MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 443/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 443         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 17 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

23. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 

24. - Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

25. - Hotărâre privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 

26. - Hotărâre privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

27. - Hotărâre pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

 

28. - Hotărâre privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi

 

29. - Hotărâre privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            181/515/781. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la secţiunea “SENAT”, domnul senator Marius Sorin Ovidiu Bota, Grupul parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul doamnei senator Doina-Elena Federovici.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 23.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se desemnează în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29 iunie 2014, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 24.

 

COMPONENŢA

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

I. Membri titulari

1. Mirela Ioana Fugarii

2. Virgil Daniel Ilie

3. Ruxandra Săram

4. Alexandru Ducu Bertzi

5. Radu Alexandru Feldman

6. Alina Stanciu

7. Demeter András István

8. Alexandra Dumitraşcu

9. Maria Ţoghină

10. Ovidiu Miculescu

11. Nicoleta Viorica Balaci

12. Adrian Doroş

13. Ana Florea

 

II. Membri supleanţi

1. Maria-Denise Theodoru

2. Lavinia Nicoleta Ghişa

3. Ştefania Bîrlibescu

4. Alexandru Iulian Muram

5. Ioan Chiorean

6. Monica Magdalena Ghineţ

7. Ágoston Hugó

8.

9.

10. Gabriel Croitoru

11. Marius Dorian Tănase

12. Mihai Vasile Maiorescu

13. Maria Dobrescu

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Tănase Stelian se numeşte în funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, până la expirarea mandatului Consiliului de administraţie desemnat prin Hotărârea Parlamentului nr. 16/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 1 aprilie 2014.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 25.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

HOTĂRÂRE

privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

Având în vedere propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv, a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat, şi în urma audierii candidaţilor în conformitate cu prevederile legale,

în temeiul prevederilor ari. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numesc pe locurile devenite vacante prin demisie, prim-vicepreşedintele, membru executiv, şi un membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, după cum urmează:

- domnul Sârbu Marian - prim-vicepreşedinte, membru executiv;

- domnul Coca Constantinescu Cornel - membru neexecutiv.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 16 iunie 2014, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 26.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 32 alin. (1), ale art. 33 alin. (2)-(4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se numesc în Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, cu nominalizarea conducerii executive a acesteia, pentru o perioadă de 5 ani, membrii prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre Intră în vigoare la data de 11 octombrie 2014.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României

 

1. Isărescu Mugurel Constantin - preşedinte al Consiliului de administraţie şi guvernator al Băncii Naţionale a României

2. Georgescu Florin - vicepreşedinte al Consiliului de administraţie şi prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României

3. Olteanu Bogdan - membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României

4. Voinea Liviu - membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României

5. Dinu Marin - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

6. Dăianu Daniel - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

7. Gherghina Gheorghe - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

8. Nagy Agnes - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

9. Stoenescu Virgiliu-Jorj - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi

În temeiul prevederilor art. 140 şi 155 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 8, 9, 46 şi 47 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se numesc în funcţia de consilier de conturi, pentru un mandat de 9 ani, începând cu data de 15 octombrie 2014:

1. Domnul Nicula Vasile Cosmin

2. Domnul Dézsi Attila

3. Doamna Donovici Constanţa Anca

4. Domnul Firţescu Dan

5. Doamna Pieleanu Ileana Manuela

6. Domnul Vorniceanu Marius

Art. 2. - Domnul Nicula Vasile Cosmin, consilier de conturi, se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 28.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ovidiu Miculescu se numeşte în funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 29 iunie 2014.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 29.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

Nr. 181 din 25 martie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 515 din 2 aprilie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 781 din 6 iunie 2014

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul delegat pentru buget emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Comercială “Romfilatelia” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Roxana Plumb

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Operatorul economic: S.C. ROMFILATELIA - S. A.

Sediul/Adresa: str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 3, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 16184414

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

8255

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

8190

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

65

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

8021

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

7975

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3801

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

180

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3104

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

2003

C1

ch. cu salariile

13

1800

C2

bonusuri

14

203

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

451

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

650

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

890

2

 

Cheltuieli financiare

20

46

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

234

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

70

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

164

 

1

 

Rezerve legale

25

12

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesara rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

152

7

 

Participarea salariaţilor la profit În limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

15

8

 

Minimum 50% vărsăm în te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite 8 acţionari lor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

84

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

84

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

68

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

437

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

437

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

66

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

65

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2567,95

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2307,69

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

126,00

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

971,65

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.