MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 375/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 375         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 mai 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

417. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

 

418. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 142 din 13 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 9 din acest act normativ

 

Decizia nr. 181 din 1 aprilie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 50 lit. c) ultima teză din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            397. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            520. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.344(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2014

 

Rectificări la:

 - Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 4/2014

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de înaltă apreciere pentru viziunea şi abnegaţia puse în definirea, dezvoltarea şi realizarea construcţiei europene, pentru sprijinul constant acordat României în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer Excelenţei Sale domnului Hans-Gert Pottering, preşedinte al Parlamentului European (2007-2009), preşedinte al Fundaţiei Konrad Adenauer, membru al Parlamentului European.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 19 mai 2014.

Nr. 417.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea preşedintelui Academiei Române, cu prilejul aniversării a 65 de ani de activitate, în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru rezultatele remarcabile obţinute de cercetătorii institutului, valorificate în volume de referinţă şi cu valoare durabilă în domeniu,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria H, “Cercetarea ştiinţifică”. Institutului de Istoria Artei “George Oprescu”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 19 mai 2014.

Nr. 418.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 142

din 13 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 9 din acest act normativ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu,

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Dan Cugler, Elisabeta-Ivonne Crăciun, Dan Necşulea, Nicolae Prodanciuc, Graţiela Ana Maria Rîpeanu, Elena-Vasilica Popa, Mihai Preorocu, Marin Zinca, Marius-Cătălin Alexandrescu, Păun Sandu, Ion Pîrvu, Ilie Capanu, Tănase Niculescu, Niculai Anghelina, Beniamin Opriş, Ştefan Boceanu, Ion Poptean, Trifan Matenciuc, Mircea Vasiliu, Ion Vorniceanu, Dumitru Jorascu, Florea Ragalie, Marin Nitu, Elena-Maria Ionescu, Nicolae Ştefănescu, Radu Boeriu, Georgeta Davidescu, Ruxandra-Antoaneta Constantinescu, Ion Iordan, Ştefan Vorniceanu, Constantin-Dionisie Radu, Daniel Minciu, Mihai-Cristian Lasenko, Dumitru Dorgoş, Dorina Horga, Cornel Pumnea, Sorin-Victor Georgescu, Mihai Ciocodei, Teodor Ursu şi Doina Bistriţeanu în Dosarul nr. 3.779/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 861 D/2013.

La apelul nominal se prezintă avocatul Diana Alina Rohneanu pentru autorii excepţiei. Lipsesc părţile Guvernul României şi statul român, prin Ministerul Finanţelor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 66D/2014, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Stelian Chirică, prin Uniunea Democratică a Revoluţionarilor, în Dosarul nr. 3.870/121/2013 al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 861 D/2013 şi 66D/2014, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul autorilor excepţiei de neconstituţionalitate din Dosarul Curţii Constituţionale nr. 861 D/2013 nu se opune conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 66D/2014 la Dosarul nr. 861 D/2013, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatei Diana Alina Rohneanu, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că suspendarea acordării indemnizaţiei de revoluţionar pe parcursul anului 2013 este neconstituţională, acest drept, care reprezintă un “bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, neputând fi afectat prin dispoziţiile unei ordonanţe de urgenţă. Totodată, consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt discriminatorii, afectând doar anumite categorii de revoluţionari. În plus, susţine că formarea resurselor statului, obiectiv urmărit prin art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, nu se poate realiza decât prin lege, şi nu pe calea unei ordonanţe a Guvernului. De asemenea, consideră că nu au fost respectate condiţiile Legii fundamentale referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.779/2/2013, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Excepţia a fost ridicată de Dan Cugler, Elisabeta-Ivonne Crăciun, Dan Necşulea, Nicolae Prodanciuc, Graţiela Ana Maria Rîpeanu, Elena-Vasilica Popa, Mihai Preorocu, Marin Zinca, Marius-Cătălin Alexandrescu, Păun Sandu, Ion Pîrvu, Ilie Capanu, Tănase Niculescu, Niculai Anghelina, Beniamin Opriş, Ştefan Boceanu, Ion Poptean, Trifan Matenciuc, Mircea Vasiliu, Ion Vorniceanu, Dumitru Jorascu, Florea Ragalie, Marin Nitu, Elena-Maria Ionescu, Nicolae Ştefănescu, Radu Boeriu, Georgeta Davidescu, Ruxandra-Antoaneta Constantinescu, Ion Iordan, Ştefan Vorniceanu, Constantin-Dionisie Radu, Daniel Minciu, Mihai-Cristian Lasenko, Dumitru Dorgoş, Dorina Horga, Cornel Pumnea, Sorin-Victor Georgescu, Mihai Ciocodei, Teodor Ursu şi Doina Bistriţeanu cu prilejul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ având ca obiect anularea parţială a art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, recunoaşterea dreptului la indemnizaţia reparatorie atât pentru anul 2013, cât şi pentru viitor, şi repararea pagubei prin obligarea statului român la plata unor despăgubiri reprezentând indemnizaţia reparatorie pentru toată perioada în care nu a fost acordată.

Prin Sentinţa civilă nr. 2.040 din 25 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.870/121/2013, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012.

Excepţia a fost ridicată de Stei ian Chirică, prin Uniunea Democratică a Revoluţionarilor, cu prilejul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ, având ca obiect recalcularea pensiei.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia formulează, în esenţă, următoarele critici:

1. Emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu a fost justificată de existenţa unei situaţii extraordinare, care să impună adoptarea de urgenţă a unei reglementări în materie. Din contră, argumentul referitor la riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin Programul de guvernare a fost pur formal, de vreme ce, în realitate, Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, incluzând şi Programul de guvernare 2013-2016, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 877, încă de la data de 21 decembrie 2012. Mai mult, argumentele privind eventualul impact pe care neadoptarea acestui act normativ l-ar fi avut asupra cheltuielilor bugetare nu sunt justificate de vreme ce art. 10 din ordonanţa prevede păstrarea în plată a unor drepturi băneşti pentru alte categorii de persoane.

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu a fost depusă spre dezbatere în Camera competentă a Parlamentului, încălcându-se astfel art. 115 alin. (5) din Constituţie.

3. În demersul normativ de adoptare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, Guvernul a încălcat obligaţia de transparenţă, renunţând în mod nejustificat la a supune dezbaterii publice proiectul de ordonanţă, aşa cum prevede Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Astfel, deşi art. 6 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 obligă autoritatea administraţiei publice iniţiatoare să stabilească o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, proiectul actului atacat a fost inclus pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern, fiind şi aprobat, în mai puţin de 10 ore de la afişarea sa pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pe data de 12 decembrie 2012. În acest mod a fost violat dreptul cetăţenilor şi al asociaţiilor de revoluţionari legal constituite de a participa, cel puţin formal, la procesul de elaborare a actului normativ care îi afectează în mod direct.

4. Actul normativ criticat este nelegal, fiind adoptat cu încălcarea dispoziţiilor art. 4, art. 16, art. 13 alin. (1) lit. a), c) şi d), art. 22, art. 31 alin. (1) lit. a) şi d) şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi ale art. 4 alin. (4) raportat la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004. De asemenea, în Nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu se fac referiri la compatibilitatea reglementării cu normele comunitare şi tratatele internaţionale privind drepturile omului, la care România este parte, deşi textul de lege criticat afectează un drept fundamental.

5. Dispoziţiile de lege criticate aduc atingere dreptului de proprietate, indemnizaţia de revoluţionar reprezentând un “bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În susţinerea acestei afirmaţii invocă cele reţinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Hotărârea din 12 aprilie 2006, pronunţată în Cauza Stec şi alţii contra Marii Britanii, paragrafele 53-55, şi Hotărârea din 18 februarie 2009, pronunţată în Cauza Andrejeva contra Letoniei, paragraful 77. Astfel, consideră că, odată reglementat în legea internă dreptul la indemnizaţia de revoluţionar, s-a creat pentru stat o obligaţie de a acorda acest drept.

