MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 472/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 472         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 iunie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

471. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Şcolii de aplicaţie pentru logistică “General Constantin Zaharia” a Comandamentului Logistic întrunit

 

472. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

41. - Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 

42. - Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            746. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Şcolii de aplicaţie pentru logistică “General Constantin Zaharia” a Comandamentului Logistic întrunit

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Şcolii de aplicaţie pentru logistică “Generai Constantin Zaharia” a Comandamentului Logistic întrunit.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 471.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţârii nr. 51/2014,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Domnului colonel Popa Aurică Adrian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 472.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 

Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune.

Ţinând seama de necesitatea implementării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare â Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, se impune crearea cadrului adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnică şi financiară a fondurilor comunitare acordate României după data de 1 ianuarie 2014 prin intermediul acestor fonduri.

Având în vedere obligativitatea României de a desemna pentru fiecare program de dezvoltare rurală o autoritate de plată acreditată şi necesitatea absorbţiei fondurilor menţionate, se impun înfiinţarea şi stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pregătirea construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor financiare comunitare din cadrul FEADR.

Având în vedere necesitatea respectării obligaţiilor ce revin României, rezultate din Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ pentru stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea întăririi şi pregătirii construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor financiare comunitare pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În perioada 2014-2020 România va fi beneficiara unor importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.

Totodată, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 şi ale actelor delegate conform prevederilor art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului au fost alocate sume de la bugetul de stat, care acoperă atât cofinanţarea naţională, cât şi temporar contribuţia FEADR, pentru asigurarea tranziţiei la noua perioadă de programare 2014-2020, respectiv până la momentul decontării cheltuielilor eligibile de către Comisia Europeană, estimându-se o sumă de 200.000.000 euro.

În concluzie, având în vedere faptul că cele menţionate mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă are consecinţe nefavorabile atât în plan financiar, cât şi în plan social, respectiv conduce chiar la pierderea fondurilor comunitare existente, circa 200 milioane euro, aferente perioadei de tranziţie, precum şi la neaccesarea în condiţii optime a sprijinului financiar pus la dispoziţia României pentru noua perioadă de programare, pentru care au fost alocate României fonduri în valoare de 8,1 miliarde euro, cu impact deosebit de grav asupra vieţii economice şi sociale.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, care se desfiinţează.

(2) Scopul Agenţiei îl constituie implementarea tehnică şi financiară a Fondului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR.

(3) Veniturile proprii se realizează din tarife pentru activităţi de prestări de servicii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 2. - (1) Agenţia preia pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul 2014 şi execuţia bugetară până la momentul predării-preluării, precum şi patrimoniul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, potrivit situaţiei financiare încheiate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Agenţia preia atribuţiile ce decurg din funcţiile de raportare, recuperare debite şi monitorizare ex-post ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru Programul SAPARD, precum şi atribuţiile de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 şi asigură respectarea criteriilor de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele interne la care Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit este parte şi din actele internaţionale privind activitatea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, la care este parte statul român.

Art. 3. - (1) Conducerea Agenţiei este asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, pe bază de examen sau concurs, în condiţiile legii, care angajează şi reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti

(2) în activitatea sa, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncţi, numiţi prin decizia acestuia, pe bază de examen sau concurs, în condiţiile legii: director general adjunct active fizice şi plăţi directe, director general adjunct infrastructură, leader şi investiţii nonagricole şi director general adjunct plăţi şi administrativ, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei şi în manualele de proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), persoana care ocupă postul de director general adjunct implementare tehnică din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se preia pe postul de director general adjunct active fizice şi plăţi directe, cu acordul ocupantului postului respectiv.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), persoana care ocupă postul de director general adjunct plăţi din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se preia pe postul de director general adjunct infrastructură, leader şi investiţii nonagricole. cu acordul ocupantului postului respectiv.

(5) Postul de director general adjunct plăţi şi administrativ vacant va fi ocupat prin examen sau concurs, în condiţiile legii.

Art. 4. - (1) Agenţia are în structură 8 centre regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale, fără personalitate juridică, care au arondate judeţele constituite în regiunile de dezvoltare potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 8 Bucureşti-Ilfov care are arondate judeţele Ilfov, Călăraşi şi Ialomiţa, precum şi municipiul Bucureşti.

(2) Centrele regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale sunt conduse de către un director general adjunct şi de către un director numiţi prin decizia directorului general al Agenţiei pe bază de examen sau concurs, în condiţiile legii.

(3) Directorii generali adjuncţi ai centrelor regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale se subordonează directorului general al Agenţiei.

(4) Directorii centrelor regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale se subordonează directorilor generali adjuncţi ai centrelor regionale respective.

(5) La nivelul fiecărui judeţ, cu excepţia judeţului Ilfov, se înfiinţează şi funcţionează un oficiu judeţean pentru finanţarea investiţiilor rurale, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional pentru finanţarea investiţiilor rurale. Fiecare oficiu judeţean este condus de un director numit prin decizia directorului general al Agenţiei pe bază de examen sau concurs, în condiţiile legii.

(6) Oficiul pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bucureşti preia atribuţiile şi întreg personalul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare şi Pescuit Ilfov.

(7) Directorii oficiilor judeţene pentru finanţarea investiţiilor rurale se subordonează directorului general adjunct al centrului regional pentru finanţarea investiţiilor rurale de care aparţine oficiul judeţean.

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), directorii generali adjuncţi şi directorii centrelor regionale, precum şi directorii oficiilor judeţene ai Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se preiau în structura Agenţiei în cadrul aceloraşi funcţii, fără examen sau concurs, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în condiţiile legii.

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), persoanele care ocupă posturile de directori adjuncţi ai oficiilor judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit se preiau pe posturile de şefi Serviciu active fizice şi plăţi directe din cadrul oficiilor judeţene pentru finanţarea investiţiilor rurale, cu acordul ocupanţilor posturilor respective, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Agenţia are ca principală atribuţie implementarea tehnică, în condiţiile delegării de funcţii de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, precum şi implementarea financiară (plata) FEADR prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014- 2020 (PNDR 2014-2020). Agenţia preia atribuţiile ce decurg din funcţiile de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 şi atribuţiile de raportare, recuperare debite, precum şi cea de monitorizare ex-post ale Agenţiei pentru Programul SAPARD.

(2) în condiţiile delegării funcţiilor de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, principalele atribuţii pentru activitatea de implementare tehnică ale Agenţiei sunt:

a) primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate din FEADR;

b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate din FEADR, în raport cu criteriile de eligibilitate şi de selecţie stabilite prin programe;

c) selectarea proiectelor finanţate din FEADR, în conformitate cu prevederile programelor;

d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate din FEADR;

e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanţate din FEADR, atât înainte, cât şi după aprobarea acestora;

f) întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea şi controlul, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin FEADR;

g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin FEADR către organismele care asigură managementul şi coordonarea finanţării programului.

