MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 348/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 348         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 mai 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            407. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 313 Cercetare “Burebista” al Diviziei 1 Infanterie “Dacica”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

34. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat privind aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

 

69. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică

 

519. - Ordin al ministrului sănătăţii privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate īn procesul de evaluare şi a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor īn Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală

 

3.403. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind sesiunea specială de evaluare naţională 2014 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale lărgite de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 313 Cercetare “Burebista” al Diviziei 1 Infanterie “Dacica”

Īn temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 313 Cercetare “Burebista” al Diviziei 1 Infanterie “Dacica”.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 mai 2014.

Nr. 407.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

privind aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

 

Īn temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) şi art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, īn vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 561/2009,

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, denumit īn continuare Catalog.

(2) Catalogul prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi se actualizează periodic.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012 privind aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 246 şi 246 bis din 11 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 4. - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 34.

GUVERNUL ROMĀNIEI

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică

 

Īn conformitate cu prevederile:

- art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea īn siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

luānd īn considerare:

- Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000;

- Normele republicane de securitate nucleară privind planificarea, pregătirea şi intervenţia la accidente nucleare şi urgenţe radiologice, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 242/1993,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii de autorizaţie cărora li se aplică prevederile prezentului ordin şi care deţin autorizaţii valabile la data intrării īn vigoare a acestuia au obligaţia de a se īncadra īn dispoziţiile prezentului ordin īn termen de cel mult 12 luni de la publicare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

 

Bucureşti, 18 aprilie 2014.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică

 

CAPITOLUL I

Consideraţii generale, scop, definiţii

 

Art. 1. - Prezenta reglementare stabileşte cerinţele specifice privind planificarea, pregătirea şi implementarea, de către titularul de autorizaţie, a intervenţiei pe amplasamentul instalaţiilor nucleare şi radiologice īn caz de urgenţă nucleară sau radiologică.

Art. 2. - (1) Prezenta reglementare se aplică instalaţiilor nucleare şi radiologice aparţinānd categoriilor de planificare I, II şi III conform anexei.

(2) Categoriile de planificare IV şi V sunt reglementate prin alte cerinţe specifice emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită īn continuare CNCAN.

Art. 3. - Īn scopul aplicării prezentei reglementări sunt utilizate definiţiile şi termenii de specialitate din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea īn siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Normele fundamentale pentru securitate radiologică şi alţi termeni, cum sunt:

a) accident bază de proiect - condiţiile de accident īn care o instalaţie este proiectată īn conformitate cu criteriile de proiectare stabilite şi pentru care degradarea combustibilului şi eliberarea de materiale radioactive sunt păstrate īn limitele autorizate;

b) accident īn afara bazei de proiect-- condiţiile de accident īn care degradarea combustibilului şi eliberarea de materiale radioactive sunt īn afara limitelor autorizate;

c) accident sever - condiţiile de accident mai severe decāt īn cazul accidentului bază de proiect unde zona activă este degradată semnificativ;

d) activităţi umane externe - activităţile umane la instalaţii industriale, militare care pot genera situaţii de urgenţe pe amplasament titularului de autorizaţie;

e) eveniment de iniţiere - un eveniment singular care conduce la apariţia de evenimente anticipate īn exploatare, regimuri tranzitorii anticipate sau la condiţii de accident şi care necesită iniţierea funcţiilor de securitate ale sistemelor centralei nuclearoelectrice;

f) evenimentele externe extreme - evenimente de tipul fenomenelor meteorologice severe, cum ar fi inundaţii, cutremure, incendii provenite din surse naturale, evenimente cauzate de activităţi umane externe;

g) incident-orice eveniment neintenţionat, inclusiv erori de operare, avarii ale echipamentelor, evenimente de iniţiere, precursori de accidente;

h) structura de urgenţă īn formă restrānsă - totalitatea resurselor umane ale titularului de autorizaţie cu responsabilităţi īn intervenţie, disponibilă īn orice moment, aflată permanent īn interiorul instalaţiei;

i) structura de urgenţă īn formă extinsă - totalitatea resurselor umane ale titularului de autorizaţie cu responsabilităţi īn intervenţie;

j) sistemul de protecţie fizică - ansamblul de măsuri tehnice şi administrative, prevăzute la utilizarea, transportul şi depozitarea materialelor protejate, īn scopul evitării sustragerii, pierderii acestora şi de neutralizare a actelor de sabotaj īndreptate īmpotriva instalaţiilor şi obiectivelor nucleare, precum şi īn scopul recuperării integrale a acestor materiale, īn cazul pierderii sau sustragerii lor;

k) sistem de planificare şi pregătire pentru răspuns - sistemul de management coerent īn care toate componentele sunt integrate şi ajută la īndeplinirea obiectivelor printr-un răspuns sistematic, coordonat şi eficient;

            l) şeful instalaţiei - conducătorul unităţii aflat pe amplasament īn orice moment, autorizat şi responsabil să ia decizii;

m) termen-sursă - cantitatea şi compoziţia izotopică a materialului eliberat de la o instalaţie nucleară ca urmare a unui accident.

 

CAPITOLUL II

Responsabilităţile titularului de autorizaţie

 

Art. 4. - Titularul de autorizaţie trebuie să instituie, să menţină şi să actualizeze un sistem propriu de planificare şi pregătire a intervenţiei īn situaţii de urgenţă īncepānd din faza de proiectare a instalaţiei.

Art. 5. - Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze planul propriu de intervenţie īn caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, denumit īn continuare pianul de urgenţă pe amplasament, pentru activităţile desfăşurate şi sursele radioactive asociate acestora.

Art. 6 - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să coordoneze activităţile privind pregătirea şi răspunsul la urgenţă cu managementul operării instalaţiei şi cu cel al protecţiei fizice la instalaţia nucleară.

(2) Răspunsul la urgenţa nucleară sau radiologică trebuie să fie coordonat şi integrat īn mod corespunzător cu răspunsul la urgenţele convenţionale.

Art. 7. - (1) Pentru īndeplinirea atribuţiilor specifice intervenţiei la urgenţă, titularul de autorizaţie are obligaţia să asigure un program de pregătire şi calificare, pentru personalul din cadrul structurii de urgenţă, conform funcţiilor şi responsabilităţilor stabilite īn planul de urgenţă pe amplasament.

(2) Titularul de autorizaţie are obligaţia să repartizeze personal calificat corespunzător pentru funcţiile de conducere şi īn funcţiile de execuţie stabilite īn planul de răspuns la urgenţă pe amplasament.

(3) Numărul de persoane prevăzut īn planul de urgenţă pentru fiecare tip de activitate īn parte trebuie să fie suficient pentru a īndeplini cu succes acţiunile specifice din cadrul intervenţiei.

(4) Titularul de autorizaţie are obligaţia să prevadă īn planul de urgenţă pe amplasament ocuparea poziţiilor din structura de urgenţă de personal calificat, pentru situaţiile complexe de lungă durată sau īn care sunt afectate mai multe instalaţii nucleare pe acelaşi amplasament.

Art. 8. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să colaboreze cu autorităţile publice locale, judeţene şi centrale pentru a armoniza planul de urgenţă pe amplasament cu planurile de răspuns ale autorităţilor publice implicate īn desfăşurarea intervenţiei īn situaţie de urgenţă la instalaţia nucleară.

(2) Suportul autorităţilor publice pentru intervenţia īn situaţie de urgentă la instalaţia nucleară trebuie susţinut prin protocoale sau alte aranjamente dezvoltate īntre titularul de autorizaţie şi instituţiile participante la intervenţie.

            (3) Acţiunile de răspuns la urgenţă ale titularului de autorizaţie trebuie coordonate şi cu acţiunile de căutare şi salvare ale serviciilor specializate civile şi militare.

 

CAPITOLUL III

Planul de urgenţă pe amplasament, structura şi conţinutul-cadru

 

Art. 9. - Planul de urgenţă pe amplasament prezentat de către titularul de autorizaţie sub forma unui singur document integrat se aprobă de către CNCAN.

Art. 10. - (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să stabilească responsabilităţile titularului de autorizaţie pentru īndeplinirea acţiunilor de răspuns la urgenţă, măsurile necesare pentru pregătirea intervenţiei, măsurile necesare pentru controlul situaţiilor de urgenţă şi pentru reducerea consecinţelor radiologice pe amplasament şi īn exteriorul amplasamentului, īn vederea protejării sănătăţii personalului operator şi a populaţiei, protejării proprietăţii şi a mediului īnconjurător.

(2) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să conţină delimitarea fizică a amplasamentului instalaţiei.

(3) Planul de urgenţă pe amplasament descrie măsurile şi acţiunile tehnice şi organizatorice şi asigură cadrul intervenţiei titularului de autorizaţie īn situaţiile de urgenţă de pe amplasamentul instalaţiei nucleare, care pot afecta sănătatea personalului operator, a populaţiei, starea mediului īnconjurător şi starea echipamentelor şi a bunurilor.

(4) Detalierea acţiunilor de pregătire, planificare şi intervenţie conţinute īn planul de urgenţă pe amplasament se realizează de către titularul de autorizaţie īn cadrul procedurilor de răspuns la urgenţă pe amplasament, denumite īn continuare proceduri de urgenţă.

Art. 11. - Urgenţele care vor fi prevăzute īn planul de urgenţă pe amplasament sunt:

a) urgenţele nucleare şi urgenţele radiologice;

b) urgenţele medicale, urgenţele chimice, incendiile şi evenimentele externe extreme.

Art. 12. - (1) Situaţiile determinate de evenimentele de iniţiere care nu conduc la consecinţe radiologice asupra sănătăţii personalului operator, la incendii sau la deversarea de substanţe chimice periculoase nu vor fi prevăzute īn planul de urgenţă pe amplasament.

(2) Situaţii prevăzute la alin. (1) sunt soluţionate prin aplicarea procedurilor de operare īn vigoare, fără a activa planul de urgenţă pe amplasament.

(3) Pregătirea şi răspunsul la evenimentele care afectează doar sistemul de protecţie fizică al instalaţiei nucleare nu vor fi luate īn considerare īn planul de urgenţă pe amplasament.