6. Art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 creează o discriminare nejustificată între diferitele categorii de revoluţionari nominalizate în Legea nr. 341/2004.

7. Sunt încălcate prevederile constituţionale şi internaţionale referitoare la condiţiile restrângerii drepturilor fundamentale. De asemenea, se aduce atingere prevederilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, întrucât printr-o ordonanţă de urgenţă este afectat un drept fundamental.

8. Dispoziţiile de lege criticate sunt contrare art. 139 alin. (1) şi art. 154 din Constituţie.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că legiuitorul are libertatea de a aprecia asupra acordării indemnizaţiei de revoluţionar, în temeiul art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală. Astfel, va putea dispune cu privire la modificarea sau chiar încetarea acordării acestui drept, fără a fi necesar să se supună condiţiilor art. 53 din Constituţie, care privesc doar restrângerea unor drepturi fundamentale.

De asemenea, Avocatul Poporului consideră că nu se poate reţine încălcarea art. 16 din Constituţie, întrucât textul de lege criticat instituie un tratament egal pentru toate persoanele aflate în aceeaşi situaţie.

Referitor la critica de neconstituţionalitate vizând încălcarea dreptului de proprietate privată, aminteşte cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 366/2013. De asemenea, invocă cele reţinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea din 12 mai 2009, pronunţată în Cauza Ernewein şi alţii contra Germaniei, ori prin Hotărârea din 2 februarie 2010, pronunţată în Cauza Klaus şi Iouri Kiladze contra Georgiei.

În acelaşi timp, consideră că nu sunt încălcate dispoziţiile constituţionale referitoare la dreptul cetăţenilor de a beneficia de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi nici cele referitoare la retroactivitatea legii.

În sfârşit, arată că prevederile art. 148 alin. (2) şi art. 153 din Constituţie nu sunt incidente în cauză.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate,

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, care au următoarea redactare: “Prevederile art. 15, 18, 19 şi 20 ale art. II din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.”

Dintre dispoziţiile de lege a căror aplicare este prelungită pentru anul 2013, autorii excepţiei de neconstituţionalitate se referă în mod special la dispoziţiile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, dispoziţii care au următorul conţinut:

- Art. 18: “În anul 2012, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.”

Art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, are următoarea redactare: “De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.”

Curtea constată că, alături de neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, autorii excepţiei formulează critici de neconstituţionalitate ce vizează întregul act normativ, referindu-se la condiţiile emiterii acestuia. Prin urmare, Curtea urmează a analiza actul normativ în întregul său şi, în mod special, dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012.

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră că dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 sunt contrare următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (3)-(5) referitoare la statul român, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 referitor la universalitate, art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 115 alin. (4), (5) şi (6) privind condiţiile emiterii ordonanţelor de urgenţă, art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană, art. 139 alin. (1) privind impozitele, taxele şi alte contribuţii şi art. 154 referitor la conflictul temporal de legi.

De asemenea, susţin că au fost încălcate dispoziţiile art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apăra rărea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 14 şi 18 din

Convenţie, precum şi prevederile Protocolului nr. 12 la Convenţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorii acesteia pun în discuţie aspecte ce vizează atât condiţiile de adoptare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, cât şi conţinutul art. 9 din acest act normativ.

1. Astfel, în ceea ce priveşte condiţiile emiterii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, autorii excepţiei arată că aceasta a fost adoptată fără a fi existat o situaţie extraordinară care să impună de urgenţă o reglementare în materie.

Cu privire la acest aspect, Curtea, prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2014, a reţinut că “cele invocate de Guvern în nota de fundamentare întrunesc condiţiile existenţei unei situaţii extraordinare şi urgente care, în mod obiectiv, impun emiterea unei ordonanţe de urgenţă.

Astfel, necesitatea stabilirii în timp util a unor direcţii clare în ceea ce priveşte domenii extrem de importante, aşa cum este salarizarea personalului bugetar, domenii cu implicaţii financiare majore, şi riscul ca aceste măsuri, ca de altfel întregul program de guvernare, să nu poată fi adoptate până la începutul anului 2013, din cauze obiective determinate de desfăşurarea unor proceduri privind constituirea Parlamentului nou-ales şi a învestirii noului Guvern, reprezintă motive ce justifică intervenţia legislativă a Guvernului pentru evitarea unei grave atingeri aduse interesului public,

De asemenea, Curtea constată că reglementarea pe calea ordonanţei de urgenţă a unor aspecte privind regimul juridic aplicabil activităţilor de emitere, transmitere şi arhivare a facturilor electronice a fost justificată nu doar de oportunitatea ori necesitatea acesteia, ci de însuşi faptul că legislaţia existentă, respectiv Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, contravenea acquis-ului comunitar transpus în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 29 august 2012, astfel încât, în lipsa unei astfel de intervenţii rapide, de la 1 ianuarie 2013 ar fi fost aplicabilă această lege, cu toate consecinţele negative aferente.

Împrejurarea că, în mod contrar previziunilor Guvernului, constituirea noului Parlament şi învestirea noului Guvern s-au făcut mai rapid decât s-a preconizat, nu reprezintă un fapt de natură să înlăture motivele extraordinare care au justificat emiterea ordonanţei de urgenţă, aşa cum susţin autorii excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât acestea trebuie apreciate în funcţie de momentul emiterii ordonanţei, iar nu în funcţie de factorii interveniţi ulterior”.

În mod suplimentar faţă de cele reţinute prin decizia mai sus amintită, Curtea apreciază că nu este întemeiată nici critica referitoare la păstrarea în plată, prin dispoziţiile actului normativ criticat, a unor drepturi băneşti pentru alte categorii de persoane, aşa cum se prevede în art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, întrucât, aşa cum reiese din Nota de fundamentare a ordonanţei, obiectivul financiar urmărit de Guvern prin acest act normativ a fost menţinerea cheltuielilor bugetare la nivelul corespunzător lunii decembrie din anul 2012, iar nu diminuarea suplimentară a altor drepturi.

2. Referitor la critica de neconstituţionalitate care vizează faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu ar fi fost supusă spre dezbatere în procedură de urgenţă în Camera competentă să fie sesizată, aşa cum prevede art. 115 alin. (5) din Constituţie, Curtea, prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, a arătat că Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare a fost înregistrat la Senat la data de 13 decembrie 2012 cu nr. b409 (adresa nr. E169/13/12/2012). La data de 21 decembrie 2012 a fost prezentat în Biroul permanent cu nr. L436, iar la 11 martie 2013 a fost adoptat de către Senat, fiind trimis ulterior Camerei Deputaţilor.

Aşa fiind, apare ca lipsită de temei susţinerea autorului excepţiei potrivit căreia actul normativ criticat ar fi fost emis cu încălcarea dispoziţiilor art. 115 alin. (5) din Constituţie.

3. Cât priveşte susţinerea potrivit căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 ar fi fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, Curtea, prin aceeaşi decizie amintită mai sus, a reţinut că, potrivit art. 6 alin. (9) din această lege, “În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare”. Astfel, legiuitorul, ţinând cont de realitatea existenţei unor situaţii când necesitatea protejării interesului impune în mod obiectiv adoptarea unor măsuri urgente, a permis adoptarea unor acte normative fără îndeplinirea tuturor cerinţelor privind asigurarea transparenţei decizionale.

Prin urmare, Curtea a constatat că nici această critică de neconstituţionalitate nu poate fi reţinută.

