MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 378/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 378         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 mai 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

401. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniul tineretului şi sportului dintre Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria, semnat la Ruse la 7 martie 2014

 

Acord de colaborare în domeniul tineretului şi sportului între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.467. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 septembrie 2013-21 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

3.468. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

3.470. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

21. - Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România

 

32. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniul tineretului şi sportului dintre Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria, semnat la Ruse la 7 martie 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de colaborare în domeniul tineretului şi sportului dintre Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria, semnat la Ruse la 7 martie 2014.

Art. 2. - Ministerul Tineretului şi Sportului este responsabil de organizarea, derularea şi monitorizarea acţiunilor concrete de cooperare între cele două părţi în domeniile tineretului şi sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministru! tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe

Bodgan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 401.

 

ACORD DE COLABORARE

în domeniul tineretului şi sportului între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria

 

            Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria, numite în cele ce urmează părţi, în cadrul cooperării bilaterale şi din dorinţa de a înregistra progrese în domeniul tineretului şi sportului, de a întări rolul pe care aceste domenii îl au în dezvoltarea şi întărirea relaţiilor de prietenie, de încredere şi de bună înţelegere,

            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiective generale

 

            Prezentul acord prevede cadrul prin care părţile pot conveni în mod reciproc asupra propunerilor detaliate privind programele de cooperare bazate pe reciprocitate şi beneficiu reciproc în domeniul tineretului şi sportului.

 

ARTICOLUL 2

Cooperarea în domeniul tineretului

 

1. Părţile vor încuraja colaborarea activă şi schimbul de experienţă în domeniul tineretului prin:

- schimbul de experienţă între asociaţiile şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale care se ocupă de metodele de predare şi cercetare în domeniul tineretului;

- încurajarea instituţiilor şi a organizaţiilor părţilor care participă la proiecte comune şi sprijină aceste proiecte în organizaţii internaţionale;

- schimb de informaţii şi publicaţii pe teme de tineret, schimb de informaţii privind organizaţiile şi mişcările de tineret din statele lor, precum şi activitatea acestora legată de politica publică de tineret din România şi Republica Bulgaria.

2. Părţile vor facilita dezvoltarea legăturilor directe între organizaţiile partenere !a toate nivelurile a căror cooperare întruneşte obiectivele prezentului acord, inclusiv schimburile de delegaţii şi informaţii privind problemele de interes comun. Dacă aceste legături directe au loc, se vor realiza programe comune. Responsabilitatea financiară şi programatică pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste programe aparţine organizaţiilor care le implementează.

3. Părţile vor facilita dezvoltarea legăturilor directe între institutele şi centrele de cercetare care se ocupă de problemele tinerilor, incluzând următoarele forme de cooperare:

- participarea unor specialişti, lectori la conferinţele ştiinţifice, seminarele şi simpozioanele care se desfăşoară în statele părţilor;

- schimbul de specialişti care ţin cursuri şi oferă consultanţă, efectuează cercetări comune cu scopul de a-şi extinde specializarea şi de a ridica nivelul de calificare;

- schimbul de literatură de specialitate privind politica de tineret.

4. Părţile vor încuraja participarea reprezentanţilor statelor părţi la activităţi bilaterale de tineret: festivaluri, conferinţe, simpozioane, seminare, expoziţii, reuniuni, forumuri, programe de voluntariat şi alte evenimente, precum şi schimbul de experienţă dintre specialiştii în domeniul politicii de tineret.

5. Părţile vor acorda asistenţă grupurilor organizate de tineret, precum şi reprezentanţilor părţilor care stau pe teritoriul statului celeilalte părţi în cadrul desfăşurării unor evenimente şi programe comune.

 

ARTICOLUL 3

Cooperarea în domeniul sportului

 

1. Părţile vor sprijini coordonarea acţiunilor organismelor guvernamentale în domeniul sportului şi ale federaţiilor sportive care administrează diferite ramuri de sport în scopul dezvoltării şi întăririi cooperării internaţionale în domeniul sportului prin întâlniri şi consultări în vederea schimbului de experienţă şi informaţii.

2. Părţile vor sprijini participarea sportivilor, echipelor, antrenorilor români şi bulgari la competiţii şi evenimente sportive internaţionale.

3. Părţile vor încuraja organizarea unor tabere de instruire, stagii comune de instruire a echipelor naţionale şi de club din diferite sporturi la bazele sportive ale ambelor ţări, în scopul îmbunătăţirii nivelului lor de pregătire şi a performanţelor sportive.

4. Părţile vor colabora în domeniul cercetării ştiinţifice, pentru a face schimb de informaţii privind cele mai noi realizări în domeniul sportului, a sportului de elită, diagnosticelor sportive, precum şi folosirea echipamentelor ştiinţifice moderne şi a instrumentelor pentru pregătirea sportivilor de elită şi. de asemenea, instruirea şi schimbul de personal din laboratoarele pentru controlul antidoping.

5. Părţile vor promova schimbul de experienţă în domeniul managementului bazelor sportive, precum şi dezvoltarea marketingului sportiv.

6. Părţile vor coopera pentru stabilirea unor contacte directe între federaţiile sportive, centrele de pregătire olimpică, instituţiile ştiinţifice şi academice sportive, în scopul dezvoltării sportului în ambele ţări.

7. Părţile vor promova parteneriate între structurile sportive române şi bulgare în vederea organizării în comun de evenimente sportive.

8. Părţile vor încuraja participarea unor specialişti la seminare, simpozioane şi conferinţe de interes reciproc în domeniul sportului, organizate de ambele părţi, inclusiv pe probleme de combatere a dopajului în sport.

9. Părţile vor încuraja întărirea relaţiilor sportive şi vor colabora pentru a promova principiile olimpice, în special fairplay-ul

10. Părţile vor lua măsuri reciproce în lupta împotriva folosirii substanţelor şi a metodelor interzise în cadrul competiţiilor şi în afara lor şi vor colabora pentru dezvoltarea unor programe moderne pentru control antidoping (axate pe o testare inteligentă şi particularizată), programe antidoping al căror scop este de a promova sportul fără dopaj şi schimbul de experienţă în dezvoltarea activităţilor de informare, educare şi instruire şi vor semna un acord pentru testarea reciprocă şi recunoaşterea reciprocă a excepţiilor în scop terapeutic.

 

ARTICOLUL 4

Implementarea

 

1. Părţile vor încheia un contract pentru implementarea şi dezvoltarea unor programe specifice prin canale diplomatice, reuniuni, schimburi de scrisori sau alt instrument. Fiecare parte va fi răspunzătoare de coordonarea implementării părţii sale de plan şi program.

2. În timpul reuniunilor reprezentanţilor părţilor, acestea vor verifica implementarea prezentului acord şi vor hotărî programul acţiunilor viitoare care urmează să se desfăşoare dacă se consideră necesar.

3. Părţile convin că formele de colaborare în domeniul tineretului şi sportului, aşa cum au fost prevăzute în prezentul acord, vor fi implementate prin respect reciproc, egalitate şi în conformitate cu drepturile şi obligaţiile părţilor. Forma, programul şi condiţiile financiare pentru implementarea prezentului acord vor fi definite de către autorităţile respective prin consultări.

4. Prevederile prezentului acord nu vor afecta drepturile şi obligaţiile părţilor în conformitate cu tratatele internaţionale la care România şi Republica Bulgaria sunt părţi.

 

ARTICOLUL 5

Condiţii financiare

 

            Toate costurile rezultate din prezentul acord vor fi realizate în limitele financiare stabilite în bugetele şi resursele respective ale părţilor. Condiţiile specifice ale schimburilor vor fi convenite pe bază de reciprocitate de către părţi pentru fiecare caz.

 

ARTICOLUL 6

Amendamente şi completări la acord

 

            Prezentul acord va putea fi amendat cu acordul scris al ambelor părţi. Respectivul amendament va intra în vigoare la data la care partea care a propus amendamentul primeşte acordul celeilalte părţi pentru efectuarea acestuia.

 

ARTICOLUL 7

Rezolvarea litigiilor

 

            Orice litigiu cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi rezolvat pe cale amiabilă prin consultări sau negocieri între părţi,

 

ARTICOLUL 8

Intrarea în vigoare, valabilitatea şi denunţarea

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare.

2. Prezentul acord va rămâne valabil pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade similare, în afara cazului în care oricare dintre părţi notifică celeilalte părţi, în scris, prin canale diplomatice, intenţia sade a-l denunţa, cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de expirarea oricărei perioade de valabilitate.

3. Denunţarea prezentului acord nu va afecta valabilitatea oricăror programe în desfăşurare care au fost convenite conform prezentului acord până la încheierea acestora, în afara cazului în care s-a convenit altfel.

 

Semnat la Ruse la data de 7 martie 2014, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Tineretului şi Sportului din România,

Gabriela Szabo,

ministrul tineretului şi sportului

Pentru Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria,

Mariana Georgieva,

ministrul tineretului şi sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 septembrie 2013-21 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 28 februarie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 septembrie 2013-21 februarie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 septembrie 2013-21 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 mai 2014.

Nr. 3.467.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 septembrie 2013-21 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

            Judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ. tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic Sanitar

38/9.12.2013

-

Municipiul Bistriţa,

Bd. Republicii nr. 18-20,

tel.: 0263/212919

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Sănătate şi asistenţă pedagogică

 

Asistent medical generalist

Română

Cu frecvenţă/zi

 

            Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ. tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare

3/17.02.2014

-

Calea Giuleşti nr. 10, sectorul 1,

tel.; 021/6370484,

colegiultehnicmatrul@

yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Electronică şi automatizări

-

Tehnician electronist

echipamente de

automatizare

Română

Cu frecvenţă/ seral

 

            Judeţul Buzău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ. tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Pedagogic “Spiru Haret”

2/20.01.2014

-

Municipiul Buzău,

str. Spiru Haret nr. 6,

te! ./fax: 0238/724273

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Teoretică/ Umanist

-

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecvenţă/zi

 

            Judeţul Harghita

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ. tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic “Gábor Áron”

2/20.01.2014

-

Localitatea Vlăhiţa,

str. Mihai Eminescu nr. 2/B,

tel./fax: 0266/246897

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Tehnic

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician în

prelucrarea lemnului

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Electronică automatizări

Tehnician operator

tehnica de calcul

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

            Judeţul Sibiu

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de

evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ. tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic “Cibinium”

 

2/20.01.2014

 

-

 

Municipiul Sibiu,

Str. Dealului nr. 4,

tel./fax: 0269/211547

 

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Servicii

 

Turism şi

alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă/zi

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor stilist

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic “Mârşa”

2/20.01.2014

-

Oraşul Avrig,

str. C. Coposu nr. 1,

tel./fax: 0269/526478

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nrS7

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

 

 

 

Mecanică

Tehnician proiectant CAD

Română

Cu frecvenţă/zi, seral

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 30 ianuarie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 mai 2014.

