MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 396/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 396         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 mai 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            720. - Ordin al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 mai 2014.

Nr. 720.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora

 

TITLUL I

Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

 

CAPITOLUL I

Operaţiuni care se efectuează la data de 1 iulie 2014 pentru transferul sumelor din conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului în conturile temporare de venituri şi cheltuieli bugetare

 

A. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetare

A.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanţare “Integral venituri proprii”

Art. 1. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) totalul sumelor reprezentând venituri proprii încasate în anul 2014, diminuate cu eventualele depozite constituite din veniturile curente ale anului 2014 care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014, din conturile de disponibilităţi în care au fost încasate sumele respective În contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

(2) Sumele reprezentând venituri ale anului 2014 care se află în depozite, care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014, se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unităţile Trezoreriei Statului, pe data de 1 iulie 2014, din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 “Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite” în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

A.2. În cazul sumelor încasate de la finanţatori aferente surselor de finanţare: credite interne, credite externe şi fonduri externe nerambursabile

Art. 2. - (1) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituţiile publice autonome şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile, întocmit în structura prevăzută în anexa nr. 8 la Clasificată indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare OMFP nr. 1.954/2005, se virează din contul de disponibil corespunzător în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare al bugetului fondurilor externe nerambursabile, astfel:

- la subdiviziunea de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”, în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat atât cu venituri, cât şi cu cheltuieli;

- la subdiviziunea de venituri bugetare 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat numai cu cheltuieli.

(2) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe se virează din contul de disponibil corespunzător, ca sursă de finanţare a cheltuielilor bugetelor respective, la următoarele subdiviziuni de venituri bugetare, după caz:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”.

B. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetare

B.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanţare “Integral venituri proprii”

Art. 3. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii prezintă unităţilor Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite la nivelul totalului plăţilor de casă care au fost efectuate în anul 2014 din conturile de disponibilităţi prin care şi-au derulat bugetul respectiv.

(2) Plăţile prevăzute la alin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului de venituri proprii - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, în conturile de disponibil din care s-au efectuat plăţile care fac obiectul regularizării.

(3) Pentru operaţiunile de plăţi prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.

B.2. În cazul cheltuielilor bugetare aferente surselor de finanţare: credite interne, credite externe şi fonduri externe nerambursabile

Art. 4. - (1) La data de 1 iulie 2014 instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii prezintă unităţilor Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pe fiecare sursă de finanţare, la nivelul totalului plăţilor de casă care au fost efectuate în anul 2014 din bugetele aferente surselor de finanţare respective.

(2) Plăţile prevăzute la alin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului creditelor interne, bugetului creditelor externe sau bugetului fondurilor externe nerambursabile, după caz - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare -

Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, în conturile de disponibil din care s-au efectuat plăţile care fac obiectul regularizării.

(3) Pentru operaţiunile de plăţi prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.

C. Operaţiunile de transfer al excedentelor bugetare înregistrate la finele anului 2013 şi al disponibilităţilor aferente veniturilor proprii, creditelor interne, creditelor externe şi fondurilor externe nerambursabile provenind din anii anteriori

C.1. În cazul excedentului aferent sursei de finanţare “Integral venituri proprii”

Art. 5. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) excedentul bugetului de venituri proprii înregistrat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, în conturile corespunzătoare de excedente bugetare prevăzute la pct. II din anexă. Sumele care se transferă în conturile corespunzătoare de excedente bugetare se diminuează cu excedentul utilizat pentru constituirea depozitelor care nu au ajuns la scadenţă la data la care se efectuează transferul.

(2) Sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăţi în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent, prevăzut la pct. II din anexă, în care au fost transferate, potrivit prevederilor alin. (1), în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

C.2. În cazul surselor de finanţare aferente creditelor interne, creditelor externe şi fondurilor externe nerambursabile provenind din anii anteriori

Art. 6. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii care au avut aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât şi cheltuieli şi au înregistrat la finele anului 2013 excedent al acestui buget transferă excedentul cumulat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul corespunzător de excedent al bugetului respectiv prevăzut la pct. II din anexă. Concomitent, sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăţi în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent, prevăzut la pct. II din anexă, în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

(2) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, care nu au avut aprobate venituri în bugetul fondurilor externe nerambursabile, virează ca sursă de finanţare, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), sumele reprezentând disponibilităţi din fonduri externe nerambursabile aflate în soldul conturilor de disponibilităţi la finele anului 2013 în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”.

(3) Sumele reprezentând disponibilităţi din credite interne şi credite externe aflate în soldul conturilor de disponibilităţi la finele anului 2013 se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) la data de 1 iulie 2014, ca sursă de finanţare a cheltuielilor bugetelor respective, la subdiviziunile de venituri bugetare, după caz:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe.

D. Operaţiuni efectuate de unităţile Trezoreriei Statului, aferente depozitelor constituite în anul 2014 de Instituţiile publice autonome şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014

Art. 7. - (1) Sumele reprezentând venituri ale anului 2014 care se află în depozite care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014 se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unităţile Trezoreriei Statului, la scadenţă, din contul de disponibil 44.01 “Depozite ale instituţiilor publice pe 1 lună” şi din contul 44.02 “Depozite ale instituţiilor publice pe 3 luni”, după caz, în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 “Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite”.

(2) Depozitele care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014 constituite din excedentul înregistrat la finele anului 2013 se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unităţile Trezoreriei Statului, la scadenţă, din contul de disponibil 44.01 “Depozite ale instituţiilor publice pe 1 lună” şi din contul 44.02 “Depozite ale instituţiilor publice pe 3 luni”, după caz, la data expirării depozitelor constituite la unităţile Trezoreriei Statului, în contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă.

            E. Prevederi aplicabile unor conturi de disponibilităţi

            Art. 8. - Prevederile lit. A-D nu se aplică sumelor aflate în soldurile conturilor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 80.

 

CAPITOLUL II

Operaţiuni care se efectuează în perioada 1 iulie 2014- 31 august 2014 pentru transferul sumelor din conturile temporare de venituri şi cheltuieli bugetare în conturile corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise pe structura clasificaţiei bugetare COFOG 3

 

A. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetare

A.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanţare „Integral venituri proprii”

Art. 9. - Instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii procedează la distribuirea, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), a tuturor sumelor transferate potrivit prevederilor art. 1, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. La finele zilei de 31 august 2014, contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” nu va mai prezenta sold.

A.2. În cazul veniturilor bugetare aferente surselor de finanţare: credite Interne, credite externe şi fonduri externe nerambursabile

Art. 10. - (1) Instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, care au aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât şi cheltuieli, procedează la distribuirea veniturilor bugetare care au fost transferate potrivit prevederilor art. 2, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la care sumele respective au fost aprobate în bugetele fondurilor externe nerambursabile. La finele zilei de 31 august 2014, conturile de venituri bugetare aferente subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” nu vor mai prezenta sold.

(2) Sumele aferente bugetelor fondurilor externe nerambursabile care au fost aprobate numai cu cheltuieli rămân evidenţiate în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, astfel cum au fost transferate potrivit prevederilor art. 2.

(3) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile se aplică, după caz, prevederile alin. (1) şi (2).

Art. 11. - Sumele aferente bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe transferate potrivit prevederilor art. 2 nu se transferă de instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii în alte conturi de venituri bugetare.

B. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetare

B.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanţare “Integral venituri proprii”

Art. 12. - (1) în scopul regularizării plăţilor care au fost transferate la capitolul 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare” articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, conform prevederilor art. 3, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii întocmesc şi prezintă unităţilor trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare de la capitolele şi titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăţilor efectuate din bugetul propriu în anul 2014. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.

(2) în limita creditelor bugetare deschise, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează sumele din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă în contul de cheltuieli bugetare ale bugetului de venituri proprii - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

(3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare” articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, nu vor mai prezenta sold.

B.2. În cazul cheltuielilor bugetare aferente surselor de finanţare: credite interne, credite externe şi fonduri externe nerambursabile

Art. 13. - (1) în scopul regularizării plătitor care au fost transferate la capitolul 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare” articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, “m curs de clarificare, conform prevederilor art. 4, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii întocmesc şi prezintă unităţilor Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe sau din bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, de la capitolele şi titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăţilor efectuate în anul 2014 din bugetele respective. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.

(2) în limita creditelor bugetare deschise, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) distinct pentru bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe sau bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă în contul de cheltuieli bugetare al bugetului respectiv corespunzător subdiviziunii de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

            (3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare”, articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, nu vor mai prezenta sold.

 

CAPITOLUL III

Operaţiuni care se efectuează începând cu 1 iulie 2014 de instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii

 

A. Încasarea veniturilor bugetare

A.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanţare “Integral venituri proprii”

Art. 14. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetare se încasează de instituţiile publice autonome şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii în conturi distincte de venituri bugetare deschise pe capitole, subcapitole şi paragrafe, după caz, potrivii Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli, codificate cu codul de identificare fiscală al instituţiilor publice respective.

(2) Codificarea conturilor de venituri bugetare este prevăzută în anexă.

(3) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să înştiinţeze contribuabilii şi celelalte entităţi care le datorează sume în legătură cu noile conturi de venituri bugetare în care urmează a fi virate sumele datorate începând cu 1 iulie 2014.

(4) Eventualele sume virate eronat de contribuabili şi celelalte entităţi în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele instituţiilor publice autonome şi instituţiilor publice finanţate din venituri proprii, până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”. Sumele astfel transferate se distribuie de instituţiile publice în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.

(5) Pentru sumele încasate eronat de la contribuabili şi celelalte entităţi în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele instituţiilor publice autonome şi instituţiilor publice finanţate din venituri proprii, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.

A.2. În cazul sumelor primite de la finanţatori aferente surselor de finanţare: credite interne, credite externe şi fonduri externe nerambursabile

Art. 15. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, sumele primite de la finanţatori aferente bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe se încasează de către instituţiile publice autonome şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii la subdiviziunile de venituri bugetare, după caz:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”.

(2) începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile se încasează/evidenţiază, după caz, astfel:

a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”;

c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - în conturile de venituri bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobate prin OMFP nr. 1.954/2005, şi în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, după caz.

(3) Codificarea conturilor în care se încasează sume de la finanţatori este prevăzută în anexă.

(4) Instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii au obligaţia să înştiinţeze finanţatorii sau alte entităţi care virează sume bugetelor respective în legătură cu noile conturi în care urmează a fi încasate aceste sume începând cu 1 iulie 2014.

(5) Eventualele sume virate eronat în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”. Sumele astfel transferate se distribuie de instituţiile publice în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.

(6) Pentru sumele încasate eronat de la finanţatori sau alte entităţi în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele respective, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.

B. Operaţiuni specifice deschiderii de credite bugetare

B.1. Deschiderea de credite bugetare din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice autonome şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

Art. 16. - (1) începând cu data de 25 iunie 2014, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna iulie 2014, în limita prevederilor de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele proprii la data întocmirii cererii. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivel de capitol şi titlu de cheltuială.

(2) Instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care au în subordine instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari/terţiari de credite au obligaţia de a le repartiza acestora şi de a le aproba, în condiţiile legii, bugete de venituri şi cheltuieli.

(3) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) întocmesc cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru necesităţile proprii, trimestrial, în funcţie de necesităţile de finanţare ale trimestrului respectiv.

(4) în cazul în care creditele bugetare deschise trimestrial nu sunt suficiente pentru necesităţile de finanţare ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), acestea pot efectua deschideri de credite bugetare suplimentare, cu încadrarea în bugetele individuale şi în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice. În situaţia în care se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie a fiecărui an, acestea se depun la unităţile Trezoreriei Statului până cel mai târziu la data de 15 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar nu se prevede altfel.

