MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 506/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 506         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 iulie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

97. - Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 

501. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 

98. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 

502. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 

100. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

504. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

501. - Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 

543. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cenei, judeţul Timiş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

102. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 

609/98. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri”

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată.”

3. La articolul 2, partea introductivă şi litera a) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, întreprinzătorul debutant în afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu;”.

4. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 4, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) Să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă;

b) să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi/sau b) până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri;”.

6. La articolul 5, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) acordarea de către Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prin O.T.I.M.M.C. În a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism;

e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. În a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.”

7. La articolul 7, alineatele (1) şl (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) în situaţia cesionării părţilor sociale de către întreprinzătorul debutant în afaceri, acordarea facilităţilor continuă dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi depune declaraţia pe propria răspundere la O.T.I.M.M.C. În a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează conform procedurilor stabilite.

(2) în situaţia în care microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilităţilor continuă în aceleaşi condiţii, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii microîntreprinderi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi persoana juridică rezultată îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3, iar declaraţiile necesare se depun la O.T.I.M.M.C. În a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înmatriculării în registrul comerţului a noii persoane juridice. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează.”

8. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Prin legea bugetului de stat se vor aloca în fiecare an, la dispoziţia Departamentului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, fondurile pentru alocaţia financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 lit. a).”

9. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) O.T.I.M.M.C. În a cărui rază de competenţă îşi are sediul social are obligaţia de a monitoriza şi a controla aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi de a transmite către Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism un raport anual cu privire la desfăşurarea şi efectele programului, până cel mai târziu la data de 31 ianuarie.”

10. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

,,(3) Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism are obligaţia de a prezenta Guvernului un raport anual centralizat cu privire la desfăşurarea şi efectele programului implementat de către toate oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, până cel mai târziu la data de 31 martie.”

Art. II. - Obligaţia instituită de art. 4 lit. b) privind angajarea cu normă întreagă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se aplică numai întreprinderilor nou-înfiinţate după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) “Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii” se înlocuieşte cu “Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism”;

b) “Întreprinzător tânăr/întreprinzători tineri” se înlocuieşte cu “Întreprinzător debutant în afaceri/întreprinzători debutanţi în afaceri”;

c) “Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M.)” se înlocuieşte cu “oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social”.

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENC1UC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANT1N- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 iulie 2014.

Nr. 97.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 iulie 2014.

Nr. 501.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, punctul 3.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3.8. aeronave de stat - aeronavele folosite de instituţiile statului pentru servicii în domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, precum şi pentru servicii vamale;”.

2. La articolul 3, după punctul 3.8 se introduce un nou punct, punctul 3.81, cu următorul cuprins:

“3.81. aeronave fără pilot - aeronavele ghidate fie de către un pilot automat de la bordul lor, fie prin telecomandă de la un centru de control de la sol sau dintr-o altă aeronavă pilotată de echipaj uman;”.

3. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), certificatul de înmatriculare trebuie să se afle în permanenţă la persoana care asigură pilotarea aeronavei fără echipaj de conducere la bord.”

4. La articolul 31 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) aeronavele de stat româneşti;”.

5. La articolul 34 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Din categoria personalului aeronautic civil navigant face parte şi personalul care asigură pilotarea aeronavelor fără echipaj de conducere la bord.”

6. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu următorul cuprins:

“Art. 431. - În cazul aeronavelor fără echipaj de conducere la bord, personalul care asigură pilotarea acestor aeronave răspunde de la începerea şi până la terminarea operaţiunii de zbor cu aeronava civilă de conducerea tehnică şi de siguranţa aeronavei, putând lua orice măsuri pentru realizarea siguranţei zborului.”

7. La articolul 73, după alineatul (2) se Introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul aeronavelor fără echipaj de conducere la bord, certificatul de navigabilitate trebuie să se afle în permanenţă asupra persoanei care asigură pilotarea acesteia.”

8. La articolul 93 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) refuzul comandantului unei aeronave civile, respectiv al persoanei care asigură pilotarea unei aeronave fără echipaj de conducere la bord de a prezenta persoanelor împuternicite, în condiţiile legii, documentele obligatorii prevăzute, după caz, la art. 17 alin. (2) şi (21), art. 36 alin. (2) şi art. 73 alin. (2) şi (3);”.

