MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 395/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 395         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 mai 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

72/812. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind stabilirea cantităţilor de combustibil ce vor fi acordate autorităţilor administraţiei publice locale ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit

 

762. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii “Platforma industrială IMM Slobozia” - S.R.L.

 

ACTE ALE BÂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            343. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMDEVON LEASING INSTITUŢIE FINANCIARA NEBANCARĂ - S.A.

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

            18. - Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 72 din 12 mai 2014

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 812 din 27 mai 2014

 

ORDIN

privind stabilirea cantităţilor de combustibil ce vor fi acordate autorităţilor administraţiei publice locale ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit

În temeiul art. 5 şi 6 din Legea nr. 52/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cantităţile de combustibil ce vor fi acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, prin instituţiile prefectului, autorităţilor administraţiei publice locale care au fost afectate în perioada ianuarie-februarie 2014 de cod galben, portocaliu sau roşu sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cantităţile de combustibil prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţie la valorile specificaţiilor tehnice ale produselor aflate pe stoc şi se scad din gestiune de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale la preţurile de înregistrare ale acestora.

Art. 2. - Instituţiile prefectului au obligaţia de a asigura distribuirea cantităţilor repartizate către autorităţile administraţiei publice locale beneficiare, pe bază de documente justificative, potrivit legii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

ANEXĂ

 

Cantităţile de combustibil ce vor fi acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, prin instituţiile prefectului, autorităţilor administraţiei publice locale care au fost afectate în perioada ianuarie-februarie 2014 de cod galben, portocaliu sau roşu

 

Nr. crt.

Instituţiile prefectului care vor primi cantităţi de combustibil în vederea acordării acestora autorităţilor administraţiei publice locale beneficiare care au fost afectate în perioada ianuarie-februarie 2014 de cod galben, portocaliu sau roşu

Cantitatea (tone) motorină

1.

Instituţia Prefectului - Judeţul Botoşani

82,0

2.

Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa

135,7

3.

Instituţia Prefectului - Judeţul Tulcea

84,3

 

TOTAL

302,0

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii “Platforma industrială IMM Slobozia” - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial societăţii “Platforma industrială IMM Slobozia” - S.R.L., cu sediul în judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Bd. Cosminului nr. 2, bloc 17, cam, 3, cod unic de înregistrare 32571412, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 49 de ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa şi este înscris în cartea funciară nr. 31401, nr. cadastral 31401;

b) are o suprafaţă de 15 ha.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.

Art. 4. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 214 din 9 august 2008;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.

Art. 5. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 mai 2014.

Nr. 762.

 

ANEXĂ*)

 

Parc industrial IMM Slobozia

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMDEVON LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMDEVON LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere sub numărul 4.257 din 28 martie 2014, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMDEVON LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - SA, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 109, ap. 8, înregistrată la registrul comerţului sub nr. J12/1165/2000, cod unic de înregistrare 13445299, înscrisă în Registrul general la secţiunea h) “Leasing financiar” sub nr. RG-PJR-13-080037.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 343.

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Publica Profesiei Contabile

În temeiul prevederilor art. 69 lit. e) şi ale art. 70 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Publica Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 12 mai 2014, dec ide:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7/2009*) pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Lazăr Balaj

 

Bucureşti, 12 mai 2014.

Nr. 18.


*) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 

PARTEA I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G, nr. 90/2008).

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile este aprobat de Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare Consiliul superior, în temeiul prevederilor art. 69 lit. e) din O.U.G. nr. 90/2008.

(3) Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile se modifică şi se completează prin hotărâre a Consiliului superior.

Art. 2. - (1) Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare Consiliul sau CSIPPC, este o instituţie publică autonomă cu personalitate juridică şi reprezintă autoritatea competentă în domeniul supravegherii publice a auditului statutar.

(2) CSIPPC reprezintă principala structură operaţională a sistemului naţional de supraveghere în interes publica activităţii de audit statutar.

(3) Consiliul funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice.

(4) Sediul social al Consiliului este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.

Art. 3. - Consiliul este înfiinţat cu scopul de a asigura supravegherea în interes public a profesiei contabile, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului.

Art. 4. - (1) Personalul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile este format din funcţionari publici şi personal contractual, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (21) din O.U.G. nr. 90/2008.

(2) Personalul Consiliului beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite, potrivit legii, pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de orice alte sporuri stabilite prin Decizie a Consiliului superior al CSIPPC, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Consiliului se va asigura astfel:

a) 22% din totalul cheltuielilor prevăzute în buget prin contribuţia Camerei;

b) 38% din totalul cheltuielilor prevăzute în buget prin contribuţia Corpului;

c) 40% din totalul cheltuielilor prevăzute în buget din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(2) Subvenţiile de la bugetul de stat se asigură prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Bugetul aprobat de Consiliul superior al CSIPPC se înaintează Ministerului Finanţelor Publice, în vederea includerii în proiectul bugetului de stat.

Art. 6. - Membrii Consiliului superior şi ai Comisiei de disciplină, personalul din departamentele de specialitate, persoanele cu contract de colaborare, precum şi persoanele care fac parte din comisiile tehnice respectă şi asigură confidenţialitatea lucrărilor şi documentelor pe care le întocmesc, precum şi a celor de care iau cunoştinţă.

Art. 7. - (1) Membrii Consiliului superior şi ai Comisiei de disciplină, personalul din departamentele de specialitate, persoanele cu contract de prestări servicii, precum şi persoanele care fac parte din comisiile tehnice îşi desfăşoară activitatea astfel încât să se evite conflictul de interese.

(2) Dispoziţiile legale referitoare la conflictul de interese se aplică în mod corespunzător.

 

PARTEA a II-a

Obiectivele şi atribuţiile Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 

 

CAPITOLUL I

Obiectivele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 

Art. 8. - (1) Consiliul este principala autoritate naţională care asigura urmărirea şi alinierea activităţii de audit statutar la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene în domeniile supravegheate.

(2) Consiliul are, în principal, următoarele obiective:

a) supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, potrivit cerinţelor directivelor europene în domeniu;

b) supravegherea în interes public a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul sau CECCAR, şi a membrilor acestuia;

c) stabilirea strategiei cu privire la activitatea de supraveghere în interes public a profesiei contabile;

d) monitorizarea şi coordonarea procesului de aplicare în România a Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) şi a Codului etic;

e) promovarea şi urmărirea creşterii încrederii publice în activitatea de audit statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

f) asigurarea diferitelor părţi reprezentative ale interesului public, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 17 din O.U.G. nr. 90/2008, în sensul că auditorii statutari respectă ISA, Codul etic şi regulile de independenţă, adecvarea onorariilor sau alte aspecte care pot afecte reputaţia auditorului;

g) realizarea cooperării şi comunicării cu organismele internaţionale din domeniul ISA, al auditului statutar şi al supravegherii în interes public şi cu alte organisme de profil implicate în procesul de elaborare şi implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar, precum si crearea cadrului corespunzător pentru a răspunde solicitărilor acestora;

h) reprezentarea României, alături de organizaţiile profesionale, în cadrul organismelor internaţionale din domeniul ISA, al auditului statutar şi al supravegherii în interes public, prin participarea personalului de specialitate la reuniunile acestor organisme;

i) asigurarea participării, fără drept de vot, la lucrările Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CAFR, şi ale Conferinţei naţionale a CECCAR;

            j) transmiterea de informări şi răspunsuri, la solicitările Comisiei Europene, în ceea ce priveşte profesia de audit statutar şi supravegherea în interes public la nivel naţional a activităţii de audit statutar.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 

Art. 9. - (1) Consiliul este autoritatea responsabilă de organizarea unui sistem eficient şi efectiv de supraveghere publică a auditorilor statutari şi a firmelor de audit.

(2) Consiliul reprezintă autoritatea din cadrul sistemului de supraveghere în interes public care are responsabilitatea finală pentru supravegherea următoarelor activităţi:

a) aprobarea şi înregistrarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit în România;

b) adoptarea standardelor de etică şi a sistemului de control intern al calităţii auditorilor statutari, a firmelor de audit şi a activităţii de audit statutar;

c) formarea profesională continuă;

d) asigurarea calităţii şi efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calităţii;

e) asigurarea sistemelor de investigaţie şi disciplină;

f) aprobarea retragerii autorizării membrilor Camerei.

