MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 477/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 477         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Sâmbătă, 27 iunie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            48. - Ordin privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici care solicită acreditarea pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, operatorii economici acreditaţi pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi operatorii de distribuţie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), dispoziţiile art. 21 din anexa “Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi” intră în vigoare după autorizarea de către Comisia Europeană a măsurilor dispuse la art. 6 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 1 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

                                                                                                                                                                    

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezentul regulament de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, denumit în continuare regulament, stabileşte cadrul de reglementare pentru acreditarea grupurilor/centralelor electrice în vederea aplicării sistemului de promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile stabilit prin Legea nr. 220/2008 pentru

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare sistem de promovam prin certificate verzi, respectiv;

a) etapele procesului de acreditare şi conţinutul documentaţiei necesare acreditării;

b) condiţiile de acreditare;

c) modul de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi;

d) drepturile şi obligaţiile operatorilor economici ale căror centrale electrice au fost acreditate;

e) condiţiile de modificare, suspendare şi retragere a acreditării.

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică de către:

a) solicitanţii acreditării grupurilor/centralelor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi:

- titularii de licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice în grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile;

- operatorii economici care deţin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile care se află în perioada de probe;

- operatorii economici care deţin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi care utilizează energia electrică produsă pentru consum propriu, altul decât consumul propriu tehnologic;

- persoanele fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW, care utilizează sursele regenerabile de energie/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeană, prevăzute în anexa nr. 1;

b) operatorii de reţea la reţelele cărora sunt racordate grupurile/centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

            (2) Prevederile prezentului regulament nu se aplică operatorilor economici care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate pe vehicule de orice fel în sisteme electroenergetice izolate şi autorităţilor publice care au beneficiat de ajutoare de stat pentru realizarea, parţială sau totală, a unor centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie în proiecte care nu sunt “generatoare de venit” în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990 şi care nu au dreptul să beneficieze de certificate verzi pentru energia electrică produsă din aceste centrale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013;

d) Norma tehnică “Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Norma tehnică “Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013, cu modificările ulterioare.

(2) în înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj - centrala hidroelectrică prevăzută cu două lacuri de acumulare, unul în amonte şi unul în aval, şi cu instalaţii de pompare si turbinare, care asigură atât pomparea apei turbinate din lacul din aval în lacul din amonte în scopul stocării, cât şi turbinarea apei din lacul din amonte şi acumularea acesteia în lacul din aval;

b) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale necesar pentru realizarea producţiei de energie electrică, ce reprezintă cantitatea de energie electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale centralei şi/sau din reţeaua electrică necesară pentru producerea energiei electrice în cadrul respectivei centrale; această cantitate include energia electrică pentru manipularea şi prepararea combustibilului, pentru mentenanţa centralei şi pentru pomparea apei din lacul din aval în lacul din amonte, precum şi pierderile în reţelele electrice prin care se realizează racordarea grupurilor/centralelor la reţea. În cazul centralelor de cogenerare, acesta include şi consumul de energie electrică necesar pentru producerea energiei termice în cogenerare;

c) Lege - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) operator economic acreditat - operatorul economic care deţine/exploatează centrale electrice în care se produce energie electrică ce beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi în baza unei decizii de acreditare emise de AN RE;

e) perioada de probe - perioada cuprinsă între data la care un grup/o centrală electrică începe să producă şi să livreze energie electrică în SEN şi maximum 60 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune, fără a depăşi termenul de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare în cazul grupurilor/centralelor electrice cu putere electrică mai mare de 1 MW; în cazul centralelor electrice care au în componenţă grupuri pentru care se solicită acreditare etapizată, perioada de probe este perioada cuprinsă între data la care primul grup începe să producă şi să livreze energie electrică în SEN şi maximum 60 de zile de la data recepţiei punerii în funcţiune a tuturor capacităţilor de producere a energiei electrice, fără a depăşi termenul de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare în cazul centralelor electrice cu putere electrică mai mare de 1 MW;

f) putere calorifică inferioară - cantitatea de căldură obţinută prin arderea unei unităţi de combustibil în condiţiile în care produsele rezultate în urma arderii acestuia (gaze de ardere, vapori de apă, cenuşă) sunt evacuate la o temperatură mai mare decât temperatura de condensare a vaporilor de apă.

Art. 4. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) OR - operator de reţea, respectiv operator de distribuţie sau operator de transport şi de sistem;

c) OTS - operatorul de transport şi de sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.Â.;

d) OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi - Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică - OPCOM” - SA;

e) SRE - surse regenerabile de energie;

f) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile de energie;

g) CV- certificat verde;

h) CPT- consum propriu tehnologic;

            i) SEN- Sistemul electroenergetic naţional.

 

CAPITOLUL II

Acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE

 

SECŢIUNEA 1

Etapele acreditării şi documentaţia de acreditare necesară

 

Art. 5. - (1) ANRE acreditează centralele electrice de producere a E-SRE în vederea aplicării sistemului de promovare prin CV, pe baza unei cereri însoţite de documentaţia de acreditare, transmisă de oricare dintre solicitanţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a).

(2) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a) care deţin centrale electrice de producere a E-SRE cu puteri instalate mai mari de 125 MW, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 30, transmit ANRE cererea menţionată la alin. (1) numai după obţinerea deciziei Comisiei Europene de autorizare a sistemului de promovare prin CV, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Lege.

(3) Persoanele fizice care deţin centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată sub 100 kW pot mandata un operator economic, prin procură notarială, să solicite acreditarea acestor centrale în condiţiile prezentului regulament, de regulă pe furnizorul de energie electrică cu care au încheiat contract de furnizare a energiei electrice.

(4) Procesul de acreditare constă în derularea următoarelor activităţi:

a) depunerea de către solicitant a cererii de acreditare împreună cu documentaţia de acreditare aferentă, conform art. 6;

b) analizarea de către ANRE a documentaţiei depuse;

c) emiterea de către ANRE a deciziei privind acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE ale solicitantului, în cazul îndeplinirii cerinţelor prezentului regulament.

(5) Acreditarea poate fi solicitată direct, într-o singură etapă, în condiţiile art. 6, sau în două etape, acreditare preliminară şi acreditare, în condiţiile art. 17 şi 18.

