MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 19/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 19         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Sâmbătă, 11 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.168/2013. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

 

1.169/2013. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

217/2013. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive

 

1.515/2013. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor

 

1.589/2013. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 

1.952/2013. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 11 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 12 noiembrie 2013, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Iaşi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România, în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 2 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Se desemnează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ca autoritate competentă pentru punerea în aplicare a Regulamentului.

(2)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este desemnată punct focal pentru Convenţia de la Basel în conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 7 din aceasta.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului îndeplineşte atribuţii de autoritate competentă:

a) de expediere, aşa cum este ea definită la art. 2 alin. (19) din Regulament;

b) de destinaţie, aşa cum este ea definită la art. 2 alin. (20) din Regulament;

c) de tranzit, aşa cum este ea definită la art. 2 alin. (21) din Regulament.

(4) Atribuţiile autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în calitate de autoritate competentă pentru punerea în aplicare a Regulamentului, prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) se pun în aplicare de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului desemnează corespondenţi responsabili cu informarea sau consilierea persoanelor fizice şi juridice care solicită informaţii, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulament.

(6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului întocmeşte şi transmite rapoartele prevăzute la art. 51 alin. (1) şi (2) din Regulament.

(7) Cuantumul costurilor administrative prevăzute la art. 29 din Regulament vor fi stabilite prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(8) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului comunică Comisiei Europene informaţiile prevăzute la alin. (5).”

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea competentă să aplice prevederile Deciziei 2011/854/UE de punere în aplicare a Comisiei din 15 decembrie 2011 de prelungire a perioadei de derogare în care România poate formula obiecţii cu privire la transferurile către România ale anumitor deşeuri destinate recuperării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri.”

3. Articolul 4 se abrogă.

4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Se desemnează Garda Naţională de Mediu, organ de specialitate al administraţiei publice centrale din subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului responsabilă cu supravegherea şi controlul transferului de deşeuri.

(2) în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului act normativ, Garda Naţională de Mediu încheie protocoale de colaborare cu alte autorităţi publice conform competenţelor fiecăreia, în condiţiile legii, respectiv cu Autoritatea Naţională a Vămilor, Ministerul Sănătăţii prin autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi cu Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţia Română.

(3) Garda Naţională de Mediu desemnează în condiţiile legii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, reprezentanţi responsabili pentru cooperarea cu celelalte state membre, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (6) din Regulament, şi stabileşte punctul/punctele focal(e) pentru inspecţiile fizice menţionate la art. 50 alin. (4) din Regulament şi comunică datele de contact ale acestora autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(4) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului comunică Comisiei Europene reprezentanţii responsabili şi punctul/punctele focal(e) prevăzut(e) la alin. (3).”

5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în vederea valorificării deşeurilor generate ca urmare a unei activităţii desfăşurate în perimetrul zonei libere şi în antrepozitele vamale pentru care au fost întocmite formalităţile vamale, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului emite documentul de notificare, anexa IA din Regulament şi documentul de circulaţie, anexa IB din Regulament pentru valorificarea în instalaţii autorizate, la solicitarea persoanei care deţine aceste tipuri de deşeuri. Fiecare document de notificare se referă la un singur cod de identificare a deşeurilor şi la un transfer individual aşa cum este prevăzut în documentul de notificare, anexa IA din Regulament.

(2) Deţinătorul de deşeuri are obligaţia de a prezenta toate documentele cu privire la provenienţa acestora, statutul vamal şi alte informaţii suplimentare solicitate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, după caz.”

6 După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Ieşirile de deşeuri nepericuloase de pe amplasament destinate operaţiunilor de valorificare/recuperare însoţite de anexa VII la Regulament vor fi înscrise într-un registru conform anexei, care va fi prezentat autorităţii publice responsabile cu supravegherea şi controlul transferului de deşeuri.”

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei importul, exportul, tranzitul sau transferul intracomunitar de deşeuri, dacă nu sunt însoţite de documentele prevăzute în Regulament, respectiv, anexa IA, anexa IB, anexa VII, după caz.

(2) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei:

a) abaterea de la traseul aprobat, fără informarea autorităţilor care au emis aprobarea;

b) utilizarea unor noi transportatori, fără informarea autorităţilor care au emis aprobarea.

(3) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei:

a) transferul deşeurilor menţionate în documentele care însoţesc transportul,” amestecate cu alte deşeuri;

b) transferul deşeurilor, ambalate în ambalaje care nu au fost aprobate prin anexa IA din Regulament.

