.

Art. 30. - (1) Pentru activităţile din domeniul meteorologiei aeronautice inspecţia şi controlul de specialitate, precum şi respectarea prevederilor prezentei legi se asigură de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile pe baza unor reglementări specifice.

(2) Evaluarea, autorizarea şi supravegherea continuă a calităţii, regularităţii şi eficienţei serviciilor şi produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor în scopul asigurării siguranţei operaţiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.

            Art. 31. - Poliţia acordă sprijin agenţilor constatatori, la solicitarea acestora.

 

CAPITOLUL VI

Sancţiuni

 

Art. 32. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage angajarea răspunderii disciplinare, contravenţionale, civile sau penale, după caz.

Art. 33. - (1) Constituie contravenţie în domeniul meteorologiei, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:

a) punerea în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice, altele decât cele aeronautice, obţinute din activitatea meteorologică desfăşurată fără avizul Centrului meteorologic naţional;

b) refuzul posturilor publice de radio şi televiziune de a aduce la cunoştinţă publicului, în timp util, informaţiile, avertizările şi prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase;

c) pătrunderea fără autorizare legală în platforme de observaţii, clădiri şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice Centrului meteorologic naţional;

d) refuzul proprietarilor sau al celor care activează în platforme de observaţii, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi meteorologice de a permite agenţilor constatatori autorizaţi accesul în interiorul acestora;

e) refuzul deţinătorilor de reţele meteorologice, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispoziţie agenţilor constatatori autorizaţi documentaţiile şi actele specifice activităţii meteorologice;

f) folosirea de către o persoană fizică sau juridică a datelor şi informaţiilor meteorologice în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate;

g) neprecizarea sursei de informare de către mass-media, precum şi de alte persoane fizice sau juridice care dau publicităţii date ori informaţii meteorologice;

h) nerespectarea prevederilor art. 41.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Art. 34. - Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29.

Art. 35. - Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Art. 36. - (1) în activitatea de meteorologie, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Inspecţiei Meteorologice Naţionale şi de personalul împuternicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic naţional, iar în activitatea de meteorologie aeronautică, de către personalul abilitat de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.

            (2) Infracţiunile prevăzute de prezenta lege se constată de către organele de urmărire penală, precum şi de către persoanele prevăzute la alin. (1), care procedează potrivit art. 61 din Codul de procedură penală.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 37. - Centrul meteorologic naţional publică trimestrial rezultatele activităţilor sale.

Art. 38. - Posturile de radio şi televiziune, site-urile web, ziarele, revistele şi alte publicaţii, instituţiile şi întreprinderile cu sau fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care dau publicităţii date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice sunt obligate să precizeze sursa de informare.

Art. 39. - În baza prevederilor prezentei legi autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate emite ordine, norme şi reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei.

Art. 40. - Autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile poate emite ordine, norme şi reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei aeronautice.

Art. 41. - În cazul conflictelor colective de muncă grevele nu pot afecta:

a) efectuarea şi consemnarea regulată a observaţiilor şi măsurătorilor în reţeaua naţională de supraveghere meteorologică;

b) semnalarea şi urmărirea fenomenelor meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieţi omeneşti;

c) îndeplinirea obligaţiilor legale privind apărarea naţională şi protecţia meteorologică a navigaţiei aeriene, maritime şi fluviale, a traficului rutier, precum şi a celor stipulate prin convenţii internaţionale la care România este parte.

Art. 42. - În situaţii de război, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, Centrul meteorologic naţional poate trece în subordinea acestuia. În acest caz, Ministerul Apărării Naţionale îi stabileşte sediul şi eventualele atribuţii specifice.

Art. 43. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării*) ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Legea nr. 139/2000 a fost publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000.

 

ANEXĂ

 

SEMNIFICAŢIA

termenilor tehnici folosiţi în cuprinsul legii

 

În sensul prezentei legi, prin termenii înscrişi mai jos se înţelege:

1. date meteorologice - rezultatul observaţiilor şi măsurătorilor efectuate sau înregistrate la staţiile şi posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar şi prin satelit. Ele reprezintă exprimarea cantitativă a parametrilor atmosferici care caracterizează la un moment dat starea vremii într-un loc determinat;

2. observator aerologic - staţie meteorologică specială destinată măsurării parametrilor meteorologici ai atmosferei în altitudine;

3. observator radar - staţie meteorologică specială destinată depistării şi urmăririi fenomenelor meteorologice potenţial periculoase, prin metode radioelectrice;

4. platformă meteorologică - suprafaţa de teren aferentă staţiei meteorologice, destinată amplasării aparatelor şi instrumentelor meteorologice cu care se execută programe de observaţii şi măsurători meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautică, după caz;

5. post meteorologic - unitate meteorologică specială reprezentând locul şi amenajările destinate în principal măsurării precipitaţiilor atmosferice;

6. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza şi prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte privind condiţiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizări şi orice alte caracterizări ale stării şi evoluţiei vremii;

7. reţea naţională de supraveghere meteorologică - sistemul de staţii, posturi, observatoare şi servicii teritoriale destinate activităţii meteorologice;

8. staţie meteorologică - unitatea de bază în activitatea meteorologică, reprezentând locul şi amenajările necesare în care se execută observaţii şi măsurători meteorologice după metodologia şi cu avizul Centrului meteorologic naţional;

9. zonă de protecţie meteorologică absolută - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare latură a acestuia, stabilit conform recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, în care sunt interzise executarea oricăror instalaţii supraterane de irigaţii şi plantarea de culturi agricole înalte.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.