Art. 6. - (1) Cererea de acreditare pentru acordarea sistemului de promovare prin CV, întocmită conform anexei nr. 2, se transmite la ANRE şi este însoţită de documentaţia de acreditare care conţine informaţii privind:

a) datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informaţiilor necesare acreditării, conform anexei nr. 3;

b) amplasarea centralei electrice de producere a E-SRE supuse acreditării şi tipul SRE utilizate/combustibilii utilizaţi, conform anexei nr. 4;

c) echipamentele principale ce compun grupul/centrala electrică de producere a E-SRE şi sistemul de măsurare (pentru energie electrică şi, dacă este cazul, pentru combustibilii utilizaţi) cu caracteristicile acestora, schema electrică monofilară de racordare la reţeaua electrică a centralei electrice de producere a E-SRE supuse acreditării, respectiv schema termomecanică, dacă este cazul, inclusiv modul de alimentare a consumului propriu tehnologic al centralei respective, conform anexei nr. 5;

d) prognoza de E-SRE până la sfârşitul anului în care se solicită acreditarea, conform anexei nr. 6;

e) avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare la reţeaua electrică, eliberat de operatorul de reţea, dacă acesta nu a fost transmis anterior la ANRE în procesul de acordare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei;

f) procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune a centralei electrice de producere a E-SRE supuse acreditării şi a racordului la reţeaua electrică;

g) informaţii privind costurile cu investiţiile pentru realizarea grupului/centralei electrice de producere a E-SRE, prin completarea machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 7;

h) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, din care să rezulte că deţinătorul grupului/centralei electrice a beneficiat/nu a beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat, conform anexei nr. 9;

i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind corectitudinea informaţiilor furnizate ANRE, conform anexei nr. 10;

j) dovada achitării facturii emise de ANRE, reprezentând contravaloarea contribuţiei băneşti prevăzute la art. 31.

(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), în funcţie de tipul SRE/tehnologiei de producere a E-SRE utilizate, este obligatorie transmiterea:

a) documentelor care atestă puterea electrică instalată a echipamentelor principale aferente fiecărui grup electric al centralei respective - fişe tehnice sau alte documente similare;

b) certificatelor de origine a SRE, emise conform prevederilor art. 3 alin. (9) şi (10) din Lege, în cazul grupurilor/centralelor care utilizează SRE prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1;

c) documentelor care să conţină date necesare stabilirii E-SRE pentru care se aplică sistemul de promovare prin CV, inclusiv buletine de analiză din care să rezulte puterea calorifică a fiecărui combustibil utilizat, în cazul centralelor multicombustibil, al centralelor care utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh, precum şi al celor de cogenerare care au optat pentru sistemul de promovare prin CV;

d) documentelor care să conţină informaţii referitoare la tehnologia de producere utilizată, respectiv cogenerare sau producere exclusivă de energie electrică, în cazul centralelor electrice care utilizează SRE prevăzute la pct. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 1;

e) documentelor justificative care să ateste realizarea lucrărilor de retehnologizare, conform anexei nr. 8, în cazul centralelor hidroelectrice retehnologizate;

f) documentelor care să ateste ajutorul/ajutoarele de stat primit/primite, în cazul centralelor de producere a E-SRE care au fost realizate cu sprijin investiţional, inclusiv contractele de finanţare nerambursabilă a grupului/centralei electrice pentru care se solicită acreditarea;

g) documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, altele decât cele prevăzute în prezentul regulament, în cazul grupurilor/centralelor de cogenerare;

h) documentelor privind costurile de racordare, de exemplu contracte de racordare, contracte din care să rezulte cota de participare şi modul de recuperare de la OR a investiţiilor în lucrări necesare pentru întărirea reţelei electrice, în cazul în care realizarea acestora este finanţată de operatorul economic care solicită acreditarea;

i) deciziei de autorizare a Comisiei Europene, în cazul operatorilor economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW/centrală;

j) documentelor doveditoare care atestă că terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice nu se află în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.

Art. 7. - (1) ANRE analizează cererea şi documentaţia transmise de solicitant în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la ANRE si, dacă este cazul, solicită completarea documentaţiei depuse cu informaţii suplimentare şi cu justificări necesare acreditării.

(2) Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute de AN RE în termen de 30 de zile de la data transmiterii cererii de completare a documentaţiei de acreditare.

(3) în cazul în care solicitantul nu transmite AN RE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2) în 30 de zile de la termenul-limită de transmitere a completărilor, AN RE restituie solicitantului documentaţia transmisă de acesta, cu menţiunea “documentaţie incompletă”.

Art. 8. - (1) în situaţiile în care legea impune obligaţia obţinerii licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, acreditarea se acordă de ANRE în condiţiile prezentului regulament după obţinerea de către solicitant a acestei licenţe, pentru o perioadă care nu poate depăşi durata de valabilitate a licenţei.

(2) în termen de 30 de zile de la data la care documentaţia de acreditare este completă, ANRE emite decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în care se precizează:

a) grupurile/centralele electrice de producere de E-SRE acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare pentru E-SRE produsă în aceste centrale, denumite în continuare centrale electrice acreditate;

b) caracterul acreditării, cu specificarea preliminar sau temporar, dacă este cazul;

c) puterea electrică instalată/acreditată şi tehnologia aferentă;

d) numărul de CV cuvenit pentru fiecare 1 MWh de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori;

e) tipurile de date măsurate care trebuie transmise OTS în vederea emiterii de CV;

f) data expirării duratei de aplicare a sistemului de promovare prin CV;

g) tipul de acces, prioritar sau garantat, la reţelele electrice, după caz.

Art. 9. - (1) ANRE comunică decizia de acreditare prin fax sau e-mail, în formă scanată, operatorului economic acreditat şi OTS, în vederea emiterii de CV.

            (2) ANRE publică şi actualizează pe site-ul propriu lista operatorilor economici acreditaţi şi a centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii de acreditare

 

Art. 10. - În vederea acreditării, centralele electrice de producere a E-SRE trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să utilizeze pentru producerea energiei electrice SRE/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeană care sunt prevăzute în anexa nr. 1;

b) să utilizeze grupuri/centrale electrice de producere a E-SRE puse în funcţiune/retehnologizate până la sfârşitul anului 2016;

c) în cazul grupurilor hidroelectrice, acestea trebuie să aparţină centralelor hidroelectrice cu puteri electrice instalate de cel mult 10 MW;

d) să fie asigurată măsurarea energiei electrice produse din SRE şi livrate în reţeaua electrică şi/sau la consumatori, conform cerinţelor prevăzute la art. 13;

e) în cazul centralelor electrice multicombustibil, al celor care utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru 1 MWh, precum şi în cazul celor de cogenerare care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, să fie asigurată măsurarea cantităţii şi a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi, conform prevederilor art. 14;

f) în cazul centralelor electrice care utilizează ca SRE biomasă, biogaz şi/sau biolichide, să fie asigurată măsurarea cantităţii de SRE utilizate, conform prevederilor art. 14;

g) în cazul centralelor electrice care utilizează ca SRE energia solară, terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice să nu fie în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.

