MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 69/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 69         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Hotărâre privind înscrierea unor construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi de modificare a denumirii, a datelor de identificare şi actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura

 

40. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

43. - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 12 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican si XV Midia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1992

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.237/2013. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

 

7. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor şi a procedurii de colectare şi distribuire a acestuia şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor

 

52. - Ordin al ministrului delegat pentru energie privind încetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comercială “Servicii Energetice Moldova” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

 

53. - Ordin al ministrului delegat pentru energie privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

 

54. - Ordin al ministrului delegat pentru energie privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Dobrogea” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

 

86. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi de modificare a denumirii, a datelor de identificare şi actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcţiilor rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii şi alipirea acestora la terenurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la poziţiile cu nr. MFP prevăzute în anexa nr. 1

Art. 2. - Se aprobă modificarea denumirii, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor prevăzute la art. 1, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2014.

Nr. 38.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a finalizării unor investiţii, şi care se alipesc la terenurile aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 

Nr. crt.

Codul de clasifica ţie şi nr. MFP

Administratorul imobilului (CUI şi denumirea)

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică a construcţiilor care se înscriu în inventar

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Imobil 8.29.08

MFP 154474

20715212- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Arad

Teren

S = 767 m2

Judeţul Arad, comuna Gurahonţ, str. Gelu Rănoiu nr. 17A

0

Sc = 149 m2

P+1

Sd = 298 m2

2.

Imobil 8.29.08

MFP 154475

23134320- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş

Teren

S = 507 m2

Judeţul Argeş, oraşul Costeşti, Str. Pieţii nr. -

0

Sc = 153 m2

P+1

Sd = 306 m2

3.

Imobil 8.29.08

MFP154476

23134320- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş

Teren

S = 1.000m2

Judeţul Argeş, municipiul Câmpulung, Şos. Naţională nr. 108

33.230

Sc = 153 m2

P+1 Sd = 306 m2

4.

Imobil 8.29.08

MFP 154497

23122511 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Buzău

Teren

S = 500 m2

Judeţul Buzău, comuna Mihăileşti, nr. -

5.550

Sc = 135 m2

P+1

Sd = 270 m2

5.

Imobil 8.29.08

MFP 154498

20771905- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Caraş-Severin

Teren

S = 720 m2

Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea, nr. -

15.000

Sc = 175 m2

P+1

Sd = 350 m2

6.

Imobil 8.29.08

MFP 152154

20771905 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi

Centrul Local Ciocăneşti

Sc = Sd = 294 m2

S curte = 1.232 m2

Judeţul Călăraşi, comuna Ciocăneşti, nr. -

135.540

Sc = 154 m2

P+1

Sd = 308 m2

7.

Imobil 8.29.08

MFP 154501

20800954- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj

Teren

S = 1.000m2

Judeţul Cluj, municipiul Gherla, Str. Codrului nr. 1

64.377

Sc = 155m2

P+1 Sd = 310m2

8.

Imobil 8.29.08

MFP 154502

20822596- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa

Teren

S = 500 m2

Judeţul Constanţa, comuna Cogealac, Str. Mare nr. 104 A

0

Sc = 152m2

P+1

Sd = 307m2

9.

Imobil 8.29.08

MFP 154503

20822596- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa

Teren

S = 1.000m2

Judeţul Constanţa, oraşul Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 55

1.697

Sc = 174m2

P+1

Sd = 326m2

10.

Imobil 8.29.08

MFP 154506

20822642- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Covasna

Teren

S = 1.000 m2

Judeţul Covasna, oraşul întorsura Buzăului, Str. Rândunelelor nr. -

0

Sc = 150m2

P+1

Sd = 300m2

11.

Imobil 8.29.08

MFP 154511

20738801 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi

Teren

S =1.000 m2

Judeţul Galaţi, oraşul Bereşti, Str. Culturii nr. -

0

Sc = l56m2

P+1

Sd = 260,31 m2

12.