(5) La întocmirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a se asigura că deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli aprobate în buget.

(6) în scopul încadrării în prevederile alin. (5), cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituţiile publice prevăzute la alin. (1) cărora le-au fost repartizate şi aprobate bugete potrivit prevederilor alin. (2) vor fi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există, din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului centralizat al instituţiei publice ierarhic superioare.

(7) Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) răspund pentru încadrarea în creditele bugetare trimestriale aprobate în buget în ceea ce priveşte sumele solicitate atât prin cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite pentru activitatea proprie, cât şi prin cele avizate pentru bugetele ordonatorilor de credite ierarhic inferiori în condiţiile alin. (6).

(8) Depunerea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la unităţile Trezoreriei Statului se efectuează cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţilor.

(9) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se înregistrează la unităţile Trezoreriei Statului în Registrul Operaţiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.

(10) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, unităţile Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:

a) concordanţa dintre semnătura şi amprenta ştampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare şi cele existente în fişele cu specimenele de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului;

b) existenţa avizului ordonatorului de credite ierarhic superior, în cazul prevăzut la alin. (6);

c) existenţa pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv;

d) existenţa altor documente prin care se justifică suma ce se solicită a fi deschisă prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, dacă prin reglementările în vigoare se prevede astfel;

e) încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite în prevederile bugetare anuale aprobate în bugetul instituţiei publice, cu următoarea excepţie:

- în cazul în care bugetele instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, se verifică încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele acestora în limitele prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) În cazul în care cererile pentru deschiderea de credite bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condiţiile de verificare prevăzute la alin. (10), acestea se restituie de către unităţile Trezoreriei Statului, cu adresă de înaintare, ordonatorilor de credite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în Registrul operaţiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.

(12) În cazuri temeinic justificate, ordonatorii de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate din conturile proprii, scop în care se întocmeşte dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, anterior datei de 25 a fiecărei luni, în două exemplare, din care un exemplar se depune la unitatea Trezoreriei Statului.

(13) Unităţile Trezoreriei Statului înregistrează dispoziţiile bugetare de retragere a creditelor bugetare în Registrul dispoziţiilor bugetare depuse la unităţile Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.

(14) În situaţia în care documentele depuse de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) sunt întocmite corect, acestea se preiau în sistem informatic de unităţile Trezoreriei Statului.

(15) Răspunderea privind persoanele care semnează cererile pentru deschiderea de credite bugetare la rubrica destinată instituţiei publice ierarhic superioare revine în exclusivitate instituţiilor publice respective, unităţile Trezoreriei Statului verificând numai ca această rubrică să fie completată.

(16) Codificarea conturilor de credite bugetare este prevăzută în anexă,

B.2. Deschiderea de credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe şi bugetul fondurilor externe nerambursabile de către instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii

Art. 17. - Instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii deschid credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe şi bugetul fondurilor externe nerambursabile potrivit procedurii prevăzute la art. 16.

C. Efectuarea cheltuielilor bugetare

C.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanţare “Integral venituri proprii”

Art. 18. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar în cadrul acestora pe titluri, articole şi alineate, după caz, potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

(2) Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare este prevăzută în anexă.

(3) Plăţile dispuse de instituţiile publice autonome şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii din conturile de cheltuieli bugetare se efectuează în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate şi a veniturilor bugetare încasate în anul curent, inclusiv a sumelor virate din excedentul anilor precedenţi, existente la data efectuării plăţilor.

(4) Documentele de plată care nu se încadrează în prevederile alin. (3) se restituie de unităţile Trezoreriei Statului instituţiilor publice care le-au depus, în scopul redimensionării sumelor solicitate la plată.

(5) Plăţile ce se efectuează de către instituţiile publice se evidenţiază în conturile de cheltuieli bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora şi potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

C.2. În cazul cheltuielilor bugetare efectuate din bugetul creditelor Interne, bugetul creditelor externe şi bugetul fondurilor externe nerambursabile

Art. 19. - Instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii efectuează cheltuieli bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe şi bugetul fondurilor externe nerambursabile cu respectarea prevederilor art. 18.

D. Operaţiuni specifice privind excedentul

D.1. Operaţiuni specifice privind excedentul sursei de finanţare “Integral venituri proprii”

Art. 20. - (1) în situaţia în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condiţiile legii, sume din excedentul anilor precedenţi necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, ca sursă de finanţare, la partea de venituri bugetare, la o poziţie distinctă, 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), în execuţie, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenţi se transferă de către instituţiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent ai bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”, pe măsura necesităţilor de finanţare.

(3) La finele anului bugetar, sumele transferate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli se restituie integral, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli” în contul corespunzător de excedent al anilor precedenţi. După efectuarea acestei operaţiuni, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii îşi închid conturile de venituri şi de cheltuieli bugetare prin contul de excedent/deficit al anului curent.

(4) în cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (3), bugetele instituţiilor publice autonome şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exerciţiului bugetar.

(5) Sumele constituite din excedentele bugetare pot fi utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, prin transferul din contul corespunzător de excedent, prevăzut la pct. II din anexă, în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.06.00 “Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”, urmând ca până la sfârşitul anului să se efectueze reîntregirea sumei din excedent bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.

D.2. Operaţiuni specifice privind excedentul/rezultatul execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi rezultatul execuţiei bugetului creditelor interne şi a bugetului creditelor externe

Art. 21. - (1) în situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri, iar instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii gestionează sume aferente acestui buget, se procedează, atât în cursul anului bugetar, cât şi la sfârşitul anului bugetar, potrivit mecanismului stabilit la art. 20 şi la prezentul articol.

(2) Instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii procedează, după caz, la sfârşitul anului bugetar, astfel:

a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - închid conturile de venituri şi cheltuieli bugetare prin contul corespunzător de excedent prevăzut în anexă;

b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare -- închid conturile de venituri şi cheltuieli bugetare prin contul 50.71.04 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor”;

c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - închid conturile de venituri şi cheltuieli bugetare potrivit prevederilor lit. a) şi b).

(3) Instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii care gestionează bugetul creditelor interne şi/sau bugetul creditelor externe procedează la sfârşitul anului bugetar la închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare prin contul 50.71.02 “Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor” şi, respectiv, 50.71.03 “Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor”, după caz.

(4) Instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii procedează la stabilirea excedentului/rezultatului execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi a rezultatului execuţiei bugetului creditelor interne şi a bugetului creditelor externe, potrivit prevederilor alin. (î) şi (2) şi normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar anual.

(5) Sumele aflate la finele anului bugetar în soldul conturilor 50.71.02 “Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor” şi 50.71.03 “Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor” şi 50.71.04 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor”, după caz, se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor, în conturile de venituri bugetare, după caz, aferente subdiviziunilor de venituri bugetare:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”;

- 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”.

E. Operaţiunile aferente depozitelor ce se constituie după data de 1 iulie 2014 de instituţiile publice autonome şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii

Art. 22. - (1) Instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii pot solicita constituirea de depozite la Trezoreria Statului din excedentele anilor precedenţi ale bugetelor de venituri şi cheltuieli sau din disponibilităţile anului curent ale bugetelor respective. Depozitele din excedentele anilor precedenţi se constituie în contul 44.01 “Depozite ale instituţiilor publice pe 1 lună” sau în contul 44.02 “Depozite ale instituţiilor publice pe 3 luni”, după caz, deschise la unităţile Trezoreriei Statului la solicitarea instituţiilor publice.

(2) Depozitele care se constituie din disponibilităţile anului curent se virează de către unităţile Trezoreriei Statului din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 “Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite”, în contul 44.03 “Depozite ale instituţiilor publice din disponibilităţile anului curent pe 1 lună” sau în contul 44.04 “Depozite ale instituţiilor publice din disponibilităţile anului curent pe 3 luni”, după caz, deschise la unităţile Trezoreriei Statului la solicitarea instituţiilor publice.

(3) Depozitele din disponibilităţile anului curent se pot constitui pe 1 lună sau pe 3 luni, fără ca scadenţa acestora să depăşească finele anului bugetar.

F. Precizări referitoare la conturile de disponibilităţi

Art. 23. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, pe numele instituţiilor publice autonome şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pot fi deschise la unităţile Trezoreriei Statului numai conturile de disponibilităţi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 80.

(2) Deschiderea la unităţile Trezoreriei Statului pe numele instituţiilor publice autonome şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a altor conturi de disponibilităţi decât cele prevăzute la alin. (1) se poate efectua numai în cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

G. Precizări cu caracter general

Art. 24. - În situaţia în care anumiţi indicatori din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, sunt detaliaţi la nivel de subcapitol şi paragraf - la partea de venituri bugetare şi la nivel de subcapitol şi paragraf şi respectiv, la nivel de articol şi alineat - la partea de cheltuieli bugetare, iar veniturile şi cheltuielile bugetare aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome şi, instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii aprobate pentru anul 2014 nu sunt astfel detaliate, instituţiile publice respective vor lua măsurile necesare pentru detalierea şi prezentarea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor individuale detaliate potrivit clasificaţiei bugetare.

Art. 25. - (1) Prevederile prezentului titlu se aplică în mod corespunzător şi de instituţiile publice care gestionează sume aferente bugetului privind activitatea de privatizare.

            (2) Prevederile prezentului titlu referitoare la fonduri externe nerambursabile se aplică şi de Administraţia Fondului pentru Mediu.

 

TITLUL II

Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii

 

CAPITOLUL I

Operaţiuni care se efectuează la data de 1 iulie 2014 pentru transferul sumelor din conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului în conturile temporare de venituri şi cheltuieli bugetare

 

A. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetare

A.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanţare “Venituri proprii şi subvenţii”

Art. 26. - La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) totalul sumelor reprezentând venituri proprii şi subvenţii încasate în anul 2014 din conturile de disponibilităţi în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

A.2. În cazul sumelor încasate de la finanţatori aferente surselor de finanţare: credite Interne, credite externe şi fonduri externe nerambursabile

Art. 27. - (1) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile, întocmit în structura prevăzută în anexa nr. 8 la Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, se virează din contul de disponibil corespunzător în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare al bugetului fondurilor externe nerambursabile, astfel:

- la subdiviziunea de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”, în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat atât cu venituri, cât şi cu cheltuieli;

- la subdiviziunea de venituri bugetare 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat numai cu cheltuieli.

(2) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe se virează din contul de disponibil corespunzător ca sursă de finanţare a cheltuielilor bugetelor respective la următoarele subdiviziuni de venituri bugetare, după caz:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”.

B. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetare

B.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanţare “Venituri proprii şi subvenţii”

Art. 28. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii prezintă unităţilor Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite la nivelul totalului plăţilor de casă care au fost efectuate în anul 2014 din conturile de disponibilităţi prin care şi-au derulat bugetul respectiv.

(2) Plăţile prevăzute la aţin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului de venituri proprii şi subvenţii - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare” în conturile de disponibil din care s-au efectuat plăţile care fac obiectul regularizării.

(3) Pentru operaţiunile de plăţi prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.

B.2. În cazul cheltuielilor bugetare aferente surselor de finanţare: credite interne, credite externe şi fonduri externe nerambursabile

Art. 29. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii prezintă unităţilor Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pe fiecare sursă de finanţare, la nivelul totalului plăţilor de casă care au fost efectuate în anul 2014 din bugetele aferente surselor de finanţare respective.

(2) Plăţile prevăzute la alin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului creditelor interne, bugetului creditelor externe sau bugetului fondurilor externe nerambursabile, după caz - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare” în conturile de disponibil din care s-au efectuat plăţile care fac obiectul regularizării.

