MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 494/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 494         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 iulie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

526. - Hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012

 

527. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 

528. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

529. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

530. - Hotărâre pentru completarea art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

 

531. - Hotărâre privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

532. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

86/M.9/8.427. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al directorului Serviciului Român de Informaţii pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001

 

3.631. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

3.652. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti

 

3.653. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Constanţa

 

3.654. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “preşcolar” (alternativă educaţională Montessori) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Montessori Schule” din municipiul Timişoara

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012

 

            Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 1

Scopul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

 

(1) Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit în continuare FSUE, este un instrument financiar nerambursabil, creat în anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situaţii de urgenţă.

(2) Scopul acestui fond este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale.

(3) Suma totala acordată României de Comisia Europeană este de 2.475.689 euro, pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile cu operaţiunile de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012, începând cu data de 25 august 2012.

 

ARTICOLUL 2

Acţiuni şi operaţiuni eligibile

 

Suma primită de România din FSUE se utilizează pentru decontarea cheltuielilor publice aferente următoarelor tipuri de măsuri eligibile:

a) punerea în aplicare a măsurilor provizorii de cazare şi preluare a serviciilor de ajutor destinate nevoilor imediate ale populaţiei.

În cadrul acestui tip de măsuri sunt eligibile pentru decontare următoarele categorii de operaţiuni de urgenţă:

(i) servicii de salvare, intervenţii de urgenţă inclusiv pentru stingerea incendiilor de vegetaţie şi acoperirea nevoilor imediate ale populaţiei afectate de calamitate (incendii şi/sau secetă).

b) curăţarea imediată a zonelor lovite de dezastre, inclusiv a zonelor naturale.

În cadrul acestui tip de măsuri sunt eligibile pentru decontare următoarele categorii de operaţiuni de urgenţă;

(i) lucrări de curăţare a infrastructurii existente de gospodărire a apelor: curăţare cursuri de apă, reabilitare apărări de maluri şi cursuri de apă (decolmatare); (ii) lucrări de curăţare care contribuie la restaurarea şi întreţinerea pădurilor şi plantaţiilor de puieţi afectate de dezastru.

 

ARTICOLUL 3

Autorităţi responsabile

 

(1) Cancelaria Primului-Ministru, prin Direcţia coordonare politici şi programe, în calitate de Autoritate coordonatoare şi de management în România a întregii activităţi referitoare la accesarea şi implementarea FSUE, este instituţia care aprobă efectuarea plăţilor corespunzătoare, pe baza documentelor justificative stabilite potrivit procedurii de justificare a cheltuielilor din FSUE.

(2) Se desemnează ca autorităţi de implementare a FSUE Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Apărării Naţionale, instituţii care deţin responsabilitatea implementării tehnice şi financiare a FSUE, îh conformitate cu prevederile acordurilor de implementare subsidiare. Autorităţile de implementare sunt instituţiile abilitate să stabilească criteriile de selecţie şi prioritizare a contractelor ce vor face obiectul decontării din FSUE.

(3) între Autoritatea coordonatoare şi de management şi autorităţile de implementare se încheie câte un acord de implementare subsidiar, în care sunt stabilite responsabilităţile şi atribuţiile părţilor, valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat fiecărei autorităţi de implementare, precum şi documentele justificative care trebuie înaintate de autorităţile de implementare pentru fiecare proiect solicitat spre plată Autorităţii coordonatoare şi de management.

(4) Beneficiarii finali pot fi: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Statul Major al Forţelor Terestre, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, comisariatele de regim silvic şi cinegetic.

 

ARTICOLUL 4

Repartizarea sumei alocate

 

(1) Suma totală de 2.475.689 euro alocată României din FSUE se repartizează în conformitate cu valoarea cheltuielilor eligibile raportate de către instituţii la momentul elaborării aplicaţiei pentru mobilizarea FSUE, după cum urmează:

a) Ministerul Afacerilor Interne - echivalentul în lei a 809.956,80 euro;

b) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - echivalentul în lei a 1.665.527,60 euro;

c) Ministerul Apărării Naţionale - echivalentul în lei a 204,60 euro.

