MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 469/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 469         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 iunie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

78. - Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

 

456. - Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

 

81. - Lege privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii

 

459. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii

 

82. - Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

460. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

84. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale

 

462. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

717. - Ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 

941. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 

942. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON- S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 

943. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

            Hotărârea din 11 iunie 2013 (Revizuire) în Cauza S.C. Aectra Agrochemicals - S.A. şi Munteanu împotriva României

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la activităţile de voluntariat desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.

(2) Voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.

Art. 2. - (1) Statul român recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi.

(2) Statul susţine dezvoltarea mişcării de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional, cu respectarea independenţei şi diversităţii acesteia, în scopul îndeplinirii sale artistice şi culturale, sportive şi recreative, educaţionale, ştiinţifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sănătate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitară, de ajutor umanitar, civic şi filantropic şi altele asemenea.

(3) Statul român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin toate instituţiile sate care activează în domenii în care se desfăşoară activităţi de voluntariat potrivit legii.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup;

b) activitatea de interes public reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială;

c) organizaţia-gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează şi administrează activităţi de voluntariat;

d) contractul de voluntariat reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a două se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;

e) voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat;

f) beneficiarul activităţii de voluntariat este persoana fizică, alta decât soţul/soţia şi copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat;

g) coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizaţiei-gazdă, care îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor

Art. 4. - Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii:

a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimţită a voluntarului;

b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;

c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea remuneraţiei din partea beneficiarului activităţii;

d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de şanse şi de tratament, fără discriminări;

e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;

f) caracterul de interes public al activităţii de voluntariat.

Art. 5. - Activităţile de voluntariat izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din raţiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate nu fac obiectul prezentei legi.

Art. 6. - Autorităţile administraţiei publice sprijină derularea activităţilor de voluntariat prin includerea în strategiile de dezvoltare locală sau naţională a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării sociale, şi nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum şi modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea priorităţilor locale sau naţionale.

Art. 7. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale susţin voluntariatul ca metodă recunoscută prin care cetăţenii pot participa activ la activităţi de voluntariat în comunităţile lor, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de acţiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale, şi altele asemenea.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale se întâlnesc anual cu reprezentanţii legali ai organizaţiei-gazdă, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale pe care le conduc, în vederea organizării unei cooperări efective în activităţile de interes public desfăşurate de către voluntari, precum şi în vederea promovării, la nivel local, a acestor activităţi, a rezultatelor şi impactului social survenit.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale promovează şi susţin organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, în data de 5 decembrie a fiecărui an.

Art. 8. - (1) Activităţilor de voluntariat organizate în afara României de către organizaţii-gazdă de naţionalitate română, în parteneriat cu organizaţii din ţara respectivă, desfăşurate în temeiul unui contract de voluntariat semnat în România, le sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

(2) Voluntarilor cetăţeni străini le este garantată rezidenţa pe teritoriul statului român pe durata contractului de voluntariat, în limitele şi condiţiile impuse de legislaţia privind regimul străinilor în România.

Art. 9. - (1) Activitatea de voluntariat se desfăşoară în urma unei cereri din partea organizaţiei-gazdă, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizaţia-gazdă are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condiţiile prevăzute în statutul acesteia, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată, şi cu respectarea art. 4 lit. c).

(2) Cererea emisă de organizaţia-gazdă persoană juridică de drept public, prin care este manifestată disponibilitatea de a colabora cu voluntari, se realizează printr-un anunţ public.

(3) Organizaţia-gazdă oferă instruire iniţială cu privire la:

a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă;

b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului;

c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului.

(4) Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează.

Art. 10. - (1) Este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract Civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.

(2) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

(3) Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost emise pe teritoriul României.

(4) Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:

a) datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;

b) numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;

c) numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;

d) numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;

e) perioada şi numărul de ore de voluntariat;

f) numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;

g) numele şi prenumele reprezentantului legai al organizaţiei-gazdă;

h) menţiunea “Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”.

(5) Certificatele de voluntariat sau documentele echivalente eliberate de organizaţii-gazdă dintr-un alt stat sunt recunoscute în România în măsura în care conţin elementele prevăzute la alin. (4) şi sunt prezentate în copie autentificată şi traducere legalizată.

(6) Raportul de activitate va conţine următoarele elemente:

a) activităţile de voluntariat prestate;

b) atribuţiile asumate;

c) aptitudinile dobândite.