Nr. 3.468.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

            Judeţul Botoşani

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

Liceul Tehnologic “Ştefan cel Mare şi Sfanţi Vorona

1/10.01.2014

-

Comuna Vorona,

Str. Principală nr. 9,

tel/fax: 0231/588656

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Resurse naturale şi

Protecţia mediului

Tehnician horticultor

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

 

            Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

 

 

16/17.06.2013

 

Municipiul Bucureşti, str. Caporal Grigore Marin

nr. 42-44, sectorul 4,

tel./fax: 021/3344434

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărâri Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărâri Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician

Electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul constanţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

Liceul

Tehnologic “Ion Bănescu”

38/9.12.2013

-

Municipiul

Mangalia,

str. Negru Vodă

nr. 19, tel./fax:

0241/753205

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor stilist

Română

Cu frecventă (zi)

2

 

 

Liceul Tehnologic “Carsium”

 

 

1/10.01.2014

 

 

-

 

 

Oraşul Hârşova, Aleea I.A.S. nr. 1, tel./fax: 0241/870163

 

 

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Comerţ

Tehnician în

activităţi de

comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnic

Mecanică

Tehnician în prelucrări la cald

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Covasna

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

Liceul 1 Tehnologic “Gábor Áron”

1/10.01.2014

 

Municipiul Târgu Secuiesc,

Str. Fabricii nr. 8,

tel.: 0267/363215,

fax: 0267/365055

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

 

 

Electric

Tehnician electrotehnist

Maghiară

Cu frecventă (zi)

Fabricarea produselor

din lemn

Tehnician proiectant

produse finite din lemn

Maghiară

Cu frecventă (zi)

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Maghiară

Cu frecventă (zi)

Mecanică

Tehnician prelucrări la cald

Maghiară

 

Cu frecvenţă (2i)

 

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Energetică

 

Tehnician electro-energetician

Maghiară

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”

1/10.01.2014

 

Municipiul Galaţi,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25,

tel.: 0236/463740,

fax: 0236/463584

Liceal/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

 

Mecanică

 

Confecţioner tâmplărie

din aluminiu şi mase plastice

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Sf. Andrei”

1/10.01.2014

-

Oraşul Gura Humorului,

Str. Parcului nr. 1-3,

tel/fax: 0230/230601

Liceal/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

 

 

Fabricarea produselor din lemn

Tâmplar universal

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

Industrie textilă şi pielărie

Confecţioner

produse

textile

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Bucătar

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 31 martie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la

art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 mai 2014.

Nr. 3.470.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

            Judeţul Constanta

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

 

 

Liceul Tehnologic “Dragomir

Hurmuzescu”

 

 

6/13.03.2014

 

 

-

 

 

Municipiul Medgidia,

Str. Poporului nr. 1,

tel./fax: 0241/820593

 

 

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

 

 

Tehnic

 

 

Electric

Tehnician electrotehnist

Română

Cu frecvenţă (zi)

Mecanică

Tehnician proiectant

CAD

Română

Cu frecventă (zi)

2

Colegiul Tehnic “Tomis”

6/13.03.2014

-

Municipiul Constanţa,

bd. Tomis nr. 153,

tel./fax: 0341/405810

Scoală de maiştri/ Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Maistru mecanic

Română

Cu frecvenţă (zi, seral)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Maistru construcţii civile, industriale şi agricole

Română

Cu frecvenţă (zi, seral)

 

            Judeţul Covasna

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

 

 

Liceul Tehnologic “Apor Pater”

 

 

3/17.02.2014

 

 

 

 

Municipiul Târgu Secuiesc

Str. Scolii nr. 11

tel/fax: 0267/361332

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Comerţ

Tehnician în achiziţii şi contractări

Maghiară

Cu frecvenţă (zi)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultură

Maghiară

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

Colegiu! Tehnic de Industrie

Alimentară

3/17.02.2014

-

Municipiul Craiova,

Str. Breştei nr. 144,

tel.: 0251/422937

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

 

Industrie alimentară

 

 

Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase

Română

 

 

Cu frecvenţă (zi)

 

 

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi)

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Industrie alimentară

-

Tehnician

controlul calităţii

produselor

agroalimentare

Română

Cu frecvenţă (zi)

Şcoală de maiştri/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanic

-

Maistru frigotehnist

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny

 

 

5/6.03.2014

 

 

-

 

 

Municipiul Galaţi,

Str. Metalurgiştilor nr.4,

tel/fax: 0236/474116,

0236/464770

Şcoala de maiştri/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Maistru construcţii

civile, industriale şi agricole

Română

Cu frecvenţă (seral)

Mecanic

-

Maistru mecanic

Română

Cu frecvenţă (seral)

 

            Judeţul Gorj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

Liceul Tehnologic

4/24.02.2014

 

Localitatea Bârseşti nr. 8,

tel.: 0253/214002

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi

protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultură

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

Liceul Tehnologic Special

“Vasile Pavelcu”

6/13.03.2014

-

Municipiul Iaşi, str. I. C. Brătianu nr.26A,

tel./fax.: 0232/211532

Liceal/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

 

 

Turism şi alimentaţie

-

Cofetar-patiser

Română

Cu frecvenţă (zi)

Industrie textilă şi pielărie

-

Confecţioner produse

textile

Română

Cu frecvenţă (zi)

Fabricarea produselor din lemn

-

Tâmplar universal

Română

Cu frecvenţă (zi)

Mecanică

-

Tinichigiu vopsitor auto

Română

Cu frecventă (zi)

 

            Judeţul Olt

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

Colegiul

Tehnic “Nicolae Bălcescu”

4/24.02.2014

-

Oraşul Balş,

str. Nicolae Bălcescu nr. 47,

tel.: 0249/451287

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Estetica şi igiena

corpului omenesc

-

Stilist

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Sibiu

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de

învăţământ.

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma  de învăţământ

1

 

 

Colegiul Tehnic “Independenţa”

 

 

3/17.02.2014

 

 

 

 

Municipiul Sibiu,

Str. Gladiolelor nr. 2,

tel./fax: 0269/221806

 

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

 

 

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

Mecanică

Tehnician mecatronist

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6, art. 9 alin. (3) şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 24 aprilie 2014, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2014.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

 

NORME

pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Conferinţa Camerei, este organul superior de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia, desemnaţi potrivit prezentelor norme.

(2) Conferinţa Camerei este ordinară şi extraordinară.

(3) Prezentele norme, întocmite potrivit art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari, numărul acestora şi durata mandatului la Conferinţa Camerei.

Art. 2. - Desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei se face prin vot deschis, la nivelul regiunilor, pe judeţe şi pentru municipiul Bucureşti.

 

CAPITOLUL II

Reprezentanţii auditorilor financiari

 

Art. 3. - (1) Poate fi reprezentant al membrilor Camerei dintr-un judeţ sau din municipiul Bucureşti auditorul financiar, persoană fizică, cu domiciliul în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, care şi-a îndeplinit la termenele stabilite de reglementările Camerei toate obligaţiile până ceî târziu la data de 31 martie al anului în care se organizează desemnarea reprezentanţilor.

(2) Persoanele desemnate reprezentanţi ai auditorilor financiari dintr-un judeţ şi sau din municipiul Bucureşti exercită dreptul de vot în numele acestora, ia Conferinţa Camerei.

Art. 4. - Mandatul reprezentantului este de un an şi poate fi reînnoit.

Art. 5. - (1) Norma de reprezentare este de 1 (un) reprezentant la 15 auditori financiari. Când într-un judeţ numărul de auditori financiari este mai mic de 15, judeţul respectiv va avea un singur reprezentant la lucrările Conferinţei Camerei.

(2) Din numărul total al reprezentanţilor desemnaţi la Conferinţa Camerei, numărul auditorilor financiari nonactivi nu va fi mai mare 20%.

(3) Auditorii financiari din Consiliul Camerei, Comisia de auditori statutari şi cei care ocupă funcţii în aparatul executiv al Camerei participă în nume propriu la Conferinţa Camerei şi nu sunt luaţi în calcul la stabilirea normei de reprezentare.

 

CAPITOLUL III

Alegerea reprezentanţilor auditorilor financiari

 

Art. 6. - Calendarul şi locaţiile alegerilor reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme şi sunt aduse la cunoştinţa auditorilor financiari prin publicarea pe site-ul Camerei.

Art. 7. - Întrunirile pentru desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Camerei se organizează pe regiuni. Acestea pot avea loc împreună cu alte manifestări organizate de Cameră, de tipul seminarelor, simpozioanelor etc., şi includ desemnarea reprezentanţilor pentru judeţele care aparţin regiunii respective.

Art. 8. - (1) Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Camerei se face în şedinţe distincte de alegeri, pentru fiecare judeţ, chiar dacă la data şi în locaţia respectivă sunt convocate alegeri pentru mai muîte judeţe.

(2) Fiecare auditor financiar participant la alegeri votează deschis numai pentru desemnarea reprezentantului/ reprezentanţilor din judeţul de domiciliu.

Art. 9. - (1) Propunerile pentru reprezentanţii auditorilor dintr-un judeţ sau municipiul Bucureşti se fac în şedinţă publică, iar desemnarea acestora are loc prin vot deschis.

(2) Dacă dintr-un anumit judeţ nu participă, în urma convocării, niciun auditor financiar, atunci judeţul respectiv nu va avea niciun reprezentant la Conferinţa Camerei.

(3) Sunt desemnate ca reprezentanţi persoanele care au obţinut numărul cel mai mare de voturi în ordine descrescătoare, în limita numărului de locuri stabilit conform prezentelor norme (1 la 15 auditori financiari pentru reprezentanţi).

Art. 10. - Fiecare întrunire de alegeri este condusă de o comisie de alegeri, alcătuită din 3 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. Desemnarea comisiei se face prin vot deschis dintre auditorii financiari participanţi la şedinţă. Unul dintre membrii comisiei este din executivul Camerei.

Art. 11. - Comisia de alegeri asigură buna desfăşurare a procesului electoral, înregistrează propunerile de reprezentanţi, numără voturile exprimate, stabileşte şi anunţă candidaţii aleşi, întocmeşte şi semnează procesul-verbal de desemnare a reprezentanţilor.

Art. 12. - Orice contestaţie cu privire la desfăşurarea alegerilor se depune în termen de 24 de ore de la anunţarea rezultatelor de către Comisia de alegeri, la sediul Camerei, şi se soluţionează în termen de 24 de ore de către comisia prevăzută la art. 11.