(3) Pentru operaţiunile de plăţi prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.

C. Operaţiunile de transfer al excedentelor bugetare înregistrate la finele anului 2013 şi al disponibilităţilor aferente veniturilor proprii şi subvenţiilor, creditelor interne, creditelor externe şi fondurilor externe nerambursabile provenind din anii anteriori

C.1. În cazul excedentului aferent sursei de finanţare “Venituri proprii şi subvenţii”

Art. 30. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) excedentul bugetului de venituri proprii şi subvenţii înregistrat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, în conturile corespunzătoare de excedente bugetare prevăzute la pct. II din anexă.

(2) Sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăţi în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în care au fost transferate potrivit prevederilor alin. (1) în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

(3) Sumele constituite din excedentele bugetare pot fi utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, prin transferul din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în care au fost transferate potrivit prevederilor alin. (1) în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.06.00 “Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”, urmând ca până la sfârşitul anului să se efectueze reîntregirea sumei din excedent bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă.

C.2. În cazul surselor de finanţare aferente creditelor interne, creditelor externe şi fondurilor externe nerambursabile provenind din anii anteriori

Art. 31. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii care au avut aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât şi cheltuieli şi au înregistrat la finele anului 2013 excedent al acestui buget transferă excedentul cumulat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul corespunzător de excedent al bugetului respectiv prevăzut la pct. II din anexă. Concomitent, sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăţi în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

(2) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii care nu au avut aprobate venituri în bugetul fondurilor externe nerambursabile virează ca sursă de finanţare, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), sumele reprezentând disponibilităţi din fonduri externe nerambursabile aflate în soldul conturilor de disponibilităţi la finele anului 2013, în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”.

(3) Sumele reprezentând disponibilităţi din credite interne şi credite externe aflate în soldul conturilor de disponibilităţi la finele anului 2013 se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 1 iulie 2014, ca sursă de finanţare a cheltuielilor bugetelor respective, la subdiviziunile de venituri bugetare, după caz:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”.

D. Prevederi aplicabile unor conturi de disponibilităţi

            Art. 32. - Prevederile lit. A-C nu se aplică sumelor aflate în soldurile conturilor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 80.

 

CAPITOLUL II

Operaţiuni care se efectuează în perioada 1 iulie 2014- 31 august 2014 pentru transferul sumelor din conturile temporare de venituri şi cheltuieli bugetare în conturile corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise pe structura clasificaţiei bugetare COFOG 3

 

A. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetare

A.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanţare “Venituri proprii şi subvenţii”

Art. 33. - Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii procedează la distribuirea, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), a tuturor sumelor transferate potrivit prevederilor art. 26, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. La finele zilei de 31 august 2014, contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” nu va mai prezenta sold.

A.2. În cazul veniturilor bugetare aferente surselor de finanţare: credite interne, credite externe şi fonduri externe nerambursabile

Art. 34. - (1) Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii care au aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât şi cheltuieli procedează la distribuirea veniturilor bugetare care au fost transferate potrivit prevederilor art. 27, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la care sumele respective au fost aprobate în bugetele fondurilor externe nerambursabile. La finele zilei de 31 august 2014, conturile de venituri bugetare aferente subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” nu vor mai prezenta sold.

(2) Sumele aferente bugetelor fondurilor externe nerambursabile care au fost aprobate numai cu cheltuieli rămân evidenţiate în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, astfel cum au fost transferate potrivit prevederilor art. 27.

(3) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile, se aplică, după caz, prevederile alin. (1) şi (2).

Art. 35. - Sumele aferente bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe transferate potrivit prevederilor art. 27 nu se transferă de instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii în alte conturi de venituri bugetare.

B. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetare

B.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanţare “Venituri proprii şi subvenţii”

Art. 36. - (1) în scopul regularizării plăţilor care au fost transferate la capitolul 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare”, articolul 01

“Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, conform prevederilor art. 28, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii întocmesc şi prezintă unităţilor Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare de la capitolele şi titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăţilor efectuate din bugetul propriu în anul 2014. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.

(2) în limita creditelor bugetare deschise, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează sumele din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă în contul de cheltuieli bugetare ale bugetului de venituri proprii şi subvenţii - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

(3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare”, articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, nu vor mai prezenta sold.

B.2. În cazul cheltuielilor bugetare aferente surselor de finanţare: credite interne, credite externe şi fonduri externe nerambursabile

Art. 37. - (1) în scopul regularizării plăţilor care au fost transferate la capitolul 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare”, articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, conform prevederilor art. 29, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii întocmesc şi prezintă unităţilor Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe sau din bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, de la capitolele şi titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăţilor efectuate în anul 2014 din bugetele respective. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.

(2) în limita creditelor bugetare deschise, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) distinct pentru bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe sau bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă, în contul de cheltuieli bugetare al bugetului respectiv corespunzător subdiviziunii de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

            (3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare”, articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, nu vor mai prezenta sold.

 

CAPITOLUL III

Operaţiuni care se efectuează începând cu 1 iulie 2014 de instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii

 

A. Încasarea veniturilor bugetara

A.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanţare “Venituri proprii şi subvenţii”

Art. 38. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetare se încasează de instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii în conturi distincte de venituri bugetare deschise pe capitole, subcapitole şi paragrafe, după caz, potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli, codificate cu codul de identificare fiscală al instituţiilor publice respective.

(2) Codificarea conturilor de venituri bugetare este prevăzută în anexă.

(3) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să înştiinţeze contribuabilii şi celelalte entităţi care le datorează sume în legătură cu noile conturi de venituri bugetare în care urmează a fi virate sumele datorate începând cu 1 iulie 2014.

(4) Eventualele sume virate eronat de contribuabili şi celelalte entităţi în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”. Sumele astfel transferate se distribuie de instituţiile publice, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare, în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.

(5) Pentru sumele încasate eronat de la contribuabili şi celelalte entităţi în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.

A.2. În cazul sumelor primite de la finanţatori aferente surselor de finanţare: credite interne, credite externe şi fonduri externe ne rambursabile

Art. 39. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, sumele primite de la finanţatori aferente bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe se încasează de către instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii la subdiviziunile de venituri bugetare, după caz:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”.

(2) începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile se încasează/evidenţiază, după caz, astfel:

a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b) în cazul în care bugetul fond urii or externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”;

c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - în conturile de venituri bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, şi în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, după caz.

(3) Codificarea conturilor în care se încasează sume de la finanţatori este prevăzută în anexă.

(4) Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii au obligaţia să înştiinţeze finanţatorii sau alte entităţi care virează sume bugetelor respective în legătură cu noile conturi în care urmează a fi încasate aceste sume începând cu 1 iulie 2014.

(5) Eventualele sume virate eronat în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe, până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”. Sumele astfel transferate se distribuie de instituţiile publice, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare, în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.

(6) Pentru sumele încasate eronat de la finanţatori sau alte entităţi în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele respective, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.

B. Operaţiuni specifice deschiderii de credite bugetare

B.1. Deschiderea de credite bugetare din bugetul de venituri şi cheltuieli al Instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii

Art. 40. - (1) începând cu data de 25 iunie 2014, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna iulie 2014, în limita prevederilor de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele proprii la data întocmirii cererii. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivel de capitol şi titlu de cheltuială.

(2) Instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care au în subordine instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari/terţiari de credite au obligaţia de a le repartiza acestora şi de a le aproba, în condiţiile legii, bugete de venituri şi cheltuieli.

(3) Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii virează subvenţiile primite de la ordonatorul principal de credite şi care sunt cuvenite instituţiilor publice din subordine, din contul propriu de venituri bugetare în care acestea au fost încasate de la ordonatorul principal de credite în acelaşi cont de venituri bugetare deschis pe numele ordonatorilor terţiari de credite subordonaţi cărora acestea se cuvin.

(4) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) întocmesc cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru necesităţile proprii trimestrial, în funcţie de necesităţile de finanţare ale trimestrului respectiv.

(5) în cazul în care creditele bugetare deschise trimestrial nu sunt suficiente pentru necesităţile de finanţare ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), acestea pot efectua deschideri de credite bugetare suplimentare, cu încadrarea în bugetele individuale şi în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice. În situaţia în care se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie a fiecărui an, acestea se depun la unităţile Trezoreriei Statului până cel mai târziu la data de 15 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar nu se prevede altfel.

(6) La întocmirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a se asigura că deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli aprobate în buget.

(7) în scopul încadrării în prevederile alin. (6), cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituţiile publice prevăzute la alin. (1) cărora le-au fost repartizate şi aprobate bugete potrivit prevederilor alin. (2) vor fi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există, din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului centralizat al instituţiei publice ierarhic superioare.

(8) Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) răspund pentru încadrarea în creditele bugetare trimestriale aprobate în buget în ceea ce priveşte sumele solicitate atât prin cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite pentru activitatea proprie, cât şi prin cele avizate pentru bugetele ordonatorilor de credite ierarhic inferiori în condiţiile alin. (7).

(9) Depunerea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la unităţile Trezoreriei Statului se efectuează cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţilor.

(10) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se înregistrează la unităţile Trezoreriei Statului în Registrul operaţiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.

(11) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, unităţile Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:

a) concordanţa dintre semnătura şi amprenta ştampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare şi cele existente în fişele cu specimenele de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului;

b) existenţa avizului ordonatorului de credite ierarhic superior, în cazul prevăzut la alin. (7);

c) existenţa pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv;

d) existenţa altor documente prin care se justifică suma ce se solicită a fi deschisă prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, dacă prin reglementările în vigoare se prevede astfel;

e) încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite în prevederile bugetare anuale aprobate în bugetul instituţiei publice, cu următoarea excepţie:

- în cazul în care bugetele instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, se verifică încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele acestora în limitele prevăzute fa art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) În cazul în care cererile pentru deschiderea de credite bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condiţiile de verificare prevăzute la alin. (11), acestea se restituie de către unităţile Trezoreriei Statului, cu adresă de înaintare, ordonatorilor de credite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în Registrul operaţiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.

(13) În cazuri temeinic justificate, ordonatorii de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate din conturile proprii, scop în care se întocmeşte dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, anterior datei de 25 a fiecărei luni, în două exemplare, din care un exemplar se depune la unitatea Trezoreriei Statului.

(14) Unităţile Trezoreriei Statului înregistrează dispoziţiile bugetare de retragere a creditelor bugetare în Registrul dispoziţiilor bugetare depuse la unităţile Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.

(15) În situaţia în care documentele depuse de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) sunt întocmite corect, acestea se preiau în sistem informatic de unităţile Trezoreriei Statului.

(16) Răspunderea privind persoanele care semnează cererile pentru deschiderea de credite bugetare la rubrica destinată instituţiei publice ierarhic superioare revine în exclusivitate instituţiilor publice respective, unităţile Trezoreriei Statului verificând numai ca această rubrică să fie completată.

(17) Codificarea conturilor de credite bugetare este prevăzută în anexă.

B.2. Deschiderea de credite bugetare din bugetul creditelor Interne, bugetul creditelor externe şi bugetul fondurilor externe nerambursabile de către Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii

Art. 41. - Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii deschid credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe şi bugetul fondurilor externe nerambursabile potrivit procedurii prevăzute la art. 40.

C. Efectuarea cheltuielilor bugetare

C.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanţare “Venituri proprii şi subvenţii”

Art. 42. - (1 j începând cu data de 1 iulie 2014, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar în cadrul acestora pe titluri, articole şi alineate, după caz, potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

(2) Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare este prevăzută în anexă.

(3) Plăţile dispuse de instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii din conturile de cheltuieli bugetare se efectuează în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate şi a veniturilor bugetare încasate în anul curent, inclusiv a sumelor virate din excedentul anilor precedenţi, existente la data efectuării plăţilor.