(3) Principalele atribuţii de plată ale Agenţiei sunt:

a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate din FEADR;

b) verificarea pe teren a proiectelor finanţate din FEADR, pentru a stabili eligibilitatea plăţii;

c) autorizarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate din FEADR;

d) efectuarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate din FEADR;

e) înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate din FEADR;

f) efectuarea de controale, ori de câte ori se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finanţate prin FEADR, după

efectuarea plăţii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate.

Art. 6. - În exercitarea rolului activ de participare la elaborarea documentelor programatice pentru perioada 2021- 2027, atribuţiile Agenţiei sunt:

a) participarea în grupurile de lucru privind întocmirea documentelor programatice pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală aferente perioadei 2021-2027;

b) participarea în grupurile de lucru pentru stabilirea fluxurilor de lucru privind gestiunea proiectelor finanţate din fonduri europene în perioada 2021-2027.

Art. 7. - În funcţie de diversitatea şi complexitatea măsurilor incluse în Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, Agenţia va putea delega atribuţii unor terţe instituţii competente în baza unor acorduri interinstituţionale, în concordanţă cu Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008.

Art. 8. - (1) Agenţia are acces nemijlocit, în condiţiile legii, la baza de date comună pentru derularea fondurilor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

(2) Agenţia are dreptul de a stabili o bază de date cu preţuri de referinţă pentru bunuri, maşini, utilaje, echipamente specializate, servicii şi cu standarde de cost pentru lucrări ce vor fi utilizate în cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020. Preţurile de referinţă şi standardele de cost publicate pe site-ul instituţiei sunt bazate pe o analiză a preţurilor din piaţă, au caracter obligatoriu şi reprezintă plafoane maximale pentru cheltuieli eligibile acceptate.

Art. 9. - (1) Agenţia răspunde pentru eficienţa, eficacitatea şi corectitudinea implementării funcţiilor delegate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, potrivit Acordului de delegare dintre părţi.

(2) Pentru verificarea implementării funcţiilor delegate, Agenţia asigură accesul prin sistemul informatic la orice informaţie solicitată de Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală privind primirea documentelor, verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor, selecţia şi contractarea proiectelor.

(3) Agenţia acordă sprijinul necesar Autorităţii de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală în vederea exercitării funcţiilor de control asupra modului de realizare a funcţiilor delegate.

Art. 10. - (1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare, statul de funcţii ale Agenţiei, atribuţiile directorului general al acesteia, posturile sensibile, instrucţiunile şi procedurile de lucru ale Agenţiei, precum şi localităţile în care îşi desfăşoară activitatea centrele regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale şi oficiile judeţene pentru finanţarea investiţiilor rurale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Personalul de la nivel central, regional şi judeţean, aflat în posturi sensibile, este cel care are atribuţii şi participă la realizarea următoarelor funcţii: management şi asistenţă tehnică, implementare, gestionare, administrare, monitorizare, plată, control, reprezentare şi promovare a programelor.

Art. 11. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia preia, în condiţiile legii, pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul 2014, execuţia bugetară până la momentul predării-preluării şi întreg personalul fostei Agenţii de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu excepţia personalului Direcţiei pentru coordonarea agenţiilor de plăţi care îşi va desfăşura activitatea în structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu păstrarea structurii organizatorice, a numărului de posturi aferente, cu menţinerea funcţiilor specifice de natură contractuală, precum şi cu menţinerea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) în vederea întăririi structurii organizatorice, Agenţia preia prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, un număr de 116 posturi, împreună cu personalul, dotările, prevederile bugetare pe anul 2014 şi execuţia bugetară până la momentul predării-preluării de la structurile judeţene de dezvoltare rurală din cadrul Autorităţii de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală. Patrimoniul preluat se stabileşte pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de posturi ce va fi preluat de la fiecare structură judeţeană de dezvoltare rurală se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Posturile preluate potrivit alin. (2) se transformă în posturi de natură contractuală.

(5) Personalul care ocupă posturile prevăzute la alin. (2) se preia în cadrul Agenţiei şi se încadrează pe posturile prevăzute la alin. (4).

(6) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (5) se preia fără examen sau concurs, iar salarizarea personalului preluat se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din cadrul Agenţiei.

(7) Persoanele care refuză să fie încadrate potrivit alin. (5) au dreptul să solicite înscrierea în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiază de protecţie socială conform legii.

(8) Personalul preluat potrivit alin. (2) şi (5) îşi va desfăşura activitatea în locaţiile oficiilor judeţene pentru finanţarea investiţiilor rurale.

Art. 12. - (1) Metodologia de reorganizare a Agenţiei, funcţiile de conducere care se menţin în structura acesteia, precum şi funcţiile de conducere care se desfiinţează, ca urmare a reorganizării, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) în situaţia în care, ca urmare a reorganizării, se regăsesc funcţii de conducere similare ca atribuţii cu cele existente în structura Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, personalul care ocupă aceste funcţii se preia în cadrul aceloraşi funcţii de conducere din structura Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale fără examen sau concurs, pe baza acordului acestora.

(3) Dacă, drept urmare a reorganizării, postul de conducere nu se mai regăseşte în structura Agenţiei, ocupantul postului respectiv va fi preluat pe un post de execuţie corespunzător studiilor şi condiţiilor de vechime ale persoanei care ocupa postul de conducere pe baza acordului acestuia.

(4) încadrarea personalului în noua structură organizatorică a Agenţiei, în limita posturilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin decizie a directorului general al Agenţiei, în conformitate cu termenele şi procedurile legale în vigoare.

(5) Posturile de conducere nou-înfiinţate se ocupă prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(6) Persoanele care refuză reîncadrarea pe funcţie de execuţie ca urmare a desfiinţării funcţiei de conducere ocupate, potrivit alin. (3), precum şi persoanele prevăzute la art. 4 alin. (9) care refuză trecerea pe funcţii de conducere inferioare se consideră că şi-au dat acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă prin acordul părţilor.

Art. 13. - (1) La semnarea contractului individual de muncă, salariatul Agenţiei va semna un angajament prin care se obligă ca pe perioada desfăşurării activităţii în Agenţie să nu presteze activităţi de consultanţă şi să nu cumuleze funcţii de natură să determine situaţii de conflict de interese.

(2) în cazul nerespectării, cu vinovăţie, a angajamentului prevăzut la alin. (1), salariatul poate fi obligat, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs Agenţiei.

(3) Refuzul semnării angajamentului prevăzut la alin. (1)are drept consecinţă neîncheierea contractului individual de muncă.

