MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 21/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 21         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 13 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.153/2013. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

34. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Etică şi aprobarea componenţei acesteia

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

208/2013. - Hotărâre pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiaţă si riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-V/0)”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministru! finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.153.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat


Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63734

8.16.08

Borne ax cadastral

84 borne

Ţara: România;

Judeţ: Călăraşi; -; -;

Nr: -; DAAV

606

2

63761

8.03.01

BH Ialomiţa + afl - aferent DAAV

Lungime cursuri - 41 km, suprafaţa luciu de apă = 3,6 kmp

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; -; -;

Nr: -; DA Argeş - Vedea

3.660.840

3

63762

8.03.01

BH Mostiştea - aferent DAAV

Lungime 32 km, suprafaţă = 1,3 kmp

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; -; -;

Nr: -; DA Argeş - Vedea

1.321.970

4

63769

8.03.10

Canale de derivaţie DA Argeş-Vedea

Canale şi derivaţii lungime = 45,7 km

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; -; -;

Nr: -; DA Argeş - Vedea

41.557.687

5

63770

8.03.10

Canale de derivaţie

Canale si derivaţii, lungime =  11.557 km

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; -; - ;

Nr: -; DA Argeş - Vedea

11.983.834

6

63952

8.03.11

Foraje de studii, de reţea si de exploatare din administrarea judeţului Argeş

nr. foraje = 64

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; -; -;

Nr: -; DA Argeş - Vedea

1.559.827

7

63955

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Dâmboviţa

nr. foraje = 60

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa;-; -;

Nr: -; DA Argeş - Vedea

118.354

8

63956

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Ilfov

nr. foraje = 27

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; -; -;

Nr: -; DA Argeş - Vedea

36.674

9

63962

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare

nr. foraje = 24

Ţara: România;

Judeţ: Olt; -; -;

Nr: -; DA Argeş - Vedea

62.260

10

64076

8.17.03

Acumulare Pecineagu râu Dâmboviţa

v = 69 mil. mc, Vat = 6 mil. mc, sup. NNR = 183,4 ha

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Rucăr;

-;

Nr: -; DAAV

206.456.453

11

64077

8.17.03

Acumulare Vâlcele râu Argeş

v = 51,2 mil. mc, Vat = 9,6 mil. mc, sup NNR =

445,39 ha

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Merişani; -;

Nr: -; sat Vâlcele, DAAV

83.388.958

12

64078

8.17.03

Acumulare Râuşor, râul Târgului

pe râul Târgului, Vt = 68 mil. mc, Vat = 15,6 mil. mc, sup. (NNR) =180,6 ha

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Leresti;

-;

Nr:-; DAAV

296.234.776

13

64079

8.17.02

Lac acumulare Bascov şi staţie pompare râu Argeş

v = 1,5 mil. mc, sup. NNR = 199,3 ha

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Bascov; -;

Nr: -; DAAV

20.669.871

14

64080

8.17.03

Acumulare Budeasa şi clădire administrativă râu Argeş

v = 54,9 mil. mc, Vat = 27 mil. mc, sup. NNR = 440.61 ha

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Budeasa; -;

Nr: -; DAAV

95.083.242

15

64081

8.17.03

Acumulare Mărăcineni, râul Doamnei

v = 38,7 mil. mc, Vat = 38.5 mil. mc, sup. NNR = 64 ha

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Mărăcineni; -;

Nr: -; DAAV

111.235.572

16

64082

8.17.02

Lac acumulare Prundu pe râul Argeş

v = 3,3 mil. mc, sup.NNR = 110ha, Steren = 1.502.685 mp, inclusiv construcţiile C16-C26; municipiul Piteşti, loc. Ştefăneşti

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; MRJ Piteşti; -;

Nr: -; DAAV

36.076.674

17

64084

8.17.03

Acumulare Zăvoiul Orbului râu Argeş şi staţie Alertpol

râu Argeş Vtot = 10,48 mil. mc, Vat = 9,2 mil. mc, sup. NNR = 356,49 ha

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Mogoşani; -;

Nr: -; DAAV

115.292.045

18

64085

8.17.03

Acumulare Văcăreşti şi polder Văcăreşti

Slac = 216,5 ha, Spolder = 507,1 ha, Stot = 20.142 mp, Sconstr = 198 mp (sediu sistem P+2) Vt = 14,5 mil. mc, Vat = 9,2 mil. mc, râu Dâmboviţa

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Văcăreşti; -;

Nr: -; DAAV

168.130.943

19

64086

8.17.03

Acumularea Rusciori

sup = 74 ha, Vt = 3,85 mil. mc, Vat = 2,53 mil. mc

Ţara: România;

Judeţ: OK;

Oraş Scornicesti; -;

Nr: -; DAAV

3.331.423

20

64087

8.17.03

Baraj mobil Bilciureşti şi canton Bilciureşti – râul Ialomiţa

Q = 8 mc/s, 2 stavile cilindrice, canton P+1, cărămidă, sup. = 70 mp, sd= 146 mp, Lderiv = 9,6

km, Stot = 0,48 ha

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; -; -;

Nr: -; sat Bilciureşti DAAV

31.791.296

21

64088

8.17.03

Acumulare Buftea

S = 188ha, Vt = 9,5miî. mc, Vat = 1,94 mi), mc

Ţara: România;

Judeţ. Ilfov; Oraş Buftea,

-;

