MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 380/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 380         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 mai 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

406. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

 

411. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială IAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

412. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

413. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţional㠓Nuclearelectrica” - SA., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energi

 

418. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

78. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta-Turnu Severin

 

2.303. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii “Sf. Arhangheli” din Str. Bisericii nr. 1, satul Horea, comuna Horea, judeţul Alba

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

176. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari

 

577. - Hotărâre pentru modificarea art. II din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 176 din 6 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 punctul IV, subpunctul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“71. Îndeplineşte rolul de unitate de achiziţii centralizată, în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru programele cu finanţare nerambursabilă derulate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru proiectele de investiţii finanţate prin Programul operaţional sectorial «Mediu» - Axa prioritară 5 - Protecţia împotriva inundaţiilor şi reducerea eroziunii costiere;”

2. La articolul 5 punctul VIII, subpunctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, din domeniul său de activitate;”.

3. La articolul 12 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă”.

4. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a), e)-g), i), l) şi m), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.”

5. La articolul 14, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura este ajutat în activitatea de conducere a departamentului de 2 secretari de stat, un secretar general şi de un secretar general adjunct, numiţi în condiţiile legii.”

6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică pentru aparatul propriu al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 406.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială IAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială IAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 411.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic Societatea Comercială IAR - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Aeroportului nr. 1, Braşov

Cod unic de înregistrare RO1132930

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

 

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

61.715

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

60.715

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1.000

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

59.415

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

58.415

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

39.358

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

176

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

17.735

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rct.13+Rd.14)

12

13.745

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

12.440

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.305

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

418

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.572

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.146

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.000

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.300

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

350

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.950

 

1

 

Rezerve legale

25

115

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea Sumelor de la Rd. 25, 26. 27, 28.29

30

1.835

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

31

184

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.009

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

729

 

 

 

a1 dividende cuvenite Ministerului Economiei

33,1

655

 

 

 

a2 dividende cuvenite MMFPSPV

33,2

74

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

280

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

826

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

500

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

500

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

316

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

316

 

 

 

Nr. mediu de salariaţi în activitate

49a

316

 

 

 

Nr. mediu de salariaţi conform OUG 95/2002

49b

0

 

 

 

Nr. mediu de salariaţi şomaj tehnic IAR

49c

0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49a)/12*1000

50

3625

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49a)/12*1000

51

3.281

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

192

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

963

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

1.200

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 412.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

REGIAAUTONOMĂ TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget an 2014

0

1

 

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

101.906

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

101.606

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

62.279

 

2

 

Venituri financiare

5

300

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

101.856

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

101.556

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

31.071

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

7.827

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

60.927

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

32

47.146

 

 

 

C1

eh, cu salariile

13

40.275

 

 

 

C2

bonusuri

14

6.871

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

75

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

397

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

13.309

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.731

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

300

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

50

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

50

 

1

 

Rezerve legale

25

2,50

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd, 25, 26, 27, 28. 29

30

47,50

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul

financiar de referinţa

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

23,80

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

23,70

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7.314

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

 alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

7.314

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

980

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

980

 

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.009

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.425

 

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

104

 

 

 

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu În preţuri curente reîntregita pe total an (mii lei persoană)(Rd. 149*12/3)

52a

104

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999,51

 

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

 

9

 

Creanţe restante

56

26

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţional㠓Nuclearelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţional㠓Nuclearelectrica” - S\A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 413.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Naţional㠓Nuclearelectrica” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget an 2014

0

1

 

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.822.163

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.746.163

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

76,000

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.782.525

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.708.061

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

728 616

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

218.808

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

304 913

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

218.596

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

211.400

 

 

 

C2

bonusuri

14

7.196

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

217

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

2.828

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

83.272

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

455.724

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

74.464

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

39.638

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

11.732

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

27.906

 

1

 

Rezerve legale

25

1982

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

25.924

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

31

2.592

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

14.258

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

11.588

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 2.670

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

11.666

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

562.514

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

562.514

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.200

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.160

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd,49)/12*1000

50

8.433

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

8.156

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mit lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

808

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

978

 

8

 

Plăţi restante

55

23

 

9

 

Creanţe restante

56

26.861

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

- Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene;

- Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliul ui şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 176 din 7 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020”

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului general pentru aplicarea procedurilor de evaluare, selecţie, contractare, achiziţii, plată, control şi monitorizare, aferente proiectelor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, pe întreaga perioadă de derulare a programului, în regiunile eligibile în cadrul Obiectivului de convergenţă, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020.”

Art. II. - Termenul de 30 septembrie 2015, prevăzut la art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007- 2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică contractelor de finanţare aferente proiectelor depuse pe măsurile din PNDR 2007-2013, încheiate conform dispoziţiilor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014.

Art. III. - Încheierea contractelor de finanţare de către APDRP se poate face în condiţiile prevăzute în dispoziţiile tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Art. IV. - Dispoziţiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică numai pentru contractele de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 418.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta-Turnu Severin

 

Având în vedere faptul că Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta-Turnu Severin îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 187 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta-Turnu Severin dobândeşte personalitate juridică.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 78.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii “Sf. Arhangheli” din Str. Bisericii nr. 1, satul Horea, comuna Horea, judeţul Alba

 

Având în vedere:

- Decizia civilă nr. 1.846 din 9 aprilie 2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 1.005/57/2012, irevocabilă, prin care s-a dispus anularea parţială a Ordinului nr. 2.800/29.11.2011 emis de ministrul culturii şi patrimoniului naţional, în sensul eliminării din perimetrul zonei de protecţie a imobilului monument istoric Biserica “Sf. Arhangheli” din Str. Bisericii nr. 1, satul Horea, comuna Horea, judeţul Alba, a terenului cu destinaţie de cimitir, înscris în anexa la ordin, între coordonatele menţionate la punctele 1-5,17-28;

- Referatul înregistrat la Cabinetul ministrului culturii nr. 1.974 din 16 aprilie 2014 de aprobare a modificărilor dispuse de instanţă,

în conformitate cu dispoziţiile art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. b) şi ale art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Biserica “Sf. Arhangheli” din Str. Bisericii nr. 1, satul Horea, comuna Horea, judeţul Alba, se clasează monument istoric în categoria monument, grupa valoric㠓B”, cod în Lista monumentelor istorice AB-ll-m-B-21040.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data emiterii prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 2.303.

 

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric Biserica “Sf. Arhangheli” din Str. Bisericii nr. 1, satul Horea, comuna Horea, judeţul Alba

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. pct.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1

557677,420

342701,845

2

557656,119

342717,393

3

557652,148

342722,026

4

557650,746

342723,716

5

557648,806

342735,522

6

557648,804

342744,227

7

557650,470

342751,944

8

557662,612

342748,133

9

557679,789

342733,810

10

557681,268

342732,752

11

557686,837

342729,313

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari

 

Având în vedere dispoziţiile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 109 alin. (4) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

            în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Se aprobă Regulamentul comun*) privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi intră în vigoare la data publicării.

 

p. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Gheorghe Muscalu

 

Bucureşti, 6 februarie 2014.

Nr. 176.


*) Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari este anexă şi la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.47/2014 şi a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 29 aprilie 2014.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. II din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 176 din 6 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari

 

Având în vedere dispoziţiile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Articolul II din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 176 din 6 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 577.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.