MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 350/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 350         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 mai 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 124 din 6 martie 2014 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Decizia nr. 140 din 13 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            61. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi personalul de pregătire specifica din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare şi din alte instalaţii nucleare

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            286. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.  438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 124

din 6 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Sorana Ungurean şi Irina Ioana Pătcaş în Dosarul nr. 1.013/1.285/2010/a15 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 18D/2014.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 53 din 12 februarie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 11.809/2013 din 9 decembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 1.013/1.285/2010/a 15, Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Sorana Ungurean şi Irina Ioana Pătcaş cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei Tribunalului Specializat Cluj prin care a fost admisă excepţia tardivităţii contestaţiei formulate într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia susţin că prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 sunt neconstituţionale, întrucât stabilesc că momentul de la care începe să curgă termenul de contestare a măsurii luate de administratorul judiciar/lichidator este cel al depunerii raportului la dosarul cauzei, în condiţiile în care persoanele vătămate, în mod obiectiv, nu au posibilitatea de a lua cunoştinţă de conţinutul acestuia. De asemenea consideră că se instituie o discriminare între persoanele care sunt parte a procedurii insolvenţei şi alte persoane vătămate care nu au această calitate, acestea din urmă neavând posibilitatea de a lua la cunoştinţă de conţinutul raportului de activitate depus de administratorul judiciar/lichidator la dosarul cauzei. Totodată, arată că nu contestă caracterul de celeritate al procedurii insolvenţei şi nici nu se opun stabilirii unor termene scurte - “cum este cel de trei zile” - însă apreciază că aceste termen trebuie să curgă de la momentul în care persoanele interesate au în mod real şi efectiv posibilitatea de a cunoaşte conţinutul şi existenţa măsurii care poate face obiectul contestaţiei.

Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este neconstituţional, în măsura în care este interpretat în sensul că persoanele interesate pot contesta raportul administratorului judiciar în termen de 3 zile de la data depunerii acestuia, fără să existe vreo altă formă/modalitate prin care persoanele interesate pot lua cunoştinţă de acesta.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: “(3) Contestaţia trebuie să fie înregistrată în termen de 3 zile de la depunerea raportului prevăzut la alin. (1)”.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) referitor la valorile supreme ale poporului român, ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi şi ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

I. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă. La fiecare 120 de zile judecătorul-sindic va stabili un termen de continuare a procedurii, în care administratorul judiciar va expune în sinteză măsurile efectuate în acest interval cuprinse în rapoartele de activitate.

Împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar, debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot face contestaţie, care trebuie să fie înregistrată în termen de 3 zile de la depunerea raportului [art. 21 alin. (2) şi (3)].

II. Prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare. Astfel, Curtea a observat că acestea sunt norme de procedură, iar, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, iar stabilirea normelor procedurale este atributul exclusiv al legiuitorului.

Termenul prevăzut la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 nu împiedică în niciun fel accesul liber la justiţie şi nici dreptul la apărare. Momentul depunerii raportului de către administratorul judiciar/lichidator nu este unul secret, orice persoană participantă la procedura lichidării judiciare, cu o minimă diligentă în apărarea drepturilor sale, are posibilitatea să ia cunoştinţă de acest termen şi să formuleze o contestaţie în termenul de 3 zile prevăzut de lege. În acest sens este Decizia nr. 53 din 12 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 22 martie 2013.

Procedura insolvenţei se caracterizează prin celeritate, menţionată şi la art. 5 din lege, tocmai pornind de la caracterul raporturilor comerciale care, la rândul lor, se desfăşoară cu celeritate, Astfel se justifică şi stabilirea unor termene scurte pentru exercitarea drepturilor procesuale ale participanţilor la procedură, dar aceste termene nu împiedică accesul liber la justiţie, întrucât legea stabileşte suficiente garanţii pentru desfăşurarea procesului în condiţiile prevăzute la art. 21 din Constituţie. În sensul celor arătate mai sus este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, spre exemplu Decizia nr. 201 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, sau Decizia nr. 186 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2010.

De asemenea, prin Decizia nr. 251 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 10 aprilie 2006, Curtea a statuat că, în toate cazurile în care legiuitorul a condiţionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în interiorul unui anumit termen, nu s-a procedat în sensul restrângerii accesului liber la justiţie, ci exclusiv pentru a asigura cadrul legal în vederea exercitării dreptului constituţional prevăzut de art. 21. Aşadar, reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei ce i-a fost conferită prin Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept - material sau procesual -, inclusiv prin instituirea unor termene, nu trebuie să conducă la o restrângere a exerciţiului acestuia, ci doar la o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, ocrotite în egală măsură.

III. În ceea ce priveşte pretinsa discriminare invocată de autoarele prezentei excepţii de neconstituţionalitate, Curtea observă că textul criticat se aplică deopotrivă tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei prevăzute la art. 21 alin. (3), coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) şi (2), fără nicio discriminare, legiuitorul instituind acelaşi tratament, respectiv pentru: debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată.

IV. De altfel, din analiza dosarului cauzei, rezultă că autoarele excepţiei de neconstituţionalitate au încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare cu cesionarul unui proiect imobiliar, iar ulterior, contractul de cesiune fiind anulat, acestea s-au îndreptat pentru recuperarea creanţei împotriva cedentului, care, între timp, a intrat sub incidenţa prevederilor Legii nr. 85/2006. Astfel, Curtea observă, pe de o parte, că autoarele excepţiei de neconstituţionalitate se află în situaţia prevăzută la art. 3 pct. 13 din Legea nr. 85/2006, întrucât nu au nicio garanţie asupra bunului ce iese din patrimoniul debitoarei, astfel că nu îl pot urmări având în vedere că dreptul lor de creanţă este unul chirografar. Pe de altă parte, în măsura în care s-ar afla în ipoteza dispoziţiilor art. 931 referitoare la executarea obligaţiilor rezultând dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare cu dată certă, anterioară deschiderii procedurii (în cazul în care şi promitentul-vânzător este în procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006), executarea obligaţiilor asumate prin antecontractele de vânzare-cumpărare nu este condiţionată de calitatea de creditor.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sorana Ungurean şi Irina Ioana Pătcaş în Dosarul nr. 1.013/1.285/2010/a15 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 140

din 13 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Zoltán Valentin - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială “General Transport” - S.A. din Bucureşti prin administratori judiciari Rominsolv SPRL şi T&T Insolv IPURL în Dosarul nr. 1.308/2/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă.

Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 755D/2013.

La apelul nominal, pentru autoarea excepţiei, răspunde avocatul Isabelle Eugenia Titere, cu delegaţie depusă la dosar. Lipseşte partea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului autoarei excepţiei, care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate pentru motivele invocate în faţa instanţei de judecată. Totodată, în faţa instanţei de contencios constituţional, extinde motivarea excepţiei de neconstituţionalitate prin raportarea textului de lege criticat la prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 16 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 1.308/2/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.