4. Referitor la criticile autorilor excepţiei vizând nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, Curtea constată că autorii excepţiei au în vedere atât o pretinsă necorelare a dispoziţiilor de lege criticate cu prevederile Legii nr. 341/2004 referitoare la acordarea unor drepturi băneşti revoluţionarilor cu merite deosebite, cât şi încălcarea prevederilor internaţionale privind drepturile_ omului, vizând în special protecţia dreptului de proprietate. În acest context, autorii excepţiei susţin că Nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu face referire la compatibilitatea acestui act normativ cu legislaţia comunitară şi tratatele internaţionale privind drepturile omului la care România este parte, în ceea ce priveşte pretinsa necorelare dintre dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, Curtea reţine că măsura de suspendare printr-un act normativ a unor drepturi prevăzute anterior într-un alt act normativ nu creează o incompatibilitate ori o incoerenţă legislativă, ci reprezintă un eveniment legislativ posibil, reglementat de art. 66 din Legea nr. 24/2000. Mai mult, cu respectarea cerinţelor acestui din urmă text de lege, dar şi a prevederilor art. 115 alin. (4)-(6) din Constituţie, prin dispoziţiile unei ordonanţe de urgenţă se pot aduce modificări şi pot fi suspendate drepturi prevăzute printr-o lege, întrucât ordonanţele Guvernului nu reprezintă simple acte administrative emise pentru realizarea executării legilor, subordonate acestora, aşa cum sugerează autorii excepţiei de neconstituţionalitate, ci acte cu putere de lege emise de executiv în temeiul competenţei legislative delegate de Parlament.

În acelaşi timp, efectuarea unor studii şi documentări în ceea ce priveşte impactul dispoziţiilor unui act normativ cu legislaţia internaţională presupune ca reglementarea respectivă să aibă o relevanţă sub acest aspect. Această relevanţă ar rezulta, în speţă, dacă măsurile dispuse prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 ar pune în discuţie angajamente asumate de statul român prin diferitele acte internaţionale la care România este parte. Or, aşa cum se arată în Expunerea de motive a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, actul normativ criticat nu se referă la aceste aspecte.

5. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră însă că relevanţa dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 asupra dreptului internaţional decurge din faptul că drepturile suspendate de art. 9 din acest act normativ reprezintă un „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Aceste argumente urmează să fie analizate în continuare.

Astfel, Curtea constată că, prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014 a reţinut că, “deşi indemnizaţia solicitată reprezintă o valoare patrimonială, susceptibilă de protecţia prevederilor art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la indemnizaţiile obţinute până la intrarea în vigoare a actelor normative care au prevăzut suspendarea acestui drept”. De asemenea, a arătat că, în Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko contra Ucrainei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a negat posibilitatea statului de a suspenda pe cale legală acordarea unor drepturi prevăzute prin lege. Astfel, referindu-se la anumite drepturi de natură bănească acordate angajaţilor, Curtea de la Strasbourg a statuat că “statul este cel care este în măsură să stabilească ce beneficii trebuie plătite angajaţilor săi din bugetul de stat Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de beneficii prin modificări legislative corespunzătoare. Totuşi, atunci când o dispoziţie legală este în vigoare şi prevede plata anumitor beneficii, iar condiţiile stipulate sunt respectate, autorităţile nu pot refuza în mod deliberat plata acestora atâta timp cât dispoziţiile legale rămân în vigoare” (Kechko contra Ucrainei, paragraful 23). Prin aceeaşi hotărâre, instanţa europeană a considerat că refuzul autorităţilor de a acorda drepturile băneşti pretinse ca urmare a intervenirii unei legi care suspenda aceste drepturi nu contravenea dispoziţiilor art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Prin urmare, Curtea constată că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate vizând încălcarea dreptului de proprietate.

Tot prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, Curtea a reţinut că dispoziţiile de lege criticate nu contravin art. 47 alin. (2) din Constituţie, dreptul la indemnizaţia de revoluţionar neputând fiind confundat cu dreptul la pensie.

Având în vedere cele mai sus arătate, precum şi cele statuate prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, Curtea reţine că indemnizaţia de recunoştinţă nu reprezintă un drept consacrat de Legea fundamentală, astfel că restrângerile aduse exerciţiului acestui drept nu se subsumează condiţiilor art. 53 din Constituţie.

6. Analizând în continuare critica referitoare la existenţa unei discriminări între persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de recunoştinţă acordată potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 în raport cu celelalte categorii de revoluţionari care au beneficiat de indemnizaţii potrivit aceleiaşi legi, şi ale căror drepturi nu au fost suspendate, Curtea, prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, a reţinut că “acordarea diferitelor beneficii prevăzute de Legea nr. 341/2004 se face în funcţie de titlul deţinut potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din lege, titlu care are în vedere sacrificiul ori contribuţia persoanelor implicate în acest eveniment, făcându-se următoarea clasificare: «a) Erou Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei

române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta;

b) Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:

1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;

2. Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;

3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;

c) Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică.»

În lumina acestor prevederi de lege, reiese că fiecare titlu acordat are în vedere un nivel de implicare şi contribuţie diferit, precum şi consecinţe diferite suportate de participanţii la Revoluţia Română din 1989. Astfel, persoanele care se încadrează în una dintre aceste categorii ale legii se află într-o situaţie obiectiv diferită faţă de persoanele având un alt titlu potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

Persoanele vizate de art. 18 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri

financiare în domeniul bugetar vizează doar una dintre categoriile de persoane enumerate de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, respectiv cele care au obţinut titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite cu prilejul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu erau încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizau venituri, din motive neimputabile lor.

Or, aşa cum deja s-a arătat, aceste categorii de persoane se află într-o situaţie obiectiv diferită faţă de cea a celorlalte categorii de persoane beneficiare ale Legii nr. 341/2004, astfel că instituirea unui tratament juridic diferit nu poate primi semnificaţia încălcării principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor.”

7. Având în vedere argumentele mai sus expuse, Curtea apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu sunt contrare prevederilor Legii fundamentale şi celor prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi. De asemenea, pentru aceleaşi considerente, Curtea reţine că sunt lipsite de temei şi criticile de neconstituţionalitate raportate la prevederile art. 115 alin. (6) din Constituţie.

8. În ceea ce priveşte critica raportată la prevederile art. 139 alin. (1) din Constituţie, Curtea apreciază că acest articol constituţional nu este incident în cauză, întrucât textul de lege criticat nu stabileşte impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului de stat. Măsura de suspendare a unor drepturi băneşti nu este echivalentă cu reglementarea unei contribuţii la bugetul de stat.

De asemenea, Curtea apreciază că prevederile art. 154 din Constituţie referitoare la menţinerea în vigoare a actelor normative care nu contravin Constituţiei nu sunt incidente în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dan Cugler, Elisabeta-Ivonne Crăciun, Dan Necşulea, Nicolae Prodanciuc, Graţiela Ana Maria Rîpeanu, Elena-Vasilica Popa, Minai Preorocu, Marin Zinca, Marius-Cătălin Alexandrescu, Păun Sandu, Ion Pîrvu, Mie Capanu, Tănase Niculescu, Niculai Anghelina, Beniamin Opriş, Ştefan Boceanu, Ion Poptean, Trifan Matenciuc, Mircea Vasiliu, Ion Vorniceanu, Dumitru Jorascu, Florea Ragalie, Marin Nitu, Elena-Maria Ionescu, Nicolae Ştefănescu, Radu Boeriu, Georgeta Davidescu, Ruxandra-Antoaneta Constantinescu, Ion Iordan, Ştefan Vorniceanu, Constantin-Dionisie Radu, Daniel Minciu, Mihai-Cristian Lasenko, Dumitru Dorgoş, Dorina Horga, Cornel Pumnea, Sorin-Victor Georgescu, Mihai Ciocodei, Teodor Ursu şi Doina Bistriţeanu în Dosarul nr. 3.779/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi de Stelian Chirică, prin Uniunea Democratică a Revoluţionarilor, în Dosarul nr. 3.870/121/2013 al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi, în mod special, cele ale art. 9 din acest act normativ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 181

 din 1 aprilie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 50 lit. c) ultima teză din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Bucs Laszlo Miklos, Bucs Jozsef Laszlo, Bucs Ana Margareta, Bucs Francisc, prin mandatar Bucs Csaba, şi Bucs Csaba - în nume personal - în Dosarul nr. 1.040/64/2011* al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi de Florin Dumitru Georgescu în Dosarul nr. 242/44/2013 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 653D/2013 şi nr. 703D/2013.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 13 martie 2014, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, în conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a amânat pronunţarea pentru data de 1 aprilie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