Art. 10. - Pentru realizarea obiectivelor sale în domeniul auditului statutar, Consiliul, prin departamentele sale de specialitate stabilite prin prezentul regulament, are următoarele atribuţii:

a) supraveghează, conform planului anual stabilit, controlul de calitate în domeniul auditului statutar;

b) monitorizează modul în care cadrul legal românesc corespunde măsurilor adoptate la nivelul Comisiei Europene cu privire la independenţa auditorilor statutari;

c) încheie acorduri de cooperare, pe bază de reciprocitate, cu organismele corespondente din statele membre ale Uniunii Europene în domeniul supravegherii în interes publica activităţii de audit statutar;

d) furnizează Guvernului şi instituţiilor statului informaţii referitoare la supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, precum şi informaţii cu privire la adoptarea şi implementarea în România a ISA;

e) perfecţionează permanent cadrul general, aprobă direcţiile şi metodele cu privire la inspecţiile periodice efectuate în cadrul acestor sisteme şi asigură implementarea corespunzătoare a acestora de către Cameră, potrivit cerinţelor O.U.G. nr. 90/2008, referitoare la sistemele de asigurare a calităţii activităţii de audit;

f) ia măsuri pentru efectuarea adecvată a inspecţiilor şi urmăreşte rezultatele acestora;

g) monitorizează activitatea Camerei cu privire la autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit, precum şi cu privire la Registrul public;

h) avizează normele şi reglementările elaborate de Cameră privind activitatea de audit statutar;

i) emite norme şi reglementări proprii cu privire la supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar;

j) monitorizează pregătirea continuă a auditorilor statutari;

k) conduce investigaţii proprii referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit şi adoptă măsurile necesare în urma constatărilor;

            l) analizează raportul anual elaborat şi transmis de Cameră cu privire la activitatea de control al calităţii şi, dacă este cazul, obligă Camera să ia măsurile care se impun.

Art. 11. - (1) în temeiul art. 59 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2008, Consiliul obligă Camera să implementeze politici, reglementări, reguli, proceduri şi activităţi în scopul protejării interesului public în conformitate cu cerinţele Comisiei Europene.

(2) Consiliul, prin Comisia de disciplină, are dreptul să întreprindă investigaţii referitoare la auditorii statutari şi la firmele de audit, precum şi la orice alte aspecte hotărâte de Consiliul superior, şi să adopte măsurile necesare în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (4) din O.U.G. nr. 90/2008.

Art. 12. - (1) în temeiul art. 811 din O.U.G. nr. 90/2008, Consiliul supraveghează în interes public activitatea Corpului, în principal, în următoarele domenii:

a) autorizarea şi înregistrarea membrilor Corpului;

b) adoptarea standardelor privind etica profesională şi sistemul de control intern al calităţii în cadrul persoanelor juridice membre ale Corpului;

c) formarea profesională continuă a membrilor Corpului;

d) asigurarea calităţii şi efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calităţii;

e) asigurarea sistemelor de investigaţie şi disciplină;

f) aprobarea retragerii autorizării membrilor Corpului.

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1), responsabilitatea Consiliului constă în avizarea normelor şi hotărârilor emise de Corp pentru domeniile de activitate menţionate la alin. (1), precum şi în supravegherea modului de punere în practică a acestora.

(3) Consiliul analizează raportul anual elaborat şi transmis de Corp cu privire la activitatea de control al calităţii şi, dacă este cazul, obligă Corpul să ia măsurile care se impun.

(4) Consiliul are dreptul să întreprindă investigaţii cu privire la respectarea de către Corp a cerinţelor O.U.G. nr. 90/2008 şi Să adopte măsurile necesare.

 

PARTEA a III-a

Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 

 

CAPITOLUL I

Sistemul de guvernantă al CSIPPC

 

            Art. 13. - Sistemul de guvernantă este asigurat de Consiliul superior, preşedintele Consiliului superior, Comitetul executiv, directorul executiv coordonator şi directorii departamentelor de specialitate.

 

SECŢIUNEA 1

Consiliul superior

 

 

 

SUBSECŢIUNEA 1

Componenţa

 

Art. 14. - Consiliul superior este organul de conducere al CSIPPC şi este format din 7 membri, având următoarea componentă, conform prevederilor art. 68 alin. (4) din O.U.G. nr. 90/2008:

a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, desemnat de ministrul finanţelor publice;

b) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei;

c) un reprezentant al Băncii Naţionale a României, desemnat de guvernator;

d) un reprezentant al Autorităţii de Supraveghere Financiară, desemnat de preşedintele acesteia;

e) preşedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;

f) preşedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;

            g) preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României sau un reprezentant desemnat de acesta.

 

SUBSECŢIUNEA a 2-a

Atribuţii

 

Art. 15. - (1) în temeiul art. 69 din O.U.G. nr. 90/2008, Consiliul superior are următoarele atribuţii:

a) stabileşte aria activităţilor curente ale departamentelor de specialitate şi ia măsurile necesare pentru asigurarea unei înalte calităţi a activităţii acestora;

b) aprobă planurile anuale de acţiune şi orientările strategice ale Consiliului, puse în practică prin departamentele de specialitate;

c) aprobă raportul prezentat Consiliului de către directorul executiv coordonator cu privire la activitatea departamentelor de specialitate, progresele înregistrate în activitatea desfăşurată de acestea şi revizuieşte planurile de acţiune şi orientările strategice ale Consiliului, dacă este necesar;

d) aprobă criteriile şi regulile pentru angajarea şi salarizarea personalului în departamentele de specialitate, potrivit legii, astfel încât să nu existe incompatibilităţi şi conflicte de interese, şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a acestora;

e) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului;

f) numeşte preşedintele Comisiei de disciplină ales dintre membrii acesteia, la propunerea acestora;

g) aprobă Regulamentul intern al Comisiei de disciplină;

h) urmăreşte asigurarea transparenţei faţă de publicul interesat a rezultatelor activităţii de monitorizare şi supraveghere în interes public, în scopul îmbunătăţirii activităţii de audit, prin publicarea raportului anual de activitate a Consiliului, precum şi a altor informaţii de interes public;

i) informează Guvernul cu privire la activitatea desfăşurată, prin raportul anual referitor la activitatea Consiliului sau la solicitarea acestei instituţii;

j) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului;

k) analizează şi aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat;

            l) urmăreşte îndeplinirea oricăror atribuţii care decurg din O.U.G. nr. 90/2008.

            (2) în temeiul art. 77 alin. (7) din O.U.G. nr. 90/2008, Consiliul superior desemnează o persoană care să îndeplinească atribuţiile de ordonator de credite în lipsa directorului executiv coordonator.

 

SUBSECŢIUNEA a 3-a

Principiu/ guvernării de către nepracticieni a sistemului de supraveghere în Interes public

 

Art. 16. - (1) Cu excepţia preşedintelui Camerei sau a reprezentantului Camerei şi a preşedintelui Corpului sau a reprezentantului Corpului, toţi membrii Consiliului superior trebuie să fie nepracticieni.

(2) Conform prevederilor art. 2 pct. 15 din O.U.G. nr. 90/2008, prin nepractician se înţelege orice persoană fizică ce, pentru cel puţin 3 ani înainte de implicarea sa în gestionarea sistemului de supraveghere în interes public, nu a efectuat

audituri statutare, nu a deţinut drepturi de vot într-o firmă de audit, nu a fost membru al organului administrativ sau de gestiune al unei firme de audit şi nu a fost angajat ori asociat sub o altă formă la o firmă de audit.

(3) Membrii Consiliului superior care sunt nepracticieni trebuie să aibă cunoştinţe în domenii relevante pentru auditul statutar.

(4) Membrii nepracticieni pot fi specialişti care nu au profesat în domeniul auditului statutar sau foşti practicieni care au părăsit profesia.

            (5) Se consideră că un nepractician posedă cunoştinţe în domenii relevante pentru auditul statutar fie ca urmare a experienţei profesionale, fie pentru că are cunoştinţe în cel puţin două dintre domeniile prevăzute la art. 8 din O.U.G. nr. 90/2008.

 

SUBSECŢIUNEA a 4-a

Procedura de desemnare şi durata mandatului

 

Art. 17. - (1) Persoanele desemnate ca membri ai Consiliului superior sunt selectate printr-o procedură care trebuie să fie independentă, transparentă şi să evite conflictul de interese.

(2) Cu excepţia preşedintelui Camerei sau a reprezentantului Camerei şi a preşedintelui Corpului sau a reprezentantului Corpului, toţi membrii Consiliului superior completează, în termen de 30 zile de la momentul desemnării, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că îndeplinesc condiţia de nepractician.