Excepţia a fost ridicată de recurenta Societatea Comercială “General Transport” - S.A. din Bucureşti prin administratori judiciari Rominsolv SPRL şi T&T Insolv IPURL cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 56/2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a civilă în contradictoriu cu intimata Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea excepţiei susţine că normele derogatorii de la principiile dreptului comun în materia prescripţiei dreptului material la acţiune prevăzute de art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, în forma aplicabilă în prezent, sunt neconstituţionale, înfrângând prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2), art. 24 alin. (1) şi art. 53. În acest sens, arată că “deşi la momentul semnării Contractului de cesiune de creanţă nr. 090575 din 7 iulie 1999 în actul normativ în baza căruia s-a realizat această operaţiune (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998) nu existau prevederi speciale derogatorii de la dreptul comun în materia prescripţiei extinctive, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor au fost introduse reguli noi, derogatorii de la dreptul comun.” Consideră că “introducerea unui termen de prescripţie extinctivă special care afectează şi raporturile juridice încheiate anterior intrării în vigoare a actului normativ care cuprinde prevederile derogatorii, raporturi juridice care şi-au produs deja efectele, este de natură a afecta grav stabilitatea raporturilor juridice şi a relaţiilor sociale în societate, existând astfel premisele schimbării după bunul plac al legiuitorului a unor realităţi juridice perfect legale la momentul încheierii lor, în funcţie de interesele de moment.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă, exprimându-şi opinia, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât “argumentele invocate nu relevă un real conflict între textul în cauză şi normele înscrise la art. 15 alin. (2), art. 24 alin. (1) şi art. 53 din Constituţia României”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autoarei excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992,să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin art. I pct. 1 din legea de aprobare, titlul acestei ordonanţe de urgenţă a devenit “Ordonanţă de urgenţă privind valorificarea unor active bancare”.

Dispoziţiile legale criticate au fost introduse prin art. I pct. 25 - Capitolul IV4 “Reguli speciale privind soluţionarea litigiilor” - art. 1923 din Legea nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002.

Potrivit dispoziţiilor art. 13 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată prin Legea nr. 360/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 10 septembrie 2004, titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, a fost modificat începând cu data de 1 mai 2004, devenind “Ordonanţă de urgenţă privind valorificarea unor active ale statului.”

Dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 au următorul cuprins: “Termenul prevăzut la alin. (1), pentru acte sau fapte anterioare legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, curge de la data intrării în vigoare a acesteia.”

Alineatul 1 al acestui articol are următorul conţinut: “Termenul de prescripţie a acţiunilor îndreptate împotriva A. VA. S. este de 6 luni de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască faptul sau actul pe care se întemeiază acţiunea, dar nu mai mult de 12 luni de la data producerii faptului sau încheierii actului. dacă legea nu prevede un termen mai scurt.”

În temeiul art. I pct. 10 din Legea nr. 192/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 4 iulie 2013, “În toate actele normative, sintagma «Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului» sau «A.V.A.S.» se înlocuieşte cu sintagma «Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului», respectiv «A.A.A.S.».

În susţinerea neconstituţionalităţii art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, autoarea excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivităţii legii civile, art. 24 alin. (1) potrivit căruia dreptul la apărare este garantat şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că argumentele autoarei excepţiei nu pot fi primite.

Dispoziţiile art. 44-49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 sunt dispoziţii speciale, de strictă interpretare şi aplicare, derogatorii de la dreptul comun. Aceste dispoziţii de lege stabilesc procedura de soluţionare a litigiilor privind creanţele neperformante preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, având în vedere natura deosebită a acestor creanţe şi strânsa lor legătură cu datoria publică, cu bugetul statului şi ocrotirea interesului public.

Astfel, textul de lege criticat nu conţine în sine nicio dispoziţie care ar putea să pună în discuţie retroactivitatea. În realitate critica vizează modul de aplicare a legii de către instanţa de judecată, textul de lege criticat fiind cu aplicabilitate imediată de la data intrării în vigoare a Legii nr. 409/2001.

În legătură cu acest aspect, Curtea reţine că prin Decizia nr. 447 din 30 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 27 iunie 2006, şi Decizia nr. 731 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iulie 2008, a constatat că instituirea unui termen de prescripţie special, derogatoriu de la dreptul comun, cu privire la acţiunile îndreptate împotriva Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului este justificată în mod obiectiv şi rezonabil de necesitatea asigurării stabilităţii şi securităţii sporite a raporturilor juridice civile, mai ales având în vedere legătura indisolubilă existentă între creanţele ce urmează a fi recuperate ca urmare a exercitării unor asemenea acţiuni şi bugetul de stat.

Curtea a mai statuat, în mod constant, că “O lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravieţuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare”. În acest sens sunt Decizia nr. 294 din 6 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, şi Decizia nr. 458 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2004, în continuare, din interpretarea sistematică a art. 53 din Constituţie, restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi se referă la drepturile şi libertăţile fundamentale ce fac obiectul prevederilor constituţionale ale art. 22-52. Or, din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului nu rezultă că autorului excepţiei i s-ar fi încălcat dreptul la apărare consacrat de art. 24 din Constituţie sau vreunul din celelalte drepturi mai sus menţionate.

Raportând dispoziţiile de lege criticate la prevederile constituţionale referitoare la dreptul la apărare, Curtea nu poate reţine nicio contradicţie. Astfel, dreptul la apărare nu poate fi considerat înfrânt doar prin “introducerea unui termen de prescripţie extinctivă special.”

Cât priveşte extinderea motivării excepţiei de neconstituţionalitate în faţa instanţei de contencios constituţional, în sensul raportării textului de lege criticat la prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale constante, spre exemplu, Decizia nr. 79 din 20 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 6 iulie 1999, acestea vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni cât priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, nu şi identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri indiferent de natura lor. În acest fel se justifică nu numai admisibilitatea unui regim juridic diferit faţă de anumite categorii de persoane, dar şi necesitatea lui.

În consecinţă, Curtea constată că textul legal criticat nu încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 24 şi 53.

Distinct de cele reţinute, Curtea constată că, potrivit art. 2 alin, (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, activele statului supuse valorificării cuprind “creanţe neperformante preluate de la băncile cu capital parţial de stai”, iar potrivit art. 39 alin. (1) din acelaşi act normativ “Constituie titlu executoriu contractele sau convenţiile de credit dintre bancă şi debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creanţelor (...)”,

Acest titlu executoriu se comunică debitorului şi se pune în executare fără nicio altă formalitate, potrivit art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998.

Susţinerea autoarei excepţiei, în sensul că niciodată, până la intrarea în insolvenţă, acest titlu executoriu - Contractul de cesiune de creanţă nr. 090575 din 7 iulie 1999, semnat de Banca Română de Comerţ Exterior (BANCOREX - S.A.) şi Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB) pe baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 - nu i-a fost adus la cunoştinţă, constituie o împrejurare de fapt ce intră în competenţa de verificare a instanţei de judecată nefiind o problemă de constituţionalitate.

Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială “General Transport” - S.A. din Bucureşti prin administratori judiciari Rominsolv SPRL şi T&T Insolv IPURL în Dosarul nr. 1.308/2/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare şi din alte instalaţii nucleare

 

În conformitate cu prevederile:

- art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare şi din alte instalaţii nucleare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 368/2004 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare şi din alte instalaţii nucleare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 61.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere:

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, cu completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. DG 691 din 30 aprilie 2014 al directorului general,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale de dializă care intră în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 286.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 43W2008)

 

CONTRACT

pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(CNAS) si...............................................................