(2) în urma solicitării formulate de către o autoritate de implementare, sumele necheltuite de către aceasta pot fi realocate între celelalte autorităţi de implementare, prin încheierea unor acte adiţionale la acordurile de implementare subsidiare cu respectarea tipurilor de măsuri din Acordul de implementare semnat cu Comisia Europeană.

(3) Sumele primite de către instituţiile publice în calitate de beneficiari finali se cuprind în bugetele acestora, respectiv în bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile. În situaţia în care beneficiarii finali sunt instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, aflate în subordinea unui ordonator principal de credite care are calitatea de autoritate de implementare, ordonatorul principal de credite va cuprinde sumele respective în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile.

 

ARTICOLUL 5

Utilizarea sumelor repartizate

 

(1) Sumele repartizate autorităţilor de implementare se folosesc pentru decontarea tipurilor de operaţiuni eligibile prevăzute la art. 2, efectuate în vederea înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în perioada 25 august-31 decembrie 2012, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale.

(2) La momentul solicitării sumelor, beneficiarul final va specifica autorităţii de implementare cuantumul aferent cheltuielilor deja efectuate, respectiv sumele necesare pentru plăţi rămase de efectuat.

(3) în cazul în care cheltuielile au fost deja efectuate, autoritatea de implementare virează sumele datorate beneficiarilor ca venit, într-o poziţie distinctă, la bugetul din care este finanţat beneficiarul.

(4) Sumele primite de către beneficiarii finali ca urmare a decontării din FSUE vor fi utilizate de către aceştia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 6

Durata de implementare

 

(1) Subvenţia din FSUE se implementează în termen de 1 an de la data la care suma alocată a intrat efectiv în conturile speciale deschise de România prin Secretariatul General al Guvernului, în calitate de stat beneficiar, respectiv 11 martie 2014.

(2) Autoritatea coordonatoare şi de management transmite Comisiei Europene un raport de implementare în cel mult 6 luni de la expirarea termenului de implementare a FSUE.

(3) în termen de 6 luni de la data primirii raportului de implementare care conţine toate informaţiile necesare, Comisia Europeană va proceda la încheierea asistenţei financiare din FSUE şi va transmite statului român o decizie în acest sens.

 

ARTICOLUL 7

Plata sumelor alocate

 

(1) Gestionarea contravalorii în lei a sumelor primite de la FSUE se efectuează de autoritatea coordonatoare şi de management din România, autorităţile de implementare şi beneficiarii finali prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.

(2) Dobânzile bancare încasate de Autoritatea coordonatoare şi de management generate pentru disponibilităţile conturilor speciale şi veniturile generate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi utilizate în acelaşi scop şi în aceleaşi condiţii cu sumele primite din FSUE. Disponibilităţile în lei ale contului deschis la Trezoreria Statului pe numele Autorităţii coordonatoare şi de management sunt purtătoare de dobândă.

(3) Comisioanele şi spezele bancare rezultate din administrarea conturilor, transferul sumelor provenite din FSUE din conturile Autorităţii coordonatoare şi de management în conturile autorităţilor de implementare, precum şi pierderile rezultate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi suportate din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Plăţile vor fi efectuate de către Comisia Europeană în conturile bancare special deschise de Autoritatea coordonatoare şi de management în moneda europeană (euro), iar Autoritatea coordonatoare şi de management va face plata către autorităţile de implementare în moneda naţională.

(5) Pentru emiterea declaraţiei de validitate potrivit prevederilor art. 9 din Acordul C(2014)580/30.01.2014 semnat cu Comisia Europeană pentru implementarea Deciziei Comisiei Europene din 9 decembrie 2013, unitatea de control independentă nominalizată conform Acordului este Autoritatea de audit din cadrul Curţii de Conturi a României.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

p. Ministrul apărării naţionale,

Otilia Sava,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 526.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin prezenta hotărâre se aprobă structura organizatorică a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi structura autorităţilor de implementare desemnate în condiţiile legii, având ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), pentru aplicarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) Autoritatea coordonatoare şi de management în România - structură de specialitate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, fără personalitate juridică, cu rol de autoritate de management pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, având responsabilitatea coordonării, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate din acest fond.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Direcţia coordonare politici şi programe, structură din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordate prin FSUE.

