MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 451/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 451         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 20 iunie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 272 din 7 mai 2014 referitoare la contestaţia având ca obiect constituţionalitatea Uniunii Democrate Maghiare din România

 

Decizia nr. 291 din 22 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.36/782/533. - Ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO - ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” - S.A.

 

            45. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

 

            785. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

 

            811. - Ordin al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 272

din 7 mal 2014

referitoare la contestaţia având ca obiect constituţionalitatea Uniunii Democrate Maghiare din România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea contestaţiei referitoare la “constituţionalitatea funcţionării ca partid politic a Uniunii Democrate Maghiare din România” formulate de Emilia Lazăr şi care constituie obiectul Dosarului nr. 308K/2014 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde, personal, autoarea contestaţiei.

3. Se constată lipsa celeilalte părţi.

4. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent învederează Curţii că Uniunea Democrată Maghiară din România a transmis la dosar un memoriu în apărare, prin care solicită respingerea contestaţiei, În principal, ca inadmisibilă, şi, în subsidiar, ca neîntemeiată.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autoarei contestaţiei. Aceasta arată că a formulat contestaţia pentru a se lămuri dacă Uniunea Democrată Maghiară din România este un partid cu drept de a participa la viaţa politică a ţării, de a propune candidaturi pentru alegerile parlamentare şi locale, deşi a fost înregistrată ca uniune culturală. Precizează că în România au fost constituite numeroase uniuni culturale ale minorităţilor naţionale, dar niciuna nu beneficiază de aceleaşi drepturi ca Uniunea Democrată Maghiară din România, neavând atâţia reprezentanţi în Parlamentul României sau în autorităţile locale. Mai mult decât atât, încă din anii 90 s-au înfiinţat şi partide ale etnicilor maghiari. Menţionează, totodată, că Uniunea Democrată Maghiară din România primeşte subvenţii din bugetul statului atât ca uniune culturală, cât şi ca partid politic.

7. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a contestaţiei, apreciind că aceasta nu este suficient precizată nici sub aspectul finalităţii judiciare urmărite de autoare, nici sub aspectul motivelor invocate. Apreciază că, în cazul în care s-ar considera că aceasta formulează veritabile critici referitoare la activitatea Uniunii Democrate Maghiare din România, niciunul dintre motivele invocate de aceasta nu se încadrează în cazurile prevăzute de lege, care ar deschide posibilitatea formulării unei contestaţii privind constituţionalitatea unui partid politic şi, prin asimilare legală, a unei organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri. Evidenţiază dispoziţiile legale care reglementează şi detaliază participarea organizaţiilor minorităţilor naţionale în procesul electoral, conchizând că acestea pot participa la alegeri, în modalităţile prevăzute de lege, şi că beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi partidele politice, alianţele politice sau electorale. În opinia sa, aspectele invocate prin contestaţie nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate aduse activităţii desfăşurate de Uniunea Democrată Maghiară din România, ci sunt critici aduse actelor normative prin care s-au transpus în plan infraconstituţional prevederile art. 62 alin. (2) din Legea fundamentală. Totodată, arată că, în ceea ce priveşte contestarea constituţionalităţii unui partid politic, legitimarea procesuală activă este stabilită expres prin art. 39 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, fiind acordată preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului şi Guvernului.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

8. La data de 8 aprilie 2014 a fost înregistrată la Curtea Constituţională contestaţia formulată de Emilia Lazăr referitoare la constituţionalitatea funcţionării ca partid politic a Uniunii Democrate Maghiare din România.

9. În motivarea contestaţiei, autoarea acesteia arată, în esenţă, că Uniunea Democrată Maghiară din România este înregistrată ca “uniune culturală”, or, potrivit legii, asociaţiile şi fundaţiile sunt considerate persoane juridice de drept privat şi ele nu au drepturile politice ale partidelor, astfel că nu pot fi subvenţionate de la bugetul de stat pentru activităţi politice în campanii electorale. Totuşi, Uniunea Democrată Maghiară din România se declară partid politic sau formaţiune politică, fiind implicată în viaţa politică a ţării prin diverse modalităţi. Astfel, participă la guvernare, este considerată partid parlamentar, având activitate legislativă, propune candidaţi pentru consiliile locale şi judeţene, precum şi pentru primari, are reprezentanţi în birourile electorale, beneficiază de timpi de antenă la radio şi la televiziune în mod gratuit, fiind finanţată atât ca uniune culturală, cât şi ca partid politic parlamentar, din bugetul de stat. Totodată, autoarea contestaţiei pune la îndoială constituţionalitatea participării Uniunii Democrate Maghiare din România la alegeri cu candidaţi proprii, în condiţiile în care există partide politice ale etnicilor maghiari înregistrate în Registrul partidelor politice.