Art. 11. - (1) Energia electrică care beneficiază de sistemul de promovare prin CV prevăzut de Lege, contractată şi vândută pe piaţa de energie, are acces garantat la reţeaua electrică.

(2) Energia electrică produsă în centrale electrice cu puterea instalată de cel mult 1 MW sau 2 MW în cazul cogenerării de înaltă eficienţă pe biomasă, care este contractată şi vândută la preţ reglementat, are acces prioritar la reţeaua electrică.

(3) Până la stabilirea preţurilor reglementate în situaţia prevăzută la alin. (2), toţi operatorii economici acreditaţi beneficiază de acces garantat la reţeaua electrică.

            Art. 12. - În cazul în care centralele electrice de producere a E-SRE pentru care un solicitant a cerut acreditare nu îndeplinesc cerinţele de acreditare pentru a beneficia de sistemul de promovare prin CV, ANRE emite o decizie de respingere a acreditării, ce conţine motivele care au stat la baza hotărârii adoptate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Cerinţe de măsurare a E-SRE

 

Art. 13. - (1) Operatorii economici care solicită acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV trebuie să asigure echiparea acestora cu sisteme de măsurare a E-SRE care:

a) respectă cerinţele Codului de măsurare a energiei electrice privind categoria de punct de măsurare corespunzătoare locului de consum şi de producţie;

b) realizează măsurarea energiei electrice în una dintre următoarele variante:

(i) livrate/consumate în/din reţeaua electrică şi/sau la consumatorii racordaţi la barele centralei; (ii) produse şi consumate pentru alimentarea consumului propriu tehnologic al centralei. (2) Pe lângă respectarea prevederilor alin. (1), operatorii economici care solicită acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV trebuie să asigure echiparea acestora cu sisteme de măsurare a E-SRE care:

1. realizează măsurarea separată a energiei electrice produse de fiecare grup electric/categorie de grupuri, în cazul în care:

a) centrala electrică de producere a E-SRE are în compunere grupuri electrice care utilizează tipuri diferite de SRE;

b) centrala electrică de producere a E-SRE are în compunere grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh;

c) centrala electrică livrează în reţeaua electrică şi/sau la consumatori energie electrică produsă în grupuri electrice care utilizează SRE şi energie electrică produsă în grupuri care utilizează combustibili convenţionali;

2. realizează măsurarea energiei electrice produse de fiecare grup electric aflat în componenţa centralei electrice cu cel puţin un an înainte de expirarea duratei de acordare a sistemului de promovare prin CV pentru unul sau mai multe grupuri electrice acreditate, în cazul în care centrala electrică de producere a E-SRE are în compunere grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte durata de acordare a sistemului de promovare prin CV;

3. realizează măsurarea energiei electrice produse din combustibili convenţionali în grupuri electrice care aparţin unei centrale electrice de producere a E-SRE şi care sunt utilizate pentru asigurarea CPT-ului acesteia.

(3) în cazul centralelor electrice menţionate la alin. (2), în situaţia în care determinarea E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV nu poate fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a E-SRE care beneficiază de CV, pornind de la valori măsurate de sistemul de măsurare a energiei electrice existent în centrala electrică, cu respectarea regulilor prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în cazul grupurilor/centralelor electrice la care energia electrică beneficiară de certificate verzi se stabileşte ca diferenţă dintre energia electrică produsă şi energia electrică aferentă CPT, dacă determinarea CPT al grupului/centralei electrice nu poate fi rezultatul unei măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a CPT al centralei, pornind de la valori măsurate de sistemul de măsurare existent.

(5) Algoritmul de stabilire a E-SRE beneficiare de certificate verzi conform alin. (3) şi/sau (4) este elaborat de solicitantul acreditării şi avizat de ANRE.

(6) Operatorii de reţea sunt obligaţi ca, la cererea oricăruia dintre operatorii economici prevăzuţi la alin. (2), să asigure sisteme de măsurare separate pe fiecare grup, pe cheltuiala operatorului economic respectiv.

            (7) în cazul operatorilor economici care solicită acreditarea pentru centrale electrice de producere a E-SRE care au în compunere grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh energie electrică şi nu îndeplinesc cerinţa prevăzută la alin. (2) pct. 1 lit. b), numărul de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh de energie electrică prevăzut în decizia de acreditare se stabileşte având în vedere grupul electric care beneficiază conform legii de cel mai mic număr de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Cerinţe de stabilire a cantităţii/calităţii combustibililor

 

Art. 14. - (1) Operatorii economici care deţin centrale multicombustibil sau care utilizează SRE ce se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV, precum şi cei care deţin centrale de producere a E-SRE în cogenerare sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţii de combustibil şi a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi, pe fiecare tip de combustibili.

(2) Operatorii economici care deţin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasă, biogaz sau biolichide sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţii pentru fiecare tip de SRE utilizată.

(3) Sistemele/Metodele de măsurare/înregistrare a consumului de combustibil al unei centrale electrice de producere a E-SRE trebuie să respecte cerinţele legale prevăzute de:

a) legislaţia în vigoare privind introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a sistemelor de măsurare;

b) legislaţia în vigoare privind activitatea de control metrologic legal;

c) normele de metrologie legală în vigoare;

d) Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul;

e) standardele şi normele recunoscute şi validate în practica internaţională în domeniul aparatelor de măsură şi al metodelor de măsurare, cum ar fi standardele sau ghidurile europene EN sau internaţionale ISO.

(4) Orice metodă de măsurare utilizată se va aplica în concordanţă cu recomandările de bună practică europeană şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) validarea mijloacelor de măsurare se realizează fie prin verificarea metrologică a ansamblului, fie prin validarea fiecărei componente a mijloacelor de măsurare;

b) verificarea metrologică se realizează numai de către instituţii/organisme acreditate care operează pe baza procedurilor de acreditare pentru măsurători şi probe aplicabile la nivelul Uniunii Europene;

c) frecvenţa verificărilor metrologice este cel puţin cea prevăzută în legislaţia specifică sau mai des, conform instrucţiunilor furnizorilor de aparatură;

d) aparatura de măsurare trebuie să fie asigurată prin sigilare.