(4) Răspunsul la situaţii de urgenţă prevăzute la alin. (3) trebuie asigurat de serviciile specializate de protecţie fizică şi pază.

Art. 13. - (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să includă:

a) scopul, obiectivele şi domeniul de aplicabilitate;

b) baza legală,

c) lista documentelor de referinţă relevante pentru implementarea planului de urgenţă pe amplasament;

d) termeni specifici şi definiţii;

e) bazele planificării pentru intervenţie, īn conformitate cu prevederile cap. IV;

f) managementul intervenţiei incluzānd şi acţiunile organizaţiilor externe şi evaluarea situaţiei de urgenţă, īn conformitate cu prevederile cap. V;

g) acţiunile de pregătire pentru intervenţie, īn conformitate cu prevederile cap. VI;

h) anexele planului de urgenţă pe amplasament, īn conformitate cu prevederile cap. VII.

(2) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie īnsuşit şi semnat de către conducătorul instalaţiei nucleare şi conducătorii departamentelor responsabile cu planificarea şi răspunsul la situaţiile de urgenţă şi asigurarea calităţii, aparţinānd instalaţiei nucleare.

            (3) Fiecare revizie a planului de urgenţă pe amplasament trebuie să conţină o descriere a reviziei şi semnăturile de acord pentru schimbarea paginilor modificate ale persoanelor menţionate la alin. (2).

 

CAPITOLUL IV

Bazele planificării pentru intervenţie

 

SECŢIUNEA 1

Elementele de planificare a intervenţiei

 

Art. 14. - Elementele de planificare a intervenţiei ce trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament sunt:

a) clasificarea situaţiilor de urgenţă, cu descrierea evenimentelor şi accidentelor;

b) succesiunea cronologică a acţiunilor de răspuns la situaţia de urgenţă;

c) structura organizatorică pentru situaţii de urgenţă;

d) rolul şi responsabilităţile īn cadrul intervenţiei;

            e) resursele materiale, suportul logistic şi comunicaţiile pentru situaţii de urgenţă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Clasificarea situaţiilor de urgenţă

 

Art. 15. - Clasificarea evenimentelor la instalaţia nucleară se bazează pe:

a) starea instalaţiei;

b) starea sistemelor;

c) starea personalului; şi

d) riscul radiologie.

Art. 16. - Urgenţele care survin la instalaţiile nucleare se clasifică astfel:

a) alerta;

b) urgenţa internă la instalaţie;

c) urgenţa pe amplasament;

d) urgenţa generală.

Art. 17. - (1) Alerta la instalaţia nucleară aparţinānd categoriei de planificare I, II sau III reprezintă o scădere necunoscută ori semnificativă a gradului de protecţie radiologică pentru populaţie sau pentru personalul din interiorul amplasamentului.

(2) Alerta include evenimente care se pot transforma īn urgenţă internă la instalaţie, urgenţă pe amplasament sau urgenţă generală.

(3) După declararea stării de alertă trebuie luate măsuri rapide de evaluare şi reducere a consecinţelor evenimentului. precum şi măsuri de pregătire īn vederea activării structurilor implicate īn intervenţie, din interiorul şi exteriorul amplasamentului, īn funcţie de evoluţia ulterioară a situaţiei.

(4) Personalul aflat īn instalaţie trebuie pregătit rapid pentru intervenţie.

(5) Autoritatea competentă şi autoritatea publică trebuie informate conform prevederilor planului de urgenţă pe amplasament.

Art. 18. - (1) Urgenţa internă la instalaţia nucleară aparţinānd categoriei de planificare I, II sau III reprezintă o scădere majoră a gradului de protecţie radiologică pentru personalul din interiorul instalaţiei nucleare şi evenimentele clasificate ca urgenţe interne nu vor avea niciodată consecinţe radiologice īn afara instalaţiei.

(2) După declararea stării de urgenţă internă trebuie luate măsuri rapide de reducere a consecinţelor evenimentului şi de protecţie a personalului instalaţiei.

(3) Urgenţa internă la instalaţie trebuie notificată autorităţii competente şi autorităţii publice.

Art. 19. - (1) Urgenţa pe amplasament la instalaţia nucleară aparţinānd categoriei de planificare I, II sau III reprezintă o scădere majoră a gradului de protecţie radiologică pentru personalul din interiorul amplasamentului instalaţiei nucleare şi pentru populaţia aflată īn imediata vecinătate a instalaţiei.

(2) După declararea stării de urgenţă pe amplasament trebuie luate măsuri rapide de reducere a consecinţelor evenimentului şi de protecţie a personalului instalaţiei, precum şi de pregătire pentru implementarea măsurilor de protecţie īn afara amplasamentului, dacă situaţia o cere.

(3) Īn interiorul instalaţiei nucleare se pun īn aplicare măsuri de protecţie a personalului, cum ar fi evacuarea tuturor spaţiilor, cu excepţia camerei de comandă şi a zonelor special amenajate pentru situaţii de urgenţă.

(4) Urgenţa pe amplasament trebuie notificată autorităţii competente şi autorităţii publice.

Art. 20. - (1) Urgenţa generală la instalaţia nucleară aparţinānd categoriei de planificare I sau II reprezintă un risc real ori major de emisie accidentală de material radioactiv īn mediu sau de expunere la radiaţii ca urmare a distrugerii barierelor de protecţie şi justifică implementarea măsurilor urgente de protecţie īn afara amplasamentului instalaţiei.

(2) După declararea stării de urgenţă generală trebuie luate măsuri rapide de reducere a consecinţelor evenimentului şi de protecţie a personalului instalaţiei şi a populaţiei aflate īn zonele de planificare la urgenţă, īn funcţie de evoluţia prognozată a accidentului.

(3) Personalul din instalaţie care nu este necesar activităţilor impuse de situaţia de urgenţă trebuie evacuat.

(4) Se notifică şi se alarmează imediat autoritatea competentă şi autoritatea publică şi se pun īn aplicare măsurile de protecţie īn interiorul zonei de protecţie preventivă.

Art. 21. - Planul de urgenţă pe amplasament trebuie elaborat pe baza evaluărilor de securitate nucleară īn care se identifică şi se determină acele evenimente şi condiţii radiologice care pot afecta sănătatea personalului operator şi a populaţiei, precum şi proprietatea, mediul īnconjurător şi starea instalaţiei nucleare.

Art. 22. - (1) Evaluarea de securitate nucleară prevăzută la art. 21 trebuie să ţină cont de diferite scenarii de incidente, evenimente cu probabilitate mare de producere, accidente bază de proiect, accidente īn afara bazei de proiect şi accidente severe, cu probabilitate foarte mică de producere, dar cu risc radiologie asociat mare.

(2) īn evaluările de securitate nucleară se va avea īn vedere: evoluţia stării de funcţionare a instalaţiei şi a parametrilor critici, durata evenimentelor, căile de evacuare a materialului radioactiv, termenul-sursă al emisiei īn diferitele stadii de evoluţie ale accidentului, precum şi condiţiile meteorologice.

(3) Pentru modelarea matematică a dispersiei efluenţilor radioactivi īn mediu şi pentru calculul dozelor de radiaţii la populaţie se vor lua īn considerare şi aplica metodologiile prevăzute īn reglementările specifice emise de CNCAN sau alte metodologii aprobate de CNCAN.

Art. 23. - (1) Consecinţele radiologice pe amplasamentul instalaţiei şi īn afara acestuia trebuie analizate la diferite distanţe de instalaţie şi intervale de timp, īn calculul dozelor de radiaţii luāndu-se īn consideraţie toate căile de expunere.

            (2) Evaluarea privind recomandările măsurilor de protecţie pentru populaţie trebuie efectuată separat, pentru fiecare scenariu de accident prevăzut, īn vederea optimizării deciziilor.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Succesiunea cronologică a acţiunilor īn situaţie de urgenţă

 

            Art. 24. - Titularul de autorizaţie trebuie să descrie īn planul de urgenţă pe amplasament acţiunile de intervenţie şi acţiunile de evaluare ce alcătuiesc răspunsul structurii de urgenţă proprii, īn contextul răspunsului general, īn funcţie de clasa de urgenţă postulată, precum şi succesiunea cronologică de derulare a acţiunilor pe durata situaţiei de urgenţă.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Structura de urgenţă

 

Art. 25. - (1) Pentru situaţii de urgenţă, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească propria structură de urgenţă.

(2) Structura de urgenţă trebuie să conţină o singură poziţie abilitată să autorizeze, să activeze şi să conducă intervenţia pe amplasament, denumită managerul intervenţiei.

(3) Structura de urgenţă trebuie organizată pe grupuri şi echipe de lucru pentru toate tipurile de acţiuni ce trebuie īntreprinse īn situaţii de urgenţă, prevăzute cu poziţii de conducere şt decizie.

(4) Conducătorii grupurilor şi echipelor de lucru din structura de urgenţă sunt subordonaţi managerului intervenţiei.

Art. 26. - Īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie incluse, sub forma unei diagrame-bloc, structura de urgenţă pe amplasament şi fluxul informaţional, fiind necesar să se descrie īn termeni generali responsabilităţile prevăzute şi spaţiul amenajat īn care se va activa īn situaţie de urgenţă, fiecare din elementele organizaţiei de urgenţă.

Art. 27. - (1) Structura de urgenţă trebuie să prezinte două forme īn planul de urgenţă pe amplasament:

a) structura de urgenţă īn formă restrānsă; şi

b) structura de urgenţă īn formă extinsă.

(2) Formele structurii de urgenţă prevăzute la alin. (1) trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īntr-o procedură de urgenţă, īmpreună cu modalităţile privind activarea acestora, īn funcţie de clasificarea şi specificul situaţiei de urgenţă, de evoluţia īn timp a acesteia şi de consecinţele radiologice estimate.

(3) Structura de urgenţă īn formă restrānsă trebuie constituită astfel īncāt să se asigure iniţierea rapidă a acţiunilor de intervenţie, fiind alcătuită din personalul operator aflat pe amplasamentului instalaţiei nucleare īn momentul declanşării urgenţei, personalul contractor, personalul de protecţie fizică şi pompierii civili de serviciu.