(4) în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care o persoană salariată în cadrul Agenţiei are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin potrivit postului ocupat,

(5) Salariatul Agenţiei este în conflict de interese şi dacă se află în una dintre următoarele situaţii, fără ca enumerarea să fie limitativă:

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi/sau juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial ori se află în relaţii de rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice;

b) participă în cadrul aceleiaşi comisii constituite conform legii cu salariaţi care au calitatea de soţ/soţie sau rudă de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soţului/soţiei sau ale rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei deţinute.

Art. 14. - (1) în cazul existenţei unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl informeze în scris, de îndată, pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru înlăturarea stării de conflict de interese, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul Agenţiei, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat care are aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă.

(3) încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

Art. 15. - (1) Agenţia utilizează pentru aparatul propriu, centrele regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale şi oficiile judeţene pentru finanţarea investiţiilor rurale un număr de 200 de autoturisme pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/autoturism.

(2) Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Tulcea utilizează o şalupă, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/şalupă.

(3) Cheltuielile privind consumul de carburanţi se suportă din bugetul aprobat anual cu această destinaţie.

(4) Prin decizie a directorului general al Agenţiei, autovehiculele prevăzute la alin. (1) se repartizează şi/sau se redistribuie, pentru fiecare dintre structurile acesteia, în funcţie de necesităţi.

Art. 16. - (1) Salarizarea personalului Agenţiei, inclusiv salarizarea directorului general şi a directorilor generali adjuncţi, se face potrivit prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(2) începând cu data de 1 ianuarie 2015, personalul Agenţiei va beneficia de drepturile salariale avute la 31 decembrie 2014, la care se adaugă drepturile aferente claselor prevăzute de art. 45 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - (1) Personalul Agenţiei pentru care au fost definite sarcini clare şi specifice implementării FEADR beneficiază de drepturile salariale prevăzute în PNDR 2007-2013, precum şi în PNDR 2014-2020, în condiţiile în care sumele aferente acordării acestor drepturi salariale sunt rambursabile din FEADR.

(2) Cuantumul drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) şi criteriile de acordare pentru fiecare angajat din cadrul Agenţiei se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 18. - (1) Agenţia îşi va desfăşura activitatea în baza manualelor de proceduri şi a instrucţiunilor de lucru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) în vederea îndeplinirii atribuţiilor de verificare, evaluare şi control al proiectelor, atât înainte, cât şi după aprobarea plăţilor acestora, Agenţia are dreptul să solicite şi să obţină gratuit informaţii de la ministere, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de la alte instituţii publice, în condiţiile legii.

Art. 19. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale actelor normative subsecvente nu modifică criteriile de acreditare pentru implementarea tehnică şi financiară a Programului SAPARD, până la finalizarea monitorizării acestuia, precum şi cele pentru implementarea tehnică şi financiară a FEADR prin PNDR 2007-2013.

Art. 20. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şt completările ulterioare.

Art. 22. - Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) de Autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013- PNDR, Programul naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 - PNDR şi Programul operaţional pentru pescuit - POP.”

2. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

(2) în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale funcţionează Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, care are rolul de organism coordonator al agenţiilor de plăţi din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce acţionează ca unic interlocutor cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce priveşte toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA şi FEADR.

(3) Atribuţiile direcţiei prevăzute la alin. (2) sunt următoarele: a) transmiterea textelor actelor normative ale Comunităţii şi a liniilor directoare către agenţiile de plăţi şi acelor organisme responsabile cu implementarea şi promovarea aplicării lor în mod armonizat şi unitar;

b) comunicarea către Comisia Europeană a declaraţiilor de cheltuieli, ce acţionează ca cereri de plată, precum şi a estimărilor solicitărilor financiare cu referire la FEGA şi FEADR;

c) actualizarea declaraţiilor estimate ale cheltuielilor ce vor fi supuse examinării în timpul anului şi estimarea declaraţiilor cheltuielilor cu privire la anul financiar următor;

d) păstrarea şi punerea la dispoziţia autorităţilor naţionale şi Comisiei Europene a unor înregistrări complete pentru toate informaţiile contabile, necesare pentru scopuri statistice şi de control;

e) primirea informaţiilor solicitate de la agenţiile de plăţi pentru dezvoltare rurală;

f) participarea activă în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de către organismele europene şi naţionale privind agenţiile de plăţi.”

3. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDRAM-PNDR este de maximum 184, inclusiv structurile judeţene de dezvoltare rurală.”

4. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 11.093, din care 616 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

5. La anexa nr. 1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Numărul maxim de posturi = 616, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului”.

6. La anexa nr. 2, punctele I şi II şi numărul curent 1 al punctului II se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea structurii

„I.

Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.921 de posturi.

…..

……………………………

II.

Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 3.801 de posturi.

1.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.”

 

            7. La anexa nr. 4, numărul curent 5 şi textul notei corespunzătoare celui de-al treilea asterisc se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

TOTAL

din care:

autoturisme pentru activităţi speciale

autospeciale

…..

……………………………

 

 

 

„5.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale***)

200

200

-


***) Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, la nivelul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi o şalupă, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/şalupă,”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 18 iunie 2014.

Nr. 41.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

 

Situaţia extraordinară şi urgenţa reglementării prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, sunt determinate de necesitatea asigurării continuităţii serviciului regulat de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, pe baza licenţelor de traseu şi a programului de transport cu valabilitate până la data de 30 iunie 2014, a evitării unor practici ilicite în activităţile de transport de persoane, a evitării unor practici care au consecinţe negative asupra siguranţei şi calităţii vieţii populaţiei, calităţii serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum şi a evitării impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane, ce sunt desfăşurate în lipsa unui cadru legal în vigoare.

Astfel, ca urmare a Hotărârii nr. 747din 18 aprilie 2014, pronunţată de Tribunalul Buzău, prin care s-a dispus suspendarea programelor de transport public de persoane cu autobuzele prin servicii regulate, între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană Bucureşti 2014-2020, până la judecarea în fond a cauzei, este pusă în imposibilitate continuarea desfăşurării transportului rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, în condiţii de legalitate.

Având în vedere că prin Legea nr. 225/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport judeţean a fost stabilită în mod expres valabilitatea programului de transport de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, prorogarea acestui termen este absolut necesară pentru respectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - (1) Termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 19 aprilie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2013, se prorogă până la data de 30 iunie 2015.

(2) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe traseele cuprinse în programul de transport prevăzut la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera licenţe de traseu însoţite de grafice de circulaţie pentru autobuzele deţinute şi nominalizate de către aceştia corespunzător perioadei de prelungire a valabilităţii programului de transport, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.

(3) Operatorii de transport pot înlocui autobuzele titulare pe traseele cuprinse în programul de transport prevăzut la alin. (1) cu orice autobuz al cărui an de fabricaţie este cel puţin egal cu anul de fabricaţie al autobuzului pe care îl înlocuieşte.

(4) Procedura şi modalitatea de eliberare a licenţelor de traseu se stabilesc de către emitent, respectiv Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 18 iunie 2014.