            (5) în cazul în care, datorită schemelor de alimentare cu combustibil şi posibilităţilor limitate de dotare cu mijloace de măsurare a centralelor electrice de producere a E-SRE, unele date nu pot fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document separat, în detaliu, a modului de stabilire a acestora, pornind de la valori măsurate.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV

 

Art. 15. - (1) Grupurile/Centralele electrice de producere a E-SRE care îndeplinesc condiţiile de acreditare prevăzute de prezentul regulament sunt acreditate pe perioadele stabilite la art. 3 alin. (2) din Lege.

(2) în cazul producătorilor de E-SRE care au beneficiat de CV anterior aplicării sistemului de promovare prin CV prevăzut de Lege, duratele de aplicare prevăzute la alin. (1) se diminuează corespunzător cu perioada pentru care aceştia au beneficiat de CV.

(3) în cazul producătorilor de E-SRE care schimbă amplasamentul grupului/centralei de producere a E-SRE, duratele de aplicare prevăzute la alin. (1) se diminuează conform prevederilor alin. (2).

Art. 16. - În cazul operatorului economic care pune în funcţiune grupuri electrice în mod etapizai, la stabilirea datei de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va lua în considerare acordarea de CV în perioada de probe, după cum urmează:

a) dacă operatorul economic transmite la ANRE documente încheiate de acesta cu OR care să confirme data începerii livrării de energie electrică în reţea pentru fiecare grup electric component al centralei, data de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va calcula în funcţie de data începerii livrării de energie electrică în perioada de probe şi durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV stabilită conform art. 15, pentru fiecare grup component al centralei;

            b) dacă operatorul economic nu transmite la ANRE documentele menţionate la lit. a), data de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va calcula de la data acreditării primului grup electric.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Acreditarea preliminară

 

            Art. 17. - (1) Acreditarea preliminară se acordă pe durata perioadei de probe, solicitată în baza cererii prevăzute la art. 6 alin. (1) a unui grup electric/a unei centrale electrice de producere a E-SRE.

(2) Prelungirea perioadei de acreditare preliminară stabilite conform alin. (1) se poate solicita numai în cazuri justificate, în condiţiile art. 25 alin. (1).

(3) Durata de valabilitate a acreditării preliminare nu poate depăşi durata de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare, în cazul grupurilor/centralelor electrice cu putere electrică mai mare de 1 MW.

(4) în vederea acreditării preliminare, solicitantul depune la ANRE documentaţia prevăzută la art. 6, cu excepţia proceselor-verbale de recepţie a punerii în funcţiune a centralei electrice de producere a E-SRE supuse acreditării şi a racordului la reţeaua electrică, precum şi următoarele documente:

a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru centralele/grupurile electrice pentru care se solicită acreditarea, semnat inclusiv de operatorul de reţea la care sunt racordate centralele/grupurile electrice;

b) programul de probe convenit cu OR la care se racordează centralele/grupurile electrice şi cu OTS, dacă solicită acreditarea pentru centrale/grupuri electrice dispecerizabile, care trebuie să conţină inclusiv data estimată pentru începerea probelor şi durata acestora.

Art. 18. - (1) în vederea obţinerii acreditării prevăzute la art. 5 alin. (5), operatorul economic acreditat preliminar transmite la ANRE cererea de acreditare prevăzută la art. 6 alin. (1) însoţită de următoarele documente;

a) în cazul în care datele care au stat la baza acreditării preliminare nu s-au modificat, o declaraţie pe propria răspundere în acest sens şi procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune;

b) în cazul în care datele transmise pentru acreditarea preliminară pentru perioada de probe se modifică, documentele prevăzute la art. 6 la care au intervenit modificări, precum şi procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune.

            (2) în cazul punerii în funcţiune etapizate a centralelor electrice de producere a E-SRE, operatorul economic acreditat preliminar poate solicita acreditarea în condiţiile alin. (1) pentru capacitatea pusă în funcţiune din centrala respectivă.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Reducerea numărului de CV în cazul centralelor/grupurilor electrice care beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale şi în cazul centralelor/grupurilor electrice aferente tehnologiilor supracompensate

 

Art. 19. - (1) Reducerea numărului de CV acordate pentru E-SRE produsă în centrale/grupuri electrice care beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale se realizează în baza art. 6 alin. (7) lit. b) din Lege, conform anexei nr. 11.

(2) Numărul redus de CV asigură menţinerea aceloraşi valori ale ratei interne de rentabilitate ca şi în cazul în care operatorul economic nu ar fi beneficiat de un alt ajutor de stat investiţional,

în ipoteza în care ceilalţi indicatori specifici se situează la nivelul valorilor de referinţă.

Art. 20. - (1) Reducerea numărului de CV pentru centralele/grupurile electrice aferente tehnologiilor supracompensate se face conform măsurilor de reducere adoptate prin hotărâre a Guvernului, în temeiul art. 29 alin. (3) din Lege.

(2) în cazul în care centralele/grupurile electrice aferente tehnologiilor supracompensate beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale, numărul redus de CV asigură menţinerea aceloraşi valori ale ratei interne de rentabilitate ca şi în cazul în care operatorul economic nu ar fi beneficiat de un alt ajutor de stat investiţional, în ipoteza în care ceilalţi indicatori specifici se situează la nivelul valorilor precizate în raportul de monitorizare.

Art. 21. - (1) Reducerea numărului de CV prevăzută la art. 19 alin. (1) se aplică până la concurenţa valorii ajutorului investiţional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui CV, calculată ca medie aritmetică a valorilor maxime şi minime de tranzacţionare a CV, conform anexei nr. 12.

            (2) Prevederile alin. (1) se aplică după autorizarea de către Comisia Europeană a măsurilor dispuse prin art. 6 alin. (7) lit. b) din Lege.

 

CAPITOLUL III

Drepturi şi obligaţii ale operatorilor economici deţinători de centrale electrice acreditate

 

SECŢIUNEA 1

Drepturile operatorilor economici deţinători de centrale electrice acreditate

 

Art. 22. - Operatorul economic acreditat are următoarele drepturi:

a) să solicite emiterea de CV la OTS, în condiţiile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să se înscrie la OPCV pentru participarea la piaţa de CV;

            c) să solicite modificarea, suspendarea sau retragerea acreditării.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile operatorilor economici deţinători de centrale electrice acreditate

 

Art. 23. - (1) Operatorul economic acreditat are următoarele obligaţii:

a) să permită accesul la instalaţiile proprii personalului ANRE care verifică la faţa locului corectitudinea datelor furnizate ANRE în vederea acreditării;

b) să pună la dispoziţia ANRE toate informaţiile solicitate de aceasta pentru efectuarea verificări/or;

c) să notifice ANRE orice modificare efectuată asupra centralelor electrice care ar conduce la neîndeplinirea/modificarea condiţiilor de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării;

d) să transmită ANRE informaţiile solicitate pentru monitorizarea funcţionării sistemului de promovare prin CV;

e) să comunice lunar OTS datele necesare stabilirii E-SRE pentru care se vor emite CV.