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei:

a) netransmiterea în scris către autorităţile competente a documentului de circulaţie anexa IB din Regulament cu minimum 3 zile înainte de efectuarea transferului de deşeuri;

b) netransmiterea către autorităţile competente a certificării recepţiei deşeurilor, în termen de 3 zile de la realizarea acesteia;

c) netransmiterea către autorităţile competente a certificări! că operaţiunea de valorificare/recuperare a deşeurilor a fost finalizată, în termen de 30 de zile de la realizarea acesteia, dar nu mai târziu de un an de la data recepţiei;

d) netransmiterea către autorităţile competente a certificării că operaţiunea de valorificare/recuperare finală a deşeurilor a fost finalizata, conform art. 15 lit. (e) din Regulament:

e) lipsa semnăturilor pe documentul original al anexei I B sau al anexei VII din Regulament pentru exportul/transferul transfrontalier al deşeurilor, după caz;

f) lipsa copiilor de pe anexa IA, din care să rezulte aprobările autorităţilor implicate, inclusiv condiţii speciale privind acordul, după caz;

g) lipsa înregistrărilor în registrul al cărui model este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(4), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(6)împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere la instanţa competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal în condiţiile legii.

(7) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(4) se fac de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu potrivit competenţelor acesteia.”

8. După articolul 11 se introduce anexa privind modelul registrului referitor la informaţiile care însoţesc transferurile de deşeuri destinate operaţiunilor de valorificare/recuperare.

Art. II. - Ordinul prevăzut la art. 3 alin. (7) se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Ari. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia punctului 7 al art. I referitor la alin. (2)-(4) ale art. 9, care va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 2 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.168.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 788/2007)

 

REGISTRU

Informaţii care însoţesc transferurile de deşeuri destinate operaţiunilor de valorificare/recuperare menţionate la art. 3 alin. (2) şi (4) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deşeuri în prezentul registru se înregistrează documentele emise în anul..........şi are.....pagini.

 

Nr. crt.

Nr. doc.

Data emiterii

Denumirea uzuala a deşeului din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006

Codul deşeului din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 căsuţa 10

Cantitatea

[tone]

din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006

Destinatarul din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006

Producătorul deşeurilor

Persoana care organizează transferul1

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 În cazul în care aceasta este alta decât producătorul.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 29 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică fi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei”.

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Unităţile şi structurile sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei desfăşoară activităţile specifice, finanţate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Unităţile şi structurile sanitare din reţeaua proprie a ministerelor şi instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se finanţează potrivit prevederilor anexei nr. 2.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Miniştrii şi conducătorii instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie emit norme proprii de aplicare a prezentei hotărâri.”

4. Articolul 3 se abrogă.

5. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

6 Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul afacerilor interne.

Radu Stroe

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Teodor Viorel Meleşcanu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian Silvan Pahonţu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.169.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005)

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

desfăşurate în unităţile sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei

 

Activităţile specifice desfăşurate în unităţile şi structurile sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională finanţate din bugetele ministerelor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei sunt:

1. Serviciile medicale profilactice, precum şi examenele medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului militar şi poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, magistraţilor, personalului asimilat acestora şi personalului auxiliar de specialitate, altele decât cele prevăzute în Contractul-cadru anual privind condiţiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare a acestuia

2. Examinarea medicală a:

a) personalului aeronavigant, ambarcat şi scafandrilor, la plecarea în/înapoierea din misiuni;

b) personalului, la plecarea în/înapoierea din misiuni şi la intrarea în serviciul de pază şi gardă;

c) personalului care intră în serviciul de zi pe unitate;

d) personalului care execută paza obiectivelor speciale;

e) personalului în rezervă şi civil, la chemarea în activitate, în situaţii deosebite;

f) magistraţilor, asimilaţilor acestora şi personalului auxiliar de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare;

g) persoanelor selecţionate pentru încadrarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti, a personalului chemat/rechemat în activitate;

h) personalului angajat al ministerelor şi al instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a membrilor de familie ai acestuia, la plecarea în/înapoierea din misiune externă;

i) candidaţilor, elevilor şi studenţilor din instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

3. Expertiza medico-militară, medicală şi, după caz, de evaluare a capacităţii de muncă a:

a) personalului care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar şi pe navele maritime sau fluviale;

b) personalului aeronavigant;

c) persoanelor private de libertate din unităţile penitenciare şi din centrele de reţinere şi arest preventiv;

d) personalului şi membrilor de familie ai acestuia, la plecarea în/înapoierea din misiuni externe;

e) magistraţilor, asimilaţilor acestora şi personalului auxiliar de specialitate;

f) cadrelor militare în activitate, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;

g) cadrelor militare trecute în rezervă/retragere, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care beneficiază de pensie de invaliditate de la casele de pensii sectoriale;

h) elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

i) soţului supravieţuitor încadrat în grad de invaliditate, beneficiar al pensiei de urmaş prin casele sectoriale de pensii;

j) soldaţilor şi gradaţilor profesionişti trecuţi în rezervă ca urmare a încetării raporturilor de muncă după intrarea în vigoare a Legii nr. 51/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari;

k) personalului trimis de centrele militare judeţene/zonale.