Nr. 42.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.583/2014 al Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate din Ministerul Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Sintagma “Serviciul programe de sănătate” se înlocuieşte cu sintagma “Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate”, sintagma “Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică”, sintagmele “Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate” şi “Direcţia contabilitate şi patrimoniu” se înlocuiesc cu sintagma “Direcţia generală buget şi contabilitate” şi sintagma “Serviciul achiziţii publice” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia achiziţii centralizate, patrimoniu şt infrastructuri sanitare”.

2. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Prin excepţie de la alin. (5), structura de personal a unităţii de asistenţă tehnică şi management a programelor naţionale de sănătate publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică se suplimentează cu un număr de maximum două persoane, în condiţiile legii, pentru fiecare program/subprogram coordonat.”

3. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Cererile de finanţare fundamentată ale unităţilor de specialitate care implementează programe/subprograme naţionale de sănătate publică, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare unităţilor de asistenţă tehnică sau management al programelor naţionale de sănătate, pe suport hârtie şi, după caz, în format electronic, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentele norme tehnice. Cererile de finanţare fundamentată ale direcţiilor de sănătate publică pentru finanţarea activităţilor din cadrul Programului naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, precum şi ale unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează activităţile acestui program se transmit spre avizare Unităţii de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti. Borderoul centralizator care însoţeşte cererea de finanţare va fi avizat în prealabil de Unitatea de asistenţă tehnică şi management din regiunea căreia îi este arondată reţeaua de screening.

(3) Unităţile de asistenţă tehnică sau management al programelor naţionale de sănătate publică solicită Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate finanţarea unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, după verificarea documentelor prevăzute la alin, (1), în baza unei situaţii centralizatoare întocmite distinct pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică, sursă de finanţare şi titlul bugetar, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), până cel târziu în data de 10 a lunii pentru care se face finanţarea.”

4. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Direcţia generală buget şi contabilitate:

a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii pentru anii 2013 şi 2014, în care sunt cuprinse sumele aferente programelor naţionale de sănătate publică, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de structurile de specialitate din Ministerul Sănătăţii;

b) comunică Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora pe programe/subprograme naţionale de sănătate publică, respectiv pe unităţi de specialitate;

c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică;

d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, centralizate de Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;

e) primeşte lunar solicitările de finanţare prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul întocmit de Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate;

f) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică, pe unităţi de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică;

g) analizează trimestrial modul de execuţie a bugetului aprobat pentru programele naţionale de sănătate publică, în colaborare cu Serviciul programe de sănătate;

h) efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate pe unităţi de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, precum şi modificarea acestora pe titluri bugetare şi articole de cheltuieli prin virări de credite, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate sau a unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, după caz;

i) organizează şi conduce înregistrarea evidenţei analitice a medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altele asemenea achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi transferate direcţiilor de sănătate publică pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică şi în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;

j) asigură evidenţierea distinctă a decontărilor privind produsele achiziţionate pe fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică şi pe fiecare direcţie de sănătate publică.”

5. La articolul 21, alineatul (3) se abrogă.

6. În anexa nr. 1, titlul “Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2014” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2014

 

 

 

- mii lei -

Programele naţionale de sănătate publică

Buget de stat

Venituri proprii

Total

Programele naţionale de boli transmisibile

144.419

90.327

234.746

Programul naţional de imunizare

52.174

11.272

63.446

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

70

1.961

2.031

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

86.090

67.829

153.919

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

6.075

9.002

15.077

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

10

263

273

Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

60

587

647

Programul naţional de securitate transfuzională

46.284

13.332

59.616

Programele naţionale de boli netransmisibile

42.184

29.824

72.008

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

3.197

10.068

13.265

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

0

378

378

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule

38.987

19.119

58.106

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

200

200

Program naţional de management al registrelor naţionale

0

59

59

Programul naţional de evaluare şi promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

7

900

907

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

5.993

8.130

14.123

Total buget programe naţionale de sănătate 2014

238.947

143.100

382.047

Tratament în străinătate

4.232

0

4.232

MS-acţiuni centralizate

2.181

0

2.181

Reţinere 10%

22.140

15.900

38.040

TOTAL BUGET

267.500

159.000

426.500”

 

7. În anexa nr. 2, la capitolul I “Programele naţionale de boli transmisibile”, titlul 1 “Programul naţional de imunizare”, subtitlul 1 “Subprogramul de vaccinări obligatorii”, la punctul 1.2 “Indicatori de evaluare”, subpunctul 1) “Indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.2. Indicatori de evaluare: 1) Indicatori fizici:

a) număr inoculări conform calendarului/trimestru: 500.000;

b) număr carnete de vaccinări tipărite/an: 200.000 (indicator raportat de INSP);

c) număr de activităţi desfăşurate/trimestru, inclusiv mentenanţă şi dezvoltare RENV (indicator raportat de INSP): 100”.

8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2 “Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare”, subtitlul C “Activităţi”, activitatea b) “Alerta rapidă şi evaluarea riscului de răspândire la nivel naţional şi internaţional”, punctele 1,2 şi 3 se abrogă.

9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a) “Supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile, intervenţia în focar şi derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalentei bolilor infecţioase”, la punctul 1 “Activităţi desfăşurate prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi structurile de specialitate din centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Cluj, laşi şi Timişoara”, litera m) se abrogă.

10. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a), la punctul 1, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

„p) asigură coordonarea metodologică a sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid în colaborare cu Biroul RSI şi informare toxicologică din structura INSP.”

11. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a), la punctul 2 “Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti”, litera j) se abrogă.

12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a), la punctul 2, după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

“r) depistează, verifică şi raportează alertele naţionale, participă la verificarea alertelor internaţionale şi asigură răspunsul rapid”.

13. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a), la punctul 3 “Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare”, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) participă alături de specialiştii din cadrul DSP-urilor la acţiunile de evaluare şi investigare a situaţiilor de risc epidemiologie, la identificarea alertelor şi la raportarea lor conform legislaţiei în vigoare”.

14. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul D “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“D. Indicatori de evaluare: INSP:

a) indicatori fizici:

a.1. număr de activităţi desfăşurate/trimestru în sensul de suma activităţilor desfăşurate în fiecare lună a trimestrului: 150/trimestru;

b) indicatori de eficienţă:

b.1. cost mediu pe activitate desfăşurată/trimestru: 400 lei;

DSPJ:

a) indicatori fizici:

a.1. număr de activităţi desfăşurate/trimestru în sensul de suma activităţilor desfăşurate în fiecare lună a trimestrului: 1.200/trimestru;

a.2. număr de focare depistate, raportate şi investigate/ trimestru: 400 focare/trimestru;

a.3. număr total de gravide testate serologic pentru sifilis în laboratorul DSPJ, din care număr gravide pozitive/trimestru: 15.000/trimestru;

a.4. număr cupluri mamă - nou-născut testate VDRL cantitativ pentru depistarea sifilisului congenital/trimestru: 200/trimestru;

a.5. număr de cazuri de sifilis congenital al nou-născutului viu raportate: 5/trimestru.

b) indicatori de eficienţă:

b.1. cost mediu pe activitate desfăşurată/an ca raport între cheltuielile efective din anul respectiv şi suma activităţilor desfăşurate în anul respectiv: 2.000 lei/activitate/an;

b.2. cost mediu test depistare sifilis la gravidă: 10 lei;

b.3. cost mediu test depistare sifilis congenital: 25 lei;

b.4. cost mediu focar de boală transmisibilă depistat, raportat şi investigat/an: 1.000 lei/an.”

15. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul E, la activitatea a), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“t) materiale sanitare, medicamente, vaccinurile menţionate în rezerva antiepidemică, dezinfectante, echipamente de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologie prin reîntregirea rezervei antiepidemice;”.

16. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, la subtitlul E, activitatea b) se abrogă.

17. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4 “Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei”, subtitlul 1) “Supravegherea şi controlul tuberculozei”, punctul 1.1 “Activităţi”, litera b) “Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucureşti”, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) Activităţi derulate (a nivelul Institutului de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucureşti prin Unitatea de asistenţă tehnică şi management:”.

18. În anexa nr. 2r la capitolul I, titlul 4, subtitlul 1), punctul 1.1, la litera b), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3) verifică efectuarea controlului intern şi extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente şi asigură achiziţia mediilor cu antibiograme de linia I şi a II-a, mediile pentru detecţia rapidă a chimiorezistenţei BK prin metode genetice şi fenotipice lichide, precum şi a testelor de identificare a tulpinilor de Micobacteryum pentru laboratoarele de referinţă naţionale şi regionale”.

19. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 1), la punctul 1.2 “Indicatori de evaluare”, litera a) “indicatori fizici”, sublitera a.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a.1. numărul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnăvire de tuberculoză (suspecţi, simptomatici, contacţi, grupuri cu risc crescut): 250.000;”.

20. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5 “Programul naţional de supraveghere şl control al Infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei”, la subtitlul C “Activităţi”, secţiunea “Activităţi implementate la nivelul direcţiilor de sănătate publică Judeţene şl a municipiului Bucureşti”, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

“h) activităţi de monitorizare a situaţiei infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare”.

21. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5, la subtitlul D “Indicatori de evaluare”, la activitatea a), litera a) “Indicatori fizici”, după subpunctul a.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul a.5, cu următorul cuprins:

“a.5. Număr tulpini microbiene izolate în întreaga unitate sanitară cu paturi sentinelă: între 200 şi 1.300 de tulpini/trimestru în funcţie de tipul spitalului.”

22. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5, la subtitlul D, la activitatea a), litera c) “Indicatori de rezultat”, după subpunctul c.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul c.4, cu următorul cuprins:

“c.4. procent de tulpini microbiene izolate şi caracterizate din punctul de vedere al rezistenţei la antibiotice din întreaga unitate sanitară, 76%.”

23. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5, la subtitlul D, la aliniatul Direcţiile de sănătate publică judeţene (unde există unităţile sentinelă), la litera a) “Indicatori fizici”, subpunctul a.1 se modifica şi va avea următorul cuprins:

“a.1. numărul de acţiuni în vederea implementării activităţilor specifice programului: 40”.

24. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5, la subtitlul D, la aliniatul Direcţiile de sănătate publică judeţene (unde există unităţile sentinelă), după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:

“b) Indicatori de eficienţă:

b.1. cost mediu pe acţiune în vederea implementării activităţilor specifice programului: 250 lei.”

25. În anexa nr. 3, la capitolul II “Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă”, titlul C, “Domenii specifice”, subtitlul 1) “Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă”, punctul 1.1 “Activităţi”, litera a) “Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei”, subpunctul a.5 se abrogă.

26. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 1), punctul 1.1, litera d) “Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman”, subpunctul d.1 se abrogă.

27. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 1), punctul 1.2 “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.2. Indicatori de evaluare:

a) Indicatori fizici:

a) număr de intervenţii specifice: 441.

b) Indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/intervenţie/an pentru acţiuni specifice de evaluare a factorilor de risc din mediu pentru starea de sănătate: 1.000 lei.

c) Indicatori de rezultat:

a) 13 rapoarte specifice domeniului/an”.

28. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 1), punctul 1.3 “Unităţi care implementează” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.3. Unităţi care implementează:

a) Institutul Naţional de Sănătate Publică - subpunctele: a.7; b.1 şi b.2; c.1 şi c.2; d.2;

b) Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC) - subpunctele: a.1 şi d.1;

c) Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti (CRSPB) - subpunctele: a.4 şi a.6;

d) Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj (CRSPC) - subpunctele: a.4, a.5. şi a.6;

e) Centrul Regional de Sănătate Publică laşi (CRSPI) - subpunctele: a.3, a.4 şi a.6;

f) Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara (CRSPT)- subpunctele: a.2, a.4 şi a.6;

g) Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureş (CRSPM) - subpunctele: a.4 şi a.6;

h) Direcţiile de sănătate publică - subpunctele: a.1-a.4 şi a.5-a.7; b.1 şi b.2; c.1 şi c.2; d.1 şi d.2”

29. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 2) “Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizanta”, punctul 2.2 “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.2. Indicatori de evaluare:

a) Indicatori fizici:

a) număr de intervenţii specifice: 230.

b) Indicatori de eficienţă:

a) cost/intervenţie/an pentru acţiuni specifice de evaluare a efectelor radiaţiilor ionizante pentru starea de sănătate: 1.250 lei.

c) Indicatori de rezultat:

a) 10 rapoarte specifice domeniului/an”.

30. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 3) “Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă”, punctul 3.1 “Activităţi”, litera b) “Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii ionizante, neionizante şi laser”, subpunctul b.2 se abrogă.

31. În anexa nr. 3, la capitolul 11, titlul C, subtitlul 3), punctul 3.2 “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3.2. Indicatori de evaluare:

a) Indicatori fizici:

a) număr de intervenţii specifice: 266.

b) Indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/intervenţie/an pentru evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu asupra stării de sănătate a celor expuşi profesional: 1.000 lei.

c) Indicatori de rezultat:

a) 7 rapoarte specifice domeniului/an1.

32. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 4) “Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie”, punctul 4.2 “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4.2. Indicatori de evaluare:

a) Indicatori fizici:

a) număr de intervenţii specifice: 576.

b) Indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/intervenţie/an pentru evaluarea efectelor factorilor de risc alimentari pentru starea de sănătate: 1.000 lei.

c) Indicatori de rezultat: a\ 12 rapoarte anuale”.

33. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 5) “Activităţi complementare”, punctul 5.2 “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5.2. Indicatori de evaluare:

a) Indicatori fizici:

a) număr de acţiuni specifice corespunzătoare activităţilor complementare ale programului naţional: 48.

b) Indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/acţiune/an corespunzătoare activităţilor complementare ale programului naţional: 300 lei

c) Indicatori de rezultat:

a) cel puţin 1 instruire/an;

b) activităţi de audit în domeniul siguranţei alimentului/an;

c) 1 conferinţă naţională/an;

d) 1 raport naţional/an.”

34. În anexa nr. 5, la capitolul IV “Programele naţionale do boli netransmisibile”, titlul 1 “Programul naţional de depistare activă precoce a cancerului de col uterin”, subtitlul D “Atribuţii specifice în asistenţa tehnică şi management”, punctul 1 “Comisia naţională pentru prevenirea cancerului de col uterin”, subpunctul 1.7 “Atribuţiile Comisiei”, literele f) şi g) se abrogă.

35. în anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul D, punctul 2 “Unitatea de asistenţă tehnică şi management a

Institutului Naţional de Sănătate Publică”, literele f) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“2. Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică, UATM - INSP, are următoarele atribuţii:

j) coordonează, organizează şi contribuie la dezvoltarea sistemului de raportare al programului: formulare-tip, circuite de raportare, interconectarea cu alte baze de date, inclusiv cu registrele populaţionale de cancer, cu respectarea legislaţiei specifice utilizării datelor cu caracter personal şi coordonează activitatea de colectare/raportare a datelor;

k) contribuie la elaborarea planurilor regionale de informare-educare-comunicare pentru populaţia eligibilă pentru testarea Babeş-Papanicolaou;*.

36. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul D, punctul 3 “Unităţile de asistenţă tehnică şi management la nivel regional, UATM - R”, litera J), subpunctul J.5 şl litera m), subpunctul m. 3 se abrogă.

37. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul F “Activităţi”, punctul 1 “Activităţi manageriale şi administrative”, litera d) se abrogă.

38. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul F, punctul 2 “Activităţi specifice”, litera a), subpunctul a.5) şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) Serviciile medicale specifice screeningului pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin se realizează după cum urmează:

a.5) îndrumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente către serviciile de specialitate pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea conduitei terapeutice;

d) asigurarea circuitului informaţiilor în cadrul programului privind colectarea, centralizarea şi raportarea datelor în condiţiile prezentelor norme;”.

39. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul I “Procedura de selectare a unităţilor sanitare cu paturi care organizează o reţea de screening”, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“e) pentru anul 2014 calendarul includerii în program pentru reţelele validate până la data de 31 martie 2014, în limita fondurilor disponibile, este următorul:

e.1. 1 aprilie-31 august: validarea de noi reţele;

e.2. 1 septembrie-15 septembrie: încheierea de contracte cu direcţiile de sănătate publică, în limita fondurilor disponibile.”

40. în anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul L “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“L Indicatori de evaluare: a) Indicatori fizici:

1. Indicatori raportaţi de centrele de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte:

a. 1.1. număr de formulare eliberate;

a.1.2. număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1 şi pentru care s-au primit rezultatele, din care:

(i) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;

(ii) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv;

(iii) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor.

2. Indicatori raportaţi de centrele de recoltare către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte:

a.2.1. număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical.

3. Indicatori raportaţi de laboratorul de analize medicale şi/sau laboratorul de anatomopatologie către unitatea sanitară din reţeaua căreia face parte:

a.3.1. număr total de frotiuri cervicale prelucrate; a.3.2. număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea.

4. Indicatori raportaţi de unitatea sanitară către UATM-R şi de UATM-R către UATM-INSP:

a.4.1. număr de formulare eliberate;

a.4.2. număr de formulare eliberate şi neutilizate prin neprezentare la recoltarea frotiului;

a.4.3. număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1 şi pentru care s-au primit rezultatele, din care:

(i) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;

(ii) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv;

(iii) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;

a.4.4. număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical;

a.4.5. număr total de frotiuri cervicale prelucrate;

a.4.6. număr de frotiuri cervicale prelucrate, pe tipuri de leziuni;

a.4.7. număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea.

5. Indicatori raportaţi de unitatea sanitară care a organizat reţeaua către direcţiile de sănătate publică sau, după caz, la UATM-INSP şi de direcţiile de sănătate publică către UATM- INSP:

a.5,1. număr de cazuri testate Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate.

b) Indicatori de eficienţă:

b.1. cost mediu/testare Babeş-Papanicolaou: 80 lei;

b.2. cost mediu/management caz la nivelul unităţii regionale de management: 10 lei;

b.3. cost mediu/management caz la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin: 10 lei.

c) Indicatori de rezultat:

0.1. rata de acoperire a populaţiei feminine eligibile într-o perioadă de 5 ani: 50%;

c.2. calitatea recoltării: minimum 80% frotiuri satisfăcătoare/total frotiuri/

41. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3 “Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subtitlul 2) “Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice periferice şi centrale”, punctul 2.4 “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.4. Indicatori de evaluare:

a) indicatori fizici:

a.1. RNDVCSH:

a) număr de pacienţi pentru care se caută donator CSH în registrul local: 110;

b) număr de pacienţi pentru care se caută donator CSH în registre internaţionale: 105;

c) număr de solicitări testări extinse pentru donatori străini: 210;

d) număr de probe de sânge pentru testare de validare donatori străini: 105;

e) număr de grefe CSH de la donatori străini: 65;

f) număr de grefe CSH de la donatori români: 5;

g) număr de evenimente/activităţi IEC de promovare a donării CSH, derulate la nivel naţional:4;

h) număr de cursuri de instruire organizate: 2;

i) număr de infuzii de limfocite de la donator CSH străin: 7;

j) număr de infuzii de limfocite de la donator CSH român: 3;

k) număr de donatori CSH înscrişi şi confirmaţi de RNDVCSH: 14.000.

a.2. Laboratoare testare:

a) număr de donatori CSH testaţi înscrişi în RNDVCSH: 8.950;

b) număr de donatori CSH testaţi extins: 172;

c) număr de donatori CSH şi pacienţi testaţi pentru confirmare: 120.

a.3. Centre ale donatorilor de CSH:

a) număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi: 14.000;

b) număr de evenimente de promovare a donării CSH: 180;

c) număr de potenţiali donatori CSH informaţi şi consiliaţi: 28.000;

d) procent de donatori de sânge din totalul donatori de CSH: 70 %.