 

Părţile contractante:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, sectorul 3, cont nr. RO26TREZ27A660304200109X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod fiscal nr. 11697800, reprezentată legal prin preşedinte

şi

S.C....................................................... (Furnizorul), cu sediul în ...................................... cont nr. ................................... deschis la .................................................... având cod unic de înregistrare ........................ înregistrată la registrul comerţului sub nr. ....................................................., reprezentată legal prin

 

având în vedere:

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, cu completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. ..................... privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii .....................;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ................... pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii

- Referatul de aprobare.......................................

CNAS şi Furnizorul au încheiat prezentul contract pentru furnizarea serviciilor în următorii termeni şi condiţii: Contractul este format din:

- Partea 1 - Volumul estimat de servicii;

- Partea a 2-a - Prevederi operaţionale;

- Anexe:

- anexa A - Condiţii suspensive;

- anexa B - Descrierea centrului.

Fiecare parte şi anexa la prezentul contract sunt parte integrantă a prezentului contract.

 

PARTEA 1

Volumul estimat de servicii

 

I. Bolnavi beneficiari ai “Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică” contractaţi

Tabelul de mai jos prezintă volumul estimat de servicii corespunzător perioadei contractate (astfel cum este definit în partea a 2-a a prezentului contract).

 

Serviciul

Volumul contractat estimat

Valoarea contractată estimată

- lei -

Nr. bolnavi pentru hemodializă convenţională

 

 

Nr. şedinţe de hemodializă convenţională pentru bolnavi constanţi

 

 

Nr. bolnavi pentru hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

 

Nr. şedinţe de hemodiafiltrare intermitentă on-line pentru bolnavi constanţi

 

 

Nr. bolnavi pentru dializă peritoneală continuă

 

 

Nr. bolnavi pentru dializă peritoneală automată

 

 

 

Valoarea totală a contractului de la data intrării în vigoare şi până la data de .............................. este de ............... lei, calculată la tarifele prevăzute la clauzele 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 şi 6.1.4, respectiv 472 lei/şedinţa de hemodializă convenţională, 536 lei/şedinţa de hemodiafiltrare intermitentă on-line, 50.800 lei pentru dializă peritoneală continuă - tarif/pacient/an şi 63.500 lei pentru dializă peritoneală automată - tarif/pacient/an.

II. Modificări ale volumului estimat

A. Furnizorul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru furnizarea volumului estimat de servicii pentru pacienţii asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

B. Volumul efectiv al serviciilor furnizate conform prezentului contract depinde de numărul de servicii solicitate Furnizorului pentru pacienţii asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate, sub condiţia plafonului de plăţi, conform clauzei 6.4.

C1. În cazul în care pe durata executării contractului există situaţia în care un bolnav constant a întrerupt tratamentul (transplant renal, deces sau alte cauze de ieşire din program) şi se vacantează un loc în centrul de dializă, Furnizorul va notifica CNAS despre această situaţie în primele 5 zile de la întreruperea tratamentului.

C2. În cazul în care pe durata executării contractului Furnizorul primeşte noi adeziuni de la bolnavii nou-incluşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, pentru efectuarea dializei în centru, Furnizorul va notifica CNAS despre aceste solicitări, va preciza că este un bolnav nou-introdus pe un post vacantat prin ieşirea din Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică (transplant renal, deces sau alte cauze de ieşire din program) sau că este un bolnav nou-introdus pe un loc liber creat prin transferul definitiv al unui bolnav constant într-un alt centru care are un loc vacantat, îl va raporta ca bolnav nou-tratat în centru, cu încadrarea în numărul total de bolnavi contractat pe tipuri de dializă şi în valoarea de contract şi va informa CNAS dacă poate sau nu să onoreze această cerere.

Pentru bolnavii nou-introduşi care nu au putut fi incluşi pe un post liber sau vacantat în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, CNAS va analiza trimestrial aceste situaţii, putând încheia în acest sens acte adiţionale, cu încadrarea în numărul total de bolnavi cuprinşi în acest program şi a fondurilor aprobate cu această destinaţie prin buget, în anul în curs.

C3. În cazul în care un pacient constant al unui centru de dializă îşi exprimă adeziunea de a se transfera definitiv în alt centru de dializă, acest lucru se poate realiza numai în limita numărului de bolnavi contractat pe terapia respectivă de centrul în care se transferă bolnavul şi a valorii de contract pe acel tip de dializă.

C4. În situaţii justificate (un centru de dializă nu mai îndeplineşte condiţiile pentru furnizare de servicii de dializă în sistemul de asigurări sociale de sănătate, schimbarea de domiciliu a unui bolnav inclus în program etc.), părţile pot conveni să majoreze serviciile furnizate în baza acestui contract prin încheierea unui act adiţional, cu încadrarea în limita numărului de pacienţi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi a fondurilor aprobate cu această destinaţie prin buget, în anul în curs. Furnizorul este obligat să notifice CNAS despre aceste situaţii justificate. Actul adiţional pentru aceste situaţii se încheie în urma analizei de la nivelul CNAS privind încadrarea în limita numărului de pacienţi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi a fondurilor aprobate cu această destinaţie.

C5. Până la întocmirea actului adiţional prevăzut la pct. C4, Furnizorul nu va raporta bolnavii nou-incluşi, iar CNAS nu va deconta serviciile prestate de Furnizor pentru pacienţii existenţi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică de la care a primit noi adeziuni.

D. Furnizorul acceptă riscul ca cererea de servicii să fie mai mică decât volumul estimat, situaţie în care CNAS va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat. CNAS va plăti Furnizorului tariful contractual, stabilit potrivit clauzelor 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 şi 6.1.4, pentru toate serviciile furnizate până la plafonul prevăzut în clauza 6.4 partea a 2-a, dar nu îşi asumă nicio obligaţie de a garanta că volumul serviciilor solicitate va atinge întotdeauna volumul estimat.

 

PARTEA a 2-a

Prevederi operaţionale

 

1. Definiţii

1.1. În scopul interpretării prezentului contract:

Caz de forţă majoră înseamnă orice eveniment independent de voinţa părţilor, excepţional şi imprevizibil şi în afara puterii de control al părţii care îl invocă, al cărui efect nu a putut fi evitat şi care afectează substanţial executarea obligaţiilor părţii conform prezentului contract. Cazurile de forţă majoră includ, fără a se limita la următoarele: a) cutremure; b) explozii, incendii sau inundaţii (cu excepţia celor cauzate de Furnizor); c) contaminare nucleară, chimică sau biologică (cu excepţia celor cauzate de Furnizor); d) bombe neexplodate sau alte muniţii ori descoperirea unor vestigii arheologice; e) război sau război civil (fie declarat sau nedeclarat) ori conflicte armate, invazii, blocade şi embargouri; f) revoltă civilă sau tulburare ori rebeliune; g) orice act terorist sau ameninţare credibilă privind un act terorist asupra Furnizorului ori a unităţilor sale; sau h) greve ori alte acţiuni industriale la nivel naţional.

Data intrării în vigoare este data la care prezentul contract intră în vigoare, prevăzută în clauza 3.

Data încetării are înţelesul prevăzut în clauza 2.

Data semnării este data la care prezentul contract este semnat de ambele părţi.

Garanţia de bună execuţie înseamnă o garanţie constituită de către Furnizor în favoarea CNAS, la o bancă comercială română, pentru îndeplinirea serviciilor conform prezentului contract, în una dintre formele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru anul .........., garanţia de bună execuţie este în valoare de....................lei, reprezentând 5% din valoarea estimată a serviciilor de dializă, şi este valabilă până la data de ...............