Art. 28. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că īn incinta instalaţiei se află īn orice moment suficient personal operator atāt pentru iniţierea rapidă a acţiunilor de operare a instalaţiei la urgenţă, cāt şi pentru iniţierea şi susţinerea acţiunilor de răspuns la situaţia de urgenţă survenită.

(2) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să stabilească un timp-limită pentru activarea structurii de urgenţă īn formă extinsă, atāt pentru programul normal, cāt şi īn afara programului normal de lucru, inclusiv pentru zilele de sāmbătă/duminică şi sărbători legale.

            (3) Titularul de autorizaţie este obligat să demonstreze prin exerciţii că poate gestiona situaţia īn intervalul de timp pānă la activarea structurii de urgenţă īn formă extinsă, cu structura de urgenţă īn formă restrānsă.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Rolul şi responsabilităţile īn Intervenţie

 

Art. 29. - Rolul şi responsabilităţile personalului instalaţiei nucleare participant īn răspunsul la situaţii de urgenţă, inclusiv responsabilităţile personalului din poziţiile de conducere, pentru fiecare dintre grupurile şi echipele de lucru ale organizaţiei de urgenţă trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īn cadrul procedurilor de urgenţă.

Art. 30. - (1)īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie prevăzute conexiunea dintre planul de urgenţă pe amplasament şi planurile locale, judeţene şi naţionale de răspuns la urgenţă, precum şi modul de integrare a răspunsului structurii proprii de urgenţă īn răspunsul general, la nivel naţional, al tuturor forţelor implicate īn intervenţie.

(2) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice căile şi să descrie modalităţile de participare ale structurii de urgenţă proprii la intervenţia generală şi la operaţiunile de căutare şi salvare.

(3) Titularul de autorizaţie trebuie să desemneze reprezentanţi ai instalaţiei nucleare pentru grupurile de comandă a centrelor de coordonare a intervenţiei pe plan local şi judeţean.

Art. 31. - (1) Managerul intervenţiei este responsabil cu conducerea structurii de urgenţă pe amplasament şi cu menţinerea permanentă a comunicării cu autorităţile publice responsabile cu coordonarea şi implementarea intervenţiei īn exteriorul amplasamentului şi este responsabil cu declararea terminării urgenţei,

(2) Funcţia de manager al intervenţiei poate fi transferată către alte poziţii cu rol īn conducerea urgenţei, atunci cānd situaţia de urgenţă impune acest lucru, cu condiţia ca persoana de pe poziţia respectivă să fie calificată şi pregătită corespunzător pentru īndeplinirea funcţiei de manager al intervenţiei.

(3) Poziţiile din structura de urgenţă responsabile pentru īndeplinirea funcţiilor specifice de intervenţie şi pentru evaluarea īn situaţie de urgenţă, precum şi condiţiile şi moduī īn care se realizează delegarea sau transferarea de responsabilităţi la diferitele niveluri de decizie şi implicaţiile asupra actului de decizie şi intervenţie trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īn procedurile de urgenţă.

Art. 32. - (1) La īnceputul situaţiei de urgenţă, acţiunile imediate de răspuns vor fi īndeplinite de personalul operator aflat pe amplasamentul instalaţiei nucleare sub conducerea şi coordonarea şefului instalaţiei din acel moment care īndeplineşte funcţiile managerului intervenţiei.

(2) Din momentul activării structurii de urgenţă īn formă extinsă, responsabilităţile de conducere şi coordonare sunt transferate către managerul intervenţiei şi īndeplinirea acţiunilor de intervenţie va fi transferată către structura de urgenţă īn formă extinsă.

Art. 33. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să furnizeze către autoritatea competentă valorile parametrilor critici de securitate ai instalaţiei şi alte date tehnice relevante īi mod continuu.

(2) Condiţiile şi modul de transmitere se vor stabili prin protocol īntre cele două părţi.

Art. 34. - Īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie descrise condiţiile şi modificările privind modul de alocare a responsabilităţilor pentru situaţiile complexe, care necesită desfăşurarea simultană a mai multor planuri de intervenţie conform art. 7.

Art. 35. - (1) Autoritatea publică poate delega titularului de autorizaţie, īn situaţie de urgenţă, anumite responsabilităţi.

            (2) Condiţii/e, modul de realizare şi responsabilităţile delegate sau transferate trebuie stabilite prin protocol īntre cele două părţi şi descrise īn planul de urgenţa pe amplasament.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Resursele materiale, suportul logistic şi comunicaţiile pentru situaţii de urgenţă

 

Art. 36. - (1) Spaţiile amenajate, localizarea acestora pe amplasamentul instalaţiei, sistemele de alarmare, sistemele de comunicaţii proprii, sistemele de comunicaţii atāt cu autorităţile publice şi cu autoritatea competentă, cāt şi cu alte organizaţii implicate īn intervenţie, cu serviciile de urgenţă şi cu echipele de măsurare a nivelului radiaţiilor īn teren, precum şi resursele materiale disponibile pentru susţinerea intervenţiei pe amplasament trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īn proceduri de urgenţă.

(2) Dotările şi amenajările prevăzute pentru susţinerea intervenţiei pe amplasament trebuie să includă echipamentele, instrumentele şi alte resurse materiale necesare derulării acţiunilor de management al intervenţiei, evaluare a situaţiei de urgenţă, alertare, comunicaţii, transfer şi īnregistrare de date, vehicularea informaţiilor, stingerea incendiilor, adunarea, recenzarea, evacuarea şi decontaminarea personalului, primul ajutor, monitorizarea personalului, efectuarea de analize şi măsurări de radioactivitate īn laborator şi īn teren.

(3) Controlul accesului īn spaţiile amenajate pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie trebuie descris īn termeni generali īn cadrul planului de urgenţă pe amplasament şi detaliat īn cadrul procedurilor de urgenţă.

Art. 37. - Aranjamentele realizate şi acordurile īncheiate, precum şi componenţa organizatorică responsabilă pe amplasament pentru acordarea suportului logistic īn situaţie de urgenţă, procurarea rapidă de materiale consumabile necesare susţinerii intervenţiei şi efectuarea de servicii administrative pe toată durata situaţiei de urgenţă trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament.

Art. 38. - Aranjamentele realizate şi componenţa organizatorică responsabilă pe amplasament pentru operarea sistemelor de alarmare şi a sistemelor de comunicaţii pentru situaţii de urgenţă trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament.

Art. 39. - (1) Sistemele automate de transfer de date īntre diferitele grupuri de lucru ale structurii de urgenţă, precum şi către autoritatea competentă trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īn procedurile de urgenţă.

(2) Conţinutul şi formatul datelor ce se transmit īn situaţie de urgenţă, căile de transmisie utilizate, precum şi condiţiile īn care se iniţiază şi se derulează transferul de date provenite de la sistemele de control ale instalaţiei nucleare, pentru fiecare din grupurile de lucru ale structurii de urgenţă, precum şi pentru autoritatea competentă, trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īn procedurile de urgenţă,

(3) Datele transmise către autoritatea competentă īn situaţie de urgenţă trebuie să includă, īn funcţie de instalaţia afectată, după caz, următoarele:

- parametrii critici de securitate nucleară;

- parametrii principali ce descriu starea instalaţiei;

- parametrii principali privind atmosfera din clădirea instalaţiei;

- parametrii principali ce descriu starea circuitului primar;

- parametrii principali ce descriu starea circuitului secundar;

- parametrii principali ce descriu starea sistemelor de răcire de urgenţă, a apei de adaos şi a sistemului de apă brută de rezervă;

- parametrii ce descriu starea sistemului de răcire la oprire;

- starea sistemelor speciale de securitate;

- parametrii ce descriu starea celor mai importante sisteme electrice, inclusiv generatoare de curent electric fixe sau mobile;

- situaţia radiologică pe amplasamentul instalaţiei;

- situaţia radiologică īn vecinătatea amplasamentului instalaţiei;

- condiţiile meteorologice pe amplasamentul instalaţiei;

- rezultatele calculelor de doze şi prognoza consecinţelor radiologice ale situaţiei de urgenţă;

- alţi parametri şi date stabilite prin protocol cu autoritatea competentă.

(4) Conţinutul şi formatul datelor ce se transmit īn situaţie de urgenţă către autoritatea competentă, căile de transmisie utilizate, precum şi condiţiile īn care se iniţiază şi se derulează transferul de date provenite de la sistemele de control ale instalaţiei nucleare se stabilesc de comun acord īntre titularul de autorizaţie şi autoritatea competentă, īn funcţie de tipul de instalaţie.

Art. 40. - (1) Resursele materiale disponibile pentru susţinerea intervenţiei īn exteriorul amplasamentului trebuie să fie declarate īn planul de urgenţă pe amplasament.

(2) Limitările proprii īn ceea ce priveşte resursele materiale, aranjamentele perfectate şi condiţiile īn care va obţine, īn situaţie de urgenţă, suport material şi logistic din partea autorităţilor publice sau a altor organizaţii implicate īn intervenţie trebuie declarate īn planul de urgenţă pe amplasament.

            (3) Cerinţele cu privire la īntreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale necesare pentru intervenţie sunt prezentate īn cap. VI.