4. Asistenţa medicală a personalului străin pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, misiunilor umanitare şi acordurilor cu parteneri externi

5. Activităţi pentru acordarea primului ajutor medical şi a asistenţei medicale specifice în cazul folosirii armelor nucleare, biologice şi chimice

6. Asistenţa medicală în caz de accidente de muncă survenite în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare/de serviciu, ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, inclusiv pentru tratamentul personalului rănit în teatrele de operaţii

7. Asistenţa medicală în cadrul activităţilor desfăşurate de persoanele private de libertate din penitenciare şi centrele de reţinere şi arest preventiv

8. Asigurarea recuperării şi a asistenţei medicale şi psihologice posttraumatice pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii

9. Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru demnitarii români şi membrii delegaţiilor străine, precum şi a altor categorii de persoane, conform reglementărilor legale în vigoare

10. Asigurarea asistenţei medicale pentru ducerea Ia îndeplinire a obligaţiilor ce revin unităţilor şi structurilor sanitare, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

11. Efectuarea imunizărilor pentru cadrele militare şi membrii de familie ai acestora, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la plecarea în misiuni externe, în zone cu risc epidemiologie, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru anual

12. Activităţi cu specific militar desfăşurate de unităţile şi structurile sanitare din reţeaua sanitară proprie pentru:

a) participarea în cadrul planului pregătirii pentru luptă: exerciţii/antrenamente de alertare, aplicaţii, trageri cu armamentul din dotare;

b) constituirea şi realizarea capacităţii operaţionale prin mobilizare, pentru trecerea unităţilor sanitare de la starea de pace la starea de război, în vederea îndeplinirii funcţiilor de sprijin şi susţinerii efortului de apărare;

c) realizarea, întreţinerea şi preschimbarea stocurilor potrivit nomenclatorului cu produsele şi serviciile pentru apărare, în vigoare;

d) pregătirea şi participarea/intervenţia cu mijloacele şi resursele necesare, la situaţii de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, dezastre naturale, alte accidente ce reprezintă evenimente cu caracter militar sau nonmilitar şi care prin amploare şi intensitate ameninţă sănătatea populaţiei;

e) asigurarea forţelor şi mijloacelor necesare pentru securizarea locaţiei în care este dispusă unitatea sanitară, printr-un sistem de pază şi intervenţie specializat;

f) asigurarea măsurilor privind protecţia fizică, protecţia documentelor clasificate, protecţia industrială, protecţia personalului, protecţia INFOSEC, protecţia bunurilor şi a personalului aflat în teatrele de operaţii, precum şi gestionarea documentelor clasificate naţionale, NATO şi UE, şi a arhivelor constituite;

g) gestionarea structurilor de armament, geniu, chimic, logistic, transmisiuni etc;

h) participarea personalului medical la misiuni specifice în ţară şi în străinătate;

i) asigurarea funcţionării capabilităţilor medicale operaţionale de sprijin medical.

13. Activităţile desfăşurate în cabinetele şi centrele de medicină dentară din unităţile şi structurile sanitare, nedecontate sau nesuportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru personalul militar, pentru poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în condiţiile legii

14. Acordarea, în regim gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor, protezelor şi dispozitivelor medicale, atât în vederea acoperirii contribuţiei personale pentru cefe care nu sunt suportate integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cât şi pentru cele care nu sunt decontate din Fond, pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, pentru personalul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, potrivit legii

15. Acordarea drepturilor de personal specifice categoriilor de personal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv: solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţiile, solda/salariul de comandă, compensaţia de risc/pericol deosebit, majorarea soldei/salariului de funcţie pentru titlurile de specialist de clasa deţinute în specialitate, precum şi alte elemente care fac parte, potrivit legii, din solda lunară brută/salariu lunar brut, specifice participării la misiunile şi operaţiile prevăzute de Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în condiţiile legii

16. Acordarea drepturilor specifice categoriilor de personal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv: drepturile de hrană, echipament, compensaţia lunară pentru chirie, contravaloarea echipamentului, valoarea financiară a normelor de hrană, în condiţiile legii

17. Activităţile desfăşurate în cabinetele medicale ale centrelor medicale de diagnostic şi tratament ale Ministerului Justiţiei, nedecontate sau nesuportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru personalul militar, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, magistraţi, asimilaţii acestora şi personal auxiliar de specialitate, precum şi a persoanelor private de libertate