10. În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, contestaţia formulată a fost comunicată Uniunii Democrate a Maghiarilor din România în vederea depunerii unui memoriu în apărare, însoţit de dovezile corespunzătoare.

11. La data de 29 aprilie 2014, aceasta a transmis Curţii Constituţionale un memoriu, prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, fiind formulată de o persoană care nu se încadrează în categoria celor cărora legea le recunoaşte calitatea de titular al dreptului de a sesiza Curtea Constituţională cu o astfel de cerere. În subsidiar, a solicitat respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată. Sub acest aspect, a precizat că Uniunea Democrată Maghiară din România nu este o persoană juridică cu statut special, fiind înregistrată ca o organizaţie a unei minorităţi naţionale şi este supusă prevederilor art. 55 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, care exceptează organizaţiile minorităţilor naţionale - printre altele - de la obligaţia de a se înregistra la tribunal ca partid politic. Arată că dreptul acestor organizaţii de a participa la alegeri rezultă din interpretarea art. 62 alin. (2) din Constituţie, precum şi din diverse prevederi de lege care recunosc expres organizaţiilor minorităţilor naţionale dreptul de a participa la viaţa politică a ţării fără a fi necesară constituirea ca partid politic. Precizează, totodată, că Uniunea Democrată Maghiară din România urmăreşte scopurile statutare În perfectă conformitate cu statutul acesteia de organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţii maghiare, în condiţiile stabilite prin prevederile Constituţiei, în mod licit şi în conformitate cu ordinea publică.

CURTEA,

examinând contestaţia formulată, raportul întocmit de judecătorul-raportor, memoriul în apărare depus, susţinerile orale ale autoarei contestaţiei, concluziile procurorului, prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Potrivit art. 146 lit. k) din Constituţie, Curtea Constituţională hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic. Un conţinut normativ similar îl are şi art. 39 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

13. În acest scop, Curtea verifică îndeplinirea condiţiilor de fond privind activitatea partidului politic, cuprinse în art. 40 alin. (2) din Legea fundamentală, care prevede că sunt neconstituţionale partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României. Totodată, în exercitarea acestui tip de control, Curtea se raportează la dispoziţiile art. 30 alin. (7) din Legea fundamentală, care interzic defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. De asemenea, are în vedere şi art. 3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, care stabileşte că pot funcţiona ca partide politice numai asociaţiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, care militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale. Acelaşi articol precizează că sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activităţi pe care le organizează, încalcă prevederile art. 30 alin. (7) şi ale art. 40 alin. (2) sau (4) din Constituţie.

14. În vederea soluţionării prezentei contestaţii, Curtea urmează să analizeze, mai întâi, admisibilitatea acesteia.

15. Condiţiile pe care contestaţiile referitoare la constituţionalitatea unui partid politic trebuie să le îndeplinească vizează, pe de o parte, calitatea autorului sesizării şi, pe de altă parte, obiectul acesteia.

16. Sub primul aspect, Curtea reţine că subiectele de drept care pot sesiza Curtea pentru exercitarea acestei atribuţii sunt expres şi limitativ enumerate în art. 39 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, legea conferindu-le acest drept doar preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, pe baza unei hotărâri adoptate de Cameră cu votul majorităţii membrilor săi, şi Guvernului. În lumina acestor dispoziţii de lege, contestaţia apare ca inadmisibilă, fiind formulată de o persoană căreia legea nu îi recunoaşte posibilitatea de a învesti Curtea Constituţională cu soluţionarea unei contestaţii referitoare la constituţionalitatea unui partid politic.

17. În plus, Curtea observă că există un impediment cu privire la examinarea pe fond a contestaţiei din perspectiva obiectului contestaţiei formulate. În acest sens, Curtea reţine că, potrivit art. 146 lit. k) din Constituţie, are competenţa de a hotărî asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic. Or, astfel cum rezultă din evidenţele electronice ale Ministerului Justiţiei, Uniunea Democrată Maghiară din România nu figurează în Registrul partidelor politice ţinut de Tribunalul Bucureşti, ci în Registrul naţional al organizaţiilor nonguvernamentale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociaţii şi fundaţii) sau, după caz, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

18. Curtea observă că, potrivit art. 9 alin. (6) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, prevăzute la art. 9 alin. (1)-(3), le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice în procesul electoral. Organizaţiile la care se referă art. 9 alin. (1)-(3) sunt cele care nu au obţinut în alegeri cel puţin un mandat de deputat sau de senator şi care au dreptul la un mandat de deputat, dacă au obţinut, pe întreaga ţară, un număr de voturi egal cu cel puţin 10% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat, cele reprezentate în Parlament, precum şi cele de utilitate publică şi care prezintă Biroului Electoral Central o listă de membri cuprinzând un număr de cel puţin 15% din numărul total al cetăţenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective. Totuşi, asimilarea făcută de lege sub aspectul participării la procesul electoral nu conduce la transformarea Uniunii Democrate Maghiare din România în partid politic, ea păstrându-şi regimul juridic de asociaţie. Or, potrivit art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, o asociaţie se poate dizolva, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, instanţa competentă să hotărască dizolvarea fiind judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