a.4. Centre de prelevare:

a) număr de donatori CSH evaluaţi şi pregătiţi predonare: 8;

b) număr de grefe CSH prelevate şi procesate: 5;

c) număr de grefe CSH stocate: 20;

d) număr de donatori CSH monitorizaţi postdonare: 11;

e) număr de prelevări şi procesări limfocite pentru DLI: 3. a.5. Centre de transplant de celule stern hematopoietice:

a) număr de transplanturi allogenice de la donator neînrudit: 70;

b) număr de monitorizări posttransplant de la donator neînrudit: 141;

c) număr de evaluări compatibilitate donator neînrudit/pacient: 205;

d) număr de infuzii de limfocite de la donator CSH (DU): 10; b) indicatori de eficientă:

b.1. RNDVCSH:

a) cost/căutare în registrul local: 400 lei;

b) cost/căutare în registre internaţionale: 1.575 lei;

c) cost/testare extinsă donatori străini: 6.850 lei;

d) cost/probă sânge pentru testare de validare donatori străini: 3.375;

e) cost/grefă CSH de la donatori străini: 105.000 lei;

f) cost/transport donator român: 1.000 lei;

g) cost/eveniment/activitate IEC de promovare a donării CSH, derulate la nivel naţional: 35.000 lei;

h) cost/curs de instruire: 5.000 lei;

i) cost/furnizare limfocite de la donator CSH străin: 55.000 lei; j) cost/furnizare limfocite de la donator CSH român: 1.000 lei;

k) cost/confirmare a calităţii donator CSH înscris în RNDVCSH: 14 lei.

b.2. Laboratoare testare:

a) cost/donator CSH testare la înscriere: 1.650 lei;

b) cost/donator CSH testare extinsă: 6.825 lei;

c) cost/testare de verificare - donator CSH şi pacienţi: 13.650 lei.

b.3. Centre ale donatorilor de CSH:

a) cost/donator CSH recrutat şi înscris: 75 lei;

b) cost/eveniment de promovare a donării CSH: 300 lei. b.4. Centre de prelevare:

a) cost/donator CSH evaluat şi pregătit predonare: 4.700 lei;

b) cost/grefă CSH prelevată şi procesată: 5.300 lei;

c) cost/grefă CSH stocată: 100 lei;

d) cost/donatori CSH monitorizaţi postdonare: 300 lei

e) cost/prelevare şi procesare limfocite pentru DLI: 5.300 lei. b.5. Centre de transplant de celule stern hematopoietice:

a) cost/monitorizare pacient posttransplant: 400 lei;

b) cost/evaluare compatibilitate donator-pacient: 300 lei;

c) indicatori de rezultat:

a) crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stern hematopoietice şi care au vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani;

b) procentul donatorilor de celule stern hematopoietice din total donatori de sânge: 70%;

c) procentul donatorilor de celule stern hematopoietice testaţi HLA DRB1 la rezoluţie intermediară sau înaltă, din totalul donatorilor de celule stern hematopoietice testaţi la înscrierea în RNDVCSH: 50%;

d) procentul pacienţilor care au indicaţie de transplant de celule stern hematopoietice de la donator neînrudit pentru care s-a iniţiat căutarea de donatori de celule stern hematopoietice: 100%;

e) procentul pacienţilor transplantaţi din total pacienţi pentru care s-au identificat donatori neînrudiţi de celule stern hematopoietice compatibili: 80%;

f) procentul donatorilor de celule stern hematopoietice validaţi şi confirmaţi ca înscrişi în RNDVCSH din totalul donatorilor care au semnat consimţământ pentru înscrierea în RNDVCSH: 90%;

g) număr de persoane informate în cadrul evenimentelor/activităţilor IEC de promovare a donării de CSH: 24.000 persoane.”

42. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3, subtitlul 2), punctul 2.5 “Natura cheltuielilor” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.5. Natura cheltuielilor:

a) cheltuieli de deplasare şi cazare pentru organizarea acţiunilor de coordonare, precum şi pentru organizarea instruirilor periodice ale personalului medical din unităţile sanitare desemnate să organizeze activităţi coordonate de Registru;

b) cheltuieli de transport intern şi internaţional al probelor de sânge şi al grefelor de celule stern hematopoietice şi produselor celulare adiţionale (limfocite);

c) cheltuieli legate de căutarea de donatori compatibili în registrul naţional şi în registre internaţionale (poştă, telecomunicaţii, internet);

d) cheltuieli de personal şi/sau prestări de servicii potrivit prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:

d.1. coordonarea activităţilor specifice ale Registrului şi unităţilor sanitare desemnate;

d.2. activitatea de recrutare a donatorilor de celule stern hematopoietice;

d.3. activitatea de testare a donatorilor de celule stern hematopoietice;

d.4. activitatea de evaluare a compatibilităţii donator neînrudit/pacient;

d.5. activitatea de monitorizare postdonare a donatorului şi posttransplant a pacientului;

e) medicamente, reactivi, materiale sanitare de laborator, consumabile (etichete, toner, cilindru, riboane, hârtie prinţ, dosare) şi piese de schimb necesare pentru activităţile de recrutare şi testare a donatorilor de celule stern hematopoietice, pentru prelevarea de celule stern hematopoietice şi pentru stabilirea compatibilităţii donator neînrudit/pacient;

f) cheltuieli aferente serviciilor de transport şi hoteliere acordate donatorului voluntar pe perioada pregătirii pentru donare, donare şi postdonare;

g) asigurarea service-ului pentru echipamentele medicale, echipamentele IT şi mijloacele de comunicare;

h) campanii de promovare a donării;

i) cheltuieli cu servicii de comunicare şi corespondentă cu donatorii de celule stern hematopoietice înscrişi în RNDVCSH (telefon/fax, internet, poştă);

j) cheltuieli cu procurarea, tipărirea şi multiplicarea imprimatelor specifice pentru donatorii de celule stern hematopoietice (materiale informative, formulare tipizate la înscrierea şi validarea înscrierii în RNDVCSH, scrisori şi cârduri de confirmare a înscrierii).”

43. În anexa nr. 6, la capitolul V “Programul naţional de evaluare şl promovare a sănătăţii şl educaţie pentru sănătate”, titlul 1 “Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos”, capitolul 1.2 “Activităţi”, litera a) “Intervenţii IEC pentru un stil de viaţă sănătos , subpunctul a.1. “Campanii IEC conform calendarului stabilit anual pentru celebrarea zilelor mondiale/europene şi campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice naţionale”, punctul iii) “Indicatori de evaluare”, litera a) “indicatori fizici” subpunctul a.4 şi litera b) “indicatori de eficienţă” subpunctul b.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a.4. număr materiale IEC multiplicate şi distribuite la nivel local: 400.000/an.

b.1. cost mediu/activitate IEC desfăşurată la nivel judeţean: 500 lei;”.