(3) în cazul în care persoana desemnată ca membru al Consiliului superior nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (2), mandatul acesteia se suspendă de drept până la revocarea sa de către instituţia care a desemnat-o. CSIPPC are obligaţia să solicite de îndată desemnarea unei alte persoane pentru un nou mandat.

(4) în cazul în care o persoană desemnată ca membru al Consiliului superior, care şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (2), nu mai îndeplineşte condiţia de nepractician, aceasta are obligaţia aducerii, de îndată, a acestui fapt la cunoştinţa CSIPPC care, la rândul său, este obligat să solicite de îndată instituţiei care a desemnat-o înlocuirea cu o altă persoană, care va fi desemnată pentru un nou mandat.

(5) Actele încheiate sau semnate de o persoană desemnată, care a exercitat în mod oficial/public atribuţiile de membru al Consiliului superior cu respectarea prevederilor legale şi care nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (2) sau (4), după caz, sunt valabile în condiţiile în care acea persoană nu îndeplinea, la momentul încheierii sau semnării actului, condiţia de nepractician.

            (6) Durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, fiecare membru având drept de reînnoire a mandatului o singură dată, la propunerea instituţiei sau asociaţiei care l-a desemnat.

 

SUBSECŢIUNEA a 5-a

Încetarea calităţii de membru

 

Art. 18. - (1) Calitatea de membru al Consiliului superior încetează în următoarele situaţii:

a) încheierea mandatului;

b) în caz de incompatibilitate, în conformitate cu prevederile legale;

c) demisie;

d) revocare, în conformitate cu prevederile legale şi în cazul prevăzut la art. 17 alin. (3);

e) înlocuire, în cazul imposibilităţii de exercitare a mandatului şi în cazul prevăzut la art. 17 alin. (4);

f) deces.

(2) în cazul încheierii mandatului, membrilor Consiliului superior li se va prelungi mandatul sau, după caz, se vor desemna alţi membri, astfel încât să se asigure continuitatea în reprezentarea instituţiei care i-a desemnat în cadrul Consiliului superior.

(3) în cazul încetării calităţii de membru al Consiliului superior prin demisie, actul de notificare va trebui să prevadă o perioadă de preaviz de cel puţin 15 zile, timp în care instituţia care l-a desemnat ca membru va numi o altă persoană pentru un nou mandat. Pe perioada preavizului şi până la numirea unui alt reprezentant în Consiliul superior, demisia nu îşi produce efectele, persoana care a înaintat demisia având calitatea de reprezentant al instituţiei respective în Consiliul superior.

(4) în cazul încetării calităţii de membru al Consiliului superior prin revocare sau ca urmare a apariţiei unei situaţii de incompatibilitate, după caz, instituţia care l-a desemnat va propune Consiliului superior, în termen de cel mult 15 zile, o altă persoană care va fi numită pentru un nou mandat.

            (5) în cazul imposibilităţii exercitării mandatului de către unul dintre membri pentru o perioadă mai mare de 45 de zile sau în caz de deces, instituţia care l-a desemnat va propune Consiliului superior, în termen de cei mult 15 zile, o altă persoană, care va fi numită pentru un nou mandat.

 

SUBSECŢIUNEA a 6-a

Convocarea şedinţelor Consiliului superior

 

Art. 19. - (1) Consiliul superior se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe trimestru, precum şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar.

(2) Şedinţele Consiliului superior sunt prezidate de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată de preşedinte ori, după caz, de cel mai vârstnic membru dintre reprezentanţii autorităţilor de reglementare, în condiţiile stabilite de art. 22 alin. (3).

(3) Consiliul superior este convocat la solicitarea preşedintelui sau a unui număr de membri ce reprezintă cel puţin o treime din numărul total al membrilor săi.

(4) Convocarea şedinţelor ordinare se face telefonic, prin fax sau e-mail, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei, prin transmiterea de către secretariatul din cadrul CSIPPC a invitaţiilor de participare, iar confirmarea participării se face telefonic, prin fax sau e-mail către secretariatul din cadrul CSIPPC, în termen de 48 de ore de la data primirii invitaţiei de participare.

(5) Data şt locul desfăşurării şedinţelor se stabilesc de către preşedintele Consiliului superior şi vor fi comunicate prin invitaţia de participare sau telefonic, prin fax sau e-mail, în cazul şedinţelor extraordinare.

(6) Convocarea şedinţelor extraordinare se poate efectua, în regim de urgenţă, telefonic, prin fax sau e-mail, fără îndeplinirea altei formalităţi, în situaţiile în care se impune luarea unor decizii ce prezintă o importanţă deosebită pentru activitatea Consiliului. Confirmarea participării la şedinţa extraordinară se face de îndată sau în cel mult 24 de ore de la primirea convocării, după caz.

(7) Membrii care au confirmat participarea, dar din motive obiective nu pot participa la şedinţele ordinare, trebuie să anunţe secretariatul din cadrul CSIPPC cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării şedinţei ordinare.

(8) în cazul în care domiciliul membrilor Consiliului superior se află în altă localitate decât cea în care au loc şedinţele Consiliului superior, acestora li se vor rambursa cheltuielile de transport şi cazare.

Art. 20. - (1) în funcţie de aspectele supuse dezbaterii şi aprobării în cadrul şedinţelor Consiliului superior, precum şi în funcţie de specificul documentelor sau normelor supuse aprobării sau avizării, membrii Consiliul superior pot fi însoţiţi la şedinţe de 1-2 invitaţi.

(2) Persoanele invitate pot fi specialişti, experţi în domeniu, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale sau alte părţi interesate, în funcţie de problematica supusă analizei.

(3) Cu ocazia confirmării participării la şedinţă, membrii Consiliului superior vor informa preşedintele CSIPPC asupra numelui, instituţiei şi funcţiei persoanei sau persoanelor invitate, precum şi asupra punctelor de pe ordinea de zi la care aceasta sau acestea vor asista.

(4) Persoanele invitate se supun regulilor de confidenţialitate şi de evitare a conflictului de interese, stabilite prin O.U.G. nr. 90/2008, precum şi prin prezentul regulament, referitoare la membrii Consiliului superior şi la personalul de specialitate.

Art. 21. - (1) Ordinea de zi a şedinţelor se întocmeşte pe baza propunerilor membrilor Consiliului superior şi a departamentelor Consiliului, se centralizează la secretariatul din cadrul CSIPPC în perioada dintre două şedinţe, se completează cu propunerile rezultate din activitatea curentă a Consiliului şi se aprobă de către preşedintele Consiliului superior.

            (2) Secretariatul din cadrul CSIPPC distribuie fiecărui membru împreună cu convocarea de şedinţă şi materialele puse în discuţie pe ordinea de zi, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei ordinare sau cu cel puţin 24 ore înainte, în cazul şedinţelor extraordinare.

 

SUBSECŢIUNEA a 7-a

Desfăşurarea şedinţelor Consiliului superior

 

Art. 22. - (1) Şedinţele Consiliului superior sunt statutare, cu condiţia participării a două treimi din numărul membrilor acestuia.

(2) în situaţii excepţionale, cu acordul a două treimi din membrii Consiliului superior, participarea la şedinţele acestuia se poate efectua prin videoconferinţă sau prin alte mijloace electronice de comunicare.

(3) Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de persoana desemnată de către preşedinte. În cazul în care nu a fost desemnată nicio persoană, şedinţele sunt conduse de cel mai vârstnic membru dintre reprezentanţii autorităţilor de reglementare.

Art. 23. - (1) La începutul fiecărei şedinţe preşedintele de şedinţă face prezenţa membrilor şi informează membrii cu privire la îndeplinirea condiţiilor de cvorum pentru desfăşurarea şedinţei.

(2) Membrii care nu sunt prezenţi pot trimite secretariatului din cadrul CSIPPC materiale scrise cuprinzând comentariile sau punctele lor de vedere în legătură cu subiectele de pe ordinea de zi sau alte materiale care vor fi parcurse în limita timpului disponibil.

(3) Preşedintele de şedinţă va da citire ordinii de zi şi o va supune aprobării.

            (4) Participanţii la şedinţa Consiliului superior vor lua cuvântul pe rând. Cuvântul fiecărui membru va fi ascultat, iar intervenţiile vor fi făcute, la invitaţia preşedintelui, numai după terminarea ideii de către antevorbitor. Nerespectarea repetată de către oricare dintre membri a acestei prevederi poate atrage excluderea din şedinţă a acelui membru.

 

SUBSECŢIUNEA a 8-a

Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului superior

 

Art. 24. - (1) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor cu privire la subiectele de pe ordinea de zi, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate.