19. Prin urmare, de vreme ce Uniunea Democrată Maghiară din România nu se încadrează legal ca partid politic, în sensul Legii partidelor politice nr. 14/2003, Curtea Constituţională nu este competentă să verifice constituţionalitatea acesteia, contestaţia formulată fiind, şi din această perspectivă, inadmisibilă.

20. De altfel, Curtea observă că, în esenţă, autoarea contestaţiei critică faptul că, potrivit cadrului legal în prezent în vigoare, Uniunea Democrată Maghiară din România are posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea într-o manieră similară partidelor politice. Această modalitatea de formulare poate conduce, însă, şi la ideea că intenţia autoarei contestaţiei a fost aceea de a supune controlului de constituţionalitate prevederile legale care instituie şi recunosc organizaţiilor minorităţilor naţionale dreptul de a funcţiona după reguli similare celor care guvernează activitatea partidelor politice. Or, Curtea Constituţională nu poate proceda la verificarea constituţionalităţii unor prevederi din legi sau ordonanţe decât în condiţiile sesizării sale potrivit art. 146 lit. d) din Legea fundamentală, situaţie inaplicabilă cazului de fată.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. k) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.f) şi al art. 39-41 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de Emilia Lazăr referitoare la constituţionalitatea funcţionării ca partid politic a Uniunii Democrate Maghiare din România.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 mai 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 291

din 22 mai 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Ion Goşea în Dosarul nr. 2.079/63/2012* al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 891 D/2013.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei a depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume deciziile nr. 158/2012 şi nr. 692/2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 5 decembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 2.079/63/2012*, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Excepţia a fost ridicată de Ion Goşea cu ocazia soluţionării unei acţiuni civile având ca obiect obligarea pârâtei la reîncadrarea salarială din luna ianuarie 2012 şi plata salariului şi a sporurilor prevăzute în grila Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi ale art. 147 alin. (4) referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale de la data publicării în Monitorul Oficia] al României. Astfel, arată că prin Legea nr. 63/2011 salariile de încadrare a cadrelor didactice au fost micşorate prin scoaterea sporurilor din salariul de bază, cuantumul brut al salariilor rămânând la acelaşi nivel cu cel avut în baza Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877/2011, reîncadrarea salarială a cadrelor didactice începând cu data de 1 ianuarie 2010 trebuia făcută cu salariile prevăzute de Legea nr. 221/2008, coroborată cu Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. De asemenea, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 872/2010, trebuia ca salariile cadrelor didactice să revină, începând cu 1 ianuarie 2011, la cuantumul avut în luna iunie 2010, adică la nivelul prevăzut de Legea nr. 221/2008 coroborată cu Legea-cadru nr. 330/2009. Or, prin efectul Legii nr. 63/2011, salariile au scăzut în loc să revină la cuantumul iniţial.

7. Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este nefondată. Consideră că autorul excepţiei critică, în realitate, interpretarea legii de către instanţă.

8. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi ale art. 6 din Legea nr. 63/2011 sunt constituţionale. Arată că autorul excepţiei solicită interpretarea legii, aspect ce excedează competenţei Curţii Constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (1) şi (2): (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salariată stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege,

(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz.”;

- Art. 2 alin. (1): “Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.”;

- Art. 6: “Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salariată, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă”.

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi ale art. 147 alin. (4) referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile Legii nr. 63/2011 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat din perspectiva unor critici similare cu cele invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 31 din 5 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 13 mai 2013, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011, reţinând că legea supusă controlului de constituţionalitate stabileşte drepturile salariale ale cadrelor didactice de la data intrării sale în vigoare, aşadar pentru viitor, fără a afecta în nici un mod drepturile salariale dobândite pentru perioada anterioară intrării sale în vigoare. În ceea ce priveşte salariul care urmează a fi plătit în viitor, Curtea a constatat că este dreptul autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat. În această privinţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că statul este cel în măsură să stabilească valoarea sumelor care urmează a fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare (a se vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23). De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea politicilor lor în acest domeniu (spre exemplu, Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, paragraful 59, şi Hotărârea din 2 februarie 2010, pronunţată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei, paragraful 57). Totodată, examinând legea criticată prin prisma exigenţelor referitoare la previzibilitatea normelor juridice şi protecţia aşteptărilor legitime ale cetăţenilor, Curtea a constatat că acestea nu sunt încălcate câtă vreme Legea nr. 63/2011 a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii profesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. În plus, Curtea a reţinut că drepturile câştigate nu sunt cu nimic afectate prin reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate.