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENC1UC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANT1N- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 iulie 2014.

Nr. 98.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 iulie 2014.

Nr. 502.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, litera n) a alineatului (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace electronice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare, denumit în continuare SIECMCR.”

2. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

“91. La articolul 1, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

«(13) În cazul schimbării numărului de înmatriculare a vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare este obligată să asigure, pe bază de protocol, accesul zilnic al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.Â. la baza de date privind modificările cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare.»“

3. La articolul I punctul 10, punctul (i) al literei a) a alineatului (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

u(i) unităţile Ministerului Apărării Naţionale, ale Serviciului Român de Informaţii, ale Serviciului de Informaţii Externe, ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;”.

4. La articolul 1, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:

“101. La articolul 3, după punctul (vi) al literei a) a alineatului (1) se introduce un nou punct, punctul (vii), cu următorul cuprins:

«(vii) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.»“

5. La articolul I, punctul 18 se abrogă.

6. La articolul I punctul 19, articolul 14 se modificaşi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.”

Art. II. - Prevederile art. 1 alin. (13) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, intră în vigoare la 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENC1UC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANT1N- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

Bucureşti, 4 iulie 2014.

Nr. 100.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi se dispune publicarea aceste legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 iulie 2014.

Nr. 504.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 

Având în vedere prevederile art. 10 pct. 5 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă hotărârile cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare*), semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

 

Bucureşti, 18 iunie 2014.

Nr. 501.


*) Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 506 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Cenei, judeţul Timiş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Cenei, judeţul Timiş, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează”.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 543.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Cenei, judeţul Timiş

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Cenei, judeţul Timiş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Cenei, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în val.

În partea superioară, în câmp roşu, în mijloc, se află un oval de argint în flăcări, care naşte o pasăre de aur. Sub această pasăre, denumită “Phoenix”, se află o fascie undată din argint, care urmăreşte linia tăieturii în val.

În partea inferioară, în câmp auriu, în centru, se află 4 săbii roşii încrucişate (două câlâciuri şi două rapiere); în zona vârfului scutului se află doi pomi negri desfrunziţi cu tulpina ruptă, înclinaţi spre exterior.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Pasărea Phoenix evocă un moment important din istoria localităţii, când, în jurul anului 1720, aceasta a fost repopulată.

Cele două săbii specific turceşti (câlâciuri) şi cele europene (rapiere) evocă bătălia din anul 1696 dintre armata otomană şi armatele creştine care a distrus complet satele Cenei şi Bobda, care formează astăzi comuna.

Pomii negri desfrunziţi şi rupţi evocă dispariţia de pe hartă a acelor sate.

Fascia undată indică prezenţa unei ape tămăduitoare, menţionată încă din secolul al XV-lea.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 134 se introduc şase noi puncte, punctele 135-140, cu următorul cuprins:

“135. Departamentul pentru situaţii de urgenţă

136. Direcţia generală juridică

137. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj

138. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj

139. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava

140. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Căpitan Dumitru Croitoru» al Judeţului Sibiu.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-140.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Anexele nr. 1-140 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

4. După anexa nr. 134 se introduc şase noi anexe, anexele nr. 135-140, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-6*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 102.


*) Însemnele heraldice din anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 135 la Ordinul nr. 490/2008)

 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

Însemnul heraldic al Departamentului pentru situaţii de urgenţă va păstra în componenţă elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un scut scartelat în săritoare: 1. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 2. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil; dedesubt, o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 3. pe purpuriu, un baston, cu extremitatea superioară în semicerc, care se îngustează înspre partea de jos, poziţionat în pal şi pe care este încolăcit un şarpe, cu capul conturnat; 4. pe argint, o acvilă albastră, redată din faţă, cu aripile deschise şi ridicate în sus, cu capul întors spre aripa dreaptă, cu ciocul şi ghearele roşii.

În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond albastru: * DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * M.A.I.