Imobil 8.29.08

MFP 154513

20738801 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi

Teren

S =857 m2

Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr. 66-68

121.030

Sc = 150m2

P+1

Sd = 300m2

13.

Imobil 8.29.08

MFP 38299

20793792- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Gorj

Sediu Centru Local Târgu Cărbuneşti

Sc = 121 m2;

Sd = 121 m2;

S curte = 3,238 m2

cărămidă; parţial P

Judeţul Gorj, oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Blahniţei nr. 1

38.099

Sc = Sd = 121 m*

Sc = 145m2

P+1

Sd = 290m2

14.

Imobil 8,29.08

MFP 154519

20772552- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Hunedoara

Teren

S = 1.000 m2

Judeţul Hunedoara, oraşul Petrila, Str. Republicii nr. -

0

Sc = 148m2

P+1

Sd = 296m2

15.

Imobil 8.29.08

MFP 154520

2069234B- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean laşi

Teren

S = 755 m2

Judeţul Iaşi, comuna Răducăneni, nr.-

1

Sc = 153m2

P+1

Sd = 306 m2

16.

Imobil 8.29.08

MFP 154527

20775907- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Neamţ

Teren

S = 500 m2

Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, nr. -

46.200

Sc = 105 m2

P+M

Sd = 210 m2

17.

Imobil 8.29.08

MFP 154532

20719184 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Sălaj

Teren

S = 1.000 m2

Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr. -

0

Sc = 150 m2

P+1

Sd = 318 m2

18.

Imobil 8.29.08

MFP154539

20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Timiş

Teren

S =1.000m2

Judeţul Timiş, oraşul Recaş, nr. -

63.000

Sc = 149 m2

P+1

Sd = 298 m2

19.

Imobil 8.29.08

MFP 154547

20720359- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Vaslui

Teren

S =800 m2

Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Ion Creangă nr. 2

0

Sc = 150 m2

Sd = 300 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru care se modifică denumirea, datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. crt.

Codul de clasificaţie şi nr.

MFP

Administratorul imobilului

(CUI şi denumirea)

Denumirea

Datele de identificare Descrierea tehnică Adresa

Valoarea de inventar

Actualizată

(lei)

Baza legală

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Imobil 8.29.08

MFP 154474

20715212- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Arad

Sediu Centrul Local Gurahonţ

S teren = 782 m2

Sc = 149m2

P+1

Sd = 298 m2

Judeţul Arad, comuna Gurahonţ, str. Gelu Rânoiu nr. 17/A

1.113.079

CF nr. 300219 Gurahonţ

2.

Imobil 8.29.08

MFP 154475

23134320- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş

Sediu Centrul Local Costeşti

S teren = 525 m2

Sc = 153 m2

P+1

Sd = 306 m2

Judeţul Argeş, oraşul Costeşti, Str. Pieţii nr. 15

530.418

CF nr. 80612 Costeşti

3.

Imobil 8.29.08

MFP 154476

23134320- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Argeş

Sediu Centrul Local Câmpulung

S teren = 1.000 m2

Sc = 153m2

P+1

Sd = 306 m2

Judeţul Argeş, municipiul Câmpulung, str. ON 73 nr. 108

637.656

CF nr. 81891

Câmpulung

4.

Imobil 8.29.08

MFP 154497

23122511- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Buzău

Sediu Centrul Local Mihăileşti

S teren = 500 m2

Sc = l35m2

P+1

Sd = 270 m2

Judeţul Buzău, comuna Mihăileşti, Cvartal 1, CV 1 P32

941.665

CF nr. 20120 şi CF nr. 20120-C1 Mihăileşti

5.

Imobil 8.29.08

MFP 154498

20771905- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Caraş-Severin

Sediu Centrul Local Domaşnea

S teren = 720 m2

Sc = 175m2

P+1

Sd = 350 m.2

Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea

884.600

CF nr. 30191 Domaşnea

6.