15. Cu acelaşi prilej, Curtea a constatat că, în materia salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un sistem de salarizare neunitar. În acest context specific salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, reglementarea criticată dă expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ.

16. În acelaşi sens sunt şi Decizia nr. 575 din 4 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 26 mai 2011, Decizia nr. 642 din 14 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 18 iulie 2012, şi Decizia nr. 902 din 25 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2013.

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ion Goşea în Dosarul nr. 2.079/63/2012* al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 22 mai 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. M.36 din 31 martie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 533 din 7 aprilie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 782 din 6 iunie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO- ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul apărării naţionale, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale RO- ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA*)

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Operatorul economic: RO- ARMYCATERING - SA

Sediul/Adresa: Bd. Timişoara nr. 5C, sectorul 6, municipiul Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO28980435

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr.

Realizat/ Preliminat an precedent

(2013)

Propuneri an curent

(2014)

%

Estimări an 2015

Estimări an 2016

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

 

 

VENITURI TOTALE

(Rd\l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

32.757,20

38.74030

118,26

40.677,32

44.745,05

105,00

110,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

32.714,68

38.670,00

118,20

40.603,50

44.663,85

105,00

110,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Venituri financiare

5

42,52

70,30

165,33

73,82

81,20

105,00

110,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21)

7

32.693,85

37.936,69

116,04

39.833,52

43.816,88

105,00

110,00

 

 

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

32.668,05

37.826,69

115,79

39.718,02

43.689.83

105,00

110,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

22.864,88

26.040,93

113,89

27.342,98

30.077,27

105,00

110,00

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

15,74

40,00

254,13

42,00

46,20

105,00

110,00

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9.683,81

11.415,76

117,88

11.986,55

13.185.20

105,00

110,00

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.l3+ Rd.14)

12

7.595,68

8.932,00

117,59

9.378,60

10.316,46

105,00

110,00

 

 

C1

ch. cu salariile

13

6,849,71

7.959,60

116,20

8,357,58

9.193,34

105,00

110,00

 

 

C2

bonusuri

14

745,97

972,40

130,35

1.021,02

1.123,12

105,00

110,00

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

31 592

39200i

3201 4

 

 

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii

17

119,65

218,45

182,56

229,37

252,31

105,00

110,00

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi de protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.968,48

2.265,31

115,08

2378,58

2.616,43

105,00

110,00

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

 103,62

330,00

318,47

346,50

 381,15

105,00

 110,00

 

2

Cheltuieli financiare

20

25,80

110,00

426,36

115,50

127,05

105,00

 110,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

21

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

22

63,35

803,61

1.268,53

843,79

928,17

105,00

110,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

17,09

101,20

592,08

128,26

141,08

126,74

110,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

46,26

702,41

1518,46

737,53

811,29

105,00

110,00

 

1

 

Rezerve legale

25

3,17

40,18

1268,53

42,19

46,41

105,00

110,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,27, 28, 29

30

40.94

662,23

1.617,57

695,34

764,88

105,00

110,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite

acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

34,80

331,12

951,51

347,67

382,44

105,00

110,00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33 a

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

34,80

331,12

951,51

173,84

191,22

52,50

110,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

6,14

331,12

5391,90

347,67

382,44

105,00

110,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

152,51

411,93

270,10

457,47

527,96

111.05

115,41

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

152,51

411,93

270,10

457,47

527,96

111,05

115,41

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

483,00

550,00

113,87

600,00

660,00

109,09

110,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

441,00

515,00

116,78

550,00

605,00

106,80

110,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.435,31

1.445,31

100,70

1.517,57

1.669,33

105,00

110,00

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/12*1000

51

1.294,35

1.287,96

99,51

1352,36

1.487,60

105,00

110,00

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

74,18

75,09

101,22

78,84

86,73

105,00

110,00

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total  personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x l000

54

998,07

979,26

98,12

1.028,22

1.131,04

105,00

110,00

8

 

Plăţi restante

55

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Creanţe restante

56

1.060,26

744,94

70,26

782,19

860,41

105,00

110,00


GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

În temeiul:

- art. 1 alin. (4) lit. b) şi art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 6 mai 2014, denumit în continuare Catalog, se actualizează cu versiunea iunie 2014.

(2) Catalogul prevăzut la alin. (1), versiunea iunie 2014, se publică pe site-ul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi se actualizează periodic.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Oficiul Registrului Naţional ai Informaţiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,

Ion Mihai,

sef departament

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 45.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, care cuprinde Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014, prevăzut în anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Finanţarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011. cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 mai 2014.