Semnificaţia elementelor însumate:

a) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;

b) casca, topoarele, grenada explodând şi ramurile de stejar - elemente preluate din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă care intră în coordonarea şefului departamentului;

c) şarpele încolăcit pe baston - medicina, vindecarea;

d) acvila - element preluat din însemnul heraldic al Inspectoratului General de Aviaţie care intră în coordonarea şefului departamentului;

e) ciocul şi ghearele roşii - forţa departamentului;

f) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 136 la Ordinul nr. 490/2008)

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ

 

Însemnul heraldic al Direcţiei generale juridice va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, încărcat cu o femeie de aur, cu părul lung ce îi cade pe umeri, purtând veştminte lungi, legată la ochi, ţinând cu mâna dreaptă o spadă de argint, înzestrată de aur, poziţionată în pal şi cu vârful în jos, iar cu mâna stângă, îndreptată puţin spre exterior, cu antebraţul poziţionat în pal, flexată din cot aproximativ la 45° şi din încheietură, spre interior, aproape 90°, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru. Femeia este flancată la senestra de un trandafir de acelaşi metal, butonat roşu, poziţionat sub talgerul din stânga al balanţei şi în dreptul părţii superioare a spadei.

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ* MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.

Semnificaţia elementelor însumate:

a) femeia legată la ochi, ţinând în mâini spada şi balanţa - Justiţia;

b) trandafir de aur - merit recunoscut.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 1371a Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CLUJ

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat: 1. pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2. pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3. pe albastru, Lupa Capitolină de argint, contumată; 4. pe roşu, o carte deschisă de argint.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * CLUJ.

Semnificaţia elementelor însumate:

a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;

b) securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) Lupa Capitolină şi cartea - elemente preluate de la stema judeţului Cluj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 138 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DOLJ

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un scut despicat şi semităiat la dextra: 1. pe albastru, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2. pe aur, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3. pe roşu, un leu de aur, ţinând cu laba dreaptă anterioară o spadă, cu lama de argint, înzestrată de aur, aşezată în pal.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * DOLJ.

Semnificaţia elementelor însumate:

a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;

b) securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) leul cu spada - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Dolj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 139 la Ordinul nr. 490/2008)

 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SUCEAVA

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un scut tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din 3 frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roşu, 2 lei de aur, limbaţi de acelaşi metal, afrontaţi, susţinând, cel din dextra cu laba dreaptă anterioară, cel din senestra cu laba stângă anterioară, de sub braţul orizontal, o cruce latină de argint, iar cu celelalte labe anterioare susţin, deasupra crucii, o coroană deschisă, cu 5 fleuroane, de aur, încrustată cu pietre preţioase.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * SUCEAVA.

Semnificaţia elementelor însumate:

a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;

d) cei 2 lei care susţin crucea şi coroana deschisă - elemente preluate de la stema judeţului Suceava pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 140 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “CĂPITAN DUMITRU CROITOR U” AL JUDEŢULUI SIBIU

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Căpitan Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se prezintă după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă: 1. pe albastru, un trichet de aur; 2. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 3. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * “CĂPITAN DUMITRU CROITORU” AL JUDEŢULUI SIBIU.

Semnificaţia elementelor însumate:

a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a două jumătate a secolului al XIX-lea;

b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;

c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;

d) trichetul - element preluat de la stema judeţului Sibiu pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea;

e) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă.

 

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 609 din 30 aprilie 2014

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 98 din 26 iunie 2014

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emit prezentul ordin.

Art. I. - Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 1 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Un organism EVCP desemnat poate subcontracta activităţi de încercări, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 45 şi/sau art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, coroborate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012.”

2. La articolul 17, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) să prezinte, în cadrul evaluărilor prevăzute la lit. a), lista certificatelor de conformitate/rapoartelor de încercări, cu menţionarea situaţiei valabilităţii acestora;”.

3. La articolul 17, litera k) se abrogă.

4. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Rapoartele de evaluare vor fi însoţite de lista certificatelor de conformitate/rapoartelor de încercări prevăzute la art. 17 lit. al).”

5. La articolul 23, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) organismul EVCP a încălcat una dintre obligaţiile prevăzute la art. 17 lit. c), f), g) şi i) din prezenta procedură, art. 45 şi 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, coroborate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012.”

Art. II. - Certificatele de conformitate/Rapoartele de încercări transmise autorităţii, în copie, de către organismele notificate, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se restituie deţinătorilor.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.