(2) Discuţiile care au loc şi deciziile adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului superior se consemnează în procesul-verbal menţionat, întocmit de persoane din cadrul CSIPPC, cu atribuţii în acest sens.

(3) Proiectul procesului-verbal va fi transmis membrilor participanţi la şedinţă cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data următoarei şedinţe. După citirea şi exprimarea punctelor de vedere cu privire la conţinutul procesului-verbal, forma finală a acestuia va fi prezentată la următoarea întâlnire a Consiliului, în vederea semnării.

(4) Membrii absenţi la şedinţele Consiliului superior pot consulta, pentru informare, procesele-verbale, documentele şi hotărârile Consiliului superior, care sunt arhivate la secretariatul CSIPPC.

            (5) Şedinţele Consiliului superior vor fi înregistrate audio, cu ajutorul mijloacelor tehnice specifice. Înregistrările vor fi arhivate pe o perioadă de 5 ani de către secretariatul CSIPPC.

 

SUBSECŢIUNEA a 9-a

Adela emise de către Consiliul superior

 

Art. 25. - (1) în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi realizării obiectivelor CSIPPC, Consiliul superior emite decizii.

(2) Deciziile de interes public ale Consiliului superior se publică în Monitorul Oficial al României, Partea \, şi pe site-ul propriu. Celelalte decizii se pot publica pe site-ul CSIPPC, cu avizul preşedintelui acestuia.

(3) Deciziile de interes public se stabilesc printr-o procedură adoptată de către membrii Consiliului superior al CSIPPC.

Art. 26. - (1) Deciziile se adoptă prin vot deschis de membrii Consiliului superior, vot exercitat în mod direct şi personal, prin regula majorităţii simple a celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, preşedintele are votul hotărâtor.

(2) În temeiul art. 70alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului se aprobă de Consiliul superior, cu majoritate calificată de 75% din voturi.

(3) Deciziile Consiliului superior se semnează de către preşedintele Consiliului superior şi se numerotează în ordinea cronologică a emiterii lor pe parcursul unui an calendaristic.

Art. 27. - (1) în situaţia în care unul sau mai mulţi membri nu pot participa la şedinţă din motive obiective, cum ar fi, spre exemplu, delegarea în altă localitate sau în afara ţării, concedii medicale sau concedii de odihnă, aceştia îşi pot exprima poziţia, în scris, faţă de punctele cuprinse pe ordinea de zi a şedinţei, fără ca aceasta să se ia în considerare la numărul voturilor exprimate.

(2) Cu caracter de excepţie, în cazul în care este necesară urgentarea aprobării/avizării unor acte emise sau care urmează a fi emise de către CAFR sau CECCAR, după caz, aprobarea/avizarea acestora se poate face prin exprimarea unui vot electronic.

(3) în cazul de excepţie prevăzut la alin. (2), procedura votului electronic se reglementează printr-o decizie a Consiliului superior.

 

SUBSECŢIUNEA a 10-a

Interese personale ale membrilor Consiliului superior

 

Art. 28. - (1) Oricare dintre membrii Consiliului superior care are un interes personal, direct sau indirect, care ar putea afecta obiectivitatea acestuia în îndeplinirea mandatului său este obligat să comunice acest fapt celorlalţi membri, imediat ce ia cunoştinţă despre această situaţie, dar nu mai târziu de următoarea şedinţă a Consiliului superior.

(2) Oricare dintre membrii Consiliului superior care are un interes personal cu privire la unul sau mai multe puncte aflate pe ordinea de zi nu va putea participa la discuţia respectivului punct de pe ordinea de zi, nu va fi luat în calcul la stabilirea cvorumului şi nu îşi va putea exprima votul cu privire la respectivul punct de pe ordinea de zi.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi pentru situaţiile în care oricare dintre membrii Consiliului superior are cunoştinţă că soţul ori soţia sau rudele lui până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, au un interes personal cu privire la unul sau mai multe puncte aflate pe ordinea de zi.

            (4) Toţi membrii Consiliului superior trebuie să semneze o declaraţie referitoare la confidenţialitate şi evitarea conflictului de interese.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Preşedintele Consiliului superior

 

SUBSECŢIUNEA 1

Aspecte generale

 

Art. 29. - (1) Consiliul superior este condus de un preşedinte ales pentru un mandat de 2 ani dintre reprezentanţii următoarelor autorităţi de reglementare: Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(2) Preşedintele Consiliului superior este ales prin vot deschis, cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul total al membrilor Consiliului superior.

(3) Votul pentru alegerea preşedintelui Consiliului superior se exercită în mod direct şi personal şi este valabil exprimat în prezenţa a cel puţin 75% din numărul total al membrilor Consiliului superior.

Art. 30. - (1) în cazul în care preşedintele Consiliului superior se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita mandatul, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. Consiliul este reprezentat legal de o persoană desemnată de către preşedinte sau, în lipsa acesteia, de către cel mai vârstnic membru dintre reprezentanţii autorităţilor de reglementare.

(2) încetarea funcţiei de preşedinte al Consiliului superior intervine în următoarele situaţii:

a) încetarea calităţii de membru al Consiliului superior, conform art. 18 alin. (1);

b) demisie;

c) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 45 de zile.

(3) în cazul încheierii mandatului, precum şi acela al încetării funcţiei de preşedinte potrivit prevederilor alin. (2), este ales un nou preşedinte al Consiliului superior, pentru un nou mandat, conform prevederilor art. 29.

            (4) Exercitarea temporară a funcţiei de preşedinte pe o perioadă de cel mult 45 de zile, conform prevederilor alin. (1) lit. c), nu se ia în considerare la calcularea duratei de 2 ani a unui mandat întreg, chiar dacă preşedinţia revine aceleiaşi persoane care a îndeplinit temporar funcţia de preşedinte.

 

SUBSECŢIUNEA a 2-a

Atribuţii

 

Art. 31. - (1) Preşedintele Consiliului superior supraveghează punerea în aplicare a deciziilor Consiliului superior de către departamentele de specialitate, conform procedurilor adoptate în acest sens, şi reprezintă Consiliul în raporturile cu terţii.

(2) Preşedintele Consiliului superior poate solicita rapoarte trimestriale referitoare la activitatea departamentelor de specialitate, prin intermediul directorului executiv coordonator.

(3) Prin ordin scris al preşedintelui Consiliului superior, unele atribuţii pot fi delegate directorului executiv coordonator, cu precizarea limitelor şi condiţiilor delegării.

(4) Preşedintele Consiliului superior aprobă comunicatele de presă referitoare la activitatea Consiliului.

            Art. 32. - În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Comitetul executiv

 

Art. 33. - (1) Comitetul executiv este structura operativă a Consiliului.

(2) Comitetul executiv este format din directorii departamentelor de specialitate ale Consiliului.

(3) Comitetul executiv este subordonat direct Consiliului superior şi este coordonat de directorul executiv coordonator, desemnat de către Consiliul superior dintre membrii Comitetului executiv, în condiţiile legii.

(4) Prin activitatea sa, Comitetul executiv sprijină Consiliul superior în luarea deciziilor în domeniul auditului statutar şi al supravegherii în interes public a profesiei contabile.

(5) Comitetul executiv asigură interfaţa dintre departamentele de specialitate şi Consiliul superior şi este format din conducătorii departamentelor de specialitate ale Consiliului.

(6) în situaţia imposibilităţii ocupării posturilor vacante de conducere ale departamentelor de specialitate ale Consiliului şi în lipsa directorilor de departamente, din Comitetul executiv pot face parte persoanele desemnate conform prevederilor art. 39 alin. (5).

(7) Atribuţiile Comitetului executiv sunt subordonate realizării obiectivelor de bază ale Consiliului.