Art. 13. - După rezolvarea contestaţiilor sau, după caz, expirarea termenului de contestare, Camera aduce la cunoştinţa membrilor săi, prin afişare pe site, identitatea reprezentanţilor şi îi înştiinţează pe aceştia în scris cu privire la desemnare.

 

CAPITOLUL IV

Comunicări şi sancţiuni

 

Art. 14. - Reprezentanţii desemnaţi au obligaţia de a înştiinţa Camera despre orice împrejurare care îi poate pune în imposibilitatea de a fi prezenţi la Conferinţa Camerei. Înştiinţarea va fi motivată şi se va transmite în scris Camerei cu cel puţin 30 de zile înainte de data Conferinţei.

Art. 15. - Absenţa nejustificată de la Conferinţă a reprezentantului desemnat şi nerespectarea termenului de înştiinţare a Camerei, precum şi netemeinicia motivelor pentru care se absentează constituie abatere disciplinară şi îl obligă pe reprezentantul absent la plata cheltuielilor efectuate de Cameră pentru organizarea Conferinţei.

 

ANEXĂ

la norme

 

CALENDARUL ŞI LOCAŢIILE

întâlnirilor pentru alegerea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2014

 

Data şi ora

Locul de desfăşurare

Judeţele participante

9.05.2014 Ora 12,00

Cluj-Napoca

Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare

10.05.2014 Ora 11,00

Braşov

Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

17.05.2014 Ora 11,00

Iaşi

Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea

23.05.2014 Ora 12,00

Craiova

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

31.05.2014 Ora 11,00

Bucureşti

Argeş, Ilfov, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova, Buzău, Teleorman

7.06.2014 Ora 11,00

Timişoara

Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş

27.06.2014 Ora 12,00

Bucureşti

Municipiul Bucureşti

28.06.2014 Ora 11,00

Constanţa

Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Tulcea

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 23 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 24 aprilie 2014, hotărăşte:

Art. I. - Registrul public al auditorilor financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 12 februarie 2014, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2014.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări la Registrul public al auditorilor financiari din România

 

1) La auditorii financiari persoane fizice:

a) înregistrarea de noi membri activi:

 

Auditori financiari activi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

0

1

2

3

4

5

6

1

Dungeanu Andreea Otilia

4601

Str. Viorele Nr. 26, Bl. 18, Sc. 1, Et. 5, Ap. 78, Sector 4, Bucureşti

Str. Viorele Nr. 26, Bl.18, Sc. 1, Et. 5, Ap. 78, Sector 4, Bucureşti

 

0728994400, 0723246402

2

Vişan Daniela-Iconia

4602

Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu Nr. 11, Bl. 11, Sc. 3, Et. 3, Ap. 14, Târgu Jiu, Judeţ Gorj

Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu Nr. 11, Bl. 11, Sc. 3, Et. 3, Ap. 14, Târgu Jiu, Judeţ Gorj

0253214080

0766495151

3

Blajan Loredana Andra

4604

Str. Moldovei Nr. 9a, Ap. 12, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Str. Moldovei Nr. 9a, Ap. 12, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

 

0742183582

4

Dinoiu Oana

4605

Aleea Poet Dimitrie Anghel Nr. 1, Bl. M45, Sc. 1, Et. 2, Ap. 28, Sector 3, Bucureşti

Aleea Poet Dimitrie Anghel Nr. 1, Bl. M45, Sc. 1, Et. 2, Ap. 28, Sector 3, Bucureşti

 

0742070737

5

Ivanova Rositsa Georgieva

4606

Şos. Erou Nicolae Iancu Nr. 11-19, Bl. 11, Voluntari, Judeţ Ilfov

Şos. Erou Nicolae Iancu, Nr. 11-19, Bl. 11, Voluntari, Judeţ Ilfov

 

0756068154

6

Marin Ana Bogdana

4607

Str. Arh. Petre Antonescu Nr. 11, Bl. 11, Ap. 63, Sector 2, Bucureşti

Str. Arh. Petre Antonescu Nr. 11, Bl. 11, Ap. 63, Sector 2, Bucureşti

 

0753333753

7

Mazurchievici Diana Ioana

4608

Str. Moţilor Nr. 13a, Tronson A, Et. 5, Ap. 50, Sector 3, Bucureşti

Str. Moţilor Nr. 13a, Tronson A, Et. 5, Ap. 50, Sector 3, Bucureşti

 

0753333755

8

Postolea Cristian Nicuşor

4609

Bd. Apicultorilor Nr. 56, Ap. 2, Sector 1, Bucureşti

Bd. Apicultorilor Nr. 56, Ap. 2, Sector 1, Bucureşti

 

0756068146

9

Şoaica Alexandru Adrian

4610

Bd. A.I. Cuza Nr. 28, Bl. Cam. 4, Sc. D, Et. 10, Ap. 58, Slatina, Judeţ Olt

Bd. A.I. Cuza Nr. 28, Bl. Cam 4, Sc. D, Et. 10, Ap. 58, Slatina, Judeţ Olt

 

0744499402, 0744426646

10

Stana Ileana Anca

4611

Str. Mohorului Nr. 2, Bl. 143, Sc. A, Et. 5, Ap. 23, Sector 6, Bucureşti

Str. Mohorului Nr. 2, Bl. 143, Sc. A, Et. 5, Ap. 23, Sector 6, Bucureşti

 

0753333732

11

Vaduva Bogdan Liviu

4612

Str. Borşa Nr. 1-3, Bl. 10e, Sc. 2, Et. 1, Ap. 19, Sector 1, Bucureşti

Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 69-71, Sector 1, Bucureşti

0372377800

0744499408

12

Vlad Alexandra

4613

Bd. Unirii, Bl. 18, Sc. C, Ap. 4, Buzău, Judeţ Buzău

Bd. Unirii, Bl. 18, Sc. C, Ap. 4, Buzău, Judeţ Buzău

 

0756068148

13

Cociş-Voinescu Ana Maria

4614

Str. Baba Novac Nr. 11, Bl. G17, Sc. 2, Et. 2, Ap. 56, Sector 3, Bucureşti

Str. Baba Novac Nr. 11, Bl. G17, Sc. 2, Et. 2, Ap. 56, Sector 3, Bucureşti

 

0740300048

14

Mogoş Roxana

4615

Str. Timişoara Nr. 17a, Bl. 106a, Sc. B, Et. 9, Ap. 65, Sector 6, Bucureşti

Str. Timişoara Nr. 17a, Bl. 106a, Sc. B, Et. 9, Ap. 65, Sector 6, Bucureşti

0314272042

0721775152

15

Burlacu Oleg

4618

Str. Toma Socolescu Nr. 27, Ploieşti, Judeţ Prahova

Str. Toma Socolescu Nr. 27, Ploieşti, Judeţ Prahova

 

0721503100

16

Todiraş Aurelia

4619

Bd. Traian Nr. 86, Bl. N5, Sc. A, Et. 2, Ap. 12, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

Aleea Plaiului Nr. 9, Bl. A4, Sc. C, Et. P, Ap. 31, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

0233217813, 0233620510

0722837719

17

Topuzu Sorina Andreea

4620

Str. Mihai Eminescu Nr. 17, Et. 5, Ap. 27, Sector 1, Bucureşti

Str. Mihai Eminescu Nr. 17, Et. 5, Ap. 27, Sector 1, Bucureşti

 

0744363901

18

Mîndru Ovidiu Ciprian

4621

Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 221, Et. 8, Ap. 29, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Str. Pomicultorilor Nr. 19a, Ap. 2, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

 

0742202492

19

Olariu Rodion Ovidiu

4622

Str. Transilvania Nr. 9, Et. 3, Ap. 10, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Str. Transilvania Nr. 9, Et. 3, Ap. 10, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

 

0743060383, 0751065906

20

Listoschi Corina

4623

Str. Dezrobirii Nr. 44, Bl. 9, Sc. C, Et. 3, Ap. 131, Sector 6, Bucureşti

Str. Dezrobirii Nr. 44, Bl. 9, Sc. C, Et. 3, Ap. 131, Sector 6, Bucureşti

0318072734

0766511254

21

Stoian Mariana

4624

Str. Delfinului Nr.24, Bl. 40, Sc. A, Et. 6, Ap. 33, Sector 2, Bucureşti

Str. Unirii Nr. 291p, Baloteşti, Judeţ Ilfov

 

0723550001

22

Amzuica Bogdan Florian

4626

Şos Mihai Bravu Nr. 98-106, Bl. D16, Sc. D, Et. 4, Ap. 141, Sector 2, Bucureşti

Şos. Mihai Bravu Nr. 98-106, Bl. D16, Sc. D, Et. 4, Ap. 141, Sector 2, Bucureşti

 

0724092562

23

Achim Daniela

4627

Bd. 1 Mai Nr. 21, Bl. H18, Sc. A, Et. 3, Ap. 12, Constanţa, Judeţ Constanţa

Bd. 1 Mai Nr. 21, Bl. H18, Sc. A, Et. 3, Ap. 12, Constanţa, Judeţ Constanţa

0241584854, 0241558181

0722210735

24

Ogescu Daniela

4628

Str. Revoluţiei Nr. 12, Bl. C7, Sc. C, Et. 4, Ap. 10, Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa

Str. Revoluţiei Nr. 12, Bl. C7, Sc. C, Et. 4, Ap. 10, Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa

0245640504

0744567832

25

Anton Carmen

4630

Str. Latină Nr. 3, Ploieşti, Judeţ Prahova

Str. Latină Nr. 3, Ploieşti, Judeţ Prahova

02445100388

07444816618

26

Cartianu Alina Ionela

4633

Str. Dristorului Nr. 91-95, Bl. C, Et. 2, Ap. 220, Sector 3, Bucureşti

Str. Dristorului Nr. 91-95, Bl. C, Et. 2, Ap. 220, Sector 3, Bucureşti

 

0733003889, 0723170031

27

Vasnic Nina

4634

Şos. Vergului Nr. 19a, Bl. K1, Sc. 1, Et. 3, Ap. 16, Sector 2, Bucureşti

Şos. Nicolae Titulescu Nr. 4-8, Et. 2, Sector 2, Bucureşti

0314347001

0733003899

28

Georgescu Eugen

4635

Sat Albeşti Pământeni Nr. 169, Albeşti, Judeţ Argeş

Str. Bucovina Nr. 83, Bl. Bc83, Sc. A, Et. 6, Ap. 61, Piteşti, Judeţ Argeş

0348401460

0746027123

29

Păcurariu Viorel

4636

Str. Urlea Nr. 39, Sibiu, Judeţ Sibiu

Str. Urlea Nr. 39, Sibiu, Judeţ Sibiu

 

