MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 439/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 439         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 17 iunie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 222 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

395. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de export a României pentru perioada 2014-2020

 

480. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

481. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

483. - Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

657. - Ordin al ministrului sănătăţii privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de hepatopatii virale

 

865. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 222

din 15 aprilie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Rodica Neagu în Dosarul nr. 17.725/4/2013 al” Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 754 D/2013.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Se arată că textele criticate nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate de autoarea excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa penală nr. 2694 din 3 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 17.725/4/2013, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Rodica Neagu într-o cauză având ca Obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unei rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată că prin rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în primă instanţă cu privire la soluţionarea plângerii formulate împotriva unei rezoluţii de scoatere de sub urmărire penală, ca urmare a modificării art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, sunt încălcate prevederile constituţionale referitoare la folosirea căilor de atac, precum şi prevederile art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Se arată că lipsa unei căi de atac împotriva hotărârilor pronunţate potrivit dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968 poate duce la rămânerea definitivă a unor hotărâri prin care se dispun soluţii greşite şi că, de vreme ce împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată se poate face plângere la procurorul ierarhic superior, în mod logic, ar trebui ca legea să prevadă o cale de atac şi împotriva hotărârilor judecătoreşti cu acelaşi obiect.

6. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală, contrar dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului susţine că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că eliminarea recursului împotriva sentinţei de respingere a plângerii formulate împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată este justificată de natura cauzelor reglementate prin art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968, în care nu se judecă infracţiunea ce a format obiectul cercetării sau urmăririi penale, ci rezoluţia sau ordonanţa de netrimitere în judecată emisă de procuror, precum şi de caracterul special al procedurii instituite prin art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968, ce are ca scop asigurarea celerităţii procesului penal. Se arată, de asemenea, că atât competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată, cât şi exercitarea căilor de atac sunt prevăzute prin lege, reglementarea acestora fiind atributul exclusiv al legiuitorului. Se arată, totodată, că nicio dispoziţie a Legii fundamentale şi nici a actelor internaţionale nu reglementează dreptul la exercitarea tuturor căilor de atac în orice cauză şi că, în acest sens, art. 129 din Constituţie prevede că împotriva hotărârilor judecătoreşti părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii. Se mai arată că nu sunt aplicabile în cauză nici prevederile art. 13 din Convenţie, dreptul la un recurs efectiv neconfundându-se cu dreptul de exercitare a unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti. Se face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 521 din 27 aprilie 2010.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, dispoziţiile art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968. Din analiza excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine însă că autoarea critică, în realitate, prevederile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968, care au următorul cuprins: “Hotărârea judecătorului pronunţată potrivit alin, 8 este definitivă,”

12. Prevederile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 au fost abrogate prin dispoziţiile art. 108 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, ele fiind preluate la art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală în vigoare. Având însă în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a statuat că sintagma “În vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, Curtea reţine ca obiect al prezentei excepţii de neconstituţionalitate art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968.

13. Autoarea excepţiei susţine că textul criticat încalcă prevederile constituţionale ale art. 129 referitor la folosirea cailor de atac şi prevederile art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu privire la dreptul la un recurs efectiv.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968, prin raportare la aceleaşi critici de neconstituţionalitate, respingând ca neîntemeiate excepţiile invocate, prin numeroase decizii, dintre care, cu titlu de exemplu, se reţin: Decizia nr. 711 din 5 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 august 2012, Decizia nr. 977 din 22 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2013, Decizia nr. 1.019 din 29 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 10 ianuarie 2013, şi Decizia nr. 181 din 28 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 22 mai 2013.

15. Prin Decizia nr. 181 din 28 martie 2013, Curtea Constituţională a statuat că între textele criticate, potrivit cărora hotărârea pronunţată de judecător în temeiul art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968 este definitivă, şi prevederile din Legea fundamentală şi din actele normative internaţionale invocate nu poate fi reţinută nicio contradicţie, întrucât stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, Curtea a reţinut că acesta este sensul art. 129 din Constituţie, text care face referire la “condiţiile legii” atunci când reglementează exercitarea căilor de atac (“Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii), ca, de altfel, şi al art. 126 alin. (2) din Constituţie, care, referindu-se la competenţa instanţelor judecătoreşti şi la procedura de judecată, stabileşte că acestea “sunt prevăzute numai prin lege” (a se vedea, în acest sens şi Decizia nr. 460 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004).

