MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 342/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 342         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 9 mai 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            359. - Hotărāre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            85. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi īncasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale īn vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara”

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 5 alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 1.70672008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara”,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii “Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara”, potrivit hărţii topografice prevăzute īn anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000- km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara”, expropriator fiind statul romān reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - S.A.

(2) Lista cuprinzānd imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Aţei, Axente Sever, Brateiu, Copşa Mică, Dumbrăveni, Hoghilag, Lasiea, Mediaş, Şeica Mare, Slimnic, Şura Mare, Tārnava, judeţul Sibiu, Daneş, Sighişoara, judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara”, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Aţei, Axente Sever, Brateiu, Copşa Mică, Dumbrăveni, Hoghilag, Laslea, Mediaş, Şeica Mare, Slimnic, Şura Mare, Tārnava, judeţul Sibiu, Daneş, Sighişoara, judeţul Mureş, sunt īn cuantum total de 219 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, īn limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

Art. 4. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - S.A., răspunde de realitatea datelor īnscrise īn lista cuprinzānd imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivul de investiţii, de corectitudinea datelor īnscrise īn documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, īn conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărāri.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, īn termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, īntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, īn vederea efectuării despăgubirilor īn cadrul procedurilor de expropriere, īn condiţiile legii.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 359.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzānd imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică: “Proiect VI de reabilitare drum, proprietate privată”

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Categoria de folosinţă

Numărul cadastral.

(număr topo)

Numărul cărţii funciare/

Titlul de proprietate

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

P

718

 

2380

1.951,60

2

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

P

756/1/1

 

1543

1.265,26

3

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

P

756/1/2

 

457

374,74

4

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

A

3141/2/4

 

368

599,84

5

Sibiu

Şura Mare

Popa Samuilă

A

3141/2/1

 

824

1.343,12

6

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

Tf

3141/2/3

 

170

321,30

7

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

P

3141/2/17

 

206

168,92

8

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

P

795

 

1473

1.207,86

9

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

P

798

 

178

145,96

10

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

Pd

805

 

2689

6,346,04

11

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

Pd

803

 

507

1.196,52

12

Sibiu

Şura Mare

Stancu Istina

A

977/14

 

21

34,23

13

Sibiu

Şura Mare

Lăcău Ioan

A

977/13

 

9

14,67

14

Sibiu

Şura Mare

Luca Ioan

A

977/12

 

11

17,93

15

Sibiu

Şura Mare

Motan Paraschiva

A

977/11

 

9

14,67

16

Sibiu

Şura Mare

Dragomir Maria

A

977/10

 

9

14,67

17

Sibiu

Şura Mare

Marin Maria

A

977/9

 

5

8,15

18

Sibiu

Şura Mare

Marin Gheorghe

A

977/8

 

23

37,49

19

Sibiu

Şura Mare

Marin Iancu, Lăcău Ana, Vulcan Aurel, Marin D-tru, Vulcan Dorel

A

977/7

 

46

74,98

20

Sibiu

Şura Mare

Marin Iancu

A

977/6

 

22

35,36

21

Sibiu

Şura Mare

Făgărăşan P. Maria, Marin P. Nicolae, Hanga P. Paraschiva, Marin P. Vasile, Marin Paraschiva

A

977/5

 

20

32,60

22

Sibiu

Şura Mare

Savu Ioan

A

977/2

 

16

26,08

23

Sibiu

Şura Mare

Mordăşan Ioan, Mordăşan Maria

A

977/1

 

110

179.30

24

Sibiu

Şura Mare

Vintilă Elisabeta

F

404

 

11

9.02

25

Sibiu

Şura Mare

Stancu Ioan, Stancu Anica, Stancu Cornel

Tf

402

 

59

111.51

26

Sibiu

Şura Mare

Niţu Bucur, Irimescu Maria, Niţu Ioan, Borbel Irina

A

400/1

 

24

39,12

27

Sibiu

Şura Mare

Codrea Vasile, Codrea Ioan, Dinu Ana

A

400/2

 

24

39,12

28

Sibiu

Şura Mare

Codrea Vasile

A

400/3

 

13

21,19

29

Sibiu

Sura Mare

Schwartz Susana

A

400/4

 

105

171,15

30

Sibiu

Sura Mare

Fălămas Elena

A

400/5

 

7

11,41

31

Sibiu

Şura Mare

S.C. Zacaria Imobiliaria S.R.L

F

395

 

57

46,74

32

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

Nrv

82

 

869

208,56

33

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

P

76/1

 

615

504,30

34

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

P

76/8

 

1273

1.043,86

35

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

Nrv

77

 

42

10,08

36

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

A

76/7

 