 

CAPITOLUL V

Managementul Intervenţiei şl evaluarea situaţiei de urgenţă

 

SECŢIUNEA 1

Situaţiile de urgenţă, acţiunile de intervenţie şi evaluară

 

Art. 41. - Situaţiile de urgenţă, acţiunile de intervenţie şi evaluare ce trebuie descrise īn cadrul planului de urgenţă pe amplasament sunt:

a) stabilirea managementului situaţiilor de urgenţă şi coordonarea operaţiunilor desfăşurate;

b) identificarea situaţiei de urgenţă, notificarea, activarea şi solicitarea de asistenţă;

c) măsuri urgente de protecţie şi reducerea efectelor situaţiei de urgenţă;

d) elaborarea de informări, instrucţiuni şi mesaje de avertizare pentru public, īnainte şi pe durata situaţiei de urgenţă;

e) radioprotecţia lucrătorilor;

f) acordarea de asistenţă medicală şi reducerea efectelor situaţiei de urgenţă, altele decāt cele radiologice;

g) măsurări de radioactivitate pe amplasament şi īn exterior, pe durata situaţiei de urgenţă şi ulterior;

            h) măsuri la şi după terminarea situaţiei de urgenţă; i) evidenţa īnregistrărilor pe toată durata situaţiei de urgenţă; j) acţiunile titularului de autorizaţie īn operaţiuni de căutare şi salvare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Stabilirea managementului situaţiilor de urgenţă şi coordonarea operaţiunilor desfăşurate

 

Art. 42. - Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, īn cadrul planului de urgenţă īn termeni generali şi dezvoltat īn cadrul procedurilor de urgenţă, modul de tranziţie de la o stare normală a instalaţiei la o stare de urgenţă fără să pună īn pericol securitatea personalului, populaţiei şi mediului.

Art. 43. - (1) Coordonarea acţiunilor de intervenţie pe amplasament revine managerului intervenţiei.

(2) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie īn planul de urgenţă pe amplasament relaţia de colaborare cu autorităţile publice implicate īn intervenţie şi modalităţile de coordonare a intervenţiei pe amplasament cu intervenţia īn exteriorul amplasamentului, cu acţiunile forţelor de ordine şi ale serviciilor specializate de intervenţie.

(3) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie īn planul de urgenţă pe amplasament modalităţile de integrare a acţiunilor de răspuns la urgenţa nucleară sau radiologică īn cadrul acţiunilor de răspuns la urgentele convenţionale.

Art. 44. - (1) īn situaţie de urgenţă, titularul de autorizaţie are obligaţia de a se asigura că autorităţile publice responsabile, autoritatea competentă şi serviciile de urgenţă deţin suficiente informaţii cu privire la situaţia respectivă.

            (2) īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie desemnate şi declarate poziţiile responsabile cu menţinerea legăturii īntre organizaţia de urgenţă proprie şi diferitele structuri de intervenţie din exteriorul amplasamentului.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Identificarea situaţiei de urgenţă, notificarea, activarea ŞI solicitarea de asistenţă

 

Art. 45. - Īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie declarată poziţia autorizată şi responsabilă, disponibilă īn orice moment pe amplasamentul instalaţiei nucleare, cu identificarea şi clasificarea oricărei situaţii de urgenţă, declararea urgenţei, activarea structurii de urgenţă pe amplasament, precum şi cu notificarea autorităţilor publice şi a autorităţii competente.

Art. 46. - (1) īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie descris atāt modul īn care se fac identificarea şi clasificarea situaţiei de urgenţă, evaluarea şi declararea situaţiei de urgenţă, cāt şi criteriile generice de acţiune şi nivelurile operaţionale de intervenţie pentru fiecare clasă de urgenţă definite īn reglementările specifice emise de CNCAN.

(2) Acţiunile de identificare, clasificare, evaluare şi declarare a situaţiei de urgenţă trebuie detaliate īn procedurile de urgenţă.

Art. 47. - (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să includă descrierea acţiunilor de alarmare a personalului instalaţiei şi de notificare a autorităţilor publice şi a autorităţii competente.

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) trebuie detaliate īn procedurile de urgenţă.

(3) Procedurile de notificare a situaţiilor de urgenţă trebuie īntocmite de comun acord cu autorităţile notificate,

(4) Conţinutul mesajelor de notificare şi punctele de contact trebuie stabilite īn avans şi cuprinse īn procedurile de urgenţă.

Art. 48. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să declare īn planul de urgenţă pe amplasament aranjamentele stabilite pentru solicitarea de asistenţă la nivel naţional din partea pompierilor, a poliţiei, a serviciilor medicale şi a altor organizaţii naţionale de suport īn intervenţia īn caz de urgenţă.

(2) Solicitarea de asistenţă la nivel internaţional trebuie să se efectueze prin intermediul autorităţii competente, īn condiţiile īn care capabilităţile la nivel naţional sunt depăşite.

            (3) Titularul de autorizaţie trebuie să īşi dezvolte propriile proceduri pentru solicitare de asistenţă internaţională, īn colaborare cu autoritatea competentă.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Măsuri urgente de protecţie şi reducerea efectelor situaţiei de urgenţă

 

Art. 49. - (1) Măsurile urgente de protecţie pentru personalul aflat pe amplasamentul instalaţiei īn momentul declanşării situaţiei de urgenţă trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īn procedurile de urgenţă.

(2) Măsurile urgente de protecţie prevăzute la alin. (1) cuprind: alarmarea personalului din incinta instalaţiei nucleare, adunarea şi recenzarea personalului īn zonele de adunare, adăpostirea, evacuarea, administrarea de iodură de potasiu, decontaminarea personalului, monitorizarea contaminării, acordarea imediată a primului ajutor şi operaţiunile de căutare şi salvare.

(3) Zonele de adunare a personalului, spaţiile de decontaminare, căile de acces şi căile de evacuare a personalului care nu face parte din structura de urgentă trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi trebuie marcate corespunzător īn teren.

Art. 50. - (1) Criteriile utilizate pentru recomandarea măsurilor de protecţie pentru populaţie trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īn procedurile de urgenţă.

(2) Criteriile utilizate sunt:

a) clasificarea situaţiei de urgenţă;

b) condiţiile din instalaţia nucleară şi tendinţa īn evoluţia acestora;

c) situaţia radiologică pe amplasament şi īn exteriorul acestuia;

d) condiţiile meteorologice şi prognoza pe termen scurt.

(3) Titularul de autorizaţie trebuie să formuleze recomandările pentru protejarea populaţiei imediat după clasificarea şi declararea situaţiei de urgenţă şi să transmită aceste recomandări īn cel mai scurt timp autorităţilor publice responsabile cu luarea deciziilor.

(4) Reevaluarea recomandărilor privind măsurile de protecţie pentru populaţie trebuie realizată odată cu evoluţia situaţiei de urgenţă, pe baza condiţiilor din instalaţie, a situaţiei radiologice īn interiorul şi īn exteriorul amplasamentului instalaţiei nucleare şi a prognozei meteorologice.

Art. 51. - (1) Zonele de planificare de urgenţă īn jurul instalaţiei trebuie stabilite de către titularul de autorizaţie, cu respectarea prevederilor generale ale Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 242/1993 şi a altor reglementări aplicabile emise de CNCAN.

(2) Zonele de planificare de urgenţă trebuie declarate īn planul de urgenţă pe amplasament.

Art. 52. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să declare īn planul de urgenţă pe amplasament nivelurile de acţiune la urgenţă.

(2) Pentru stabilirea nivelurilor de acţiune la urgenţă se va ţine cont de nivelurile generice de intervenţie şi nivelurile operaţionale de intervenţie prevăzute īn Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 242/1993 şi īn reglementările aplicabile emise de CNCAN.

Art. 53. - (1) Pentru evenimentele şi scenariile prevăzute la art. 21 trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īn procedurile de urgenţă acţiunile imediate pa care structurile de urgenţă trebuie să le īndeplinească pentru evitarea agravării situaţiei de urgenţă, pentru reducerea efectelor şi pentru readucerea instalaţiei nucleare īn stare sigură şi stabilă.

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) se bazează pe evaluarea situaţiei de urgenţă, a stării tehnice a sistemelor instalaţiei, a situaţiei radiologice atāt īn incinta instalaţiei, cāt şi pe amplasament şi īn exteriorul amplasamentului.

(3) īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie prezentate acţiunile de prevenire sau reducere pe cāt posibil a emisiilor necontrolate de material radioactiv īn mediu, pentru evenimentele şi scenariile prevăzute la art. 21.

            Art. 54. - Īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie descrise următoarele: colaborarea cu forţele de intervenţie ale serviciilor de urgenţă, accesul acestora īn perimetrul instalaţiei nucleare, informarea cu privire la situaţia şi condiţiile din instalaţie, inclusiv situaţia radiologică, acordarea de expertiză şi echipamente de protecţie pentru lucrul īn mediu contaminat radioactiv inclusiv echipamente dozimetrice.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Elaborarea de informări, instrucţiuni şi mesaje de avertizare pentru public, īnainte ŞI pe durata situaţiei de urgenţă

 

Art. 55. - Titularul de autorizaţie are obligaţia de a descrie īn planul de urgenţă pe amplasament aranjamentele stabilite cu autorităţile publice locale cu privire la informarea, avertizarea si instruirea, īnainte şi pe durata situaţiei de urgenţă, a populaţiei din zonele de planificare de urgenţă.

Art. 56. - Īn cadrul planului de urgenţă pe amplasament trebuie desemnat grupul responsabil care acordă suport autorităţilor publice locale pentru avertizarea populaţiei īn situaţie de urgenţă şi pentru elaborarea de instrucţiuni şi informări pentru populaţie.

Art. 57. - Īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie declarate sistemele de alarmare şi resursele materiale folosite de titularul de autorizaţie pentru acordarea suportului īn ceea ce priveşte avertizarea, instruirea şi informarea populaţiei din zonele de planificare de urgenţă.

Art. 58. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să desemneze şi să declare īn planul de urgenţă pe amplasament poziţia sau echipa responsabilă īn sprijinirea autorităţilor publice pentru informarea publicului pe toată durata intervenţiei.

(2) Mesajele de avertizare şi informare elaborate pe durata situaţiei de urgenţă puse la dispoziţia autorităţilor publice locale trebuie să fie clare şi să conţină aspecte legate de:

a) situaţia de urgenţă;

b) starea de funcţionare a instalaţiei nucleare;

c) evoluţia probabilă a situaţiei;

d) riscul pentru populaţie;

e) măsurile de protecţie pentru personalul din instalaţie;

f) instrucţiuni şi măsuri de protecţie pentru populaţie.

            (3) Mesajele de avertizare şi informare menţionate la alin. (2) trebuie detaliate īn cadrul procedurilor de urgenţă.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Radioprotecţia lucrătorilor

 

Art. 59. - Titularul de autorizaţie are obligaţia de a desemna, īn planul de urgenţă pe amplasament, personalul de intervenţie īn situaţie de urgenţă.