Nr. 785.

 

ANEXA Nr. 1

 

Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014

 

Nr. crt.

Judeţul/Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Total fonduri alocate (lei)

1

Arad

Arad

50.000,00

2

Argeş

Piteşti

54.997,16

3

Bacău

Bacău

100.000,00

4

Braşov

Braşov

881.577,00

5

Braşov

Săcele

50.000,00

6

Bucureşti

Sectorul 3

5.500.000,00

7

Bucureşti

Sectorul 4

1.500.000,00

8

Cluj

Cluj-Napoca

150.000,00

9

Cluj

Turda

50.000,00

10

Dâmboviţa

Târgovişte

500.000,00

11

Giurgiu

Mihăileşti

300.000,00

12

Gorj

Târgu Jiu

812.345,12

13

Harghita

Topi iţa

596.695,01

14

Hunedoara

Petrila

500.000,00

15

Hunedoara

Petroşani

150.000,00

16

Ilfov

1 Decembrie

750.000,00

17

Ilfov

Buftea

1.100.000,00

18

Ilfov

Cornetu

165.364,40

19

Ilfov

Măgurele

404.216,50

20

Ilfov

Pantelimon

50.000,00

21

Ilfov

Snagov

347.640,50

22

Maramureş

Şomcuta Mare

119.400,00

23

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

600.000,00

24

Mureş

Târgu Mureş

165.133.20

25

Olt

Slatina

1.000.000,00

26

Prahova

Buşteni

500.000,00

27

Prahova

Ploieşti

450.000,00

28

Prahova

Sinaia

73.116,52

29

Satu Mare

Satu Mare

500.000,00

30

Sălaj

Jibou

176.678,62

31

Timiş

Sânnicolau Mare

32.722,10

32

Tulcea

Isaccea

361.987.00

33

Tulcea

Sulina

150.000,00

34

Tulcea

Tulcea

150.000,00

35

Vaslui

Negreşti

391.450,85

36

Vrancea

Gugeşti

107.715,50

37

Vrancea

Odobeşti

52.762,15

38

Vrancea

Panciu

50.291,63

TOTAL:

 

18.894.093,26

Reţineri 10%

 

2.105.906,74

TOTAL PROGRAM

 

21.000.000,00

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

 

Nr. crt.

Judeţul/ Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Adresa imobilului

Nr. apartamente

0

1

2

3

4

1

Arad

Arad

Aleea Neptun nr. 6, blocY2

44

2

Arad

Arad

Str. Nucet nr. 14, bloc 566

10

3

Arad

Arad

Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734

20

4

Arad

Arad

Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A+B

20

5

Arad

Arad

Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES

20

6

Arad

Arad

Bd. Revoluţiei nr. 49-53

120

7

Arad

Arad

Str. C. Brâncuşi, bloc X33

40

8

Arad

Arad

Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A

15

9

Arad

Arad

Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A+B

40

10

Arad

Arad

Str. Crasna nr. 21, bloc G1

10

11

Arad

Arad

Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503

45

12

Arad

Arad

Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206

15

13

Arad

Arad

Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208

15

14

Arad

Arad

Str. Bihorului, bloc B1

15

15

Arad

Arad

Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A+B

40

16

Arad

Arad

Str. Ilie Măduţa, bloc 326, sc. A+B

20

17

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B

19

18

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 309, sc. A

19

19

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 309, sc. B

19

20

Arad

Arad

Str. Alex Popescu Negura, bloc 318, se A+B

20

21

Arad

Arad

Str. Ştefan cel Mare, bloc 6, sc. A+B+C

39

22

Arad

Arad

Str. Gheorghe Ciuhandru, bloc 341, sc. A

19

23

Arad

Arad

Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. A

10

24

Arad

Arad

Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. B

19

25

Arad

Arad

Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. C

10

26

Arad

Arad

Str. Imaşului, bloc 7

19

27

Argeş

Piteşti

Str. Petrochimiştilor nr. 16, bl. B3, sc. A+B+C

92

28

Bacău

Bacău

Str. Mărăşesti nr. 120, sc. A

20

29

Bacău

Bacău

Str. Mărăşesti nr. 189, sc. A

20

30

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A. B

40

31

Bacău

Bacău

Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B

40

32

Bacău

Bacău

Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B

40

33

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 3, se A, B

32

34

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B

32

35

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 5, sc. A-B

40

36

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 25, sc. A-B

32

37

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 46, sc. A

55

38

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 3, sc. A

16

39

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 2, sc. A-D

70

40

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 1, se A

16

41

Bacău

Bacău

Str. Alecu Russo nr. 15, sc. E, F

40

42

Braşov

Braşov

Calea Bucureşti nr. 91 bl. 148

2o

43

Braşov

Braşov

Str. Berzei nr. 9A, bl. A1, sc. A+B

40

44

Braşov

Braşov

Str. Mierlei nr. 4, bl. C12

10

45

Braşov

Braşov

Str. Mierlei nr. 6-8, bl. C13, sc. A+B

40

46

Braşov

Braşov

Str. Mărgăritarelor nr. 32, bl. 126

36

47

Braşov

Braşov

Str. G-ral Dumitrache nr. 20, bl. 257

20

48

Braşov

Braşov

Str. Jupiter nr. 9, bl. 9

20

49

Braşov

Braşov

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, bl. 313

20

 