Aceasta trebuie reînnoită pentru orice modificare apărută în derularea contractului, precum şi pe o durată de 30 de zile de la data de...............

Pentru anul..........garanţia de bună execuţie se stabileşte după angajarea sumelor, în condiţiile clauzei 2.3.

Furnizorul înseamnă prestatorul de servicii definit potrivit prezentului contract, respectiv: unităţi sanitare publice şi private.

Legile includ toate actele normative ale Parlamentului României, acte ale Guvernului României, precum şi toate reglementările şi hotărârile Guvernului mai jos menţionate şi reglementările cu caracter juridic ale autorităţilor publice, municipale şi ale altor autorităţi competente, care afectează în orice mod sau sunt aplicabile serviciilor, astfel cum acestea ar putea fi modificate, completate, înlocuite şi/sau republicate din când în când.

Materiale înseamnă toate materialele şi documentaţia furnizată de către Furnizor pentru îndeplinirea serviciilor.

Norme de dializă înseamnă regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de dializă, cu anexele aferente, precum şi Ghidul de bună practică, astfel cum acestea sunt aprobate prin ordin al min istm lui sănătăţii.

Servicii înseamnă pachetul complet de servicii de dializă, incluse în pachetul de bază, cuprins în normele de dializă, care include servicii de hemodializă: hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line şi servicii de dializă peritoneală continuă sau automată, precum şi furnizarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, ce urmează a fi efectuate de către Furnizor în regim ambulatoriu pentru pacienţii asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, inclusiv transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi prin hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la şi la domiciliul acestora şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacienţilor. Serviciile de dializă cuprind:

a) serviciul de hemodializă convenţională şi hemodiafiltrarea intermitentă on-line: medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator, toate cheltuielile necesare realizării serviciului medical de hemodializă şi transportului nemedicalizatal bolnavilor de la domiciliul lor la unitatea sanitară şi retur, excepţie făcând copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani şi persoanele cu vârsta de peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii..............aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ..............;

b) serviciul de dializă peritoneală continuă şi automată: medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor.

Tariful contractual înseamnă tariful plătibil de către CNAS Furnizorului pentru serviciile furnizate, conform clauzei 6

Volumul estimat înseamnă volumul estimat al serviciilor ce urmează să fie furnizate de către Furnizor în condiţiile prezentului contract.

Zi lucrătoare înseamnă o zi (dar nu sâmbăta sau duminica, în condiţiile în care prin acte normative nu se stabileşte altfel) în care băncile sunt deschise în mod normal pentru activitatea bancară în România.

1.2. Titlurile articolelor din prezentul contract au doar scopul de a înlesni citirea şi nu vor afecta interpretarea acestuia.

1.3. În cazul unor neconcordanţe în ceea ce priveşte termenii folosiţi în prezentul contract, acestea vor fi soluţionate ţinându-se cont de următoarea ordine:

a) prezentele clauze, incluse în această parte a 2-a; b) toate celelalte părţi, în ordinea numerotării.

2. Durata contractului

2.1. Sub rezerva clauzei 3, obligaţiile Furnizorului în baza prezentului contract se vor naşte la data intrării în vigoare.

2.2. Durata prezentului contract este de la data intrării în vigoare până la ................... şi poate fi prelungită prin acte adiţionale, în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în vigoare.

2.3. Pentru anul ......... sumele vor fi angajate în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului de stat.

3. Condiţii suspensive

3.1. Data intrării în vigoare a prezentului contract este data la care CNAS confirmă primirea, într-o formă şi conţinut acceptabile, a tuturor documentelor şi dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor condiţiilor suspensive prevăzute în anexa A. Data intrării în vigoare nu poate fi mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data semnării, dacă părţile nu convin altfel.

3.2. Nedepunerea tuturor documentelor şi dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor condiţiilor suspensive prevăzute în anexa A, în termenul prevăzut la clauza 3.1, atrage rezilierea de drept a prezentului contract.

4. Locaţia serviciilor

4.1. Furnizorului i se solicită să furnizeze servicii în Centrul de dializă............., cu sediul în ...............str. ..............nr. ......., judeţul............................

5. Obligaţiile părţilor

5.1. Furnizorul:

a) va furniza serviciile în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu standardele privind evaluarea, certificarea sau licenţierea medicală a furnizorilor de servicii medicale pentru operarea centrelor de dializă ori furnizarea serviciilor şi va utiliza numai medicamente şi materiale sanitare, aparatură şi echipament aferent autorizate pentru a fi utilizate în România; normele de evaluare, certificare sau licenţiere medicală ulterioare datei semnării contractului se vor aplica Furnizorului;

b) va furniza serviciile pacienţilor asiguraţi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, care optează pentru efectuarea tratamentului în centru, fără niciun fel de discriminare, folosind metodele cele mai eficiente de tratament, în limita numărului de bolnavi pe tipuri de dializă şi a valorii de contract;

c) va furniza serviciile pacienţilor titulari ai cardului european de asigurări de sănătate, ai certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în perioada de valabilitate a cardului şi în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, urmând a evidenţia şi raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate acestei categorii de persoane;

d) va solicita documente care să ateste că pacienţii sunt asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

e) va pregăti şi va depune la autorităţile relevante rapoartele cerute de normele de dializă potrivit prevederilor legale în vigoare;

f) va angaja personalul de specialitate proporţional cu cerinţele minimale de personal prevăzute în normele de dializă şi va asigura instruirea tehnică corespunzătoare a acestuia pentru utilizarea echipamentelor din dotare;

g) va respecta atât criteriile medicale de calitate prevăzute în normele de dializă, cât şi criteriile de calitate a serviciilor de dializă, în conformitate cu art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

h) va oferi relaţii asiguraţilor despre serviciile acordate, precum şi despre modul în care vor fi furnizate acestea şi va acorda consiliere în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării sănătăţii;

i) va respecta confidenţialitatea prestaţiei medicale;

j) va respecta normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

k) va stabili programul de activitate, îl va respecta şi îl va afişa la loc vizibil şi va stabili programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

l) va anunţa CNAS despre modificările oricăreia dintre condiţiile obligatorii care au stat la baza încheierii contractului de servicii de dializă în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării şi va îndeplini în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului, precum şi la modificarea datelor de identificare, declarate la data încheierii contractului;

m) va informa pacienţii cu privire la pachetul de servicii de bază şi la obligaţiile sale în relaţie contractuală cu CNAS, precum şi la obligaţiile pacienţilor referitoare la actul medical;

n) va permite personalului CNAS şi caselor de asigurări de sănătate verificarea scriptică şi faptică a modului de îndeplinire

a obligaţiilor contractuale asumate de acesta în baza prezentului contract, inclusiv a documentelor justificative privind medicamentele şi materialele sanitare achiziţionate şi utilizate în efectuarea serviciilor de dializă;

o) va răspunde de efectuarea şi de calitatea transportului nemedical al pacienţilor pentru hemodializă (hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line) cuprinşi în prezentul contract, precum şi de transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare pentru pacienţii cu dializă peritoneală (continuă sau automată) cuprinşi în prezentul contract;

p) va organiza evidenţa indicatorilor de performanţă ai tratamentului elaboraţi de comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi va raporta datele on-line la Registrul renal român în formatul cerut de acesta;

q) va transmite lunar caselor de asigurări de sănătate, în original (două exemplare) şi în format electronic, în formatul solicitat de CNAS, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea;

r) va transmite caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale privind indicatorii realizaţi (doar unităţile sanitare publice, conform Hotărârii Guvernului nr. ........ privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii....................) în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea;

s) va respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legislaţiei subsecvente în acest domeniu;

ş) va anunţa în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, centrul de dializă de la care a plecat pacientul. Includerea de pacienţi noi în cadrul programului pentru tratament specific se realizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare;

t) va îndeplini condiţiile suspensive în termenul prevăzut în prezentul contract;

ţ) va raporta corect şi complet consumul de medicamente/materiale sanitare ce se eliberează în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, conform prevederilor legale în vigoare;

u) va completa dosarul electronic al pacientului de la data implementării acestuia.