18. Activităţile specifice penitenciarelor-spital:

a) asigurarea pazei, escortării, supravegherii, însoţirii persoanelor private de libertate, aplicarea regimului de detenţie şi asigurarea legalităţii deţinerii;

b) asigurarea evidenţei deţinuţilor potrivit dispoziţiilor specifice legii executării pedepselor, inclusiv din perspectiva

aplicaţiilor informatice de gestionare a bazei de date privind deţinuţii;

c) activităţi pe linia organizării muncii deţinuţilor şi plata salariilor aferente;

d) activităţi privind protecţia şi accesul la informaţii clasificate;

e) activitatea compartimentelor de armament, mobilizare şi transmisiuni;

f) asigurarea dotărilor specifice unui loc de deţinere, inclusiv reparaţiile şi întreţinerea;

g) asigurarea transportului deţinuţilor la instanţele de judecată, institutele de medicină legală şi în momentul externării (transferul către altă unitate penitenciară);

h) asigurarea efectuării expertizelor medico-legale solicitate de instanţele de judecată sau organele de urmărire penală (expertize psihiatrice, expertize pentru amânarea/întreruperea executării pedepselor din motive medicale, alte expertize medico-legale - paternitate, în caz de agresiuni etc.) ori a altor investigaţii solicitate de către acestea;

i) asigurarea asistentei medicale m situaţii specifice (autoagresiuni, agresiuni, refuz de hrană, sancţiuni disciplinare, transfer, punere în libertate);

j) asigurarea drepturilor prevăzute în legislaţia execuţional-penală pentru deţinuţii neinternaţi (hrănire, cazare, asigurarea de materiale igienico-sanitare, asistenţă medicală şi medicamente, ţinută, copiată/contribuţie personală servicii medicale acordate în condiţiile prevăzute de Contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare ale acestuia, telefonie, corespondenţă, informare, petiţionare, vizită), atât pentru cei care desfăşoară activităţi lucrative, însoţitori, îngrijitori, cât şi în perioada de la externare până la realizarea transferului; asigurarea aceloraşi drepturi pentru deţinuţii care refuză internarea, până la realizarea transferului în alt penitenciar;

k) asigurarea drepturilor prevăzute în legislaţia execuţional-penală pentru deţinuţii internaţi (materiale igienico-sanitare, copiată/contribuţie personală servicii medicale acordate în condiţiile prevăzute de Contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia, telefonie, corespondenţă, informare, petiţionare, vizită);

l) activităţi desfăşurate pe linie de secretariat, registratură, reprezentare juridică şi arhivă în ceea ce priveşte asigurarea corespondenţei cu instanţele de judecată, a dreptului la petiţionare şi informare a persoanelor private de libertate, pentru ţinerea şi păstrarea evidenţei ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de conducerea Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

m) asigurarea instruirii specifice a funcţionarilor publici cu statut special, specifică misiunilor care revin sistemului penitenciar şi în modalităţile anume reglementate de legislaţia incidenţă;

n) punerea în aplicare a dispoziţiilor specifice privind încarcerarea, carantinarea, individualizarea/schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, liberarea condiţionată a deţinuţilor şi aplicarea altor instituţii de drept execuţional penal;

o) asigurarea primirii, păstrării şi restituirii bunuri/or, obiectelor de valoare şi a valorilor proprietate personală a deţinuţilor, precum şi gestionarea pachetelor la care aceştia au dreptul pe perioada executării pedepsei;

p) activitatea de asistenţă socială şi reintegrare destinate reinserţiei sociale a deţinuţilor;

q) activităţi care au ca scop prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar, desfăşurate în temeiul prerogativelor speciale conferite prin legislaţie anumitor funcţionari publici cu statut special.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005)

 

FINANŢAREA

unităţilor şi structurilor sanitare din reţeaua sanitară proprie a ministerelor şi a instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

I. Unităţi şi structuri sanitare finanţate integral de la bugetul de stat:

1. cabinetele medicale de unitate din structura centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, ale centrelor medicale judeţene din structura Ministerului Afacerilor Interne, precum şi centrele medicale ale Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

2. cabinetele medicale şi de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul ui Afacerilor Interne, sistemului penitenciar, precum şi ale Serviciului Român de Informaţii;

3. depozite sanitare;

4. structuri medicale operaţionale de sprijin medical, precum şi structuri/funcţii militare prevăzute a fi încadrate cu medici care desfăşoară şi activităţi de asigurare medicală;

5. Centrul de Hematologie şi Transfuzie Sanguină al Armatei şi formaţiuni similare;

6. structuri de medicină preventivă;

7. direcţii medicale sau structuri asimilate acestora;

8. Centrul de medicină dentară şi implantotogie orală;

9. structuri de medicină a muncii;

