MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 51/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 51         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

12. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 522 din 12 decembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.501/2013. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 3.188/2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi a anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.355/2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru implementarea operaţiunii “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 

2.562/2013. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat “Tatăl şi Fiul” din satul Cricova, comuna Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa

 

2.658/2013. - Ordin al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Băile Societăţii Petroşani” din str. Griviţa Roşie nr. 36, municipiul Petroşani, cod HD-II-m-B-03411, judeţul Hunedoara

 

2.691/2013. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului “Fostul Hotel Viktor” din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor

 

2.692/2013. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului “Fostul Hotel Melchior” din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor

 

2.739/2013. - Ordin al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Baia Publica” din Giurgiu, Str. Parcului nr. 2, judeţul Giurgiu

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GIREXIM FINANCIAR IFN - S.A.

 

2. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale NBG FACTORING ROMÂNIA IFN - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

6/2013. - Regulament emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 643/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

 

7/2013. - Regulament pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.390/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Boboc Valentina se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Constanţa, cu menţinerea gradului de judecător de curte de apel.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 17 ianuarie 2014.

Nr. 12.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 522

din 12 decembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, excepţie ridicată de Mihai Nedelcu în Dosarul nr. 2.758/236/2012 al Judecătoriei Giurgiu şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 420D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât dispoziţiile de lege criticate stabilesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de şomaj în conformitate cu prevederile art. 20 lit. c) din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 168 din 21 iunie 1988. Celelalte chestiuni invocate de autorul excepţiei ţin de aplicarea legii la cazul dedus judecăţii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 25 iunie 2012, trimisă la Curtea Constituţională prin Adresa din 14 iunie 2013, pronunţată în

Dosarul nr. 2.758/236/2012, Judecătoria Giurgiu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de contestatorul Mihai Nedelcu în cadrul soluţionării unei contestaţii la executare, prin care a solicitat anularea Deciziei nr. 163/13 decembrie 2011, emisă de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu, prin care a fost obligat la plata sumei de 7009 lei, cu titlu de plată necuvenită, precum şi anularea Somaţiei nr. 1.087/18 ianuarie 2012.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că, potrivit dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002, şomerii aflaţi în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj pot obţine şi venituri cu caracter ocazional în baza unui contract de prestări servicii, numai în situaţia în care aceste venituri nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare.

Arată că, în calitate de şomer aflat în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu, i s-a imputat suma de 7009 lei, reprezentând debit indemnizaţie de şomer în perioada 2 decembrie 2010-30 septembrie 2011, pentru prestarea de activitate în baza Convenţiei civile încheiate cu Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu în vederea realizării cercetării statistice în calitate de recenzor la Recensământul general agricol 2010. Mai arată că activitatea de recenzor a desfăşurat-o în perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011, fiind remunerat pentru cele două luni de activitate cu 50 lei/zi, pentru un total de 20 de zile. Suma totală s-a ridicat la 1000 lei, din care, după reţinerile legale, a încasat efectiv 760 lei în cele două luni, adică 380 lei/lună, mai puţin decât indicatorul social de referinţă de 500 lei/lună.

Susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile art. 16 din Constituţie referitoare la principiul egalităţii în faţa legii, precum şi reglementările cuprinse în art. 20-22 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 168/188, ratificată prin Legea nr. 112/1992.

Diferenţa între un şomer şi celelalte categorii de persoane enumerate în dispoziţiile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România, respectiv recenzori, recenzori-şefi şi coordonatori, care, în condiţiile respectivului act normativ, primesc pe lângă drepturile salariate de la unităţile bugetare sau instituţiile publice la care sunt încadraţi sau pensie, după caz, o indemnizaţie brută pe zi de activitate, în timp ce şomerul este obligat să suspende plata indemnizaţiei de şomaj pe perioada uneia dintre calităţile anterior menţionate, este vădit discriminatorie şi neconstituţională.

În final, arată că, având în vedere că prevederile art. 46 din Legea nr. 76/2002, în baza cărora s-a emis Decizia de imputare nr. 163/2011, fac trimitere la art. 34 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, consideră că privarea de ajutorul de şomaj pe perioada obţinerii de venituri cu caracter ocazional în condiţiile legii constituie discriminare şi contravine art. 16 alin. (1) din Constituţie.