Art. 34. - Atribuţiile Comitetului executiv sunt următoarele:

a) coordonează elaborarea, în cadrul departamentelor de specialitate, a planurilor anuale de acţiune/activitate şi a orientărilor strategice ale Consiliului, cu privire la activitatea de supraveghere în interes public a profesiei contabile, le supune spre aprobare Consiliului superior şi ia măsuri pentru publicarea planului anual de activitate pe site-ul CSIPPC;

b) coordonează elaborarea, în cadrul departamentelor de specialitate, a raportului anual de activitate a Consiliului şi ia măsuri pentru publicarea acestuia pe site-ul CSIPPC;

c) propune măsuri pentru asigurarea unei calităţi înalte a activităţii departamentelor de specialitate;

d) elaborează criteriile şi regulile pentru angajarea şi salarizarea personalului din departamentele de specialitate şi le prezintă Consiliului superior;

e) propune spre aprobare Consiliului superior proiectul de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului;

f) propune spre aprobare Consiliului superior proiectul de modificare şi completare a Regulamentului intern al Comisiei de disciplină;

g) propune spre aprobare Consiliului superior proiectul privind Regulamentul de ordine interioară al Consiliului, precum şi proiectul de modificare şi completare a acestuia;

h) coordonează elaborarea, în cadrul departamentelor de specialitate, a informărilor cu privire la activitatea Consiliului destinate Guvernului sau altor instituţii solicitante;

i) coordonează elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului şi îl înaintează Consiliului superior spre analiză şi aprobare;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin prezentul regulament sau care rezultă din interpretarea prevederilor legale.

Art. 35. - În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul executiv emite hotărâri în condiţiile legii.

Art. 36. - (1) Comitetul executiv se întruneşte ori de câte ori este necesar, cel puţin o dată pe lună.

(2) Şedinţele Comitetului executiv sunt conduse de directorul executiv coordonator şi sunt statutare, cu condiţia participării a două treimi din numărul membrilor acestuia.

            (3) Hotărârile se adoptă prin vot deschis de membrii Comitetului executiv, vot exercitat în mod direct şi personal, prin regula majorităţii simple din numărul membrilor prezenţi. În cazul egalităţii voturilor, directorul executiv coordonator are votul hotărâtor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Directorul executiv coordonator

 

Art. 37. - (1) Directorul executiv coordonator este desemnat de către Consiliul superior dintre membrii Comitetului executiv, în condiţiile legii, şi are rolul de a coordona activitatea Comitetului executiv.

(2) Atribuţiile directorului executiv coordonator sunt subordonate realizării obiectivelor de bază ale Consiliului.

Art. 38. - (1) Atribuţiile directorului executiv coordonator sunt următoarele:

a) asigură elaborarea şi transmiterea rapoartelor trimestriale de activitate ale departamentelor de specialitate către preşedintele Consiliului superior;

b) asigură transmiterea, cu promptitudine, de informări şi răspunsuri la solicitările Consiliului superior, în ceea ce priveşte supravegherea în interes public a profesiei contabile;

c) asigură pregătirea de informări periodice către Consiliul superior sau către preşedintele Consiliului superior, la cererea acestora;

d) prezintă spre informare Consiliului superior raportul anual elaborat şi transmis de Corp cu privire la activitatea de control al calităţii;

e) coordonează elaborarea acordurilor de cooperare încheiate de Consiliu cu organismele corespondente;

f) coordonează transmiterea de informări şi formularea de răspunsuri la solicitările Comisiei Europene, cu privire la profesia de audit statutar şi supravegherea publică în acest domeniu;

g) asigură implementarea celor mai bune practici internaţionale în domeniul supravegherii în interes public a activităţii de audit statutar;

h) asigură reprezentarea CSIPPC în cadrul organismelor internaţionale din domeniul ISA, al auditului statutar şi al supravegherii publice, prin participarea la principalele reuniuni ale acestor organisme;

i) îndeplineşte responsabilităţile delegate de preşedintele Consiliului superior, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5);

j) aprobă desemnarea ca agenţi constatatori a unor inspectori din cadrul Departamentului monitorizare şi investigaţii de către directorul acestui departament;

k) asigură participarea Consiliului la lucrările Conferinţei CAFR şi ale Conferinţei naţionale a CECCAR;

            l) aprobă materialele referitoare la activitatea Consiliului, inclusiv cele postate pe site-ul propriu;

m) asigură organizarea şedinţelor Consiliului superior al CSIPPC;

n) îndeplineşte calitatea de ordonator de credite, exercitând atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o) prezintă trimestrial la şedinţele Consiliului superior situaţia financiară şi modul în care a fost îndeplinit bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului;

p) monitorizează cel puţin lunar situaţia financiară şi îndeplinirea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului.

            (2) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv coordonator emite decizii şi hotărâri în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Directorii departamentelor de specialitate

 

Art. 39. - (1) Departamentele de specialitate ale Consiliului sunt următoarele:

a) Departamentul monitorizare şi investigaţii (DMI);

b) Departamentul emitere norme şi avizare (DENA);

c) Departamentul relaţii interne şi internaţionale (DRI);

d) Departamentul financiar-contabil şi resurse umane;

e) Departamentul servicii interne şi achiziţii publice.

(2) Fiecare departament de specialitate este condus de câte un director sau de câte un coordonator de departament, după caz.

(3) Directorii departamentelor de specialitate sunt numiţi prin decizie a Consiliului superior, în condiţiile legii.

(4) Directorii departamentelor de specialitate conduc şi răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează, sens în care au obligaţia de a prezenta rapoarte trimestriale de activitate preşedintelui Consiliului superior, prin intermediul directorului executiv coordonator.

            (5) în situaţia în care posturile de directori ai departamentelor de specialitate nu sunt ocupate în totalitate, coordonarea acestor departamente se realizează cu sprijinul unui coordonator de departament desemnat prin ordin al preşedintelui CSIPPC, la propunerea Comitetului executiv, până la ocuparea posturilor vacante.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

 

Art. 40. - (1) Activitatea Consiliului se desfăşoară în cadrul departamentelor de specialitate, conform structurii organizatorice aprobate de Consiliul superior.

(2) Organigrama reflectă modul de funcţionare a Consiliului în acord cu strategia instituţiei şi se aprobă prin decizie a Consiliului superior.

(3) în cadrul departamentelor de specialitate se pot organiza servicii, compartimente sau alte structuri. În condiţiile legii.

(4) Prin decizie a Consiliului superior, structura organizatorică a Consiliului poate fi modificată în sensul înfiinţării altor structuri funcţionale în cadrul departamentelor de specialitate sau modificării structurilor existente cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, cu aprobarea a 75% din numărul membrilor Consiliului superior.

            (5) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului, aprobat în temeiul art. 75 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, este de 25, exclusiv preşedintele Consiliului superior, membrii Consiliului superior şi ai Comisiei de disciplină, persoanele care fac parte din comisiile tehnice.

 

CAPITOLUL III

Departamentele de specialitate

 

SECŢIUNEA 1

Departamentul monitorizare şi investigaţii

 

Art. 41. - (1) Departamentul monitorizare şi investigaţii are următoarele atribuţii:

a) elaborarea de norme şi proceduri privind direcţiile şi metodele de efectuare a inspecţiilor din cadrul sistemului de asigurare a calităţii organizat la nivelul Camerei;

b) urmărirea, valorificarea şi informarea Consiliului cu privire la rezultatele inspecţiilor efectuate de Cameră;

c) monitorizarea activităţii Camerei cu privire la domeniile pentru care CSIPPC are responsabilitatea finală, potrivit procedurilor elaborate în acest sens;

d) organizarea investigaţiilor proprii referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit, potrivit procedurilor elaborate în acest sens;

e) organizarea investigaţiilor referitoare la efectuarea auditul ui statutar, în cooperare cu autorităţile competente din alte state membre; schimbul de informaţii şi documente se realizează prin intermediul Departamentului relaţii interne şi internaţionale;

f) organizarea investigaţiilor cu privire la respectarea de către Corp a cerinţelor O.U.G. nr. 90/2008, potrivit procedurilor elaborate în acest sens;

g) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, acţiuni efectuate de către agenţi constatatori împuterniciţi în acest sens de conducătorul departamentului, cu aprobarea directorului executiv coordonator;

h) aplicarea măsurilor de supraveghere, potrivit procedurilor elaborate în acest sens.

(2) în exercitarea atribuţiilor ce le revin şi ca urmare a îndeplinirii misiunilor de serviciu ce le sunt încredinţate, inspectorii din cadrul Departamentul monitorizare şi investigaţii întocmesc note de inspecţie.

(3) Notele de inspecţie sunt instrumente utile asigurării unei inspecţii operative şi eficiente din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii informaţiilor obţinute.