3. Prin încheierea din 20 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 1.040/64/2011*, şi prin Decizia civilă nr. 4.276/2013 din 26 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 242/44/2013, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi, respectiv, Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

4. Excepţia a fost ridicată de Bucs Laszlo Miklos, Bucs Jozsef Laszlo, Bucs Ana Margareta, Bucs Francisc, prin mandatar Bucs Csaba, şi Bucs Csaba - în nume personal - într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 89/F din 26 aprilie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Braşov într-un dosar având ca obiect obligaţia de a face, şi de Florin Dumitru Georgescu cu prilejul soluţionării recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 344 din 3 noiembrie 2011, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că, “acceptând că regulile pentru acordarea de măsuri compensatorii, stabilite prin capitolul III din Legea

nr. 165/2013, sunt aplicabile şi cererilor de compensare a obligaţiilor reciproce de plată formulate în baza art. 22 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, atunci dispoziţiile legale criticate contravin art. 15 alin. (2) din Constituţie potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.

6. Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale.

7. Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, exprimându-şi opinia, apreciază că, “acceptând că regulile pentru acordarea de măsuri compensatorii, stabilite prin capitolul III din Legea nr. 165/2013, sunt aplicabile şi cererilor de compensare a obligaţiilor reciproce de plată formulate în baza art. 22 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, atunci dispoziţiile legale criticate contravin art. 15 alin. (2) din Constituţie potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Avocatul Poporului, exprimându-şi punctul său de vedere în Dosarul nr. 653D/2013, apreciază ca întemeiată excepţia de neconstituţionalitate, întrucât dispoziţiile legale criticate se aplică şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată la data intrării în vigoare a legii. Acestea au caracter retroactiv, deoarece acţionează asupra fazei iniţiale de constituire a situaţiei juridice, modificând în mod esenţial regimul juridic creat prin depunerea cererilor de chemare în judecată în termenul legal, cu încălcarea principiului tempus regit actum. În acest sens menţionează Decizia Curţii Constituţionale nr. 830/2008.

10. De asemenea, Avocatul Poporului, exprimându-şi punctul său de vedere în Dosarul nr. 703D/2013, apreciază că dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 165/2013 nu sunt în contradicţie cu exigenţele impuse de art. 15 alin, (2) din Legea fundamentală, întrucât faptul că legiuitorul a intervenit printr-un act normativ nou asupra modalităţilor de acordare a despăgubirilor nu este de natură a avea caracter retroactiv. În această materie este opţiunea exclusivă a legiuitorului de a decide asupra modului de reparare a injustiţiilor şi abuzurilor din legislaţia trecută.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului actelor de sesizare, prevederile art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013. Însă, ţinând seama de notele autorilor excepţiei, Curtea constată că, în realitate, criticile sunt formulate cu privire la teza a două a art. 4 din Legea nr. 165/2013 raportată la art. 50 lit. c) ultima teză din aceeaşi lege. Prin urmare, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 50 lit. c) ultima teză din Legea nr. 165/2013, cu următorul conţinut:

- Art. 4: “Dispoziţiile prezentei legi se aplică [...], cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor [...] la data intrării în vigoare a prezentei legi.”;

- Art. 50: “La data intrării în vigoare a prezentei legi: [...] c) articolele 13, 14, 141 142, 15 literele a)-d) şi f), articolele 16, 17, 18, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 şi articolul 22 din titlul VII «Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv» al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice dispoziţie contrară prezentei legi se abrogă.

14. Textul de lege criticat face referire la dispoziţiile art. 22 din titlul VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, potrivit cărora:

- Art. 22: (1) în cazul în care statul şi persoanele îndreptăţite au obligaţii reciproce de plată şi, respectiv, restituire, a unor despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despăgubiri şi, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, la cererea persoanei îndreptăţite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor se va dispune compensarea acestora.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), cele două obligaţii reciproce de plată se vor compensa până la concurenţa celei mai mici dintre ele.

(3) Pentru a dispune măsura compensării, vor fi avute în vedere, referatul aprobat de conducătorul entităţii învestite cu soluţionarea notificării, prin care se constată ca posibilă restituirea în natură a imobilului şi decizia/dispoziţia emisă de entitatea învestită cu soluţionarea notificării, a cererii de retrocedare sau, după caz, ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale sau locale învestite cu soluţionarea notificărilor, prin care s-au acordat sau, după caz, propus despăgubiri.

(4) Asupra măsurii compensării, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va decide numai după ce a fost urmată

procedura prevăzută la art. 16 alin, (3)-(6), pe baza raportului întocmit de evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată care va conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de plată. Suma reprezentând despăgubirea încasată va fi actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare sau, după caz, prin aplicarea indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare.

(5) în situaţia de la alin. (4), titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea încasată, actualizată, stabilite potrivit alin. (4).

(6) Dispoziţiile alin. (1)-(3) şi alin. (5), se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care se invocă o creanţă constatată printr-o decizie/ordin emise în temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire.

(7) în cazul prevăzut la alin. (6) titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea încasată, actualizată potrivit alin. (4).

(8) în cazul în care suma reprezentând despăgubirea încasată, actualizată, este mai mare decât despăgubirea stabilită potrivit alin. (4) sau, după caz, cea consemnată/propusă în decizia/ordinul emise în temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, după dispunerea compensării, se va înştiinţa entitatea învestită cu soluţionarea notificării având ca obiect restituirea în natură a imobilului, despre suma rămasă de restituit de către persoana îndreptăţită.”

15. În opinia autorilor excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale alin. (2) al art. 15 care consacră principiul neretroactivităţii legii.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prezenta excepţie a fost ridicată în cadrul unor litigii având ca obiect acordarea de despăgubiri, în contradictoriu cu Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, iar argumentele invocate de autori în susţinerea criticii vizează succesiunea în timp a legilor care au reglementat compensarea obligaţiilor de plată între stat şi persoanele îndreptăţite la măsuri reparatorii.

17. Aşa cum s-a reţinut în literatura de specialitate (C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. AII, Bucureşti, 1993, p.328), compensaţia este modul de stingere a două obligaţii reciproce, până la concurenţa celei mai mici dintre ele. Prin ipoteză, compensaţia presupune existenţa a două raporturi juridice obligaţionale distincte, în cadrul cărora aceleaşi persoane sunt creditor şi debitor, una faţă de cealaltă. Raportând cele menţionate la prezenta cauză, Curtea reţine că art. 22 din Legea nr. 247/2005 reglementa o compensare legală a obligaţiilor reciproce dintre stat şi persoanele îndreptăţite la restituire.

18. Referitor la critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a două raportate la cele ale cele ale art. 50 lit. c) ultima teză din Legea nr. 165/2013, faţă de prevederile art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, Curtea constată că, în jurisprudenţa sa, a statuat că, pentru a exista retroactivitate, trebuie întrunite cumulativ următoarele condiţii: între cele două prevederi legale succesive să fie o deosebire, iar noua reglementare să se aplice situaţiilor juridice anterioare intrării sale în vigoare. (A se vedea, în acest sens, Decizia nr. 41 din 4 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 aprilie 1995, Decizia nr. 58 din 26 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 18 aprilie 2002, şi Decizia nr. 315 din 14 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 29 octombrie 2004).

19. De asemenea, Curtea Constituţională a mai constatat că înlăturarea principiului aplicării imediate a legii civile noi, şi deci ultra-activitatea legii vechi, nu poate fi admisă decât dacă este expres prevăzută de legea nouă. Totodată, prin Decizia nr. 658 din 11 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 17 iunie 2010, Curtea a mai reţinut că, în cazul în care legea nouă îşi limitează incidenţa exclusiv la situaţii juridice cu persistenţă în timp, aşadar integrate domeniului său temporal legitim de aplicare, nu contravine principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile.