356

580,28

37

Sibiu

Şura Mare

Gānţilă Sorin, Gānţilă Nicolae, Gānţilā Victoria

A

76/4/57/2

 

16

26,08

38

Sibiu

Şura Mare

Deszi Antai, Deszi Mariana

A

76/4/58/3

 

4

6,52

39

Sibiu

Şura Mare

Boeru Virgil, Boeru Marioara

A

76/4/58/2/1

 

26

42,38

40

Sibiu

Şura Mare

Cinca Gertrude, Adam Regina, Fechete Monica, Gross Maria

A

76/4/58/1

 

40

65,20

41

Sibiu

Şura Mare

Stoica Ilie, Stoica Ioan, Stoica I. Elena

A

76/4/56

 

44

71,72

42

Sibiu

Şura Mare

Stoica Ilie, Stoica Ioan, Stoica I. Elena

A

76/4/55

 

166

270,58

43

Sibiu

Şura Mare

Cārstea Zamfir, Cārstea Elena-Livia

A

76/4/54

 

197

321,11

44

Sibiu

Şura Mare

Man Luca

A

76/4/53

 

612

997,56

45

Sibiu

Şura Mare

Primăria Şura Mare

Pd

75

 

1546

3648,56

46

Sibiu

Şura Mare

Chintă Iudita

A

72/1/1

 

350

570,50

47

Sibiu

Şura Mare

Avram Nicolae, Avram Rodica

A

72/1/2

 

254

414,02

48

Sibiu

Şura Mare

Avram Nicolae, Avram Rodica

A

72/20/1

 

690

1 124,70

49

Sibiu

Şura Mare

Avram Nicolae, Avram Rodica

A

72/20/2

 

892

1.453,96

 

50

Sibiu

Şura Mare

Avram Nicolae, Avram Rodica

Lv

71/1

 

307

500,41

51

Sibiu

Şura Mare

Barză Petru

Lv

98/1

 

249

405,87

52

Sibiu

Slimnic

Thal Thomas, Hallmen Martin

Lv

4853/8

 

41

25,01

53

Sibiu

Slimnic

Zdricu Nicolae

A

4855/12

 

13

7,93

54

Sibiu

Slimnic

Parohia Ortodoxă Slimnic

Tf

3511

 

283

220,74

55

Sibiu

Slimnic

Parohia Ortodoxă Slimnic

F

3509

 

147

45,57

56

Sibiu

Slimnic

Parohia Ortodoxă Slimnic

Tf

3527

 

23

17,94

57

Sibiu

Slimnic

Rosch. Laurenţiu

A

3558/2

 

40

24.40

58

Sibiu

Slimnic

Bobeş Nicolae

Tf

3551

 

27

21,06

59

Sibiu

Slimnic

Bobeş Nicolae

Tf

3554

 

204

159,12

60

Sibiu

Slimnic

Surean Ioan

A

3558/9

 

354

215,94

61

Sibiu

Slimnic

Bobeş Nicolae

Tf

3555

 

46

35,88

62

Sibiu

Slimnic

Stīngu Cornel, Negrilă Livia, Vlad Maria, Stīngu Ioan, Stīngu Aron

A

3558/4

 

229

139,69

63

Sibiu

Slimnic

Duţi Floarea, Piţu Maria, Duţi Constantin, Dima Ruxandra, Duţi Elena

A

3584/2

 

34

20,74

64

Sibiu

Slimnic

Nan Nicolae

A

3584/1

 

30

18,30

65

Sibiu

Slimnic

Vintilă Maria

A

3558/2

 

29

17,69

66

Sibiu

Slimnic

Popescu Lisabeta, Stāngu Nicolae, Barac Leontina, Stāngu Nicolae

A

3588/1

 

60

36,60

67

Sibiu

Slimnic

Primăria Slimnic Primăria Slimnic

Pd

3596

 

412

403,76

68

Sibiu

Slimnic

 

A

3595

 

13

7,93

69

Sibiu

Slimnic

Primăria Slimnic

Pd

3608/1

 

471

461,58

70

Sibiu

Slimnic

Şoroştinean Virgil

P

3608/2

 

5

1,55

71

Sibiu

Slimnic

Şoroştinean Virgil

P

3604/2

 

23

7,13

72

Sibiu

Slimnic

Primăria Slimnic

Pd

3604/1

 

998

978,04

73

Sibiu

Slimnic

Vintilă Ana, Vintilă Ioan

P

1243

 

303

93,93

74

Sibiu

Slimnic

Frăţilă Ioan, Frăţilă Maria

A

1252/2

 