Art. 11. - (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

(2) în cazul încheierii contractului de voluntariat cu un cetăţean străin, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret.

(3) Organizaţia-gazdă este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat.

(4) Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă.

(5) Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului.

(6) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze:

a) datele de identificare ale părţilor contractante;

b) descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul;

c) timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor;

e) stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmata prin certificate de sănătate sau alte documente;

f) condiţiile de reziliere a contractului.

(7) Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiţii:

a) la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate;

b) de comun acord;

c) când organizaţia-gazdă îşi încetează activitatea;

d) prin denunţare unilaterală, în condiţiile art. 21;

e) în caz de reziliere a contractului.

(8) Fişa de voluntariat conţine descrierea în detaliu a tipurilor de activităţi pe care organizaţia-gazdă şi voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfăşura pe parcursul contractului de voluntariat.

(9) Fişa de protecţie a voluntarului conţine instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru activităţi ce ies din domeniul de acoperire al fişei de protecţie a voluntarului, organizatorii activităţii vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziţia acestora instrucţiuni de securitate a muncii specifice activităţii respective.

(10) Organizaţia-gazdă este obligată să ţină evidenţa voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţilor desfăşurate şi evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern.

Art. 12. - Contractul de voluntariat trebuie să conţină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

a) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;

b) dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;

c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;

d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

Art. 13. - (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:

a) obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;

b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;

c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;

d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

(2) Răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă.

Art. 14. - Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale organizaţiei-gazdă:

a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;

b) dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia-gazdă;

c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

Art. 15. - (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei-gazdă:

a) obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;

b) obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat;

c) obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.

(2) La solicitarea voluntarului, organizaţia-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta.

Art. 16. - În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor, numit în condiţiile art. 3 lit. g). În situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terţe persoane, organizaţia-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condiţiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a voluntarului.

Art. 17. - Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art. 18. - Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 19. - Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

Art. 20. - (1) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contractul de voluntariat.

(2) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere.

Art. 21. - Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la iniţiativa oricăreia dintre părţi, care se comunică şi se motivează în scris. Condiţiile denunţării se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.

Art. 22. - (1) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere, iar, în caz de nesoluţionare, de către instanţele civile.

(2) Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 23. - La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice şi angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidaţilor care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obţinute din activităţi de voluntariat, eliberate în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în situaţia în care acestea constituie criterii de selecţie.

Art. 24. - Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică personalului din cadrul serviciilor de urgenţă voluntare constituite conform legii, precum şi persoanelor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile legale privitoare la prestarea serviciului militar pe bază de voluntariat,

Art. 25. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 78.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reglementarea activităţii de voluntariat în României şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 iunie 2014.

Nr. 456.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prin prezenta lege se declară ziua de 23 aprilie Ziua Cărţii.

Art. 2. - Ministerul Culturii şi autorităţile administraţiei publice locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea de manifestări cultural-artistice şi de acţiuni social-culturale, în limita fondurilor disponibile.

Art. 3. - Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 23 iunie 2014

Nr. 81.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii

În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia

României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 iunie 2014.

Nr. 459.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Art. 31. - Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.”

Art. II. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 82.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 iunie 2014.

Nr. 460.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale, adoptată în temeiul art. I pct. 1.1 şi al art. I pct. 1.9 din Legea nr. 353/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 84.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale şi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 iunie 2014.

Nr. 462.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenori ale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind Stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 şi 138 bis din 25 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La capitolul 2, punctul 2, după subpunctul 2.7.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.7.2, cu următorul cuprins:

“2.7.2. În vederea efectuării plăţilor către administratorii de incubatoare care au rol de agenţie de implementare, aceştia vor deschide conturi bancare distincte pentru fiecare administrator de incubator la instituţia de credit, în baza convenţiei de colaborare încheiate între DIMMMAT şi instituţia de credit selectată. Transferul sumelor prevăzute la pct. 2.5, 2.6 şi 2.7 către administratori se face numai cu aprobarea OTIMMC şi cu menţiunea «bun de plată» pe facturi (documente/solicitări de plată), cu respectarea următoarelor:

a) deschiderea de conturi distincte pentru fiecare incubator de afaceri la instituţia de credit bancară;

b) facturile (documentele/solicitările de plată) prezentate la plată, prevăzute la pct. 2.5, 2.6 şi 2.7, sunt verificate de OTIMMC şi, dacă sunt conforme şi eligibile, sunt aprobate spre decontare prin «bun de plată».”