            (4) Detalierea aspectelor referitoare la derularea procedurilor de inspecţie, definirea termenilor, planul de inspecţie, notele de inspecţie, modalităţile efective de realizare a inspecţiilor, precum şi orice alte aspecte referitoare la activitatea Departamentului monitorizare şi investigaţii sunt prevăzute în acte normative specifice, adoptate de Consiliul superior.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Departamentul emitere norme şi avizare

 

Art. 42. - (1) Departamentul emitere norme şi avizare (DENA) are următoarele atribuţii principale:

a) analiza proiectelor de norme şi reglementări elaborate de Cameră, în vederea avizării acestora de către Consiliul superior;

b) analiza deciziilor şi hotărârilor de interes general sau de interes pentru membrii Corpului, emise de Corp în domeniile prevăzute de lege, în vederea avizării acestora de către Consiliul superior;

c) analiza proiectelor de norme şi reglementări, precum şi a oricăror altor acte emise de Cameră, în vederea aprobării acestora de către membrii Consiliului superior;

d) elaborarea proiectelor de norme şi reglementări proprii cu privire la supravegherea în interes public a profesiei contabile, în vederea adoptării acestora de către Consiliul superior.

(2) Avizarea este obligatorie şi se realizează anterior adoptării actelor de către organele emitente ale Camerei.

(3) Proiectele de norme şi reglementări elaborate de Cameră propuse spre avizare sunt următoarele:

a) standardele de etică profesională, controlul intern de calitate a activităţii auditorilor statutari şi a firmelor de audit propuse a fi adoptate de Cameră;

b) regulamentul intern emis de Cameră prin care se stabilesc condiţiile în care se aplică prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 90/2008, referitor la Registrul public;

c) normele emise de Cameră cu privire la cazurile de forţă majoră care fac excepţie de la declanşarea procedurilor de investigaţie şi disciplină în conformitate cu prevederile art. 17 din O.U.G. nr. 90/2008;

d) măsurile de implementare emise de Cameră cu privire la confidenţialitate şi secretul profesional, în conformitate cu prevederile art. 25 din O.U.G. nr. 90/2008;

e) normele emise de Cameră prin care se stabilesc împrejurările excepţionale în care semnătura raportului de audit nu este divulgată publicului;

f) abaterile pentru care se aplică sancţiunile disciplinare, precum şi procedura de constatare şi sancţionare stabilite prin

regulament de către Cameră în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 90/2008;

g) normele emise de Cameră prin care se stabilesc criteriile şi condiţiile care stau la baza încheierii protocoalelor privind acordarea excepţiilor prevăzute la art. 9dinO.U.G.nr. 90/2008;

h) normele emise de Cameră cu privire la obligaţiile ce revin auditorilor statutari referitoare la formarea profesională continuă a acestora;

i) proceduri şi norme referitoare la autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit, independenţa şi obiectivitatea auditorilor statutari;

j) norme privind remedierea deficienţelor constatate cu privire la asigurarea calităţii;

k) orice alte norme şi reglementări elaborate de Cameră care, conform legii, sunt supuse avizării Consiliului.

Art. 43. - (1) Departamentul emitere norme şi avizare analizează proiectele de norme şi reglementări elaborate de Cameră şi propune Consiliului superior aprobarea acestora.

(2) Aprobarea este o formalitate procedurală care se realizează după emiterea actului, dar înainte de comunicarea sau publicarea acestuia.

(3) în lipsa aprobării Consiliului în termenele stabilite prin norme proprii, actul emis de Cameră nu poate produce efecte juridice.

Art. 44. - Proiectele de norme şi reglementări, precum şi orice alte acte emise de Cameră supuse aprobării surit următoarele:

a) norme cu privire la regimul onorariilor pentru auditurile statutare;

b) norme specifice pentru reglementarea unor aspecte privind auditul statutar, după caz;

c) autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit care desfăşoară activitate de audit statutar, în baza documentaţiei transmise de Cameră;

d) criteriile care definesc buna reputaţie, stabilite de Cameră prin regulament, cu respectarea prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 90/2008;

e) retragerea autorizării auditorilor statutari şi a firmelor de audit, cu respectarea prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 90/2008;

f) condiţiile stabilite de Cameră prin care pot fi acordate derogări cu privire la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examinări, cu respectarea prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 90/2008;

g) auditorii statutari şi firmele de audit din alte state membre care desfăşoară activitatea de audit statutar;

h) procedurile şi normele referitoare la autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit, elaborate de Cameră;

i) situaţiile care ar putea pune în pericol independenţa şi obiectivitatea auditorilor statutari sau a firmelor de audit, prevăzute în regulamentul emis de Cameră, cu respectarea prevederilor art. 21 din O.U.G. nr. 90/2008;

j) sancţiunile disciplinare, inclusiv retragerea autorizării auditorului statutar sau a firmei de audit ca urmare a încălcării prevederilor referitoare la independenţă şi obiectivitate prevăzute în regulamentul emis de Cameră;

k) normele emise de Cameră în aplicarea art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2008, cu privire la independenţa şi obiectivitatea auditorilor statutari care efectuează auditul statutar în numele firmelor de audit;

            l) măsurile recomandate de Cameră privind activitatea comitetelor de audit;

m) orice alte norme şi reglementări elaborate de Cameră care, conform legii, sunt supuse aprobării Consiliului.

Art. 45. - (1) Departamentul emitere norme şi avizare elaborează, în colaborare cu alte departamente de specialitate din cadrul CSIPPC, proiectele de norme şi reglementări proprii cu privire la supravegherea în interes public a profesiei

contabile, în vederea adoptării acestora de către Consiliul superior.

            (2) La elaborarea de norme şi reglementări proprii în domeniul profesiei contabile se au în vedere recomandările şi regulamentele emise de Comisia Europeană.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Departamentul relaţii Interne şl Internaţionale

 

Art. 46. - În cadrul Departamentului relaţii interne şi internaţionale se desfăşoară lucrările specifice cooperării şi comunicării cu organismele din domeniul auditului statutar şi al supravegherii publice.

Art. 47. - Departamentul relaţii interne şi internaţionale are ca principale atribuţii:

a) cooperarea cu CAFR în scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce le revin celor două autorităţi competente din domeniul auditului statutar;

b) asigurarea cooperării cu autorităţile competente din alte state; cooperarea se referă, în principal, la schimbul de informaţii, documente, furnizarea de asistenţă, precum şi la derularea de investigaţii referitoare la efectuarea auditului statutar,

c) realizarea cooperării şi comunicării cu organismele internaţionale din domeniul ISA, al auditului statutar şi al supravegherii publice şi cu alte organisme de profil implicate în procesul de elaborare şi implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar şi asigurarea cadrului corespunzător pentru a răspunde solicitărilor acestora;

            d) asigurarea cooperării eficiente cu organismele similare de la nivelul Comunităţii Europene în ceea ce priveşte activitatea de supraveghere publică; în acest sens, încheie acorduri de reglementare cu sistemele de supraveghere publică din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Departamentul Financiar-contabil şi resurse umane

 

Art. 48. - (1) Departamentul financiar-contabil şi resurse umane are, în principal, următoarele atribuţii;

a) asigurarea evidenţei corecte şi la zi a tuturor operaţiunilor economico-financiare ale instituţiei, în conformitate cu prevederile legii contabilităţii şi alte prevederi legale aplicabile;

b) întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a altor raportări lunare şi trimestriale, conform prevederilor legale;

c) întocmirea documentaţiei privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, în baza propunerilor compartimentelor de specialitate, în limita şi pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;

d) efectuarea plăţilor către salariaţi, colaboratori, furnizorii de bunuri şi servicii, în termen, în limitele şi sumele aprobate;

e) elaborarea politicilor contabile şi a procedurilor interne specifice departamentului;

f) elaborarea proiectelor de buget de venituri şi cheltuieli ale instituţiei, precum şi a propunerilor de rectificare bugetară;

g) întocmirea de situaţii şi informări solicitate de organele de specialitate ale statului;

h) îndeplinirea oricăror altor atribuţii stabilite prin lege, precum şi a celor conferite expres de conducere.

(2) în cadrul compartimentului financiar-contabil se acordă viza de control financiar preventiv, conform legislaţiei specifice în vigoare, asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale între Consiliu şi alte persoane fizice ori juridice, precum şi asupra folosirii fondurilor materiale şi băneşti prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului, în baza documentelor justificative însoţitoare corespunzătoare.

(3) Controlul financiar preventiv se exercită prin acordarea vizei de către persoane desemnate prin hotărâre a directorului executiv coordonator, conform prevederilor legale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

(4) Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv propriu se înscriu în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu.