32

19,52

75

Sibiu

Slimnic

Popa Mie, Popa Gheorghe, Popa Dumitru, Muntean Elena, Roman Mana

A

1252/1

 

225

137,25

76

Sibiu

Slimnic

Nistor Dumitru

F

1140/2

 

11

3,41

77

Sibiu

Slimnic

Baran Maria

Nrp

1139/1

 

25

2,25

78

Sibiu

Slimnic

Turuc Leontina, Turuc Ilie

Nrp

1136/1

 

7

0,63

79

Sibiu

Slimnic

Văcar Dumitru, Văcar Nicolae

A

615/52

 

42

25,62

80

Sibiu

Slimnic

Muntean Paraschiva, Muntean Ilie, Mazilu Voichită

A

615/51

 

36

21,96

81

Sibiu

Slimnic

Martin Vasile

A

615/50

 

26

15,86

82

Sibiu

Slimnic

Proprietar particular

A

615/49

 

17

10,37

83

Sibiu

Slimnic

Proprietar particular

A

615/48

 

5

3,05

84

Sibiu

Slimnic

Dragotă Nicolae, Dragotă Maria

A

615/46

 

4

2,44

85

Sibiu

Slimnic

Lupe Victoria. Amnăşan Pavel

A

615/39

 

3

1.83

86

Sibiu

Slimnic

Ţărean Maria, Micu Otilie, Ţărean Valeriu, Ţărean Ilie

A

615/38

 

8

4,88

87

Sibiu

Slimnic

Şoroştinean Ştefan

A

615/37

 

10

6,10

88

Sibiu

Slimnic

Voina Ioan, Voina Ana

A

615/36

 

10

6.10

89

Sibiu

Slimnic

Ţărean Ioan, Ţărean Ana

A

615/35

 

8

4.S8

90

Sibiu

Slimnic

Muntean Ilie

A

615/34

 

7

4,27

91

Sibiu

Slimnic

Morariu Silvia, Morariu Ilie

A

615/33

 

6

3.66

92

Sibiu

Slimnic

Morar Ana, Stoia Ioan, Stoia Maria

A

615/32

 

6

3.66

93

Sibiu

Slimnic

Borbel Nicolae, Borbel Sofia

A

615/31

 

6

3,66

94

Sibiu

Slimnic

Muntean Maria, Păcurar Maria

A

615/30

 

8

4.88

95

Sibiu

Slimnic

Bleoca Ioan, Bleoca Virginia

A

615/29

 

12

7,32

96

Sibiu

Slimnic

Dragotă Nicolae, Dragotă Maria

A

615/28

 

17

10,37

97

Sibiu

Slimnic

Dragotă Ioan

A

615/27

 

12

7,32

98

Sibiu

Slimnic

Radu Mihai, Radu Ioan, Amnăşan Maria

A

615/26

 

12

7,32

99

Sibiu

Slimnic

Sărac Ioan, Sărac Silvia

A

615/25

 

13

7,93

 

100

Sibiu

Slimnic

Barboş Nicolae, Barboş Ana

A

615/24

 

14

8,54

101

Sibiu

Slimnic

Flutur Gheorghe

A

615/23

 

14

8,54

102

Sibiu

Slimnic

Flutur Cornelia, Cosa Cornel

A

615/21

 

14

8,54

103

Sibiu

Slimnic

Belescu Ştefan. Belescu Ana

A

615/20

 

16

9,76

104

Sibiu

Slimnic

Şerb Victoria, Şerb Aurel

A

615/19

 

15

9,15

105

Sibiu

Slimnic

Ienciu Gheorghe

A

615/18

 

12

7,32

106

Sibiu

Slimnic

Şoroştinean Ana, Şoroştinean Augustin

A

615/17

 

10

6,10

107

Sibiu

Slimnic

Radu Vasile, Radu Ioan

A

615/16

 

8

4,88

108

Sibiu

Slimnic

Piţu Elisabeta, Bāran Nicolae, Sārbu Lucreţia

A

615/15

 

9

5,49

109

Sibiu

Slimnic

Ienciu Şt. Maria Neagos

A

615/14

 

10

6,10

110

Sibiu

Slimnic

Maria, Tatu Ioan, Tatu Elena

A

615/13

 

12

7,32

111

Sibiu

Slimnic

Morar Pavel, Morar Susana Flutur Cornelia, Cosa Cornel,

A

615/11

 

14

8,54

112

Sibiu

Slimnic

Cosa Nicolae, Cosa Valeriu, Cosa Maria, Cosa Ilie, Cosa Ioan, Cosa Dorin, Cosa Octavian

A

615/10

 

12

7,32

113

Sibiu

Slimnic

Şoanea Luca, Şoanea Iozefina

A

615/9

 