0728288982

30

Irimus Camelia

4638

Str. Venus Nr. 35, Sc. B, Et. 5, Ap. 28, Timişoara, Judeţ Timiş

Str. Venus Nr. 35, Sc. B, Et. 5, Ap. 28, Timişoara, Judeţ Timiş

0356100660

0743124749

31

Stana Mariana

4639

Str. Cărămidarilor Nr. 10, Bl. 7, Sc. B, Et. 3, Ap. 8, Arad, Judeţ Arad

Str. Cărămidarilor Nr. 10, Bl. 7, Sc. B, Et. 3, Ap. 8, Arad, Judeţ Arad

 

0723866776

32

Dinu Nina Adriana

4640

Str. Ştirbei Vodă Nr. 31, Bl. A4, Sc. 1, Et. 10, Ap. 61, Craiova, Judeţ Dolj

Str. Ştirbei Vodă Nr. 31, Bl. A4, Sc. 1, Et. 10, Ap. 61, Craiova, Judeţ Dolj

 

0725505685

33

Negoiţă Daniela

4641

Sat Vaduri, Str. Coloniei Nr. 13, Alexandru Cel Bun, Judeţ Neamţ

Sat Vaduri, Str. Coloniei Nr. 13, Alexandru Cel Bun, Judeţ Neamţ

 

0729292752, 0744612443

34

Găina Aurora

4642

Str. Al. Lăpuşneanu Nr. 46, Bl. C4, Sc. A, Et. P, Ap. 3, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

Str. Traian Nr. 76, Bl. H1, Sc. A, Et. 1, Ap. 7, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

0233665832

0744269855, 0732010534

35

Creţu Elena-Nadia

4644

Str. Bucium Nr. 69, Et. 2, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Bucium Nr. 69, Et. 2, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

0232237939

0743039293

36

Stoica Radu Cătălin

4645

Bd. Ştefan Cel Mare Şi Sfânt Nr. 5, Bl. A1-2, Sc. A, Et. 4, Ap. 1, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Negustori Nr. 23-25, Et. 4, Biroul 3, Sector 2, Bucureşti

0213132616

0723674536

37

Paun Mariana

4646

Str. G-Ral Grigorescu Nr. 25, Bl. P 14, Sc. A, Ap. 5, Piteşti, Judeţ Argeş

Str. Negustori Nr. 23-25, Et. 4, Biroul 3, Sector 2, Bucureşti

0213132616

0746773666

38

Stîngu Camelia Maria

4650

Str. Hanciuc Nr. 11, Bl. 384, Tr. 1, Et. 4, Ap. 13, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Hanciuc Nr. 11, Bl. 384, Tr. 1, Et. 4, Ap. 13, Iaşi, Judeţ Iaşi

 

0745217521, 0751189531

39

Oprea Ana Andreea

4651

Str. Crişanei Nr. 67, Bl. G2, Sc. B, Ap. 21, Constanţa, Judeţ Constanţa

Str. Crişanei Nr. 67, Bl. G2, Sc. B, Ap. 21, Constanţa, Judeţ Constanţa

 

0757064578

40

Bianu Andreea Mihaela

4652

Str. Sabinelor Nr. 98, Ap. 6, Sector 5, Bucureşti

Str. Sabinelor Nr. 98, Ap. 6, Sector 5, Bucureşti

0214104540

0722886643

41

Cruceru Luiza Nicoleta

4653

Str. Grigore Ionescu Nr. 67, Bl. T71, Et. 2, Ap. 7, Sector 2, Bucureşti

Str. Grigore Ionescu Nr. 67, Bl. T71, Et. 2, Ap. 7, Sector 2, Bucureşti

0314223912

0723742132

42

Manole Maria-Cristina

4654

Bd. Republicii, Bl. 25, Sc. B, Ap. 3, Buhuşi, Judeţ Bacău

Bd. Republicii, Bl. 25, Sc. B, Ap. 3, Buhuşi, Judeţ Bacău

0234261393, 0234542204

0731199833

43

Teaha Corneliu Teofil

4655

Str. Lt. Gheorghe Negel Nr. 66, Sector 6, Bucureşti

Calea 13 Septembrie Nr. 90, Bl. Complex, Sc. Stand, Et. 4, Ap. 401, Sector 5, Bucureşti

0214074900

0722715116

44

Prajişteanu Anişoara

4656

Str. Calea Moldovei Nr. 193, Bacău, Judeţ Bacău

Str. 9 Mai Nr. 21, Bl. 21, Sc. A, Et. 4, Ap. 16, Bacău, Judeţ Bacău

0234542204

0747026780

45

Grigorescu Dana-Luiza

4657

Str. Litoralului Nr. 89, Sector 2, Bucureşti

Str. Litoralului, Nr. 89, Sector 2, Bucureşti

 

0745062971

46

Vlad Silvia Florina

4659

Str. Transilvaniei Nr. 4, Bl. F9, Sc. D, Ap. 2, Oradea, Judeţ Bihor

Str. Transilvaniei, Nr. 4, Bl. F9, Sc. D, Ap. 2, Oradea, Judeţ Bihor

0359451838

0744165329

47

Micu Mirela

4660

Str. Bistriţei Nr. 10, Bl. F25, Sc. D, Et. 3, Ap. 68, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

Str. Prof. Iulian Antonescu Nr. 5, Bl. T20, Sc. A, Et. 2, Ap. 14, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

0333801948, 0233234150

0728913395

48

Siulean Dana Adriana

4661

Str. Bobâlnei Nr. 12a, Ap. 1, Lugoj, Judeţ Timiş

Aleea Ţesătorilor Nr. 4, Lugoj, Judeţ Timiş

0256357244

0724228720

49

Simionescu Carmen Ionela

4662

Str. Dristorului Nr. 4, Bl. B13, Sc. 1, Et. 3, Ap. 11, Sector 3, Bucureşti

Str. Dristorului Nr. 4, Bl. B13, Sc. 1, Et. 3, Ap. 11, Sector 3, Bucureşti

 

0746076804

50

Ichim Iuliana-Cătălina

4663

Str. Nufărului Nr. 8, Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Bacău, Judeţ Bacău

Str. Dorului Nr. 10c, Bacău, Judeţ Bacău

0234513034

0744536553

51

Miron Vasile Dorin

4664

Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 1a, Bl. Q2, Sc. A, Et. 4, Ap. 18, Iaşi, Judeţ Iaşi

Şos. Bucium Nr. 36, Bl. K, Sc. Anl, Et. D, Ap. 1, Iaşi, Judeţ Iaşi

 

0744691271, 0734887677

52

Lichirie Mădălina Delia

4665

Str. Giuleşti Nr. 109, Bl. 6, Sc. C, Et. 1, Ap. 16, Sector 6, Bucureşti

Str. Giuleşti Nr. 109, Bl. 6, Sc. C, Et. 1, Ap. 16, Sector 6, Bucureşti

0214024000

 

53

Rinzascu Nicoleta

4667

Str. Spital Paşcanu Nr. 31, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Spital Paşcanu Nr. 31, Iaşi, Judeţ Iaşi

 

0724527549

54

Popovici Daniela-Raluca

4668

Str. Halincea Nr. 27, Bl. 1051, Sc. A, Et. 2, Ap. 7, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Halincea Nr. 27, Bl. 1051, Sc. A, Et. 2, Ap. 7, Iaşi, Judeţ Iaşi

 

0721408077

55

Toba Daniela Cristiana

4669

Str. Viorele Nr. 4, Bl. 22, Sc. 4, Et. 4, Ap. 126, Sector 4, Bucureşti

Str. Viorele, Nr. 4, Bl. 22, Sc. 4, Et. 4, Ap. 126, Sector 4, Bucureşti

0213308185, 0213308181

0723707053

 

 

 

 

 

            b) Înregistrarea de noi membri nonactivi:

            Auditori financiari nonactivi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

0

1

2

3

4

5

6

1

Vlad Bogdan Costin

4603

Şos. Ştefan Cel Mare Nr. 234, Bl. 77, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, Sector 2, Bucureşti

Şos. Ştefan Cel Mare Nr. 234, Bl. 77, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, Sector 2, Bucureşti

0214028580

0724296476

2

Ilea Marioara Elisabeta

4616

Str. Henri Barbusse Nr. 51a, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

Str. Henri Barbusse Nr. 51a, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

0264449004

0745459502

3

Neagu Livia-Gina

4617

Str. Vlăhiţa Nr. 4, Bl. Pm 8, Sc. D, Et. 4, Ap. 124, Sector 3, Bucureşti

Str. Vlăhiţa Nr. 4, Bl. Pm 8, Sc. D, Et. 4, Ap. 124, Sector 3, Bucureşti

 

0765233160

4

Burechea Mirela Claudia

4625

Str. Dristorului Nr. 91-95, Bl. D, Ap. 11, Sector 3, Bucureşti

Calea Victoriei Nr. 103-105, Bl. 1, Sc. A, Ap. 18, Sector 1, Bucureşti

 

0740298964

5

Bouroş Angela

4629

Aleea Baraj Bicaz Nr. 11c, Bl. M32a, Sc. 1, Et. 10, Ap. 121, Sector 3, Bucureşti

Aleea Baraj Bicaz Nr. 11c, Bl. M32a, Sc. 1, Et. 10, Ap. 121, Sector 3, Bucureşti

 

0723656354

6

Mihail Văduva Veronica

4631

Str. Feroviarilor Nr. 5, Bl. 5, Sc. 1, Et. 1, Ap. 4, Sector 1, Bucureşti

Str. Feroviarilor Nr. 5, Bl. 5, Sc. 1, Et. 1, Ap. 4, Sector 1, Bucureşti

0216657775

0722253651, 0729100882

7

Balint Raluca Gabriela

4632

Str. Hărmanului Nr. 70a, Bl. 136, Sc. Bl. B, Et. 1, Ap. 5, Braşov, Judeţ Braşov

Str. Hărmanului Nr. 70a, Bl. 136, Sc. Bl. B, Et. 1, Ap. 5, Braşov, Judeţ Braşov

 

0731048252

8

Cătonoiu Anca-Eugenia

4637

Str. Martir Cloşca Nr. 23, Roman, Judeţ Neamţ

Str. Martir Cloşca Nr. 23, Roman, Judeţ Neamţ

0333110614

0727830078, 0732010558

9

Dascalu Elena

4643

Str. Maramureş Nr. 16, Bacău, Judeţ Bacău

Str. Maramureş Nr. 16, Bacău, Judeţ Bacău

0234510015

0744239240

10

Zaharia Daniela

4647

Str. Arţarului Nr. 17, Sector 1, Bucureşti

Str. Arţarului Nr. 17, Sector 1, Bucureşti

0212204155

0765416102

11

Crăciunescu Mircea Cătălin

4648

Str. Istriei Nr. 24-26, Et. 4, Ap. 17, Sector 3, Bucureşti

Str. Istriei Nr. 24-26, Et. 4, Ap. 17, Sector 3, Bucureşti

 