Art. II. - Direcţia implementare programe pentru IMM din cadrul Departamentului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin,

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

George Constantin Brezoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iunie 2014.

Nr. 717.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-ÎNCERC în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 24 din 4 iunie 2014 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 6 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-ÎNCERC în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, pentru categoriile de produse pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene şi statelor membre organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) denumirea completă a organismului;

b) sediul organismului;

c) perioada de valabilitate a notificării;

d) categoriile de produse pentru care organismul este desemnat.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 209/2012 pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 13 februarie 2012.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 iunie 2014.

Nr. 941.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-ÎNCERC

Adresa: şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucureşti, tel.: +40(21) 627.27.40, fax: +40(21) 255.18.52, e-mail: urban-incerc@incd.ro, website: http://www.incd.ro

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Categoriile de produse pentru care va fi desemnat:

 

Nr. crt.

Codul categoriei

Categoriile de produse pentru care organismul este desemnat să elibereze evaluări tehnice europene

1.

1

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat

2.

2

Uşi, ferestre, obloane, porţi şi feroneria aferentă

3.

3

Membrane, inclusiv membrane aplicate lichid şi seturi (pentru controlul apei şi/sau al vaporilor de apă)

4.

4

Produse termoizolante Seturi/sisteme compozite de izolare

5.

5

Elemente structurale de sprijin

Bolţuri pentru îmbinări structurale

6.

6

Coşuri, burlane şi produse specifice

7.

7

Produse din ipsos

8.

8

Geotextile, geomembrane şi produse conexe

9.

9

Pereţi cortină/placaje pentru închideri exterioare/sisteme vitrate pentru închideri structurale

10.

11

Obiecte sanitare

11.

12

Dispozitive fixe pentru circulaţie: echipament rutier

12.

13

Produse/elemente din lemn pentru structuri şi accesorii

13.

14

Panouri şi elemente pe bază de lemn

14.

15

Cimenturi, varuri şi alţi lianţi hidraulici

15.

16

Produse din oţel (şi accesorii) pentru armarea şi precomprimarea betonului Seturi de posttensionare

16.

17

Zidărie şi produse auxiliare

Elemente de zidărie, mortar, produse auxiliare

17.

18

Produse pentru instalaţiile de ape uzate

18.

19

Pardoseli

19.

20

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

20.

21

Finisaje de interior şi exterior la pereţi şi plafoane Seturi de pereţi interiori despărţitori

21.

22

Învelitori de acoperiş, luminatoare, lucarne şi accesorii

Seturi pentru acoperiş

22.

23

Produse pentru construcţia drumurilor

23.

24

Agregate

24.

25

Adezivi utilizaţi în construcţii

25.

26

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment. Pastă de ciment

26.

27

Aparate de încălzire a spaţiilor

27.

28

Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare care nu vin în contact cu apa destinată consumului uman

28.

29

Produse pentru construcţii care vin în contact cu apa destinată consumului uman

29.

30

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată. Produse

30.

31

Cabluri electrice de alimentare, de comandă şi de transmitere de date

31.

32

Paste pentru etanşarea îmbinărilor

32.

33

Elemente de fixare

33.

34

Seturi, unităţi şi elemente de construcţii prefabricate

34.

35

Produse pentru oprirea focului, pentru etanşare la foc şi pentru protecţie la foc, produse ignifuge

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări pentru Echipamente

şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană

ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 25 din 4 iunie 2014 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 6 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, pentru categoriile de produse pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene şi statelor membre organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) denumirea completă a organismului;

b) sediul organismului;

c) perioada de valabilitate a notificării;

d) categoriile de produse pentru care organismul este desemnat.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 208/2012 pentru desemnarea Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 13 februarie 2012.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 iunie 2014.

Nr. 942.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: Societatea Comercială Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A.

Adresa: şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucureşti, tel.: +40(21) 202.55.00, fax: +40(21) 255.14.20, e-mail: icecon@icecon.ro; website: http://www.icecon.ro

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Categoriile de produse pentru care va fi desemnat:

 

Nr. crt.

Codul categoriei

Categoriile de produse pentru care organismul este desemnat să elibereze evaluări tehnice europene

1.