(4) Documentele de plată care nu se încadrează în prevederile alin. (3) se restituie de unităţile Trezoreriei Statului instituţiilor publice care le-au depus, în scopul redimensionării sumelor solicitate la plată.

(5) Plăţile ce se efectuează de către instituţiile publice se evidenţiază în conturile de cheltuieli bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora şi potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

C.2. În cazul cheltuielilor bugetare efectuate din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe şi bugetul fondurilor externe ne rambursabile

Art. 43. - Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii efectuează cheltuieli bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe şi bugetul fondurilor externe nerambursabile cu respectarea prevederilor art. 42.

D. Operaţiuni specifice privind excedentul

D.1. Operaţiuni specifice privind excedentul sursei de finanţare “Venituri proprii şi subvenţii”

Art. 44. - (1) în situaţia în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condiţiile legii, sume din excedentul anilor precedenţi necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, ca sursă de finanţare, la partea de venituri bugetare, la o poziţie distinctă 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), în execuţie, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenţi se transferă de către instituţiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”, pe măsura necesităţilor de finanţare.

(3) La finele anului bugetar, sumele transferate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli se restituie integral, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli” în contul corespunzător de excedent al anilor precedenţi. După efectuarea acestei operaţiuni, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii îşi închid conturile de venituri şi de cheltuieli bugetare prin contul de excedent/deficit al anului curent.

(4) în cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (3), bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exerciţiului bugetar.

(5) Sumele constituite din excedentele bugetare pot fi utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, prin transferul din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.06.00 “Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”, urmând ca până la sfârşitul anului să se efectueze reîntregirea sumei din excedent bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.

D.2. Operaţiuni specifice privind excedentul/rezultatul execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi rezultatul execuţiei bugetului creditelor interne şi a bugetului creditelor externe

Art. 45. - (1) în situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri, iar instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii gestionează sume aferente acestui buget se procedează, atât în cursul anului bugetar, cât şi la sfârşitul anului bugetar, potrivit mecanismului stabilit la art. 44 şi la prezentul articol.

(2) Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii procedează, după caz, la sfârşitul anului bugetar, astfel:

a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - Închid conturile de venituri şi cheltuieli bugetare prin contul corespunzător de excedent prevăzut în anexă;

b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - închid conturile de venituri şi cheltuieli bugetare prin contul 50.71.04 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor”;

c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - închid conturile de venituri şi cheltuieli bugetare potrivit prevederilor lit. a) şi b).

(3) Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii care gestionează bugetul creditelor interne şi/sau bugetul creditelor externe procedează la sfârşitul anului bugetar la închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare prin conturile 50.71.02 “Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor” şi 50.71.03 “Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate În anul curent şi reportate în anul următor”, după caz.

(4) Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii procedează la stabilirea excedentului/rezultatului execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi a rezultatului execuţiei bugetului creditelor interne şi a bugetului creditelor externe potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) şi normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar anual.

(5) Sumele aflate la finele anului bugetar în soldul conturilor 50.71.02 “Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor”, 50.71.03 “Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor” şi 50.71.04 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor”, după caz, se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor, în conturile de venituri bugetare, după caz, aferente subdiviziunilor de venituri bugetare:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”;

- 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”.

E. Precizări referitoare la conturile de disponibilităţi

Art. 46. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, pe numele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pot fi deschise la unităţile Trezoreriei Statului numai conturile de disponibilităţi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 80.

(2) Deschiderea la unităţile Trezoreriei Statului pe numele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii a altor conturi de disponibilităţi decât cele prevăzute la alin. (1) se poate efectua numai în cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

F. Precizări cu caracter general

            Art. 47. - În situaţia în care anumiţi indicatori din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, sunt detaliaţi la nivel de subcapitol şi paragraf - la partea de venituri bugetare şi la nivel de subcapitol şi paragraf şi, respectiv, la nivel de articol şi alineat - la partea de cheltuieli bugetare, iar veniturile şi cheltuielile bugetare aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii aprobate pentru anul 2014 nu sunt astfel detaliate, instituţiile publice respective vor lua măsurile necesare pentru detalierea şi prezentarea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor individuale detaliate potrivit clasificaţiei bugetare.

 

TITLULUI

Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice

 

CAPITOLUL I

Operaţiuni care se efectuează la data de 1 iulie 2014 pentru transferul sumelor din conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului în conturile temporare de venituri şi cheltuieli bugetare

 

A. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetare aferente sursei de finanţare “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”

Art. 48. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) totalul sumelor reprezentând venituri proprii ale activităţii încasate în anul 2014, diminuate cu eventualele depozite constituite din veniturile curente ale anului 2014, care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014, din conturile de disponibilităţi în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

(2) Sumele reprezentând venituri ale anului 2014 care se află în depozite care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014 se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unităţile Trezoreriei Statului, la data de 1 iulie 2014, din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 “Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite” în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

B. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetare aferente sursei de finanţare “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”

Art. 49. - (1) La data de 1 iulie 2014. instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii prezintă unităţilor Trezoreriei Statului prin care îşi derulează activitatea ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite la nivelul totalului plăţilor de casă care au fost efectuate în anul 2014 din conturile de disponibilităţi prin care şi-au derulat bugetul activităţile respective.

(2) Plăţile prevăzute la alin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului activităţii finanţate din venituri proprii ~- subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare” în conturile de disponibil din care s-au efectuat plăţile care fac obiectul regularizării.

(3) Pentru operaţiunile de plăţi prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.

C. Operaţiunile de transfer al excedentelor bugetare înregistrate la finele anului 2013 şi al disponibilităţilor aferente sursei de finanţare “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” provenind din anii anteriori

Art. 50. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) excedentul bugetului de venituri proprii al activităţii înregistrat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, în conturile corespunzătoare de excedente bugetare prevăzute la pct. II din anexă. Sumele care se transferă în conturile corespunzătoare de excedente bugetare se diminuează cu excedentul utilizat pentru constituirea depozitelor care nu au ajuns la scadenţă la data la care se efectuează transferul.

(2) Sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăţi în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în care au fost transferate potrivit prevederilor alin. (1) în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

(3) Sumele constituite din excedentele bugetare pot fi utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, prin transferul din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în care au fost transferate potrivit prevederilor alin. (1) în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.06.00 “Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”, urmând ca până la sfârşitul anului să se efectueze reîntregirea sumei din excedent bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.

D. Operaţiuni efectuate de unităţile Trezoreriei Statului aferente depozitelor constituite în anul 2014 de instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii şi care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014

Art. 51. - (1) Sumele reprezentând venituri ale anului 2014 care se află în depozite care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014 se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unităţile Trezoreriei Statului, la scadenţă, din contul de disponibil 44.01 “Depozite ale instituţiilor publice pe 1 lună” şi din contul 44.02 “Depozite ale instituţiilor publice pe 3 luni”, după caz, în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 “Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite”.

            (2) Depozitele care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014 constituite din excedentul înregistrat la finele anului 2013 se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unităţile Trezoreriei Statului, la scadenţă, din contul de disponibil 44.01 “Depozite ale instituţiilor publice pe 1 lună” şi din contul 44.02 “Depozite ale instituţiilor publice pe 3 luni”, după caz, la data expirării depozitelor constituite la unităţile Trezoreriei Statului, în contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă.

 

CAPITOLUL II

Operaţiuni care se efectuează în perioada 1 iulie 2014- 31 august 2014 pentru transferul sumelor din conturile temporare de venituri şi cheltuieli bugetare în conturile corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise pe structura clasificaţiei bugetare COFOG 3

 

A. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetare aferente sursei de finanţare “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”

Art. 52. - Instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii procedează la distribuirea, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), a tuturor sumelor transferate potrivit prevederilor art. 48, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. La finele zilei de 31 august 2014, contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” nu va mai prezenta sold.

B. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetare aferente sursei de finanţare “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”

Art. 53. - (1) în scopul regularizării plăţilor care au fost transferate la capitolul 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare”, articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, conform prevederilor art. 49, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii întocmesc şi prezintă unităţilor Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare de la capitolele şi titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăţilor efectuate din bugetul activităţii finanţate din venituri proprii în anul 2014. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.

(2) În limita creditelor bugetare deschise, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează sumele din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă în contul de cheltuieli bugetare ale bugetului de venituri proprii al activităţii - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

            (3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare”, articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, nu vor mai prezenta sold.

 

CAPITOLUL III

Operaţiuni care se efectuează începând cu 1 iulie 2014 de instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

A. Încasarea veniturilor bugetare aferente sursei de finanţare “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”

Art. 54. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetare se încasează de instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii în conturi distincte de venituri bugetare deschise pe capitole, subcapitole şi paragrafe, după caz, potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la unităţile Trezoreriei Statului prin care se gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii, codificate cu codul de identificare fiscală al instituţiilor publice care au înfiinţate activităţile respective.

(2) Codificarea conturilor de venituri bugetare este prevăzută în anexă.

(3) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să înştiinţeze contribuabilii şi celelalte entităţi care le datorează sume în legătură cu noile conturi de venituri bugetare în care urmează a fi virate sumele datorate începând cu 1 iulie 2014.

(4) Eventualele sume virate eronat de contribuabili şi celelalte entităţi în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele activităţilor instituţiilor publice respective, până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”. Sumele astfel transferate se distribuie de instituţiile publice, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare, în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.

(5) Pentru sumele încasate eronat de la contribuabili şi celelalte entităţi în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele activităţilor instituţiilor publice respective, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.

B. Operaţiuni specifice deschiderii de credite bugetare din bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice

Art. 55. - (1) începând cu data de 25 iunie 2014, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna iulie 2014, în limita prevederilor de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii la data întocmirii cererii. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivel de capitol şi titlu de cheltuială.

(2) Instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care au în subordine instituţii publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari/terţiari de credite au obligaţia de a le repartiza acestora şi de a le aproba, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli.

(3) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) întocmesc cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru necesităţile proprii activităţilor, trimestrial, în funcţie de necesităţile de finanţare ale trimestrului respectiv.

(4) în cazul în care creditele bugetare deschise trimestrial nu sunt suficiente pentru necesităţile de finanţare ale activităţilor instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), acestea pot efectua deschideri de credite bugetare suplimentare, cu încadrarea în bugetele individuale ale activităţilor şi în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice. În situaţia în care se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie a fiecărui an, acestea se depun la unităţile Trezoreriei Statului până cel mai târziu la data de 15 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar nu se prevede altfel.

(5) La întocmirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a se asigura că deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli aprobate în buget.

(6) În scopul încadrării În prevederile alin. (5), cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituţiile publice prevăzute la alin. (1) cărora le-au fost repartizate şi aprobate bugete potrivit prevederilor alin. (2) vor fi avizate de Către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există, din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului centralizat al instituţiei publice ierarhic superioare.

(7) Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) răspund pentru încadrarea în creditele bugetare trimestriale aprobate în buget în ceea ce priveşte sumele solicitate atât prin cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite pentru activitatea proprie, cât şi prin cele avizate pentru bugetele ordonatorilor de credite ierarhic inferiori în condiţiile alin. (6).

(8) Depunerea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la unităţile Trezoreriei Statului se efectuează cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţilor.

(9) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se înregistrează la unităţile Trezoreriei Statului în Registrul operaţiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.