0722527555

12

Gemeniuc Elena-Patricia

4649

Aleea Fizicienilor Nr. 14, Bl. 1g, Sc. 2, Ap. 55, Sector 3, Bucureşti

Aleea Fizicienilor Nr. 14, Bl. 1g, Sc. 2, Ap. 55, Sector 3, Bucureşti

0314363241

0753028853

13

Maican Cosmin-Zosim

4658

Str. Mărăşeşti Nr. 3, Braşov, Judeţ Braşov

Str. Mărăşeşti Nr. 3, Braşov, Judeţ Braşov

 

0727036736

14

Satmari Florin

4666

Str. Izvorul Crişului Nr. 6, Bl. A16, Sc. B, Et. 3, Ap. 27, Sector 4, Bucureşti

Str. Almaşu Mare Nr. 14, Bl. 58, Sc. 10, Et. 3, Sector 4, Bucureşti

0314221994, 0214505730

0721660410

 

 

            c) Schimbarea statutului:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Statut vechi

Statut nou

Data schimbării

0

1

2

3

4

5

1

Răileanu Vasile

22

Activ

Nonactiv

2014-01-01

2

Popescu Doina

48

Activ

Nonactiv

2014-01-01

3

Călin Georgel

124

Activ

Nonactiv

2014-01-01

4

Cobianu Cristina

141

Nonactiv

Activ

2014-01-01

5

Ionescu Anişoara

253

Activ

Nonactiv

2014-01-01

6

Muşat Eufemia

321

Activ

Nonactiv

2014-01-01

7

Selim Elhadef

625

Activ

Nonactiv

2014-02-20

8

Topay Aysen

626

Activ

Nonactiv

2014-02-20

9

Talpoş Niculescu Ioan

735

Nonactiv

Activ

2014-01-01

10

Reuţ Mircea

881

Activ

Nonactiv

2014-01-01

11

Voicu Paulin

1126

Activ

Nonactiv

2014-01-01

12

Gheorghe Florentina

1180

Activ

Nonactiv

2014-01-01

13

Magheruşan Maria

1186

Activ

Nonactiv

2014-01-01

14

Georgescu Adriana

1217

Activ

Nonactiv

2014-01-01

15

Mustea Gabriel

1273

Activ

Nonactiv

2014-01-01

16

Dondera Ion

1375

Activ

Nonactiv

2014-01-01

17

Petre Anca

1390

Activ

Nonactiv

2014-01-01

18

Aldica Florentina

1411

Nonactiv

Activ

2014-01-01

19

Gherguţ Maria

1420

Activ

Nonactiv

2014-01-01

20

Seferis Christodoulos Constandinou

1585

Activ

Nonactiv

2014-02-20

21

Filote Cristina Loredana

1662

Nonactiv

Activ

2014-01-01

22

Farta Daniel Ovidiu

1768

Nonactiv

Activ

2014-01-01

23

Jiglau Vasile

1796

Nonactiv

Activ

2014-01-01

24

Mitiriţă Mirela

1815

Activ

Nonactiv

2014-01-01

25

Herciu Sorin

1828

Nonactiv

Activ

2014-01-01

26

Popa Constanţa

1841

Activ

Nonactiv

2014-01-01

27

Marinescu Radu Titus

1870

Nonactiv

Activ

2014-01-01

28

Vilcoci Petruţa

1915

Activ

Nonactiv

2014-01-01

29

Piloff Doina Camelia

1942

Activ

Nonactiv

2014-01-01

30

Decher Ion

1949

Activ

Nonactiv

2014-01-01

31

Pop Monica Marica

2012

Activ

Nonactiv

2014-01-01

32

Nistor Angelica

2059

Activ

Nonactiv

2014-01-01

33

Goia Livia Adela

2077

Activ

Nonactiv

2014-01-01

34

Cernat Gheorghe

2165

Activ

Nonactiv

2014-01-01

35

Covăcescu Simona Oana

2202

Activ

Nonactiv

2014-01-01

36

Roşca Radu Claudiu

2214

Activ

Nonactiv

2014-01-01

37

Roşca Radu Claudiu

2214

Nonactiv

Activ

2014-01-01

38

Burtea Nicolae

2215

Nonactiv

Activ

2014-03-25

39

Oancea Elena

2275

Activ

Nonactiv

2014-01-01

40

Popescu Victoria

2403

Activ

Nonactiv

2014-01-01

41

Zoescu Mihai

2567

Activ

Nonactiv

2014-01-01

42

Frunză Marineta

2616

Activ

Nonactiv

2014-01-01

43

Ciolan Ionela

2658

Activ

Nonactiv

2014-01-01

44

Evry Martin George

2700

Activ

Nonactiv

2014-02-20

45

Papazoglou Panagiotis

2702

Activ

Nonactiv

2014-02-20

46

Stan Victoria

2789

Activ

Nonactiv

2014-01-01

47

Marincaş Ioan

2845

Activ

Nonactiv

2014-01-01

48

Neagu Elena

2851

Activ

Nonactiv

2014-01-01

49

Ciorbagiu Laura

2859

Nonactiv

Activ

2014-01-01

50

Mazilu Cristina Marta

2906

Activ

Nonactiv

2014-01-01

51

Ilie Mihaela

2914

Activ

Nonactiv

2014-01-01

52

Iliescu Dorina

2920

Activ

Nonactiv

2014-01-01

53

Albert Iuliana

2925

Activ

Nonactiv

2014-01-01

54

Popovici Daniela-Sonia

2968

Activ

Nonactiv

2014-01-01

55

Ene Elena Valentina

2983

Activ

Nonactiv

2014-01-01

56

Andrieş Gheorghe

3037

Activ

Nonactiv

2014-01-06

57

Creastă Vilhelmina Denisia

3056

Activ

Nonactiv

2014-01-01

58

Goşea Ludmila Aura

3059

Activ

Nonactiv

2014-01-01

59

Stoica Anda Liviana

3092

Activ

Nonactiv

2014-01-01

60

Marin Teodor

3115

Activ

Nonactiv

2014-01-01

61

Ciobotaru Mircea Florin

3122

Activ

Nonactiv

2014-01-01

62

Farkas Dorian Lorin

3127

Activ

Nonactiv

2014-01-01

63

Bodis Agnes-Marta

3158

Activ

Nonactiv

2014-01-01

64

Necula Nela

3159

Activ

Nonactiv

2014-01-01

 

65

Ichim Constantin

3161

Activ

Nonactiv

2014-01-01

66

Krausz Titiana

3209

Nonactiv

Activ

2014-03-13

67

Krausz Titiana

3209

Activ

Nonactiv

2014-01-01

68

Mitran Morena Simona

3210

Activ

Nonactiv

2014-01-01

69

Bădoi Carmen

3229

Activ

Nonactiv

2014-01-01

70

Nichifor Mariana

3253

Activ

Nonactiv

2014-01-01

71

Hotea Maria Lily

3301

Activ

Nonactiv

2014-01-01

72

Mocean Luminiţa

3331

Activ

Nonactiv

2014-01-01

73

Panayidou Christiana

3356

Activ

Nonactiv

2014-02-20

74

Hadjidamianou Andreas

3357

Activ

Nonactiv

2014-02-20

75

Ghiondea Andrei Gheorghe

3365

Activ

Nonactiv

2014-01-01

76

Iana Andreia Cristina

3368

Activ

Nonactiv

2014-01-01

77

Lazia Daniela

3415

Activ

Nonactiv

2014-02-01

78

Mazuru Claudia Rodica

3459

Activ

Nonactiv

2014-01-01

79

Stoica Cristina Simona

3503

Activ

Nonactiv

2014-01-01

80

Andrei Adina

3637

Nonactiv

Activ

2014-01-01

81

Enache Ana

3647

Activ

Nonactiv

2014-01-01

82

Jecan Florica

3653

Activ

Nonactiv

2014-01-01

83

Liteanu Doina

3666

Activ

Nonactiv

2014-01-01

84

Stănica Camelia

3708

Activ

Nonactiv

2014-01-01

85

Diaconu Elena-Natalia

3733

Activ

Nonactiv

2014-01-01

86

Constantinescu Gina-Elena

3749

Activ

Nonactiv

2014-01-01

87

Cucoş Aura

3770

Activ

Nonactiv

2014-01-01

88

Ungureanu Magdalena Camelia

3796

Activ

Nonactiv

2014-01-01

89

Sidor Raluca-Elena

3839

Activ

Nonactiv

2014-01-01

90

Dunca Iulia Dorina

3859

Activ

Nonactiv

2014-01-01

91

Copăceanu Cristina

3891

Activ

Nonactiv

2014-01-01

92

Frîncu Iuliana-Valerica

3922

Activ

Nonactiv

2014-01-01

93

Staicu Andreea Ruxandra

3927

Activ

Nonactiv

2014-01-01

94

Iordan Luminiţa-Roxana

3951

Activ

Nonactiv

2014-01-01

95

Bozga Marina Adina

3956

Activ

Nonactiv

2014-01-01

96

Stănescu Niculina

3961

Nonactiv

Activ

2014-03-04

97

Popistaş Mihaela

4067

Activ

Nonactiv

2014-01-01

98

Mihai Mihaela Alexandra

4086

Activ

Nonactiv

2014-01-01

99

Suciu E. Camelia Florina

4087

Activ

Nonactiv

2014-01-01

100

Biriş Simona

4127

Activ

Nonactiv

2014-01-01

101

Pletea Florentina Jenica

4134

Activ

Nonactiv

2014-01-01

102

Vacaru Viorica Veronica

4140

Nonactiv

Activ

2014-03-03

103

Becherescu Simona Ionela

4141

Activ

Nonactiv

2014-01-01

104

Mazilu Dragoş-Bogdan

4183

Activ

Nonactiv

2014-01-01

105

Drăgan Gabriela

4184

Nonactiv

Activ

2014-01-01

106

Ghiocel Liviu Adrian

4186

Nonactiv

Activ

2014-01-01

107

Iliescu Ioana Georgiana

4197

Activ

Nonactiv

2014-01-01

108

Fundoianu Maria Cristina

4198

Activ

Nonactiv

2014-01-01

109

Predescu-Toba Lavinia-Manuela

4220

Activ

Nonactiv

2014-01-01

110

Constantin Sabina

4224

Activ

Nonactiv

2014-01-01

111

Dimulescu Aurelia

4266

Nonactiv

Activ

2014-01-01

112

Hanga Andreea-Mihaela

4270

Activ

Nonactiv

2014-01-01

113

Moisescu Elena Mariana

4274

Activ

Nonactiv

2014-01-01

114

Rizea Luminiţa-Maria

4278

Activ

Nonactiv

2014-01-01

115

Iacobescu Ionela Alina

4287

Nonactiv

Activ

2014-01-01

116

Geantă Mihai-Cristian

4294

Nonactiv

Activ

2014-01-01

117

Fântânariu Vasile

4326

Activ

Nonactiv

2014-01-01

118

Ungureanu Paul Bogdan

4363

Activ

Nonactiv

2014-01-01

119

Setnescu Olivia Ecaterina

4373

Activ

Nonactiv

2014-01-01

120

Samoilă Graţiela Elena

4410

Activ

Nonactiv

2014-01-01

121

Bulzan Olimpia Simona

4464

Activ

Nonactiv

2014-01-01

122

Pais Violeta

4465

Nonactiv

Activ

2014-01-01

123

Amarandei Andreea-Valentina

4505

Activ

Nonactiv

2014-01-01

124

Cotet Amalia

4534

Activ

Nonactiv

2014-01-01

125

Velnic Alina-Felicia

4556

Nonactiv

Activ

2014-01-01

126

Stoian Gabriela-Veronica

4573

Nonactiv

Activ

2014-01-01

127

Dinu Carmen Iuliana

4591

Nonactiv

Activ

2014-01-01

128

Cătonoiu Anca-Eugenia

4637

Nonactiv

Activ

2014-01-01

129

Găina Aurora

4642

Nonactiv

Activ

2014-02-24

 