1

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat

2.

2

Uşi, ferestre, obloane, porţi şi feroneria aferentă

3.

3

Membrane, inclusiv membrane aplicate lichid şi seturi (pentru controlul apei şi/sau al vaporilor de apă)

4.

4

Produse termoizolante Seturi/sisteme compozite de izolare

5.

5

Elemente structurale de sprijin

Bolţuri pentru îmbinări structurale

6.

6

Coşuri, burlane şi produse specifice

7.

7

Produse din ipsos

8.

8

Geotextile, geomembrane şi produse conexe

9.

9

Pereţi cortină/placaje pentru închideri exterioare/sisteme vitrate pentru închideri structurale

10.

11

Obiecte sanitare

11.

12

Dispozitive fixe pentru circulaţie: echipament rutier

12.

13

Produse/elemente din lemn pentru structuri şi accesorii

13.

14

Panouri şi elemente pe bază de lemn

14.

15

Cimenturi, varuri şi alţi lianţi hidraulici

15.

16

Produse din oţel (şi accesorii) pentru armarea şi precomprimarea betonului Seturi de posttensionare

16.

17

Zidărie şi produse auxiliare

Elemente de zidărie, mortar, produse auxiliare

17.

18

Produse pentru instalaţiile de ape uzate

18.

19

Pardoseli

19.

20

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

20.

21

Finisaje de interior şi exterior la pereţi şi plafoane Seturi de pereţi interiori despărţitori

21.

22

Învelitori de acoperiş, luminatoare, lucarne şi accesorii

Seturi pentru acoperiş

22.

23

Produse pentru construcţia drumurilor

23.

24

Agregate

24.

25

Adezivi utilizaţi în construcţii

25.

26

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment. Pastă de ciment

26.

27

Aparate de încălzire a spaţiilor

27.

28

Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare care nu vin în contact cu apa destinată consumului uman

28.

29

Produse pentru construcţii care vin în contact cu apa destinată consumului uman

29.

30

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată. Produse

30.

31

Cabluri electrice de alimentare, de comandă şi de transmitere de date

31.

32

Paste pentru etanşarea îmbinărilor

32.

33

Elemente de fixare

33.

34

Seturi, unităţi şi elemente de construcţii prefabricate

34.

35

Produse pentru oprirea focului, pentru etanşare la foc şi pentru protecţie la foc, produse ignifuge

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 26 din 4 iunie 2014 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 6 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, pentru categoriile de produse pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene şi statelor membre organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) denumirea completă a organismului;

b) sediul organismului;

c) perioada de valabilitate a notificării;

d) categoriile de produse pentru care organismul este desemnat.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 844/2012 pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 iunie 2014.

Nr. 943.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - SA

Adresa: Calea Griviţei nr. 391-393, sectorul 1, Bucureşti, tel.: +40(21) 316.23.37, fax: +40(21) 316.13.70, e-mail: incertrans@incertrans.ro, website: http://www.incertrans.ro

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Categoriile de produse pentru care va fi desemnat:

 

Nr. crt.

Codul categoriei

Categoriile de produse pentru care organismul este desemnat să elibereze evaluări tehnice europene

1.

1

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat

2.

2

Uşi, ferestre, obloane, porţi şi feroneria aferentă

3.

3

Membrane, inclusiv membrane aplicate lichid şi seturi (pentru controlul apei şi/sau al vaporilor de apă)

4.

4

Produse termoizolante. Seturi/sisteme compozite de izolare

5.

5

Elemente structurale de sprijin.

Bolţuri pentru îmbinări structurale

6.

6

Coşuri, burlane şi produse specifice

7.

7

Produse din ipsos

8.

8

Geotextile, geomembrane şi produse conexe

9.

9

Pereţi cortină/placaje pentru închideri exterioare/sisteme vitrate pentru închideri structurale

10.

11

Obiecte sanitare

11.

12

Dispozitive fixe pentru circulaţie: echipament rutier

12.

13

Produse/elemente din lemn pentru structuri şi accesorii

13.

14

Panouri şi elemente pe bază de lemn

14.

15

Cimenturi, varuri şi alţi lianţi hidraulici

15.

16

Produse din oţel (şi accesorii) pentru armarea şi precomprimarea betonului. Seturi de post-tensionare

16.