            (2) Operatorul economic acreditat care deţine centrale electrice în cogenerare şi care optează pentru sistemul de promovare prin CV trebuie să se înregistreze şi să transmită la AN RE informaţiile necesare stabilirii energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă din SRE, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013.

 

CAPITOLUL IV

Înregistrarea centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV

 

Art. 24. - (1) ANRE înfiinţează şi actualizează periodic Registrul centralelor electrice acreditate pentru obţinerea de certificate verzi.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) este realizat în format electronic şi conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) denumirea centralei electrice de producere a E-SRE;

b) denumirea OR la care este racordată centrala electrică;

c) denumirea operatorului economic care deţine centrala electrică de producere a E-SRE, inclusiv datele de contact;

d) grupurile electrice care intră în componenţa centralei electrice;

e) tipul sursei regenerabile utilizate pentru producerea energiei electrice;

f) puterea instalată a fiecărui grup electric component al centralei;

g) data punerii în funcţiune a fiecărui grup electric component al centralei;

h) numărul de CV care se emit pentru fiecare 1 MWh livrat în reţea şi/sau fa consumatori;

i) data începerii aplicării sistemului de promovare prin CV;

j) perioada de aplicare a sistemului de promovare prin CV;

k) data expirării duratei de aplicare a sistemului de promovare prin CV;

            l) data expirării licenţei de producător a solicitantului;

m) decizia de acreditare (număr/data);

            n) alte înregistrări conţinând informaţii transmise de producători în vederea acreditării.

 

CAPITOLUL V

Modificarea, suspendarea şi retragerea acreditării

 

SECŢIUNEA 1

Modificarea acreditării

 

Art. 25. - (1) ANRE poate modifica decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV dacă se constată modificări ale circumstanţelor ce au stat la baza acreditării care conduc la neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile de acreditare prevăzute în prezentul regulament sau la solicitarea operatorului economic acreditat, ca urmare a:

a) modificării schemei sau echipamentelor principale din componenţa centralei electrice;

b) acordării unui ajutor investiţional de natura ajutorului de stat efectiv primit diferit de cel prevăzut în contractul de finanţare nerambursabilă;

c) retehnologizării unei centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW sau a unor grupuri din centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW;

d) modificării cadrului legal aplicabil;

e) emiterii deciziei individuale a Comisiei Europene pentru situaţia prevăzută la art. 30;

f) modificării datelor de identificare a operatorului economic acreditat;

g) altor cauze temeinic justificate de solicitant.

            (2) Modificarea deciziei de acreditare pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se face prin recalcularea numărului de CV cuvenite conform anexei nr. 11, având în vedere ajutorul investiţional efectiv primit, cu regularizarea între numărul de CV cuvenite şi numărul de CV primite, aplicată de la data primei decizii de acreditare emise pentru centrala cu ajutor investiţional până la data deciziei de modificare a deciziei de acreditare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Suspendarea acreditării

 

Art. 26. - (1) ANRE suspendă acreditarea la cererea operatorului economic acreditat sau din proprie iniţiativă, în regim sancţionator.

(2) în cazul în care suspendarea acreditării se face la solicitarea operatorului economic, cererea de suspendare se depune la ANRE cu minimum 30 de zile înainte de data la care suspendarea începe să îşi producă efectele juridice şi va cuprinde motivele şi perioada pentru care se solicită suspendarea.

(3) ANRE suspendă din proprie iniţiativă acreditarea în următoarele cazuri:

a) se suspendă licenţa de exploatare comercială a capacităţii de producere emisă operatorului economic acreditat;

b) în cazul în care, ulterior acreditării, se constată că operatorul economic acreditat a transmis informaţii incomplete şi/sau incorecte care au condus la aplicarea necorespunzătoare a sistemului de promovare prin CV.

            (4) în cazul suspendării prevăzute la alin. (2), pentru motive justificate, durata acreditării se prelungeşte cu perioada de suspendare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Retragerea acreditării

 

Art. 27. - (1) ANRE retrage acreditarea în următoarele cazuri:

a) se retrage licenţa pentru exploatarea comercială a capacităţii de producere a operatorului economic acreditat;

b) se constată că informaţiile transmise de operatorul economic acreditat au fost incomplete şi/sau incorecte şi că acesta nu ar fi avut dreptul să beneficieze de CV;

c) se modifică circumstanţele care au stat la baza acreditării, astfel încât nu mai sunt îndeplinite cerinţele de acreditare prevăzute în prezentul regulament;

d) se constată că terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice acreditate se aflau în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.

            (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), ANRE dispune încetarea aplicabilităţii deciziilor privind aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi începând cu 1 ianuarie 2014, prin raportare la prevederile art. 3 alin. (6) lit. e) din Lege.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - În cazul persoanelor fizice, cererea de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi de convenţia încheiată cu operatorul de distribuţie în vederea verificării măsurătorilor contorului de energie electrică în baza căruia se emit CV, dacă acesta este diferit de contorul de decontare.

Art. 29. - Emiterea de CV pentru grupurile/centralele electrice acreditate în baza prezentului regulament se face conform prevederilor Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 30. - (1) Operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, care la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012, respectiv 19 octombrie 2011, sunt beneficiarii unor contracte de racordare încheiate cu OR la care sunt racordaţi, vor fi acreditaţi temporar de AN RE în condiţiile prezentului regulament, fără să transmită decizia individuală a Comisiei Europene, pentru o perioadă de 24 de luni de la data acreditării, şi beneficiază de numărul de CV prevăzut la art. 6 din Lege corespunzător sursei regenerabile utilizate.

(2) Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) trebuie să întocmească şi să transmită autorităţilor competente documentaţia necesara evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Lege, în termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atrăgând retragerea deciziei de acreditare.

(3) Emiterea unei noi decizii de acreditare temporară se poate realiza, la cerere, numai după completarea documentaţiei necesare evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia

Europeană şi pentru perioada rămasă pentru încadrarea în perioada de acreditare temporară prevăzută la alin. (1).

(4) Documentaţia menţionată la alin. (2) conţine documente contabile auditate, întocmite conform legii, din care să rezulte costurile de investiţie ale centralelor de producere a E-SRE supuse evaluării detaliate, precum şi informaţiile necesare în vederea completării formularelor din:

a) anexa I la Regulamentul (CE) nr. 271/2008 al Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE; şi

b) anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.147/2008 al Comisiei din 31 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, privind partea 111.10 din anexa 1 la regulament.