(10) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, unităţile Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:

a) concordanţa dintre semnătura şi amprenta ştampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare şi cele existente în fişele cu specimenele de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului;

b) existenţa avizului ordonatorului de credite ierarhic superior, în cazul prevăzut la alin. (6);

c) existenţa pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv;

d) existenţa altor documente prin care se justifică suma ce se solicită a fi deschisă prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, dacă prin reglementările în vigoare se prevede astfel;

e) încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite în prevederile bugetare anuale aprobate în bugetul activităţii instituţiei publice, cu următoarea excepţie:

- în cazul în care bugetele activităţilor instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, se verifică încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele acestora în limitele prevăzute la art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

(11) În cazul în care cererile pentru deschiderea de credite bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condiţiile de verificare prevăzute la alin. (10), acestea se restituie de către unităţile Trezoreriei Statului, cu adresă de înaintare, ordonatorilor de credite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de ta data înregistrării acestora în Registrul operaţiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.

(12) În cazuri temeinic justificate, ordonatorii de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate din conturile proprii ale activităţilor, scop în care se întocmeşte dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, anterior datei de 25 a fiecărei luni, în două exemplare, din care un exemplar se depune la unitatea Trezoreriei Statului.

(13) Unităţile Trezoreriei Statului înregistrează dispoziţiile bugetare de retragere a creditelor bugetare în Registrul dispoziţiilor bugetare depuse la unităţile Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.

(14) În situaţia în care documentele depuse de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) sunt întocmite corect, acestea se preiau în sistem informatic de unităţile Trezoreriei Statului.

(15) Răspunderea privind persoanele care semnează cererile pentru deschiderea de credite bugetare la rubrica destinată instituţiei publice ierarhic superioare revine în exclusivitate instituţiilor publice respective, unităţile Trezoreriei Statului verificând numai ca această rubrică să fie completată.

(16) Codificarea conturilor de credite bugetare este prevăzută în anexă.

C. Efectuarea cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanţare “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”

Art. 56. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar în cadrul acestora pe titluri, articole şi alineate, după caz, potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

(2) Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare este prevăzută în anexă.

(3) Plăţile dispuse de instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii din conturile de cheltuieli bugetare se efectuează în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate şi a veniturilor bugetare încasate în anul curent, inclusiv a sumelor virate din excedentul anilor precedenţi existente la data efectuării plăţilor.

(4) Documentele de plată care nu se încadrează în prevederile alin. (3) se restituie de unităţile Trezoreriei Statului instituţiilor publice care le-au depus, în scopul redimensionării sumelor solicitate la plată.

(5) Plăţile care se efectuează de către instituţiile publice se evidenţiază în conturile de cheltuieli bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora şi potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

D. Operaţiuni specifice privind excedentul sursei de finanţare “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”

Art. 57. - (1) în situaţia în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condiţiile legii, sume din excedentul anilor precedenţi necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri şi cheltuieli ale activităţilor instituţiilor publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii, ca sursă de finanţare, la partea de venituri bugetare, la o poziţie distinctă, 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), în execuţie, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenţi se transferă de către instituţiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent ai bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”, pe măsura necesităţilor de finanţare,

(3) La finele anului bugetar, sumele transferate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli se restituie integral, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli” în contul corespunzător de excedent al anilor precedenţi. După efectuarea acestei operaţiuni, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii îşi închid conturile de venituri şi de cheltuieli bugetare prin contul de excedent/deficit al anului curent.

(4) în cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (3), bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exerciţiului bugetar.

(5) Sumele constituite din excedentele bugetare pot fi utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, prin transferul din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.06.00 “Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”, urmând ca până la sfârşitul anului să se efectueze reîntregirea sumei din excedent bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.

E. Operaţiunile aferente depozitelor ce se constituie după data de 1 iulie 2014 de instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii

Art. 58. - (1) Instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii pot constitui depozite la Trezoreria Statului din excedentele anilor precedenţi ale bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor respective sau din disponibilităţile anului curent ale bugetelor respective. Depozitele din excedentele anilor precedenţi se constituie în contul 44.01 “Depozite ale instituţiilor publice pe 1 lună” sau în contul 44.02 “Depozite ale instituţiilor publice pe 3 luni”, după caz, deschise la unităţile Trezoreriei Statului la solicitarea instituţiilor publice.

(2) Depozitele care se constituie din disponibilităţile anului curent se virează de către unităţile Trezoreriei Statului din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 “Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite” în contul 44.03 “Depozite ale instituţiilor publice din disponibilităţile anului curent pe 1 lună” sau în contul 44.04 “Depozite ale instituţiilor publice din disponibilităţile anului curent pe 3 luni”, după caz, deschise la unităţile Trezoreriei Statului la solicitarea instituţiilor publice.

(3) Depozitele din disponibilităţile anului curent se pot constitui pe o lună sau pe 3 luni, fără ca scadenţa acestora să depăşească finele anului bugetar.

F. Precizări cu caracter general

            Art. 59. - În situaţia în care anumiţi indicatori din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005 sunt detaliaţi la nivel de subcapitol şi paragraf - la partea de venituri bugetare şi la nivel de subcapitol şi paragraf şi, respectiv, la nivel de articol şi alineat - la partea de cheltuieli bugetare, iar veniturile şi cheltuielile aprobate în bugetele activităţilor înfiinţate pe lângă unele instituţii publice pentru anul 2014 nu sunt astfel detaliate, instituţiile publice care au înfiinţate activităţile respective vor lua măsurile necesare pentru detalierea şi prezentarea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor individuale detaliate potrivit clasificaţiei bugetare.

 

TITLUL IV

Execuţia bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor fondului de risc gestionate de instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

CAPITOLUL I

Operaţiuni care se efectuează la data de 1 iulie 2014 pentru transferul sumelor din conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului în conturile temporare de venituri şi cheltuieli bugetare

 

A. Operaţiunile de transfer al sumelor încasate de la finanţatori

Art. 60. - (1) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile, întocmit în structura prevăzută în anexa nr. 8 la Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, se virează din contul de disponibil corespunzător în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare al bugetului fondurilor externe nerambursabile, astfel:

- la subdiviziunea de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”, în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat atât cu venituri, cât şi cu cheltuieli;

- la subdiviziunea de venituri bugetare 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat numai cu cheltuieli.

(2) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe se virează din contul de disponibil corespunzător ca sursă de finanţare a cheltuielilor bugetelor respective la următoarele subdiviziuni de venituri bugetare, după caz:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”.

(3) Sumele încasate în anul 2014 de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi bugetele locale aferente bugetului fondului de risc se virează din conturile de disponibil corespunzătoare în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

B. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetare

Art. 61. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prezintă unităţilor Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmite distinct pe fiecare sursă de finanţare, la nivelul totalului plăţilor de casă care au fost efectuate în anul 2014 din bugetele aferente surselor de finanţare respective.

(2) Plăţile prevăzute la alin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului creditelor interne, bugetului creditelor externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetului fondului de risc, după caz - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, în conturile de disponibil din care s-au efectuat plăţile care fac obiectul regularizării.

(3) Pentru operaţiunile de plăţi prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.

C. Operaţiunile de transfer al excedentelor bugetare înregistrate la finele anului 2013 şi al disponibilităţilor aferente bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor fondului de risc provenind din anii anteriori

Art. 62. - (1) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate care au avut aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât şi cheltuieli şi au înregistrat la finele anului 2013 excedent al acestui buget, transferă excedentul cumulat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul corespunzător de excedent al bugetului respectiv prevăzut la pct. II din anexă. Concomitent, sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăţi în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

(2) La data de 1 iulie 2014, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) care nu au avut aprobate venituri în bugetul fondurilor externe nerambursabile virează ca sursă de finanţare, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), sumele reprezentând disponibilităţi din fonduri externe nerambursabile aflate în soldul conturilor de disponibilităţi la finele anului 2013, în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”.

(3) Sumele reprezentând disponibilităţi din credite interne şi credite externe aflate în soldul conturilor de disponibilităţi la finele anului 2013 se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 1 iulie 2014, ca sursă de finanţare a cheltuielilor bugetelor respective, la subdiviziunile de venituri bugetare, după caz:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”.

            (4) Sumele reprezentând disponibilităţi ale fondului de risc aflate în soldul conturilor de disponibilităţi la finele anului 2013, inclusiv sumele utilizate în anul 2014, se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul corespunzător de excedent al bugetului fondului de risc prevăzut la pct. IV din anexă. Sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăţi în anul 2014 se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 1 iulie 2014, din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. IV din anexă în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

 

CAPITOLUL II

Operaţiuni care se efectuează în perioada 1 iulie 2014 - 31 august 2014 pentru transferul sumelor din conturile temporare de venituri şi cheltuieli bugetare în conturile corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise pe structura clasificaţiei bugetare COFOG 3

 

A. Operaţiunile de transfer al sumelor încasate de la finanţatori

Art. 63. - (1) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate care au aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât şi cheltuieli procedează la distribuirea veniturilor bugetare care au fost transferate potrivit prevederilor art. 60, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la care sumele respective au fost aprobate în bugetele fondurilor externe nerambursabile. La finele zilei de 31 august 2014, conturile de venituri bugetare aferente subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” nu vor mai prezenta sold.

(2) Sumele aferente bugetelor fondurilor externe nerambursabile care au fost aprobate numai cu cheltuieli rămân evidenţiate în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, astfel cum au fost transferate potrivit prevederilor art. 60.

(3) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile, se aplică, după caz, prevederile alin. (1) şi (2).

(4) Sumele aferente bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe transferate potrivit prevederilor art. 60 nu se transferă de instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în alte conturi de venituri bugetare.

(5) în cazul bugetului fondului de risc, instituţiile publice finanţate din bugetul de stat şi bugetele locale virează, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), sumele transferate potrivit prevederilor art. 60 din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la care sumele respective au fost aprobate.

B. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetare

Art. 64. - (1) în scopul regularizării plăţilor care au fost transferate la capitolul 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare”, articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, conform prevederilor art. 61, instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate întocmesc şi prezintă unităţilor Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetul fondului de risc. după caz, de la capitolele şi titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăţilor efectuate în anul 2014 din bugetele respective. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.

(2) în limita creditelor bugetare deschise, instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) distinct pentru bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetul fondului de risc, după caz, din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă în contul de cheltuieli bugetare al bugetului respectiv corespunzător subdiviziunii de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 “Operaţiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”.

            (3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, subcapitolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, titlul 82 “Operaţiuni în curs de clarificare”, articolul 01 “Cheltuieli din disponibilităţi ale instituţiilor publice, în curs de clarificare”, nu vor mai prezenta sold.

 

CAPITOLUL III

Operaţiuni care se efectuează începând cu 1 iulie 2014 de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

A. Operaţiuni care se efectuează în cazul sumelor încasate de la finanţatori

Art. 65. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, sumele primite de la finanţatori aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile se încasează/evidenţiază astfel:

a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”;

c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - în conturile de venituri bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, sau în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, după caz.

(2) începând cu data de 1 iulie 2014, eventualele venituri ale bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe se încasează de către instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în următoarele conturi de venituri bugetare aferent subdiviziunilor de venituri bugetare, după caz:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”.

(3) începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetului fondului de risc se încasează în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, în măsura în care este aprobat bugetul acestui fond.

(4) Codificarea conturilor în care se încasează sumele de la finanţatori sau de la alte entităţi este prevăzută în anexă

(5) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să înştiinţeze finanţatorii sau alte entităţi care virează sume bugetelor respective în legătură cu noile conturi în care urmează a fi încasate aceste sume începând cu 1 iulie 2014.

(6) Eventualele sume virate eronat în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele prevăzute la prezentul titlu, până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului/Ministerul Finanţelor Publice în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare”. Sumele astfel transferate se distribuie de instituţiile publice în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.

(7) Pentru sumele încasate eronat în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele prevăzute la prezentul titlu, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.