Nr: -; DAAV

1.611.097

22

64090

8,17.03

Acumulare Plumbuita

Vt = 1,5 mil. mc, Vat = 0,4 mil. mc. S = 55 ha

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; Sectorul 2;

Str. Petricani;

Nr: -; DAAV

1.070.925

23

64091

8.17.03

Acumulare Fundeni

S = 88 ha, Vt = 2,0 mil. mc, Vat = 0,6 mil. mc

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti;

Sectorul 2; -;

Nr: -; DAAV

1.235.725

24

64092

8.17.03

Acumularea Chitila

V = 0.7 mil. mc, Vat = 0,3 mil. mc, S = 35 ha

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov;Oraş Chitila; -;

 Nr: -; DAAV

675.960

25

64094

8.17.03

Acumulare Snagov

V = 22,6 mil. mc, S = 592 ha, Vat = 5,0 mil. mc

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Com. Snagov;

-;

Nr: -; DAAV

6.759.334

26

64096

8.17.02

Acumulare Căldăruşani, inclusiv două poduri - Valea Cociovaliştea şi Vlăsia

V = 21 mil. mc, S = 290 ha, Vat = 8,0 mil. mc. Lpodl = 41 m, Lpod2 = 21 m

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Com. Grădiştea; -;

Nr: -; DAAV

2.983.837

27

64099

8.17.03

Acumulare Cringeni

Râu Călmăţui, S = 32,0 ha, Vtotal = l1,9mil. mc

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; Com. Crângeni; -;

Nr: -; Teleorman

1.224.425

28

64100

8.17.03

Acumulare Tunari 2 râul Pasărea

Vtot = 0,38 mil. mc, Vat = 0,01 mil. mc, S = 28.3 ha

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Com. Tunari; -;

Nr: -; DAAV

139.223

29

64101

8.17.03

Acumularea nepermanentă Udreşti, râul Ilfov

S = 51,8 ha, Vat = 1,47 mil. mc; canal rapid

L = 0,07 km

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Ulmi; -;

Nr: -; Dâmboviţa

2.787.517

30

64102

8.17.03

Acumularea Bunget 1

S = 74 ha, Vt = 2,03 mil. mc, Vat = 1.7 mil. mc, râu Ilfov

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Văcăreşti; -;

Nr: -; DAAV

2.053.486


0

1

2

3

4

5

6

31

64103

8.17.03

Acumulare Bunget 2

S = 91 ha, Vt = 2,5 mil. mc, Vat = 1,56 mil. mc, râu Ilfov

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Văcăreşti; -;

Nr: -; DAAV

2.805.512

32

64104

8.17.03

Acumulare Brăteşti

S = 97 ha, Vt = 3,52 mil. mc, Vat = 1,05 mil. mc, râu Ilfov

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Văcăreşti; -;

Nr: -; DAAV

2.990.691

33

64105

8.17.03

Acumulare Adunaţi

S = 96,9 ha, Vt = 4,8 mil. mc Vat = 1,45 mil. mc, râu Ilfov

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Nucet; -;

Nr: -; DAAV

6.376.808

34

64106

8.17.03

Acumulare Ilfoveni

S = 96 ha, Vt = 2.6 mil. mc, Vat = 1,36 mil. mc, râu Ilfov

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Nucet; -;

Nr -; DAAV

5.318.068

35

64108

8.17.03

Acumulare Lacul Morii

Steren = 2.566.476 mp (include şi construcţii); S_baraj_frontal = 7.402 mp; S baraj de contur = 74.206 mp; S_bazin_colectare = 31 mp; S stavilar= 1.135 mp; Vtot= 12,01 mil. mc, Vat = 3,7 mil. mc, baraj descărcător 3 stavile

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; -;

Nr: -; DAAV

52.312.643

36

64109

8.17.03

Acumulare Văcăreşti

S= 198 ha

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti;

Sectorul 4; -; Nr; -; DAAV

69.869.794

37

64110

8.17.03

Lac de acumulare Grădinari, inclusiv digurile de contur

Zorile şi Podişoru

Vtot= 12,89 mil. mc, Vat = 2,5 mii, mc, Steren = 2.996.948 mp şi construcţii: S C1 garaj - 16,38 mp; S_C2_birou = 49 mp; S C3 deversor = 737,10 mp; S_C4_instalaţie Calugar = 50,65 mp, râu Ilfovăţ, pe teritoriul comunei Ogrezeni, com. Bucşani şi com. Grădinari

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Com. Grădinari; -;

Nr: -; DAAV

4.898.376

38

64111

8.17.03

Lac de acumulare Facău, inclusiv dig Coteni

Vtotal = 4r6 mil. mc, Vat = 1.92 mil. mc, S teren = 861.328,38 mp şi construcţiile aferente:

S_C1_deversor = 471,91 mp; S_C4_instalaţie Calugar = 44,85 mp, râu Ilfovăţ pe teritoriul com. Bulbucata şi Buturugeni

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Com. Bulbucata; -;

Nr: -,

DAAV

2.433.333

39

64113

8.17.03

Acumulare Onceşti 1

Vnnr= 1.120 mil. mc, S = 12,9 ha, Vat = 0.87 mil. mc, Valea Onceşti

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Com. Stănesti; -;

Nr: -; DAAV

1.366.226

40

64114

8.17.03

Acumulare Onceşti 2

(inclusiv podeţe exploatare - Frăţeşti)