(2) Autoritatea coordonatoare şi de management în România are următoarea structură organizatorică:

a) un consilier - directorul adjunct al Direcţiei coordonare politici şi programe din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

b) un consilier - coordonator FSUE - Direcţia coordonare politici şi programe din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

c) 7 consilieri-evaluatori - Direcţia coordonare politici şi programe din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

d) 2 consilieri juridici - Direcţia juridică din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

e) un consilier - Direcţia economică şi administrare patrimoniu din cadrul Secretariatului General al Guvernului.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în cadrul fiecărei autorităţi de implementare, desemnate în condiţiile legii, se va înfiinţa o unitate de implementare a FSUE, alcătuită din maximum 7 experţi.

(2) Structura organizatorică a fiecărei unităţi de implementare a FSUE se va stabili prin ordin al ministrului.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 769

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 527.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 31 din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate În subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pot fi desemnate structuri care să îndeplinească funcţia de organism intermediar pentru Programul operaţional pentru Pescuit la nivel de direcţie generală/direcţie/serviciu, după caz, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Autoritatea de management rămâne responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor delegate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 528.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. M.F. nr. 35867, prevăzut în anexa nr. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completarea şi modificarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 529.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului a cărui valoare de Inventar se modifică ca urmare a efectuării unor lucrări de modernizare

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Noua valoare de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

1 35867

 

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale, corp C1

S+P+2E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă,

Sc. = 1.853 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gen. Berthelot nr. 28-30

5.270.215

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

,,(11) România acceptă, în perioada 2014-2015, un număr de 40 de refugiaţi în nevoie de relocare, repartizaţi în tranşe anuale de câte 20 de persoane.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 530.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1)şi art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unor sectoare de drum având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 124 din 31 martie 2014 şi transmiterea acestora din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a sectorului de drum având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 531.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, care se preiau şi se dau în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, precum şi încadrarea acestora în  categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

Nr. crt.

Denumirea sectoarelor de

drum care se preiau

Persoana juridică care predă sectoarele de drum

Persoana juridică care preia sectoarele de drum

Lungimea totală (km)

Terenul aferent sectoarelor de drum

(mp)

Valoarea de inventar

(lei)

Indicativul vechi

Indicativul nou

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

1

Str. Europa

km 0 + 000 – km 4 + 969

Municipiul Baia Mare – Consiliul Local al Municipiului Baia Mare

(CUI 3627692)

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor (CUI 31116081)

L = 4,969

34.783,00

1.875.887,28

Str. Europa km 0 + 000 - km 4 + 969

Varianta ocolitoare Baia Mare

Se va atribui de MFP.

8.12.05

2

Str. Dumbravei

km 4 + 969 - km 7 + 629,40

Municipiul Baia Mare – Consiliul Local al Municipiului Baia Mare

(CUI 3627692)

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea  Exporturilor

(CUI 31116081)

L = 2,660

14.632.53

68.757,22

Str. Dumbravei km 4 + 969 - km 7 +. 629,40

Varianta ocolitoare Baia Mare

 

 

8.12.05

 

TOTAL

Str. Europa km 0 + 000 -

km 4 + 969 si Str. Dumbravei

km 4 + 969-km 7 + 629,40

Municipiul Baia Mare – Consiliul Local al Municipiului Baia Mare

(CUI 3627692)

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea  Exporturilor

(CUI 31116081)

L = 7,629

49.415,53

1.944.644,50

Km 0 + 000 - km 7 + 629,40

Varianta ocolitoare Baia Mare

Se va atribui de MFP.

8.12.05

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării.

Art. 2. - Agenţia Naţională de Integritate va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 532.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 

Codul de clasificaţie şi nr. MFP

Administratorul imobilului

(CUI şi denumire)

Denumirea imobilului

Adresa

 

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Imobil

8.29.07

155753

22838777 - Agenţia Naţională de Integritate

Clădire sediu

Str. Lascăr Catargiu nr. 15, sectorul 1, Bucureşti

Clădire S + P + E + M

- suprafaţa încăperilor = 859,19 mp;

- suprafaţa totală a spaţiului = 1.429,42 mp;

Teren în suprafaţă totală de 1.107,55 mp, din care:

- suprafaţa construită la sol = 472,80 mp;

- suprafaţa curţii = 634,75 mp.