20. Totodată, Curtea Constituţională a statuat, cu prilejul soluţionării unor excepţii de neconstituţionalitate având ca obiect alte dispoziţii legale criticate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, că “o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să

refuze supravieţuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare” (în acest sens a se vedea Decizia nr. 458 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2004, Decizia nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002, şi Decizia nr. 73 din 6 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 11 mai 2001).

21. Luând în considerare argumentele expuse mai sus, Curtea constată că, în prezenta cauză, abrogarea prevederilor art. 22 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, prin art. 50 lit. c) ultima teză din Legea nr. 165/2013, nu produce efecte retroactive, reglementările juridice succesive prezentând în mod firesc diferenţe determinate de condiţiile obiective în care ele au fost adoptate. Prin urmare, dispoziţiile legale criticate nu încalcă principiul neretroactivităţii legii, ci reglementează modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.

22. În legătură cu procedura specială de acordare a despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că este opţiunea exclusivă a legiuitorului de a decide asupra modului de reparare a injustiţiilor şi abuzurilor din legislaţia trecută, prevederile de lege criticate fiind în acord cu cele ale art. 44 alin. (1) teza a două din Constituţie, potrivit cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege (Decizia nr. 202 din 18 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 19 iunie 2013). De asemenea, acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte nu are ca efect privarea de dreptul de proprietate, garantat şi ocrotit de Constituţie, ci doar stabileşte o modalitate prin care statul român garantează aplicarea dreptului.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Bucs Laszlo Miklos, Busc Jozsef Laszlo, Bucs Ana Margareta, Bucs Francisc, prin mandatar Bucs Csaba, şi Bucs Csaba - în nume personal - în Dosarul nr. 1.040/64/2011 * al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi de Florin Dumitru Georgescu în Dosarul nr. 242/44/2013 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fi scai şi constată că dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 50 lit. c) ultima teză din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi Curţii de Apei Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 1 aprilie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” - SA., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 397.

 

ANEXĂ*)

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

SOCIETATEA COMERCIALA “UZINATERMOELECTRICĂ MIDIA” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2014

0

1

 

2

3

4

I.

1

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

987614

 

 

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

98.154

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

310

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

96.615

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

96.615

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

81.551

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

513

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10.936

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

7.577

 

 

C1

ch. cu salariile

13

7.120

 

 

C2

bonusuri

14

457

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

552

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

502

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.305

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.615

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.849

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

2oH

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.568

 

1

 

Rezerve legale

25

92

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.476

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

 

 Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6.314

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

6.265

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

176

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

176

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd/l2/Rd.49]/12*1000

50

3.588

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.371

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

558

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (apa demin. tone / persoană)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1) x 1000

54

981

8

 

Plăţi restante

55

5

9

 

Creanţe restante

56

15.750

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.344(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 

Având în vedere prevederile art. VI din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), ale art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi art. VIII (b)(vii)(2) din SOLAS Î974, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.344(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 520.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.344(91)

(adoptată la 30 noiembrie 2012)

 

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare “Convenţia*) şi articolul VI din Protocolul din 1988 privind Convenţia (denumit în continuare “Protocolul din 1988 la SOLAS*) referitor la procedura de amendare a Protocolului din 1988 la SOLAS,

recunoscând necesitatea alinierii modelelor certificatelor prezentate în apendicele Protocolului din 1988 la SOLAS cu acelea din Convenţie şi din Protocolul din 1978 la SOLAS,

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi una sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 la SOLAS, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie şi cu articolul VI din Protocolul din 1988 la SOLAS,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie şi cu articolul VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele la apendicele anexei la Protocolul din 1988 la SOLAS, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie şi cu articolul VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părţile la Protocolul din 1988 la SOLAS sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile interesate să noteze că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie şi cu articolul VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2014, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie şi cu articolul VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, să transmită tuturor părţilor la Protocolul din 1988 la SOLAS copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Protocolul din 1988 la SOLAS.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.344(91)

 

AMENDAMENTE

la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendat

 

Modificări şi completări la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 

APENDICE

Modificări şi completări la apendicele anexei la Convenţia Internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 

            Toate modelele certificatelor şi ale listelor echipamentului conţinute în apendicele anexei se înlocuiesc cu următoarele:

 

MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ PENTRU NAVELE DE PASAGERI

Certificat de siguranţă pentru nava de pasageri

 

Prezentul certificat se va suplimenta cu o Listă a echipamentului de siguranţă pentru nava de pasageri

(Formular P)

 

(sigiliul oficial)

(statul)

 

pentru un/un scurt1 voiaj internaţional

 

Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1988 referitor la aceasta

 

din împuternicirea Guvernului

...................................................................................

(numele stalului)

 

            de către

...................................................................................

(persoana sau organizaţia autorizată)

Caracteristicile navei2

Numele navei.....................................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive...........................................................................................................

Portul de înmatriculare...........................................................................................................................

Tonajul brut.........................................................................................................................................

Zonele maritime pentru care nava are

certificat de operare (regula IV/2).......................................................................................................

Numărul IMO3....................................................................................................................................

Data construcţiei:

Data de contract pentru construcţie...............................................................................................

Data la care a fost pusă chila

sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie...............................................

Data de livrare..............................................................................................................................

Data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare

sau modificare majoră (dacă este cazul).....................................................................................

Toate datele aplicabile trebuie să fie completate.

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:

 

1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii I/7 din Convenţie.

2 în urma inspecţiei s-a constatat că:

2.1 nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la:

.1 structură, maşini principale şi auxiliare, căldări şi alte recipiente sub presiune; .2 dispunerea şi detaliile privind compartimentarea etanşă;


1 Ştergeţi după caz.

2 în mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.

3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptata de Organizaţie.

 

            3 următoarele linii de încărcare de compartimentare:

 

Liniile de încărcare de compartimentare determinate şi marcate pe bordaj la mijlocul navei (regula 11-1/18)4

Bord liber

Se foloseşte când spaţiile destinate pasagerilor cuprind următoarele spaţii ce pot fi ocupate fie de pasageri, fie de mărfuri

p1

.................................................

.................................................

P2

.................................................

.................................................

P3

.................................................

.................................................

 

2.2 nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la protecţia constructivă contra incendiilor, la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi planurile de combatere a incendiilor;

2.3 mijloacele de salvare şi echipamentele bărcilor de salvare, plutelor de salvare şi ale bărcilor de urgenţă au fost prevăzute în conformitate cu cerinţele Convenţiei;

2.4 nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei şi instalaţii radio folosite la mijloacele de salvare în conformitate cu cerinţele Convenţiei;

2.5 nava corespunde cerinţelor Convenţiei cu privire la instalaţiile radio;

2.6 funcţionarea instalaţiilor radio folosite pe mijloacele de salvare respectă cerinţele Convenţiei;

2.7 nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la echipamentul de navigaţie de la bord, mijloacele de ambarcare pentru piloţi şi publicaţiile nautice;

2.8 nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de alertare pentru cazuri de pericol în conformitate cu cerinţele Convenţiei şi cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare;

2.9 nava respectă din toate celelalte puncte de vedere cerinţele relevante ale Convenţiei;

2.10 nava a făcut/nu a făcut1 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile II-1/55/II-2/17/III/381 din Convenţie;

2.11 un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare1 este/nu este1 anexat prezentului certificat.

3 S-a emis/Nu s-a emis1 un certificat de scutire.

 

Prezentul certificat este valabil până la.............................................................................................

Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat .................

                                                                                    (zz/ll/aaaa)

Emis la................................................................................................................................................

                        (locul de emitere a certificatului)

 

.......................................

