MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 418/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 418         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            34. - Hotărâre privind încetarea activităţii unei comisii de anchetă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 210 din 8 aprilie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            453. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

344. - Ordin al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1 .b) “Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie”

 

991. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 ianuarie 2014, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale şi interpretarea unor termeni în textul Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americi privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 si, respectiv, la Stuttgart la 5 decembrie 2012

 

3.366. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            546. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            34. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

            5. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independent pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţi partidelor politice şi a campaniilor electorale republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind încetarea activităţii unei comisii de anchetă

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Comisia de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională, înfiinţată prin Hotărârea Senatului nr. 17/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 9 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, îşi încetează activitatea ca urmare a deschiderii unor proceduri judiciare referitoare la fapte sau activităţi ce constituie obiectul comisiei de anchetă menţionate.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 3 iunie 2014.

Nr. 34.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 210

din 8 aprilie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Draghici - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Marosan Andras în Dosarul nr. 4.869/117/2011 al Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 657D/2013.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 13 martie 2014, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, în conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a amânat pronunţarea la data de 1 aprilie 2014, iar apoi la 8 aprilie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin Decizia civilă nr. 3.681/R/2013 din 25 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 4.869/117/2011, Curtea de Apel Cluj - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

4. Excepţia a fost ridicată de Marosan Andras într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri formulate în baza Legii nr. 10/2001.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că dispoziţiile Legii nr. 165/2013 nu se pot aplica retroactiv şi nu pot fi incidente în cauzele aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii, acestea urmând a fi finalizate conform legii în vigoare la data intentării acţiunii civile, respectiv conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

6. Autorul excepţiei susţine că, potrivit normelor în vigoare la data judecării cauzei în primă instanţă, a obţinut dreptul de proprietate asupra unui imobil în compensare pentru cel preluat în mod abuziv de la antecesoarea sa în perioada regimului comunist. Noul act normativ (Legea nr. 165/2013) «aduce serioase modificări privind întregul proces de restituire», în special cu privire la modalitatea de acordare a măsurilor reparatorii, care este restricţionată la compensarea prin puncte.

7. Curtea de Apel Cluj - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este fondată, întrucât prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile art. 33, art. 34 şi art. 35 din aceeaşi lege, încalcă principiul fundamental al neretroactivi taţii legii civile. Se susţine că, prin Legea nr. 165/2013, nu au fost abrogate niciuna din dispoziţiile Legii nr. 10/2001 şi că prevederile art. 25 din aceeaşi lege rămân în continuare aplicabile, textul de lege criticat ignoră faptul că în procedura administrativă subzistă obligativitatea unităţii deţinătoare de a se pronunţa prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, asupra cererii de restituire în natură, în termen de 60 de zile de la înregistrarea notificării sau, după caz, de la data depunerii actelor doveditoare şi că termenele prevăzute de art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 sunt termene generale destinate entităţilor învestite de lege, în vederea atingerii scopului legii.

8. Se arată că litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată au avut în vedere legea aplicabilă la momentul sesizării iniţiale, iar faptul Că în cursul judecăţii a intrat în vigoare Legea nr. 165/2013, care reglementează alte termene şi condiţii decât cele de la momentul formulării şi înregistrării cererilor de chemare în judecată, ce urmează a li se aplica în condiţiile art. 4 din această lege, răstoarnă principiul fundamental al neretroactivităţii legii civile.

9. De asemenea, Legea nr. 165/2013, prin art. 33-35, interzice accesul liber la justiţie, acesta fiind permis doar după scurgerea unui termen de 6 luni calculat din momentul expirării celorlalte termene de 12, 24 şi 36 de luni, fără a exista vreo justificare sau o necesitate de natura celor prevăzute de art. 53 din Constituţie.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Avocatul Poporului apreciază ca întemeiată excepţia de neconstituţionalitate, întrucât dispoziţiile legale criticate se aplică şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată la data intrării în vigoare a legii. Acestea au caracter retroactiv deoarece acţionează asupra fazei iniţiale de constituire a situaţiei juridice, modificând în mod esenţial regimul juridic creat prin depunerea cererilor de chemare în judecată în termenul legal, cu încălcarea principiului tempus regit actum. În acest sens menţionează Decizia Curţii Constituţionale nr. 830/2008. Prin urmare, noua lege nu poate interveni asupra proceselor aflate în curs de judecată pe rolul instanţelor, întrucât o astfel de modificare nu face decât să creeze confuzii în înţelegerea şi aplicarea corectă a principiului constituţional al neretroactivităţii legilor.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului actului de sesizare, prevederile art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013,