5.2. Furnizorul privat de servicii de dializă nu are obligaţia de a furniza servicii de dializă în sistem de internare.

5.3. CNAS, prin reprezentanţii săi, respectiv casele de asigurări de sănătate:

a) va monitoriza activitatea şi calitatea serviciilor efectuate de Furnizor, incluzând, dar fără a se limita la monitorizarea sistemului de control intern al calităţii şi evidenţele Furnizorului;

b) va urmări derularea prezentului contract şi modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de Furnizor;

c) va deconta Furnizorului serviciile contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de declaraţia de servicii lunară privind activitatea realizată, în urma verificării şi validării acestora de către casa de asigurări de sănătate/CNAS;

d) va monitoriza numărul serviciilor medicale furnizate de Furnizor; trimestrial, se reevaluează volumul serviciilor, ţinându-se cont de serviciile furnizate în trimestrul respectiv, proporţional cu perioada de contract rămasă de executat, cu încadrarea în bugetul aprobat;

e) va verifica scriptic şi faptic modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de Furnizor în baza prezentului contract;

f) va efectua controlul serviciilor de dializă realizate de Furnizor.

5.4. În cazul în care se constată nerespectarea de către Furnizor a obligaţiilor prevăzute la clauza 5.1 lit. c)-f), h)-j), l), m), p)-ş), se va diminua contravaloarea serviciilor de dializă, după cum urmează:

a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective;

b) la a două constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective;

c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective.

5.5. Reţinerea sumelor conform clauzei 5.4 se face din prima plată care urmează a fi efectuată de CNAS pentru Furnizor.

5.5.1. Recuperarea sumelor conform prevederilor clauzei 5.4 se face prin plata directă sau prin executare silită în cazul Furnizorului care nu se mai află în relaţie contractuală cu CNAS.

5.5.2. Pentru situaţiile prevăzute la clauza 5.4, CNAS ţine evidenţa distinct pe fiecare furnizor.

5.5.3. CNAS anunţă Ministerul Sănătăţii, respectiv ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, odată cu prima constatare, despre situaţiile prevăzute la clauza 5.4.

6. Plata

6.1. Plata serviciilor

6.1.1. Pentru bolnavii care sunt supuşi tratamentului de hemodializă convenţională, CNAS decontează serviciile medicale prin tarif/şedinţă de hemodializă convenţională de 472 lei, în funcţie de numărul de şedinţe de hemodializă efectuate (tariful hemodializei convenţionale) şi în limita maximului de şedinţe stabilit prin ordin al preşedintelui CNAS.

6.1.2. Pentru bolnavii care sunt supuşi tratamentului de hemodiafiltrare intermitentă on-line, CNAS decontează serviciile medicale prin tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 536 lei, în funcţie de numărul de şedinţe de hemodializă efectuate (tariful hemodiafiltrării intermitente on-line) şi în limita maximului de şedinţe stabilit prin ordin al preşedintelui CNAS. Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată (maximum 7% din totalul bolnavilor hemodializaţi şi cu încadrarea în numărul de bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .........pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii.....) următoarelor categorii de bolnavi:

a) bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei (eKW >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutive;

b) bolnavi tineri cu şanse mari de supravieţuire prin dializă, dar cu şanse mici de transplant renal;

c) bolnavi cu polineuropatie “uremică”, în pofida tratamentului eficient prin hemodializă convenţională;

d) bolnavi cu comorbidităţi cardiovasculare sau cu diabet zaharat.

6.1.3. Pentru bolnavii care sunt supuşi tratamentului de dializă peritoneală continuă, CNAS va deconta o sumă în funcţie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală şi tariful/bolnav cu dializă peritoneală continuă de 50.800 lei (tariful dializei peritoneale continue), în limita valorii de contract.

6.1.4. Pentru bolnavii care sunt supuşi tratamentului de dializă peritoneală automată, CNAS va deconta o sumă în funcţie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală şi tariful/bolnav cu dializă peritoneală automată de 63.500 lei (tariful dializei peritoneale automate), în limita valorii de contract.

Dializa peritoneală automată este indicată (maximum 7% din totalul bolnavilor dializaţi peritoneal şi cu încadrarea în numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .........pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii....) următoarelor categorii de bolnavi dializaţi peritoneal:

a) bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei peritoneale continue ambulatorii (KtA/uree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână sau ultrafiltrat < 1.000 ml/24 de ore ori absent sau negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutive;

b) copii preşcolari la care hemodializă şi dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic şi cu multiple posibile accidente şi complicaţii;

c) bolnavi cu hernii sau eventraţii abdominale care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA;

d) bolnavi dializaţi care pot şi vor să urmeze studiile şcolare şi universitare;

e) bolnavi dializaţi care pot şi vor să presteze activitate profesională;

f) bolnavi cu dizabilităţi care nu îşi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie şi la care familia sau asistenţa la domiciliu poate efectua conectarea şi deconectarea de la aparatul de dializă peritoneală automată.

6.1.5. Furnizorul ia cunoştinţă şi consimte că fiecare tarif acoperă toate costurile suportate de Furnizor în legătură cu prestarea serviciilor, incluzând, dar fără a se limita la echipament, personal, consumabile medicale, produse farmaceutice (inclusiv EPO atunci când este prescris medical), întreţinere, utilităţi şi orice transport necesar pentru personalul medical şi/sau echipament de la/la domiciliul pacienţilor dializaţi peritoneal (continuu sau automat), respectiv transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi (hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line) de la/la domiciliul asiguratului, şi nicio altă plată suplimentară nu va fi făcută de către CNAS.

6.1.6. CNAS va plăti tariful contractual pentru serviciile furnizate bolnavilor asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică. Tariful pentru hemodializă include toate cheltuielile aferente acestui serviciu, inclusiv cheltuielile pentru medicamente [agenţi stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fracţionate sau nefracţionate, chelatori ai fosfaţilor (sevelamer), agonişti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], investigaţii de laborator, materiale sanitare specifice, precum şi transportul dializaţilorde la domiciliul acestora până Sa centrul de dializă şi retur, cu excepţia cheltuielilor aferente serviciilor de transport al copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani şi al persoanelor cu vârsta de peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ......

Tariful pentru dializa peritoneală include cheltuielile aferente medicamentelor specifice [agenţi stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fracţionate sau nefracţionate, chelatori ai fosfaţilor (sevelamer), agonişti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], investigaţiilor de laborator, materialelor sanitare specifice, precum şi transportului lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare la domiciliul pacienţilor.