(data emiterii)

.............................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)

 

Prelungirea valabilităţii certificatului când s-a efectuat inspecţia de reînnoire şi când se aplică regula I/14 (d)

Nava este în conformitate cu cerinţele pertinente ale Convenţiei, iar prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la......................................, în conformitate cu regula I/14 (d) din Convenţie.

Semnat:.........................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................................................................................................

Data:..............................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului până când nava ajunge în portul de inspecţie sau pentru o perioadă de graţie când se aplică regula I/14 (e) ori I/14 (f)

Prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la.....................................în conformitate cu regula i/14 (e)/l/14 (f)1 din Convenţie.

 

Semnat:.........................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:..................................................................................................................................................

Data:..............................................................

                        (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 


4 Pentru navele construite înainte de 1 ianuarie 2009 trebuie utilizată notaţia de compartimentări “C.1, C.2 şi C.3”.

1 Ştergeţi după caz.

 

MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A CONSTRUCŢIEI PENTRU NAVELE DE MARFĂ

Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă

 

(sigiliul oficial)

(statul)

 

Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1988 referitor la aceasta

...................................................................................

 

din împuternicirea Guvernului

...................................................................................

(numele statului)

 

de către

...................................................................................

(persoana sau organizaţia autorizată)

 

Caracteristicile navei1

Numele navei........................................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive.............................................................................................................

Portul de înmatriculare...........................................................................................................................

Tonajul brut...........................................................................................................................................

Deadweight navă (tone metrice)2.......................................................................................................

Numărul IMO3....................................................................................................................................

Tipul navei4

Vrachier

Petrolier

Navă cisternă pentru transport produse chimice

Navă pentru transport gaz

Navă pentru transportul mărfurilor altele decât cele de mai sus Data construcţiei:

Data de contract pentru construcţie.................................................................................................

Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie.................................................................................................

Data de livrare..................................................................................................................................

Data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră

(dacă este cazul)............................................................................................................................

Toate datele aplicabile trebuie să fie completate.

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:

 

1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii 1/10 din Convenţie.

2 în urma inspecţiei s-a constatat că starea structurii, maşinilor şi echipamentului, astfel cum sunt definite în regula de mai sus este satisfăcătoare şi nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale capitolelor 11-1 şi II-2 din Convenţie (altele decât cele referitoare la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor).

3 Ultimele două inspecţii ale exteriorului fundului navei au avut loc la data de...............şi de.............. (datele)

4 S-a emis/Nu s-a emis4 un certificat de scutire.

5 Nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative m conformitate cu regula/regulile II-1/55/II-2/174 din Convenţie.

6 Un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului4/este/nu este4 anexat prezentului certificat.


1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.

2 Numai pentru petroliere, nave cisternă pentru transport produse chimice şi nave pentru transport gaz.

3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.

4 Ştergeţi după caz.

 

Prezentul certificat este valabil până la.....................5, cu condiţia să se efectueze inspecţiile anuale şi intermediare şi inspecţiile exteriorului fundului navei în conformitate cu regula 1/10 din Convenţie.

Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat..................

                                                                                    (zz/ll/aaaa)

Emis la....................................................................................................................................................

                                    (locul de emitere a certificatului)

 

.......................................

(data emiterii)

.............................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)

 

 

Atestarea inspecţiilor anuale şi intermediare

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma inspecţiei cerute conform regulii 1/10 din Convenţie s-a constatat că nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale Convenţiei.

 

Inspecţia anuală:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală/intermediară4

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală/intermediară4

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală/intermediară în conformitate cu regula I/14 (h) (iii)

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma inspecţiei anuale/intermediare4 efectuate în conformitate cu regula I/14 (h) (iii) din Convenţie s-a constatat că nava este în conformitate cu cerinţele Convenţiei.

Semnat......................................0.1.553-692

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul..................................................................................................................................................

Data...............................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)


4 Ştergeţi după caz.

5 Introduceţi data expirării specificată de Administraţie în conformitate cu regula l/14(a) din Convenţie. Ziua şi luna acestei date corespund datei de aniversare, astfel cum este definită de regula l/2(n) din Convenţie, dacă nu s-a amendat în conformitate cu regula l/14(h).

 

Atestarea inspecţiilor exteriorului fundului navei 6

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma inspecţiei cerute de regula 1/10 din Convenţie s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

 

Prima inspecţie:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

A doua inspecţie:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului, dacă acesta este valabil mai puţin de 5 ani când se aplică regula I/14 (c)

 

Nava este în conformitate cu cerinţele pertinente ale Convenţiei şi prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la..........................., în conformitate cu regula I/14 c) din Convenţie.

 

Semnat:..................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

            Extinderea valabilităţii certificatului când s-a efectuat inspecţia de reînnoire şi când se aplică regula I/14 (d)

 

Nava îndeplineşte cerinţele relevante ale Convenţiei şi prezentul certificat va fi valabil până la..........................în conformitate cu regula I/14 (d) din Convenţie.

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului până când nava ajunge în portul de inspecţie sau pentru o perioadă de graţie când se aplică regula I/14 (e) sau I/14 (f)

 

Prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la ............................., în conformitate cu regula I/14 (e)/l/14 (f)4 din Convenţie.

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Aviz pentru avansarea datei de aniversare, când se aplică regula I/14 (h)

 

În conformitate cu regula I/14 (h) din Convenţie, noua dată de aniversare este....................

 

Semnat:...................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

În conformitate cu regula I/14 (h) din Convenţie, noua dată de aniversare este...................

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)


4 Ştergeţi după caz.

6 Prevederea se poate face pentru inspecţii suplimentare.

 

MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A ECHIPAMENTULUI PENTRU NAVELE DE MARFĂ

Certificat de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfă

 

Prezentul certificat se va suplimenta cu o Listă a echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă

(Formular E)

 

(sigiliul oficial)

(statul)

 

Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1988 referitor la aceasta

 

din împuternicirea Guvernului

...................................................................................

(numele statului)

            de către

...................................................................................

(persoana sau organizaţia autorizată)

 

Caracteristicile navei1

Numele navei.........................................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive.............................................................................................................

Portul de înmatriculare..........................................................................................................................

Tonajul brut...........................................................................................................................................

Deadweight navă (tone metrice)2.........................................................................................................

Lungimea navei (regula IU/3.12)...........................................................................................................

Numărul IMO3.....................................................................................................................................

Tipul navei4

Vrachier

Petrolier

Navă cisternă pentru transport produse chimice

Navă pentru transport gaz

Navă pentru transportul mărfurilor, altele decât cele de mai sus.

Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie ori, dacă este cazul, data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră....................................................

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:

 

1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii I/8 din Convenţie.

2 în urma inspecţiei s-a constatat că:

2.1 na\/3 respectă cerinţele Convenţiei cu privire la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi planurile de combatere a incendiilor;

2.2 mijloacele de salvare şi echipamentele bărcilor de salvare, plutelor de salvare şi ale bărcilor de urgenţă au fost prevăzute în conformitate cu cerinţele Convenţiei;

2.3 nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei şi instalaţii radio folosite la mijloacele de salvare în conformitate cu cerinţele Convenţiei;

2.4 nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la echipamentul de navigaţie de la bord, mijloacele de ambarcare pentru piloţi şi publicaţiile nautice;

2.5 nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de alertare pentru cazuri de pericol în conformitate cu cerinţele Convenţiei şi cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare;

2.6 nava respectă din toate celelalte puncte de vedere cerinţele relevante ale Convenţiei;

2.7 nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile 11-2/17/1 U/384 din Convenţie;

2.8 un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare4 este/nu este4 anexat prezentului certificat.


1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.

2 Numai pentru petroliere, nave cisternă pentru transport produse chimice şi nave pentru transport gaz.

3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.

4 Ştergeţi după caz.

 

3 Nava este exploatată în conformitate cu regula Ml/26.1.1.15în limitele zonei de exploatare............

4 S-a emis/Nu s-a emis4 un certificat de scutire.

 

Prezentul certificat este valabil până la.............................6 cu condiţia efectuării inspecţiilor anuale şi periodice în conformitate cu regula I/8 din Convenţie.

Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat..................

                                                                                    (zz/ll/aaaa)

Emisia....................................................................................................................................................

                                    (locul de emitere a certificatului)

 

.......................................

(data emiterii)

.............................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)

 

Atestarea inspecţiilor anuale şi periodice

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma inspecţiei cerute conform regulii I/8 din Convenţie s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

 

Inspecţia anuală:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

  (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală/periodică4

Semnat:..................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data;....................................................................

  (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală/periodică4

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

  (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:.......................................................................

Data:......................................................................

  (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală/periodică în conformitate cu regula I/14 (h) (iii)

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma inspecţiei anuale/periodice4 efectuate în conformitate cu regula I/14 (h)(iii) din Convenţie s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)


4 Ştergeţi după caz.

5 Se referă la amendamentele din 1983 la SOLAS [MSC.6(48)] aplicabile navelor construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, dar, înainte de 1 iulie 1998, pentru ambarcaţiuni de salvare parţial închise cu autoredresare de la bord.

6 Introduceţi data expirării specificată de Administraţie în conformitate cu regula l/14(a) din Convenţie. Ziua şi luna acestei date corespund datei de aniversare, astfel cum este definită de regula l/2(n) din Convenţie, dacă nu s-a amendat în conformitate cu regula l/14(h).

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului, dacă acesta este valabil mai puţin de 5 ani, când se aplică regula I/14 (c)

 

Nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei şi prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la.........................., în conformitate cu regula I/14 (c) din Convenţie.

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Extinderea valabilităţii certificatului când s-a efectuat inspecţia de reînnoire şi când se aplică regula I/14 (d)

 

Nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei şi prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la......................, în conformitate cu regula I/14 (d) din Convenţie.

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locui:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului până când nava ajunge în portul de inspecţie sau pentru o perioadă de graţie, când se aplică regula I/14 (e) sau I/14 (f)

Prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la ............................... în conformitate cu regula I/14 (e)/l/14 (f)* din Convenţie.

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Aviz pentru avansarea datei de aniversare când se aplică regula I/14 (h) în conformitate cu regula I/14 (h) din Convenţie, noua dată de aniversare este....................

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locui:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

În conformitate cu regula I/14 (h) din Convenţie, noua dată de aniversare este....................

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) 4 Ştergeţi după caz.

 

MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ RADIO PENTRU NAVELE DE MARFĂ

Certificat de siguranţă radio pentru nava de marfă

 

Prezentul certificat se va suplimenta cu o Listă a echipamentului de siguranţă radio pentru nava de marfă

(Formular R)

 

(sigiliul oficial)

(statul)

 

            Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1988 referitor la aceasta

 

din împuternicirea Guvernului

...................................................................................

(numele statului)

            de către

...................................................................................

(persoana sau organizaţia autorizată)

 

Caracteristicile navei1

Numele navei........................................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive.............................................................................................................

Portul de înmatriculare..........................................................................................................................

Zonele maritime pentru care nava are certificat de operare (regula IV/2)...............................................

Numărul IMO2.....................................................................................................................................

Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie ori, dacă este cazul, data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră........................................................................................................................................

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:

 

1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii I/9 din Convenţie.

2 în urma inspecţiei s-a constatat că:

2.1 nava corespunde cerinţelor Convenţiei cu privire la instalaţiile radio;

2.2 funcţionarea instalaţiilor radio folosite pe mijloacele de salvare respectă cerinţele Convenţiei.

3 S-a emis/Nu s-a emis3 un certificat de scutire.

 

Prezentul certificat este valabil până la...................4, cu condiţia efectuării inspecţiilor periodice în conformitate cu regula I/9 din Convenţie.

Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat..................

                                                                                    (zz/ll/aaaa)

 

Emis la ....................................................................................................................................................

                        (locul de emitere a certificatului)

 

.......................................

(data emiterii)

.............................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)


1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.

2 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.

3 Ştergeţi după caz.

4 Introduceţi data expirării specificată de Administraţie în conformitate cu regula l/14(a) din Convenţie. Ziua şi luna acestei date corespund datei de aniversare, astfel cum este definită de regula l/2(n) din Convenţie, dacă nu s-a amendat în conformitate cu regula l/14(h).

 

 

Atestarea inspecţiilor periodice

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma inspecţiei cerute de regula 1/9 din Convenţie s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

Inspecţia periodică

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia periodică

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia periodică

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia periodică

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:.....................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Inspecţia periodică în conformitate cu regula I/14 (h) (iii)

SE certifică prin prezentul că în urma inspecţiei periodice efectuate în conformitate cu regula I/14 (h) (iii) din Convenţie s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului, dacă acesta este valabil mai puţin de 5 ani, când se aplică regula I/14 (c)

Nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei şi prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la................, în conformitate cu regula I/14 (c) din Convenţie.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Extinderea valabilităţii certificatului când s-a efectuat inspecţia de reînnoire şi se aplică regula l/14(d)

Nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei şi prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la...................în conformitate cu regula I/14 (d) din Convenţie.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului până când nava ajunge în portul de inspecţie sau pentru o perioadă de grafie, când se aplică regula I/14 (e) sau I/14 (f)

Prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la................................în conformitate cu regula I/14 (e)/l/14 (f)3 din Convenţie.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) 3 Ştergeţi după caz.

 

 

Aviz pentru avansarea datei de aniversare când se aplică regula I/14 (h)

În conformitate cu regula I/14 (h) din Convenţie, noua dată de aniversare este..............................

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

În conformitate cu regula I/14 (h) din Convenţie, noua dată de aniversare este..............................

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ PENTRU NAVELE DE MARFĂ

Certificat de siguranţă pentru nava de marfă

 

Prezentul certificat se va suplimenta cu o Listă a echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă

(Formular C)

 

(sigiliul oficial)

(statul)

 

            Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1988 referitor la aceasta

 

din împuternicirea Guvernului

...................................................................................

(numele statului)

            de către

...................................................................................

(persoana sau organizaţia autorizată)

 

Caracteristicile navei1

Numele navei..........................................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive..............................................................................................................

Portul de înmatriculare............................................................................................................................

Tonajul brut............................................................................................................................................

Deadweight navă (tone metrice)2............................................................................................................

Lungimea navei (regula II 1/3.12).............................................................................................................

Zonele maritime pentru care nava

are certificat de operare (regula IV/2)......................................................................................................

Numărul IMO3........................................................................................................................................

Tipul navei*

Vrachier

Petrolier

Navă cisternă pentru transport produse chimice

Navă pentru transport gaz

Navă pentru transportul mărfurilor altele decât cele de mai sus Data construcţiei:

Data de contract pentru construcţie.................................................................

Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost

într-un stadiu similar de construcţie...................................................................

Data de livrare.............................................................................................

Data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră

(dacă este cazul)..........................................................................................

Toate datele aplicabile trebuie să fie completate.


1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.

2 Numai pentru petroliera, nave cisternă pentru transport produse chimice şi nave pentru transport gaz.

3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.

4 Ştergeţi după caz.

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:

 

1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulilor I/8,1/9 şi 1/10 din Convenţie.