50

Braşov

Braşov

Str. Vulturului nr. 2, bl. A8

40

51

Braşov

Braşov

Str. Uranus nr. 17

40

52

Braşov

Braşov

Str. Mihai Viteazu nr. 44, bl. 63

58

53

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 1

30

54

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 16

20

55

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 17

10

56

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 18

20

57

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 3

9

58

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 7

16

59

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 31

40

60

Braşov

Săcele

Str. Viitorului, bl. 15

80

61

Braşov

Săcele

Str. Viitorului, bl. 23

60

62

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ion Câmpineanu nr. 31, bloc 4-5-6A

75

63

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 128, bloc G

50

64

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I

31

65

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2

320

66

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 126-128, bloc 17-18

370

67

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 296, bloc 46

106

68

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4

150

69

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5

38

70

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 201, bloc 9

54

71

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A

30

72

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2

32

73

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A

64

74

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C

31

75

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A

40

76

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35

64

77

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 2

32

78

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 241, bloc 47

96

79

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1

24

80

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 237, bloc 45

108

81

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 233. bloc 41

32

82

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1

32

83

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 211, bloc 19

40

84

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3

40

85

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A

31

86

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1, 2

59

87

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2

32

88

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A

44

89

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 12, bloc 58

80

90

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina

38

91

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 76, bloc 111, sc. A

55

92

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A

39

93

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 64, bloc 105

66

94

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A

29

95

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A

40

96

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 227, bloc 37

108

97

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1

44

98

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B

176

99

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina 47, bloc R 12

88

 

100

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46

44

101

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43

44

102

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 1, bloc 34

325

103

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A+b

88

104

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A

44

105

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 85, bloc 86

88

106

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 95, bloc 93

44

107

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17

116

108

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A

62

109

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A

39

110

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2

28

111

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 54, bloc 37, se, A

30

112

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 54, bloc 37, sc. B

30

113

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33 B

40

114

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A

39

115

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A

108

116

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 4, bloc 60c, sc. 2, 3

74

117

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 4, bloc 60c, sc. 1

39

118

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17

131

119

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11

132

120

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P 7

176

121

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8

176

122

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D 27 B, sc. B

40

123

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Chopin nr. 13

40

124

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu 98-106, bloc D16

188

125

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6

132

126

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Elena nr. 4, bloc OD7B

44

127

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1

44

128

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon 241, bloc 61, sc. 2

44

129

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion 18, bloc 119

44

130

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A

44

131

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 369, blocA4

40

132

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89

88

133

Bucureşti

Sectorul 2

Str. J.L. Calderon nr. 1-5

55

134

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Nicolae Filipescu nr. 52

23

135

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Petre Antonescu nr. 6, bloc 23

54

136

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Herta nr. 20, bloc X2

66

137

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22

35

138

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Alexandru cel Bun nr. 16, blocT21A

52

139

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. B

40

140

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bl. B 5, sc. B

36

141

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bl. B 5, sc. A

36

142

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. C

32

143

Bucureşti

Sectorul 2

Bdul Basarabia nr. 79, bl. A20, sc. A

36

144

Bucureşti

Sectorul 2

Bdul Chişinău nr. 79, bl. A12 bis

44

145

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 3

44

146

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 10, bl. 62

76

147

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285, bl. 11

80

148

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. A

40

149

Bucureşti

Sectorul 2

Bdul Chişinău nr. 24, bl. M 14, sc. B

44

 

150

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bl. 403, sc. 1

40

151

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. A, B

98

152

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. 02, sc. B, C

88

153

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 57, bl. M 27

87

154

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bl. 86, sc. AB

26

155

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 4, bl. 113A, sc. AB

88

156

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 28, bl. p18 bis

132

157

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 63, bl. e2

233

158

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 9-19, bl. U 1

243

159

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 145

44

160

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 153

12

161

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bl. 155

14

162

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bl. 1, sc. 4

33

163

Bucureşti

Sectorul 2

Bd, Basarabia nr. 178, bl. G10

40

164

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 110, bl. L8, sc. a

24

165

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 186-192, bl. g9

40

166

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 208c, bl. g7 bis, sc. a

44

167

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 222, bl. M 11, sc. 1

100

168

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 69, bl. A 16. A

36

169

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 4, bl. 39

39

170

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 5, bl. 203

26

171

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bl. 5/7, sc. A

36

172

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bl. 5/7, sc. B

36

173

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 11, bl. A3 bis

86

174

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 13, bl. a3

108

175

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 21, bl. b6, sc. a

36

176

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 22, bl. M13

44

177

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 7, bl. A1

86

178

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bl. 64

38

179

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 22, bl. 5

54

180

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 24, bl. 6

54

181

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 3, bl. 2

86

182

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 4, bl. 3 a, sc. A

40

183

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. B

40

184

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. C

40

185

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 66, bl. 69, sc. B

19

186

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ferdinand nr. 101, bloc p 31