V (NNR) = 0,4 mil. mc, S (nnr) = 14,9 ha tub PREMO. D = 1 m

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Com. Frăţeşti; -;

Nr: -; Giurgiu

1.399.567

41

64115

8.17.03

Acumulare Onceşti 3

Vtot = 0,248 mil. mc; Lb = 310 m, h = 7 m, Vat = 0,248 mil. mc - acumulare nepermanentă

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Com. Frăţeşti; -;

Nr: -; DAAV

524.369

42

64311

8.16.01

Baraj priza Pojorâta - captare Râul Târgului

Q = 1,6 mc/s

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Leresti; -;

Nr:-; DAAV

1.872.198

43

64312

8.03.12

Prize şi noduri hidrotehnice Crivina-Ogrezeni

Qi = 10,4 mc/s, nr. = 2 buc.

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Com. Ogrezeni; -;

Nr: -; DAAV

818.108

44

64313

8.03.10

Noduri hidrotehnice Brezoaiele-Mircea Vodă-Sabar

Q = 995,5 mc/s 3 buc.

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; -; -;

Nr: -; Dâmboviţa

26.928.159

45

64314

8.03.10

Nod hidrotehnic râu Vedea la Alexandria

Un nod hidrotehnic cu Vol = 0,4 mil. mc, S = 16 ha, nr. = 1 buc.

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; MRJ

Alexandria; -;

Nr: -; DAAV

1.558.725

46

64315

8.03.12

Noduri hidrotehnice pe râul Dâmboviţa regularizat

8 buc. noduri hidrotehnice (2 buc. NH cu o deschidere, 6 buc. NH cu 3 deschideri)

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; -; -;

Nr: -; DAAV

9.506.827

47

64316

8.03.10

Tanganu, Popeşti, Sere, Glina

Qmax = 230 rnc/s, 3 deschideri +ecluza, 2 noduri cu 3 deschideri

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Com. Glina; - ;

Nr: -; DAAV

7.646.441

48

64339

8.16.07

Dig Alexandria

I = 3 km, h = 3 m

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; MRJ Alexandria; -;

Nr: -; Teleorman

269.551

49

64500

8.16.08

Borne cadastrale

nr. borne = 583

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; -; -;

Nr: -; DAAV

156.193

50

64502

8.16.08

Borne cadastrale

nr. borne = 253

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa;-; -;

Nr: -; DAAV

35.315

51

64503

8.16.08

Borne cadastrale

nr. borne = 323

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; -; -;

Nr: -; DAAV

3.078

52

64574

8.03.09

SPD Cernica şi regularizare albie valea Colentina

Stot = 450 mp, Scon = 89 mp. L albie regularizată = 1,8 km DAAV

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Com. Cernica; -;

Nr: -;

203.525

53

64577

8.17.03

Baraj priza de apă Clucereasa, inclusiv st. de pompe R. Târgului

Q = 1,38 mc/s, R. Târgului

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Sat Titesti;

-;

Nr: -; DAAV

5.121.529

54

64578

8.17.02

Baraj priza de apă şi st. pompare Câmpulung R. Târgului

Q = 0,6 mc/s R. Târgului

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Mun. Câmpulung; -;

Nr: -; DAAV

1.038,676

55

64604

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 127,595 km

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; -; -;

Nr: -; DAAV

30.555.166

56

64605

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 54,34 km

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; - ; -;

Nr: -; DAAV

31.357.145

57

64606

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 42,25 km

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; -;-;

Nr: -; DAAV

6.568.455

58

64607

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 38,71 km

Ţara: România;

Judeţ: Olt; -; -;

Nr: -; Olt

12.342.163

59

64608

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 11,348 km

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; -; -;

Nr: -; DAAV

52.970


0

1

2

3

4

5

6

60

64609

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 10.116 km

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; -; -;

Nr: -; Bucureşti

19.391.826

61

64610

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 64,480 km

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; -; -;

Nr: -; DAAV

3.437.211

62

64996

8.03.09

Amenajări acumulare Mogoşoaia + descărcător suplimentar

lucrări dragaje, Qdesc = 15 mc/s, 1 stavilă

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Com. Mogoşoaia; -;

Nr: -;

209.836

63

65001

8.28.01

Clădire sediu Potcoava (at. rep., depozit carb., magazie, gard, antenă)

P, Sconstr. = 68 mp, supraf. curţii = 2.420 mp

Ţara: România;

Judeţ: Olt; Oraş Potcoava; -;

Nr: -; Olt

18.043

64

65002

8.28.01

Punct colectare date Costeşti (sediu, magazii, atelier, gard, antenă)

P, S = 143 mp, supraf. curţii = 2.008 mp, zidărie

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Oraş Costeşti;-;

Nr:-; DÂAV

18.645

65

65003

8.28.01

Canton Snagov şi drum de acces canton

P+1 cărămidă, S= 10.800 mp, se = 5.800 mp

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Com. Gruiu; -;

Nr: -; Ilfov

114.572

66

65004

8.28.01

Canton Căldăruşani şi drum de acces, canton tehnologic

P+1 cărămidă, S . 1.300 mp, se . 840 mp

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Com. Grădiştea; -;

Nr: -; Ilfov

125.542

67

65006

8.28.01

Canton Cocani

P+1 cărămidă, S= 1.000 mp; Se = 121 mp

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Crevedia; -;