2 în urma inspecţiei s-a constatat că:

2.1 starea structurii, maşinilor şi echipamentului, astfel cum sunt definite în regula 1/10, este satisfăcătoare, şi nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale capitolului 11-1 şi capitolului II-2 din Convenţie (altele decât cele referitoare la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor);

2.2 ultimele două inspecţii ale exteriorului fundului navei au avut loc la data de.............şi de.............; (datele)

2.3 nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi planurile de combatere a incendiilor;

2.4 mijloacele de salvare şi echipamentele bărcilor de salvare, plutelor de salvare şi ale bărcilor de urgenţă au fost prevăzute în conformitate cu cerinţele Convenţiei;

2.5 nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei şi instalaţii radio folosite la mijloacele de salvare în conformitate cu cerinţele Convenţiei;

2.6 nava corespunde cerinţelor Convenţiei cu privire la instalaţiile radio;

2.7 funcţionarea instalaţiilor radio folosite pe mijloacele de salvare respectă cerinţele Convenţiei;

2.8 nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la echipamentul de navigaţie de la bord, mijloacele de ambarcare pentru piloţi şi publicaţiile nautice;

2.9 nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de alertare pentru cazuri de pericol în conformitate cu cerinţele Convenţiei şi cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare;

2.10 nava respectă din toate celelalte puncte de vedere cerinţele relevante ale Convenţiei;

2.11 nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile II-1/55/II-2/17/III/384 din Convenţie;

2.12 un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare4 este/nu este4 anexat prezentului certificat.

3 Nava este exploatată în conformitate cu regula Ml/26.1.1.15în limitele zonei de exploatare...............

4 S-a emis/Nu s-a emis4 un certificat de scutire.

 

Prezentul certificat este valabil până la ......................6 cu condiţia efectuării inspecţiilor anuale, intermediare şi periodice şi a inspecţiilor exteriorului fundului navei în conformitate cu regulile I/8, I/9 şi 1/10 din Convenţie.

Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat..................

                                                                                                (zz/ll/aaaa)

            Emisia....................................................................................................................................................

                                                (locul de emitere a certificatului)

 

(data emiterii)

.......................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)

.............................................................................

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)


4 Ştergeţi după caz.

s Se referă la amendamentele din 19831a SOLAS [(MSC.6(48)] aplicabile navelor construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, dar, înainte de 1 iulie 1998, pentru ambarcaţiuni de salvare parţial închise cu autoredresare de la bord.

6 Introduceţi data expirării specificată de Administraţie, În conformitate cu regula l/14(a) din Convenţie. Ziua şi luna acestei date corespund datei de aniversare, astfel cum este definită de regula l/2(n) din Convenţie, dacă nu s-a amendat În conformitate cu regula l/14(h).

 

 

Atestarea inspecţiilor anuale şi intermediare cu privire la structura, maşinile şi echipamentul menţionate în paragraful 2.1 al acestui certificat

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma inspecţiei cerute de regula 1/10 din Convenţie s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

 

Inspecţia anuală:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală/intermediară4

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală/intermediară4

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Inspecţia anuală/intermediară în conformitate cu regula I/14 (h) (iii)

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că, în urma inspecţiei anuale/intermediare4, în conformitate cu regulile 1/10 şi I/14 (h) (iii) din Convenţie, s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele relevante ale Convenţiei.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Atestarea inspecţiilor exteriorului fundului navei7

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma inspecţiei cerute prin regula 1/10 din Convenţie s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

Prima inspecţie:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

A două inspecţie:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)


4 Ştergeţi după caz.

7 Prevederea se poate face pentru inspecţii suplimentare.

 

Atestarea inspecţiilor anuale şi periodice cu privire la mijloacele de salvare şi la alte echipamente menţionate în paragrafele 2.3,2.4,2.5,2.8 şi 2.9 ale acestui certificat

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma unei inspecţii cerute de regula 1/8 din Convenţie s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

 

Inspecţia anuală:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia anuală/periodică4

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia anuală/periodică4

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Inspecţia anuală:

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:......................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Inspecţia anuală/periodică în conformitate cu regula I/14 (h) (iii)

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma inspecţiei anuale/periodice4, în conformitate cu regulile I/8 şi I/14 (h)(iii) din Convenţie, s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Atestarea inspecţiilor periodice cu privire la instalaţiile radio menţionate în paragrafele 2.6 şi 2.7 ale acestui certificat

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma unei inspecţii cerute de regula I/9 din Convenţie s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

Inspecţia periodică

Semnat................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:......................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia periodică

Semnat:.................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia periodică

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia periodică

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)


4 Ştergeţi după caz.

 

Inspecţia periodică în conformitate cu regula I/14 (h) (iii)

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL că în urma unei inspecţii periodice în conformitate cu regulile I/9 şi I/14 (h)(iii) din Convenţie s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului, dacă este valabil mal puţin de 5 ani, când se aplică regula I/14 (c)

Nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei şi prezentul certificat va fi acceptat ca valabil până la.............în conformitate cu regula I/14 c).

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Extinderea valabilităţii certificatului atunci când s-a încheiat inspecţia de reînnoire şi când se aplică regula I/14 (d)

Nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale Convenţiei şi prezentul certificat va fi acceptat ca valabil până la........., în conformitate cu regula I/14 (d) din Convenţie.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului până când nava ajunge în portul de inspecţie sau pentru o perioadă de graţie când se aplică regula I/14 (e) sau I/14 (f)

Prezentul certificat va fi acceptat ca valabil până la ................................, în conformitate cu regula I/14 (e)/l/14 (f)4 din Convenţie.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Aviz pentru avansarea datei de aniversare când se aplică regula I/14 (h)

În conformitate cu regula I/14 (h) din Convenţie, noua dată de aniversare este............................

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:.....................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

În conformitate cu regula I/14 (h) din Convenţie, noua dată de aniversare este....................

 

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)


4 Ştergeţi după caz.

 

MODEL DE CERTIFICAT DE SCUTIRE

Certificat de scutire

 

(sigiliul oficial)

(statul)

 

            Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1988 referitor la aceasta

 

din împuternicirea Guvernului

...................................................................................

(numele statului)

            de către

...................................................................................

(persoana sau organizaţia autorizată)

 

Caracteristicile navei1

Numele navei..........................................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive...............................................................................................................

Portul de înmatriculare............................................................................................................................

Tonajul brut.............................................................................................................................................

Numărul IMO2.........................................................................................................................................

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:

În conformitate cu dreptul conferit de regula....................................................................a Convenţiei, nava este scutită de cerinţele ........................................................................... ale Convenţiei.

Condiţii, dacă este cazul, în care se acordă certificatul de scutire:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Voiaje, dacă este cazul, pentru care se acordă certificatul de scutire:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Prezentul certificat este valabil până la................................................................., cu condiţia ca certificatul......................................................... la care se anexează prezentul certificat să rămână valabil.

Emisia....................................................................................................................................................

                                    (locul de emitere a certificatului)

 

(data emiterii)

.......................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)

.............................................................................

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului, dacă este valabil mai puţin de 5 ani, când se aplică regula I/14 (c)

Prezentul certificat se consideră ca fiind valabil până la..............................., în conformitate cu regula I/14 (c) din Convenţie, cu condiţia ca certificatul............................................................................. la care s-a anexat prezentul certificat, să rămână valabil.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

           (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)


1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.

2 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.

 

 

Extinderea valabilităţii certificatului atunci când s-a încheiat inspecţia de reînnoire şi când se aplică regula I/14 (d)

Prezentul certificat se consideră ca fiind valabil până la............................în conformitate cu regula I/14 (d) din Convenţie, cu condiţia ca certificatul............................................................................... la care s-a anexat prezentul certificat, să rămână valabil.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

 

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului până când nava ajunge în portul de inspecţie sau pentru o perioadă de graţie când se aplică regula I/14 (e) sau I/14 (f)

Prezentul certificat se consideră ca fiind valabil până la...............................în conformitate cu regula I/14 (e)/l/14 (f)3 din Convenţie, cu condiţia ca certificatul.................................................................. la care s-a anexat prezentul certificat, să rămână valabil.

Semnat:................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...................................................................

Data:....................................................................

            (sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)


3 Ştergeţi după caz.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2014

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2014, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 0,76% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,36% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,15% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 16.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 4/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cosmeşti Vale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 12 mai 2014, se face următoarea rectificare:

- la art. 1, în loc de: “...Licenţa de concesiune nr. 2.328/2001...” se va citi: “...Licenţa de concesiune nr. 2.329/2001...”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.