15. Analizând excepţia de neconstituţionalitate aşa cum aceasta a fost ridicată de autorul său, Curtea reţine că incidenţa dispoziţiilor art. 4 teza a două din Legea nr. 165/2013 în cauza dedusă judecăţii Curţii de Apel Cluj este, în mod necesar, subsecventă admiterii caracterului novator al reglementărilor consacrate prin legea menţionată cu privire la materia măsurilor reparatorii prin echivalent. Aşa fiind, instituirea măsurii reparatorii în echivalent prin compensarea prin puncte, consacrată de dispoziţiile art. 1 alin. (2) din lege, reprezintă o soluţie legislativă nouă, de imediată aplicare, care a devenit incidenţă în cauza aflată pe rolul instanţei judecătoreşti prin intermediul normei consacrate de art. 4 din lege. Ca atare, din analiza notelor scrise prin care autorul excepţiei de neconstituţionalitate îşi motivează criticile formulate, coroborate cu temeiurile legale reţinute de instanţa judecătorească în pronunţarea soluţiei, prin care s-a stabilit dreptul reclamantului la măsura reparatorie a compensării prin puncte, Curtea constată că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în forma în vigoare la data de 25 septembrie 2013, data pronunţării Deciziei civile nr. 3.681/R/2013 a Curţii de Apel Cluj, care constituie actul de sesizare al instanţei de contencios constituţional. Prin urmare, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013, cu următorul conţinut:

- Art. 4: “Dispoziţiile prezentei legi se aplică [...], cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe roiul instanţelor [...] la data intrării în vigoare a prezentei legi.”;

- Art. 1 alin. (2): “În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea prin puncte, prevăzută în cap. III.”

16. Curtea reţine îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute la art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992, având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care instanţa de contencios constituţional a statuat că sintagma „în vigoare”din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Prin urmare, deşi dispoziţiile de lege supuse examinării nu se mai încadrează în fondul activ al legislaţiei, Curtea urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii acestora, având în vedere că raportul juridic dintre părţi este guvernat de dispoziţiile Legii nr. 165/2013 în forma în vigoare la data invocării excepţiei de neconstituţionalitate, ceea ce califică situaţia în care se află autorul excepţiei ca fiind o facta pendentia.

17. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivităţii legii.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este întemeiată şi urmează a fi admisă, pentru următoarele considerente:

19. În ceea ce priveşte evoluţia cadrului legal prin care au fost reglementate modalităţile de acordare a măsurilor reparatorii, Curtea reţine că Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, la art. 1 alin. (2) prevede că “În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv”. De asemenea, potrivit art. 26 alin. (1) din aceeaşi lege, “Dacă restituirea în natură nu este posibilă, deţinătorul imobilului sau, după caz, entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării este obligată ca, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, în termenul prevăzut la art. 25 alin. (1), să acorde persoanei îndreptăţite în compensare alte bunuri sau servicii ori să propună acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. În situaţiile în care măsura compensării nu este posibilă sau aceasta nu este acceptată de persoana îndreptăţită.”

20. Curtea observa că, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în forma în vigoare în perioada 20 mai - 24 decembrie 2013, “În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea prin puncte, prevăzută în cap. III.”

21. Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 819 din 21 decembrie 2013, prevede la art. I modificarea alin. (2) al art. 1 în sensul că, “În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi măsura compensării prin puncte, prevăzută în cap. III.”

22. Astfel, Curtea constată că:

a) până la data de 20 mai 2013 (data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013), în cazul în care restituirea în natură nu era posibilă, persoana îndreptăţită beneficia de măsuri reparatorii prin echivalent, care constau în compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent şi despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv;

b) în intervalul 20 mai 2013-24 decembrie 2013 (data intrării în vigoare a Legii nr. 368/2013), în situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai era posibilă, persoana îndreptăţită beneficia de o singură măsură reparatorie în echivalent - compensarea prin puncte;

c) după 24 decembrie 2013, în situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent şi compensarea prin puncte.