(5) Compartimentul resurse umane are, în principal, următoarele atribuţii:

a) evidenţa personalului şi crearea bazei de date necesare pentru stabilirea încadrărilor şi a drepturilor salariale ale acestuia;

b) întocmirea formalităţilor de încadrare a personalului, precum şi de modificare a actelor administrative ale personalului, ca urmare a promovării sau a altor situaţii de modificare a încadrărilor existente;

c) organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante;

d) asigurarea evidenţei şi actualizării dosarelor de personal, în funcţie de modificările intervenite în cursul anului;

e) întocmirea şi transmiterea situaţiilor şi a raportărilor privind personalul către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), potrivit prevederilor legale;

f) întocmirea de situaţii şi informări solicitate de către instituţiile statului;

            g) îndeplinirea oricăror altor atribuţii stabilite prin lege, precum şi a celor conferite expres de conducere.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Departamentul servicii interne şi achiziţii publice

 

Art. 49. - Departamentul servicii interne şi achiziţii publice susţine logistic, prin mijloace proprii sau prin terţi, activităţile Consiliului superior, Comitetului executiv, precum şi ale departamentelor de specialitate ale CSIPPC.

Art. 50. - Departamentul servicii interne şi achiziţii publice include următoarele activităţi/structuri: Secretariat, Juridic, Achiziţii publice, Administrativ, IT.

Art. 51. - În cadrul Consiliului funcţionează un secretariat care deserveşte structurile interne ale CSIPPC şi are următoarele atribuţii principale:

a) executarea lucrărilor de registratură generală;

b) executarea lucrărilor de secretariat şi corespondenţă, respectiv înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării corespondenţei primite, prezentarea la semnat a corespondenţei, expedierea şi arhivarea corespondenţei;

c) redactarea proceselor-verbale de şedinţă ale Consiliului superior. Comisiei de disciplină, Comitetului executiv sau ale Comisiei tehnice, după caz;

d) asigurarea activităţilor de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi a altor activităţi specializate de secretariat;

e) asigurarea comunicării dispoziţiilor conducerii (decizii, informaţii, documente, proceduri etc.) către celelalte compartimente;

f) asigurarea organizării întrunirilor de lucru şi a şedinţelor, inclusiv asigurarea protocolului pentru desfăşurarea acestora în cele mai bune condiţii;

            g) ducerea la îndeplinire şi a altor atribuţii stabilite de conducerea instituţiei, atribuţii care contribuie la organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţii acesteia.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Externalizarea serviciilor

 

Art. 52. - (1) CSIPPC externalizează, în condiţiile legii, următoarele servicii/activităţi:

a) activităţi de secretariat cu caracter administrativ specifice secretariatului Comisiei de disciplină (redactare procese-verbale, corespondenţă, transmitere documente etc.), conform prevederilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a CSIPPC;

b) serviciul administrativ;

c) serviciul IT;

d) orice alte servicii de specialitate necesare funcţionării CSIPPC, ce nu pot fi asigurate de personalul din aparatul propriu sau care nu necesită personal angajat permanent.

            (2) Detalierea aspectelor referitoare la atribuţiile departamentelor se realizează prin regulamentul de ordine interioară, proceduri interne sau prin orice alte acte cu caracter intern, precum şi prin fişa postului ori contracte de prestări servicii, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Tipuri de documente emise de Consiliu şi circuitul documentelor

 

SECŢIUNEA 1

Tipuri de documente emise de Consiliu

 

            Art. 53. - (1) în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, pe lângă actele emise de fiecare dintre structurile sistemului de guvernantă al CSIPPC, în cadrul Consiliului pot fi încheiate următoarele tipuri de documente: acord de cooperare, proiect/propunere de act normativ, expunere de motive, notă de fundamentare, protocol, raport/informare/memorandum, chestionar/intervievare, scrisoare/adresă, răspuns la petiţii, punct de vedere, recomandare, precizare, proces-verbal, notă de serviciu, rezoluţie, notă de inspecţie, precum şi orice alte tipuri de documente specificate în norme interne şi reglementări legale.

 

(2) Expunerea de motive constituie instrumentul de prezentare şi motivare a unor norme şi reglementări proprii propuse, iar nota de fundamentare este documentul ce însoţeşte o propunere de act normativ sau de act administrativ, după caz.

(3) Proiectele/Propunerile de acte normative cu caracter de lege, ordonanţă a Guvernului, hotărâre a Guvernului, precum şi propunerile de proceduri, norme şi reglementări proprii se elaborează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind tehnica legislativă.

(4) Scrisoarea sau adresa reprezintă documentul de realizare a corespondenţei între Consiliu şi celelalte autorităţi şi instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, alte persoane juridice sau persoane fizice.

(5) Recomandarea/Punctul de vedere/Precizarea reprezintă documentul prin care Consiliul îşi exercită o parte dintre atribuţiile conferite de O.U.G. nr. 90/2008.

(6) Raportul/Informarea/Memorandumul poate viza descrierea unei activităţi interne (raport de activitate), propuneri de soluţionare a unor probleme constatate (raport de control), precum şi punctul de vedere asupra unei probleme (memorandum) şi poate fi realizat/realizată la nivelul oricărei structuri a Consiliului.

(7) Consiliul, în exercitarea dreptului său de a solicita informaţii, prin departamentele sale de specialitate, utilizează instrumente precum raportări, chestionare, intervievări sau alte tipuri de solicitări, în funcţie de obiectivul avut în vedere.

(8) Procesul-verbal este documentul realizat în urma unei întâlniri de lucru (spre exemplu, şedinţele Consiliului superior,

ale Comisiei de disciplină, întâlniri interdepartamentale sau dezbaterea unor subiecte în cadrul departamentelor de specialitate) şi va fi întocmit de persoanele însărcinate în acest sens.

(9) Nota de serviciu este documentul ce se trimite între structurile Consiliului şi poate fi emisă la nivelul oricărei structuri a Consiliului.

            (10) Acordul de cooperare/Protocolul este documentul care consemnează rezultatele unei înţelegeri între reprezentanţii Consiliului şi alte instituţii ori autorităţi publice din ţară sau străinătate ori cu orice alte persoane/entităţi juridice. Actele încheiate vor avea forma convenită de partenerii semnatari.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Circuitul documentelor

 

Art. 54. - (1) înregistrarea intrării şi ieşirii tuturor documentelor primite/redactate în cadrul Consiliului se realizează prin registrul general şi registre interne speciale existente la secretariatul Consiliului sau, după caz, la departamentele de specialitate ori la alte structuri din cadrul Consiliului.

            (2) Detalierea aspectelor referitoare la circuitul documentelor se realizează printr-o procedură internă sau prin orice alte acte cu caracter intern.

 

CAPITOLUL V

Comisiile tehnice

 

Art. 55. - (1) Pentru a sprijini activitatea departamentelor de specialitate şi pentru analiza anumitor aspecte de natură tehnică specifice activităţii CSIPPC, în cadrul Consiliului pot fi înfiinţate una sau mai multe comisii tehnice.

(2) Comisiile tehnice se constituie prin decizie a Consiliului superior şi sunt formate din specialişti în domeniu, inclusiv din cei ai instituţiilor reprezentate în Consiliul superior, cu experienţă în ceea ce priveşte aspectele supuse analizei în cadrul comisiei tehnice.

(3) Comisiile tehnice ale CSIPPC pot fi constituite pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată.

(4) Conform prevederilor art. 71 alin. (4) din O.U.G. nr. 90/2008, persoanele din comisiile tehnice pot fi persoane angajate potrivit legii, persoane detaşate/delegate din partea instituţiilor implicate sau persoane care activează pe bază de mandat.

(5) Conform prevederilor art. 71 alin. (5) din O.U.G. nr. 90/2008, persoanele care fac parte din comisiile tehnice pot fi persoane care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) au activat sau activează într-o instituţie cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii sau auditului;

b) deţin diplome în domeniul contabilităţii sau al auditului emise de instituţii recunoscute la nivel naţional ori internaţional;

c) au experienţă relevantă în practica auditării situaţiilor financiare sau a elaborării situaţiilor financiare;

d) sunt cadre didactice cu experienţă în domeniul auditului statutar şi al contabilităţii;

e) au o bună reputaţie, în înţelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 90/2008.

(6) în funcţie de problemele supuse dezbaterii şi dacă este îndeplinit criteriul oportunităţii, din comisiile tehnice pot face parte reprezentanţi ai firmelor de audit, CAFR, CECCAR, Ministerului Finanţelor Publice, membri ai Consiliului superior şi ai Comitetului executiv al CSIPPC, precum şi orice alte persoane interesate care îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la alin. (5).

Art. 56. - (1) În funcţie de aspectele supuse dezbaterii în cadrul şedinţelor comisiilor tehnice, membrii acestora pot fi însoţiţi la şedinţe de 1-2 invitaţi.

