MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 504/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 504         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 iulie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

555. - Hotărâre privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea alin. (3) al art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, schemelor de ajutor de stat instituite în temeiul acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

 

556. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

560. - Hotărâre pentru organizarea în România, la Bucureşti, în perioada 10-11 iulie 2014, a celei de-a 33-a întâlniri regionale a Reţelei de Sănătate pentru Europa de Sud-Est

 

ACTE ALE ORGANELOR OE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

401/841/792. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

 

403/840/795. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.

 

880. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

 

1.096. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare larga, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            486. - Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea alin. (3) al art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, schemelor de ajutor de stat instituite în temeiul acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, modificat de Regulamentul (UE) nr. 1.114/2013 al Comisiei din 7 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 cu privire la perioada de aplicare a acestuia, precum şi al art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Schemelor de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare, prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale, precum şi prin Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, cu modificările şi completările ulterioare, le sunt aplicabile prevederile alin. (3) al art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001.

Art. II. - După alineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2014, prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6, care au depus cereri iniţiale anuale, pot depune la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, o cerere de solicitare a ajutoarelor de stat pentru perioada rămasă până la 31 decembrie 2014, avizată de către ANARZ.”

Art. III. - Cererea prevăzută la art. II, al cărei model este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se depune în termen de 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri, însoţită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) sau (3), după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV. - Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. I este de 47.453 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 555.

 

ANEXĂ

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul judeţean..........................................

Nr. .....................din...................................

 

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU AMELIORARE Şl REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE

Avizat

 

 

a) CERERE DE SOLICITARE

a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei pentru perioada rămasă până la 31 decembrie 2014

 

Denumirea organizaţiei sau asociaţiei care întocmeşte şi menţine registrul genealogic

....................................................................................................................................................

Sediul ...........................................................................

Cod unic de înregistrare ...............................................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

Cont trezorerie nr. ............................deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică ............................

 

Nr. crt.

Specia

Rasa

Nr. de femele adulte de reproducţie înscrise în registrul genealogic

Costuri estimate pe femelă pe an

(lei)

Costuri totale estimate (col. 3 x col. 4)

(lei)

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale; în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

Data .....................

Semnătura şi ştampila .................................

 

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul judeţean..........................................

Nr. .....................din...................................

 

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU AMELIORARE Şl REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE

Avizat

 

b) CERERE DE SOLICITARE

a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, pentru perioada rămasă până la 31 decembrie 2014

 

Denumirea organizaţiei sau asociaţiei care efectuează servicii de determinare a calităţii genetice a raselor de animale

....................................................................................................................................................

Sediul ...........................................................................

Cod unic de înregistrare ...............................................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (dacă este cazul) ...........................................

Cont trezorerie nr. .......................................deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică ........................................

 

Nr. crt.

Specia

Rasa

Denumirea asociaţiei sau organizaţiei care întocmeşte şi menţine registrul genealogic al rasei

Nr. de animale care fac obiectul serviciului

(capete)

Producţia controlată

Costuri estimate pe cap de animal pe an

(lei)

Costuri totale estimate

(col. 4 x col. 6)

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale; în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

Data .....................

Semnătura şi ştampila .................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 556.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă “Registrul Auto Român”

Calea Griviţei nr. 391 A, sectorul 1, Bucureşti

C.I.F. RO 1590236

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

242.573,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

238.658,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

 

 

2

 

Venituri financiare

5

3.915,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

233.976.00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

233.958,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

53.712.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.310.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

112 817,00

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

87.466,00

C1

ch. cu salariile

13

77.963.00

C2

bonusuri

14

9.503,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

510,00

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.378,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

23.463,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

66.119,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

18,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

8.597,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.376,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

7.221.00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7.221,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

722,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

3.971,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

3.250,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

10,568,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

10.568,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.669

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.669

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4,367,19

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.892,70

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

142,99

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

964.56

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

56,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru organizarea în România, la Bucureşti, în perioada 10-11 iulie 2014, a celei de-a 33-a întâlniri regionale a Reţelei de Sănătate pentru Europa de Sud-Est

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România a celei de-a 33-a întâlnirii regionale a Reţelei de Sănătate pentru Europa de Sud-Est la Bucureşti, în perioada 10-11 iulie 2014.

Art. 2. - Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea evenimentului de la art. 1, în limita sumei de 29 mii lei, se suportă din bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pe anul 2014, de la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 20 “Bunuri şi servicii”, art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, conform devizului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.- În scopul participării la acţiunea prevăzută la art. 1, prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4, cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare, se aprobă invitarea unui număr de 50 de persoane oficiale, precum şi cheltuielile cu caracter protocolar pentru organizarea activităţilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 560.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru organizarea în România a celei de-a 33-a întâlniri regionale a Reţelei de Sănătate pentru Europa de Sud-Est la Bucureşti, în perioada 10-11 iulie 2014