Art. 31. - Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, şi operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW. supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, achită ANRE o contribuţie bănească pentru activitatea de analiză a documentaţiei primite în acest scop, al cărei nivel se aprobă anual de ANRE prin ordin, în condiţiile legii.

Art. 32. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Surse regenerabile de energie/Tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eligibile pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, conform Deciziei Comisiei Europene C (2011) 4938 privind Ajutorul de stat SA 33134 (2011 /N) - România - Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 

1. Energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW

2. Energie eoliană utilizată în centrale noi, precum şi în grupuri/centrale care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, dacă sunt utilizate în Sisteme izolate sau dacă au fost puse în funcţiune pe teritoriul României înainte de data aplicării sistemului de promovare prevăzut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Energie solară

4. Biomasă care provine din:

- reziduuri biologice utilizate atât în centrale de producere exclusivă a energiei electrice, cât şi în centrale de cogenerare;

- culturi energetice utilizate în centrale de producere exclusivă a energiei electrice.

5. Gaz de fermentare a deşeurilor utilizat în centrale de producere exclusivă a energiei electrice

6. Gazde fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate utilizat în centrale de producere exclusivă a energiei electrice

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

            [Antetul producătorului de energie electrică din surse regenerabile de energie]

 

Cerere de acreditare pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi1

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele şi numele], în calitate de reprezentant [director general/administrator unic/împuternicit] al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea [denumirea societăţii comerciale], cu sediul social în [numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] şi contul [specificaţia/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale], titular al licenţei de producere nr. [nr. licenţei de producere] din data de [data emiterii licenţei de producere] [dacă este titular de licenţă], solicit acreditarea/acreditarea preliminară/acreditarea temporară pe perioada de............................................................................*, pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, conform datelor prevăzute în anexele la prezenta cerere.

Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de acreditare este dl/dna................................

 

Director general,

............................................................................

[numele, prenumele şi semnătura]

 

Data

............................................................................


1 Se completează de către solicitantul persoană juridică.

* Se va specifica durata de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi stabilită conform art. 15 din Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2014, respectiv perioada de probă în cazul acreditării preliminare şi 24 de luni în cazul acreditării temporare.

 

Cerere de acreditare pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi2

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele şi numele], domiciliat în....................................................(adresa completă) din localitatea......................................Judeţul.................., posesor al BI/CI seria.......... nr. ...................., eliberat de........................la data de........................, CNP................................., deţinător al centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată (sub 100 kW) de..................situată în.....................................................................(adresa completă) din localitatea.......................................judeţul..................,

solicit acreditarea/acreditarea preliminară pe durata de ............................*, pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, conform datelor prevăzute în anexele la prezenta cerere.

 

............................................................................

[nume, prenumele şi semnătura]

Data

............................................................................


2 Se completează de către solicitantul persoană fizica.

* Se va specifica durata de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi stabilită conform art. 15 din Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014, respectiv perioada de probă în cazul acreditării preliminare.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

INFORMAŢII

privind datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informaţiilor necesare acreditării

 

            Denumirea operatorului economic/persoanei fizice.............................................

 

Numele persoanei de contact......................................

Adresa.........................................................................

Oraşul/Comuna...........................................................

Judeţul.........................................................................

Nr. telefon....................................................................

E-mail..........................................................................

Poziţia deţinută........................

Codul poştal............................

Nr. fax.......................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

INFORMAŢII

privind amplasarea centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie supuse acreditării*

 

1. Denumirea centralei electrice:................................................

Denumirea amplasamentului..............................................................

Adresa................................................................................................

Oraşul/Comuna....................................................................................

Judeţul................................................................................................            Codul poştal...............

Puterea electrică instalată [MW].............................................

Operatorul de reţea la care este racordată centrala electrică.....................

Sursele regenerabile de energie utilizate...........................................

Alţi combustibili utilizaţi........................................................................

2. Centrala electrică este/nu este utilizată în sisteme electroenergetice izolate.


* În cazul operatorilor economici care deţin mai multe centrale electrice se completează pentru fiecare dintre acestea.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

DESCRIEREA

centralei electrice pentru care se solicită acreditarea

 

Documentaţia de acreditare va conţine pentru fiecare grup/centrală electrică următoarele informaţii:

1. Schema electrică monofilară, pe care să fie figurate grupurile electrice, modul de alimentare a consumului propriu tehnologic al centralei, racordul la reţeaua electrică, punctul/punctele de delimitare între instalaţiile solicitantului acreditării şi cele aparţinând operatorului de reţea la care este racordată centrala, grupul/grupurile de măsurare a energiei electrice.

3. Lista echipamentelor şi caracteristicile acestora

2. Schema termomecanică cu specificarea punctelor şi echipamentelor de măsurare a combustibililor utilizaţi, în cazul centralelor electrice care utilizează energie geotermală, biomasă, biolichide, biogaz, gaz rezultat din procesarea deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

Schema termomecanică va include toate grupurile de producere a energiei electrice existente în cadrul centralei, indiferent de combustibilul utilizat (surse regenerabile de energie şi/sau combustibil fosil).

 

Echipament

(turbină, generator electric, panou fotovoltaic, invertor, cazan energetic, unitate de cogenerare, cazan de abur industrial, cazan de apă fierbinte etc.) -

denumire şi număr de echipamente

Producător/ Model

An primul PIF

An PIF la solicitantul

acreditării

Tipul echipamentului şi tehnologiei de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie

[după caz]*

Tipul sursei regenerabile de energie/ combustibilului principal utilizat

- după caz -

Nivel de tensiune la care este racordat generatorul

- după caz -

Capacitate electrică instalată pe grup/centrală

|MW]

- după caz -

Capacitate termică instalată pe

fiecare nivel de presiune

[MWt]

- după caz -

Capacitate termică totală maximă simultană

[MWt]

- după caz -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4. Lista echipamentelor de măsurare a energiei electrice

 

Identificator în schema electrică simplificată

Serie

Proprietarul echipamentului

de măsurare

Anul instalării

Producător/ Model

Serviciu măsurat

Ieşire - domeniu de valori

Ieşire – unitate de măsură

Clasă de precizie

Periodicitate verificare metrologică/

Data ultimei verificări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Precizări cu privire la tipul echipamentelor - noi sau reutilizate

6. Alte informaţii pe care solicitantul le consideră utile în procesul de acreditare pentru Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

NOTĂ:

În cazul operatorilor economici care deţin mai multe centrale electrice se completează pentru fiecare dintre acestea.