 

 

 

            d) Suspendaţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Data de început şi de încheiere a suspendării

1

Tarassoff Oana Elena

2690

2014-01-29 - 2015-09-19

2

Cîrtog Marius

3098

2014-01-06 - 2016-01-05

3

Mazuru Claudia Rodica

3459

2014-01-29 - 2015-08-03

 

            e) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Data retragerii calităţii

1

Pagu Neculai

606

2014-02-21

2

Dohotaru Maria

1070

2014-02-21

3

Stan Ion

1306

2014-02-21

4

Gatea Nicoleta Elena

1347

2014-02-21

5

Toda Floriana

1848

2014-02-21

 

            f) Alte modificări (adrese, date de contact etc.):

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil şi e-mail

0

1

2

3

4

5

6

1

Călin Spiridon Mircea

2828

Str. Aviator Negel, Bl. B1c, Sc. C, Et. 4, Ap. 20, Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa

Str. Aviator Negel, Bl. B1c, Sc. C, Et. 4, Ap. 20, Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa

0345103767

0723603056, 0730144198

csmircea59@yahoo.com

2

Dascalu Elena

4643

Str. Maramureş Nr. 16, Bacău, Judeţ Bacău

Str. Maramureş Nr. 16, Bacău, Judeţ Bacău

0234510015

0744239240

dascalumaric@gmail.com

3

Rusu Mircea

1202

Str. Dunăvăţ Nr. 8, Bl. 63, Sc. 1, Et. 2, Ap. 11, Sector 5, Bucureşti

Str. Dunăvăţ Nr. 8, Bl. 63, Sc. 1, Et. 2, Ap. 11, Sector 5, Bucureşti

0212693271

0745147445

mrusu@inma.ro;

serco.consulting@gmail.com

4

Fleşeriu Melania

699

Şos. Colentina Nr. 56, Bl. 100, Sc. 2, Et. 2, Ap. 60, Sector 2, Bucureşti

Str. Dănuleşti Nr. 24, Sector 2, Bucureşti

0213114320/104, 0213114321/104

0744860732

melania.fleseriu@auditrom.ro;

melania.fleseriu@yahoo.com

5

Popescu Simona

3630

Sat Săftica, Str. Lunca Florilor Nr. 9, Comuna Baloteşti, Judeţ Ilfov

Sat Săftica, Str. Lunca Florilor Nr. 9, Comuna Baloteşti, Judeţ Ilfov

0212244829

0744379935, 0722785923

symona.popescu@gmail.com;

simona.popescu@arkadiaconsulting.ro;

office@arkadiaconsulting.ro

6

Man Gheorghe- Alexandru

1242

Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 2, Sc. A, Ap. 6, Dej, Judeţ Cluj

Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 2, Sc. A, Ap. 6, Dej, Judeţ Cluj

0264214434

0744583031 alexandru_man2002@yahoo.com; office.g500@yahoo.com

7

Vasile Constanţa Carmen

2155

Aleea Pravăţ Nr. 6, Bl. Miib8/2, Sc. A, Et. 5, Ap. 22, Sector 6, Bucureşti

Aleea Pravăţ Nr. 6, Bl. Miib8/2, Sc. A, Et. 5, Ap. 22, Sector 6, Bucureşti

0214102060

0722603484

office@ecovis.ro; carmen.vasile@ecovis.ro

8

Bălan Simona Dana

1521

Str. Gherghel Vasile Nr. 51, Et. 2, Ap. 3, Sector 1, Bucureşti

Str. Gherghel Vasile Nr. 51, Et. 2, Ap. 3, Sector 1, Bucureşti

 

0722501582, 0728272214 sbalan@stalfort.ro

9

Smeu Rodica

3298

Bd. Libertăţii Nr. 9, Bl. P1bis, Sc. A, Et. 2, Ap. 7, Piteşti, Judeţ Argeş

Bd. Libertăţii Nr. 9, Bl. P1bis, Sc. A, Et. 2, Ap. 7, Piteşti, Judeţ Argeş

0248273456,

0248216949

0722834555

rodicasmeu@yahoo.com

10

Roibu-Epureanu Cristian-Stanel

4210

Bd. Mihai Viteazu Nr. 37, Bl. Z3, Sc. 4, Et. 4, Ap. 10, Drobeta-Turnu Severin, Judeţ Mehedinţi

Str. Anton Pann Nr.1, Ap. 4a, Timişoara, Judeţ Timiş

 

0741042980 cristian.roibu@wekaconsult.ro

11

Săvescu Jenica

1254

Str. Anastasie Panu Nr. 6, Bl. A5, Sc. 1, Et. 4, Ap. 19, Sector 3, Bucureşti

Str. Anastasie Panu Nr. 6, Bl. A5, Sc. 1, Et. 4, Ap. 19, Sector 3, Bucureşti

0213220941, 0236328148

0722153095 jenica.savescu@gmail.com

 

 

            2) La auditorii financiari persoane juridice:

            a) Înregistrarea de noi membri:Auditori financiari persoane juridice

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

0

1

2

3

4

5

6

1

Acc Audicontex Project S.R.L.

1196

Bd. Pandurilor Nr. 25 A, Ap. 12, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Bd. Pandurilor Nr. 25 A, Ap. 12, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

0744216346

moni_horja@yahoo.com

Horja Ioana-Monica

2

Dacia Smart Consulting S.R.L.

1197

Str. Rozelor Nr. 1 A, Ap. 2, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Str. Rozelor Nr. 1 A, Ap. 2, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

0726153449

smarandavancea@yahoo.com

Vancea Smaranda

3

Anghel Popescu Consulting S.R.L.

1198

Str. Cerceluş Nr. 23, Ploieşti, Judeţ Prahova

Str. Cerceluş Nr. 23, Ploieşti, Judeţ Prahova

0244529424,

0722529145

office@apconsult.ro

Popescu Maria Lorena

4

Prest Expert S.R.L.

1199

Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 19, Bl. 97, Sc. E, Ap. 10, Craiova, Judeţ Dolj

Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 19, Bl. 97, Sc. E, Ap. 10, Craiova, Judeţ Dolj

0351416080/0748,

0723323969,

0748372771

elenabojancv@yahoo.com;

prestexpert@rdscv.ro

Bojan Elena

5

Alfin Cont Audit S.R.L.

1200

Str. Piatra Mare Nr. 7, Bl. 7, Sc. 3, Parter, Ap. 41, Sector 2, Bucureşti

Str. Piatra Mare Nr. 7, Bl. 7, Sc. 3, Parter, Ap. 41, Sector 2, Bucureşti

0314102564, 0772179265

dumitru.irina@yahoo.com

Aldica Florentina

6

Dctax Assurance S.R.L.

1201

Str. Prof. Ion Bogdan Nr. 15, Corp A, Et. 1, Biroul 2, Sector 1, Bucureşti

Str. Prof. Ion Bogdan Nr. 15, Corp A, Et. 1, Biroul 2, Sector 1, Bucureşti

0312292200, 0723313302

monica.zidaru@dctax.ro

Zidaru Monica- Mirela

7

Alsta Expert S.R.L.

1202

Str. Anastasie Panu Nr. 20, Bl. C15, Sc. 2, Et. P, Ap. 38, Sector 3, Bucureşti

Str. Anastasie Panu Nr. 20, Bl. C15, Sc. 2, Et. P, Ap. 38, Sector 3, Bucureşti

0723341610 office@stafie.ro

Stafie Ana-Maria

8

Miron Cont-Audit S.R.L.

1203

Str. Decebal, Nr. 14, Bl. B3, Sc. B, Et. P, Ap. 3 Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Decebal Nr. 14, Bl. B3, Sc. B, Et. P, Ap. 3, Iaşi, Judeţ Iaşi

0332434519,

0740547022, 0766337455

officecontabilitate-iasi.ro

 

9

Contgen Mnv S.R.L.

1204

Str. Ştefan Cel Mare, Bl. 171, Sc. C, Ap. 19, Vaslui, Judeţ Vaslui

Str. Ştefan Cel Mare, Bl. 171, Sc. C, Ap. 19, Vaslui, Judeţ Vaslui

0335401380,

0742133530,

0740168520

birouvs@yahoo.com

Muntenescu N. Viorel

10

Ksp Business Solutions S.R.L.

1205

Str. Dragoş Vodă Nr. 53, Camera 8, Sector 2, Bucureşti

Str. Dragoş Vodă Nr. 53, Camera 8, Sector 2, Bucureşti

0213166816

info@ksp.ro

Domocos Alexandra Nicoleta

11

Genesys Audit Expert S.R.L.

1206

Str. Logofăt Luca Stroici Nr. 3, Demisol, Camera 4, Sector 2, Bucureşti

Str. Logofăt Luca Stroici Nr. 3, Demisol, Camera 4, Sector 2, Bucureşti

0740108222

genes.insolv@gmail.com

Genes Aurica

12

Contaudit S.R.L.

1207

Str. Mozart Nr. 17a, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

Str. Mozart Nr. 17a, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

0729038205

jeremypopa@yahoo.fr

Popa Irimie Emil

13

V.B. Account & Consulting S.R.L.