44. În anexa nr. 6, la capitolul V, titlul 1, capitolul 1.2, litera b) “Studii şi cercetări pentru fundamentarea intervenţiilor IEC pentru un stil de viaţă sănătos”, subpunctul b.1 “Elaborarea metodologiei pentru reorganizarea şi integrarea sistemului de supraveghere a factorilor de risc comportamental pentru sănătatea populaţiei” se abrogă.

45. În anexa nr. 6, la capitolul V, titlul 3 “Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei”, capitolul 3.1 “Activităţi”, litera b) “Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale”, subpunctul b.2 “Evaluarea profilului stării de sănătate a adulţilor prin studiul CIN Dl” se abrogă.

46. În anexa nr. 7, la capitolul VI “Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului”, titlul 1 “Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului”, alineatul “Intervenţii pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului”, punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.1. Promovarea alăptării, educaţiei prenatale şi îngrijirii nou-născuţilor;”.

47. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.1 “Promovarea alăptării, alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copil” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.1. Promovarea alăptării, educaţiei prenatale şi îngrijirii nou-născuţilor

1.1.1. Activităţi:

a) consilierea cuplurilor, viitorilor părinţi cu privire la educaţia prenatală, îngrijirea nou-născuţilor şi alăptarea exclusivă;

b) organizarea, pentru personalul medical din maternităţi şi din asistenţa medicală primară, a unor cursuri de «Promovarea alăptării», fondurile aferente fiind asigurate de reprezentanţa UNICEF în România.

1.1.2. Indicatori de evaluare; 1) indicatori fizici:

a) număr de persoane instruite: 1.000/an;

b) număr de gravide/lăuze beneficiare de activităţi de consiliere: 35.000/an;

c) număr de maternităţi active în cadrul iniţiativei «Spital prieten al copilului»: 35/an.

1.1.3. Unităţi care implementează:

a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;

b) secţii şi compartimente de obstetrică-ginecologie din unităţi sanitare active în iniţiativa «Spital prieten al copilului» a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi UNICEF.”

48. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.2 “Profilaxia anemiei feriprive la gravidă”, capitolul 1.2.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

49. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.2, capitolul 1.2.3 “Natura cheltuielilor” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.2.3. Natura cheltuielilor:

a) preparatele de fier cu administrare orala*

* Preparatele de fier pentru gravidă achiziţionate prin Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului se distribuie până la epuizarea stocurilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti.”

50. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.3 “Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0- 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf, capitolul 1.3.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

51. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.4 “Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere”, capitolul 1.4.2 indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

52. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.5 “Profilaxia anemiei feriprive la sugar”, capitolul 1.5.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “Indicatori de rezultat” se abrogă.

53. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.5, capitolul 1.5.3 “Natura cheltuielilor” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.5.3. Natura cheltuielilor:

a) preparatele de fier pentru sugar*

 

* Preparatele de fier pentru sugar achiziţionate prin Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului se distribuie până la epuizarea stocurilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti.”

 

54. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.6 “Profilaxia rahitismului carenţial al copilului”, capitolul 1.6.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

55. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.6, capitolul 1.6.3 “Natura cheltuielilor” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.6.3. Natura cheltuielilor:

a) preparatelor orale de vitamină D*

 

* Preparatele orale de vitamină D achiziţionate prin Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului se distribuie până la epuizarea stocurilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti.”

 

56. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2 “Subprogramul de sănătate a copilului,” intervenţia 2.1 “Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală”, capitolul 2.1.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

57. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.2 “Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială”, capitolul 2.2.1 “Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital”, punctul 2.2.1.4 “Unităţi care implementează,” litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“g) secţiile, compartimentele de nou-născut din judeţele în care se efectuează screening-ul neonatal, arondate la centrele regionale după cum urmează:

g.1) Centrul regional Bucureşti din structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti are arondate unităţile sanitare din municipiul Bucureşti şi din judeţele Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Vâlcea, Argeş, Braşov, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Vrancea, Gorj, Covasna, Olt, Dolj, Alba, Galaţi, Giurgiu, Caraş-Severin;

g.2) Centrul regional Cluj din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţa Cluj-Napoca şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca are arondate unităţile sanitare din judeţele Cluj, Maramureş, Bihor, Sibiu, Satu Mare, Sălaj, Harghita;

g.3) Centrul regional laşi din structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» laşi are arondate unităţile sanitare din judeţele laşi, Neamţ, Suceava, Botoşani, Bacău, Vaslui;

g.4) Centrul regional Timiş din structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara are arondate unităţile sanitare din judeţele Timiş, Hunedoara, Mehedinţi, Arad;

g.5) Centrul regional Mureş din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş are arondate unităţile sanitare din judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud.”

58. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.2, capitolul 2.2.2 “Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială”, titlul 2.2.2.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

59. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.2, capitolul 2.2.2, la punctul 2.2.2.4 “Unităţi care implementează”, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.”

60. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.3 “Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal”, capitolul 2.3.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

61. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.4 “Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal, laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor”, capitolul 2.4.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

62. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.5 “Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil”, capitolul 2.5.3 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

63. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.6 “Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale”, capitolul 2.6.1 “Activităţi”, literele d) şi e) se abrogă.

64. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.6, capitolul 2.6.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

65. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.7 “Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc crescut de infecţie”, capitolul 2.7.3 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

66. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.8 “Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii”, capitolul 2.8.1 “Activităţi”, literele d), e) şi f) se abrogă.

67. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.8, capitolul 2.8.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 1) “indicatori fizici”, literele b), c) şi d), punctul 2) “indicatori de eficienţă”, litera b) şi punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

68. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3 “Subprogramul de sănătate a femeii”, intervenţia 3.1 “Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială”, capitolul 3.1.1 “Activităţi”, litera d) se abrogă.

69. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3, intervenţia 3.1, capitolul 3.1.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 1) “indicatori fizici”, litera b) şi punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

70. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3, intervenţia 3.2 “Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şl lăuză”, capitolul 3.2.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

71. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3, intervenţia 3.2, capitolul 3.2.3 “Natura cheltuielilor” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3.2.3. Natura cheltuielilor: a) servicii de tipărire.”

72. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3, intervenţia 3.3 “Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre-şi postnatal şi sfat genetic”, capitolul 3.3.2 “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3.3,2. Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de gravide cu risc malformativ şi genetic testate prin dublu/triplu test: 3.000/an;

b) număr de examene citogenetice efectuate pe celule fetale: 1.500/an;

c) număr de copii cu defecte congenitale exploraţi genetic: 1.700/an;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/gravidă testată pentru risc malformativ prin dublu sau triplu test: 260 lei;

b) cost mediu pentru 1 examen citogenetic fetal: 150 lei;

c) cost mediu/copil cu defecte congenitale explorat genetic: 200 lei/

73. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3, intervenţia 3.4 “Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh”, capitolul 3.4.2 “Indicatori de evaluare”, punctul 3) “indicatori de rezultat” se abrogă.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 iunie 2014.

Nr. 746.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.