10. structuri de expertiză medico-militară, expertiză medicală şi de evaluare a capacităţii de muncă;

11. Centrul de cercetări ştiinţifice medico-militare,

II. Unităţi şi structuri sanitare finanţate din venituri proprii obţinute în condiţiile legii:

1. centrele medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe;

2. spitalele şi sanatoriile din reţeaua proprie, cu excepţia unităţilor a căror finanţare este stabilită prin alte acte normative;

3. Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare .Academician Vasile Cândea”;

4. centre de tratament, recuperare medicală, refacere şi odihnă;

5. Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu .Academician Ştefan Milcu”;

6. centrele medicale judeţene din structura Ministerului Afacerilor Interne;

7. servicii de ambulanţă şi transport sanitar;

8. Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu”;

9. Centrul de medicină navală.

III. Pentru desfăşurarea activităţilor de medicină primară şi medicină dentară, prevăzute în contractul încheiat între unităţile care gestionează aceste activităţi şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, unităţile şi structurile sanitare precizate Ea pct. I pot beneficia de bunuri şi servicii specifice activităţii medicale achiziţionate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform reglementărilor proprii ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive

 

În conformitate cu prevederile:

a) art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Tratatului privind instituirea Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Roma la 25 martie 1957;

d) Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Normele fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NORMELE FUNDAMENTALE

pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat”

b) După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Prezenta reglementare completează cadrul legislativ pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive pentru a evita impunerea de sarcini inutile generaţiilor următoare,

c) La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Definiţiile termenilor la care se referă prezenta reglementare se regăsesc în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta reglementare. Pentru termenii care nu sunt definiţi în anexa nr. 2, se vor utiliza definiţiile din Legea nr. 111/1996 şi din NFSR.”

d) La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Prezenta reglementare se aplică:

a) tuturor etapelor gestionării combustibilului nuclear uzat, atunci când acesta rezultă în urma activităţilor desfăşurate exclusiv În scopuri paşnice;

b) tuturor etapelor gestionării deşeurilor radioactive, de la generare la depozitarea definitivă, atunci când acestea rezultă în urma activităţilor desfăşurate exclusiv în scopuri paşnice.”

e) Titlul capitolului III se modifica şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Obiectivul gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat”

f) Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Obiectivul gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat este protejarea sănătăţii oamenilor şi a mediului, atât în prezent, cât şi în viitor,

fără transferarea nejustificată a răspunderii către generaţiile viitoare.”

g) Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Principiile fundamentale ale gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi cerinţele generale privind aplicarea principiilor”

h) La capitolul IV se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Titularul de autorizaţie trebuie să gestioneze deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat astfel încât să respecte următoarele principii:

1. protecţia sănătăţii populaţiei;

2. protecţia mediului;

3. protecţia dincolo de graniţele naţionale;

4. protecţia generaţiilor viitoare;

5. evitarea impunerii de sarcini inutile asupra generaţiilor viitoare;

6. existenţa cadrului legislativ naţional;

7. controlul generării deşeurilor radioactive;

8. interdependenţele referitoare la generarea şi gospodărirea deşeurilor;

9. menţinerea securităţii instalaţiilor;

10. poluatorul plăteşte.”

i) Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat trebuie să fie gospodărite astfel încât să asigure un nivel acceptabil al sănătăţii oamenilor.”

j) Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - În gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie luate în considerare diversele căi posibile de expunere a fiinţei umane la radiaţii, asigurându-se că expunerile se încadrează în cerinţele prevăzute de NFSR şi de reglementările specifice emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.”

k) Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Planificarea activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să acopere întreaga perioadă de timp în care radioactivitatea acestora prezintă pericole pentru sănătatea oamenilor, cu luarea în considerare a următoarelor circumstanţe:

a) beneficiile practicii şi expunerile potenţiale se pot referi la grupuri de populaţie separate în timp de mai multe generaţii;

b) perioadele mari de timp conduc la incertitudini crescute în ce priveşte rezultatele evaluării securităţii;

c) radionuclizii se dezintegrează în timp.”

l) Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat trebuie să fie gospodărite astfel încât să asigure un nivel acceptabil de protecţie a mediului.”

m) Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - La depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat se va prefera concentrarea şi izolarea radionuclizilor faţă de di Iuţi a şi dispersia în mediu.”

n) Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În evaluările de securitate pentru activităţile de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să fie considerate, pe termen lung:

a) impactul eliberărilor de radionuclizi în mediu, normale sau potenţiale, asupra organismelor umane;

b) impactul eliberărilor de radionuclizi în mediu, normale sau potenţiale, asupra altor specii decât specia umană;

c) efectele adverse asupra viitoarei disponibilităţi a resurselor naturale: pământ, ape de suprafaţă, ape freatice, materii prime;

d) impactul neradiologic: poluare chimică, alterarea habitatului natural.”

o) Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Importul şi transferul intracomunitar în România de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Legea nr. 111/1996.”

p) Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat trebuie să fie gospodărite astfel încât să fie luate în considerare efectele asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului, atât din ţară, cât şi de dincolo de graniţele ţării.”

q) Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Evaluările de securitate pentru activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să demonstreze că impactul asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului din alte ţări nu este mai mare decât cel considerat acceptabil pentru interiorul ţării.”

r) Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - În cazul activităţilor de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat care pot avea impact asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului din alte ţări, trebuie asigurat schimbul de informaţii cu autorităţile competente din ţările respective privind emisiile normale şi potenţiale de efluenţi radioactivi şi migrările de radionuclizi, conform prevederilor legislaţiei româneşti şi ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.”

s) Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Exportul şi transferul intracomunitar din România de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Legea nr. 111/1996.”

ş) După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - (1) în vederea îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 22, CNCAN verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii şi criterii de evaluare a oricărui stat în care exportul sau transferul intracomunitar este permis:

a) este stat membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică şi adoptă standardele de securitate relevante;

b) este semnatar al Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, face dovada îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din convenţie şi demonstrează conformitatea cu prevederile relevante de securitate;

c) este semnatar al Convenţiei privind protecţia fizică a materialelor nucleare şi al Amendamentului la aceasta şi îndeplineşte obligaţiile de prevenire, detecţie şi pedepsire ce decurg din aceasta;

d) este semnatar al Convenţiei privind securitatea nucleară, ca cel mai important instrument legal în domeniul securităţii nucleare;

e) este semnatar al Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare;

f) este semnatar al Convenţiei privind răspunderea civilă pentru daune nucleare;

g) este semnatar al Convenţiei cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică;

h) dovedeşte conformitatea cu instrumentele internaţionale pentru siguranţa transportului de mărfuri periculoase;

i) dispune de programe de gestionare şi depozitare definitivă a deşeurilor radioactive cu obiective reprezentând un nivel crescut de siguranţă echivalente cu cele instituite de reglementările Uniunii Europene;

j) deţine instalaţii de depozitare definitivă în operare autorizate, care să poată accepta deşeurile radioactive, respectiv combustibilul nuclear uzat, provenite din România, ce urmează a fi depozitate definitiv.

(2) Prevederile de la alin. (1) lit. i) şi j) nu se aplică:

a) repatrierii surselor închise scoase din utilizare;

b) exportului şi transferului intracomunitar din România de combustibil nuclear uzat de la reactoare de cercetare către o ţară în care combustibilul de la reactoarele de cercetare este furnizat sau produs, ţinând seamă de acordurile internaţionale aplicabile;

c) exportului şi transferului intracomunitar din România de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat, în vederea prelucrării, în afara teritoriului României, în baza prevederilor unor acorduri internaţionale sau unor contracte încheiate cu parteneri comerciali cu sediul în străinătate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 111/1996, cu condiţia returnării deşeurilor radioactive rezultate din această prelucrare.

(3) Prevederile de la alin. (1) lit. j) nu se aplică transferului intracomunitar din România de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat.

(4) înaintea efectuării exportului în vederea depozitării definitive, CNCAN informează Comisia Europeană cu privire la conţinutul acordului dintre România şi ţara terţă, prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 111/1996, şi ia măsurile adecvate pentru a se asigura îndeplinirea criteriilor de export menţionate la alin. (1).”

t) Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat trebuie să fie gospodărite astfel încât impactul estimat asupra generaţiilor viitoare să nu depăşească impactul considerat acceptabil în prezent.”

ţ) Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Importul sau transferul intracomunitar în România de surse radioactive care conţin radionuclizi de viaţă lungă, având activităţi superioare valorilor care permit depozitarea definitivă la suprafaţă sau în apropierea suprafeţei solului, este permis numai dacă există un angajament din partea producătorului, exportatorului sau furnizorului din afara României ori altei entităţi cu responsabilităţi din ţara de unde provin sursele, privind acceptarea returnării în ţara de origine a surselor după utilizare”.

u) Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat se poate face numai dacă este asigurată confinarea radionuclizilor, printr-un sistem multibarieră, care constă din forma deşeului, ambalaj, bariere inginereşti ale depozitului şi bariere naturale corespunzătoare aflate pe amplasamentul depozitului definitiv.”

v) Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat într-un anumit depozit se poate face numai dacă activitatea totală şi concentraţia de activitate a deşeurilor radioactive, respectiv a combustibilului nuclear uzat, sunt inferioare unor valori-limită, stabilite pentru fiecare radionuclid în procesul de evaluare a securităţii şi aprobate de CNCAN prin autorizaţia depozitului.”

w) Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Depozitarea intermediară pe termen lung a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat se poate face numai dacă deşeuri le sunt condiţionate corespunzător, asigurând izolarea acestora pe durata depozitării intermediare.”

x) Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Condiţionarea în vederea depozitării intermediare pe termen lung a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie astfel realizată încât să nu prejudicieze viitoarea depozitare definitivă a acestor deşeuri.”

y) Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Sistemul de evidenţă a gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să permită păstrarea tuturor informaţiilor relevante privind deşeurile, respectiv combustibilul uzat gestionat.”

z) Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Sistemul de evidenţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie conceput şi realizat astfel încât să permită păstrarea informaţiilor cel puţin pe durata cât deşeurile radioactive, respectiv combustibilul nuclear uzat, prezintă risc pentru sănătatea omului sau pentru mediu.”

aa) Denumirea principiului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Principiul 5: Evitarea impunerii de sarcini inutile asupra generaţiilor viitoare”

bb) Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat vor fi gospodărite astfel încât să nu impună sarcini inutile asupra generaţiilor viitoare.”

cc) La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Responsabilitatea pentru realizarea activităţilor principale de gospodărire a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive produse în cadrul unei practici revine generaţiilor care au beneficiat de pe urma practicii respective.”

dd) Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie realizată în condiţii de siguranţă, inclusiv pe termen lung, cu caracteristici de siguranţă pasivă şi nu trebuie să se bazeze pe aranjamente sau acţiuni instituţionale îndelungate.

(2) Aplicarea prevederilor de la alin. (1) trebuie să nu împiedice generaţiile viitoare să poată utiliza asemenea aranjamente, de exemplu pentru a monitoriza depozitele definitive de deşeuri radioactive sau de combustibil nuclear uzat ori pentru a recupera deşeurile radioactive, respectiv combustibilul nuclear uzat, după ce a avut loc închiderea depozitului definitiv.”

ee) Denumirea principiului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Principiul 6: Existenţa cadrului legislativ naţional”

ff) Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat trebuie gestionate într-un cadru legislativ naţional care să prevadă alocarea clară a responsabilităţilor şi prevederi pentru independenţa funcţiilor de reglementare.”

gg) La articolul 40, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Practicile care implică gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat necesită autorizare din partea CNCAN, conform prevederilor reglementărilor specifice.

(2) Cerinţele pentru autorizarea practicilor care implică gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilul nuclear uzat sunt prevăzute în Legea nr. 111/1996, în NFSR şi în reglementările specifice.”

hh) La articolul 40, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Condiţiile pentru desfăşurarea activităţii autorizate privind gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv cerinţele de raportare, se stabilesc prin autorizaţie.”

ii) Denumirea principiului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Principiul 8: Interdependenţele referitoare la generarea şi gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

jj) Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - Interdependenţele referitoare la generarea şi gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie luate în considerare în mod adecvat.”

kk) La articolul 45, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) decizia privind o anumită etapă a gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie luată numai după ce au fost analizate implicaţiile asupra etapelor ulterioare, inclusiv eventualitatea închiderii unei viitoare alternative, precum şi consecinţele privind generarea suplimentară de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat;

b) la luarea deciziei privind o anumită etapă a gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat sau o anumită operaţie care generează deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat, trebuie optimizate securitatea şi eficacitatea gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, luându-se în considerare, între altele, identificarea căilor de generare, caracterizare şi implicaţiile privind transportul a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.”

II) Denumirea principiului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Principiul 9: Menţinerea securităţii instalaţiilor

mm) Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Securitatea instalaţiilor pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie asigurată corespunzător pentru toată durata de viaţă a acestora.”

nn) Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) în vederea îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 46, în procesul de autorizare a tuturor etapelor gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze, pe bază de probe şi documentat, că este asigurată securitatea lucrătorilor, a populaţiei şi a mediului, în condiţii normale de funcţionare, precum şi în cazul evenimentelor anticipate în exploatare şi în caz de accidente bază de proiect.

(2) Amploarea demonstrării securităţii trebuie să fie proporţională cu complexitatea activităţii şi cu magnitudinea pericolelor asociate deşeurilor radioactive şi combustibilului nuclear uzat şi instalaţiei sau activităţii.”

oo) După articolul 47, se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

„Art. 471. - Titularul de autorizaţie trebuie să instituie măsuri pentru prevenirea accidentelor şi diminuarea consecinţelor accidentelor, inclusiv verificarea barierelor fizice şi a procedurilor administrative de protecţie pentru a asigura că lucrătorii şi populaţia nu sunt afectaţi semnificativ de radiaţiile ionizante.”