Nr: -; DAAV

63.895

68

65008

8.28.01

Sediu baraj Alexandria

P+1, S. totală = 2.549 mp, Sconstr. = 131 mp

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; MRJ Alexandria; -;

Nr: -; Teleorman

59.848

69

65009

8.28.01

Canton Roşiori Vede

P. S. totală = 2.503 mp, c Sconstr. = 584 mp

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; Mun. Roşiori de Vede; -;

Nr: -; Teleorman

6.266

70

65015

8.28.01

Canton Dunăre

P+1, S. totală = 832 mp, Sconstr. = 254 mp

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; Com. Pietroşani; -;

Nr: -; Teleorman

120.499

71

65018

8.28.01

Canton Ilfoveni

P zidărie, St = 17,600 mp, Sc = 108 mp

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Nucet; -;

Nr: -; Dâmboviţa

61.302

72

65020

8.28.01

Canton Brezoaele

P+anexă, zidărie, St = 3.700 mp, Sc= 131 mp

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Brezoaele; -;

Nr: -; Dâmboviţa

269.235

73

65025

8.28.01

Canton Tânganu şi drum tehnologic

P+2, St = 1.380 mp, Se = 134 mp, zidărie

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Sat Tânganu; -;

Nr: -; DAAV

1.256.915

74

65027

8.28.01

Canton baraj Grădinari

Sconstr. = 42 mp, Stotală = 15.000 mp, P, zidărie cărămidă, acoperiş plăci azbociment

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Com. Grădinari; -;

Nr: -; Giurgiu

9.402

75

65028

8.28.01

Canton priza Argeş-Ilfovăţ

Sconstr. = 66 mp, Stotală = 3.400 mp, P, zidărie cărămidă, acoperiş plăci azbociment

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Com. Ogrezeni; -;

Nr: -; Giurgiu

5.389

76

102136

8.03.02

Insula Plumbuita

Supr. = 1,94 ha

Ţara: România; Municipiul

Bucureşti; Sectorul 2; -;

Nr: -;

19.728

77

102141

8.03.02

Insula lac Fundeni

Supr. = 3,16 ha

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; Sectorul 2; -;

Nr: -;

32.134

78

104426

8.16.07

Îndiguire pe sectorul Teleorman-Cervenia-Bragadiru-Bujoru-Pietroşani

L dig = 59,5 km; H dig = 2,5-5 m

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; Com. Bragadiru; -;

Nr -;

26.025.702

79

104428

8.16.07

Dig Roşiori râu Bratcov

I =7,6 km, h = 2 m

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; Mun.

Roşiori de Vede; -;

Nr:

-; DAAV

108.448

80

104431

8.16.07

Dig Tefeorman- Bucov + pasarela Tătărăştii de Sus

I = 9,6 km, h = 2,5 m (L = 30mJ=2m)

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; Com. Tătărăştii de Sus; - ;

Nr: -; DAAV

2.989.323

81

104435

8.16.07

Dig nou Tătărăştii de Sus + pasarela Tătărăştii de Jos

l = 1f4km(L = 46m. l=2m)

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; Com. Tătărăştii de Sus; - ;

Nr:-;

555.759

82

106182

8.03.01

BH Ialomiţa şi afl. I-VI

I - 177 km, supr. = 153 kmp

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; -; -;

Nr: -;

155.585.700

83

106223

8.03.01

BH Argeş şi afl. I-VI

I = 1086 km, s = 44kmp

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; -; -;

Nr: -;

30.667.245

84

106228

8.03.01

BH Argeş şi afl. I-VI

L = 232,1 km, s = 20,2 kmp

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; -; -;

Nr: -;

20.285.345

85

106230

8.03.01

BH Argeş cu afl. I-VI

I = 29,35 km, s = 5,9 kmp

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; -; -;

Nr: -;

5.999.710

86

106232

8.03.01

BH Argeş cu afl. I-VI

1 = 151 km, s = 25 kmp

Ţara: România;

Judeţ: Călăraşi; -; - ;

Nr:-;

25.016.156

87

108492

8.16.07

Dig Conteşti

L = 8,1 km. h = 3m

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com Conteşti; -;

Nr: -;

1.809.702

88

108493

8.16.07

Dig Boteni

I = 3,5 km. h = 1,3 m

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Sat Boteni; -;

Nr: -; DAAV

589.656

89

108555

8.16.07

îndiguire Vedea 1 (Tufeni)

L = 8,7km, h = 1,7 m

Ţara: România;

Judeţ: Olt; Sat Tufeni; -;

Nr: -; DAAV

3.620.575

90

111284

8.16.07

Dig Sabar-Argeş

de pământ, 1 = 3,28 km, h = 3m

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Com. Vărăşti; -;

Nr: -;

99.960

91

111285

8.16.07

Supraînălţare dig derivaţie Dâmboviţa-Argeş

L = 4 km, h = 2 m, terasamente, dale de beton

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Com. Găiseni; -;

Nr: -;

598.583

92

111391

8.16.07

îndiguire râu Vedea 2 Ghimpeţeni

L = 8,2 km, h = 1 m

Ţara: România;

Judeţ: Olt; Com. Ghimpeţeni; -;