42

187

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 227, bl. 116 a

106

188

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 229, bl. 115, sc. 2

108

189

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 231. bl. 114b

132

190

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 112, bl. 41

108

191

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 91, bl.T32

108

192

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bl. 9, sc. E+f

110

193

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bl. 9. tronson a, sc. a+b

110

194

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Hobiţa nr. 2, bloc 300, scara a

44

195

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 10, bl. 114b

104

196

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 13, bl. 107

88

197

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 17, bloc 106c, scara a+b

92

198

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bl. 105 b, sc. c

30

199

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bloc 105 b, scara a

58

 

200

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bl. 105 a, sc. B

44

201

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bl. 105 a, sc. A

44

202

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102 d, scara a

46

203

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102 d, scara b

58

204

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bl. 110, se a

51

205

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bl. 110, sc. b

56

206

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 57, bl. 101b

32

207

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Jean Atanasiu nr. 21, bl. Gh

41

208

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 56, bl. 19

60

209

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 67, bl. 6

34

210

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 79, bl. 15 a

132

211

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 107, bl. 14

180

212

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71. bl. 18, sc. A

44

213

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. B

44

214

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. C

44

215

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 73, bl. 17

78

216

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Luntrei nr. 6, bl. 7

348

217

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. 02, sc. a

44

218

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. 03

132

219

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc 01

132

220

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 43, bl. P 14

106

221

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 12

26

222

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 2, bl. 2

26

223

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 11, bl. 65

ie

224

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 6

26

225

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 7, bl. 53

50

226

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 9

22

227

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 119, bl. 205, sc. b

39

228

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 311 a-311 b, bl. 7 a+b, sc. 7a, 7b

60

229

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 107, bl. 400, sc. 2

53

230

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 1

44

231

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 2

44

232

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Pantelimon nr. 146, bl. 101, sc. 1,2

54

233

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 225, bl. 66

323

234

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 227, bl. 70

116

235

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 229, bl. 69 turn

103

236

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 23, bl. Itb

30

237

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 237, bl. 65, sc. 1-5

216

238

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 239, bl. 62

111

239

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. a+b+c+d

162

240

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 252, bl. 55 a

32

241

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 255, bl. 43

462

242

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 256, bl. 53, sc. a+b+c+d

258

243

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285 a, bl. 11a, sc. 2

27

244

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 287, bl. 10, sc. c

160

245

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Pantelimon nr. 3, bl. 12

84

246

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bl. 8

320

247

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 3-15, bl. P2

80

248

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 324, bl. D 1

96

249

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, sc. F

21

 

250

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, sc. 1-5

201

251

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 332, bl. 32

261

252

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3

320

253

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 358-362, bl. 15 abc

60

254

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 359, bl. B 2

40

255

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 367, bl. a3, sc. 1+2

86

256

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 74, bl. 411

78

257

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, sc. 1

30

2581

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, sc. 3

30

259

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, sc. 2

30

260

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bl. 403, sc. 2

39

261

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 93, bl. 403 a

39

262

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 96, bl. 210

54

263

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112 a, sc. B

30

264

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112 a, sc. a

58

265

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bl. 118a

46

266

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bl. 8, sc. 1

50

267

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 1

14

268

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bl. 6, sc. 2

100

269

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bl. 3

100

270

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bl. 60, sc. 2

14

271

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bl. 24

55

272

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 16, bl. 2

40

273

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 2, bl. 10

44

274

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bl. 20

55

275

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bl. 21

65

276

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 5, bl. 27

64

277

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22

55

278

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bl. 23

65

279

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 9, bl. 32

54

280

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bl. D7

142

281

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bl. W1

44

282

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 51, bloc N11

44

283

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 44-48, bloc C14-C15

160

284

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Sadului nr. 7A-7B, bloc M4A2

162

285

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Armeniş nr. 8-10, bloc J5

120

286

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Fizicienilor nr. 9, bloc D4A

88

287

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ciucea nr. 5, bloc L19

231

288

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ghiţă Şerban nr. 12, bloc 8B