B. Operaţiuni specifice deschiderii de credite bugetare

Art. 66. - (1) începând cu data de 25 iunie 2014, instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare începând cu luna iulie 2014, în limita prevederilor de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele proprii la data întocmirii cererii. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivel de capitol şi titlu de cheltuială.

(2) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate care au în subordine instituţii publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari/terţiari de credite au obligaţia de a le repartiza acestora şi de a le aproba, în condiţiile legii, bugete de venituri şi cheltuieli.

(3) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) întocmesc cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru necesităţile proprii trimestrial, în funcţie de necesităţile de finanţare ale trimestrului respectiv.

(4) în cazul în care creditele bugetare deschise trimestrial nu sunt suficiente pentru necesităţile de finanţare ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), pot efectua deschideri de credite bugetare suplimentare, cu încadrarea în bugetele individuale şi în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice. În situaţia în care se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie a fiecărui an, acestea se depun la unităţile Trezoreriei Statului până cel mai târziu la data de 15 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar nu se prevede altfel.

(5) La întocmirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a se asigura că deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli aprobate în buget.

(6) în scopul încadrării în prevederile alin. (5), cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituţiile publice prevăzute la alin. (1) cărora le-au fost repartizate şi aprobate bugete potrivit prevederilor alin. (2) vor fi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există, din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului centralizat al instituţiei publice ierarhic superioare.

(7) Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) răspund pentru încadrarea în creditele bugetare trimestriale aprobate în buget în ceea ce priveşte sumele solicitate atât prin cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite pentru activitatea proprie, cât şi prin cele avizate pentru bugetele ordonatorilor de credite ierarhic inferiori în condiţiile alin. (6).

(8) Depunerea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la unităţile Trezoreriei Statului se efectuează cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţilor.

(9) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se înregistrează la unităţile Trezoreriei Statului în Registrul operaţiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.

(10) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, unităţile Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:

a) concordanţa dintre semnătura şi amprenta ştampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare şi cele existente în fişele cu specimenele de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului;

b) existenţa avizului ordonatorului de credite ierarhic superior, în cazul prevăzut la alin. (6);

c) existenţa pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv;

d) existenţa altor documente prin care se justifică suma ce se solicită a fi deschisă prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, dacă prin reglementările în vigoare se prevede astfel;

e) încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite în prevederile bugetare anuale aprobate în bugetul instituţiei publice, cu următoarea excepţie:

- în cazul în care bugetele instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, se verifică încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele acestora în limitele prevăzute la art. 37 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 40 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) În cazul în care cererile pentru deschiderea de credite bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condiţiile de verificare prevăzute la alin. (10), acestea se restituie de către unităţile Trezoreriei Statului, cu adresă de înaintare, ordonatorilor de credite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în Registrul operaţiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.

(12) În cazuri temeinic justificate, ordonatorii de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate din conturile proprii, scop în care se întocmeşte dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, anterior datei de 25 a fiecărei luni, în două exemplare, din care un exemplar se depune la unitatea Trezoreriei Statului.

(13) Unităţile Trezoreriei Statului înregistrează dispoziţiile bugetare de retragere a creditelor bugetare în Registrul dispoziţiilor bugetare depuse la unităţile Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.

(14) În situaţia în care documentele depuse de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) sunt întocmite corect, acestea se preiau în sistem informatic de unităţile Trezoreriei Statului.

(15) Răspunderea privind persoanele care semnează cererile pentru deschiderea de credite bugetare la rubrica destinată instituţiei publice ierarhic superioare revine în exclusivitate instituţiilor publice respective, unităţile Trezoreriei Statului verificând numai ca această rubrică să fie completată.

(16) Codificarea conturilor de credite bugetare este prevăzută în anexă.

Art. 67. - Începând cu data aprobării bugetului fondului de risc, prevederile art. 66 se aplică şi pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul acestui fond de către unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de către Ministerul Finanţelor Publice, cu precizarea că, în cazul acestuia din urmă, cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc şi se depun la Ministerul Finanţelor Publice.

C. Efectuarea cheltuielilor bugetare

Art. 68. - (1) începând cu data de 1 iulie 2014, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar în cadrul acestora pe titluri, articole şi alineate, după caz, potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

(2) Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare este prevăzută în anexă.

(3) Plăţile dispuse de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din conturile de cheltuieli bugetare aferente bugetelor prevăzute la prezentul titlu se efectuează în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate şi a veniturilor bugetare încasate în anul curent, inclusiv a sumelor virate din excedentul anilor precedenţi, existente la data efectuării plăţilor.

(4) Documentele de plată care nu se încadrează în prevederile alin. (3) se restituie de unităţile Trezoreriei Statului instituţiilor publice care le-au depus, în scopul redimensionării sumelor solicitate la plată.

(5) Plăţile ce se efectuează de către instituţiile publice se evidenţiază în conturile de cheltuieli bugetare aferente bugetelor prevăzute la prezentul titlu, deschise la unităţile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora şi potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

(6) în cazul bugetului fondului de risc gestionat de unităţile administrativ-teritoriale, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul bugetului fondului de risc gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, după aprobarea acestor bugete.

D. Operaţiuni specifice privind excedentul

Art. 69. - (1) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare, precum şi în cazul bugetului fondului de risc, pot fi aprobate, în condiţiile legii, sume din excedentul anilor precedenţi necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri şi Cheltuieli, ca sursă de finanţare, la partea de venituri bugetare, la o poziţie distinctă 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), în execuţie, sumele care se utilizează din excedentul anilor precedenţi se transferă de către instituţiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului respectiv în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”, pe măsura necesităţilor de finanţare.

(3) La finele anului bugetar, sumele transferate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli se restituie integrat, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 “Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli” în contul corespunzător de excedent al anilor precedenţi. După efectuarea acestei operaţiuni, instituţiile publice respective îşi închid conturile de venituri şi de cheltuieli bugetare prin contul de excedent/deficit al anului curent.

(4) în cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (3), bugetele respective înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exerciţiului bugetar.

Art. 70. - (1) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate procedează, după caz, la sfârşitul anului bugetar, astfel:

a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - închid conturile de venituri şi cheltuieli bugetare prin contul corespunzător de excedent prevăzut în anexă;

b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - închid conturile de venituri şi cheltuieli bugetare prin contul 50.71.04 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor”;

c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - închid conturile de venituri şi cheltuieli bugetare potrivit prevederilor lit. a) şi b);

d) în cazul bugetului fondului de risc - închid conturile de venituri şi cheltuieli bugetare prin contul corespunzător de excedent prevăzut în anexă.

(2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) care gestionează bugetul creditelor interne şi/sau bugetul creditelor externe procedează la sfârşitul anului bugetar la închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare prin conturile 50.71.02 .Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor” şi 50.71.03 “Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor”, după caz.

(3) instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate procedează la stabilirea excedentului/rezultatului execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetului fondului de risc, precum şi a rezultatului execuţiei bugetului creditelor interne şi a bugetului creditelor externe potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) şi normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar anual.

(4) Sumele aflate la finele anului bugetar în soldul conturilor 50.71.02 “Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor”, 50.71.03 “Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor” şi 50.71.04 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor” se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor, în conturile de venituri bugetare, după caz, aferente subdiviziunilor de venituri bugetare:

- 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne”;

- 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”;

- 41.04.00 “Sume aferente fondurilor externe n eram bursa bile”.

E. Precizări referitoare la conturile de disponibilităţi

Art. 71. - Deschiderea pe numele instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la unităţile Trezoreriei Statului a unor conturi de disponibilităţi pentru gestionarea sumelor aferente bugetelor prevăzute la prezentul titlu se poate efectua numai în cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

F. Precizări cu caracter general

Art. 72. - În situaţia în care anumiţi indicatori din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, sunt detaliaţi la nivel de subcapitol şi paragraf - la partea de venituri bugetare şi la nivel de subcapitol şi paragraf şi, respectiv, la nivel de articol şi alineat-la partea de cheltuieli bugetare, iar veniturile şi cheltuielile bugetare aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor prevăzute la prezentul titlu aprobate pentru anul 2014 nu sunt astfel detaliate, instituţiile publice respective vor lua măsurile necesare pentru detalierea şi prezentarea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor individuale detaliate potrivit clasificaţiei bugetare.

            Art. 73. - Prevederile prezentului titlu referitoare la bugetul fondului de risc se aplică de la data la care bugetul acestui fond este aprobat potrivit prevederilor legale.

 

TITLUL V

Execuţia bugetelor unităţilor de învăţământ special cu personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean, inclusiv unităţile de învăţământ special cu personalitate juridică din municipiul Bucureşti

 

Art. 74. - (1) în data de 1 iulie 2014, unităţile de învăţământ special cu personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean care le finanţează şi care îşi au deschise conturile la alte unităţi ale Trezoreriei Statului decât acesta din urmă, inclusiv unităţile de învăţământ special cu personalitate juridică din municipiul Bucureşti, virează sumele existente în soldul contului 50.26 “Disponibil din bugetul consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti” în contul consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, din care acestea au fost încasate.

(2) După efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (1), contul 50.26 “Disponibil din bugetul consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti” se închide şi îşi încetează funcţionarea.

Art. 75. - Începând cu 1 iulie 2014, în scopul efectuării de plăţi de către unităţile de învăţământ special cu personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean, inclusiv unităţile de învăţământ special cu personalitate juridică din municipiul Bucureşti, se va proceda astfel:

a) consiliile judeţene şi respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul propriu, deschid şi repartizează credite bugetare unităţilor de învăţământ special cu personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean, inclusiv unităţilor de învăţământ special cu personalitate juridică din municipiul Bucureşti;

b) concomitent, în vederea asigurării sursei de finanţare, consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), disponibilităţile necesare efectuării de plăţi de către unităţile de învăţământ special prevăzute la lit. a), din contul de venituri bugetare 21 “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.05.00 “Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti” în contul 21 “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.05.00 “Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti”, deschis la unităţile Trezoreriei Statului prin care unităţile de învăţământ special îşi desfăşoară activitatea, codificate cu codul de identificare fiscală al acestora;

c) unităţile de învăţământ special prevăzute la lit. a) au obligaţia de a transmite consiliilor judeţene şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, extrasele contului 21 “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.05.00 “Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti” în vederea înregistrării în contabilitate. Operaţiunea de transfer al sumelor potrivit prevederilor lit. b) se înregistrează numai în contabilitatea consiliilor judeţene şi, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;

d) unităţile de învăţământ special prevăzute la lit. a) pot dispune efectuarea de plăţi din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, potrivit bugetului repartizat acestora de ordonatorii principali de credite ai bugetului local, în limita creditelor bugetare repartizate şi a disponibilităţilor încasate de la consiliile judeţene şi, respectiv, de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

e) la sfârşitul anului bugetar, conturile unităţilor de învăţământ special prevăzute la lit. b) şi conturile de cheltuieli deschise pe numele acestora se închid prin contul de excedent/deficit al bugetului consiliilor judeţene şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit prevederilor normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar anual.