Nr: -; DAAV

1.646.226


0

1

2

3

4

5

6

93

112841

8.03.02

Insula Lacul Morii

S_teren = 32.723 mp inclusiv construcţiile: S_C1_anexa = 17 mp; S_C2_anexa = 15 mp; S_C3_anexa = 13 mp; S_C4_anexa = 252 mp (fântână); S_C5_anexa = 60 mp (foişor)

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; -;

Nr: -;

1.396.443

94

116570

8.17.02

Acumulare Pantelimon I

S = 93 ha, V = 2.0 mii. Mc

Ţara: România; Municipiul Bucureşti;

Sectorul 2; Şos. Dobroeşti;

Nr: -;

588.518

95

121040

8.03.10

Canal Dragomireşti- Chitila

Canal debuşare în Dâmboviţa, Lungime = 750 m, h = 1,5m

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Com. Dragomireşti-Vale;

-;

Nr: -; DAAV

65.507

96

121042

8.03.10

Priza şi Canal CAU Ciurel

priza Ciurel 2 casete

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; -;

Nr: -;

11.026.958

97

121668

8.17.03

Acumularea Goleşti şi staţie pompe râu Argeş

V = 68 mil. mc; Vat = 12,5 mil. mc; SupNNR  = 758 ha

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Călineşti; -;

Nr: -; DAAV

255.121.755

98

145273

8.17.03

lazuri decantare nămol staţia tratare Roşu

2 iazuri, S = 12,15 ha, Hdig = 2,5 m, Ldig = 778 m

Ţara: România;

Judeţ: Ilfov; Com. Chiajna; -;

Nr: -; DAAV

856.508

99

145275

8.16.07

Amenajare râu Teleorman la Schela, dig mal stâng

L_Dig mal stâng, Lung. = 7.004 m; Pod rutier L = 27 m, subtronson - 1 buc. Şi apărare mal L = 177 m

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman; Com. Moşteni; -;

Nr: -;

4.272.289

100

149927

8.17.02

Lac de acumulare Mihăileşti

inclusiv diguri de contur, vol. total = 72,2 mil. mc, supr. = 1.030 ha, Ldig. stg = 11,5 km, Ldig. dr. = 2 km

Ţara: România;

Judeţ: Giurgiu; Oraş Mihăileşti; -;

Nr: -; DAAV

2.088.369

101

153213

8.29.08

Teren

S = 7.150, din care 645 mp suprafaţa construită şi 3.540 mp căi de acces şi utilităţi, provine din divizarea bunului cu nr. mf 149641

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; Sectorul 6;

Splaiul Independentei

Nr. 294

11.197.086

102

153399

8.28.01

Sediu exploatare Lacul Morii şi alee pietonală

S construită = 184,25 mp; S_Totală= 1.328 mp; Lung_alee = 124 m

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; -;

Nr: -;

2.028.362

103

153405

8.28.01

Staţia hidrometrică Malu cu Flori

Punte hidrometrică; Cabina staţie hidrometrică

Ţara: România;

Judeţ: Dâmboviţa; Com. Malu cu Flori; -;

Nr:

-; DAAV

97.536

104

153406

8.03.09

Regularizare Valea Pauleasca la Miceşti

L_Recalibrare Albie = 950 m

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Miceşti; -;

Nr:-; DAAV

200.284

105

153407

8.03.09

Regularizare pârâu Carcinov

L_Recalibrare Albie = 620 m

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Oraş

Topoloveni; -;

Nr: -; DAAV

200.296

106

153408

8.03.09

Regularizarea râu Argeşel la Boteni

L_Zid de sprijin = 120 m

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Boteni; -;

Nr: -; DAAV

614.754

107

153409

8.03.09

Regularizarea râului Cotmeana şi pârâu Vârtej la Lunca Corbului

L_Albie Amenajată = 0,348 km, L_Consolid = 0,250 km, Hgabioane = 2 m, Lconsolid = 0,048 km, HGabioane = 3 m

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Com. Lunca Corbului; -;

Nr: -; DAAV

937.587

108

155246

8.03.09

Regularizarea râului Târgului în zona municipiului Câmpulung Muscel, judeţul Argeş

Apărări de mal L = 1.350 m; Pereu din beton = 460 ml;

Gabioane L = 890 ml; Praguri de fund din beton = 7 buc.

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Mun. Câmpulung; -;

Nr: -; BH Argeş

3.199.434

109

155249

8.03.09

Regularizarea râului Argeş pe sectorul Oieşti-Curtea de Argeş

L_Apărare de mal = 100 m

Ţara: România;

Judeţ: Argeş; Mun. Curtea de Argeş;

 -;

Nr. -; BH Argeş

99.638

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de dare în administrare nr. 16.931/2013 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Târgu Ocna-Măgura, judeţul Bacău, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău, în calitate de administrator.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2014.

Nr. 2.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Etică şi aprobarea componenţei acesteia

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 187 din 8 ianuarie 2014 şi adresele Academiei de Ştiinţe Medicale nr. 343/2013 şi nr. 353/2013,

având în vedere prevederile titlului XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Etică şi aprobarea componenţei acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 19 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia”

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se înfiinţează Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ca organism independent în coordonarea ministrului sănătăţii şi a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Medicale, constituită din profesionişti din domeniul sănătăţii şi din membri care nu sunt medici.”