108

289

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. 2

54

290

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Odobeşti nr. 8, bl. V8

44

291

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Şapte Drumuri nr. 16, bloc 36B

132

292

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Dunării nr. 3, bloc M35

352

293

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Lotru nr. 4, bloc N6

88

294

Bucureşti

Sectorul 3

Strada Lt. Nicolae Pascu nr. 4, bloc R2, scara A şi B

98

295

Bucureşti

Sectorul 3

Strada Fizicienilor nr. 1, bloc D2A, scara A, B

98

296

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 1

44

297

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, se 2

44

298

Bucureşti

Sectorul 3

Strada Lotrioara nr. 9, bloc V33, scara A şi B

74

299

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. 1

54

 

300

Bucureşti

Sectorul 3

Calea Vitan nr. 110, bloc 34A, scara B

36

301

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Turnu Măgurele nr. 7, bl. C1A

126

302

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Tatu Ieşti nr. 15, bloc 84

60

303

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Iriceanu Ion nr. 12, bloc 157

54

304

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 106, bloc M4

66

305

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 46, bloc M112

40

306

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 44, bloc M113

36

307

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 42, bloc M114

36

308

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 110, bloc M2

66

309

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 4, bloc M70

26

310

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 303, bloc 66, sc. A2

44

311

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 16, bloc L4, sc. C

39

312

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 141, bloc V73

36

313

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 143, bloc A33

36

314

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 27, bloc S10, sc. 1

36

315

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87

27

316

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 139, bloc V74

27

317

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 1

36

318

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 2

36

319

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 9. bloc S32

27

320

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 1

27

321

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2

27

322

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3

27

323

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 1

36

324

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 2

27

325

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13

32

326

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Gârleni nr. 11, bloc C45

54

327

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Zorelelor nr. 8, bloc 9A

35

328

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Gârleni nr. 8, bloc C83

52

329

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Iuliu Maniu nr. 71, bloc 4

405

330

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Iuliu Maniu nr. 11A, bloc D3

80

331

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Baiuţ nr. 13, blocA34

60

332

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 3

8

333

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Bălcescu, bl. 4

8

334

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 5

8

335

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 22

8

336

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 23

8

337

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 24

8

338

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 25

8

339

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 26

8

340

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 27

8

341

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 28

8

342

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 29

8

343

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Haţeg nr. 10, bloc N2

40

344

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Molnar Piuariu nr. 5, bloc T4

71

345

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Haţeg nr. 12, bloc N1

50

346

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Agricultorilor nr. 22, bloc D31

20

347

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Aurel Vlaicu nr. 44, bl. V16

105

348

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Gheorghe Dima nr. 16, bl. III B

2oJ

349

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc L

32

 

350

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc 12

ie

351

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc Z1

16

352

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc 13

16

353

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc M, sc. 1

8

354

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc J, sc. 1

ş

355

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 8, bloc F5

60

356

Cluj

Turda

Str. Narciselor nr. 14, bloc H 5

20

357

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 14, bloc B3

30

358

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 22, bloc AI

40

359

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 3, bloc F2

40

360

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 44A, bloc E2

40

361

Cluj

Turda

Str. Lăcrămioarelor nr. 1, bloc D1

40

362

Cluj

Turda

Str. Tineretului nr. 11, bloc E56

56

363

Cluj

Turda

Str. Panseluţelor nr. 6, bloc B3

40

364

Constanta

Năvodari

Str. Mării, cămin USAS

92

365

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin MIDIA

92

366

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin LEGMAS

92

367

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin CONSIR

65

368

Constanţa

Năvodari

Str. Nuferilor, bloc 34 est

50

369

Constanţa

Năvodari

Str. Nuferilor, bloc 35 est

120

370

Constanţa

Năvodari

Str. Constanţei, bloc 54

32

371

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A4

16

372

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, blocA3

16

373

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, blocA2

16

374

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 51, sc. A

12

375

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. C

15

376

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. D

20

377

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Petru Cercel, bloc 47, sc. A

15

378

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Căpitan Stanică Ilie, bloc 50, sc. A

15

379

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. B

20

380

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. C

15

381

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ana Ipătescu, bloc 8, sc. C

44

382

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 29, sc. A

44

383

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 31, sc. A

44

384

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 23, sc. F

44

385

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Avram Iancu, bloc 27, sc. A

20

386

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. A

20

387

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. B

20

388

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Căpitan Stanică Ilie, bloc 48, sc. B

20

389

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. A

10

390

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. B

10

391

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. C

10

392

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Florescu, bloc 20, sc. A

20

393

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. C

20

394

Dâmboviţa

Târgovişte

Aleea Griviţei, bloc 4, sc. B

20

395

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Căpitan Stanică Ilie, bloc 49, sc. A

20

396

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Boerescu Zaharia nr. 3, bloc K 2