Art. 60. - Poziţiile responsabile cu radioprotecţia personalului de intervenţie trebuie declarate īn planul de urgenţă pe amplasament.^

Art. 61. - (1) īn planul de urgenţă pe amplasament, pentru activităţile de intervenţie anticipate, trebuie declarate locaţiile şi condiţiile de risc radiologie şi alte categorii de risc potenţial īn care personalul de intervenţie va lucra īn situaţie de urgenţă, īn interiorul sau īn afara amplasamentului instalaţiei.

(2) Pentru toate condiţiile de risc anticipate trebuie descrise aranjamentele stabilite de către titularul de autorizaţie pentru protecţia personalului de intervenţie.

(3) Aranjamentele prevăzute la alin. (2) trebuie să includă;

a) metodele de monitorizare, īnregistrare şi raportare continuă a dozelor de radiaţii pentru fiecare persoană expusă pe perioada intervenţiei;

b) metodele de reconstrucţie a dozelor;

c) primele măsuri de protecţie ce trebuie luate de personalul de intervenţie după declararea stării de urgenţă;

d) metodele de instruire a personalului de intervenţie īnainte şi pe durata situaţiei de urgenţă;

e) echiparea personalului de intervenţie cu echipamente individuale de protecţie şi cu dozimetre individuale.

Art. 62. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească niveluri operaţionale pentru personalul de intervenţie.

(2) Nivelurile operaţionale se aprobă de CNCAN.

Art. 63. - (1)īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie prevăzute şi descrise acele situaţii şi condiţii speciale īn care este posibil ca dozele de radiaţii ale lucrătorilor să depăşească limitele nivelurilor operaţionale stabilite pentru personalul de intervenţie.

(2) Pentru situaţiile de urgenţă care pot conduce la depăşirea limitelor nivelurilor operaţionale stabilite pentru personalul de intervenţie trebuie prevăzute:

a) acţiunea la intervenţie pe bază de voluntariat;

b) interdicţia de participare la intervenţie pentru femeile īnsărcinate;

c) controlul planificat al accesului īn zonele cu risc radiologie ridicat.

(3) Acţiunile ce trebuie īntreprinse de personalul de intervenţie pentru salvarea de vieţi şi limitarea consecinţelor catastrofale cu depăşirea nivelurilor generice de intervenţie trebuie detaliate īn procedurile de urgenţă.

            Art. 64. - Metodele ce trebuie utilizate pentru informarea lucrătorilor, la terminarea intervenţiei, privind dozele de radiaţii īncasate pe durata acţiunilor īntreprinse şi privind consecinţele acestora asupra stării de sănătate trebuie declarate īn planul de urgenţă pe amplasament.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Acordarea da asistenţă medicală şi reducerea afectelor situaţiei de urgenţă, altele decāt cele radiologice

 

Art. 65. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie īn planul de urgenţă pe amplasament aranjamentele stabilite cu instituţii medicale locale şi cu instituţii medicale specializate pentru asigurarea supravegherii medicale a personalului de intervenţie pe toată durata, dar şi după terminarea stării de urgenţă.

(2) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă posibilitatea de consiliere psihologică īn perioada de planificare şi pregătire a răspunsului la urgenţă şi pentru acordarea de ajutor medical psihologic pentru personalul de intervenţie īn timpul şi după terminarea urgenţei.

Art. 66. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie īn planul de urgenţă pe amplasament aranjamentele stabilite pentru acordarea primului ajutor, tratarea iniţială a persoanelor contaminate sau supraexpuse, decontaminarea şi transportul răniţilor īn unităţi medicale specializate şi reconstrucţia dozelor de radiaţii.

            (2) īn cadrul protocoalelor īncheiate cu unităţile medicale locale şi cu unităţi medicale specializate trebuie considerate şi situaţiile de tratare a cazurilor grave de contaminare sau supraexpunere īn cāmp intens de radiaţii.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Măsurări de radioactivitate pe amplasament şi īn exteriorul amplasamentului, pe durata situaţiei de urgenţă şi ulterior acesteia

 

Art. 67. - (1) īn vederea determinării şi reevaluării clasei de urgenţă şi pentru prognozarea evoluţiei viitoare a urgenţei planul de urgenţă pe amplasament trebuie să prevadă criteriile şi tehnicile de evaluare a sistemelor şi condiţiilor din instalaţie, precum şi tehnicile de evaluare a emisiilor radioactive.

(2) Criteriile şi tehnicile de evaluare prevăzute la alin. (1) trebuie dezvoltate īn cadrul procedurilor de urgenţă.

Art. 68. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie īn planul de urgenţă pe amplasament metodele de evaluare a inventarului de radionuclizi din emisiile radioactive pentru toate urgenţele postulate.

(2) Pentru monitorizarea radioactivităţii mediului trebuie utilizate datele de radioactivitate provenite din reţelele fixe de supraveghere, dar şi cele provenite de la echipele mobile de măsurare īn teren.

(3) La evaluarea consecinţelor radiologice īn situaţie de urgenţă trebuie utilizate rezultatele măsurărilor meteorologice efectuate la tumul meteorologic al instalaţiei nucleare.

Art. 69. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie īn planul de urgenţă pe amplasament acţiunile proprii de monitorizare a radioactivităţii mediului pe amplasament şi īn exterior, precum şi aranjamentele stabilite cu autorităţile publice locale şi alte structuri de urgentă pentru derularea de acţiuni comune de măsurare a radioactivităţii mediului īn zonele de planificare de urgenţă.

(2) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să conţină informaţii privind: echipele de măsurare īn teren, echipele de prelevare a probelor īn teren, pe amplasament şi īn exterior, dotările specifice şi amenajările proprii sau aranjamentele perfectate cu alte instituţii pentru analize de radioactivitate şi măsurări specifice de laborator.

(3) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă īn procedurile de urgenţă dotarea echipelor de monitorizare īn teren cu mijloace de transport adecvate scopului propus, cu echipamente de protecţie individuale, īn funcţie de situaţia radiologică estimată īn teren, dozimetre portabile pentru măsurarea debitului dozei gamma externe, contaminometre portabile pentru determinarea contaminării de suprafaţă.

(4) Trebuie prevăzută echiparea corespunzătoare a cel puţin unui laborator mobil de intervenţie, pentru prelevarea de probe şi măsurarea radioactivităţii artificiale īn mediu.

(5) Echipele de monitorizare īn teren trebuie dotate cu echipamente de comunicaţii, pentru a putea transmite rezultatele obţinute īn teren factorilor de analiză şi decizie din structura de urgenţă.

(6) Personalul din echipele de monitorizare īn teren ce poate intra īn contact direct cu publicul şi mass-media trebuie să deţină instrucţiuni clare īn ceea ce priveşte interacţiunea şi comunicarea cu aceştia.

            (7) Acţiunile echipelor de monitorizare īn teren, modalităţile de comunicare şi forma de raportare a rezultatelor, precum şi colaborarea cu alte echipe de monitorizare trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īn procedurile de urgenţă.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Măsuri la şi după terminarea situaţiei de urgenţă

 

Art. 70. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie īn planul de urgenţă pe amplasament şi să detalieze īn procedurile de urgenţă faza de tranziţie de la starea de urgenţă la Operaţiunile de rutină pentru recuperarea pe termen lung.

(2) Descrierea trebuie să includă:

a) definirea rolurilor şi funcţiilor pentru poziţiile din structura de urgenţă;

b) identificarea obiectivelor şi procesul ce trebuie urmat pentru a determina necesitatea unor măsuri de recuperare;

c) metode folosite pentru evaluarea consecinţelor radiologice şi nonradiologice;

d) identificarea diferenţelor de autoritate, de gestionare şi coordonare īntre faza de urgenţă şi responsabilităţile din faza de recuperare;

e) mijloacele de asigurare a resurselor;

f) metode de luare a deciziilor;

g) metodele de implicare a publicului şi a altor părţi relevante.

Art. 71. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie īn planul de urgenţă pe amplasament condiţiile īn care īncetează situaţia de urgenţă.

(2) īncetarea urgenţei pe amplasament trebuie să se realizeze după ce instalaţia nucleară a fost adusă īn stare sigură şi stabilă, emisiile de material radioactiv nu depăşesc limitele de operare normală şi au fost iniţiate măsurile posturgenţă pe amplasament.

Art. 72. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie īn planul de urgenţă pe amplasament şi să detalieze īn procedurile de urgenţă măsurile posturgenţă pe amplasament, īn funcţie de clasa de urgenţă īn care s-a īncadrat evenimentul.

(2) Măsurile posturgenţă pe amplasament trebuie să includă:

a) identificarea oricărei schimbări īn structura instalaţiei nucleare, a componentelor sau a sistemelor acesteia;

b) măsuri de menţinere a instalaţiei nucleare īn stare sigură şi stabilă;

c) măsuri de revenire la funcţionarea normală a instalaţiei, īn funcţie de situaţia de fapt;

d) evaluarea dozelor de radiaţii pentru personalul de intervenţie şi alte persoane aflate īn instalaţie pe durata situaţiei de urgenţă;

e) evaluarea consecinţelor, altele decāt cele radiologice, ale situaţiei de urgenţă asupra instalaţiei şi asupra personalului de intervenţie;

f) investigarea cauzelor producerii situaţiei de urgenţă;

g) elaborarea unui raport detaliat cu privire la evenimentul petrecut;

h) măsuri de decontaminare a bunurilor materiale;

i) măsuri de tratare a deşeurilor rezultate īn urma situaţiei de urgenţă.

Art. 73. - Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă īn planul de urgenţă pe amplasament modul de cooperare şi aranjamentele stabilite cu autorităţile publice şi cu serviciile speciale de intervenţie, pentru situaţiile īn care operaţiunile de salvare continuă şi după declararea īncetării situaţiei de urgenţă pe amplasament.