6.1.7. Fondurile contractate pe tip de terapie (hemodializă şi dializă peritoneală) nu se pot utiliza pentru alt tip de terapie şi se vor deconta numai în limita fondurilor contractate pe tip de terapie (hemodializă şi dializă peritoneală).

6.1.7.1. La regularizarea anuală, în condiţiile în care valoarea realizată pe tip de terapie este mai mică decât valoarea estimată contractată, decontarea se poate face, indiferent de tipul de serviciu de dializă: hemodializă sau dializă peritoneală, pentru bolnavii constanţi ai centrului, cu încadrarea în valoarea totală de contract.

6.1.8. La regularizarea trimestrială, tariful pentru bolnavul cu dializă peritoneală continuă se poate modifica, în funcţie de ponderea relativă a acestei metode de tratament, în limita bugetului aprobat, după cum urmează:

a) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este < 20%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 50.800 lei;

b) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este 20%- 24,9%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 54.000 lei;

c) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este >/= 25%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 56.400 lei.

6.1.9. Dacă pe durata derulării prezentului contract ponderea numărului de bolnavi cu dializă peritoneală scade sub 20%, respectiv 25%, tariful pentru bolnavii cu dializă peritoneală continuă se va ajusta lunar corespunzător serviciilor realizate.

6.1.10. Includerea bolnavilor noi în program se realizează numai cu respectarea unui procent minim de dializă peritoneală convenţională de 20% din numărul bolnavilor nou-incluşi în program, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut şi a bugetului aprobat pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.

6.2. Modalităţile de plată

6.2.1. Furnizorul va depune la casele de asigurări de sănătate declaraţii de servicii lunare, în formatul prevăzut prin ordin al preşedintelui CNAS, care vor include tipul şi volumul serviciilor furnizate bolnavilor asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru luna anterioară, incluzând numărul bolnavilor dializaţi pe tipuri de dializă şi prevăzând suma ce urmează a fi plătită de către CNAS. Această sumă va fi în funcţie de: (i) numărul şedinţelor de hemodializă convenţională înmulţite cu tariful hemodializei convenţionale; (ii) numărul şedinţelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmulţite cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line; (iii) numărul bolnavilor supuşi dializei peritoneale continue trataţi multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale continue; şi (iv) numărul bolnavilor supuşi dializei peritoneale automate trataţi multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale automate, cu următoarele excepţii:

6.2.1.1. bolnavul tratat prin ambele proceduri (hemodializă şi dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat şedinţe de hemodializă (plătite la tarif/şedinţă) se scade din numărul de zile din lună cu dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x număr de zile cu dializă peritoneală);

6.2.1.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif pe bolnav pe zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x număr de zile cu dializă peritoneală);

6.2.1.3. bolnavul cu dializă peritoneală continuă sau automată care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care calculul se face pentru numărul de zile în care a efectuat dializă peritoneală;

6.2.1.4. bolnavul cu hemodializă care schimbă modalitatea de tratament în cursul lunii va fi decontat prin tariful/şedinţă aferent tipului de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul lunar de şedinţe de hemodializă;

6.2.1.5. bolnavul cu dializă peritoneală care schimbă modalitatea de tratament în cursul lunii va fi decontat prin tariful/bolnav/zi aferent tipului de dializă peritoneală efectuat, cu încadrarea în valoarea de contract pe tipul de terapie.

6.2.2. Furnizorul (public şi privat) are obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare ale lunii următoare să depună declaraţia de servicii privind serviciile furnizate în timpul lunii anterioare la casele de asigurări de sănătate, pe care o vor transmite CNAS în 5 zile lucrătoare, doar pentru furnizorii privaţi. CNAS va notifica în scris observaţiile sale în 5 zile lucrătoare de la primirea în original şi validarea declaraţiei de servicii lunare de la casele de asigurări de sănătate. Furnizorul va emite o factură în lei pentru suma prevăzută în notificarea transmisă de CNAS. În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii, CNAS va efectua plata în contul deschis de Furnizor la Trezoreria Statului, potrivit indicaţiilor de pe factura emisă de acesta.

6.2.2.1. Netransmiterea de către furnizor a documentelor menţionate la clauza 6.2.2 exonerează CNAS de obligaţia plăţii pentru luna respectivă.

6.2.2.2. Nerespectarea de către Furnizor a termenului menţionat la clauza 6.2.2, precum şi existenţa unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care Furnizorul a depăşit termenul.

6.2.3. În condiţiile în care Furnizorul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la clauza 5.1 lit. g), valoarea de contract se diminuează corespunzător în funcţie de numărul de servicii care nu au respectat aceste criterii,

6.3. Finanţare

6.3.1. Plăţile de la CNAS pentru serviciile furnizate conform prezentului contract sunt sub condiţia aprobării bugetului anual al CNAS.

6.3.2. Sumele se angajează anual, în limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat.

6.3.3. În cazul în care: a) bugetul anual al CNAS nu este aprobat în termen de 90 de zile lucrătoare de la începutul anului calendaristic; sau b) CNAS stabileşte că este o alocaţie bugetară insuficientă în bugetul său anual pentru a finanţa serviciile, conform prezentului contract, orice parte poate înceta prezentul contract în conformitate cu clauza 10 sau părţile pot conveni un volum mai mic de servicii.

6.4. Plafonul aplicabil plăţilor făcute de către CNAS

6.4.1. Plata totală ce poate fi făcută de către CNAS este de ...........................  lei, calculată ca suma dintre volumul estimat total al şedinţelor de hemodializă convenţională înmulţit cu tariful hemodializei convenţionale, respectiv 472 lei, volumul estimat total al şedinţelor de hemodiafiltrare intermitentă on-fine înmulţit cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line, respectiv 536 lei, volumul estimat total al pacienţilor dializaţi peritoneal continuu înmulţit cu tariful dializei peritoneale continue, respectiv 50.800 lei, şi volumul estimat total al pacienţilor dializaţi peritoneal automat înmulţit cu tariful dializei peritoneale automate, respectiv 63.500 lei.

6.4.2. Plata totală maximă efectuată de către CNAS poate creşte în cazul în care părţile convin să majoreze volumul estimat, astfel cum este prevăzut în partea 1.

6.4.3. În situaţia în care cererea de servicii este mai mică decât volumul estimat, CNAS va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat.

6.5. Interzicerea plăţilor neoficiale

Furnizorului nu îi este permis să solicite sau să accepte orice plăţi neoficiale de la pacienţii asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

7. Garanţia de bună execuţie

Pe durata prezentului contract, precum şi pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice după data încetării contractului, Furnizorul va menţine în vigoare şi pentru întreaga sumă garanţia de bună execuţie, indiferent dacă CNAS a înaintat sau nu cereri de plată în baza acestei garanţii de bună execuţie. CNAS poate înainta cereri de plată în baza acestei garanţii de bună execuţie pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către Furnizor. CNAS va notifica Furnizorului în scris, cu 5 zile înainte de emiterea cererii de plată, Furnizorul având la dispoziţie 30 de zile calendaristice pentru a remedia încălcarea.