* În cazul grupurilor/centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie în cogenerare, se specifică şi tehnologia de cogenerare utilizată, dintre cele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Prognoza de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE)

 

 

Prognoza producţiei de E-SRE 1

[MWh]

 

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Centrala/Grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Prognoza producţiei de E-SRE livrată în reţea şi/sau la consumatori, inclusiv pentru consum propriu, altul decât consumul propriu tehnologic.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

MACHETA DE RAPORTARE

privind costurile cu investiţiile pentru realizarea grupului/centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie

 

 

 

UM

Grup 1

Grup 2

…………..

Grup n

Total centrală

1

Date generale

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea proiectului/centralei:

 

 

 

 

 

 

 

Capacitate electrică instalată pe fiecare grup din centrală/amplasament:

MWe

 

 

 

 

 

 

Capacitate termică instalată pe fiecare grup din centrală:

MWt

 

 

 

 

 

 

Durata de viaţă a fiecărui grup:

ani

 

 

 

 

 

 

An PIF pentru fiecare grup:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Valoarea totală a investiţiei (fără TVA):

lei

 

 

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

 

 

 

Cost achiziţie teren centrală

lei

 

 

 

 

 

 

Cost achiziţie echipamente, din care:

lei

 

 

 

 

 

 

Turbogenerator

lei

 

 

 

 

 

 

Alte echipamente principale specifice tipului de centrală

lei

 

 

 

 

 

 

Cost total racordare, din care:

lei

 

 

 

 

 

 

Transformatoare

lei

 

 

 

 

 

 

Alte echipamente staţie interconexiuni

lei

 

 

 

 

 

 

Linie electrică

lei

 

 

 

 

 

 

Contor + montaj contor

lei

 

 

 

 

 

 

Teren staţie

lei

 

 

 

 

 

 

Recepţie/punere sub tensiune

lei

 

 

 

 

 

 

Costuri pentru obţinerea drepturilor de uz şi servitute

lei

 

 

 

 

 

 

Alte costuri de planificare şi dezvoltare proiect, inclusiv PIF

lei

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

CONDIŢII ŞI CRITERII

pentru acreditarea centralelor hidroelectrice retehnologizate

 

1. În înţelesul regulamentului, retehnologizarea unei centrale hidroelectrice cuprinde:

a) operaţiunile de înlocuire integrală pentru unul sau mai multe grupuri electrice a rotorului turbinei şi/sau a ajutajelor de admisie sau a aparatului director şi/sau a vanelor de admisie cu componente care nu au mai fost utilizate pentru producerea de energie electrică; şi/sau

b) realizarea de lucrări hidrotehnice în toată amenajarea hidroenergetică, modernizarea hidroagregatelor, investiţii în echipamente hidromecanice, echipamente electrice, automatizări, comunicaţie şi securitate.

2. Dovada realizării operaţiunilor de retehnologizare prevăzute la pct. 1 se face pe baza următoarelor documente justificative:

a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care să ateste realizarea lucrărilor prevăzute în studiul de fezabilitate sau alte studii de specialitate care au stat la baza declanşării operaţiunilor de retehnologizare;

b) procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune;

c) raportul unui auditor financiar independent care să confirme că valoarea contabilă brută a activelor aferente grupului electric/centralei hidroelectrice după retehnologizare este de minimum 1.500 €/kW instalat.

3. Se asimilează operaţiunilor de retehnologizare înlocuirea oricărui grup electric aparţinând unei centrale hidroelectrice, precum şi instalarea unor grupuri electrice noi într-o centrală hidroelectrică preexistentă sau într-o amenajare hidrotehnică utilizată anterior în scop energetic.

4. În cazul centralelor hidroelectrice retehnologizate, acordarea de certificate verzi este condiţionată de obţinerea acreditării prin îndeplinirea cerinţelor prevăzute de regulament.

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

DECLARAŢIE

privind beneficierea de alte ajutoare de natura ajutorului de stat

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele şi numele], în calitate de reprezentant [director general/administrator unic/împuternicit] al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea [denumirea societăţii comerciale], cu sediul social în [numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr. Judeţul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] şi contul [specificaţia/numărul de cont/ROL], deschis fa banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale], titular al licenţei de producere nr. [ nr. licenţei de producere] din data de [data emiterii licenţei de producere] [dacă este titular de licenţă], cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că, până la data prezentei declaraţii, am beneficiat/nu am beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat pentru grupul electric/centrala electrică pentru care solicit acreditarea pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.*

 

[numele, prenumele şi semnătura]

............................................................................

 

            Data

            ............................................................................


* Dacă a beneficiat, se vor specifica tipul de ajutor de stat şi valoarea acestuia.

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

DECLARAŢIE

privind corectitudinea informaţiilor furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele şi numele], în calitate de reprezentant [director general/administrator unic/împuternicit] al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea [denumirea societăţii comerciale], cu sediul social în [numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr. Judeţul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] şi contul [specificaţia/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale], titular al licenţei de producere nr. [ nr. licenţei de producere] din data de [data emiterii licenţei de producere] [dacă este titular de licenţă],

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea acreditării pentru aplicarea sistemului de certificate verzi sunt corecte şi complete.

 

[numele, prenumele şi semnătura]

............................................................................

 

            Data

            ............................................................................

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

CALCULUL

numărului de certificate verzi (CV) acordate pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) în centrale/grupuri electrice care beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale

 

            1. Valorile de referinţă ale indicatorilor specifici pentru fiecare sursă regenerabilă de energie (SRE)/tehnologie de producere a E-SRE autorizate de Comisia Europeană, luate în considerare în calculele transmise în procesul de autorizare a sistemului de promovare prin CV stabilit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt precizate în tabelul 1.