            Art. 74. - Aspectele financiare ale intervenţiei trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate īn documente financiare specifice.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Evidenţa īnregistrărilor pe toată durata situaţiei de urgenţă

 

Art. 75. - (1) īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie descrise metodele de īnregistrare a tuturor informaţiilor importante cu privire la situaţia de urgenţă.

(2) Trebuie prevăzute tipurile de informaţii ce vor fi gestionate īn situaţie de urgenţă, precum şi formatele specifice pentru īnregistrarea evenimentelor şi a deciziilor importante, īn vederea utilizării lor pe durata intervenţiei şi la evaluarea postaccident a situaţiei petrecute.

(3) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să prevadă atāt metodele, cāt şi resursele umane şi materiale necesare pentru īnregistrarea dozelor de radiaţii pentru personalul de intervenţie şi pentru toate celelalte persoane prezente īn interiorul instalaţiei la debutul stării de urgenţă şi pe toată durata acesteia, īn vederea supravegherii medicale pe termen lung şi urmărirea īn timp a personalului de intervenţie şi a indivizilor afectaţi de situaţia de urgenţă.

            (4) Detalierea formatelor specifice pentru īnregistrare, precum şi a tehnicilor şi condiţiilor de īnregistrare, raportare şi evaluare a datelor īnregistrate īn timpul urgenţei trebuie realizată īn cadrul procedurilor de urgenţă specifice.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Acţiunile titularului de autorizaţie īn operaţiuni de căutare şi salvare

 

Art. 76. - (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să includă descrierea acţiunilor desfăşurate de titularul de autorizaţie īn operaţiunile de căutare şi salvare şi atribuirea de responsabilităţi pentru derularea acestor operaţiuni īn interiorul amplasamentului şi detaliate īn procedurile de urgenţă.

(2) Managerul intervenţiei trebuie să coordoneze acţiunile de căutare şi salvare pe amplasament pānă la preluarea comenzii de către serviciile specializate.

            (3) Titularul de autorizaţie trebuie să desemneze personalul calificat īn domeniile radioprotecţiei şi protecţiei fizice ce va asista serviciile specializate de salvare īn derularea operaţiunilor specifice.

 

CAPITOLUL VI

Managementul pregătirii pentru intervenţie

 

SECŢIUNEA 1

Obligaţiile titularului de autorizaţii

 

Art. 77. - (1) Titularul de autorizaţie are obligaţia de a menţine şi dezvolta sistemul propriu de pregătire pentru situaţii de urgenţă.

(2) Sistemul de pregătire pentru intervenţie trebuie descris īn planul de urgenţă pe amplasament, cu referire la:

a) organizarea sistemului de pregătire pentru intervenţie;

b) planuri şi proceduri;

c) asigurarea bazei materiale şi a suportului logistic;

d) perfecţionarea personalului de intervenţie;

e) derularea de exerciţii;

f) asigurarea calităţii īn procesul de planificare şi pregătire a intervenţiei.

Art. 78. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să aibă īn vedere, īn procesul de planificare şi pregătire a răspunsului pentru situaţii de urgenţă, implementarea īn situaţie de urgenţă a măsurilor urgente de protecţie pentru reducerea efectelor accidentului, pentru aducerea instalaţiei īntr-o stare stabilă şi sigură, reducerea potenţialului de eliberare a materialului radioactiv, limitarea consecinţelor īn cazul eliberărilor radioactive, evitarea dozelor de radiaţii suplimentare la personalul operator/de intervenţie, precum şi prevenirea apariţiei de efecte biologice deterministe severe la personalul operator/de intervenţie.

(2) Pentru īndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), titularul de autorizaţie trebuie să ia īn considerare următoarele aspecte:

a) acţiunile necesare de operare a instalaţiei;

b) cerinţele legate de informarea operaţională;

c) condiţiile de stres şi supraīncărcarea muncii pentru personalul operator;

d) acţiunile de răspuns la urgenţă īn instalaţie;

e) răspunsul personalului;

f) funcţionarea sistemelor, echipamentelor şi instrumentaţia instalaţie īn condiţii anormale şi de accident;

g) proceduri de operare a instalaţiei pentru toate tipurile de scenarii de tranzienţi şi accidente bază de proiect;

h) ghiduri de management al accidentelor īn afara bazei de proiect şi accidentelor severe.

Art. 79. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă īn planul de urgenţă pe amplasament elaborarea, īn perioada de planificare şi pregătire, de materiale informative pentru populaţie.

(2) Materialele informative trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:

a) informaţii de bază despre radioactivitate şi efectele radiaţiilor asupra organismului uman şi asupra mediului;

b) alte categorii de risc şi efectele acestora asupra populaţiei şi asupra mediului;

c) măsurile planificate de alarmare, protecţie şi acordarea de ajutor pentru populaţie īn situaţii de risc radiologie;

d) autorităţile responsabile cu implementarea măsurilor de protecţie pentru populaţie;

e) instrucţiuni pentru populaţie despre cum trebuie să acţioneze īn situaţie de urgenţă.

(3) Materialele informative trebuie revizuite periodic, cel puţin o dată la 3 ani de către titularul de autorizaţie, şi trebuie distribuite populaţiei din zona de planificare a măsurilor urgente.

            (4) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă īn planul de urgenţă pe amplasament modalităţi ca materialele informative să poată fi accesibile populaţiei īn orice moment.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea sistemului de pregătire şl planificare pentru Intervenţie

 

Art. 80. - (1) īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie desemnate structurile organizatorice şi poziţiile de conducere din structura proprie responsabile cu planificarea şi menţinerea pregătirii pentru intervenţie īn situaţie de urgenţă.

(2) Titularul de autorizaţie trebuie să nominalizeze poziţia responsabilă cu coordonarea acţiunilor de planificare şi pregătire a intervenţiei pe amplasament şi cu colaborarea cu autorităţile publice īn procesul de pregătire şi planificare a intervenţiei.

(3) Trebuie identificate şi declarate poziţiile din organizaţia proprie responsabile cu stabilirea de aranjamente şi protocoale de colaborare şi susţinere reciprocă īn situaţie de urgenţă, cu autorităţile publice locale, judeţene şi naţionale şi cu serviciile specializate de intervenţie.

(4) Protocoalele şi aranjamentele stabilite trebuie descrise īn planul de urgenţă pe amplasament sau anexate īn copie la acesta.

Art. 81. - (1) Pentru īndeplinirea atribuţiilor specifice planificării şi pregătirii pentru intervenţie īn situaţie de urgenţă, titularul de autorizaţie trebuie să repartizeze īn funcţii de conducere şi īn funcţii de execuţie personal calificat corespunzător.

            (2) Numărul de persoane prevăzut īn planul de urgenţă pentru fiecare tip de acţiune īn parte trebuie să fie suficient de mare pentru a īndeplini acţiunile specifice īn procesul de răspuns la urgenţă.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Planuri şi proceduri

 

Art. 82. - Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze, īn perioada de pregătire şi planificare, proceduri de urgenţă, programe, baze de date şi alte instrumente de lucru pentru utilizarea īn situaţie de urgenţă, necesare pentru īndeplinirea promptă şi eficientă a funcţiilor specifice de răspuns şi pentru toate activităţile planificate.

Art. 83. - Īn planul de urgenţă pe amplasament, funcţiile şi acţiunile specifice de intervenţie trebuie descrise īn termeni generali şi detaliate īn procedurile de urgenţă.

Art. 84. - (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie revizuit o dată la 4 ani, dacă nu apar schimbări importante care să necesite reevaluarea documentului mai repede de 4 ani.

(2) La revizia planului de urgenţă pe amplasament trebuie avute īn vedere şi remediate aspectele şi problemele identificate ca fiind greşite, incomplete sau nesatisfăcătoare şi se vor lua īn considerare şi aplica cele mai noi tehnici, cerinţe legislative īn vigoare, standarde şi recomandări la nivel internaţional, precum şi schimbările survenite īn condiţiile de operare a instalaţiei nucleare.

Art. 85. - (1) Procedurile de urgenţă, programele de calcul trebuie revizuite o dată la 2 ani sau ori de cāte ori este nevoie.

(2) La revizia documentelor trebuie luate īn considerare şi aplicate toate schimbările survenite de la ultima revizie şi se vor remedia defecţiunile şi problemele identificate īn timpul exerciţii lor de pregătire sau īn alte situaţii.

            (3) Listele cu date de contact cuprinse īn cadrul procedurilor de notificare trebuie revizuite la 6 luni sau mai repede, dacă apar schimbări importante.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Asigurarea bazei materiale şi a suportului logistic

 

Art. 86. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie baza materială şi suportul logistic īn planul de urgenţă pe amplasament.

(2) Titularul de autorizaţie trebuie să constituie şi să dezvolte permanent baza materială necesară pentru susţinerea intervenţiei īn situaţie de urgenţă: spaţii de lucru, dotări şi amenajări, echipamente, instrumente, sisteme de alarmă şi comunicaţii, materiale consumabile, documentaţie.

Art. 87. - (1) Camerele de control ale instalaţiei şi centrul de control la urgenţă de pe amplasament, precum şi toate celelalte spaţii destinate structurii de urgenţă trebuie să fie amenajate astfel īncāt desfăşurarea acţiunilor de intervenţie specifice scopului declarat să se realizeze īn maximă siguranţă posibilă.

(2) Rutele de acces īntre spaţiile amenajate trebuie să fie rapide, sigure şi corespunzător marcate.

(3) Camerele de comandă, precum şi centrul de control la urgenţă de pe amplasament trebuie să fie prevăzute cu sisteme de ventilaţie proprii şi sisteme de filtrare a aerului, pentru a fi operaţionale şi īn situaţii extreme, cum ar fi eliberarea unor mari cantităţi de material radioactiv īn incinta instalaţiei nucleare.

(4) Sistemele, instalaţiile şi echipamentele electrice trebuie să fie prevăzute cu sisteme de rezervă de producere a energiei electrice, pentru situaţii de īntrerupere a alimentării de la reţeaua naţională de electricitate.