8. Despăgubiri

8.1. Furnizorul despăgubeşte CNAS, precum şi directorii, angajaţii şi asiguraţii CNAS împotriva oricărei pretenţii rezultând din toate acţiunile, procedurile, litigiile, reclamaţiile şi cererile, de orice natură, incluzând, dar fără a se limita la orice pretenţie, obligaţie, pierdere sau prejudiciu cu privire la:

a) rănirea sau moartea oricărei persoane; şi

b) pierderea sau prejudicierea oricărei proprietăţi, rezultând în orice mod din încălcarea de către Furnizor a obligaţiilor sale din prezentul contract, ca urmare a unei acţiuni sau omisiuni cu intenţie ori din neglijenţă sau a oricărei acţiuni contrare legii a Furnizorului ori a oricărui membru al personalului salarizat sau contractat de către Furnizor în cursul furnizării serviciilor.

8.2. Despăgubirile prevăzute în clauza 8 nu sunt prevăzute cu scopul de a înlocui sau de a limita orice drept al CNAS, al angajaţilor acestuia sau al pacienţilor de a cere orice despăgubire sau contribuţie.

8.3. Despăgubirile prevăzute în clauza 8 au caracter permanent şi sunt separate şi independente de celelalte obligaţii ale părţilor şi, de asemenea, subzistă încetării prezentului contract.

8.4. Furnizorul trebuie să îndeplinească şi să respecte toate obligaţiile şi cerinţele legale în legătură cu statutul său şi cu angajaţii săi, incluzând, dar fără a se limita la plata tuturor taxelor, salariilor şi îndatoririlor, precum şi obţinerea şi menţinerea în vigoare a tuturor asigurărilor necesare.

9. Asigurare

9.1. De la data intrării în vigoare, Furnizorul va încheia o poliţă de asigurare de răspundere civilă pentru o sumă asigurată de cel puţin 100.000 euro pe an (sau pentru orice altă valoare aprobată prin ordin al preşedintelui CNAS pentru furnizorii de servicii către CNAS), pentru astfel de riscuri şi în astfel de termeni şi condiţii, cu un asigurător autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Poliţa de asigurare va fi în vigoare pentru o perioadă de 6 luni după data încetării.

9.2. Furnizorul va plăti primele de asigurare, în mod prompt, şi va îndeplini toate cerinţele necesare pentru a menţine în vigoare toate asigurările prevăzute în clauza 9.1.

9.3. Furnizorul se va asigura că toţi membrii personalului său medical şi farmaceutic îndeplinesc cerinţele de asigurare de răspundere civilă aplicabile lor.

9.4. Furnizorul nu va acţiona şi nu va omite să acţioneze în niciun fel care ar putea determina anularea, anulabilitatea sau imposibilitatea de executare a oricărei asigurări solicitate conform clauzei 9.

10. Încetarea şi forţa majoră

Denunţare unilaterală

10.1. CNAS poate înceta prezentul contract în orice moment şi la discreţia sa prin trimiterea către Furnizor a unei notificări scrise cu şaizeci (60) de zile calendaristice înainte de încetarea prezentului contract, contractul fiind desfiinţat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile.

Încetarea de către CNAS

10.2. CNAS poate înceta imediat, prin notificare către Furnizor, prezentul contract, dacă Furnizorul încalcă una dintre obligaţiile sale conform prezentului contract, iar o astfel de încălcare nu este remediată în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii unei notificări de la CNAS arătând obligaţia încălcată, contractul fiind desfiinţat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile. Pe perioada de la încălcarea oricărei obligaţii până la remediere sau încetare, CNAS are dreptul să deducă din sumele datorate Furnizorului pentru servicii penalităţi pe zi egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.

10.3. CNAS poate înceta prezentul contract, în orice moment, prin notificare către Furnizor, fără a afecta orice alte drepturi, în cazul în care: (i) Furnizorul este în stare de insolvenţă şi/sau în orice formă de faliment, lichidare fără faliment, insolvabilitate sau procedura dizolvării este iniţiată în legătură cu Furnizorul ori de către Furnizorul însuşi; sau (ii) organele în drept ridică autorizaţia sanitară de funcţionare, valabilitatea acesteia expiră sau evaluarea Furnizorului încetează, prezentul contract fiind desfiinţat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile.

Drepturile prevăzute în prezenta clauză sunt suplimentare faţă de orice alte drepturi şi pot fi exercitate chiar dacă nu a avut loc nicio încălcare a prezentului contract.

Încetarea de către Furnizor

10.4. Furnizorul poate înceta prezentul contract prin notificare către CNAS dacă:

a) CNAS nu a efectuat plata, prin încălcarea clauzei 6, în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care factura a fost emisă de către Furnizor; şi

b) încălcarea prevăzută la lit. a) nu este remediată în termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii notificării de la Furnizor, contractul fiind desfiinţat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile.

Obligaţiile Furnizorului la încetarea contractului

10.5. Imediat, odată cu încetarea prezentului contract, Furnizorul:

a) va lua toate măsurile pentru a diminua orice pierdere rezultată din încetare; şi

b) va livra către CNAS orice documentaţie pusă la dispoziţia Furnizorului de către CNAS sau întocmită de către Furnizor în baza prezentului contract, fie că această documentaţie este în curs de a fi întocmită în baza prezentului contract, fie că este finalizată de către Furnizor la data încetării şi nu a fost pusă la dispoziţia CNAS, şi va asigura că este în măsură să acţioneze, în acelaşi mod, în privinţa oricărei astfel de documentaţii pregătite de orice furnizor subcontractat de către Furnizor. O astfel de documentaţie poate include documente medicale, administrative şi orice alte documente prevăzute şi permise de către lege.

Plata la încetarea contractului

10.6. Dacă CNAS încetează prezentul contract conform clauzei 10.1 sau Furnizorul încetează prezentul contract conform clauzei 10.4, CNAS va fi răspunzătoare doar pentru plata serviciilor prestate până la data încetării.

10.7. Dacă CNAS încetează prezentul contract conform clauzei 10.2 sau clauzei 10.3, CNAS va fi răspunzătoare doar pentru plata serviciilor prestate până la data încetării. Pentru costurile suportate de către CNAS în legătură cu încetarea prezentului contract, CNAS va executa garanţia de bună execuţie.

Condiţii suspensive aplicabile plăţii la încetarea contractului

10.8. Este o condiţie suspensivă, orice plată către Furnizor a oricărei sume datorate la data încetării contractului, dacă Furnizorul nu îndeplineşte obligaţiile sale conform clauzei 10.5.

10.9. Încetarea prezentului contract nu va prejudicia sau afecta drepturile dobândite, pretenţiile cu privire la răspunderea oricărei părţi potrivit prezentului contract.

Forţa majoră

10.10. Un caz de forţă majoră exonerează de răspundere partea care îl invocă, cu condiţia ca cealaltă parte să fie informată în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care un astfel de eveniment a apărut. Fiecare parte are dreptul să solicite părţii care invocă un caz de forţă majoră să prezinte un certificat emis de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi/sau de orice altă autoritate competentă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de la Furnizor cu privire la cazul de forţă majoră. În cazul în care Furnizorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea serviciilor, va notifica de îndată acest fapt CNAS, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru continuitatea serviciilor.

10.11. În cazul apariţiei unui caz de forţă majoră, obligaţiile părţii care îl invocă se suspendă pe o perioadă de până la 90 de zile calendaristice. Dacă evenimentul de forţă majoră subzistă pe o perioadă mai mare de 90 de zile calendaristice, fiecare dintre părţi poate înceta prezentul contract prin notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice înainte de data încetării prezentului contract, către cealaltă parte.