11

6,71

114

Sibiu

Slimnic

Welther Mihai, Welther Agneta

A

615/8

 

13

7,93

115

Sibiu

Slimnic

Tatu Nicolae, Tatu Ana

A

615/7

 

15

9,15

116

Sibiu

Slimnic

Cora Ioan, Cora Ana

A

615/6

 

13

7,93

117

Sibiu

Slimnic

Morar Maria Morar Constantin

A

615/5

 

12

7,32

118

Sibiu

Slimnic

Badiu Ioan, Dragotă Elena, Badiu Ilie

A

615/4

 

12

7,32

119

Sibiu

Slimnic

Şoroştinean Maria, Ţărean Vasile

A

615/3

 

12

7,32

120

Sibiu

Slimnic

Vintilă Ana, Vintilă Ioan

A

615/2

 

12

7,32

121

Sibiu

Slimnic

Suciu Ioan

A

615/1

 

12

7,32

122

Sibiu

Slimnic

Bucur Vasile

A

673/1

 

21

12,81

123

Sibiu

Slimnic

Matiş Traian

A

673/2

 

55

33,55

124

Sibiu

Slimnic

Şoroştinean Veronica, Şoroştinean Ioan

A

673/3

 

68

41,48

125

Sibiu

Slimnic

Borţan Ilie

A

673/4

 

68

41,48

126

Sibiu

Slimnic

Bleoca Savu

A

673/6

 

58

35,38

127

Sibiu

Slimnic

Popa Constantin, Popa Ioan, Popa Mircea

A

673/8

 

67

40.87

128

Sibiu

Slimnic

Bobeş Maria, Bobes Ioan

A

673/9

 

82

50,02

129

Sibiu

Slimnic

Muntean Ioan, Muntean Cornelia

A

673/10

 

100

61,00

130

Sibiu

Slimnic

Hārsan Ana, Hārsan Aurel

A

673/11

 

105

64,05

131

Sibiu

Slimnic

Cora Ioan, Cora Ana

A

673/12

 

66

40,26

132

Sibiu

Slimnic

Aldean Gheorghe

A

673/13

 

79

48,19

133

Sibiu

Slimnic

Hihn Minai

A

673/14

 

87

53,07

134

Sibiu

Slimnic

Nicula Visalon

A

757

 

175

106,75

135

Sibiu

Slimnic

Marinescu Sabina, Tatu Ana,Tatu Silvia, Vasilescu Otilia, Bobeş Maria, Tatu Nicolae

A

762/3

 

5

3,05

136

Sibiu

Slimnic

Varga Maria

A

762/2/1

 

149

90,89

137

Sibiu

Slimnic

Varga Maria

A

762/2/2

 

141

86,01

138

Sibiu

Slimnic

Sărac Lucreţia, Dădīrlat Lucreţia, Sărac Nicolae, Sărac Elena, Sărac Achim, Sărac Octavian

A

762/1

 

101

61,61

139

Sibiu

Slimnic

Sărac Lucreţia, Dădīrlat Lucreţia, Sărac Nicolae, Sărac Elena, Sărac Achim. Sărac Octavian

A

764

 

137

83,57

140

Sibiu

Slimnic

Tănase Aurelian, Lucaciu Ariton

A

768/20

 

22

13,42

141

Sibiu

Slimnic

Proprietar particular

A

768.. 18

 

8

4.88

142

Sibiu

Slimnic

Sărac Vasile

A

768/17

 

12

7,32

143

Sibiu

Slimnic

Tatu Paraschiva,Tatu Ioan

A

768/16

 

34

20,74

144

Sibiu

Slimnic

Barboş Achim, Barboş Ana

A

768/15

 

15

9,15

145

Sibiu

Slimnic

Şerb Nicolae, Şerb Lucreţia

A

768/14

 

15

9,15

146

Sibiu

Slimnic

Bancea Marius, Oancea Nicolae

A

768/13

 

134

81.74

147

Sibiu

Slimnic

Badiu Dumitru, Badiu Vasile, Badiu Aurel, Badiu Maria, Badiu Ioan

A

768/12

 

160

97,60

148

Sibiu

Slimnic

Mate Karoly

A

768/11

 

182

111,02

149

Sibiu

Slimnic

Cosman Ioan, Cosman Letiţia

A

768/10

 

17

10,37

 

150

Sibiu

Slimnic

Cosman Ana, Cosman Octavian

A

768/9

 

19

11,59

151

Sibiu

Slimnic

Novac Ilie, Novac Remus

A

768/8

 

81

49,41

152

Sibiu

Slimnic

Popenta Ioan

A

768/7

 