Imobil 8.29.08

MFP 152154

20771905- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi

Sediu Centrul Local Ciocăneşti

Se - Sd = 294 m2

S teren = 1.526 m*

Sc = 154m2

P+1

Sd = 308 m2

Judeţul Călăraşi, comuna Ciocăneşti, nr.-

1.113.375

CF nr. 20022 Ciocăneşti

7.

Imobil 8.29.08

MFP 154501

20800954- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj

Sediu Centrul Local Gherla

S teren = 1.000 m2

Sc = 155 m2

P+1

Sd = 310m2

Judeţul Cluj, municipiul Gherla, Str. Codrului nr. 2A

454.874

CF nr. 51206 Gherla

8.

Imobil 8.29.08

MFP 154502

20822596- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa

Sediu Centrul Local Cogealac

S teren = 500 m2

Sc = 152 m2

P+1

Sd = 307m2

Judeţul Constanţa, comuna Cogealac, Str. Mare nr. 104 A

898.150

CF nr. 102226 si

CF nr. 102226-C1

Cogealac

9.

Imobil 8.29.08

MFP154503

20822596- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa

Sediu Centrul Local Băneasa

S teren = 1.000 m2

Sc = 174 m2

P+1

Sd = 326 m2

Judeţul Constanţa, oraşul Băneasa, Str.  Trandafirilor nr. 55, Lot 2

814.540

CF nr. 100308 Băneasa

10.

Imobil 8.29.08

MFP 154506

20822642- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Covasna

Sediu Centrul Local Întorsura Buzăului

S teren = 1.000 m2

Sc = 150 m2

P+1

Sd = 300 m2

Judeţul Covasna, oraşul întorsura Buzăului, Str. Rândunelelor nr. 2

831.421

CF nr. 23726 întorsura Buzăului

11.

Imobil 8.29.08

MFP 154511

20738801 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi

Sediu Centrul Local Bereşti

S teren = 1.000 m2

Sc = 156 m2

P+1

Sd = 260,31 m2

Judeţul Galaţi, oraşul Bereşti, Cvartal CV 32-P13,

Str. Culturii nr. 1A

927.593

CF nr. 100059 Bereşti

12.

Imobil 8.29.08

MFP 154513

20738801 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Galaţi

Sediu Centrul Local Tecuci

S teren = 857 m2

Sc =150m2

P+1

Sd = 300 m2

Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr. 66-68

957.365

CF nr. 101293 Tecuci

13.

Imobil 8.29.08

MFP 38299

20793792- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură Centrul Judeţean Gorj

Sediu Centrul Local Târgu Cărbuneşti

Scurte= 3.197 m2

Sc =Sd = 121 m2

Sc =145m2

P+1

Sd = 290 m2

Judeţul Gorj, oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Blahniţei nr. 11

763.794

CF nr. 35593 Târgu Cărbuneşti

14.

Imobil 8.29.08

MFP 154519

20772552- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Hunedoara

Sediu Centrul Local Petroşani

S teren = 1.000 m2

Sc = 148 m2

P+1

Sd = 296 m2

Judeţul Hunedoara, oraşul Petrila, Str. Republicii nr. -

1.126.827

CF nr. 61092 Petrila

15.

Imobil 8.29.08

MFP 154520

20692348- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură Centrul Judeţean Iaşi

Sediu Centrul Local Răducăneni

S teren = 755 m2

Sc =153m2

P+1

Sd = 306 m2

Judeţul Iaşi, comuna Răducăneni, nr. -

710.572

CF nr. 60290

şi CF nr. 60290-C1

Răducăneni

16.

Imobil 8.29.08

MFP 154527

20775907- Agenţia

de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură

Centrul Judeţean

Neamţ

Sediu Centrul Local Bicaz

S teren = 498 m2

Sc =105m2

P+M

Sd = 210m2

Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, intravilan Bicaz, Pct. “Piaţa Bicaz” şi extravilan oraş Bicaz

624.940

CF nr. 50524

şi 50524 - C1

Bicaz

17.

Imobil 8.29.08

MFP 154532

20719184- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură Centrul Judeţean Sălaj

Sediu Centrul Local Şimleu Silvaniei

S teren = 1.000 m2

Sc =150m2

P+1

Sd = 318m2

Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr. 21

627.088

CF nr. 51926 Şimleu Silvaniei

18.