Judecătoria Giurgiu opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, prevederile de lege criticate ţinând de modul de aplicare a dispoziţiilor referitoare la stabilirea dreptului la indemnizaţia de şomaj, prevăzute în cuprinsul Legii nr. 76/2002.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 107/2009.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate din Legea nr. 76/2002 sunt constituţionale. Astfel, indemnizaţia de şomaj se acordă tuturor persoanelor care îndeplinesc condiţiile impuse de art. 34 din Legea nr. 76/2002. Această categorie de persoane se deosebeşte de celelalte categorii la care face referire autorul excepţiei, şi anume angajaţii, ceea ce dă dreptul legiuitorului de a institui un anumit tratament juridic. Beneficiarii indemnizaţiei de şomaj sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă plătite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 2 din lege, spre deosebire de cealaltă categorie de persoane plătită pentru munca prestată în urma încheierii unui contract de muncă. Prin urmare, instituirea unui tratament juridic diferit cu privire la persoanele care primesc pe lângă drepturile salariale de la unităţile bugetare sau instituţiile publice la care sunt încadraţi sau pensie, după caz, şi o indemnizaţie brută pe zi de activitate, în raport cu beneficiarii indemnizaţiei de şomaj, nu este de natură a încălca prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 fit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul cuprins:

“(1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: [...]

b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;”.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 16 privind principiul egalităţii în faţa legii, precum şi art. 20-22 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 168 din 21 iunie 1988 privind promovarea angajării şi protecţia contra şomajului, ratificată de România prin Legea nr. 112/1992, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 302 din 25 noiembrie 1992.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

Obiectul litigiului în care s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate îl reprezintă contestaţia la executare, prin care contestatorul - autor al excepţiei de neconstituţionalitate a solicitat anularea Deciziei nr. 163/13 decembrie 2011, emisă de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu. Prin această decizie, autorul excepţiei a fost obligat la plata sumei de 7009 lei, reprezentând plată necuvenită a indemnizaţiei de şomaj pe perioada 2 decembrie 2010- 30 septembrie 2011, întrucât a prestat activităţi în vederea realizării recensământului general agricol în baza convenţiei civile încheiate cu Direcţia Agricolă Judeţeană Giurgiu, potrivit art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009.

Criticile autorului excepţiei de neconstituţionalitate privesc, în realitate, modul în care Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu a interpretat şi aplicat prevederile Legii nr. 76/2002 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.370/2009, iar nu neconstituţionalitatea art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002.

Pretinsa discriminare pe care o invocă autorul excepţiei - respectiv diferenţa între un şomer şi celelalte categorii de persoane enumerate în dispoziţiile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România, şi anume recenzori, recenzori-şefi şi coordonatori, care primesc pe lângă drepturile salariale de la unităţile bugetare sau instituţiile publice la care sunt încadraţi sau pensie, după caz, o indemnizaţie brută pe zi de activitate, în timp ce şomerul este obligat să suspende plata indemnizaţiei de şomaj pe perioada uneia dintre calităţile anterior menţionate - nu este prevăzută de dispoziţiile de lege criticate. Mai mult, autorul excepţiei susţine că, “potrivit dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002, şomerii aflaţi în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, pot obţine şi venituri cu caracter ocazional în baza unui contract de prestări servicii, numai în situaţia în care aceste venituri nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare”.

De altfel, dispoziţiile art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 - care formează obiect al excepţiei de neconstituţionalitate - reglementează condiţiile ce trebuie îndeplinite la acordarea indemnizaţiei de şomaj, autorul excepţiei neaducând critici referitoare la neconstituţionalitatea acestora.

În concluzie, aspectele invocate prin prezenta excepţie de neconstituţionalitate constituie aspecte de aplicare a legii la cazul concret dedus judecăţii, aspecte care intră în competenţa de soluţionare a instanţei judecătoreşti care a sesizat Curtea Constituţională. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea se poate pronunţa numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată.

Având în vedere acest argumente, Curtea urmează a respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate. astfel cum a fost formulată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, excepţie ridicată de Mihai Nedelcu în Dosarul nr. 2.758/236/2012 al Judecătoriei Giurgiu.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Giurgiu şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 decembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 3.188/2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi a anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.355/2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru implementarea operaţiunii “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.188/2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“f) Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice», aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.472 din 12 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 30 iunie 2014.”