Art. 88. - (1) Camerele de comandă, centrul de control la urgenţă de pe amplasament, precum şi toate celelalte spaţii destinate structurii de urgenţă trebuie echipate. Īn perioada de planificare şi pregătire, cu sisteme de alarmare şi comunicaţii redundante, cu echipamente, instrumente, materiale consumabile, documentaţie şi alte resurse materiale necesare pentru desfăşurarea īn bune condiţii a acţiunilor de intervenţie planificate a se desfăşura īn spaţiile respective,

(2) Dotarea cu resurse materiale şi sisteme de comunicaţii trebuie să fie adecvate scopului şi necesităţilor identificate īn procesul de planificare.

(3) Sistemele de comunicaţii proprii trebuie să fie compatibile cu sistemele de comunicaţii ale celorlalte organizaţii implicate īn răspunsul la urgenţă.

(4) Se vor īntocmi liste detaliate cu resursele materiale incluse īn procedurile de urgenţă şi īn rutinele de verificare a acestor resurse.

Art. 89. - (1) Pentru personalul de intervenţie pe amplasament şi pentru echipele de intervenţie īn teren, īn afara amplasamentului, titularul de autorizaţie are obligaţia să prevadă echipamente de comunicaţii de urgenţă, echipamente individuale de protecţie, echipamente de protecţie respiratorie, iodură de potasiu, dozimetre personale şi echipamente de măsurare a radiaţiilor, īn număr suficient de mare pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie.

(2) Echipamentele de comunicaţii, echipamentele individuale de protecţie, echipamentele de protecţie respiratorie, iodura de potasiu, dozimetrele personale şi echipamentele de măsurare a radiaţiilor trebuie menţinute īn stare de funcţionare, prin proceduri de rutină, pentru a putea fi utilizate īn orice moment.

(3) Depozitarea acestora se va face īn spaţii special amenajate, uşor accesibile īn situaţie de urgenţă.

(4) Pentru decontaminarea īn situaţii de urgenţă a personalului de intervenţie şi a echipamentelor trebuie prevăzute spaţii special destinate acestui scop.

Art. 90. - (1) īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie prevăzute responsabilităţile cu privire la aprovizionarea cu materiale consumabile necesare susţinerii intervenţiei şi la īntreţinerea īn stare de funcţionare a bazei materiale pentru intervenţie.

(2) Trebuie stabilite inspecţiile de rutină periodice şi tehnicile de verificare a echipamentelor şi instrumentelor de lucru prevăzute pentru intervenţie īn situaţie de urgenţă.

(3) Orice defecţiune sau anomalie īn funcţionarea sistemelor, echipamentelor şi instrumentelor, constatată īn timpul inspecţiilor de rutină, īn timpul verificărilor periodice sau īn orice alt mod, trebuie rapid remediată.

(4) Atunci cānd situaţia impune, se vor aduce corectări, īmbunătăţiri şi dezvoltări sistemelor care prezintă deficienţe sau anomalii īn funcţionare.

(5) Starea de funcţionare, precum şi uşurinţa īn utilizarea sistemelor, echipamentelor şi instrumentelor de lucru pentru situaţie de urgenţă trebuie testată şi īn cadrul exerciţiilor de simulare a unor situaţii de urgenţă.

Art. 91. - (1) Titularul de autorizaţie are responsabilitatea de a se dota, īn perioada de planificare şi pregătire a intervenţiei, cu sisteme automate de transfer de date īntre diferitele structuri de urgenţă proprii şi către autoritatea competentă.

(2) Sistemele de comunicaţii trebuie să fie redundante şi independente, pentru a preveni disfuncţionalităţi majore īn procesul de vehiculare a informaţiilor.

(3) īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie prevăzute responsabilităţile pentru īntreţinerea īn stare de funcţionare a sistemelor de comunicaţii şi transfer de date şi se vor descrie modul şi frecvenţa de testare a acestora.

            Art. 92. - Informaţiile cu privire la localizarea, capacitatea de operare şi starea de funcţionare a spaţiilor de lucru, sistemelor, echipamentelor, instrumentelor necesare īn intervenţie trebuie stocate īn baze de date şi trebuie revizuite periodic, īn funcţie de starea de fapt existentă īn instalaţie.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Perfecţionarea personalului operator

 

Art. 93. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să instruiască corespunzător personalul desemnat ca participant īn intervenţie, īn cadrul structurii de urgenţă, ca parte a procesului de pregătire pentru intervenţie.

(2) Instruirea personalului trebuie să se realizeze pentru funcţia specifică ce trebuie īndeplinită īn situaţie de urgenţă.

(3) Instruirea personalului se va face īnainte de a i se atribui responsabilităţile specifice funcţiei respective.

Art. 94. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să īntocmească anual planul de instruire şi perfecţionare a personalului angajat, care va cuprinde şi instruirea specifică pentru răspunsul la urgenţă.

(2) īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie desemnate poziţiile responsabile cu elaborarea şi punerea īn practică a planului de pregătire şi perfecţionare a personalului implicat īn răspunsul la situaţii de urgenţă.

Art. 95. - (1) Instruirea, perfecţionarea şi testarea personalului de intervenţie, precum şi a personalului contractor, suport īn intervenţie, trebuie făcută īn mod regulat.

(2) Acţiunile de pregătire şi perfecţionare a personalului trebuie să aibă ca scop remedierea acelor aspecte necorespunzătoare īn activitatea prestată, observate īn cadrul testărilor prin exerciţiile de urgenţă sau īn alte situaţii şi dezvoltarea şi īmbunătăţirea răspunsului individual la realizarea acţiunilor specifice alocate.

(3) La cursurile de perfecţionare vor participa atāt persoanele cu funcţii de execuţie, cāt şi persoanele cu funcţii de conducere din structura de urgenţă.

Art. 96. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să acorde sprijin autorităţilor publice pentru organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare īn domeniul radioprotectiei şi al pregătirii pentru situaţii de urgenţă pentru lucrătorii externi, membri ai serviciilor speciale de intervenţie, ai autorităţilor publice locale şi judeţene şi ai altor organizaţii cu responsabilităţi īn situaţii de urgenţă.

(2) Aranjamentele necesare īndeplinirii cerinţelor de la alin. (1) trebuie prevăzute īn planul anual de pregătire şi perfecţionare al titularului de autorizaţie.

            (3) Prevederile generale ale angajamentelor stabilite conform alin. (2) vor fi rezumate īn planul de urgenţă pe amplasament.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Derularea de exerciţii

 

Art. 97. - (1) Titularul de autorizaţie are obligaţia de a testa periodic atāt planul de urgenţă sau componente ale planului de urgenţă, cāt şi personalul desemnat ca participant īn intervenţie, ca parte a procesului de pregătire.

(2) Titularul de autorizaţie trebuie să ţină evidenţa persoanelor care participă la exerciţii şi trebuie să se asigure că toţi cei cu atribuţii īn caz de urgenţă sunt testaţi periodic.

Art. 98. - (1) īn planul de urgenţă pe amplasament trebuie descrisă componenţa organizatorică responsabilă cu organizarea exerciţiilor de urgenţă şi trebuie desemnate poziţiile responsabile cu coordonarea acţiunilor de planificare şi organizare a exerciţiilor pe amplasament.

(2) Titularul de autorizaţie trebuie să īntocmească anual lista cu exerciţiile ce urmează a fi organizate pe amplasament īn următoarele 12 luni şi să o transmită la CNCAN, spre informare, īn ultima luna din anul precedent.

(3) Exerciţiile trebuie să vizeze funcţiile specifice şi activităţile ce trebuie īndeplinite īn situaţie de urgenţă, testarea echipamentelor, instrumentelor şi spaţiilor de lucru destinate intervenţiei, testarea instrucţiunilor, procedurilor, ghidurilor şi codurilor de calcul destinate intervenţiei, testarea capabilităţii organizaţiei de a identifica deficienţe īn planificarea, pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei şi necesităţi de corectare/modificare/dezvoltare.

(4) Fiecare exerciţiu trebuie organizat pe baza unui plan īntocmit anterior.

(5) Planul exerciţiului trebuie să includă scopul şi obiectivele vizate, participanţii, scenariul, tehnicile de evaluare a performanţelor exerciţiului, precum şi fişe sau formulare de observare/evaluare.

(6) Planul exerciţiului nu trebuie distribuit participanţilor īnaintea sau īn timpul desfăşurării exerciţiului.

(7) Exerciţiile se pot organiza fie avānd data şi participanţii la exerciţiu anunţaţi īn prealabil şi cu scenariul exerciţiului necunoscut participanţilor, fie exerciţii neanunţate īn avans participanţilor.

Art. 99. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să organizeze anual un exerciţiu de urgenţă pe amplasament, cu activarea īntregii structuri de urgenţă.

(2) Exerciţiile anuale trebuie să acopere ca obiectiv testarea majorităţii funcţiilor de răspuns şi a activităţilor specifice de intervenţie.

(3) īn cadrul exerciţiilor anuale pe amplasament, titularul de autorizaţie trebuie să prevadă participarea serviciilor speciale de urgenţă, a autorităţilor publice şi a autorităţilor competente īn calitate de jucători, īn funcţie de specificul exerciţiului şi īn calitate de observatori; participarea acestora se va face īn conformitate cu protocoalele şi aranjamentele stabilite īn avans.

Art. 100. - Titularul de autorizaţie trebuie să organizeze trimestrial exerciţii de urgenţă pe amplasament, cu activarea uneia sau mai multor componente din structura de urgenţă proprie.

Art. 101. - O dată la 3-5 ani, titularul de autorizaţie trebuie să participe la un exerciţiu general de răspuns la urgenţă, alături de autorităţile publice locale, judeţene şi naţionale. Īn acest sens, titularul de autorizaţie are obligaţia de a sprijini autorităţile publice la elaborarea scenariului şi la pregătirea exerciţiului.

Art. 102. - Titularul de autorizaţie trebuie să organizeze, cu frecvenţă cel puţin lunară, teste de notificare şi comunicare cu autorităţile publice şi cu autoritatea competentă.

Art. 103. - (1) Fiecare din exerciţiile prevăzute la art. 99, 100 şi 101 trebuie finalizat cu īntocmirea unui raport de evaluare.