Imobil 8.29.08

MFP 154539

20779321 - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură Centrul Judeţean Timiş

Sediu Centrul Local Recaş

S teren = 1.019 m2

Sc = 149 m2

P+1

Sd = 298m2

Judeţul Timiş, oraşul Recaş, Str. Plopilor nr. 6

941.219

CF nr. 400128 Recaş

19.

Imobil 8.29.08

MFP 154547

20720359- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Vaslui

Sediu Centrul Local Negreşti

S teren = 600 m2

Sc = 150 m2

P+1

Sd = 300m2

Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Ion Creangă nr. 2

858.873

CF nr. 70978 şi CF nr. 70978-C1

Negreşti

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 26 septembrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Consiliul Local al Municipiului Slatina va transfera, potrivit legii, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale un număr de 48 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora, construite pe un teren aflat în proprietatea publică a municipiului Slatina, prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, sau cu fonduri proprii din bugetul local, în maximum 2 ani de la realizarea transferului, structura pe camere urmând a fi stabilită prin protocol încheiat între părţile interesate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Mircea Dusa

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Daniel Chiţoiu

 

Ministrul delegat pentru buget,

 

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2014.

Nr. 40.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adiţional nr. 12 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1992

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (3) şi art. 341 alin. (3)-(5) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul adiţional nr. 12 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1992, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Ghebrghe Duţu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul economiei,

Virgil Daniel Popescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2014.

Nr. 43.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Având în vedere dispoziţiile art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data de 1 februarie 2014 se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2013.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 1.237.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor şi a procedurii de colectare şi distribuire a acestuia şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1,013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, în valoare de:

- 0,325 euro/pasager îmbarcat, pentru primii 500.000 de pasageri îmbarcaţi;

- 0,6 euro/pasager îmbarcat, pentru pasagerii 500.001- 750.000;

- 0,9 euro/pasager îmbarcat, pentru fiecare pasager începând cu 750.001.

Art. 2. - Tariful prevăzut la art. 1 se aplică tuturor aeroporturilor civile din România deschise utilizării publice şi certificate în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR- AD- AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR- AD-IADC, ediţia 1/2010, cu modificările ulterioare, şi se percepe pentru fiecare pasager îmbarcat.

Art. 3. - Tariful prevăzut la art. 1 se colectează de către administratorul fiecărui aeroport civil prin includere în tariful de servicii pentru pasageri perceput de la utilizatorii aeroportului şi se distribuie de administratorul aeroportului după cum urmează:

- 0,275 euro/pasager îmbarcat, către Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, conform procedurii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;

- diferenţa rămasă după distribuirea către Centrul de Investigaţii şi Analiza pentru Siguranţa Aviaţiei Civile a echivalentului în lei a celor 0,275 euro/pasager, către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform procedurii stabilite prin contractele de supraveghere încheiate de administratorul fiecărui aeroport cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Art. 4. - (1) Administratorul fiecărui aeroport se asigură că în contractele de operare încheiate cu utilizatorii aeroportului sunt prevăzute termene de plată pentru tariful de servicii pentru pasageri, care să permită achitarea de către administratorul aeroportului, la termenul prevăzut la pct. 5 din anexă, a obligaţiei de plată faţă de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română transmite lunar Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, în baza unui protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, date statistice privind traficul de pasageri pe aeroporturile din România, colectate în baza Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian.

Art. 5.  - În sensul prezentului ordin, termenii de “aeroport”, “administrator al aeroportului” şi “utilizator al aeroportului” sunt definiţi conform art. 4 lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport.

Art. 6. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor,

Matei Constantin,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 10 ianuarie 2014.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE DISTRIBUIRE

a sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor

 

1. Administratorul fiecărui aeroport civil are obligaţia de a comunica Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile traficul lunar de pasageri îmbarcaţi pe aeroport, până la data de 10 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă.