3. La articolul 39, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Economiei, la adresa http://amposcce.minind.ro.”

Art. II. - Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.355/2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru implementarea operaţiunii “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 19 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice», aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.472 din 12 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2 Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 30 iunie 2014.

3. La articolul 40, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Economiei, la adresa http://amposcce.minind.ro“.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

 

Bucureşti, 30 decembrie 2013.

Nr. 2.501.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat “Tatăl şi Fiul” din satul Cricova, comuna Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13, pct. 2 lit. d) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Monumentul Eroului intitulat “Tatăl şi Fiul” din satul Cricova, comuna Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa, se clasează ca monument istoric, categoria de for public, grupa valorică “B”, cod în Lista monumentelor istorice DB-III-m-B-21073.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2013.

Nr. 2.562.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

Monumentul Eroului intitulat “Tatăl şi Fiul” din satul Cricova, comuna Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1

545584,6917

396740,2516

2

545650,5138

396771,0777

3

545644,5570

396795,3514

4

545627,7292

396815,9022

5

545585,7342

396819,3273

6

545579,1817

396775,9920

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Băile Societăţii Petroşani” din str. Griviţa Roşie nr. 36, municipiul Petroşani, cod HD-II-m-B-03411, judeţul Hunedoara

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin (3) lit. b) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul “Băile Societăţii Petroşani” din str. Griviţa Roşie nr. 36, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, având regimul juridic de monument istoric, grupa “B”, cod în Lista monumentelor istorice HD-II-m-B-03411, se declasează.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 2.658.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului “Fostul Hotel Viktor” din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.26072008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. e) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Imobilul “Fostul Hotel Viktor” din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor, se clasează ca monument istoric, categoria de arhitectura, grupa valorică “B”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-21032.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 6 decembrie 2013.

Nr. 2.691.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a monumentului istoric “Fostul Hotel Viktor” din Băile Felix, comuna Sân martin, judeţul Bihor Coordonate puncte de contur

 

Nr. pct.

Coordonata Stereo 70

X (nord)

Y (est)

1

614620.16788

270466.73442

2

614545.15836

270473.08443

3

614481.26135

270478.24382

4

614434.50938

270480.22819

5

614430.40833

270480.62507

6

614428.75469

270382.06758

7

614428.09323

270317.57526

8

61441367341

270317.83985

9

614410.69684

270229.86571

10

614554.89504

270224.90477

11

614678.65414

270222.92039

12

614765.70223

270249.37877

13

614765.70223

270292.04292

14

614752.14231

270294.02730

15

614730.64487

270451.25626

16

614683.35051

270455.88648

17

614661.85307

270461.50889

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului “Fostul Hotel Melchior” din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. e) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Imobilul “Fostul Hotel Melchior” din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor, se clasează ca monument istoric, categoria de arhitectură, grupa valorică “B” cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-21031.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 6 decembrie 2013.

Nr. 2.692.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a monumentului istoric “Fostul Hotel Melchior” din Băile Felix, comuna Sân martin, Judeţul Bihor Coordonate puncte de contur

 

Nr. pct.

Coordonate Stereo 70

X (nord)

Y (est)

1

614620.16788

270466.73442

2

614545.15836

270473.08443

3

614481.26135

270478.24382

4

614434.50938

270480.22819

5

614430.40833

270480.62507

6

614428.75469

270382.06758

7

614428.09323

270317.57526

8

614413.67341

270317.83985

9

614410.69684

270229.86571

10

614554.89504

270224.90477

11

614678.65414

270222.92039

12

614765.70223

270249.37877

13

614765.70223

270292.04292

14

614752.14231

270294.02730

15

614730.64487

270451.25626

16

614683.35051

270455.88648

17

614661.85307

270461.50889

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Baia Publică” din Giurgiu, Str. Parcului nr. 2, judeţul Giurgiu

 

Având în vedere Referatul nr. 3.277/2013 de aprobare a proiectului ordinului privind declasarea,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul “Baia Publică” din Giurgiu, Str. Parcului nr. 2, judeţul Giurgiu, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorică “B”, cod în Lista monumentelor istorice GR-II-m-B-14885, se declasează şi este radiat din Lista monumentelor istorice.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 2.739.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GIREXIM FINANCIAR IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale GIREXIM FINANCIAR IFN - S.A., formulată în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. C/12.759 din 18 noiembrie 2013, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin.