17

10,37

153

Sibiu

Slimnic

Stănilă Achim, Stănilă Paraschiva

A

768/6

 

16

9,76

154

Sibiu

Slimnic

Badiu Maria Badiu Vasile

A

768/5

 

16

9,76

155

Sibiu

Slimnic

Hilca Gheorghe

A

768/4

 

16

9,76

156

Sibiu

SI imn ic

Căzilă Anita, Căzilă Marioara, Căzilă Lazăr, Căzilă Elena

A

768/1

 

314

191,54

157

Sibiu

Slimnic

Leicu Lucreţia, Leicu Mihai Mircea

A

489

 

534

325,74

158

Sibiu

Slimnic

Primăria Slimnic Hihn Ecaterina, Seiler Ana,

F

492/3

 

18

5,58

159

Sibiu

Slimnic

Vulcu Ecaterina, Hihn Andreas, Hihn Ana

F

495

 

339

105,09

160

Sibiu

Slimnic

Bleoca Mafteiu, Bleoca Nicolae

A

501

 

23

14,03

161

Sibiu

Slimnic

Cernica Dumitru, Cernica Elena

A

552/1/1

 

58

35,38

162

Sibiu

Slimnic

Vinti Genade Dumitru, Fleschin Ioan, Vasile Liviu, Vinţi Paraschiva, Fleschin Cornel, Dragotă Aurelia, Mateiu Marioara

A

552/1/2

 

41

25,01

163

Sibiu

Slimnic

Popa Ioan, Tatu Romul

A

552/1/3/1

 

424

258,64

164

Sibiu

Slimnic

Ciorogar Victor, Băran Maria, Doda Ana, Niţu Gheorghe

A

609/1/42

 

13

7,93

165

Sibiu

Slimnic

Sīrbu Emilian, Duţi Martin

A

609/1/41

 

246

150,06

166

Sibiu

Slimnic

Bausmerth Laurenţiu

A

609/1/40

 

50

30,50

167

Sibiu

Slimnic

Novac Elisabeta, Novac Elena, Lupu Ana, Novac Marioara, Novac Crenus, Ivan Minerva

A

613/8

 

23

14,03

168

Sibiu

Slimnic

Creţu Ioan

A

613/7

 

129

78,69

169

Sibiu

Slimnic

Hihn Lorenz

A

613/5

 

288

175,68

170

Sibiu

Slimnic

Badiu Ioan, Dragotă Elena. Badiu Ilie

A

613/3

 

330

201,30

171

Sibiu

Slimnic

Vintilă Ana, Vintilă Ioan

A

613/1

 

368

22448

172

Sibiu

Slimnic

Bleoca Virginia, Bleoca Ioan

A

582/98

 

768

46848

173

Sibiu

Slimnic

Drothler Cristian

F

577

 

129

39,99

174

Sibiu

Slimnic

Cosa Octavian, Cosa Ioan, Cosa Nichifor, Cosa Maria, Cosa Gheorghe, Cosa Ana

F

1255

 

5

1,55

175

Sibiu

Slimnic

Bleoca Ana, Negrea Ioan

A

1260/26

 

19

11,59

176

Sibiu

Slimnic

Cosa Elisabeta, Cosa Octavian

A

1260/25

 

6

3,66

177

Sibiu

Slimnic

Bobeş Miron, Bobeş Paraschiva

A

1260/24

 

22

13,42

178

Sibiu

Slimnic

Bobeş Nicolae

A

1260/23/2

 

15

9,15

179

Sibiu

Slimnic

Primăria Slimnic

Tf

1256

 

603

470,34

180

Sibiu

Slimnic

Muntean Maria, Vecerdea Elena, Morar Silvia, Muntea Gheorghe, Muntean Ştefan, Ţiţonea Victoria

Tf

1258/1

 

214

166,92

181

Sibiu

Slimnic

Răşineanu Sofia, Bodi Ştefan

P

1720/1

 

1116

345,96

182

Sibiu

Slimnic

Răşineanu Sofia, Bodi Ştefan

Tf

1719

 

236

184,08

183

Sibiu

Slimnic

Vintiiă Ioan, Vintiiă Ana

P

1720/2

 

1532

474,92

184

Sibiu

Slimnic

Ţărean Ana, Ţărean Ioan

P

1722/1

 

207

64,17

185

Sibiu

Slimnic

Gorcea Dumitru

P

3503

 

80

24,80

186

Sibiu

Slimnic

Popescu Lisabeta, Stīngu Nicolae, Barac Leontina

A

3507/3

 

825

503,25

187

Sibiu

Slimnic

Popescu Lisabeta, Stīngu Nicolae, Barac Leontina

A

3507/1

 