            Art. 76. - Prevederile prezentului titlu se aplică şi altor instituţii publice aflate în subordinea consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia funcţionează consiliul judeţean sau îşi desfăşoară activitatea pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

 

TITLUL VI

Dispoziţii cu caracter general

 

Art. 77. - (1) în situaţia în care instituţiile publice desfăşoară, pe lângă activitatea curentă, şi activităţi economice pentru care le-au fost atribuite coduri de identificare fiscală în calitate de plătitori de TVA, gestionarea sumelor aferente acestor activităţi se efectuează potrivit următoarei proceduri:

a) sumele aferente activităţilor economice se încasează în următoarele conturi de disponibilităţi care se deschid la solicitarea titularilor de cont:

- 50.22.01 “Disponibil al instituţiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităţilor economice desfăşurate”;

- 50.22.02 “Disponibil al instituţiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităţilor economice desfăşurate”;

- 50.22.03 “Disponibil al instituţiilor publice din sectorul asigurărilor pentru şomaj aferent activităţilor economice desfăşurate”;

- 50.22.04 “Disponibil al instituţiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităţilor economice desfăşurate”;

- 50.22.05 “Disponibil al instituţiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităţilor economice desfăşurate”, deschise pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de TVA;

b) sumele încasate potrivit prevederilor lit. a) se virează de instituţiile publice titulare ale conturilor în conturile de venituri bugetare cărora sumele respective se cuvin, deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la încasare;

c) după încasarea sumelor potrivit prevederilor lit. b), instituţiile publice pot efectua cheltuielile bugetare necesare, inclusiv plata TVA-ului datorat bugetului de stat, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, în limita creditelor bugetare deschise în acest scop.

(2) Conturile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu pot prezenta sold la finele exerciţiului bugetar.

Art. 78. - (1) Pe numele instituţiilor publice fără personalitate juridică, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, la unităţile Trezoreriei Statului pot fi deschise, la solicitarea acestora, următoarele conturi de disponibilităţi pentru încasarea de venituri bugetare:

- 50.17.01 “Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică din sectorul buget de stat reprezentând venituri colectate”;

- 50.17.02 “Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică din sectorul asigurărilor sociale de stat reprezentând venituri colectate”;

- 50.17.03 “Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică din sectorul asigurărilor pentru şomaj reprezentând venituri colectate”;

- 50.17.04 “Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică din sectorul FNUASS reprezentând venituri colectate”;

- 50.17.05 “Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică din sectorul bugetelor locale reprezentând venituri colectate”, deschise pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitori de impozit pe venit.

(2) Sumele colectate potrivit prevederilor alin. (1) se virează de către instituţiile publice fără personalitate juridică în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la încasare.

(3) Conturile prevăzute la alin. (1) nu pot prezenta sold la finele exerciţiului bugetar.

Art. 79. - (1) Pe numele instituţiilor publice fără personalitate juridică, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, la unităţile Trezoreriei Statului pot fi deschise, la solicitarea acestora, următoarele conturi de disponibilităţi în care se vor încasa sume pentru efectuarea de cheltuieli:

- 50.17.10 “Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică din sectorul buget de stat pentru efectuarea de cheltuieli”;

- 50.17.11 “Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică din sectorul asigurărilor sociale de stat pentru efectuarea de cheltuieli”;

- 50.17.12 “Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică din sectorul asigurărilor pentru şomaj pentru efectuarea de cheltuieli”;

- 50.17.13 “Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică din sectorul FNUASS pentru efectuarea de cheltuieli”;

- 50.17.14 “Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică din sectorul bugetelor locale pentru efectuarea de cheltuieli”, deschise pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitori de impozit pe venit.

(2) Conturile prevăzute la alin. (1) sunt destinate încasării de la instituţia publică ierarhic superioară a unor sume din care vor fi efectuate plăţi în numerar numai pentru cheltuieli care au fost angajate, ordonanţate şi lichidate de ordonatorul de credite, în condiţiile legii, de natura drepturilor salariale, burselor, ajutoarelor, altor drepturi sociale şi altor cheltuieli urgente care nu pot fi efectuate prin virament, cu respectarea prevederilor 5.1.3-5.1.5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Conturile prevăzute la alin. (1) nu pot prezenta sold la finele exerciţiului bugetar.

Art. 80. - Lista conturilor de disponibilităţi deschise pe numele instituţiilor publice care pot funcţiona după efectuarea regularizărilor prevăzute de prezentele norme metodologice la unităţile Trezoreriei Statului se întocmeşte de către Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică împreună cu Direcţia generală de programare bugetară şi Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare şi se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 81. - (1) Sumele transferate de unităţile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare”, deschis pe numele autorităţilor de sănătate publică se transferă de către acestea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare aferente activităţii finanţate integral din venituri proprii, deschise pe numele Ministerului Sănătăţii la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(2) Sumele gestionate prin intermediul contului 50.02.36 “Disponibil reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, a produselor lactate şi a fructelor în instituţiile şcolare” vor fi gestionate după data de 1 iulie 2014 prin intermediul contului 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”. Eventualele sume aflate la data de 1 iulie 2014 în soldul contului 50.02.36 “Disponibil reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, a produselor lactate şi a fructelor în instituţiile şcolare” se virează de titularul contului în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.16.00 “Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, a produselor lactate şi a fructelor în instituţiile şcolare”.

Art. 82. - Dobânzile calculate la sumele aflate în conturile de disponibilităţi care se regularizează potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, aferente lunii iunie 2014, se înregistrează în contul 36.25.00 “Venituri din disponibilităţile instituţiilor publice, în curs de clarificare” deschis pe numele instituţiilor publice respective.

Art. 83. - (1) Ordonatorii de credite ierarhic superiori pot împuternici ordonatorii de credite din subordine sau alte persoane pentru avizarea, în numele lor, a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de ordonatorii de credite subordonaţi, în rubrica destinată instituţiei publice ierarhic superioare.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), răspunderea privind încadrarea sumelor ce se deschid de ordonatorii de credite în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului centralizat al instituţiei publice ierarhic superioare revine atât ordonatorului de credite ierarhic superior, cât şi ordonatorului de credite care a solicitat deschiderea de credite bugetare.

Art. 84. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CODIFICAREA CONTURILOR

de venituri şi cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a conturilor de credite bugetare deschise din bugetele acestora, deschise la unităţile Trezoreriei Statului, Inclusiv a conturilor de venituri şi cheltuieli prin care se gestionează bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetele privind activitatea de privatizare de către instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora

 

I. Codificarea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare ale bugetelor instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii

I.1. Codificarea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice autonome cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi ale activităţilor finanţate Integral din venituri proprii, din sectorul “Administraţia publică centrală”

a) pentru instituţiile publice autonome cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii:

a1) 20.F.cc.ss.pp “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate integral din venituri proprii”, în care:

20 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare OMFP nr. 1.954/2005,

a2) 23.F.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”, în care:

23 = “Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

cc.ss.pp.tt.ar.al* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b) pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii:

b1) 20.G.cc.ss.pp “Veniturile bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, în care:

20 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b2) 23.G.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, în care:

23 = “Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală”- codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii aprobate în condiţiile legii şi înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică centrală:

c1) 20.E.cc.ss.pp “Veniturile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

20 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - .Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificată indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c2) 23.E.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

23 = “Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

I.2. Codificarea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, din sectorul “Administraţia publică locală”

a) pentru instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii:

a1) 21.F.cc.ss..pp “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii”, în care:

21 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

a2) 24.F.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii”, în care:

24 = “Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b) pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii:

b1) 21.G.cc.ss.pp “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, în care:

21 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b2) 24.G.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, în care:

24 = “Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii aprobate în condiţiile legii şi înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală:

c1) 21.E.cc.ss.pp “Veniturile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

21 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c2) 24.E.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

24 = “Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

I.3. Codificarea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetelor Instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul “Bugetul asigurărilor pentru şomaj”:

a) 28.G.cc.ss.pp “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, în care:

28 = “Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b) 29.G.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, în care:

29 = “Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

 

NOTĂ:

* cc - reprezintă simbol capitol de venit bugetar;

ss - reprezintă simbol subcapitol de venit bugetar;

pp - reprezintă simbol paragraf de venit bugetar;

** cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară;

ss - reprezintă simbol subcapitol de cheltuială bugetară;

pp - reprezintă simbol paragraf de cheltuială bugetară;

tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară;

ar - reprezintă simbol articol de cheltuială bugetară;

al - reprezintă simbol alineat de cheltuială bugetară.

 

II. Codificarea conturilor de excedente şi deficite bugetare ale bugetelor Instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii

II.1. Codificarea conturilor de excedent/deficit ale bugetelor Instituţiilor publice autonome, Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate Integral din venituri proprii din sectorul “Administraţia publică centrală”

a) pentru instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:

a1) 80.F.98.00.00 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”,

unde:

80 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

a2) 80.F.99.00.00 “Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”,

unde:

80 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b) pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii:

b1) 80.G.98.00.00 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii”,

unde:

80 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b2) 80.G.99.00.00 “Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii”,

unde:

80 = “Excedent/Deficit ai bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de Finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii aprobate în condiţiile legii şi înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică centrală:

c1) 80.E.98.00.00 “Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală”,

unde:

80 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - .Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c2) 80.E.99.00.00 “Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală”,

unde:

80 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

II.2. Codificarea conturilor de excedent/deficit ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii din sectorul “Administraţia publică locală”

a) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii:

a1) 82.F.98.00.00 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

a2) 82.F.98.96.00 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

98.96.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

a3) 82.F.98.97.00 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

98.97.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

a4) 82.F.99.00.00 “Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

a5) 82.F.99.96.00 “Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

99.96.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

a6) 82.F.99.97.00 “Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare”;

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

99.97.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

b) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii:

b1) 82.G.98.00.00 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b2) 82.G.98.96.00 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

98.96.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b3) 82.G.98.97.00 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi Subvenţii - secţiunea de dezvoltare”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

98.97.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b4) 82.G.99.00.00 “Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b5) 82.G.99.96.00 “Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

99.96.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b6) 82.G.99.97.00 “Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

99.97.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală:

c1) 82.E.98.00.00 “Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c2) 82.E.98.96.00 “Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

98.96.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c3) 82.E.98.97.00 “Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

98.97.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c4) 82.E.99.00.00 “Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c5) 82.E.99.96.00 “Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare”,

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

99.96.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c6) 82.E.99.97.00 “Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publica locală - secţiunea de dezvoltare”,

unde:

82 = “Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

99.97.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

II.3 Codificarea conturilor de excedent/deficit ale bugetelor Instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul “Bugetul asigurărilor pentru şomaj”:

a) 86.02.G.98.00.00 “Excedent al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj”,

unde:

86.02 = “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj” - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b) 86.02.G.99.00.00 “Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj”,

unde:

86.02 = “Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

III. Codificarea conturilor de credite bugetare ale bugetelor instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integrai din venituri proprii

III.1. Codificarea conturilor de credite bugetare deschise din bugetele instituţiilor publice autonome (cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate), instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii din sectorul “Administraţia publică centrală”

a) pentru instituţiile publice autonome (cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate) şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii:

01.F.cc.00.00.tt.00.00* “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate integral din venituri proprii”. În care:

01 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”.

b) pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii:

01.G.cc.00.00.tt.00.00* “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, în care:

01= “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

c) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii aprobate în condiţiile legii şi înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică centrală:

01.E.cc.00.00.tt.00.00* “Credite deschise şi repartizate din bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrale”, în care:

01 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”.

III.2. Codificarea conturilor da credite bugetare deschise şi repartizate din bugetele Instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală

a) pentru instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii:

02.F.cc.00.00.tt.00.00* “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”.

La titlurile de cheltuieli comune celor două secţiuni: titlurile 51, 55 şi 81:

a1) secţiunea funcţionare:

02.F.cc.00.00.tt.00.96* “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii - secţiunea funcţionare”, în care:

02 = “Credite bugetare deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

a2) secţiunea dezvoltare:

02.F.cc.00.00.tt.00.97* “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii - secţiunea dezvoltare”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală1 - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

F = codul sursei de finanţare - “Integral venituri proprii”;

b) pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii:

02.G.cc.00.00.tt.00.00* “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”.