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GIREXIM FINANCIAR IFN - SA, cu sediul în municipiul Piteşti, Str. George Coşbuc nr. 12, judeţul Argeş, înregistrată la

registrul comerţului sub nr. J03/2345/2006, cod unic de înregistrare 20313835, înscrisă în Registrul general la secţiunea k) Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-03-110146.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2014.

Nr. 1.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale NBG FACTORING ROMÂNIA IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul generai a Societăţii Comerciale NBG FACTORING ROMÂNIA IFN -SA, transmisă prin Scrisoarea nr. 6.194 din 26 noiembrie 2013 de către CRIS CONSULT S.P.R.L, în calitate de lichidator al societăţii în cauză, precum şi statutul acesteia de societate în lichidare, în curs de radiere din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii Comerciale NBG FACTORING ROMÂNIA IFN - SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 11, sectorul 2, înregistrată la registrul comerţului sub nr. J40/8369/2010, cod unic de înregistrare 27348709, înscrisă în Registrul general la secţiunea k) Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-41-110266.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2014.

Nr. 2.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere

Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1)din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 9 decembrie 2013,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte norme referitoare la regimul sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor titlului II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din acelaşi regulament.

Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în normele europene emise în aplicarea acestuia şi în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 privind autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 3/2013.

Art. 3. - Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., exercită competenţele şi ia măsurile necesare în calitate de autoritate competentă responsabilă pentru supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în cazul:

a) contrapărţilor financiare definite la art. 2 pct. 8 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autorizate şi supravegheate de A.S.F, precum şi membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului şi reprezentanţilor compartimentului de control intern ai acestora, după caz;

b) contrapărţilor centrale prevăzute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi, respectiv, la art. 2 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2013, autorizate şi supravegheate de A.S.F., precum şi persoanelor menţionate la art. 2 pct. 27-29 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi reprezentanţilor compartimentului de conformitate, după caz;

c) operatorilor de piaţă/sistem care administrează locurile de tranzacţionare definite la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autorizate şi supravegheate de A.S.F, precum şi membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului şi reprezentanţilor compartimentului de control intern ai acestora, după caz,

Art. 4. - A.S.F. aplică sancţiuni şi măsuri administrative eficace, proporţionale şi disuasive în cazul nerespectării da către entităţile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b) a următoarelor obligaţii prevăzute de titlul II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012:

a) raportarea către un registru central de tranzacţii a informaţiilor referitoare la orice contract derivat încheiat, precum şi la orice modificare sau încetare a contractului în conformitate cu art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu respectarea Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacţii, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 148/2013, şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul şi frecvenţa rapoartelor de tranzacţie transmise către registrele centrale de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.247/2012;

b) păstrarea, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, a unei evidenţe a tuturor contractelor derivate încheiate şi a tuturor modificărilor acestora pentru o durată minimă de 5 ani de la încetarea contractului;

c) transmiterea către ESMA a informaţiilor referitoare la un contract derivat în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu respectarea Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.247/2012.

Art. 5. - A.S.F. aplică sancţiuni şi măsuri administrative eficace, proporţionale şi disuasive în cazul nerespectării de către entităţile prevăzute la art. 3 lit. a) a următoarelor obligaţii prevăzute de titlul II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012:

a) compensarea tuturor contractelor derivate extrabursiere aparţinând unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere desemnate ca supuse obligaţiei de compensare în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi în condiţiile prevăzute de art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi de cap. II din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la dispoziţiile în materie de compensare indirectă, obligaţia de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacţionare, contrapărţile nefinanciare şi tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013;

b) elaborarea de proceduri şi mecanisme corespunzătoare în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi cu prevederile art. 12-15 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013, în cazul în care încheie contracte derivate extrabursiere necompensate printr-o contraparte centrală;