69

42,09

188

Sibiu

Slimnic

Bobeş Nicolae

A

3492

 

231

140,91

189

Sibiu

Slimnic

Stīngu Aron, Stīngu Ana

A

3488

 

87

53,07

190

Sibiu

Slimnic

Stangu Nicolae

A

3488/2

 

8

4,88

191

Sibiu

Slimnic

Tatu Miron

A

4896/1

 

560

341,60

192

Sibiu

Slimnic

Blaga Ovidiu Simion, Patroi Adriana Felicia

A

4896/2

 

283

172,63

193

Sibiu

Slimnic

Birghiş Maria, Birghiş Nicolae

A

4896/3

 

6

3,66

194

Sibiu

Slimnic

Şoanea Simion, Micu Maria

A

4896/5

 

39

23,79

195

Sibiu

Slimnic

Tatu Ioan

A

4896/6

 

154

93,94

196

Sibiu

Slimnic

Cinezan Maria

A

4893

 

363

221,43

197

Sibiu

Slimnic

Tatu Ioan

Tf

4892

 

28

21,84

198

Sibiu

Şeica Mare

Faloba Gheorghe

A

2496/25

 

100

61,00

199

Sibiu

Şeica Mare

Vintila Vasile

F

2282

 

200

62,00

 

200

Sibiu

Şeica Mare

Bazila Cornelia

A

2269

 

1290

786,90

201

Sibiu

Şeica Mare

Căzilă Maria

A

2255/7

466/54

374

228,14

202

Sibiu

Şeica Mare

Bucur Dumitru

A

2255/1

200/54

17

10,37

203

Sibiu

Şeica Mare

Rotar Nicolae

A

1769/19

528/54

32

19,52

204

Sibiu

Şeica Mare

Bucur Teodor

A

1769/17

301/54

10

6,10

205

Sibiu

Şeica Mare

Cuciurean Letiţia

A

1769/16

587/54

14

8,54

206

Sibiu

Şeica Mare

Turloiu Anişoara

A

1769/15

588/54

18

10,98

207

Sibiu

Şeica Mare

Blotor Dumitru

A

1769/14

189/54

14

8,54

208

Sibiu

Şeica Mare

Cristea Ana

A

1769/13

882/54

21

12,81

209

Sibiu

Şeica Mare

Socol Ioan

A

1769/12

95/54

90

54,90

210

Sibiu

Şeica Mare

Ciocănea Emil

A

1769/4

 

268

16348

211

Sibiu

Şeica Mare

Visa Maria

A

1769/3

426/54

145

88,45

212

Sibiu

Şeica Mare

Novac Aurica, Goia Dumitru, Anghita Ilie, Stoia Andrei

F

1762

 