23. Referitor la situaţia de fapt, Curtea reţine că prin Sentinţa civilă nr. 667 din 2 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 4.869/117/2011 al Tribunalului Cluj, reclamantul Marosan Andras (autorul excepţiei de neconstituţionalitate) obţine dreptul la măsuri reparatorii prin acordarea în compensare a unui bun oferit în echivalent (o suprafaţă de teren de 716 mp), în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi art. 26 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. Împotriva hotărârii judecătoreşti, pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca exercită calea de atac a recursului, iar prin Decizia civilă nr. 1 din 9 februarie 2013, Curtea de Apel Cluj admite recursul, casează sentinţa recurată şi fixează termen pentru rejudecarea cauzei, apreciind că se impune efectuarea unei noi expertize tehnice de evaluare imobiliară a terenului preluat de stat şi a terenului atribuit în compensare. Prin Decizia civilă nr. 3.681/R/25 septembrie 2013, Curtea de Apel Cluj ia act de intrarea în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 165/1013, care la art. 1 alin. (2) prevăd ca unică măsură reparatorie în echivalent care se acordă persoanelor îndreptăţite compensarea prin puncte. Aşa fiind, instanţa stabileşte dreptul reclamantului Marosan Andras la măsuri compensatorii în condiţiile Legii nr. 165/2013 aferente imobilului preluat abuziv care nu mai poate fi restituit în natură.

24. Ulterior invocării excepţiei de neconstituţionalitate şi a soluţionării pe fond a cauzei în care a fost invocată excepţia, legiuitorul a revenit asupra soluţiei legislative consacrate iniţial prin art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, reinstaurând, pe lângă compensarea prin puncte, dreptul persoanelor îndreptăţite la acordarea de măsuri reparatorii prin compensarea cu bunuri oferite în echivalent. Intervenţia legislativă a fost motivată astfel: «Deoarece prin Legea nr. 165/2013 s-a prevăzut că restituirea în natură poate avea loc doar în situaţia terenurilor solicitate potrivit legilor fondului funciar, iar în practică se solicită şi restituirea în natură, prin compensare, a bunurilor solicitate potrivit Legii nr. 10/2001, se impun modificarea şi completarea prevederilor alin. (2) al art. 1 şi alin. (1) al art. 42 din Legea nr. 165/2013. Aceste modificări sunt necesare pentru a se evita apariţia unor divergenţe de interpretare a textelor legale şi întârzierea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate. Totodată, aceste modificări vor avea ca finalitate scăderea presiunii asupra bugetului de stat, prin diminuarea sumei despăgubirilor acordate în numerar persoanelor îndreptăţite.»

25. Din analiza expunerii de motive la Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, Curtea reţine că, la momentul adoptării Legii nr. 165/2013 legiuitorul a omis situaţia, prevăzută expres de Legea nr. 10/2001, privind măsurile reparatorii prin echivalent care aveau ca obiect compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită/deţinătorul imobilului cu acordul persoanei îndreptăţite. Remedierea omisiunii legislative a avut ca scop “evitarea apariţiei unor divergenţe de interpretare a textelor legale”.

26. Or, examinând evoluţia cadrului legal în materia procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, Curtea observă că modificările legislative care s-au succedat au generat mai mult decât “divergenţe de interpretare a textelor legale”, ci chiar regimuri juridice diferite aplicabile unor situaţii identice. Abrogarea dispoziţiilor legale care constituiau temeiul juridic al stabilirii dreptului persoanelor îndreptăţite la măsuri reparatorii prin compensarea bunului preluat abuziv cu alte bunuri oferite în echivalent pentru un interval de 7 luni, perioadă în care titularii dreptului au fost obligaţi să accepte măsura reparatorie a compensării prin puncte, ca unică posibilitate de valorificare a dreptului lor, urmată de reinstaurarea acestui drept în forma prevăzută de legea anterioară, demonstrează caracterul arbitrar şi imprevizibil al normelor adoptate de legiuitor. Succesiunea în timp a dispoziţiilor legale este de natură să genereze instabilitatea raporturilor juridice reglementate de Legea nr. 165/2013, lipsa de coerenţă şi de previzibilitate a normelor adoptate în materia măsurilor reparatorii prin echivalent afectând în mod grav principiul securităţii raporturilor juridice, expresie a principiilor constituţionale privind statul de drept şi obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, consacrate de art. 1 alin. (3) şi (5) din Legea fundamentală.

27. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că trăsătura esenţială a statului de drept o constituie supremaţia Constituţiei şi obligativitatea respectării legii şi că statul de drept asigură supremaţia Constituţiei, corelarea tuturor legilor şi tuturor actelor normative cu aceasta (a se vedea în acest sens Decizia nr. 234 din 5 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 7 septembrie 2001, şi Decizia nr. 22 din 27 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 17 martie 2004). Totodată, Curtea a reţinut că principiul securităţii raporturilor juridice civile constituie o dimensiune fundamentală a statului de drept, astfel cum acesta este consacrat în mod expres prin dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală (a se vedea, în acest sens, deciziile nr. 570 din 29 mai 2012 şi nr. 615 din 12 iunie 2012, publicate în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 404 din 18 iunie 2012 şi, respectiv, nr. 454 din 6 iulie 2012).

28. Cu privire la acest aspect, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că principiul securităţii raporturilor juridice decurge implicit din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi constituie unul dintre elementele de bază ale statului de drept. În acest sens sunt hotărârile din 20 octombrie 2011, 6 decembrie 2007 şi 2 noiembrie 2010, pronunţate în cauzele Nejdet Şahin şi Perihan Şahin împotriva Turciei, paragraful 56, Beian împotriva României (nr. 1), paragraful 39, şi Ştefănică şi alţii împotriva României, paragraful 31. De asemenea, prin Hotărârea din 9 decembrie 2008, pronunţată în Cauza Viaşu împotriva României, paragraful 64, Curtea europeană de la Strasbourg a statuat că, în contextul mai multor modificări ale unei norme legale, atât claritatea, cât şi previzibilitatea impuse de noţiunea de “legalitate” au fost grav afectate.

29. De altfel, şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a recunoscut în mod implicit necesitatea respectării aşteptărilor legitime ale cetăţenilor cărora li se adresează o reglementare legală, spre exemplu, în Hotărârea din 15 iulie 2004, pronunţată în Cauza C-459/02 - Willy Gerekens şi Asociaţia agricolă Procol pentru promovarea comercializării produselor lactate împotriva Marelui Ducat al Luxemburgului, paragrafele 23 şi 24, sau Hotărârea din 29 iunie 2010, pronunţată în Cauza C-550/09 - Proces penal împotriva lui E. şi R, paragraful 59.

30. Mai mult, modificările legislative survenite generează discriminări sub aspectul tratamentului juridic aplicabil unor persoane aflate în situaţii juridice identice. Astfel, simpla împrejurare de fapt - soluţionarea cu întârziere a notificărilor de către entităţile învestite de lege sau soluţionarea definitivă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în intervalul de activitatea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în forma iniţială - nu se poate constitui în argument care să justifice în mod obiectiv şi rezonabil aplicarea unui tratament juridic diferit persoanelor îndreptăţite la măsura reparatorie prin compensarea cu un alt bun oferit în echivalent, generând încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.

31. Pe de altă parte, Curtea nu reţine critica referitoare la încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile, întrucât norma a produs efecte juridice exclusiv în domeniul său temporal de acţiune (20 mai 2013-24 decembrie 2013), fără a opera modificări cu privire la raporturi juridice consumate/intrate sub autoritatea de lucru judecat anterior intrării sale în vigoare.

32. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marosan Andras în Dosarul nr. 4.869/117/2011 al Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 sunt neconstituţionale.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 8 aprilie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu mijloacele fixe, din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se aprobă modificarea şi completarea corespunzătoare a anexelor nr. 8 şi 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Silviu Predoiu

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 453.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile din domeniul public al statului care se transmit din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

97026

8.19.01

Clădire

 

Municipiu) Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 9-11 şi 11 A, sectorul 1

1889

1.441.233

97027

8.19.01

Clădire

 

Municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 9-11 şi 11 A, sectorul 1

1889

316.782

97053

8.19.01

Teren

S = 3.147 mp

Municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 9-11 şi 11 A, sectorul 1

1988

1.702.269,11

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

 

ORDIN

privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) “Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu:

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

- Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999;

- Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472/2007;

- Decizia Comisiei Europene nr. C (2013) 7177 final din 25 octombrie 2013 de aprobare a prelungirii până la data de 30 iunie 2014 a hărţii ajutoarelor regionale 2007-2013;

- Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 1682 finală din 13 martie 2014 privind ajutorul de stat SA 38037 (2014/N) - România, “Granturi pentru investiţii în reţelele de transport al energiei electrice şi al gazelor naturale”,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba lansarea Cerem de propuneri de proiecte pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, finanţate prin Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) “Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazetar naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie” - partea de transport.