c) evaluarea zilnică a valorii contractelor în derulare la preţul pieţei (mark to market), în condiţiile art. 11 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi ale art. 16 şi 17 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013, în cazul în care încheie contracte derivate extrabursiere necompensate printr-o contraparte centrală;

d) elaborarea de proceduri de gestionare a riscului, conform art. 11 alin. (3), în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5)-(11) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi la art. 18-20 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013, în cazul în care încheie contracte derivate extrabursiere necompensate printr-o contraparte centrală;

e) deţinerea unui cuantum adecvat şi proporţional din capital pentru a gestiona riscul neacoperit printr-un schimb adecvat de garanţii, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cazul în care încheie contracte derivate extrabursiere necompensate printr-o contraparte centrală.

Art. 6. - A.S.F. aplică sancţiuni şi măsuri administrative eficace, proporţionale şi disuasive în cazul nerespectării de către entităţile prevăzute la art. 3 lit. b) a următoarelor obligaţii prevăzute de titlul II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

a) compensarea contractelor derivate extrabursiere în mod nediscriminatoriu şi transparent, indiferent de locul de tranzacţionare, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

b) transmiterea unui răspuns la o cerere de acces făcută oficial de un loc de tranzacţionare în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum şi acordarea accesului în termen de 3 luni de la soluţionarea favorabilă a unei astfel de cereri, în condiţiile prevăzute de art. 7 din acelaşi regulament;

c) obligaţia de justificare completă a refuzului în cazul unei cereri oficiale de acces făcută de un loc de tranzacţionare, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Art. 7. - A.S.F. aplică sancţiuni şi măsuri administrative eficace, proporţionale şi disuasive în cazul nerespectării de către entităţile prevăzute la art. 3 lit. c) a următoarelor obligaţii prevăzute de titlul II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012:

a) furnizarea de informaţii privind tranzacţiile în mod transparent şi nediscriminatoriu oricărei contrapărţi centrale care a fost autorizată să compenseze contracte derivate extrabursiere tranzacţionate în locul respectiv de tranzacţionare conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

b) transmiterea unui răspuns la o cerere de acces făcută oficial de o contraparte centrală în termenul prevăzut la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum şi acordarea accesului în termen de 3 luni de la soluţionarea favorabilă a unei astfel de cereri, în condiţiile prevăzute de art. 8 din acelaşi regulament şi de cap. VI din Regulamentul delegat (UE)nr. 149/2013;

c) obligaţia de justificare completă a refuzului în cazul unei cereri oficiale de acces făcute de o contraparte centrală, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Art. 8. - Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 4-7, precum şi a celor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se sancţionează de către A.S.F. conform titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - A.S.F. publică toate deciziile de sancţionare aplicate în temeiul prezentului regulament în Buletinul A.S.F., cu excepţia cazurilor în care publicarea lor ar perturba grav pieţele financiare sau ar aduce un prejudiciu disproporţionat părţilor implicate. Informaţiile astfel divulgate nu conţin date cu caracter personal în sensul art. 2 lit. a) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Art. 10. - A.S.F. publică anual un raport de evaluare a eficacităţii regimului de sancţiuni aplicat conform prezentului regulament. Informaţiile astfel divulgate nu conţin date cu caracter personal în sensul art. 2 lit. a) din Directiva 95/46/CE.

Art. 11. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 9 decembrie 2013.

Nr. 6.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

REGULAMENT

pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiara, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,

potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 9 decembrie 2013,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 29 noiembrie 2010, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 9 decembrie 2013.

Nr. 7.

 

ANEXA Nr.1

(Anexa Nr. 1 la Regulamentul nr. 27/2010)

 

<Denumirea/Sigla societăţii>

 

Nr. .../Data..........

 

Către

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTELOR şi INVESTIŢIILOR FINANCIARE DIRECŢIAAUTORIZARE-SUPRAVEGHERE ENTITĂŢI REGLEMENTATE

 

Vă transmitem ataşat Anexa nr. .....(şi nr. .....) la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare - Convenţia pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR@CNVM şi/sau Convenţia pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER@CNVM1 , în două exemplare, semnată de către reprezentantul legal; lista angajaţilor desemnaţi pentru utilizarea SIR@CNVM şi SSER@CNVM şi datele de identificare ale persoanei desemnate pentru a ridica de la Autoritatea de Supraveghere Financiară plicul conţinând contul de acces, format din nume de utilizator şi parolă.