318

98,58

213

Sibiu

Şeica Mare

Bucur Ioan

A

55/1

39/54

14

8,54

214

Sibiu

Şeica Mare

Orlandea Mihai

A

54/1

108/54

17

10,37

215

Sibiu

Şeica Mare

Marian Maria

A

73/53

155/54

13

7,93

216

Sibiu

Şeica Mare

Mărculeţiu Vasile

A

73/52

116/54

5

3,05

217

Sibiu

Şeica Mare

Blotor Maria

A

73/48

432/54

10

6,10

218

Sibiu

Şeica Mare

Macavei Romulus, Macavei Gheorghe

A

73/46

167/54

23

14,03

219

Sibiu

Şeica Mare

Sălcudean Maria

A

73/4

123/54

4

2,44

220

Sibiu

Şeica Mare

Cuciurean Letiţia

A

73/3

587/54

11

6,71

221

Sibiu

Şeica Mare

Şerb Nicolae

A

73/1

877/54

7

4;27

222

Sibiu

Şeica Mare

Blezu Roman

A

65/10

2218/54

57

34,77

223

Sibiu

Şeica Mare

Blezu Roman

A

65/9

2218/54

188

114,68

224

Sibiu

Şeica Mare

Micu Aurel

A

65/8

2221/54

55

33,55

225

Sibiu

Şeica Mare

Coţufan Dumitru

A

65/7

2298/54

23

14,03

226

Sibiu

Şeica Mare

Coţufan Dumitru

A

65/6

2016/54

47

28,67

227

Sibiu

Şeica Mare

Rotar Dumitru

A

65/5

2078/54

98

59,78

228

Sibiu

Şeica Mare

Novac Aron

A

65/4

2011/54

85

51,85

229

Sibiu

Şeica Mare

Blotor Ilie

A

65/3

2080/54

99

60,39

230

Sibiu

Şeica Mare

Marian Ana

A

65/2

2060/54

88

53,68

231

Sibiu

Şeica Mare

Novac Eugen

A

65/1

2066754

79

48,19

232

Sibiu

Şeica Mare

Dragotă Dumitru

F

13

2023/54

15

4,65

233

Sibiu

Şeica Mare

Dragotă Dumitru

A

23/2

2023/54

149

90,89

234

Sibiu

Şeica Mare

Filip Iosefina

A

23/3

2012/54

167

101,87

235

Sibiu

Şeica Mare

Ignat Dumitru

A

23/6

2070/54

223

136,03

236

Sibiu

Şeica Mare

Frăţilă Aurel Dorin

A

23/7

2062/54

439

267,79

237

Sibiu

Şeica Mare

Fraţilă Aurel Dorin

A

23/10

2036/54

327

199,47

238

Sibiu

Şeica Mare

Seidner Reinhold

A

23/11

2284/54

101

61,61

239

Sibiu

Şeica Mare

Morar Ioan

A

23/12

2021/54

105

64,05

240

Sibiu

Şeica Mare

Fraţilă Aurel Dorin

A

23/14

2075/54

135

82,35

241

Sibiu

Şeica Mare

Stoia Aron

A

23/15

2275/54

109

66,49

242

Sibiu

Şeica Mare

Fraţilă Maria, Bleju Maria

P

30/1

 

34

10,54

243

Sibiu

Şeica Mare

Lodromănean Ştefan

A

62/1

2003/54

16

9,76

244

Sibiu

Şeica Mare

Santo Mihai

A

62/2

205/54

216

131,76

245

Sibiu

Şeica Mare

Ignat Dumitru

A

62/3

206/54

257

156,77

246

Sibiu

Şeica Mare

Hila Ioan

A

62/4

207/54

205

125,05

247

Sibiu

Şeica Mare

Pănăzan Daniela Maria

A

62/5

2006754

187

114,07

248

Sibiu

Şeica Mare

Chisăliţă Dumitru

A

62/6

208/54

184

112,24

249

Sibiu

Şeica Mare

Bandalău Rusalim

A

62/7

203/54

176

107 36

 

250

Sibiu

Şeica Mare

Hampu Vasile

A

62/8

202/54

135

82,35

251

Sibiu

Şeica Mare

Popa Maria

A

62/9

204/54

121

73.81

252

Sibiu

Şeica Mare

Ciora Ioan

A

62/10

532/54

128

78,08

253

Sibiu

Şeica Mare

Schuller Ilse

A

62/11

210/54

152

92,72

254

Sibiu

Şeica Mare

Suciu Iacob

A

50/1

535/54

239

145,79

255

Sibiu

Şeica Mare

Velţan Nicolae

A

50/2

199/54

25

15.25

256

Sibiu

Şeica Mare

Visa Ana

F

49

 

2046

634,26

257

Sibiu

Şeica Mare

Visa Ana

P

55

 

194

60,14

258

Sibiu

Şeica Mare

Velţan Nicolae

A

42

199/54

579

353,19

259

Sibiu

Şeica Mare

Blezu Roman

F

38/2

793/54

324

100,44

260

Sibiu

Şeica Mare

Fratila Ioan

F

38/1

 

222

68,82

261

Sibiu

Şeica Mare

Virginia Angliţa

F

1809/1

 

455

141,05

262

Sibiu

Şeica Mare

Parohia Ortodoxă

A

1774/1

425/54

741

452,01

263

Sibiu

Şeica Mare

Biserica Greco-Catolică

F

1779

420/54

47

14.57

264

Sibiu

Şeica Mare

Biserica Greco-Catolică

A

1778

420/54

193

117,73

265

Sibiu

Şeica Mare

Bucur Teodor

A

2241/7

301/54

826

503,86

266

Sibiu

Şeica Mare

Blotor Ilie

A

2441/8

404/54

264

161,04

267

Sibiu

Şeica Mare

Rusu Ioan

A

2247/10

812/54

55

33.55

268

Sibiu

Şeica Mare

Managache Vasile Nicolae

A

2247/9

813/54

10

6,10

269

Sibiu

Şeica Mare

Anton Ioan

A

2247/6

112/54

6

3,66

270

Sibiu

Şeica Mare

Urluiescu Gheorghe

A

2247/5

211/54

12

7,32

271

Sibiu

Şeica Mare

Urluiescu Gheorghe

A

2247/4

1777/54

7

4,27

272

Sibiu

Şeica Mare

Urluiescu Gheorghe

A

2247/3

1777/54

10

6,10

273

Sibiu

Şeica Mare

Urluiescu Gheorghe

A

2247/2

418/54

20

12.20

274

Sibiu

Şeica Mare

Urluiescu Gheorghe

A

2247/1

 