3. Anexa la ordin se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Comisia Naţională de Etică” se înlocuieşte cu sintagma „Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2014.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.446/2009)

 

COMPONENŢA

Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

Preşedinte: acad. prof. dr. Dinu Antonescu

Vicepreşedinte: acad. prof. dr. Elena Cristea

Secretar: acad. prof. dr. Constantin Mircioiu

Membri:

- acad. prof. dr. Ludovic Păun;

- acad. prof. dr. Sava Dumitrescu;

- dr. farm. Speranţa Prada;

- prof. dr. farm. Elena Chiriţă;

- dr. farm. Brânduşa Rădulescu;

- prof. dr. Aurel Ardelean;

- episcop vicar de Bucureşti Varsanufie Gorcescu;

- manager public jr. Monica Isăilă.

Reprezentanţi participanţi studii:

- dr. Ovidiu Moldovan;

- dr. farm. Flavian Rădulescu.

Administrator: ec. Ioan Dumitru Vlădulescu.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-V/0)”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK -S.A. În numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în analiză propunerea de aprobare a Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-V/0)” şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 4.490 din 4 decembrie 2013 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din ziua de 16 decembrie 2013, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri non-piaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-V/O)”, cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 53/2013 pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-IV/0)”. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 26 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 208.

 

ANEXĂ

 

NORMA

„Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-V/0)”

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA., republicată1, cu Comunicarea Comisiei Europene către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt2, cu modificările şi completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,

În numele şi în contul statului3, cu modificările şi completările ulterioare.


1 Publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 392 din 19 decembrie 2012.

3 Publicată în Monitorul Oficial al României. Partea l. nr. 417 din 22 iunie 2007.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileşte termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt, prin preluarea riscurilor nonpiaţă şi a riscurilor temporar nonpiaţă.

(2) EximBank realizează aceste operaţiuni în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Pentru asigurarea creditelor la export pe termen scurt, EximBank poate încheia contracte, convenţii, acorduri de reasigurare/coasigurare. Acestea se încheie pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A,, republicată, „Fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”, denumit în continuare Fondul.

 (2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de către C.I.F.GA

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. asigurat - exportatorul român care acordă creditul la export sau instituţia financiară care realizează finanţarea exportului;

2. contract de export - orice contract încheiat în orice formă, inclusiv comenzi ferme confirmate, obligatorii pentru debitor şi exportator din punct de vedere juridic, având ca obiect vânzarea de bunuri sau servicii în ţâri cu riscuri nonpiaţă ori temporar nonpiaţă. Vânzările încheiate cu condiţia aprobării şi vânzările în consignaţie nu sunt considerate contracte de export;

3. credit la export - facilitate financiară care permite cumpărătorului extern să achiziţioneze bunuri/servicii de la exportatorul român şi să le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);

4. datoria - valoarea facturilor scadente, exigibile, nedisputate;

5. debitor - cumpărătorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligaţia de a plăti contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate;

6. debitor public - orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăşi autoritatea publică si care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ: entităţi suverane care acţionează în numele şi cu garanţia statului (ministerul de finanţe, banca centrală, alte asemenea), entităţi publice subordonate (autorităţi regionale, locale sau parastatale), alte instituţii similare;

7. insolvenţa debitorului extern - insolvenţa va fi considerată a apărea în oricare dintre următoarele situaţii:

a) procedurile de insolvenţa au fost fie iniţiate de către instanţă, fie încetate de către aceasta din cauza lipsei de active;

b) planul de reorganizare a fost aprobat de către instanţă;

c) o înţelegere de plată a creanţelor a fost stabilită cu toţi creditorii în afara instanţei;

d) executarea sarcinii asupra proprietăţii debitorului instituite de către asigurat nu a avut ca rezultat stingerea completă a datoriei;

e) există anumite condiţii care, în alt sistem legislativ, produc efecte în mare măsură similare cu cele de mai sus;

8. limită de credit - suma maximă a facturilor neîncasate la un moment dat şi asigurate de EximBank pe un debitor;

9. neplata - neplata datoriei de către debitor la data scadenţei, în moneda şi locul specificat în contractul de export;

10. operator economic asociat - orice companie controlată de solicitant în mod direct/indirect sau care controlează solicitantul în mod direct/indirect sau care este direct/indirect controlată de aceeaşi companie care controlează solicitantul.

Situaţia de control poate apărea în următoarele cazuri:

a) compania care controlează altă companie deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (compania controlată), respectiv majoritatea indirectă a drepturilor de vot prin intermediul oricăror altor companii (controlate) ori ca urmare a acordurilor încheiate cu alţi acţionari; sau

b) în cazul în care compania (ce deţine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi şi alte persoane deţinând funcţii similare în cadrul unei companii (controlate); sau

c) mai mult de jumătate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi şi alte funcţii similare, ori din orice alte organe administrative sau persoane împuternicite ale companiei (ce deţine controlul) ori ale oricărei altei companii asociate acesteia; sau

d) compania (ce deţine controlul) poate avea o influenţă de control (decisivă) asupra conducerii altei companii;

11. perioada de aşteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, după expirarea căreia asiguratul are dreptul să solicite despăgubirea;

12. poliţa de asigurare-contractul încheiat între EximBank şi asigurat, prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii şi condiţiile stabilite, o parte din pierderea înregistrată de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;

13. răspundere maximă - totalul despăgubirilor care ar putea fi plătite de către EximBank ca urmare a producerii riscurilor asigurate printr-o poliţă de asigurare;

14. riscuri nonpiaţă - riscuri aferente debitorilor publici şi privaţi stabiliţi în ţări din afara Uniunii Europene şi în anumite ţări membre OCDE, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. Lista se completează de drept cu ţările declarate de către Comisia Europeană definitiv sau temporar cu riscuri nonpiaţă;

15. riscuri temporar nonpiaţă - riscuri aferente debitorilor publici sau privaţi stabiliţi în ţările menţionate în lista prevăzută în anexă pe care Comisia Europeană decide să le îndepărteze temporar din această listă, datorită incapacităţii asigurătorilor privaţi de credite la export de a le acoperi.