 

Semnatar,

………………


1 Entităţile raportoare care au obligaţia să transmită raportări atât prin SIR@CNVM, cât şi prin SSER@CNVM vor transmite atât convenţia prevăzuta în anexa nr. 2, cât şi pe cea prevăzută în anexa nr. 3 la regulament.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa Nr. 2 Ia Regulamentul nr. 27/2010)

 

CONVENŢIE

pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER@CNVM nr. ..../......în conformitate cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

 

Între:

- Autoritatea de Supraveghere Financiară, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod fiscal 31588130, reprezentată prin ........................................................., şef departament, coordonator al Direcţiei autorizare-supraveghere entităţi reglementate şi al Direcţiei supraveghere tranzacţii şi emitenţi, în calitate de destinatar,

şi

.................................., cu sediul în.................................., cod fiscal.........................., reprezentată prin............................. în calitate de entitate raportoare, a intervenit următoarea convenţie:

Art. 1. - Destinatarul pune pe pagina web proprie, la dispoziţia entităţii raportoare, aplicaţia-client a sistemului de raportare SSER@CNVM, cu care acesta din urmă se va conecta, prin intermediul internetului, la aplicaţia instalată pe serverul destinatarului.

Art. 2. - Destinatarul are următoarele obligaţii:

a) să predea entităţii raportoare contul de acces, format din nume de utilizator şi parolă, prin care acesta din urmă, utilizând aplicaţia-client a sistemului de raportare SSER@CNVM, se conectează la aplicaţia instalată pe serverul existent la destinatar;

b) să păstreze deplina confidenţialitate asupra tuturor datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţă, cu excepţiile prevăzute de lege;

c) să asigure de urgenţă modificarea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) la solicitarea entităţii raportoare.

Art. 3. - Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) se va face pe bază de proces-verbal semnat de ambele părţi.

Art. 4. - (1) Entitatea raportoare are următoarele obligaţii:

a) să păstreze deplina confidenţialitate a contului de acces (nume de utilizator şi parolă);

b)să utilizeze contul de acces (numele de utilizator şi parola) în conformitate cu manualul de utilizare, disponibil pe website-ul destinatarului;

c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicaţiei-client ca, după primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) de la destinatar sau de la alt angajat al entităţii raportoare, la prima conectare în aplicaţie, să schimbe parola;

d) în cazul în care entitatea raportoare ia cunoştinţă de faptul că datele aferente contului de acces (nume de utilizator şi parola) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, acesta are obligaţia de a informa destinatarul în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate şi ulterior schimbate;

e) să configureze echipamentele de tehnică de calcul din dotarea proprie, astfel încât să permită comunicarea aplicaţiei “Raportări Piaţa Capital Client” cu componenta de tip “server” din cadrul „SSER@CNVM”;

f) să supravegheze şi să se asigure că angajatul desemnat cu utilizarea aplicaţiei respectă toate prevederile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare (Regulamentul), inclusiv cele ale prezentei convenţii.

(2) Responsabilitatea cu privire la conţinutul rapoartelor, precum şi cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu Regulamentul revine în exclusivitate entităţii raportoare, precum şi persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei convenţii atrage după sine răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, conform legii.

Art. 6. - Prevederile prezentei convenţii se completează de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice.

Încheiată astăzi,..................... în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

Destinatar,

Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin şef departament,

………………………………………………..

 

Direcţia tehnologia informaţi

………………………………………………..

Entitate raportoare,

………………………………………………..

prin reprezentantul legal,

………………………………………………..

 

ANEXA Nr. 4

 (Anexa Nr. 3 la Regulamentul nr. 27/2010)

 

CONVENŢIE

pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR@CNVM nr. ..../......, în conformitate cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

 

Între:

- Autoritatea de Supraveghere Financiară, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 15, sectorul 5, cod fiscal 31588130, reprezentată prin ..................................... şef departament, coordonator al Direcţiei autorizare-supraveghere entităţi reglementate şi al Direcţiei supraveghere tranzacţii şi emitenţi, în calitate de destinatar,

...................................... cu sediul în ........................, cod fiscal ..................................., reprezentată prin .......................... în calitate de entitate raportoare, a intervenit următoarea convenţie:

Art. 1. - Destinatarul va posta pe pagina web proprie, la dispoziţia entităţii raportoare, adresa de internet a sistemului de raportare electronică “SIR@CNVM”, prin intermediul căruia entitatea raportoare se conectează la acesta.