 

recepţie de bun venit

50 x 100 lei/persoană

cină oficială

50 x 100 lei/persoană

prânz x 2

50 x 100 lei/persoană/prânz

pauză de cafea x 3

50 x 15 lei/persoană/pauză

rechizite

50 x 30 lei/persoană

transfer aeroport

50 x 60 lei/persoană

chirie sală şi echipamente

2.000 lei

Total

28.750 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Nr. 401 din 15 mai 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 841 din 25 iunie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 792 din 22 mai 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul delegat pentru energie,

Borbely Károly,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4 677.403

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

675.410

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

 

Venituri financiare

5

1.993

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

579.980

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

575.908

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

293.540

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

21.731

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

130.133

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

101.550

C1

ch. cu salariile

13

88.661

C2

bonusuri

14

12.889

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.139

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

27.444

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

130.504

2

 

Cheltuieli financiare

20

4.072

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

97.423

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

19.184

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

78.239

 

1

 

Rezerve legale

25

4.871

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

73.368

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

6.140

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

39.754

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

39.754

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

444

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

140.000

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

140.000

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.026

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.026

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.177

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.647

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

333,37

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

856

8

 

Plăţi restante

55

1,2

9

 

Creanţe restante

56

102

 


 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Nr. 403 din 15 mai 2014

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 840 din 25 iunie 2014

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 795 din 22 mai 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul delegat pentru energie,

Borbely Károly,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHETLUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.368.167

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.366.059

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

2.108

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.351.241

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.350.491

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.141.815

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

5.597

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

82.203

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

63.504

C1

ch. cu salariile

13

58.324

C2

bonusuri

14

5.180

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

55

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.317

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

17.327

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

120.876

2

 

Cheltuieli financiare

20

750

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

16.926

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

16.926

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

16.926

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

8.463

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

8.463

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

8.463

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

35.488

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

35.4461

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.227

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.227

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.313

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.961

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

3.558

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996,13

8

 

Plăţi restante

55

4.516

9

 

Creanţe restante

56

711.974

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 7 punctul 7.1 din Statutul CEC BANK - SA, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, teza I se modifică şi va avea următorul cuprins:

“7.1. Capitalul social al Băncii, subscris şi vărsat integral, este de 1,163.462.900 lei, împărţit în 11.634.629 de acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei/acţiune.”

Art. II. - Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suportă de CEC BANK - S.A.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

Bucureşti, 3 iulie 2014.

Nr. 880.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007

 

Având în vedere prevederile Rezoluţiei Adunării Generale a Organizaţiei Maritime Internaţionale A.960(23) privind pregătirea profesională, certificarea şi procedurile de lucru pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, art. 117 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin;

Art. I. - Regulamentul privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 22 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“(1) Prelungirea valabilităţii brevetului de pilot maritim se face pe perioade de 5 ani, cu îndeplinirea următoarelor cerinţe:

a) îndeplineşte cerinţele privind standardele medicale prevăzute la art. 4;

b) pentru zona Constanţa, Mangalia şi Midia dovedeşte menţinerea competenţei profesionale cu o adeverinţă eliberată de societatea de pilotaj şi avizată de Căpitănia Zonală Constanţa - VTMS, prin care se atestă că a efectuat 200 de manevre în ultimii 5 ani, pentru care deţine brevetul, din care 60 de manevre în ultimele 12 luni;

c) prezintă adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor Obligatorii prevăzute în anexa nr. 2;

sau

a) îndeplineşte cerinţele privind standardele medicale prevăzute la art. 4;

b) pentru zonele de pilotaj sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175 sau Canalul Dunăre-Marea Neagră dovedeşte menţinerea competenţei profesionale cu o adeverinţă eliberată de societatea de pilotaj şi avizată de căpitănia portului de jurisdicţie - VTMS, prin care se atestă că a activat în funcţia de pilot maritim cel puţin 24 de luni în ultimii 3 ani şi a efectuat manevre în fiecare lună în toată această perioadă;

c) prezintă adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu în funcţia de pilot maritim, deţinătorii de brevete de pilot maritim care nu îndeplinesc prevederile alin. (1) trebuie să facă dovada îndeplinirii standardelor de competenţă pentru brevetul respectiv, prin examen sau prin absolvirea unui curs aprobat de reconfirmare specific funcţiei înscrise în brevet.

(3) Atunci când un pilot maritim are o întrerupere de activitate mai mare de 6 luni, societatea de pilotaj va lua toate măsurile necesare pentru refamiliarizarea pilotului cu zonele de pilotaj şi se va asigura că acesta efectuează un număr de 10 manevre pe nave maritime în 3 luni, asistat de un pilot maritim de cel puţin acelaşi nivel. Familiarizarea va fi efectuată în asistenţa căpitanului şef al portului şi se va finaliza prin semnarea unui proces-verbal.”

2. La anexa nr. 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Brevetul de pilot maritim aspirant pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia se poate obţine de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) deţine un brevet de comandant pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare în termen de valabilitate;

b) a urmat un curs de specializare aprobat; sau

a) deţine un brevet de ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate;

b) are un stagiu de îmbarcare ca ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3-000 sau mai mare de 24 luni, din care cel puţin 12 luni în ultimii 5 ani;

c) a urmat un curs de specializare aprobat.”