Art. 2. - Termenul de depunere a cererilor de finanţare pentru operaţiunea 4.1 .b) începe să curgă din ziua următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial ai României, Partea I, iar termenul final de depunere a acestora se împlineşte după 10 zile de la această dată.

Art. 3. - Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.000/2011 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1 .b) “Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 şi 375 bis din 30 mai 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Valoarea alocării financiare din fondurile axei prioritare 4 din cadrul POS CCE este în cuantum de 51.353.000 lei, pentru finanţarea proiectelor selectate în cadrul cererii de propuneri de proiecte prevăzute la art. 1.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

 

Bucureşti, 25 aprilie 2014.

Nr. 344.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 ianuarie 2014, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale şi interpretarea unor termeni în textul Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din

România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 şi, respectiv, la Stuttgart la 5 decembrie 2012

 

În baza art. 29 alin. (7) coroborat cu art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, textul notelor verbale*), semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 ianuarie 2014, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale şi interpretarea unor termeni în textul Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România si Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 şi, respectiv, la Stuttgart la 5 decembrie 2012. Notele verbale, care constituie schimbul de instrumente, prevăzute în anexă, fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 aprilie 2014.

Nr. 991.


*) Traducere.

 

ANEXĂ

 

Nr. 254

 

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi are onoarea de a se referi la recentul schimb de corespondenţă şi consultări între autorităţile Statelor Unite ale Americii şi autorităţile din România privind textul Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti, România, la 28 noiembrie 2012 şi, respectiv, la Stuttgart. Germania, la 5 decembrie 2012.

Ambasada are onoarea să propună corectarea unor erori, aşa cum sunt indicate în anexa K (în română şi în engleză) şi interpretarea unor termeni, aşa cum sunt indicaţi în anexa L (în română şi în engleză), în textul acordului menţionat.

Ambasada propune ca această notă diplomatică, inclusiv anexele ataşate ei, şi nota diplomatică de răspuns din partea Ministerului Afacerilor Externe al României să constituie un schimb de note de îndreptare a anumitor erori (în conformitate cu art. 79 din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor) şi de interpretare a termenilor menţionaţi mai sus.

Ambasada Statelor Unite ale Americii foloseşte şi acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României Înalta sa consideraţie.

 

Ambasada Statelor Unite ale Americii,

Bucureşti, 9 decembrie 2013.

 

Ataşat: 1) Anexa K (română şi engleză)

2) Anexa L (română şi engleză)

 

ANEXA K

 

Erori

în textul în limba română:

- în articolul II alineat c, titlul articolului IV şi articolul IV alineat 4, “termene” va fi înlocuit cu “termeni”.

- în articolul II alineat k, “sau plată” va fi înlocuit cu “fie plată”.

- în articolul IV alineat 1, “standarde stricte” va fi completat astfel: “standarde mai stricte”.

- în articolul IV alineat 3, “de comandamente, de USEUCOM” va fi înlocuit cu “Cartierul general al USEUCOM”.

- în articolul IV alineat 7, “registrul corespunzător” va fi înlocuit cu “rubrica corespunzătoare”.

- în articolul IV alineat 5, “Înregistrări” va fi înlocuit cu “evidenţe”.

- în articolul V alineat 1 b), “asupra limitelor posibile” va fi înlocuit cu “În măsura posibilităţilor”.

- în articolul V alineat 1 b), “a bunurilor şi serviciilor” va fi înlocuit cu “asupra bunurilor şi serviciilor”.

- în articolul V alineat 1 b), “ce va fi fost stabilit” va fi înlocuit cu “ce va fi stabilit”.

- în anexa D (tab D şi I), anexa F (tab D) şi anexa G (tab E), “puşcaşi marini” va fi înlocuit cu “infanterie marină”.

- în anexa A/TAB A, Formular Standard, “COMANA” va fi înlocuit cu “COMANDA”;

- în anexa A/TAB A, Formular Standard, “Acţiunea nr.” va fi înlocuit cu “Nr. de cont”.

 

În textul în limba engleză:

- în articolul IV alineat 3, “Headquarters, USEUCOM” va fi înlocuit cu “The Headquarters of USEUCOM”.