1208

Str. Aurora Nr. 17, Bl. 17, Et. P, Ap. 3, Focşani, Judeţ Vrancea

Str. Aurora Nr. 17, Bl. 17, Et. P, Ap. 3, Focşani, Judeţ Vrancea

0237211232,

0720068538

prolexconsulting@yahoo.com

Budeanu Viorel

14

Audit Trana J.T. S.R.L.

1209

Str. Şelarilor Nr. 1, Sibiu, Judeţ Sibiu

Str. Şelarilor Nr. 1, Sibiu, Judeţ Sibiu

0269213283,

0744214477

jt.audit@yahoo.com

Trana Jan

15

Elevat Contconsulting S.R.L.

1210

Str. Timişului Nr. 63, Sector 1, Bucureşti

Str. Timişului Nr. 63, Sector 1, Bucureşti

0722222138

maria.tanasescu@yahoo.com

Tanasescu Maria

 

 

            b) Suspendaţi:

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Data de început a suspendării

1

International Auditors S.R.L.

359

2014-01-10

 

            c) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Data retragerii calităţii

1

P.G. Audit S.R.L.

514

2014-02-21

2

Nenu Audit S.R.L.

591

2014-01-31

3

Internaţional Liafi S.R.L.

703

2014-01-31

4

A & P Consulting S.R.L.

818

2014-02-21

5

Ţingău S.R.L.

870

2014-02-21

6

Nangi Cont S.R.L.

896

2014-02-21

7

Contprestige S.R.L.

1077

2014-02-21

8

Set Cont - Audit S.R.L.

1140

2014-02-21

 

            d) Alte modificări (adrese, date de contact etc.):

 

14

Satmari Florin

4666

Str. Izvorul Crişului Nr. 6, Bl. A16, Sc. B, Et. 3, Ap. 27, Sector 4, Bucureşti

Str. Almaşu Mare Nr. 14, Bl. 58, Sc. 10, Et. 3, Sector 4, Bucureşti

0314221994, 0214505730

0721660410

 

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Adresa

Adresa de corespondenta

Informaţii de contact

0

1

2

3

4

5

1

Consult Expert Auditor S.R.L.

222

Str. Alexandru Lăpuşneanu Nr. 28. Bl. Salcia 1, Sc. 2, Et. 3, Ap. 104, Galaţi, Judeţ Galaţi

Str. Alexandru Lăpuşneanu Nr. 28. Bl. Salcia 1, Sc. 2, Et. 3, Ap. 104, Galaţi, Judeţ Galaţi

0236461417, 0723148400, 0722248410 afenichi@yahoo.com;

consultaudit@yahoo.com

2

Audit Sdl S.R.L.

1030

Str. Plopilor Nr. 48, Bl. P4, Sc. 1, Et. 2, Ap. 11, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

Str. Plopilor Nr. 48, Bl. P4, Sc. 1, Et. 2, Ap. 11, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

0264429734, 0726300874, 0741380836 lucia_sipos@yahoo.com

3

Fisconta S.R.L.

797

Str. Cpt. Traian Ionescu Nr. 2, Focşani, Judeţ Vrancea

Str. Cpt. Traian Ionescu Nr. 2, Focşani, Judeţ Vrancea

0237216797, 0337104140 0724691916, 0745394509 crengutabodoc@yahoo.com; fisconta2007@yahoo.com

4

Almisol Consulting S.R.L.

953

Loc. Bârseşti Nr. 79n, Târgu Jiu, Judeţ Gorj

Loc. Bârseşti Nr. 79n, Târgu Jiu, Judeţ Gorj

0253242008, 0762013514, 0727320956 angelicamilitaru@yahoo.com

5

Trade Mark Audit S.R.L.

613

Str. Bisericii Romane Nr. 77, Braşov, Judeţ Braşov

Str. Bisericii Romane Nr. 77, Braşov, Judeţ Braşov

0368434137, 0268410445, 0268471445, 0745020545 mariana@tmexpert.org; t.m.expert@rdsbv.ro

6

Fidexpert Audit S.R.L.

91

Calea 13 Septembrie Nr. 90, Et. 6, Tronson 1, Camera 6.08, Complexul Multifuncţional Grand, Sector 5, Bucureşti

Calea 13 Septembrie Nr. 90, Et. 6, Tronson 1, Camera 6.08, Complexul Multifuncţional Grand, Sector 5, Bucureşti

0214033700, 0745101788

office@fidex.ro

7

Tpa Horwath Audit S.R.L.

553

Str. G. Cobălcescu Nr. 46, Et. 2, Cam. 4, Sector 1, Bucureşti

Str. G. Cobălcescu Nr. 46, Et. 2, Cam. 4, Sector 1, Bucureşti

0213100669, 0723186869

cristina.petrescu@tpa-horwath.ro; info@tpa-horwath.ro

8

Azalee Expert Audit S.R.L.

201

Str. Emil Rebreanu Nr. 11, Bl 11, Sc. C, Et. 2, Ap. 91, Oneşti, Judeţ Bacău

Str. Emil Rebreanu Nr. 11, Bl 11, Sc. C, Et. 2, Ap. 91, Oneşti, Judeţ Bacău

0234317418, 0723249818 azalee_expert_audit@yahoo.com

9

Acon Audit S.R.L.

540

Str. Alexandru Odobescu Nr.2, Bl.29d, Sc. 1, Ap. 2, Ploieşti, Judeţ Prahova

Str. Alexandru Odobescu Nr. 2, Bl. 29d, Sc. 1, Ap. 2, Ploieşti, Judeţ Prahova

0244517701, 0726135642

acon.audit@gmail.com;

acon_audit@k.ro; nitu_co@yahoo.com

10

Audit Financiar L&S S.R.L.

288

Str. Mihai Bravu Nr. 3, Bl. Almo 3, Sc. 4, Et. 1, Ap. 121, Sector 2, Bucureşti

Str. Mihai Bravu Nr. 3, Bl. Almo 3, Sc. 4, Et. 1, Ap. 121, Cp 021302, Sector 2, Bucureşti

0212523028

liviucabariu@gmail.com

11

Audit Analis Expert S.R.L.

290

Str. Nicolae Titulescu (Fosta Partizani) Nr. 4, Bl. 10 I, Etaj 1, Ap. 5, Ploieşti, Judeţ Prahova

Str. Nicolae Titulescu (Fosta Partizani) Nr. 4, Bl. 10 I, Etaj 1, Ap. 5, Ploieşti, Judeţ Prahova

0344143077, 0722227538 auditanalisexpert2004@yahoo.com

12

Karm Audit S.R.L.

997

Str. Sg. Maj. Gh. Iorga Nr. 3, Bl. 59a, Sc. 1, Et. 5, Ap. 36, Sector 5, Bucureşti

Str. Sg. Maj. Gh. Iorga Nr. 3, Bl. 59a, Sc. 1, Et. 5, Ap. 36, Sector 5, Bucureşti

0751088518

office@karmaudit.ro

13

Sabinconsult S.R.L.

814

Str. General Magheru Nr. 8, Bl. S1, Sc. F, Et. 1, Ap. 1, Râmnicu Vâlcea, Judeţ Vâlcea

Str. Cpt. Paul Capelleanu Nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Judeţ Vâlcea

0744551462, 0749123183

stavaroiu_petre@yahoo.com;

sabinconsult@yahoo.com

14

Arkadia Audit S.R.L.

1042

Str. Viitorului Nr. 110, Et. 3, Ap. 9 Şi 10, Sector 2, Bucureşti

Str. Viitorului Nr. 110, Et. 3, Ap. 9 Şi 10, Sector 2, Bucureşti

0212244829, 0722785923 simona.popescu@arkadiaconsulting.ro; office@arkadiaconsulting.ro;

office@arkadiaaudit.ro

15

Accountess Profile S.R.L.

940

Sat Tamaşi, Aleea Veronica Nr. 36, Comuna Corbeanca, Judeţ Ilfov

Str. Splaiul Unirii Nr. 4, Bl. B3, Sc. 2, Et. 2, Sector 4, Bucureşti

0213100095, 0723231010 mihaela.teleman@accountess.ro

16

Emlaracons Audit Expert S.R.L.

1068

Str. Griviţei Nr. 2, Bl. 5, Sc. 3, Et. 4, Ap. 78, Brăila, Judeţ Brăila

Str. Hipodrom Nr. 4, Bl. A3, Sc. 1, Et. 2, Brăila, Judeţ Brăila

0339886446, 0744695620, 0748817441 maria_economu@yahoo.com; emlaraconsaudit@yahoo.com

17

Expert-Audit S.R.L.

137

Str. Dobrogeanu Gherea Bl. E.2, Sc. A, Ap. 13, Tulcea, Judeţ Tulcea

Str. Irimicului Nr. 3, Bl. 3, Sc. 1, Ap. 3, Sector 2, Bucureşti

0240517899, 0240514358, 0744757305 exarod@yahoo.com

18

R&M Audit S.R.L.

752

Bd. Preciziei Nr. 1, Tronosn 1, Et. 1, Sector 6, Bucureşti

Bd. Preciziei Nr. 1, Tronosn 1, Et. 1, Sector 6, Bucureşti

0213130606, 0726327230

office@rmaudit.ro;

rmaudit@rmaudit.ro; mirela.serban@rmaudit.ro

19

Audit Cont Prest S.R.L.

605

Str. Gării Nr. 23, Bl. L1, Sc. B, Et. 3, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Gării Nr. 23, Bl. L1, Sc. B, Et. 3, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

0723280395

nicoletachiorescu@yahoo.com

20

Prodatacons S.R.L.

641

Str. 24 Nr. 181, Tăuţii-Măgherăuş, Judeţ Maramureş

Str. 24 Nr. 181, Tăuţii-Măgherăuş, Judeţ Maramureş

0362807984, 0748233280

vasile.birle@yahoo.com

21

Expert Audit S.A.

75

Str. Gării (30 Decembrie) Nr. 23, Bl. L1, Sc. B, Et. 3, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Gării (30 Decembrie) Nr. 23, Bl. L1, Sc. B, Et. 3, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

0332440542, 0746065711

expertaudit@yahoo.com

22

Mt Contex S.R.L.

484

Str. Titu Maiorescu Nr. 17, Ap. Ii A ,Satu Mare, Judeţ Satu Mare

Str. Titu Maiorescu Nr. 17, Ap. Ii A, Satu Mare, Judeţ Satu Mare

0261768443, 0261768007, 0261717443, 0723275782, 0728056656

maria.tuturas@mtcontex.ro

23

Alsta Expert S.R.L.

1202

Str. Anastasie Panu Nr. 20, Bl. C15, Sc. 2, Et. P, Ap. 38, Sector 3, Bucureşti

Str. Anastasie Panu Nr. 20, Bl. C15, Sc. 2, Et. P, Ap. 38, Sector 3, Bucureşti

072341610

office@stafie.ro

24

Audit Expert S.R.L.