16. Curtea a constatat că nicio prevedere a Legii fundamentale şi a actelor normative internaţionale invocate de autorii excepţiei nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză. Totodată, Curtea a reţinut că, având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispoziţiile art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968, în care nu se judecă infracţiunea care a format obiectul cercetării ori urmăririi penale, ci rezoluţia sau ordonanţa de netrimitere în judecată emisă de procuror, prevederile art. 13 din Convenţie nu au aplicabilitate în cauza de faţă, întrucât dreptul la un recurs efectiv nu se confundă cu dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti. Cu acelaşi prilej, Curtea a statuat că eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului.

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziilor invocate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Rodica Neagu în Dosarul nr. 17.725/4/2013 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 aprilie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei naţionale de export a României pentru perioada 2014-2020

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia naţională de export a României pentru perioada 2014-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Anca-Laura Ionescu,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministru] delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 395.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”. Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A,, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Măricel Popa,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 480.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială CONVERSMIN - S.A. Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare R014923006

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

70.831

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

70.231

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

600

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

70.711

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

70.711

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.418

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

89

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.139

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

4.942

C1

ch. cu salariile

13

4.543

C2

bonusuri

14

399

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

647

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.550

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

62.065

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

120

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

19

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

101

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

101

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

10

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

55

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

55

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

46

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

240

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

240

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

92

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

90

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.576

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.206

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

780

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998

8

 

Plăţi restante

55

0

9

 

Creanţe restante

56

0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Măricel Popa,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 481.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” - S.A.

Sediul/Adresa: Orăştie, str. N. Titulescu nr. 60

Cod unic de înregistrare: 15657042

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

6211

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6179

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

32

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

6211

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6186

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4363

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

191

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

973

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

542

C1

ch. cu salariile

13

533

C2

bonusuri

14

9

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

35

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

186

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

211

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

659

2

 

Cheltuieli financiare

20

25

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesara rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit În limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

74

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

74

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

39

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

29

 

 

 

Nr. mediu de personal conf. OUG 95/2002

 

8

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1556

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1532

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

213

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1000

8

 

Plăţi restante

55

l 262000

9

 

Creanţe restante

56

1175

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (2) şi al art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă obiectivele etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile pentru finanţarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice.

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 483.

 

ANEXĂ

 

OBIECTIVELE

etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Fondul alocat (mii lei)

Capitolul bugetar

1.

- Proiecte tehnice, execuţie de lucrări şi achiziţie de echipamente pentru “Dezvoltarea capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 laşi cu grupurile de combatere din structură”

712

Cap. 80.01, titlul VII - Alte transferuri, art. 55.01.05

2.

- Proiecte tehnice, execuţie de lucrări şi achiziţie de echipamente şi dotări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

3.000

Cap. 80.01, titlul VII - Alte transferuri, art. 55.01.05

3.

Centrul Zonal de Coordonare Transilvania

- Studii, proiecte tehnice şi execuţie de lucrări pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania - Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş

- Proiecte tehnice şi execuţie de lucrări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş

595

1.800

Cap. 80.01, titlul VII - Alte transferuri, art. 55.01.05

 

4.

 Studiu de fezabilitate “Dezvoltarea capabilităţii de combatere a căderilor de grindină a Unităţii Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova prin realizarea Punctului de lansare Tisău”, proiecte tehnice, execuţie de lucrări şi de achiziţie de echipamente pentru Unitatea Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova

279

Cap. 80.01, titlul Vii - Alte transferuri, art. 55.01.05

5.

Studiu de fezabilitate “Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia”

400

Cap. 80.01, titlul VII - Alte transferuri, art. 55.01.05

 

TOTAL GENERAL

6.786

 

 

NOTA:

Defalcarea activităţilor şi fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă potrivit legislaţiei în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de hepatopatii virale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.853/2014 al Direcţiei strategii şi politici în sănătate,

având în vedere prevederile art. 5 şi 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 lit. a)-d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea Registrului naţional de hepatopatii virale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, denumit în continuare Registrul.

(2) în vederea realizării şi implementării Registrului se utilizează un program informatic pus fa dispoziţia unităţilor sanitare de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Baş”.

Art. 2. - (1) Coordonarea ştiinţifică a Registrului este asigurată de către Comisia de boli infecţioase în colaborare cu Comisia de gastroenterologie a Ministerului Sănătăţii.

(2) Coordonarea tehnică la nivel naţional a Registrului este asigurată de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”.