- în articolul IX, “between the Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of România, signed on 20 May 2003” va fi adăugat după “Implementing Arrangement EC-Ro-01”.

 

ANEXA L

 

Interpretarea termenilor:

- în articolul II alineat g), “cerere de comandă sau să acorde furnizarea” şi “an order requesting or agreeing to supply” vor fi înţeleşi ca însemnând un document scris prin care o cerere de furnizare este formulată sau un acord pentru furnizare este dat.

- în articolul III alineat 1, “solicitărilor de servicii portuare” şi “port calls” vor fi înţeleşi ca referindu-se în mod expres la vizite ale navelor militare în porturi.

- în articolul III alineat 3, “oricare din înţelegerile de aplicare” şi “any associated Implementing Arrangements” vor fi înţeleşi ca referindu-se la aranjamentele de implementare ale prezentului acord.

- în articolul IV alineat 1, “În funcţie de priorităţile sale naţionale” şi “consistent with national priorities” vor fi înţeleşi ca însemnând în conformitate cu priorităţile naţionale.

- în articolul IV alineat 2, “componenta de comandă a USEUCOM” şi “USEUCOM component command” vor fi înţeleşi ca referindu-se în mod expres la comandamentele subordonate USEUCOM care sunt enumerate în anexa E a acordului.

- în articolul IV alineat 2, “care să nu treacă printr-un POC care nu este al USEUCOM” şi “with a non-USEUCOM POC” vor fi înţeleşi ca referindu-se la o comandă adresată unui punct de contact care nu aparţine USEUCOM.

- în articolul V alineat 1 b), “asupra cărora s-a convenit a fi identice” şi “agreed between the Parties to be identical” vor fi înţeleşi ca însemnând că respectivul acord va fi convenit între părţi.

- în articolul V alineat 1 c), “preţul listei de stoc” şi “stock list price” vor fi înţeleşi ca referindu-se la preţul de listă al articolelor din stoc.

- în articolul VIII, “tranzacţii efectuate” şi “transactions executed hereunder” vor fi înţeleşi ca referindu-se la tranzacţii efectuate în conformitate cu prezentul acord.

- în anexa A, “la maşină” şi “printed” vor fi înţeleşi ca însemnând, alături de imprimat de la o maşină de scris sau computer, şi scris de mână cu litere majuscule.

 

H2-1/159

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă complimentele sale Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti şi are onoarea de a confirma primirea Notei diplomatice a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti nr. 254 din 9 decembrie 2013, incluzând anexele referitoare la corectarea unor erori şi interpretarea unor termeni privind Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, respectiv la Stuttgart la 5 decembrie 2012, cu următorul conţinut:

“Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi are onoarea de a se referi la recentul schimb de corespondenţă şi consultări între autorităţile Statelor Unite ale Americii şi autorităţile din România privind textul Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti, România, la 28 noiembrie 2012 şi, respectiv, la Stuttgart. Germania, la 5 decembrie 2012.

Ambasada are onoarea să propună corectarea unor erori, aşa cum sunt indicate în anexa K (în română şi în engleză), şi interpretarea unor termeni, aşa cum sunt indicaţi în anexa L (în română şi în engleză), în textul acordului menţionat.

Ambasada propune ca această notă diplomatică, inclusiv anexele ataşate ei, şi nota diplomatică de răspuns din partea Ministerului Afacerilor Externe al României să constituie un schimb de note de îndreptare a anumitor erori (în conformitate cu art. 79 din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor) şi de interpretare a termenilor menţionaţi mai sus.

Ambasada Statelor Unite ale Americii foloseşte şi acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României Înalta sa consideraţie.

Ambasada Statelor Unite ale Americii, Bucureşti, 9 decembrie 2013.

Ataşat: 1) Anexa K (română şi engleză) 2) Anexa L (română şi engleză)”.

Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea de a confirma că nota diplomatică mai sus menţionată, cu anexele, împreună cu această notă verbală, constituie un schimb de note privind corectarea unor erori şi interpretarea unor termeni privind Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, respectiv la Stuttgart la 5 decembrie 2012.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Statelor Unite ale Americii asigurarea Înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2014.

Ambasadei Statelor Unite ale Americii

- în oraş –

 

ANEXA K

 

Erori

În textul în limba română:

- în articolul II alineat c, titlul articolului IV şi articolul IV alineat 4, “termene” va fi înlocuit cu “termeni”.