 

CAPITOLUL III

Descrierea asigurării

 

Art. 5. - (1) EximBank asigură, în numele şi în contul statului, pe o perioadă de asumare a riscului mai mică de 2 ani (care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare), creanţele rezultate din tranzacţiile de export bunuri şi servicii, împotriva riscurilor nonpiaţă şi temporar nonpiaţă.

(2) în cazul asigurării riscurilor temporar nonpiaţă, poliţele aferente ţărilor temporar eliminate pot fi valabile pentru o perioadă de cel mult 180 de zile de la data la care încetează eliminarea temporară. După această dată nu pot fi semnate noi poliţe de asigurare pentru ţările respective.

Art. 6. - (1) Asigurarea acoperă maximum 85% din pierderile suportate de asigurat în perioada de prelivrare sau postlivrare, ca urmare a producerii următoarelor riscuri:

a) riscurilor comerciale:

(i) rezilierea arbitrară a unui contract de către un debitor privat, respectiv orice decizie arbitrară de a întrerupe sau de a suspenda contractul;

(ii) insolvenţa debitorului privat şi a garantului său;

(iii) neplata prelungită de către un debitor privat şi de către garantul său a unei datorii;

b) riscurilor politice:

(i) riscul ca un debitor public să nu plătească la timp;

(ii) riscul ca un debitor public sau o ţară să împiedice realizarea unei tranzacţii de export;

(iii) riscuri care excedează voinţei cumpărătorilor individuali sau care nu sunt în responsabilitatea cumpărătorilor individuali;

(iv) riscul ca o ţară să nu transfere sau să nu permită transferul în ţara asiguratului a sumelor plătite de debitorii situaţi în acea ţară;

(v) riscul apariţiei unui caz de forţă majoră în afara ţării asiguratului, care ar putea include evenimente de tipul războaielor, în măsura în care acestea nu sunt asigurate în alt mod.

(2) Asigurarea poate acoperi livrările realizate prin intermediari sau prin operatori economici asociaţi, în cazul în care documentele contractuale prevăd obligaţia intermediarului/operatorului economic asociat de a plăti exportatorului în funcţie de încasarea la extern. Plata se consideră efectuată de îndată ce şi la nivelul la care suma respectivă a ajuns în posesia intermediarului/operatorului economic asociat.

(3) Pierderea asigurată în perioada prelivrare este reprezentată de costurile efective de producţie pentru îndeplinirea obligaţiilor la export ocazionate până în momentul producerii riscului, din care se scad toate veniturile încasate, inclusiv veniturile obţinute din revalorificarea bunurilor care nu au fost livrate şi vânzarea materiilor prime/materialelor aferente exportului, fără a depăşi valoarea exportului asigurat.

(4) Pierderea asigurată în perioada postlivrare este reprezentată de valoarea facturilor neîncasate, fără a depăşi limita de credit aprobată.

Art. 7. - (1) De regulă, EximBank asigură riscurile comerciale împreună cu riscurile politice.

(2) EximBank poate asigura numai riscuri politice în cazul în care plata este garantată prin alte modalităţi.

Art. 8. - Asigurarea nu acoperă:

a) exportul de mărfuri înscrise în Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank4;

b) exporturi efectuate fără deţinerea licenţelor sau autorizaţiilor necesare;

c) livrările către persoane fizice, livrările către operatori economici asociaţi care au calitate de cumpărători finali;

d) livrările efectuate de către exportator pe riscul său;

e) pierderile:

(i) datorate unui litigiu între asigurat şi debitor motivat de neîndeplinirea de către asigurat a termenilor şi condiţiilor contractuale. În acest caz, asigurarea se suspendă până la soluţionarea litigiului în favoarea asiguratului;

(ii) care depăşesc limita de credit aprobată de EximBank;

(iii) înregistrate ulterior comunicării de către EximBank a retragerii limitei de credit;

(iv) reprezentând dobânzi pentru întârzierea plăţii, penalităţi sau dau ne-interese.

Art. 9. - Asigurarea intră în vigoare la data semnării poliţei de asigurare, dar nu înainte de plata primei de asigurare sau a primei rate de primă de asigurare în cazul plăţii în rate a primei de asigurare.

Art. 10. - (1) Data producerii riscului este:

a) data la care exportatorul/intermediarul sau operatorul economic asociat a primit notificarea debitorului privind rezilierea unilaterală a contractului de export sau decizia arbitrată a debitorului de a întrerupe sau de a suspenda contractul;

b) data scadenţei creditului la export;

c) data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitorului.

(2) Termenul de transmitere a notificării privind producerea riscului este de 30 de zile de la data producerii riscului.

(3) Perioada de aşteptare este de 90 de zile de la data notificării producerii riscului de către asigurat.