Art. 3. - Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” răspunde de realizarea, implementarea şi managementul Registrului şi are, în principal, următoarele atribuţii:

a) administrează serverul şi softul alocat, precum şi baza de date a Registrului;

b) coordonează şi organizează colectarea datelor la nivel naţional în cadrul Registrului;

c) coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel naţional modul în care se realizează raportarea datelor de către unităţile sanitare în care se acordă servicii medicale pacienţilor diagnosticaţi cu hepatită de etiologie virală;

d) analizează trimestrial stadiul raportării datelor de către unităţile în care se acordă servicii medicale pacienţilor diagnosticaţi cu hepatită de etiologie virală şi transmite această analiză Ministerului Sănătăţii în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea;

e) analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie datele raportate de către unităţile sanitare în care se acordă servicii medicale pacienţilor diagnosticaţi cu hepatită de etiologie virală;

f) transmite Ministerului Sănătăţii trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie rapoartele trimestriale/anuale rezultate din analiza datelor raportate în Registru.

Art. 4. - Cheltuielile necesare pentru realizarea, implementarea şi managementul Registrului se suportă din bugetul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, aprobat în condiţiile legii,

Art. 5. - Medicii din specialităţile gastroenterologie, medicină internă, boli infecţioase şi nefrologie (doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice) care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare ce furnizează servicii medicale pentru pacienţii diagnosticaţi cu hepatită de etiologie virală sunt obligaţi să raporteze datele în Registru, în condiţiile prezentului ordin şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Medicii din specialităţile prevăzute la art. 5 sunt obligaţi să acceseze Registrul în vederea prescrierii terapiei specific hepatopatiilor virale acute şi cronice şi, respectiv, să monitorizeze evoluţia sub tratament utilizând Registrul.

Art. 7. - Instituţiile, unităţile sanitare şi personalul implicat în realizarea, implementarea şi managementul Registrului au obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Pot prescrie terapie etiopatologică aferentă hepatopatiilor virale acute şi/sau cronice numai medicii din specialităţile prevăzute la art. 5, înregistraţi ca medici prescriptori în Registru.

Art. 9. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, Institutul Naţional de Soli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, Comisia de boli infecţioase a Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare care acordă servicii medicale pacienţilor diagnosticaţi cu hepatită de etiologie virală şi persoanele cu responsabilităţi în realizarea, implementarea şi managementul Registrului vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 5 iunie 2014.

Nr. 657.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115.400/OP din 12 mai 2014 al Direcţiei evaluare impact şi controlul poluării, ţinând seama de adresele nr. 690.978/2014 şi nr. 690.906/2014 ale Ministerului Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. - Secţiunea nr. 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

Art. II. - Anexele nr. 11 şi 12 la Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3.

Art. III. - Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.

Art. IV. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 3 iunie 2014.

Nr. 865.

 

ANEXA Nr. 1

 

SECŢIUNEA 1

Lucrări şi servicii prestate de către autorităţile publice pentru protecţia mediului

 

Nr. crt.

Scopul lucrării sau al serviciului

Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează

Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA

(lei)

Precizări suplimentare

0

1

2

3

4

1.

Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private (diverse etape) sau revizuirea/actualizarea acordului de

 

 

Evaluarea iniţială a solicitării

100

 

Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului

400

În cazul proiectelor pentru care este obligatorie efectuarea raportului la studiu de evaluare a impactului asupra mediului nu se tarifează această etapă.

 Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului

1.000

 

 Etapa de analiză a calităţii raportului evaluării impactului asupra mediului

2.000

 

Revizuirea/Actualizarea acordului de mediu

500

 

2.

Parcurgerea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu sau revizuirea/ actualizarea acesteia (diverse etape)

Analiza documentaţiei de susţinere a solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu

1.500

 

 Finalizarea programului pentru conformare, după caz

1.000

 

 Revizuirea/Actualizarea autorizaţiei de mediu

250

 

Analiza documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu

6.000

 

 Revizuirea/Actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

2.500

 

3.

Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe (diverse etape)

Încadrare

500

 

Analiza calităţii raportului:

 

 

- planuri/programe locale

500

 

- planuri/programe judeţene

1.500

 

- planuri/programe regionale

2000

 

- planuri/programe naţionale

2.500

 

4.

Parcurgerea procedurii în vederea emiterii permisului de aplicare în agricultură a nămolului de la epurarea apelor uzate

Analiza documentaţiei depuse şi verificarea în teren

150

 

5.

Parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităţilor cu microorganismele modificate genetic (MMG), utilizate în condiţii de izolare

Procedura de autorizare pentru MMG/o singură incintă

Evaluarea dosarului de notificare:

 

 

- clasele 1 şi 2

1.000

- clasele 3 şi 4

7.000

Emiterea autorizaţiei:

 

- clasele 1 şi 2

4.000

- clasele 3 şi 4

10.000

Procedura de revizuire a autorizaţiei pentru MMG/o singură incintă

Evaluarea dosarului de notificare:

 

 

- clasele 1 şi 2

1.000

- clasele 3 şi 4

4.000

Emiterea autorizaţiei:

 

- clasele 1 şi 2

4.000

- clasele 3 şi 4

6.000

Emiterea acordului de import/un singur MMG

Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de import:

 

 

- clasele 1 şi 2

5.000

- clasele 3 şi 4

15.000

6

Parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităţilor privind introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic (OMG)

 

A. Introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (testare, cercetare)/un singur organism/o singură locaţie

Procedura de autorizare/un singur organism/ o singură locaţie

Analiza dosarului de notificare

2.000

 

Emiterea autorizaţiei

4.000

 

Procedura simplificată de autorizare

 Analiza dosarului de notificare

2.000

 

Emiterea autorizaţiei

6.000

 

 Procedura de revizuire a autorizaţiei

 Analiza dosarului de notificare

2.000

 

 Emiterea autorizaţiei

4.000

 

 Emiterea acordului de import/un singur organism

Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de import

15.000

 

 B. Introducerea pe piaţă a unui organism modificat genetic

Analiza dosarului de notificare

7.000

 

 Elaborarea raportului de evaluare

85.000

 

Emiterea autorizaţiei

30.000

 

7.

Aprobarea planurilor de eliminare a echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB/PCT

Analiza, verificarea în teren şi aprobarea planului de eliminare

300

 

8.

Înregistrarea producătorilor de echipamente electrice şi electronice şi a producătorilor de baterii şi acumulatori

Analiza documentaţiei şi înregistrarea în registrul de punere pe piaţă a echipamentelor electrice şi electronice şi în registrul producătorilor de baterii şi

acumulatori

500

 

Actualizarea numărului de înregistrare în registrul producătorilor de baterii şi acumulatori şi al producătorilor de echipamente electrice şi electronice

100

 

9.

Parcurgerea procedurii de aprobare pentru transportul deşeurilor

Procedura de aprobare pentru transportul intern de deşeuri periculoase

200

 

Procedura de aprobare pentru importul deşeurilor periculoase destinate valorificării

1.500

 

Procedura de aprobare pentru importul sau tranzitul de deşeuri nepericuloase

100

 

Procedura de aprobare pentru exportul sau tranzitul de deşeuri periculoase

500

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 11 la procedură)

 

TARIFELE

care se încasează de agenţiile pentru protecţia mediului şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 

Analiza solicitărilor şi a documentaţiilor care privesc:

Tarifele, în lei, care se plătesc de:

 

persoane fizice

persoane juridice

1) activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatica în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la stocuri

- activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatica în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate - 50

- verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la stocuri - 50

- activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate - 250

- verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la stocuri - 150

2) activităţile de vânătoare

 

200*)


*) Se plătesc numai de gestionarii fondurilor de vânătoare.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 12 la procedură)

 

TARIFELE

care se încasează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

 

Denumirea tarifului

Suma

Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de export/certificatului de origine pentru plante şi animale din flora şi fauna sălbatică (sau al unor părţi din acestea), în stare vie (proaspătă) sau semiprelucrată, precum şi al florilor de mină, al Fosilelor de plante şi al fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate

150

Analiza documentaţiei şi emiterea autorizaţiei speciale pentru comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări din anexa nr. 5E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

100

Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de import pentru plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, în stare vie

50

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 255/2007)

 

TARIFELE

pentru eliberarea permiselor de import, export şi a certificatelor de reexport, precum şi a certificatelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare

 

Denumirea tarifului

Suma

Analiză documentaţie şi eliberare permis CITES în cazul importului, exportului sau reexportului, inclusiv a documentaţiei de eliberare a certificatului pentru bunuri personale/certificatului pentru expoziţii itinerante/certificatului pentru utilizare în interiorul Comunităţii Europene

100

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.