2. În baza datelor comunicate de administratorul aeroportului, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile calculează sumele datorate lunar şi emite o decizie de plată a sumelor datorate, în temeiul art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, pe care o comunică fiecărui administrator de aeroport în parte, în termen de 5 zile de la data comunicării traficului lunar de către administratorul aeroportului, prin poştă, fax sau e-mail.

3. Sumele datorate lunar se transformă din euro în lei, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua în care a fost emisă decizia de plată.

4. Decizia de plată conţine obligatoriu următoarele elemente: suma datorată în lei, calculată potrivit pct. 2 şi 3, scadenţa, consecinţele neplăţii la termen, sediul Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, sediul şi denumirea debitorului, contul bancar în care urmează să se facă plata.

5. Obligaţiile de plată prevăzute în decizia de plată emisă de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile trebuie achitate şi transferate obligatoriu de către administratorul fiecărui aeroport în parte, în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei de plată. Neplata la termenul specificat atrage aplicarea unor penalizări de 0,1% din suma prevăzută în decizie, pentru fiecare zi de întârziere la plată.

6. Eventualele diferenţe rezultate din raportări diferite ale numărului de pasageri îmbarcaţi pe aeroporturile din România se vor regulariza în luna următoare.

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Moldova” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

 

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale, respectiv Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială,

în conformitate cu prevederile pct. 41 din Memorandumul de politici economice şi financiare, anexă la Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române în data de 12 septembrie 2013, în baza căreia a fost încheiat cu FMI Acordul stand-by de tip preventiv, pentru S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A. se prevăd următoarele măsuri: “Lansarea unei oferte publice iniţiale pentru un pachet majoritar din acţiunile Statului, în urma majorării de capital planificate, până la finele lunii mai 2014 (criteriu de referinţă structural). Se lucrează în prezent la stabilirea a ce trebuie făcut cu cinci dintre cele şase societăţi regionale de întreţinere ale Electrica. Cel puţin trei dintre ele, dar posibil toate cinci, ar trebui să fie separate de Electrica în vederea unei posibile lichidări........”

În baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la Societatea Comercială “Servicii Energetice Moldova”- S.A. Bacău - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, nr. 4 din 19 decembrie 2013, privind aprobarea dizolvării şi lichidării voluntare a Societăţii Comerciale “Servicii Energetice Moldova” - S.A. Bacău - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:

Art. 1. - Procedura de administrare specială şi supraveghere financiară la Societatea Comercială “Servicii Energetice Moldova” - S.A. Bacău - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J04/1240/2011 şi C.U.1.29386768, instituită prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.484/2012, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.484/2012 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Moldova” - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 22 noiembrie 2012, şi Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 1.643/2013*) de numire a administratorului special.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2014.

Nr. 52.


*) Ordinul nr. 1.643/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

 

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale, respectiv Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială,

în conformitate cu prevederile pct. 41 din Memorandumul de politici economice şi financiare, anexă la Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române în data de 12 septembrie 2013, în baza căreia a fost încheiat cu FMI Acordul stand-by de tip preventiv, pentru S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A. se prevăd următoarele măsuri: “Lansarea unei oferte publice iniţiale pentru un pachet majoritar din acţiunile Statului, în urma majorării de capital planificate, până la finele lunii mai 2014 (criteriu de referinţă structural). În pregătirea acestei acţiuni, vom angaja un consultant de tranzacţie pentru IPO până la mijlocul lunii septembrie 2013. Se lucrează în prezent la stabilirea a ce trebuie făcut cu cinci dintre cele şase societăţi regionale de întreţinere ale Electrica. Cel puţin trei dintre ele, dar posibil toate cinci, ar trebui să fie separate de Electrica în vederea unei posibile lichidări........”

În baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” - S.A. Timişoara - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, nr. 1 din 20 decembrie 2013, privind aprobarea dizolvării şi lichidării voluntare a Societăţii Comerciale “Servicii Energetice Banat” - S.A. - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti,

având în vedere Certificatul de înregistrare depunere şi menţionare acte emis la data de 8 ianuarie 2014 de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş conform Cererii nr. 83.650/23.12.2013 de înregistrare a Hotărârii generale extraordinare a acţionarilor nr. 1/20.12.2013 a Societăţii Comerciale “Servicii Energetice Banat” - S.A, în baza Rezoluţiei nr. 157 pronunţate în şedinţa din data de 8 ianuarie 2014,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:

Art. 1. - Procedura de administrare specială şi supraveghere financiară la Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” - S.A. Timişoara - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş cu nr. J35/2601/2011 şi C.U.I. 29388211, instituită prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.485/2012, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.485/2012 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 22 noiembrie 2012, şi Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.625/2012*) de numire a administratorului special.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2014.

Nr. 53.


*) Ordinul nr. 2.625/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Dobrogea” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

 

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale, respectiv Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială,

în conformitate cu prevederile pct. 41 din Memorandumul de politici economice şi financiare, anexă la Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române în data de 12 septembrie 2013, în baza căreia a fost încheiat cu FMI Acordul stand-by de tip preventiv, pentru S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A. se prevăd următoarele măsuri: “Lansarea unei oferte publice iniţiale pentru un pachet majoritar din acţiunile Statului, în urma majorării de capital planificate, până la finele lunii mai 2014 (criteriu de referinţă structural). În pregătirea acestei acţiuni, vom angaja un consultant de tranzacţie pentru IPO până la mijlocul lunii septembrie 2013. Se lucrează în prezent la stabilirea a ce trebuie făcut cu cinci dintre cele şase societăţi regionale de întreţinere ale Electrica. Cel puţin trei dintre ele, dar posibil toate cinci, ar trebui să fie separate de Electrica în vederea unei posibile lichidări........”

În baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la Societatea Comercială “Servicii Energetice Dobrogea”-S.A. Constanţa - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, nr. 5 din 19 decembrie 2013, privind aprobarea dizolvării şi lichidării voluntare a Societăţii Comerciale “Servicii Energetice Dobrogea” – S.A. Constanţa - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti,

având în vedere Certificatul de înregistrare menţiuni nr. 103.273/20.12 2013 emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în data de 13 ianuarie 2014 de înregistrare a Hotărârii generale extraordinare a acţionarilor nr. 5/19.12.2013 a Societăţii Comerciale “Servicii Energetice Dobrogea” - S.A., în baza Rezoluţiei nr. 292 pronunţate în şedinţa din data de 9 ianuarie 2014,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:

Art. 1. - Procedura de administrare specială şi supraveghere financiară la Societatea Comercială “Servicii Energetice Dobrogea” - S.A. Constanţa - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr. J13/2651/2011 şi C.U.I. 29388378, instituită prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.483/2012, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.483/2012 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Dobrogea” - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 22 noiembrie 2012, şi Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.818/2012*) de numire a administratorului special.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2014.

Nr. 54.


*) Ordinul nr. 2.818/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se abrogă.

2. La articolul 7, sintagma “Modelul notei de constatare privind dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului” se va înlocui cu sintagma “Modelul declaraţiei notariale pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului”.

3. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“d) să facă dovada avizului organelor de poliţie acordat tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cei necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi ori asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct ori indirect. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către o persoană juridică se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanţilor legali as acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entităţii este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Române;

...............................................................

f) declaraţia pe propria răspundere a tuturor reprezentanţilor legali, care să identifice punctual administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea, în cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, este necesară identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;”.

4. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) declaraţia notarială pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului.”

5. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (2), literele b), c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) împotriva reprezentanţilor legali, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, la care a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea şi pentru care nu a intervenit reabilitarea în România ori într-un stat străin;

c) administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, au fost condamnaţi pentru spălare de bani, terorism ori finanţarea terorismului, atât pe plan intern, cât şi internaţional. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, se va lua în considerare inclusiv situaţia în care persoanele fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infracţiunile menţionate anterior;

d) acţionarii semnificativi/asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi de administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii au deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali ai unei entităţi a cărei autorizaţie de schimb valutar a fost anulată sau revocată de Comisie în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rămas definitivă/definitive în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile;

e) entitatea, asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, acţionarii semnificativi şi reprezentanţii legali ai acestora au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, fapte care se regăsesc în cazierul fiscal.”