430

Bd. Revoluţiei 1989 Nr. 13, Demisol, Ap. 2, Timişoara, Judeţ Timiş

Bd. Revoluţiei 1989 Nr. 13, Demisol, Ap. 2, Timişoara, Judeţ Timiş

0356171267, 0744648059

dan.stirbu@bdo.ro

25

Expert Consulting S.R.L.

85

Str. George Coşbuc Nr. 4, Bl. A4, Sc. A, Et. 4, Ap. 20, Piatra- Neamţ, Judeţ Neamţ

Str. George Coşbuc Nr. 4, Bl. A4, Sc. A, Et. 4, Ap. 20, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

0233226224, 0742123612, 0723603575 expert.consulting@yahoo.com; brasov_alexx@yahoo.com

26

Contafin S.R.L.

840

Bd. Mihai Viteazul Nr. 42, Bl. Federalcop, Sc. A, Et. 2, Ap. 4, Zalău, Judeţ Sălaj

Bd. Mihai Viteazul Nr. 42, Bl. Federalcop, Sc. A, Et. 2, Ap. 4, Zalău, Judeţ Sălaj

0742021034

mariapop_zalau@yahoo.com

27

Jp Auditors& Advisors S.R.L.

944

Piaţa Avram Iancu Nr. 15, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

Piaţa Avram Iancu Nr. 15, Cluj-Napoca, Judeţ Cluj

0374032033, 0765272557

office@jpaa.ro

28

Prosys Audit S.R.L.

683

Str. Ioviţa Nr. 23-27, Et. 6, Ap. 25, Sector 5, Bucureşti

Str. Ioviţa Nr. 23-27, Et. 6, Ap. 25, Sector 5, Bucureşti

0214113191, 0214113193, 0722657657 liviu.moise@prosysaudit.ro; liviu.moise@syscont.ro; office@syscont.ro

29

Romar - Co Audit S.R.L.

186

Str. Soveja Nr. 96, Bl. 70, Sc. D, Et. P, Ap. 51, Constanţa, Judeţ Constanţa

Str. Soveja Nr. 96, Bl. 70, Sc. D, Et. P, Ap. 51, Constanţa, Judeţ Constanţa

0723318530

office@romarcoaudit.ro

30

N.G. Audit S.R.L.

793

Aleea Ecoului Nr. 3, Bl. U8, Sc. B, Ap. 5, Tulcea, Judeţ Tulcea

Aleea Ecoului Nr. 3, Bl. U8, Sc. B, Ap. 5, Tulcea, Judeţ Tulcea

0240536557, 0726728951 gabrielanichitovici@hotmail.com

31

Especial Audit S.R.L.

642

Sos. Mihai Bravu Nr. 440, Bl. V12, Sc. 1, Et. 9, Ap. 40, Sector 3, Bucureşti

Str. Traian Popovici (Fosta Unităţii) Nr. 79-91, Et. 2, Corp G, Cam. 202, Sector 3, Bucureşti

0213225652, 0744539506

gabriela_tudor@esaudit.ro; office@esaudit.ro

32

T&T Audit S.R.L.

282

Str. Cristianului Nr. 16, Ap. 1, Sibiu, Judeţ Sibiu

Str. Cristianului Nr. 16, Ap.1, Sibiu, Judeţ Sibiu

0269240692, 0722620570

office@ttaudit.ro

33

T & Anders S.R.L.

589

Str. Liviu Rebreanu Nr. 23b, Ap. 10, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Str. Liviu Rebreanu Nr. 23b, Ap. 10, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

0265260770, 0746248037, 0740223941 tatiana_danescu@yahoo.com; tatiana.danescu@gmail.com

34

Cabinet Expert Contabil Bp S.R.L.

278

Str. Oancea, Nr. 10, Bl. 354, Sc. B, Et. 1, Ap. 4 Iaşi, Judeţ Iaşi

Str. Oancea Nr. 10, Bl. 354, Sc. B, Et. 1, Ap. 4, Iaşi, Judeţ Iaşi

0232271896, 0232237939, 0744635497 badragan_pavel@yahoo.com; badragan@email.ro

35

Kpmg Audit S.R.L.

9

Şos. Bucureşti Ploieşti Nr. 69-71, Parter, Cam. Nr. 02, Sector 1, Bucureşti

Şos. Bucureşti Ploieşti Nr. 69-71, Parter, Cam. Nr. 02, Sector 1, Bucureşti

021.201.22.22, 0741800800, 0741800706, 0372377800 kpmgro@kpmg.ro

36

Prima Expert S.R.L.

841

Aleea Carpaţi Nr. 1, Ap. 6, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

Aleea Carpaţi Nr. 1, Ap. 6, Târgu Mureş, Judeţ Mureş

0265210196, 0746058929

gliga.sanda@gmail.com

37

Carmen Soft S.R.L.

537

Str. Sergent Haţegan, Bl. B5, Ap. 8, Aiud, Judeţ Alba

Str. Sergent Haţegan, Bl. B5, Ap. 8, Aiud, Judeţ Alba

0258863810, 0745506469

pascaelena@yahoo.com; carmensofta@yahoo.com

38

Macaveiu Consult S.R.L.

211

Bd. Griviţei Nr. 66, Bl. 4, Ap. 1, Biroul 3, Braşov, Judeţ Braşov

Bd. Griviţei Nr. 66, Bl. 4, Ap. 1, Biroul 3, Braşov, Judeţ Braşov

0268506128, 0722231820

macaveiu_consult@brasovia.ro

39

A.B.A. Audit S.R.L.

305

Str. Georg Haendel Nr. 1, Timişoara, Judeţ Timiş

Str. Georg Haendel Nr. 1, Timişoara, Judeţ Timiş

0256216100, 0740250934 ovidiu.bunget@abaconsulting.ro; office.audit@abaconsulting.ro

40

Expertiza S.R.L.

132

Str. Drumul De Centură Nr. 39, Biroul 1, Et. 1, Galaţi, Judeţ Galaţi

Str. Drumul De Centură Nr. 39, Biroul 1, Et. 1, Galaţi, Judeţ Galaţi

0236435231, 0744640885

ioana.barsan@arabesque.ro

41

Vgs Financial Management Accounting S.R.L.

1048

Str. Alexandru Cîmpeanu Nr. 23, Corp C, Parter, Ap. 2, Camera 1, Sector 1, Bucureşti

Str. Alexandru Cîmpeanu Nr. 23, Corp C, Parter, Ap. 2, Camera 1, Sector 1, Bucureşti

0212240048, 0745100222

office@vgs.ro

42

Dctax Assurance S.R.L.

1201

Str. Prof. Ion Bogdan Nr. 15, Corp A, Et. 1, Biroul 2, Sector 1, Bucureşti

Str. Prof. Ion Bogdan Nr. 15, Corp A, Et. 1, Biroul 2, Sector 1, Bucureşti

0312292200, 0723313302

monica.zidaru@dctax.ro

43

Viva Cons Audit S.R.L.

921

Str. Sfânta Vineri Nr. 47 (Camera 16), Piteşti, Judeţ Argeş

Str. Sfânta Vineri Nr. 47 (Camera 16), Piteşti, Judeţ Argeş

0723320403

viva@slysoft.ro; contact@vivaconsulting.ro

44

Actual Lex Consulting S.R.L.

729

Str. Nufărului Nr. 19, Bl. D134, Et. Ii, Ap. 9, Oradea, Judeţ Bihor

Str. Aurel Lazăr Nr. 6, Ap. 5, Oradea, Judeţ Bihor

0359444400, 0740170700

moni2motoc@yahoo.com; moni.motoc@rdslink.ro

45

Pc Graf S.R.L.

837

Str. Gheorghieni Nr. 1a, Bl. C, Sc. 1, Ap. 6, Sector 5, Bucureşti

Str. Gheorghieni Nr. 1a, Bl. C, Sc. 1, Ap. 6, Sector 5, Bucureşti

0214104387, 0744524269

corinatibulca@yahoo.com; corinatibulca@gmail.com

46

Pkf Audit S.R.L.

691

Str. Oiţelor Nr. 7, Parter, Sector 4, Bucureşti

Str. Oiţelor Nr. 7, Parter, Sector 4, Bucureşti

0212523880, 0723558969

office@pkfconsultor.ro

47

Cons Audit Inter S.R.L.

7

Str. Trifoi, Nr. 19, Sector 3, Bucureşti

Str. Trifoi Nr. 19, Sector 3, Bucureşti

0213237696, 0212100680, 0745646563

peter@digi.ro

48

M&D Expert Consult S.R.L.

926

Str. Ion Slavici Nr. 5, Bl. 14, Sc. E, Ap. 8, Cam. 1, Braşov, Judeţ Braşov

Str. Ion Slavici Nr. 5, Bl. 14, Sc. E, Ap. 8, Cam. 1, Braşov, Judeţ Braşov

0268329794, 0728314999

mdexpertconsult@yahoo.com

49

Consulta Carpatica S.R.L.

125

Str. Piotr Ilici Ceaikovski Nr. 11, Sc. B, Et. 3, Ap. 24, Sector 2, Bucureşti

Str. Leliceni, Nr. 2, Miercurea-Ciuc, Judeţ Harghita

0266317315, 0744153021

office@consulta2001.ro

50

Consexpert S.R.L.

1029

Str. Pârâul Doamnei Nr. 6, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

Str. Pârâul Doamnei Nr. 6, Piatra-Neamţ, Judeţ Neamţ

0233219434, 0233223733

zaporvasile@yahoo.com; office@servcons.ro

51

Promar Audit S.R.L.

500

Str. Sachelarie Visarion Nr. 14, Bl. 117 C, Sc. A, Et. 8, Ap. 35, Sector 2, Bucureşti

Str. Sachelarie Visarion Nr. 14, Bl. 117 C, Sc. A, Et. 8, Ap. 35, Sector 2, Bucureşti

0212240310, 0722454005 marianaprodan@promaraudit.ro; promaraudit@yahoo.com

52

Intercon S.R.L.

490

Str. Vadul Bistriţei Nr. 29, Sc. B, Et. 1, Bacău, Judeţ Bacău

Str. Vadul Bistriţei Nr. 29, Sc. B, Et. 1, Bacău, Judeţ Bacău

0234574174, 0744772207

office@interconsrl.ro

53

Fmd Audit - Cont S.R.L.

1093

Sos. Colentina Nr. 56, Bl. 100, Sc. B, Et. 2, Ap. 60, Sector 2, Bucureşti

Str. Dănuleşti Nr. 24, Sector 2, Bucureşti

0744301924, 0744860732

fleseriu_dorel@yahoo.com; melania.fleseriu@yahoo.com

54

Seven Audit Valuation S.R.L.

480