(4) Nu se aplică nicio perioadă de aşteptare în cazul insolvenţei debitorului.

Art. 11. - (1) Dacă solicitantul/asiguratul are interese în firma debitoare, asigurarea poate fi refuzată sau procentul poate

fi diminuat proporţional cu partea independentă, dar nu sub 50%.

(2) Dacă se asigură numai riscul politic, prevederile alin. (1) nu se aplică.

Art. 12. - (1) Poliţa de asigurare este formată din Condiţiile generale de asigurare şi Lista condiţiilor specifice. Orice acte adiţionale încheiate ulterior fac parte integrantă din poliţa de asigurare.

(2) Poliţa de asigurare se încheie în lei sau valută liber convertibilă.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 13. - (1) Pentru acordarea asigurării este necesara fi îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate, la data înregistrării cererii de asigurare, însoţită de documentaţia completă:

a) exportatorul este persoană juridică română legal constituită;

b) împotriva exportatorului nu a fost instituită procedura judiciară a insolvenţei conform legislaţiei în vigoare;

c) exportatorul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank.

(2) Criterii particulare pentru asigurarea riscurilor temporar nonpiaţă:

a) în cazul în care exportatorul are deja o relaţie de afaceri cu debitorul, aceasta este pozitivă din punctul de vedere al comportamentului în plăţi al debitorului;

b) rapoartele de informaţii comerciale despre debitor nu evidenţiază incidente privind plăţile;

c) debitorul extern are un rating acceptabil5.

 

CAPITOLUL V

Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de asigurare

 

Art. 14. - Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completată, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 15. - (1) EximBank analizează solicitarea de asigurare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) riscul de neplata din partea debitorului extern;

b) riscurile asociate tranzacţiei de export;

c) riscurile asociate ţării de destinaţie a exportului;

d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurării.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de asigurare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor şi condiţiilor specifice ale operaţiunii de asigurare.

Art. 16. - (1) în funcţie de riscurile asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte termenii şi condiţiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, limita de credit, perioada maximă de credit, procent asigurat, alte condiţii specifice de asigurare.

(2) Limita de credit solicitată poate fi acceptată în totalitate, acceptată parţial sau refuzată, în funcţie de informaţiile deţinute la momentul analizei (inclusiv cele transmise de către reasigurator, dacă este cazul) şi de rezultatul acesteia. Decizia privind refuzarea limitei de credit aparţine C.I.F.G.A. Refuzul şi motivele acestuia vor fi comunicate, în scris, solicitantului de către EximBank.

Art. 17. - (1) în situaţia în care tranzacţia de export pentru care se solicită asigurare este în stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabilă 6 luni de la data emiterii.

(2) Contractele de export introduse de către asigurat ulterior încheierii poliţei de asigurare pot fi asigurate în cadrul aceleiaşi poliţe, pe baza cererii transmise de către asigurat la EximBank.

Art. 18. - Încheierea poliţelor de asigurare şi a promisiunilor de asigurare se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 19. - (1) EximBank monitorizează poliţele de asigurare emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

(2) Pe parcursul etapei de monitorizare a poliţelor de asigurare se pot diminua sau retrage limita/limitele de credit aferentă/aferente unui/unor debitori. În acest caz, EximBank poate propune reducerea sau retragerea unei/unor limite de credit, pe baza informaţiilor despre debitor sau despre ţara acestuia.

(3) C.I.F.G.A. aprobă reducerea, retragerea sau suspendarea unei limite de credit, indiferent de valoarea acesteia, pentru limitarea cât mai grabnică a riscului asigurat. EximBank va aduce la cunoştinţa asiguratului decizia C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL VI

Despăgubiri/Recuperări

 

Art. 20 - (1) în termen de maximum 30 de zile de la expirarea perioadei de aşteptare, asiguratul este îndreptăţit să solicite EximBank acordarea despăgubirii.

(2) Despăgubirea se calculează prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurată.

(3) Plata despăgubirii se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A., în maximum 90 de zile de la solicitare.

Art. 21. - Odată cu plata despăgubirii, EximBank se subrogă, proporţional cu despăgubirea plătită, în drepturile, acţiunile şi garanţiile asiguratului faţă de debitorul extern. EximBank va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea de la debitorul extern a sumelor plătite din fondurile statului.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank elaborează proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.


4 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA

5 În cazul în care debitorul nu are un rating atribuit de o agenţie internaţională de rating sau de o banca din ţara sa, EximBank poate atribui un rating în baza informaţiilor existente în registrele publice din ţara debitorului.

 

 

ANEXĂ

la normă

 

LISTA

ţărilor cu riscuri nonpiaţă

 

Ţările cu riscuri nonpiaţă sunt toate ţările care nu sunt înscrise în tabelul următor:

 

Uniunea Europeană

State membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

Austria

Australia

Belgia

Canada

Bulgaria

Islanda

Cehia

Japonia

Cipru

Noua Zeelandă

Danemarca

Norvegia

Estonia

Elveţia

Finlanda

Statele Unite ale Americii

Franţa

 

Germania

 

Grecia

 

Irlanda

 

Italia

 

Letonia

 

Lituania

 

Luxemburg

 

Malta

 

Olanda

 

Polonia

 

Portugalia

 

Slovacia

 

Slovenia

 

Spania

 

Suedia

 

Ungaria

 

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

 

 

Prezenta listă se revizuieşte ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.