6. În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Pentru a solicita înregistrarea punctului de schimb valutar, în înţelesul prezentului ordin, entităţile trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului printr-o declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că spaţiul îndeplineşte condiţiile de funcţionalitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.”

7. În anexa nr. 2, la articolul 17, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“k) să anunţe Comisia cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii autorizate care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, este obligatorie anunţarea Comisiei, inclusiv în legătură cu modificările legate de persoanele fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Termenul de comunicare este de 5 zile calendaristice, urmând a se solicita în termen de 10 zile calendaristice de la comunicare avizele organelor de poliţie, conform art. 5 alin. (1) lit. d).”

8. În anexa nr. 2, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot întrerupe temporar, în mod voluntar, activitatea de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar organizate de către acestea, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, CU condiţia de a comunica acest fapt direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data întreruperii activităţii.

(2) în cazul în care entitatea doreşte să reia activitatea înainte de data comunicată în acest sens direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, trebuie să notifice cu 5 zile calendaristice înainte de începerea activităţii.”

9. În anexa nr. 2, la articolul 24 alineatul (2), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“e) administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, se află într-o stare de incompatibilitate faţă de condiţiile iniţiale de la momentul autorizării, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit această situaţie. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, starea de incompatibilitate şi termenul menţionat anterior sunt opozabile inclusiv persoanelor fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;

f) nerespectarea oricăreia dintre condiţiile avute în vedere la autorizare, inclusiv a celor declarate prin declaraţia notarială pe propria răspundere, din care rezultă că spaţiul punctului de schimb valutar îndeplineşte condiţiile de funcţionalitate;”.

10. În anexa nr. 2, la articolul 24, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(3) Comisia poate dispune măsura suspendării codurilor statistice atribuite punctelor de schimb valutar, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, la propunerea organelor cu atribuţii de control ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Pe perioada suspendării nu se poate desfăşura activitate de schimb valutar în punctul de schimb valutar al cărui cod statistic a fost suspendat. Măsura suspendării poate fi dispusă în următoarele situaţii:

a) nerespectarea regulamentului stabilit de către entitatea în cauză pentru schimburile valutare;

b) nerespectarea prevederilor art. 12,13,15-17 şi 20;

c) neanunţarea întreruperii temporare a activităţii, conform prevederilor art. 18.

...............................................................

 (5) în vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1)-(3), Comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de către organele cu atribuţii de control aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.”

11. În anexa nr. 2, la articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) referitoare la depunerea documentaţiei în vederea obţinerii unei noi autorizaţii de către entităţile care desfăşoară activităţi de schimb valutar în temeiul autorizaţiei emise de Banca Naţională a României va duce la încetarea activităţii de schimb valutar de către entităţile în cauză. Controlul încetării activităţii de schimb valutar de către aceste entităţi se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi de către structurile teritoriale competente ale Poliţiei Române.”

12. În anexa nr. 3, la punctul I subpunctul 1, literele i), n) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,i) avizul organelor de poliţie acordat tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către o persoană juridică, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanţilor legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entităţii este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române;

...............................................................

n) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru entitate, acţionarii semnificativi, asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare şi administratorii entităţii care solicită autorizarea;

...............................................................

p) lista tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista va fi transmisă sub formă de declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al entităţii.”