17

Zidărie şi produse auxiliare

Elemente de zidărie, mortar, produse auxiliare

17.

18

Produse pentru instalaţiile de ape uzate

18.

19

Pardoseli

19.

20

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

20.

21

Finisaje de interior şi exterior la pereţi şi plafoane Seturi de pereţi interiori despărţitori

21.

22

Învelitori de acoperiş, luminatoare, lucarne şi accesorii Seturi pentru acoperiş

22.

23

Produse pentru construcţia drumurilor

23.

24

Agregate

24.

25

Adezivi utilizaţi în construcţii

25.

26

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment. Pastă de ciment

26.

27

Aparate de încălzire a spaţiilor

27.

28

Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare care nu vin în contact cu apa destinată consumului uman

28.

29

Produse pentru construcţii care vin în contact cu apa destinată consumului uman

29.

30

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată. Produse

30.

31

Cabluri electrice de alimentare, de comandă şi de transmitere de date

31.

32

Paste pentru etanşarea îmbinărilor

32.

33

Elemente de fixare

33.

34

Seturi, unităţi şi elemente de construcţii prefabricate

34.

35

Produse pentru oprirea focului, pentru etanşare la foc şi pentru protecţie la foc, produse ignifuge

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 11 iunie 2013

(Revizuire)

în Cauza S.C. Aectra Agrochemicals - S.A. şi Munteanu împotriva României

 

Strasbourg

(Cererile nr. 18.780/04 şi 13.111/05)

 

Hotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În Cauza S.C. Aectra Agrochemicals - S.A. şi Munteanu împotriva României (cerere de revizuire a hotărârii din 27 martie 2012),

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din:

Ján Šikuta, preşedinte,

Luis Lopez Guerra,

Nona Tsotsoria, judecători,

şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 14 mai 2013,

pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află două cereri (nr. 18.780/04 şi nr. 13.111/05) îndreptate împotriva României, prin care o societate şi un resortisant din acest stat (reclamanţii) au sesizat Curtea în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia).

2. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna Irina Cambrea, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Societatea reclamantă a fost reprezentată de Diana-Elena Dragomir, avocat în Bucureşti.

3. Prin hotărârea din 27 martie 2012, Curtea a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie ca urmare a casării unor decizii judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea reclamanţilor. Curtea a hotărât, de asemenea, să acorde reclamantului o reparaţie echitabilă în temeiul art. 41 din Convenţie în ceea ce priveşte Cererea nr. 13.111/05 şi să respingă cererea de reparaţie echitabilă în ceea ce priveşte Cererea nr. 18.780/04, motivând că aceasta nu fusese formulată în termenul stabilit.

ÎN DREPT

Cu privire la cererea de revizuire

4. Reprezentantul societăţii reclamante în Cauza nr. 18.780/04 a solicitat, invocând art. 80 şi 81 din Regulamentul Curţii, revizuirea sau rectificarea hotărârii din 27 martie 2012, susţinând că, în contradicţie cu precizările din hotărârea menţionată, cererea de reparaţie echitabilă a fost prezentată în termenul stabilit şi a fost însoţită de documente justificative.

5. Guvernul pârât nu a prezentat observaţii cu privire la cererea de revizuire.

6. Curtea trebuie să stabilească dacă este necesară revizuirea hotărârii din 27 martie 2012 în conformitate cu art. 80 din regulamentul său care, în măsura relevantă, este redactat astfel:

“În cazul descoperirii unui fapt care, prin natura sa, ar fi putut exercita o influenţă decisivă cu privire la soluţia unei cauze judecate deja şi care, la epoca pronunţării hotărârii, nu era cunoscut de Curte şi nu putea, în mod rezonabil, să fie cunoscut de parte, aceasta din urmă poate [...] să sesizeze Curtea cu o cerere de revizuire a acelei hotărâri. [...]”

7. În urma reexaminării probelor aflate la dosar, Curtea constată că, în mod contrar precizărilor de la pct. 27 din hotărârea din 27 martie 2012, societatea reclamantă a prezentat într-adevăr o cerere de reparaţie echitabilă în termenul alocat în acest sens.