(2) Raportul de evaluare trebuie elaborat de către titularul de autorizaţie, pe baza fişelor de evaluare proprii, pe baza evaluărilor primite din partea celorlalte organizaţii participante la exerciţiu şi pe baza observaţiilor şi comentariilor primite de la observatorii exerciţiului.

(3) Raportul trebuie să conţină toate deficienţele, anomaliile şi problemele identificate īn realizarea funcţiilor şi activităţilor specifice de intervenţie testate.

Art. 104. - (1) Toate problemele identificate īn raportul de evaluare trebuie rezolvate īntr-o ordine şi īn termene corespunzătoare cu gravitatea celor constatate.

            `(2) Experienţa dobāndită şi propunerile participanţilor la exerciţiu trebuie colectate īn cadrul unor şedinţe de analiză postexerciţiu şi trebuie avute īn vedere ulterior la revizia procedurilor de urgenţă şi, după caz, la revizia planului de urgenţă pe amplasament.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Sistemul de management al calităţii īn procesul de pregătire a intervenţiei

 

Art. 105. - (1) īn procesul de pregătire şi planificare a intervenţiei, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească un sistem corespunzător de management al calităţii, īn acord cu standardele naţionale şi internaţionale.

(2) īn cadrul sistemului de management al calităţii trebuie prevăzute următoarele aspecte:

a) achiziţionarea de sisteme, echipamente, instrumente, sisteme de comunicaţii cu performanţe foarte bune īn funcţionare;

b) īntreţinerea sistemelor, echipamentelor şi instrumentelor īn stare foarte bună de funcţionare, testarea şi calibrarea periodică a acestora;

c) repararea/calibrarea rapidă a echipamentelor, sistemelor şi instrumentelor īn situaţie de urgenţă;

d) achiziţionarea de materiale consumabile de bună calitate şi verificarea termenului de garanţie al acestora īnainte de utilizare;

e) amenajarea cu materiale şi accesorii de calitate a spaţiilor destinate activităţilor de răspuns la urgenţă;

f) asigurarea unui program de control al metodelor de analiză şi măsurare pentru echipele de monitorizare īn teren şi pentru echipele de laborator, prin participarea la programe naţionale şi internaţionale de intercomparare pe diferite tipuri de analize şi diferite tipuri de probe;

g) revizia periodică a planurilor şi procedurilor de urgenţă;

h) revizia procedurilor şi instrucţiunilor de lucru pentru situaţii de urgenţă şi testarea periodică a acestora;

i) corectarea, īn cel mult la o lună de la apariţie, a deficienţelor grave identificate īn procedurile de urgenţă;

j) modificarea şi aducerea de īmbunătăţiri de importanţă secundară, īn cel mult 12 luni de la identificarea acestora;

            k) asigurarea controlului privind īnregistrările prevăzute la art. 75;

            l) asimilarea concluziilor rezultate din experienţa proprie, din exerciţiile derulate şi din experienţa altor titulari de autorizaţie.

 

CAPITOLUL VII

Anexele planului de urgenţă pe amplasament

 

Art. 106. - Titularul de autorizaţie trebuie să precizeze īn anexele planului de urgenţă pe amplasament cel puţin următoarele:

a) structura de urgenţă: descrierea structurii de urgenţă - autoritate, responsabilităţi, capabilităţi şi resurse īn situaţie de urgenţă;

b) protocoale: lista organizaţiilor cu care titularul de autorizaţie are īncheiate protocoale şi aranjamente;

c) hărţi şi diagrame: se vor prezenta hărţi cu zonele de planificare de urgenţă, zonele de adunare, zonele de adăpostiră, căile de acces şi punctele de prelevare a diferitelor tipuri de probe, alte locaţii de urgenţă, zone cu potenţiale pericole etc.;

d) sistemul de clasificare a urgenţei: descrierea sistemului de clasificare a urgenţelor;

e) măsuri şi acţiuni de protecţie: descrierea măsurilor şi acţiunilor de protecţie ce trebuie implementate pe amplasament şi īn afara amplasamentului;

f) resurse: lista resurselor ce sunt necesare pentru implementarea planului de intervenţie pe amplasament, inclusiv

cele care pot fi oferite de către autorităţile locale şi naţionale sau alte organizaţii externe;

            g) documentaţia-suport: lista tuturor documentelor relevante pentru implementarea şi asigurarea aplicabilităţii planului de urgenţă pe amplasament.

 

CAPITOLUL VIII

Controlul de reglementare

 

Art. 107. - Documentaţia-suport la cererea de autorizare a funcţionării instalaţiei nucleare trebuie să prezinte modul īn care au fost implementate cerinţele prezentei reglementări.

Art. 108. - (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie transmis la CNCAN pentru aprobare.

(2) Procedurile de urgenţă trebuie transmise la CNCAN spre informare.

(3) După orice revizuire, planul de urgenţă va fi īnaintat la CNCAN pentru aprobare.

            (4) După orice revizuire, procedurile de urgenţă vor fi īnaintate la CNCAN pentru informare.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 109. - Anexa face parte integrantă din prezenta reglementare.

 

ANEXĂ

la norme

 

Categorii de planificare şi activităţi nucleare asociate

 

Categoria de planificare

Activităţi nucleare asociate

I

Instalaţii, cum sunt centralele nuclearo-electrice, pentru care se postulează evenimente pe amplasament (inclusiv evenimente cu probabilitate foarte mică de apariţie) ce pot avea consecinţe radiologice foarte severe īn afara amplasamentului instalaţiei nucleare sau pentru care astfel de evenimente s-au produs īn instalaţii nucleare similare

II

Instalaţii, cum sunt anumite tipuri de reactoare de cercetare şi reactoare demonstrative, pentru care se postulează evenimente pe amplasament ce pot conduce la doze de radiaţii īn afara amplasamentului care să justifice luarea de măsuri urgente de protecţie pentru populaţie, īn conformitate cu prevederile Normelor republicane privind pregătirea, planificarea şi implementarea intervenţiei īn caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, sau pentru care astfel de evenimente s-au produs īn instalaţii nucleare similare. Categoria de planificare II exclude instalaţiile nucleare prevăzute la categoria de planificare L

III

Instalaţii, cum sunt iradiatoarele industriale, pentru care se postulează evenimente pe amplasament ce pot conduce la doze de radiaţii sau niveluri de contaminare radioactivă care să justifice luarea de măsuri urgente de protecţie pe amplasament sau pentru care astfel de evenimente s-au produs īn instalaţii nucleare similare. Categoria de planificare III exclude instalaţiile nucleare prevăzute la categoria de planificare I sau II.

IV

Activităţi din domeniul nuclear ce pot conduce la o urgenţă radiologică care să justifice luarea de măsuri urgente de protecţie īntr-o locaţie necunoscută dinainte. Sunt incluse īn această categorie activităţi neautorizate cu surse radioactive periculoase obţinute prin trafic ilicit, transportul autorizat de surse radioactive periculoase, precum şi activităţi autorizate cu surse radioactive periculoase mobile, cum sunt sursele de radiografiere industriale sau sateliţii alimentaţi cu energie nucleară. Categoria de planificare IV reprezintă nivelul minim de risc ce trebuie considerat pentru activităţile ce pot conduce la o urgenţă radiologică.

V

Activităţi ce nu implică īn mod normal surse de radiaţii ionizante, dar care sunt legate de procesul de producţie şi distribuţie pe piaţă a produselor alimentare cu probabilitate mare de contaminare radioactivă, la valori ce impun măsuri restrictive de consum, ca urmare a evenimentelor de tipul celor prevăzute la categoriile I, II sau IV, la instalaţii pe teritoriul naţional ori la instalaţii situate pe teritoriul altui stat

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate īn procesul de evaluare şi a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor īn Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. N.B. 2.748 din 9 mai 2014 al Direcţiei monitorizare şi evaluare īn sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

īn temeiul art. 7 din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate īn procesul de evaluare şi a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor  au neincluderea medicamentelor īn Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 339 din 10 iunie 2013, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 mai 2014.

Nr. 519.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind sesiunea specială de evaluare naţională 2014 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale lărgite de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

Īn temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.924/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a īn anul şcolar 2013-2014,

īn baza prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se aprobă calendarul de desfăşurare a sesiunii speciale de evaluare naţională 2014 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale lărgite de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale. Calendarul este cuprins īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sesiunea specială de evaluare naţională 2014 se desfăşoară īn conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a īn anul şcolar 2010-2011, prevăzută īn anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a īn anul şcolar 2010-2011, īn vigoare şi pentru anul şcolar 2013-2014, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.924/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a īn anul şcolar 2013- 2014.

Art. 3. - Lista nominală a absolvenţilor clasei a VIII-a, īn anul şcolar 2013-2014, care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare, avizată de directorul general al Direcţiei generale educaţie şi īnvăţare pe tot parcursul vieţii, şi lista nominală a elevilor clasei a VIII-a, din anul şcolar 2013-2014, care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile sportive internaţionale, avizată de directorul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, sunt aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale 2014.

Art. 4. - Sesiunea specială de evaluare naţională 2014 se desfăşoară īn municipiul Bucureşti. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nominalizează unităţile de īnvăţămānt - centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2014.

Art. 5. - Comisiile pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2014 se numesc de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform metodologiei īn vigoare.

Art. 6. - Direcţia generală educaţie şi īnvăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală īnvăţămānt īn limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conducerea unităţilor de īnvăţămānt nominalizate drept centru de examen, respectiv centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2014 duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 7 mai 2014.

Nr. 3.403.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE

a sesiunii speciale de evaluare naţională 2014

 

10 iunie 2014

Īnscrierea la sesiunea specială a evaluării naţionale

11 iunie 2014

Limba şi literatura romānă - probă scrisă

12 iunie 2014

Matematica - probă scrisă

13 iunie 2014

Limba şi literatura maternă - probă scrisă

13 iunie 2014

Afişarea rezultatelor (pānă la ora 18)

13 iunie 2014

Depunerea contestaţiilor (orele 18-20)

16 iunie 2014

Rezolvarea contestaţiilor

16 iunie 2014

Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.