 

            Tabelul 1

 

 

Investiţie specifică

(EUR/MW)

Cost fix unitar

(EUR/MW)

Cost variabil unitar

(EUR/MWh)

Factor capacitate

(%)

Raport H/E

(-)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Instalaţii eoliene noi

1.570.000

30.000

10

25

 

Instalaţii eoliene reutilizate

650.000

45.000

10

16

-

Centrale hidro noi, Pi ≤ 10 MW

3.700.000

30.000

10

28

-

Centrale hidro retehnologizate, Pi ≤10 MW

1.700.000

40.000

10

24

-

Centrale hidro vechi, Pi ≤ 10 MW

185.000

52.000

10

20,5

-

Biomasă reziduuri biologice - cogenerare

4.700.000

270.000

80

83

1

Biomasă reziduuri biologice - producere exclusivă energie electrică

3.850.000

175.000

52

74

-

Biomasă culturi energetice - producere exclusivă energie electrică

4.250.000

210.000

75

66

-

Gaz de fermentare din deşeuri municipale & ape uzate - producere exclusivă energie electrică

2.400.000

182.000

10

65

-

Solar

3.500.000

38.000

10

16

-

 

2. Pentru centralele/grupurile de producere a E-SRE care beneficiază suplimentar de unul sau mai multe ajutoare de stat, se calculează Rd cu următoarea formulă:

 

Rd = VA/VRIS,

 

unde VA este valoarea specifică a ajutorului investiţional de care a beneficiat centrala/grupul de producere a E-SRE (determinată ca fiind raportul dintre valoarea totală a ajutorului investiţional primit şi puterea electrică instalată a centralei/grupului de producere a E-SRE), în Iei/MW, iar

VRIS este valoarea de referinţă a investiţiei specifice considerată în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare prin CV corespunzătoare SRE, respectiv tehnologiei de producere a E-SRE, stabilită conform tabelului nr. 1 şi calculată în Iei/MW la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României în ziua depunerii la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a cererii de acreditare.

 

NOTA:

În cazul centralelor/grupurilor de producere a E-SRE care utilizează două sau mai multe tipuri de biomasă, VRIS considerată în calcul este valoarea cea mai mare dintre valorile de referinţă ale investiţiei specifice corespunzătoare tipurilor de biomasă utilizată la producerea E-SRE.

3. Se calculează coeficientul de reducere Cr cu următoarea formulă:

Cr = Rd * Fcor ,

 

unde Fcor este un factor de corecţie care variază în funcţie de SRE şi de tehnologia de producere a E-SRE utilizate şi care are valorile din tabelul 2.

 

            Tabelul 2

 

 

Centrale eoliene noi

Centrale/ grupuri eoliene

reutilizate

Centrale hidro noi,

Pi ≤ 10 MW

Centrale hidro retehnologizate

Pi ≤10 MW

Centrale hidro existente, Pi ≤ 10 MW

Biomasă - reziduuri biologice - cogenerare

Biomasă - reziduuri biologice - producere exclusivă energie electrică

Biomasă – culturi energetice – producere exclusivă energie electrică

Gaz de fermentare a deşeurilor şi a nămolurilor din instalaţii de epurare ape uzate - producere exclusivă a energiei electrice

Solar

RIR [%]

10,9

9,9

10,2

10,3

2,1

10,5

10,6

11,3

11,8

11,6

Fcor

1,263

 

1,142

1,190

-

0,742

0,686

| 0,589

1,047

1,023

 

NOTE:

a) Valorile Fcor sunt precizate în Decizia Comisiei Europene C (2011)4938 privind Ajutorul de stat SA 33134 (2011/N) - România - Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.

b) în cazul centralelor/grupurilor de producere a E-SRE care utilizează două sau mai multe tipuri de biomasă, se va lua În considerare Fcor corespunzător tipului de biomasă dominantă.

c) RIR - rata internă de rentabilitate.

4. Numărul de CV acordate pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri care beneficiază suplimentar de unul sau mai mult ajutoare de stat NCVCorectat se calculează cu formula:

NCV Corectat = NCV Lege x (1 - Cr) [CV/MWh],

unde NCV Lege este numărul de CV prevăzut la art. 6 alin. (2) din Lege.

5. În cazul în care ajutorul de stat investiţional se acordă pentru o parte dintre grupurile care aparţin unei centrale electrice de producere a E-SRE, algoritmul prezentat la pct. 2-4 se aplică pentru întreaga capacitate instalată a acesteia, aşa cum este înscrisă În autorizaţia de înfiinţare emisă de ANRE.

6. În cazul în care ajutorul de stat investiţional se acordă pentru un grup/centrală electrică de cogenerare, certificatul suplimentar acordat în condiţiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se corectează de asemenea cu formula de la pct. 4.

7. Valorile de referinţă ale indicatorilor specifici şi factorii de corecţie pentru fiecare sursă regenerabilă de energie (SRE)/tehnologie de producere a E-SRE care se aplică centralelor electrice acreditate începând cu 1 ianuarie 2014 sunt cei prevăzuţi în tabelul 3:

 

            Tabelul 3

 

 

Investiţie specifică

(EUR/MW)

Cost fix unitar

(EUR/MW)

Cost variabil unitar

(EUR/MWh)

Factor capacitate

(%)

Raport H/E

(-)

Fcor

 

d)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Instalaţii eoliene noi

1.204.000

31.000

11

25

-

1,499

Instalaţii eoliene reutilizate

650.000

45.000

10

16

-

-

Centrale hidro noi, Pi ≤ 10 MW

2.370.000

79.000

23

28

-

1,331

Centrale hidro retehnologizate, Pi ≤ 10 MW

1.700.000

40.000

10

24

-

1,190

Centrale hidro vechi, Pi ≤ 10 MW

185.000

52.000

10

20,5

-

-

Biomasă reziduuri biologice - cogenerare

4.700.000

270.000

80

83

1

0,742

Biomasă reziduuri biologice - producere exclusivă energie electrică

3.850.000

175.000

52

74

-

0,686

Biomasă culturi energetice - producere exclusivă energie electrică

4.250.000

210.000

75

66

-

0,589

Gaz de fermentare din deşeuri municipale şi ape uzate - producere exclusivă energie electrică

2.400.000

182.000

10

65

-

1,047

Solar

1.870.000

26.000

17

17

-

1,061

 

ANEXA Nr. 12

la regulament

 

MODUL DE CALCUL

al datei de expirare a aplicării reducerii numărului de certificate verzi (CV) acordate pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) în centrale/grupuri electrice care beneficiază suplimentar de ajutor de stat investiţional

 

1. Lunar, pe baza informaţiilor transmise de OTS, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) calculează valoarea CV neacordate producătorului de E-SRE ca urmare a aplicării mecanismului de reducere, cu formula:

 

VCV neacordate = (NCV Lege - NCV Corectat) x (Vmax CV + Vmin CV)/2 [RON],

 

unde Vmax CV şi Vmin CV reprezintă valoarea maximă, respectiv minimă a CV stabilite conform Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, pentru anul în care s-a acordat ajutorul de stat investiţional.

2. ANRE însumează valorile lunare ale CV neacordate producătorului de E-SRE şi compară această sumă cu valoarea ajutorului.

3. În luna calendaristică următoare celei în care se constată egalitatea dintre suma valorilor lunare ale CV neacordate şi ajutorul investiţional primit, ANRE emite o decizie de modificare a deciziei de acreditare a producătorului respectiv pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, prin care se trece la acordarea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Lege.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.