În cazul titlurilor de cheltuieli comune celor două secţiuni: titlurile 51, 55 şi 81:

b1) secţiunea funcţionare:

02.G.cc.00.00.tt.00.96* “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea funcţionare”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

b2) secţiunea dezvoltare:

02.G.cc.00.00.tt.00.97* “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea dezvoltare”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”;

c) pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii aprobate în condiţiile legii şi înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală:

02.E.cc.00.00.tt.00.00* “Credite deschise şi repartizate din bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică locală”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”.

În cazul titlurilor de cheltuieli comune celor două secţiuni: titlurile 51, 55 şi 81:

c1) secţiunea funcţionare:

02.E.cc.00.00.tt.00.96* “Credite deschise şi repartizate din bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică locală - secţiunea funcţionare”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”;

c2) secţiunea dezvoltare:

02.E.cc.00.00.tt.00.97* “Credite deschise şi repartizate din bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică locală - secţiunea dezvoltare”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului,

E = codul sursei de finanţare - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”.

III.3. Codificarea conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, din sectorul “Bugetul asigurărilor pentru şomaj”:

08.G.cc.00.00.tt.00.00* “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, în care:

08 = “Credite deschise şi repartizate din bugetul asigurărilor pentru şomaj”;

G = codul sursei de finanţare - “Venituri proprii şi subvenţii”.

 

NOTA:

* cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

 

IV. Codificarea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, a conturilor de excedente şi deficite bugetare şi a conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care gestionează sume prin bugetul creditelor Interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetul fondului de risc

IV.1 Codificarea conturilor de venituri bugetare ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care gestionează bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetul fondului de risc

a) 20.B.41.03.00 “Credite externe ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

20 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

B = codul sursei de finanţare - “Credite externe”;

41.03.00 = “Sume aferente creditelor externe”;

b) 21.B.41.03.00 “Credite externe ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

21 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

B = codul sursei de finanţare - “Credite externe”;

41.03.00 = “Sume aferente creditelor externe”;

c) 20.C.41.02.00 “Credite interne ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

20 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

C = codul sursei de finanţare - “Credite interne”;

41.02.00 = “Sume aferente creditelor interne”;

d) 21.C.41.02.00 “Credite interne ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

21 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

C = codul sursei de finanţare - “Credite interne”;

41.02.00 = “Sume aferente creditelor interne”;

e) 20.D.cc.ss.pp “Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

20 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

f) 21.D.cc.ss.pp “Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

21 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

g) 22.D.cc.ss.pp “Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat”, în care:

22 = “Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

h) 26.D.cc.ss.pp “Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, în care:

26 = “Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

i) 28.D.cc.ss.pp “Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj”, în care:

28 = “Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005”,

j) 20.L.cc.ss.pp “Veniturile fondului de risc ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

20 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fondul de risc”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

k) 21.L.cc.ss.pp “Veniturile fondului de risc ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

21 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fondul de risc”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

IV.2. Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care gestionează bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetul fondului de risc

a) 23.B.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din credite externe ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

23 = “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

B = codul sursei de finanţare - “Credite externe”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b) 24.B.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din credite externe ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

24 = “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

B = codul sursei de finanţare - “Credite externe”;

ccss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c) 23.C.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din credite interne ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

23 = “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

C = codul sursei de finanţare - “Credite interne”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

d) 24.C.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din credite interne ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

24 = “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

C = codul sursei de finanţare - “Credite interne”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

e) 23.D.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din fondurile externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

23 = “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

f) 24.D.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, îh care:

24 = “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

g) 25.D.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat”, în care:

25 = “Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

h) 27.D.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din fondurile externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, în care:

27 = “Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

i) 29.D.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj”, în care:

29 = “Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

cc.ss.pp.tt.ar.al* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

j) 23.L.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din fondul de risc ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

23” = “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fondul de risc”;

cc.ss.pp.tt.ar.ar* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

k) 24.L.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli din fondul de risc ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

24 = “Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fondul de risc”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

 

NOTĂ:

* cc - reprezintă simbol capitol de venit bugetar;

ss - reprezintă simbol subcapitol de venit bugetar;

pp - reprezintă simbol paragraf de venit bugetar,

** cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară;

ss - reprezintă simbol subcapitol de cheltuială bugetară;

pp - reprezintă simbol paragraf de cheltuială bugetară;

tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară;

ar - reprezintă simbol articol de cheltuială bugetară;

al - reprezintă simbol alineat de cheltuială bugetară.

 

IV.3 Codificarea conturilor de excedente/deficite bugetare ale Instituţiilor publice, Indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care gestionează bugetul fondurilor externe nerambursabile care este aprobat cu venituri şi cheltuieli bugetare şi bugetul fondului de risc

a1) 80.D.98.00.00 “Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

80 = “Excedent/Deficit al bugetelor instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

a2) 80.D.99.00.00 “Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

80 = “Excedent/Deficit al bugetelor instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D . codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b1) 82.D.98.00.00 “Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

82 = “Excedent/Deficit al bugetelor instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b2) 82.D.98.97.00 “Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”, în care:

82 = “Excedent/Deficit al bugetelor instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

98.97.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b3) 82.D.99.00.00 “Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

82 = “Excedent/Deficit al bugetelor instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b4) 82.D.99.97.00 “Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”, în care:

82 = “Excedent/Deficit al bugetelor instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

99.97.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c1) 81.02.D.98.00.00 “Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat, în care:

81.02 = “Excedent/Deficit al instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

c2) 81.02.D.99.00.00 “Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat”, în care:

81.02 = “Excedent/Deficit ai instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

d1) 86.02.D.98.00.00 “Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj”, în care:

86.02 = “Excedent/Deficit al instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

d2) 86.02.D.99.00.00 “Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj”, în care:

86.02 = “Excedent/Deficit al instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

e1) 87.D.98.00.00 “Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, în care:

87 = “Excedent/Deficit al instituţiilor publice din sectorul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

e2) 87.D.99.00.00 “Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, în care:

87 = “Excedent/Deficit al instituţiilor publice din sectorul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

f1) 80.L.98.00.00 “Excedent al fondului de risc ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

80 = “Excedent/Deficit al fondului de risc ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fondul de risc”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005”,

f2) 80.L.99.00.00 “Deficit al fondului de risc ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

80 = “Excedent/Deficit al fondului de risc ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fondul de risc”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

g1) 82.L.98.00.00 “Excedent al fondului de risc al instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

82 = “Excedent/Deficit al bugetelor instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fondul de risc”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

g2) 82.L.98.96.00 “Excedent al fondului de risc al instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare”, în care:

82 = “Excedent/Deficit al bugetelor instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fondul de risc”;

98.96.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

g3) 82.L.99.00.00 “Deficit ai fondului de risc al instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

82 = “Excedent/Deficit al bugetelor instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fondul de risc”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

g4) 82.L.99.96.00 “Deficit al fondului de risc al instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare”, în care:

82 = “Excedent/Deficit al bugetelor instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fondul de risc”;

99.96.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

IV.4. Codificarea conturilor de credite bugetare ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care gestionează bugetul creditelor Interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetul fondului de risc

a) 01.B.cc.00.00.tt.00.00 * “Credite deschise şi repartizate din credite externe ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

01 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

B = codul sursei de finanţare - “Credite externe”;

b) 02.B.cc.00.00.tt.00.00 * “Credite deschise şi repartizate din credite externe ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

B = codul sursei de finanţare - “Credite externe”;

c) 01.Ccc.00.00.tt.00.00 * “Credite deschise şi repartizate din credite interne ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

01 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

C = codul sursei de finanţare - “Credite interne”;

d) 02.C.cc.00.00.tt.00.00 * “Credite deschise şi repartizate din credite interne ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

C = codul sursei de finanţare - “Credite interne”;

e) 01.D.cc.00.00.tt.00.00. * “Credite deschise şi repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

01 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

f) 02.D.cc.00.00.tt.00.00 * “Credite deschise şi repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

g) 02.D.cc.00.00.tt.00.97 * “Credite deschise şi repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

h) 03.D.cc.00.00.tt.00.00 * “Credite deschise şi repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat”, în care:

03 = “Credite deschise şi repartizate din bugetul asigurărilor sociale de stat” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

i) 05.D.cc.00.00.tt.00.00 * “Credite deschise şi repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din

sectorul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, în care:

05 = “Credite deschise şi repartizate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

j) 08.D.cc.00.00.tt.00.00 * “Credite deschise şi repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj”, în care:

08 = “Credite deschise şi repartizate din bugetul asigurărilor pentru şomaj” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

D = codul sursei de finanţare - “Fonduri externe nerambursabile”;

k) 01.L.cc.00.00.tt.00.00. * “Credite deschise şi repartizate din fondul de risc al instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale”, în care:

01 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L= codul sursei de finanţare - “Fond de risc”;

            l) 02.L.cc.00.00.tt.00.00. ; “Credite deschise şi repartizate din fondul de risc al instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice locale”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului,

L = codul sursei de finanţare - “Fond de risc”;

m) 02.L..cc.00.00.tt.00.96 * “Credite deschise şi repartizate din fondul de risc al instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice locale - secţiunea de funcţionare”, în care:

02 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice locale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

L = codul sursei de finanţare - “Fond de risc”.

 

NOTĂ:

* ce - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

 

V. Codificarea conturilor de venituri şi cheltuieli, precum şi de credite bugetare aferente bugetelor privind activitatea de privatizare

V.1. Codificarea conturilor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală care gestionează bugete privind activitatea de privatizare:

a1) 20.H.cc.ss.pp “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate din bugetul privind activitatea de privatizare”, în care:

20 = “Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

H = codul sursei de finanţare -”Bugetul privind activitatea de privatizare”;

cc.ss.pp* = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

a2) 23.H.cc.ss.pp.tt.ar.al “Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din bugetul privind activitatea de privatizare”, în care:

23 = “Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

H = codul sursei de finanţare - “Bugetul privind activitatea de privatizare”;

cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

V.2. Codificarea conturilor de excedent/deficit ale bugetelor instituţiilor publice finanţate din bugetul privind activitatea de privatizare:

a) 80.H.98.00.00 “Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

80 = “Excedent/Deficit al bugetului aferent activităţii din privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

H = codul sursei de finanţare - “Bugetul privind activitatea de privatizare”;

98.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;

b) 80.H.99.00.00 “Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

80 = “Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publica centrală” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

H = codul sursei de finanţare - “Bugetul privind activitatea de privatizare”;

99.00.00 = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

V.3. Codificarea conturilor de credite bugetare ale instituţiilor publice, care gestionează bugetul privind activitatea de privatizare:

01.H.cc.00.00.tt.00.00. “Credite deschise şi repartizate din bugetul privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală”, în care:

01 = “Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale” - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

H = codul sursei de finanţare - “Bugetul privind activitatea de privatizare”.

 

NOTA:

* cc - reprezintă simbol capitol de venit bugetar;

ss - reprezintă simbol subcapitol de venit bugetar;

pp - reprezintă simbol paragraf de venit bugetar;

** cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară;

ss - reprezintă simbol subcapitol de cheltuială bugetară;

pp - reprezintă simbol paragraf de cheltuială bugetară;

tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară; ar - reprezintă simbol articol de cheltuială bugetară;

al - reprezintă simbol alineat de cheltuială bugetară.

 

VI. Precizări cu caracter general

VI.1. Conturile de cheltuieli bugetare ce se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe numele instituţiilor publice din sectorul special nu se detaliază la nivel de subcapitol şi paragraf, respectiv la nivel de articol şi alineat, câmpurile respective din structura conturilor completându-se cu “00”.

VI.2. în situaţia în care în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, nu există detaliere la nivel de subcapitol şi paragraf, respectiv la nivel de articol şi alineat, câmpurile respective din structura conturilor se completează cu “00”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.