3. La anexa nr. 1 articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) are un stagiu de pilot maritim aspirant pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia de cel puţin un an de zile, a asistat la cel puţin 100 de manevre care să acopere toate cele 3 porturi menţionate şi nu are întrerupere mai mare de 6 luni între manevre. Stagiul va fi confirmat de societatea de pilotaj printr-un tabel care trebuie să cuprindă data manevrelor efectuate, numele navelor şi portul unde acestea au fost efectuate şi să fie avizat de Căpitănia Zonală Constanţa - VTMS.”

4. La anexa nr. 1 articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) are un stagiu de pilot maritim II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia de cel puţin un an de zile, a efectuat 120 de manevre, a participat la 30 de manevre de pilotaj la bordul navelor cu lungime mai mare de 200 m împreună cu un pilot maritim I şi nu are întrerupere mai mare de 6 luni între manevrele efectuate în zonele de pilotaj pentru care se solicită brevetul. Stagiul va fi confirmat de societatea de pilotaj printr-un tabel care trebuie să cuprindă data manevrelor efectuate, numele navelor şi portul unde acestea au fost efectuate şi să fie avizat de Căpitănia Zonală Constanţa - VTMS.”

5. La anexa nr. 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Brevetul de pilot maritim aspirant pentru sectorul

de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175, precum şi în porturile situate pe acest sector se poate obţine de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) deţine un brevet de comandant pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare în termen de valabilitate ori un brevet de ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare în termen de valabilitate;

b) a urmat un curs de specializare aprobat; sau

a) deţine un brevet de ofiţer punte pentru nave cu un tonaj brut de 500 sau mai mare în termen de valabilitate;

b) are un stagiu de îmbarcare de 48 de luni pe funcţie, din care cel puţin 12 luni în ultimii 5 ani;

c) a urmat un curs de specializare aprobat.”

6. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Brevetul de pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră se poate obţine de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) deţine un brevet de comandant pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare în termen de valabilitate ori un brevet de ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare în termen de valabilitate;

b) a urmat un curs de specializare aprobat;

sau

a) deţine un brevet de ofiţer punte pentru nave cu un tonaj brut de 500 sau mai mare în termen de valabilitate;

b) are un stagiu de îmbarcare de 48 de luni pe funcţie, din care cel puţin 12 luni în ultimii 5 ani;

c) a urmat un curs de specializare aprobat.”

Art. II. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 1.096.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC/517 din 1 iulie 2014, în temeiul prevederilor:

- art. 178 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi ai preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 1-a - 1-i.

(2) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate în vederea decontării de către casele

de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 2-a - 2-n.

(3) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din unităţile sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3-a - 3-i.

(4) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat, în vederea

decontării lunare şi trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4-a - 4-c.

(5) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5-a şi 5-b.

(6) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa de reabilitare medicală în sanatorii balneare şi de recuperare medicală în alte sanatorii şi preventorii, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6-a şi 6-b.

(7) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării listei persoanelor cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţă distinctă la nivelul medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu, conform anexelor nr. 7-a şi 7-b.

(8) Formularele menţionate la alineatele (1)-(7) se utilizează împreună cu formularele tipizate de “Factură” fără TVA, întocmite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-a - 1-i, 2-a - 2-n, 3-a - 3-i, 4-a - 4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7-a şi 7-b*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, în vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, potrivit documentelor justificative aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Desfăşurătoarele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru:

a) asiguraţi;

b) pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale;

c) pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane;

d) pentru persoanele din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulare ale cârdului european de asigurări sociale de sănătate sau beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, care beneficiază

de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

e) pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 400/2014,

(2) La formularele menţionate fa alin. (1) se vor ataşa, după caz:

a) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP), cod unic de asigurare, specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP), cod unic de asigurare, specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de asigurare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: ţara - membră a Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, numele şi prenumele, data naşterii, numărul de identificare a instituţiei care a emis cârdul european de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare a cardului european de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor titulare ale cardului european de asigurări de sănătate; se vor ataşa copii ale cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate;

d) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de asigurare a persoanei beneficiare de formulare/documente europene, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: tipul de formular/document european, ţara, numele şi prenumele, data naşterii, numele instituţiei care a emis formularul/documentul, numărul de identificare a instituţiei respective. Tipurile de formulare europene sunt: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121; pot fi menţionate şi documente europene S - corespondente acestor formulare; se vor ataşa copii ale formularelor/documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale cu excepţia formularelor/documentelor europene (E106, E 109, E 120,E 121)/S1;

e) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de asigurare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: ţara, numele şi prenumele, data naşterii în cazul cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. Se vor ataşa copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 14 mai 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna iulie 2014.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 1 iulie 2014.

Nr. 486.

 

*) Anexele nr. 1-a - 1-i, 2-a - 2-n, 3-a - 3-i, 4-a - 4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7-a şi 7-b se publica în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 504 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.