14.005.363,67

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 86 din 3 iunie 2014

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. M.9 din 20 ianuarie 2014

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

Nr. 8.427 din 26 iunie 2014

 

ORDIN

pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001

 

În vederea aplicării prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul apărării naţionale şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.

Art. 1. - Prin prezentul ordin se abrogă următoarele ordine:

a) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.97/1998*) pentru aprobarea normelor tehnice cu privire la actualizarea pensiilor militare de stat în raport cu solda de grad;

b) Ordinul ministrului apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.55/3.880/1.028.219/2001*) pentru aprobarea metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare şi a modalităţilor de plată a pensiilor militare de stat.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

 

 


*) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.97/1998 pentru aprobarea normelor tehnice cu privire la actualizarea pensiilor militare de stat în raport cu solda de grad şi Ordinul ministrului apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.55/3.880/1.028.219/2001 pentru aprobarea metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare şi a modalităţilor de plată a pensiilor militare de stat nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 25 aprilie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014, începând cu anul şcolar 2014- 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 iunie 2014.

Nr. 3.631.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ/specializările ŞI calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014, acreditate începând cu anul şcolar 2014-2015

 

            Judeţul Dâmboviţa

 

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoane juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax,e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Colegiul Economic

“Ion Ghica”

7/20.03.2014

 

 

-

 

 

Municipiul Târgovişte,

Calea Domnească nr. 223,

tel/fax: 0372/716576

 

 

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Comerţ

-

Asistent manager

Română

Cu frecvenţă (zi)

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi)

Turism şi alimentaţie

Tehnician în hotelărie

 

            Judeţul Hunedoara

 

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoane juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax,e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu”

7/20.03.2014

-

Localitatea Vulcan,

str. N. Titulescu nr. 43,

tel ./fax: 0254/570563

Postliceal/ Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Electric

-

Maistru electro­mecanic aparate de măsură şi automatizări

Română

Cu frecvenţă (zi)

Mecanic

 

Tehnician tehnolog mecanic

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Sibiu

 

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoane juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax,e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Colegiul Tehnic “Mediensis”

7/20.03.2014

-

Municipiul Mediaş,

Str. Sticlei nr. 9,

tel.: 0269/836748,

fax: 0269/834673

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor stilist

Română

Cu frecvenţă (zi)

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Suceava

 

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoane juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax,e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă

8/20.03.2014

-

Municipiul Suceava,

Calea Unirii nr. 7-9,

tel.: 0230/257489,

fax: 0230/257470

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

(învăţământ special)

Mecanică

-

 

 

Tinichigiu vopsitor auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

Fabricarea produselor

din lemn

Tâmplar universal

Română

Cu frecvenţă (zi)

Industrie textilă şi pielărie

-

Confecţioner articole din piele şi înlocuitori

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii În învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 14 din 12 decembrie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 21 octombrie - 6 decembrie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Şotron”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Strada Gherghiţei nr. 7, sectorul 2, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şt de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia “School & Fun” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 iunie 2014.

Nr. 3.652.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Constanţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 14 din 12 decembrie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 21 octombrie-6 decembrie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot”, cu sediul în municipiul Constanţa, bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C, judeţul Constanţa, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “normal” şi “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot din municipiul Constanţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014- 2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Constanţa dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Constanţa revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Constanţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Constanţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea “On Plonge” - S.R.L. din municipiul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Constanţa, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 iunie 2014.

Nr. 3.653.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “preşcolar” (alternativă educaţională Montessori) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Montessori Schule” din municipiul Timişoara

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 14 din 12 decembrie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 21 octombrie-6 decembrie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “preşcolar” (alternativă educaţională Montessori), limba de predare “română”, program “normal” şi “prelungit, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Montessori Schule”, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Constantin Brâncoveanu nr. 73-77, judeţul Timiş, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 2. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Montessori Schule” din municipiul Timişoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Montessori Schule” din municipiul Timişoara revine fondatorilor.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Montessori Schule” din municipiul Timişoara este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Montessori Schule” din municipiul Timişoara, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 iunie 2014.

Nr. 3.654.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.