Continuitatea serviciilor

10.12. La încetarea prezentului contract din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră, Furnizorul este obligat să asigure continuitatea prestării serviciilor, în condiţiile stipulate în prezentul contract, până la preluarea acestora de către un alt furnizor selectat sau numit, în condiţiile legii.

11. Confidenţialitate

11.1. Părţile convin să menţină confidenţiale tot timpul după data încheierii prezentului contract şi pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia, indiferent de cauză, şi să nu dezvăluie, să nu raporteze, să nu facă publice, direct sau indirect, să nu transfere, să nu folosească în scopuri personale ori ale terţilor informaţiile confidenţiale în condiţiile legii, primite sau obţinute ca rezultat al încheierii sau executării prezentului contract ori furnizate de către sau în numele unei părţi în negocierile care au dus la încheierea prezentului contract şi care se referă la:

(i) obiectul şi/sau prevederile prezentului contract; (ii) părţi şi/sau activităţile comerciale ale acestora.

11.2. Fiecare parte este răspunzătoare de respectarea prevederilor clauzei 11.1 de către oricare dintre reprezentanţii săi sau dintre terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite informaţii confidenţiale în scopul prezentului contract.

11.3. Obligaţiile stipulate în clauzele 11.1 şi 11.2 nu se aplică în cazul unei informaţii care:

(i) face parte din informaţiile publice la data încheierii prezentului contract;

(ii) devine informaţie publică ulterior, altfel decât ca rezultat al încălcării prezentului contract;

(iii) este cerută a fi dezvăluită de către o autoritate publică competentă.

12. Notificări

12.1. Orice notificare către o parte la prezentul contract va fi transmisă după cum urmează:

a) va fi înmânată persoanelor de contact, prevăzute pe pagina de semnături, ale părţii căreia îi este adresată comunicarea; sau

b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa părţii, pentru persoanele prevăzute pe pagina de semnături, sau la o astfel de adresă notificată de către partea în cauză în scris; sau

c) prin fax trimis la numerele de fax sau la un număr de fax notificat de către partea în cauză, pentru persoanele prevăzute pe pagina de semnături, în scris.

12.2. Fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părţi cu privire la orice modificare a datelor sale în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei acestor modificări.

13. Integralitatea contractului

13.1. Prezentul contract reprezintă întreaga voinţă şi singura înţelegere între părţi şi înlocuieşte toate reprezentările, contractele, declaraţiile şi înţelegerile anterioare ale părţilor.

14. Cesiunea sau subcontractarea

14.1. Furnizorul nu are dreptul să cesioneze, în tot sau în parte, drepturile sale în baza prezentului contract ori să transfere, în tot sau în parte, obligaţiile sale în baza prezentului contract ori să contracteze în întregime sau orice parte a lucrărilor ori sarcinilor legate de prestarea serviciilor, fără acordul scris prealabil al CNAS, cu excepţia contractelor menţionate în anexa A.

14.2. Sub rezerva acordului scris prealabil al CNAS, cesionarul trebuie să îndeplinească toate condiţiile asumate de către Furnizor.

14.3. Furnizorul va fi ţinut răspunzător în continuare faţă de CNAS, în mod solidar cu cesionarul, pentru îndeplinirea obligaţiilor de către acesta, cu drept de regres împotriva cesionarului.

15. Obiectul sau durata serviciilor

În cazul în care una dintre părţi are cunoştinţă despre orice aspect care ar putea modifica volumul de muncă sau durata necesară pentru finalizarea serviciilor, va trimite o notificare scrisă cu privire la acest aspect către cealaltă parte, cât de repede posibil, în mod rezonabil, ţinând cont de circumstanţe.

16. Renunţări

Nicio renunţare de către o parte, expresă sau implicită, de a invoca orice încălcare a oricărui termen, oricărei condiţii, obligaţii de către cealaltă parte nu se va interpreta ca fiind o renunţare la invocarea unei încălcări ulterioare, de natură similară sau diferită, a acelui termen, acelei condiţii sau obligaţii din contract.

17. Modificarea contractului

17.1. Prezentul contract poate fi modificat prin acordul scris al părţilor, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea datei de la care se doreşte modificarea.

17.2. Dacă pe parcursul derulării prezentului contract apar acte normative noi în materie, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

18. Legea aplicabilă

18.1. Prezentul contract este guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legile şi reglementările din România.

19. Soluţionarea litigiilor

19.1. Fiecare dintre părţi va depune toate eforturile pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice litigiu.

19.2. În cazul apariţiei unui litigiu, partea reclamantă trebuie să notifice în scris, iar litigiul va fi supus spre soluţionare directorului general al Furnizorului şi preşedintelui CNAS.

19.3. În urma notificării trimise în conformitate cu clauza 19.2, nicio parte nu va începe nicio procedură litigioasă cu privire la orice dispută, până când părţile nu vor fi depus toate eforturile pentru soluţionarea disputei, iar aceasta nu a fost soluţionată în termen de 15 zile calendaristice (sau alt interval de timp convenit de părţi).

19.4. În cazul în care nu se ajunge la un acord astfel cum este prevăzut la clauza 19.3, disputa va fi soluţionată de către Comisia centrală de arbitraj, care funcţionează pe lângă CNAS, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.

19.5. Până la soluţionarea disputei, părţile vor continua să îndeplinească obligaţiile prevăzute în prezentul contract, dacă acesta nu a încetat.

20. Rezilierea

20.1. Contractul încheiat de CNAS cu furnizorii de servicii de dializă se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a CNAS, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii:

a) dacă furnizorul de servicii de dializă nu începe activitatea în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii de dializă;

b) expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar sau expirarea dovezii de evaluare;

c) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către CNAS a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;

d)în cazul în care se constată că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii;

e) refuzul furnizorului de servicii de dializă de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate/CNAS actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate pentru serviciile de dializă în cadrul programului naţional de sănătate;

t) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate/CNAS documentele menţionate la clauza 5.1 lit. n);

g) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la clauza 5.1 lit. a), b), g), k), o) şi t).

21. Dispoziţii finale

21.1. În cadrul Furnizorului, pe baza mecanismului stabilit de comun acord de părţi - definit ulterior prin act adiţional, care va face parte integrantă din prezentul contract, pot fi acceptaţi la tratament şi bolnavi trataţi temporar, potrivit normelor legale în vigoare.

21.2. La regularizarea trimestrială, prevăzută la clauza 6.1.7.1, sau, după caz, prin acte adiţionale la contractele încheiate între CNAS şi furnizori, se poate realiza şi plata pentru pacienţii transferaţi temporar şi pentru bolnavii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate sau ai certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentului (CE) nr. 987/2009, în perioada de valabilitate a acestuia, cu încadrarea în bugetul alocat programului.

21.3. Anual, se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate şi validate de CNAS pentru bolnavii constanţi ai centrului, în limita a 152 de şedinţe/an.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Preşedinte,

……………………..

Director general,

…………………….

Furnizor

…………………..

Reprezentant legal,

Direcţia generală economică

Director general adjunct,

……………………….

Direcţia generală evaluare

Director general adjunct - medic-şef,

………………………

Direcţia programe curative

Director,

………………………

Aviz de legalitate

Direcţia juridic şi contencios administrativ

Director,

………………………………..

 

 

ANEXA A

 

Condiţii suspensive

 

ANEXA B

 

Descrierea centrului (a se Introduce planul centrului)

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.