(2) Persoanele invitate se supun regulilor de confidenţialitate şi de evitare a conflictului de interese, stabilite prin O.U.G. nr. 90/2008, precum şi prin prezentul regulament, referitoare la membrii comisiei tehnice şi la personalul de specialitate.

Art. 57. - (1) Atribuţiile comisiilor tehnice sunt, în principal, următoarele:

a) analiza şi emiterea unor recomandări cu privire la reglementările în vigoare sau/şi cu privire la propunerile de modificare şi completare a unor acte normative cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar, respectiva profesiei contabile;

b) analiza şi emiterea unor recomandări cu privire la proiectele de reglementări proprii ce au ca obiect supravegherea în interes public a profesiei contabile, supuse adoptării Consiliului superior al CSIPPC;

c) emiterea unor recomandări cu privire la versiunea În limba română a standardelor internaţionale de audit şi controlul calităţii, precum şi a Codului etic al profesioniştilor contabili;

d) analiza şi emiterea unor recomandări cu privire la orice alte aspecte supuse dezbaterii în cadrul şedinţelor comisiei tehnice.

            (2) Detalierea aspectelor procedurale referitoare la organizarea şi funcţionarea comisiilor tehnice se realizează printr-o procedură internă sau prin orice alte acte cu caracter intern aprobate prin decizie de către Consiliul superior.

 

CAPITOLUL VI

Comisia de disciplină

 

Art. 58. - (1) Potrivit art. 55 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2008, în cadrul CSIPPC se constituie şi funcţionează Comisia de disciplină.

(2) Potrivit art. 56 din O.U.G. nr. 90/2008, punerea în practică a procedurilor disciplinare şi de sancţionare referitoare la abaterile de la legislaţia şi practica auditului statutar se realizează prin Comisia de disciplină.

(3) Potrivit art. 73 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplină este structura de investigaţie şi disciplină pentru auditorii statutari şi firmele de audit din România.

(4) Potrivit art. 73 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplină emite decizii şi impune sancţiuni în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(5) Potrivit art. 73 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplină este responsabilă cu administrarea şi derularea procedurilor de reclamaţie şi disciplină în domeniul activităţii de audit statutar.

(6) Potrivit art. 73 alin. (15) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplină investighează abaterile săvârşite de membrii Consiliului CAFR sau de alţi membri aleşi în structurile de conducere ale CAFR.

(7) Potrivit art. 811 alin. (5) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplină investighează abaterile săvârşite de membrii organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia, precum şi de membrii Comisiei superioare de disciplină a CECCAR.

Art. 59. - (1) Comisia de disciplină este o structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.

(2) Potrivit art. 73 alin. (4) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplină este compusă din 5 membri, cu pregătire juridică sau economică, astfel:

a) un reprezentant desemnat de Ministerul Justiţiei;

b) un reprezentant desemnat de Ministerul Finanţelor Publice;

c) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

d) un reprezentant al CAFR, desemnat de Consiliul Camerei;

e) un reprezentant al CECCAR, desemnat de Consiliul superior al Corpului.

Art. 60. - (1) Potrivit art. 73 alin. (6) din O.U.G. nr. 90/2008, mandatul membrilor Comisiei de disciplină este de 3 ani, cu drept de reînnoire a acestuia o singură dată.

(2) Potrivit art. 73 alin. (7) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplină este condusă de un preşedinte ales dintre reprezentanţii instituţiilor în Comisia de disciplină.

(3) Potrivit art. 69 lit. f) din O.U.G. nr. 90/2008, la propunerea membrilor Comisiei de disciplină, Consiliul superior al CSIPPC numeşte, prin act administrativ individual, preşedintele Comisiei de disciplină, ales dintre membrii acesteia în condiţiile prevăzute la alin. (2).

(4) Potrivit art. 73 alin. (9) din O.U.G. nr. 90/2008, deciziile Comisiei de disciplină se iau prin majoritate simplă, cu condiţia ca minimum 3 membri să fie prezenţi; în cazul egalităţii voturilor, preşedintele are votul hotărâtor.

Art. 61. - (1) Procedurile Comisiei de disciplină şi modalităţile de administrare a acestora sunt cuprinse în regulamentul intern al acesteia, care este aprobat printr-o majoritate de 66% din numărul total al membrilor Comisiei de disciplină,

(2) Regulamentul intern al Comisiei de disciplină reglementează modul de organizare şi de funcţionare, componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale Comisiei de disciplină a CSIPPC.

(3) Detalierea aspectelor referitoare la depunerea plângerilor împotriva auditorilor statutari, respectiv a firmelor de audit, înaintate de către terţe persoane, inclusiv de autorităţi publice, luarea şi emiterea de decizii de către Comisia de disciplină, procedura disciplinară, constatarea abaterilor disciplinare, aplicarea sancţiunilor disciplinare şi contestarea acestora, precum şi orice alte aspecte referitoare la soluţionarea sesizărilor sunt prevăzute în Regulamentul intern al Comisiei de disciplină.

            (4) Potrivit art. 56 şi art. 69 lit. g) din O.U.G. nr. 90/2008, Consiliul superior al CSIPPC aprobă Regulamentul intern al Comisiei de disciplină.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 62. - (1) Potrivit art. 79 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, nivelul indemnizaţiei de participare la şedinţe pentru membrii Consiliului superior, Comisiei de disciplină şi comisiilor tehnice se stabileşte de Consiliul superior şi nu poate depăşi 20% din salariul de bază al directorului executiv coordonator.

(2) Indemnizaţia de participare la şedinţe se plăteşte lunar, indiferent de numărul de şedinţe din luna respectivă.

(3) Atribuţiile de serviciu, competenţele, responsabilităţile, precum şi relaţiile de serviciu ale personalului Consiliului sunt stabilite prin fişa postului aprobată de conducătorul departamentului de specialitate unde persoana îşi desfăşoară activitatea.

(4) Atribuţiile de serviciu trebuie să fie conforme cu obligaţiile asumate la numirea în funcţia publică sau încheierea contractului individual de muncă, după caz.

(5) Fişa postului se întocmeşte în 3 exemplare originale: un exemplar este înmânat funcţionarului public, al doilea este păstrat de conducătorul departamentului de specialitate, iar ultimul se depune la Departamentul financiar-contabil şi resurse umane.

Art. 63. - (1) în conformitate cu prevederile legilor în vigoare şi ale normelor interne, anual se procedează la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului încadrat cu contract individual de muncă.

(2) Perioada în care se realizează evaluarea este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se evaluează performanţele profesionale individuale.

Art. 64. - Reglementările cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă din cadrul Consiliului, la indemnizaţiile membrilor Consiliului superior, Comisiei de disciplină şi comisiilor tehnice, cele referitoare la plata contribuţiilor de către instituţiile reprezentate în Consiliul superior, ocuparea posturilor vacante, la confidenţialitate şi evitare a conflictului de interese, precum şi cele cu privire la salarizarea personalului se regăsesc în legi speciale, în regulamentul de ordine interioară sau în alte acte emise de Consiliu.

Art. 65. - (1) Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de ordine interioară.

(2) Prevederile prezentului regulament, împreună cu prevederile Regulamentului de ordine interioară, vor fi aduse la cunoştinţa personalului Consiliului.

Art. 66. - Prezentul regulament se modifică şi se completează conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia, precum şi ca urmare a modificării structurii organizatorice a Consiliului sau ori de câte ori se impune, prin grija Comitetului executiv.

 

TABLOUL NATIONAL AL ARHITECŢILOR*)

 

Numere de înregistrare radiate din TNA

Secţiunea 1: Arhitecţi cu drept de semnătură

Secţiunea 2: Conductori arhitecţi cu drept de semnătură

Arhitecţi cu drept de semnătură suspendat

Conductori arhitecţi cu drept de semnătură suspendat

Anexa I: filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România

 

NOTĂ:

Tabloul Naţional al Arhitecţilor cuprinde arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) până la data de 1 aprilie 2014.

Tabloul Naţional al Arhitecţilor se utilizează de către filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România în administrarea dreptului de semnătură şi de către autorităţile administraţiei publice pentru promovarea şi autorizarea lucrărilor de construcţii.

Tabloul teritorial al arhitecţilor este evidenţa gestionată de către filialele teritoriale ale OAR. Lista filialelor este inclusă în anexa I.

Conform art. 36 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea într-un tablou teritorial al arhitecţilor permite exercitarea profesiei în toată ţara.


*) Tabloul Naţional al Arhitecţilor se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”. Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.