13. În anexa nr. 3, la punctul I subpunctul 1, după litera p) se introduc cinci noi litere, literele q)-t), cu următorul cuprins:

“q) declaraţia notarială pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului;

r) dovada deţinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă pentru spaţiul respectiv, cu acces public direct şi adresă identificabilă, conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia în care entitatea deţine doar dreptul de folosinţă a spaţiului, se va prezenta acordul persoanei care deţine dreptul de proprietate, din care să reiasă că este de acord cu desfăşurarea de activităţi de schimb valutar în locaţia respectivă, precum şi faptul că permite accesul în locaţie organelor de control în orice moment. În situaţia în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă, spaţiul propus trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă;

s) lista personalului angajat sau care urmează a fi angajat şi care îşi va desfăşura activitatea în cadrul locaţiei respective;

ş) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmează a fi angajat în punctul de schimb valutar pentru care se solicită înregistrarea, emis de autorităţile competente, în vigoare la data depunerii cererii, din care să rezulte că împotriva niciunuia dintre aceştia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

t) documente care atestă dotările de siguranţă existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracţiei, pianul de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), planul de intervenţie prevăzut de legislaţia privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză.”

14. În anexa nr. 3, la punctul I, subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară declaraţia notarială pe propria răspundere prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii, din care să rezulte că locaţia corespunde prevederilor legale în vigoare.”

15. În anexa nr. 3, la punctul II, subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară declaraţia notarială pe propria răspundere, prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului.”

16. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Cererile pentru obţinerea autorizaţiilor de schimb valutar şi/sau înregistrarea punctului de schimb valutar, cu documentaţia completă şi nesoluţionate, depuse la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluţionează potrivit prevederilor anterioare intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Cererile care se depun la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, precum şi cererile depuse anterior la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu documentaţia incompletă, se soluţionează potrivit prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2014.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 664/2012)

 

- Model -

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/Subsemnata.....................................................................................................................................................

(numele şi prenumele)

fiul/fiica lui................................................................................................................................................................................

(prenumele tatălui)

şi al............................................................................................................................................................................................

(prenumele mamei)

născut/născută la data de......................................................................................................................................................

(data naşterii)

în localitatea.............................................................................................................................................................................

(localitatea)

de cetăţenie..............................................................................................................................................................................

(cetăţenia)

cu domiciliul în........................................................................................................................................................................

(Se trece adresa de domiciliu menţionată în documentul de identitate.)

şi reşedinţa în..........................................................................................................................................................................

(Se trece obligatoriu adresa de reşedinţă în cazul deţinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieşte efectiv solicitantul.)

posesor al actului de identitate cu seria..................................................................................................................................

(seria actului de identitate)

şi numărul ...................................................................................................................................................................................

(numărul actului de identitate)

identificat prin CNP....................................................................................................................................................................

(Se completează CNP-ul.)

în calitate de administrator/reprezentant legal al Societăţii Comerciale ..........................................., cu sediul în .................... înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ..............cu nr. ........, având cod unic de înregistrare ........................... atribuit în data de .................declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de lege pentru cei ce fac declaraţii false, că spaţiul propus pentru activitatea de schimb valutar, situat în ........................................ (adresa completă), îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar, astfel:

a) nu este amplasat în garaje, chioşcuri, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinaţie de locuinţă;

b) spaţiul este cu acces public direct;

c) în spaţiu nu funcţionează alt punct de schimb valutar;

d) în spaţiul punctului de schimb valutar nu se desfăşoară alte activităţi, cu excepţia celor incluse în cod CAEN 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii - remiterea de bani;

e) spaţiul propus îndeplineşte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial (doar pentru spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă);

f) spaţiul are în dotare următoarele: aparat de marcat electronic fiscal specific activităţii de schimb valutar, aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor, sistem de înregistrare video în sistem digital permanent în regim non-stop, sistem de alarmare împotriva efracţiei, planul de securitate şi pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză, planul P.S.I., cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză.

Programul de funcţionare al punctului de schimb valutar va fi:...........................

Dau prezenta declaraţie spre a servi Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar.

Certific prin semnătură veridicitatea celor declarate, cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii.

 

Data

..............................

Declarant,

..............................

 

Întocmită în 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public ............................................... din ................................... din care s-au eliberat părţii două exemplare, astăzi, la data autentificării.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.