15

9,15

275

Sibiu

Şeica Mare

Popa Sanfīra

A

2316/24

312/54

709

432,49

276

Sibiu

Şeica Mare

Rotar Ioan

A

2316/25

528/54

182

111,02

277

Sibiu

Şeica Mare

Angliţa Vasile

A

2316/32

478/54

445

271,45

278

Sibiu

Şeica Mare

Angliţă Vasile

A

2316/33

57/54

297

181,17

279

Sibiu

Şeica Mare

Roşea Ioan

N

2318

 

335

30,15

280

Sibiu

Şeica Mare

Oriandea Maria

A

2316/44

769/54

112

68,32

281

Sibiu

Şeica Mare

Orlandea Aron

F

2319

894/54

46

14,26

282

Sibiu

Şeica Mare

Armie Aurelia

A

2485/1

1020/54

599

365,39

283

Sibiu

Şeica Mare

Petrisor Aurel

A

2491

418/54

289

176,29

284

Sibiu

Axente Sever

Lupp Nicolae, Lupp Aurel

A

2862

 

20

12,20

285

Sibiu

Axente Sever

Clotan Ioan

A

2862/9

718/18

55

33,55

286

Sibiu

Axente Sever

Vintilă Liviu

A

2862/10

683/18

52

31,72

287

Sibiu

Axente Sever

Radu Paraschiva

A

2862/11

 

12

7,32

288

Sibiu

Axente Sever

Lupu Virgil

A

2862/12

 

16

9,76

289

Sibiu

Axente Sever

Samoilă Pintea

A

2862/13

653/18

22

13,42

290

Sibiu

Axente Sever

Mărgineanu Ioan

A

2862/14

703/18

65

39,65

291

Sibiu

Axente Sever

Micu Ana

A

2862/15

707/18

34

20,74

292

Sibiu

Axente Sever

Colţan Letiţia

A

2862/16

86/18

11

6,71

293

Sibiu

Axente Sever

Vasiu Sofia

A

2862/17

432/18

13

7,93

294

Sibiu

Axente Sever

Lupu Ioan

A

2862/18

70/18

20

12,20

295

Sibiu

Axente Sever

Hartman Andrei

A

2862/19

731/18

26

15,86

296

Sibiu

Axente Sever

Făgeţan Aron

A

2862/20

728/18

28

17,08

297

Sibiu

Axente Sever

Muscă Maria

A

2862/21

289/18

19

11,59

298

Sibiu

Axente Sever

Rotaru Maria

A

2862/22

449/18

12

7,32

299

Sibiu

Axente Sever

Petru Ana

A

2862/23

709/18

16

9,76

 

300

Sibiu

Axente Sever

Hentea Ioan

A

2862/24

448/18

20

12,20

301

Sibiu

Axente Sever

Birza Ioan

A

2862/25

 

23

14,03

302

Sibiu

Axente Sever

Stan Sofia

A

2862/26

51/18

22

13,42

303

Sibiu

Axente Sever

Boariu Ioan

A

2862/27

701/18

35

21,35

304

Sibiu

Axente Sever

Woff Andrei

A

2862/28

 

37

22,57

305

Sibiu

Axente Sever

Ţucudean Aurel

A

2862/29

727/18

39

23,79

306

Sibiu

Axente Sever

Boariu Ioan

A

2862/30

443/18

38

23,18

307

Sibiu

Axente Sever

Boariu Maria

A

2862/31

369/18

36

21,96

308

Sibiu

Axente Sever

Băcilă Elena

A

2862/32

689/18

16

9.76

309

Sibiu

Axente Sever

Micu Margareta

A

2862/32/1

644/18

16

976

310

Sibiu

Axente Sever

Borţan Maria

A

2862/33

724/18

29

17,39

311

Sibiu

Axente Sever

Boişan Maria

A

2862/34

 

27

16,47

312

Sibiu

Axente Sever

Dumitru Mara

A

2862/35

62/18

27

16,47

313

Sibiu

Axente Sever

Micu Minodora

A

2862/36

730/18

26

15,86

314

Sibiu

Axente Sever

Boariu Ana

A

2862/37

721/18

24

14,64

315

Sibiu

Axente Sever

Borţan Vasile

A

2862/38

725/18

23

14,03

316

Sibiu

Axente Sever

Şchiopu Paraschiva

A

2862/39

691/18

20

12,20

317

Sibiu

Axente Sever

Dan Rafila

A

2862/40

639/18

16

9,76

318

Sibiu

Axente Sever

Crasuleac Aurelia

A

2862/41

 

10

6,10

319

Sibiu

Axente Sever

Oltean Maria

A

2862/42

 

6

3.66

320