Art. 2. - Destinatarul are următoarele obligaţii:

a) să predea entităţii raportoare contul de acces, format din nume de utilizator şi parolă, prin care acesta din urmă accesează sistemul de raportare electronică “SIR@CNVM”;

b) să păstreze deplina confidenţialitate asupra tuturor datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţa, cu excepţiile prevăzute de lege;

c) sa asigure de urgenţa modificarea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) la solicitarea entităţii raportoare.

Art. 3. - Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) se va face pe bază de proces-verbal semnat de ambele părţi.

Art. 4. - Entitatea raportoare are următoarele obligaţii:

a) să păstreze deplina confidenţialitate a contului de acces (nume de utilizator şi parolă);

b) să utilizeze contul de acces (nume de utilizator şi parolă) numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, disponibile prin intermediul Sistemului de raportare electronică “SIR@CNVM”;

c) să dispună angajatului desemnat cu utilizarea aplicaţiei ca după primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) de la destinatar sau de la alt angajat al entităţii raportoare, la prima conectare în aplicaţie, să schimbe parola;

d) în cazul în care entitatea raportoare ia cunoştinţă de faptul că datele aferente contului de acces (numele de utilizator şi parola) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, aceasta are obligaţia de a informa destinatarul în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate şi ulterior schimbate;

e) să configureze echipamentele de tehnică de calcul din dotarea proprie, astfel încât să permită accesarea locaţiei destinate “SIR@CNVM” prin browser-ul de internet folosit de entitatea raportoare;

f) la transmiterea rapoartelor, entităţile raportoare au obligaţia să se asigure că toate câmpurile din cadrul secţiunii “Încărcare” a SIR@CNVM (de exemplu: periodicitate, nume raportare etc.) corespund conţinutului fişierului/fişierelor ataşate. În cazul emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, ale căror rapoarte în format “pdf" vor fi publicate pe site-ul destinatarului, rapoartele se transmit după cum urmează: rapoartele curente vor fi transmise în cadrul secţiunii “Excepţionale” din cadrul secţiunii “Încărcare”, elementele raportului anual vor fi transmise în cadrul secţiunii “Anuale”, cele trimestriale în cadrul secţiunii «Trimestriale”, iar cele semestriale în cadrul secţiunii “Semestriale”;

g) să supravegheze şi să se asigure că angajatul desemnat cu utilizarea aplicaţiei respectă toate prevederile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările ulterioare (Regulamentul), inclusiv cele ale prezentei convenţii.

Art. 5. - (1) Transmiterea prin sistemul informatic SIR@CNVM a unui raport este considerată cu succes la momentul în care aplicaţia generează mesajul “Procesul s-a încheiat cu succes”, care rămâne evidenţiat în secţiunea “Log procese”. Ulterior generării de către sistem a acestui mesaj, entitatea raportoare şi/sau destinatarul nu pot invoca netransmiterea respectivului raport de către entitatea raportoare.

(2) Responsabilitatea cu privire la conţinutul rapoartelor, precum şi cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului revine în exclusivitate entităţii raportoare, precum şi persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare.

(3) Rapoartele transmise de entităţile raportoare (emitenţi) prin SIR@CNVM şi publicate în Sistemul oficial de stocare a rapoartelor emitenţilor nu pot fi retrase sau şterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesară introducerea unor informaţii suplimentare sau a unei modificări, respectiva informaţie ar trebui să precizeze informaţia pe care o modifică şi să indice faptul că este vorba de un corrigendum sau un addendum.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentei convenţii atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, conform legii.

Art. 7. - Prevederile prezentei convenţii se completează de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice.

Încheiată astăzi,......................, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

Destinatar,

Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin şef departament,

………………………………………………..

 

Direcţia tehnologia informaţi

………………………………………………..

Entitate raportoare,

………………………………………………..

prin reprezentantul legal,

………………………………………………..

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.