- în articolul II alineat k, “sau plată” va fi înlocuit cu “fie plată”.

- în articolul IV alineat 1, “standarde stricte” va fi completat astfel: “standarde mai stricte”.

- în articolul IV alineat 3, “de comandamente, de USEUCOM” va fi înlocuit cu “Cartierul general at USEUCOM”.

- în articolul IV alineat 7, “registrul corespunzător” va fi înlocuit cu “rubrica corespunzătoare”.

- în articolul IV alineat 5, “Înregistrări va fi înlocuit cu “evidenţe”.

- în articolul V alineat 1 b), “asupra limitelor posibile” va fi înlocuit cu “În măsura posibilităţilor”.

- în articolul V alineat 1 b), “a bunurilor şi serviciilor” va fi înlocuit cu “asupra bunurilor şi serviciilor”.

- în articolul V alineat 1 b), “ce va fi fost stabilit” va fi înlocuit cu “ce va fi stabilit”.

- în anexa D (tab D şi I), anexa F (tab D) şi anexa G (tab E), “puşcaşi marini” va fi înlocuit cu “infanterie marină”.

- în anexa A/TAB A, Formular Standard, “COMANA” va fi înlocuit cu “COMANDA”.

- în anexa A/TAB A, Formular Standard, “Acţiunea nr.” va fi înlocuit cu “Nr. de cont”.

În textul în limba engleză:

- în articolul IV alineat 3, “Headquarters, USEUCOM” va fi înlocuit cu “The Headquarters of USEUCOM”.

- în articolul IX, “between the Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of România, signed on 20 May 2003” va fi adăugat după “Implementing Arrangement EC-Ro-01”.

 

ANEXA L

 

Interpretarea termenilor:

- în articolul II alineat g), “cerere de comandă sau să acorde furnizarea” şi “an order requesting or agreeing to supply” vor fi înţeleşi ca însemnând un document scris prin care o cerere de furnizare este formulată sau un acord pentru furnizare este dat.

- în articolul III alineat 1, “solicitărilor de servicii portuare” şi “port calls” vor fi înţeleşi ca referindu-se în mod expres la vizite ale navelor militare în porturi.

- în articolul III alineat 3, “oricare din înţelegerile de aplicare” şi “any associated Implementing Arrangements” vor fi înţeleşi ca referindu-se la aranjamentele de implementare ale prezentului acord.

- în articolul IV alineat 1, “În funcţie de priorităţile sale naţionale” şi “consistent with national priorities” vor fi înţeleşi ca însemnând în conformitate cu priorităţile naţionale.

- în articolul IV alineat 2, “componenta de comandă a USEUCOM” şi “USEUCOM component command” vor fi înţeleşi ca referindu-se în mod expres la comandamentele subordonate USEUCOM care sunt enumerate în anexa E a acordului.

- în articolul IV alineat 2, “care să nu treacă printr-un POC care nu este al USEUCOM” şi “with a non-USEUCOM POC” vor fi înţeleşi ca referindu-se la o comandă adresată unui punct de contact care nu aparţine USEUCOM.

- în articolul V alineat 1 b), “asupra cărora s-a convenit a fi identice” şi “agreed between the Parties to be identical” vor fi înţeleşi ca însemnând că respectivul acord va fi convenit între părţi.

- în articolul V alineat 1 c), “preţul listei de stoc” şi “stock list price” vor fi înţeleşi ca referindu-se la preţul de listă al articolelor din stoc.

- în articolul VIII, “tranzacţii efectuate” şi “transactions executed hereunder” vor fi înţeleşi ca referindu-se la tranzacţii efectuate în conformitate cu prezentul acord.

- În anexa A, “la maşină” şi “printed” vor fi înţeleşi ca însemnând, alături de imprimat de la o maşină de scris sau computer, şi scris de mână cu litere majuscule.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a

 

În baza prevederilor ari. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi universitare din Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 29 aprilie 2014.

Nr. 3.366.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a

 

10 iunie 2014

Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu

10-18 iunie 2014

Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică

18 iunie 2014

Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online

19-20 iunie 2014

Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la inspectoratul şcolar de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat

23 iunie 2014

 

Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora

24-26 iunie 2014

Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MEN

27 iunie 2014

Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

27 iunie 2014

Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MEN, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar

30 iunie -4 iulie 2014

Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la MEN

7-8 iulie 2014

Soluţionarea contestaţiilor

8 iulie 2014

Transmiterea de către MEN a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar

9-10 iulie 2014

întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la MEN.

