MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 406/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 406         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

399. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş-Turda”

 

436. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor al Republicii Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor

 

437. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş-Turda”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii .Autostrada Sebeş-Turda”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii Autostrada Sebeş-Turda”, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 11).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş-Turda”, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Sebeş, Alba Iulia, Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Teiuş, Aiud cu satele Gârbova de Jos, Sâncrai, Ciumbrud, Păgida şi Gâmbaş, precum şi localităţilor Râdeşti, Mirăslău, Unirea din judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti, Mihai Viteazu şi Călăraşi din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii Autostrada Sebeş-Turda”, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Sebeş, Alba Iulia, Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Teiuş, Aiud cu satele Gârbova de Jos, Sâncrai, Ciumbrud, Păgida şi Gâmbaş, precum şi localităţilor Râdeşti, Mirăslău, Unirea din judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti, Mihai Viteazu şi Călăraşi din judeţul Cluj, sunt în cuantum total de 36.511 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 56 “Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare”, articolul 56.03 - “Programe din Fondul de Coeziune (FC)”.

Art. 4, - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

Alexandru Năstase

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 399.


1) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a harţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnică.

 

Anexa 2 – partea 1

 

Anexa 2 – partea 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor al Republicii Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor al Republicii Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 436.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor

 

Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak, denumite în continuare părţi, recunoscând importanţa dezvoltării relaţiilor bilaterale, luând în considerare interesele comune şi avantajele schimbului de experienţă în elaborarea şi promovarea de politici în scopul avantajului reciproc al cooperării în domeniul industriei,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domeniile de cooperare

 

Părţile, în conformitate cu legislaţia lor naţională şi cu acordurile internaţionale încheiate de fiecare dintre ele, au independenţă deplină în ceea ce priveşte elaborarea, implementarea, gestionarea şi monitorizarea politicilor în domeniile menţionate în prezentul memorandum de înţelegere:

- cooperarea în domeniul dezvoltării industriale;

- cooperarea în domeniul creşterii dezvoltării afacerilor;

- cooperarea în domeniul sprijinului instituţional şi guvernantei.

 

ARTICOLUL 2

Instituţiile responsabile

 

Instituţiile autorizate responsabile pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului memorandum de înţelegere sunt:

- pentru partea română: Ministerul Economiei;

- pentru partea irakiană: Ministerul Industriei şi Mineralelor.

 

ARTICOLUL 3

Scopul cooperării

 

Părţile vor coopera prin:

- susţinerea cooperării dintre întreprinderile industriale;

- sprijin în diseminarea de informaţii referitoare la oportunităţile de afaceri din cele două ţări;

- orice alt mijloc de cooperare convenit de comun acord, în conformitate cu legislaţia lor naţională şi în conformitate cu prevederile articolului 1 din acest memorandum.

 

ARTICOLUL 4

Impactul asupra altor acorduri

 

Prevederile prezentului memorandum nu vor aduce atingere obligaţiilor internaţionale asumate de părţile contractante.

Acesta nu va aduce atingere obligaţiilor care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene.

Acest memorandum nu poate fi interpretat sau invocat într-un mod care să anuleze sau să creeze efecte obligaţiilor care decurg din orice alte acorduri încheiate între Uniunea Europeană şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte.

 

ARTICOLUL 5

Coordonarea

 

            În vederea îndeplinirii scopului menţionat în articolul 1 din prezentul memorandum, pot fi create grupuri de lucru care să coordoneze activităţile comune, dacă părţile consideră că este necesar.

 

ARTICOLUL 6

Costurile

 

            Fiecare parte îşi acoperă cheltuielile proprii rezultate din cooperarea în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, în conformitate cu legislaţia naţională şi în cadrul limitelor bugetare disponibile.

 

ARTICOLUL 7

Soluţionarea litigiilor

 

            Orice litigiu care rezultă din interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înţelegere va fi soluţionat pe cale amiabilă între părţi, prin intermediul negocierilor directe şi consultări.

 

ARTICOLUL 8

Amendamente

 

Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat prin acordul scris ai părţilor. Modificările intră în vigoare ia data primirii ultimei notificări prin care părţile îşi comunică îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

            În cazul schimbării numelor şi/sau funcţiilor, a organismelor/responsabililor în instituţiile ce pun în aplicare prevederile prezentului memorandum de înţelegere, părţile se vor informa reciproc, prin canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 9

Valabilitate

 

Prezentul memorandum de înţelegere se încheie pentru o perioadă de 5 ani, iar după acest termen se va prelungi, în mod automat, pentru perioade suplimentare de un an, cu excepţia cazului în care una dintre părţi notifică celeilalte, în scris, pe canale diplomatice, intenţia de a-l denunţa, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a memorandumului de înţelegere.

Încetarea prezentului memorandum de înţelegere nu va afecta punerea în aplicare a programelor în curs în cadrul prezentului memorandum de înţelegere.

 

ARTICOLUL 10

Prevederi finale

 

Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care fiecare dintre cele două părţi a informat cealaltă parte asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestui memorandum de înţelegere.

Semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română, arabă şi engleză, toate versiunile fiind egal autentice. În cazul unor neconcordanţe de interpretare lingvistică ale prezentului memorandum de înţelegere, versiunea în limba engleză va prevala.

 

Ministerul economiei

Andrei Dominic Gerea

România

Ministerul Industriei şi Mineralelor

Ahmed Nassir Dalii Al Karboli

Republica Irak

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 437.

 

ANEXA I

 

MINISTERUL ECONOMIEI SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.

Str. Scărlătescu nr. 15, sectorul 1, Bucureşti

CUI 1590040

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

29.995,6

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

29.670,0

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

325,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

27.773,2

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

27.771,2

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3.544,0

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

17.243,0

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.167,2

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

4.483,8

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

3.774,8

 

 

 

C2

bonusuri

14

709,0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

50,0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

356,4

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.277,0

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

817,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.221,8

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

419,0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.802,8

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altar costuri aferente acestor împrumuturi

23

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.802,80

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

164,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

983,4

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

983,4

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

819,4

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.291,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.291,0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognoza! la finele anului

48

152

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

152

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd. 49)/12*1000

50

2.458

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei / persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.070

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

195

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

53

6.250

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

925,9

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

6.500

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.