8. În aceste împrejurări, este necesară revizuirea punctelor 22, 24 şi 27 din hotărârea din 27 martie 2012, după cum urmează:

“22. Societatea reclamantă în Cauza nr. 18.780/04 solicită, prin scrisorile din 21 februarie şi 15 martie 2007, 169.310 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu material şi 590.300 EUR cu titlu de prejudiciu moral şi de imagine. De asemenea, aceasta solicită, în baza unor documente justificative, suma de 45.000 EUR pentru cheltuielile de judecată efectuate în faţa instanţelor interne şi a Curţii, defalcată astfel: 40.000 EUR cu titlu de onorariu al avocatului şi cheltuieli ocazionate de redeschiderea procedurii în faţa Curţii Supreme de Justiţie în urma recursului în anulare şi 5.000 EUR cu titlu de onorariu al avocatului pentru procedura în faţa Curţii.”

“24. În ceea ce priveşte Cauza nr. 18.780/04, Guvernul consideră că societatea reclamantă nu a formulat cererea de reparaţie echitabilă în termenul care i-a fost stabilit şi susţine că, în orice caz, aceasta nu a prezentat niciun document justificativ în acest sens.”

“27. În ceea ce priveşte Cauza nr. 18.780/04, Curtea consideră că singurul temei de reţinut pentru acordarea unei reparaţii echitabile constă, în speţă, în constatarea încălcării art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 ca urmare a casării, în data de 28 februarie 2003, a deciziei definitive din 26 iunie 2001 a Curţii de Apel Bacău, în baza căreia societăţii reclamante i s-a acordat suma de 121.880,54 USD cu titlu de creanţă împotriva societăţii E. Curtea consideră aşadar că va trebui să i se acorde societăţii reclamante, cu titlu de prejudiciu material, suma pe care aceasta din urmă a fost obligată să o restituie societăţii E. În urma casării deciziei din 26 iunie 2001 a Curţii de Apel Bacău, sumă convertită în euro, respectiv 103.086,56 EUR.

Pe de altă parte, Curtea consideră că prin casarea deciziei definitive din 26 iunie 2001 de către Curtea Supremă de Justiţie s-a adus o atingere gravă dreptului societăţii reclamante la un proces echitabil conform principiului securităţii raporturilor juridice şi dreptului acesteia la respectarea bunurilor sale, ce constituie un prejudiciu moral. Având în vedere toate elementele de care dispune şi pronunţându-se în echitate, în conformitate cu art. 41 din Convenţie, Curtea acordă societăţii reclamante 8.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral.

În cele din urmă, având în vedere criteriile stabilite de jurisprudenţa sa, decontul detaliat al orelor de lucru care i-a fost prezentat, precum şi natura şi complexitatea problemelor pe care Ie-a ridicat prezenta cauză, Curtea acordă cu titlul cheltuieli de judecată efectuate în faţa ei suma de 4.000 EUR, care trebuie plătită direct doamnei Diana-Elena Dragomir, şi cu titlul cheltuieli de judecată efectuate în faţa instanţelor interne suma de 5.000 EUR, care trebuie plătită societăţii reclamante, plus orice sumă ce poate fi datorată de aceasta din urmă cu titlu de impozit.”

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA

1. decide revizuirea hotărârii din 27 martie 2012 în ceea ce priveşte exclusiv aplicarea art. 41 din Convenţie în măsura în care se referă la Cererea nr. 18.780/04;

în consecinţă,

2. hotărăşte că statul pârât trebuie să plătească în Cauza nr. 18.780/04, în termen de trei luni, următoarele sume, care trebuie convertite în moneda statului pârât la rata aplicabilă la data plăţii, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit de către societatea reclamanta:

a) 103.086,56 EUR (o sută trei mii optzeci şi şase de euro şi cincizeci şi şase de eurocenţi) pentru prejudiciul material;

b) 8.000 EUR (opt mii de euro) pentru prejudiciul moral;

c) 4.000 EUR (patru mii de euro) pentru cheltuielile de judecată efectuate în faţa Curţii, sumă care va fi plătită direct doamnei Diana-Elena Dragomir;

d) 5.000 EUR (cinci mii de euro) pentru cheltuielile de judecată efectuate în faţa instanţelor interne, sumă care va fi plătită societăţii reclamante;

3. respinge cererea de acordare a unei reparaţii echitabile pentru celelalte capete de cerere.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris, la 11 iunie 2013, în temeiul art. 77 § 2 şi art. 77 § 3 din Regulament.

 

PREŞEDINTE

JÁN ŠIKUTA

Grefier adjunct,

Marialena Tsirli

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.