11 iulie 2014

Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 12 aprilie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (2), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

“- responsabili de sală şi supraveghetori. Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), aceste persoane sunt numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de organizare, de regulă, din aceleaşi categorii de personal ca şi membrii comisiei.”

2. La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“f) instruieşte, înaintea susţinerii concursului, responsabilii de sală;”.

3. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 546.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ -S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. În primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform lit. A) din anexa nr. 1.A, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. În primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform lit. B) din anexa nr. 1.A.

Art. 2. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. În al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1.B, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. În al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.B.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care Societatea Comercială CONGAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localităţile în care Societatea Comercială CONGAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - Societatea Comercială CONGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. CONGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 iunie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 4 iunie 2014.

Nr. 34.

 

ANEXA Nr. 1.A

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială CONGAZ - S.A. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

a) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de energie distribuită 2013

MWh

2.768.297

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

19,17

Venit total unitar

Lei/MWh

20,73

Rata de creştere a eficienţei economice

 

3,49%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

 

Cantitatea de energie furnizată 2013

MWh

993.868

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

2,08

Venit total unitar

Lei/MWh

2,39

 

ANEXA Nr. 1.B

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială CONGAZ - S.A. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

a) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de energie distribuită 2014

MWh

2.787,943

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

19,75

Venit total unitar

Lei/MWh

21,30

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

 

Cantitatea de energie furnizată 2014

MWh

1.007.072

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

2,16

Venit total unitar

Lei/MWh

2,47

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CONGAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

I 26,17

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

24,27

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

21,62

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

20,99

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

20,12

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

18,86

 

ANEXA Nr. 3

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1 Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2 Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3 Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4 Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5 Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

96,36

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

94,30

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

91,45

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

90,81

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

89,64

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0.00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producători lor de energie termică» pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1 Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2 Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3 Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4 Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5 Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

145,82

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

143,77

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

140,91

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

140,28

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

139,11

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

 

1. Judeţul Argeş, preşedintele consiliului judeţean

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Naţional Ţărănesc - Creştin Democrat

- Partidul Poporului - Dan Diaconescu

- Partidul Naţional Liberal

2. Judeţul Bacău, comuna Luizi-Călugăra

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Naţional Liberal

- Partidul Ecologist Român

3. Judeţul Bihor, comuna Bunteşti

- Partidul Ecologist Român

- Partidul Mişcarea Populară

4. Judeţul Buzău, comuna Valea Râmnicului

- Partidul România Mare

5. Judeţul Buzău, comuna Calvini

- Partidul Dreptăţii Sociale

6. Judeţul Constanţa, comuna Rasova

- Partidul Mişcarea Populară

7. Judeţul Dolj, comuna Coşoveni

- Partidul Democrat Liberal

8. Judeţul Maramureş, oraşul Borşa

- Partidul Mişcarea Populară

- Partidul Poporului - Dan Diaconescu

- Partidul Naţional Liberal

- Candidat independent - Şteţco Lazăr

- Candidat independent - Timiş Traian Remus

9. Judeţul Mehedinţi, comuna Brezniţa-Ocol

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Naţional Liberal

- Partidul Naţional Ţărănesc - Creştin Democrat

- Partidul Poporului - Dan Diaconescu

10. Judeţul Neamţ, comuna Mărgineni

- Partidul Naţional Liberal

11. Judeţul Prahova, comuna Măgureni

- Partidul Democrat Liberal

- Forţa Civică

12. Judeţul Prahova, comuna Păuleşti

- Partidul Democrat Liberal

13. Judeţul Teleorman, comuna Crângu

- Partidul Mişcarea Populară

14. Judeţul Teleorman, comuna Troianul

- Partidul Mişcarea Populară

- Partidul Poporului - Dan Diaconescu

15. Judeţul Tulcea, comuna I.C. Brătianu

- Partidul România Mare

- Uniunea Naţională pentru Progresul României

16. Judeţul Vaslui, comuna Dimitrie Cantemir

- Partidul Poporului - Dan Diaconescu

17. Judeţul Vrancea, oraşul Panciu

- Forţa Civică

- Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat

18. Judeţul Vrancea, comuna Andreiaşu de Jos

- Forţa Civică

 

Bucureşti, 4 iunie 2014.

Nr. 5.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.