pp) Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Selectarea amplasamentului unei instalaţii pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, în special în cazul unui depozit definitiv, trebuie să ţină seamă de toţi factorii relevanţi care pot afecta securitatea instalaţiei sau care pot fi afectaţi de instalaţie.”

qq) Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - Pe toată durata de viaţă a instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat:

a) sistemul de management al calităţii trebuie să corespundă cerinţelor CNCAN;

b) punerea în aplicare a unor măsuri urmează o abordare graduală;

c) pregătirea personalului instalaţiilor respective trebuie menţinută la un nivel corespunzător.”

rr) Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Pe toată durata de viaţă a instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să fie realizate evaluări periodice de securitate, pentru a fi analizate securitatea şi impactul asupra mediului.”

ss) După articolul 51 se introduce un nou principiu, principiul 10, cuprinzând articolul 511. cu următorul cuprins:

Principiul 10: Poluatorul plăteşte

Art. 511. - Costurile gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive sunt suportate de cei care au generat aceste materiale.”

şş) Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Strategia de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat”

tt) Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - Gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat se face în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, elaborată de către Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, denumită în continuare Strategie naţională.”

ţţ) La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Titularii de autorizaţii pentru instalaţii nucleare şi radiologice, care produc sau deţin deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat, precum şi titularii de autorizaţii pentru staţii de tratare a deşeurilor radioactive sau depozite de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat trebuie să prezinte la CNCAN:

a) strategia pe termen mediu şi lung privind activitatea proprie, care trebuie să fie în concordanţă cu Strategia naţională;

b) evaluarea costurilor implicate de implementarea strategiei proprii;

c) dovada disponibilităţii fondurilor pentru acoperirea costurilor identificate la lit. b).”

uu) Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - Autorizaţiile eliberate de CNCAN unităţilor implicate în gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat rămân valabile până la data expirării lor.”

vv) Articolele 56 şi 57 se abrogă.

ww) La anexa nr. 2, literele d), g), i), p) şi r) se modificaşi vor avea următorul cuprins:

,,d) Combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear îndepărtat definitiv din reactor după iradiere; combustibilul nuclear uzat poate fi considerat o resursă utilizabilă care poate fi reprocesată sau poate fi depozitat definitiv ca deşeu radioactiv.

g) instalaţie de depozitare definitivă - orice instalaţie a cărei principală destinaţie este depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive.

i) Depozitare intermediară - plasarea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat într-o instalaţie nucleară în scopul izolării, protecţiei mediului şi controlului de către personal, cu intenţia de a fi recuperate. Se utilizează, cu sens echivalent, termenul stocare intermediară.

p) Gospodărirea deşeurilor radioactive - totalitatea activităţilor administrative şi operaţionale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară şi depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive. Gospodărirea deşeurilor radioactive include şi evacuarea efluenţilor radioactivi. În afara termenului de gospodărire a deşeurilor radioactive se utilizează, cu sens echivalent, termenul de «gestionare a deşeurilor radioactive».

r) închidere - finalizarea tuturor operaţiunilor după o anumită perioadă de la amplasare a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalaţie de depozitare definitivă, inclusiv amenajările tehnice finale sau alte lucrări necesare pentru aducerea instalaţiei într-o stare de siguranţă pe termen lung.”

xx) La anexa nr. 2, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

k1) Deşeuri radioactive - materiale radioactive în stare gazoasă, lichidă sau solidă pentru care deţinătorul nu poate demonstra CNCAN că se prevede sau se consideră o altă utilizare şi care conţin radionuclizi în concentraţii sau cu contaminări de suprafaţă superioare unor valori stabilite de

CNCAN în conformitate cu reglementările specifice aplicabile emise de aceasta conform art. 5 din Legea nr. 111/1996.”

yy) La anexa nr. 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera p1), cu următorul cuprins:

p1) Gospodărirea combustibilului nuclear uzat - totalitatea activităţilor care au legătură cu manipularea, transportul, depozitarea intermediară, reprocesarea sau depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat. Gospodărirea combustibilului nuclear uzat include şi evacuarea efluenţilor radioactivi.

În afara termenului de gospodărire a combustibilului nuclear uzat se utilizează, cu sens echivalent, termenul de «gestionare a combustibilului nuclear uzat».”

zz) La anexa nr. 2, după litera q) se Introduc două noi litere, literele q1) şi q2), cu următorul cuprins:

„q1) Instalaţie de gospodărire a deşeurilor radioactive - orice instalaţie sau amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea deşeurilor radioactive, incluzând şi instalaţiile nucleare în curs de dezafectare, cu condiţia ca aceste instalaţii să fie definite de către partea contractantă ca fiind instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive.

q2) instalaţie de gospodărire a combustibilului nuclear uzat - orice instalaţie sau orice amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea combustibilului nuclear uzat.”

aaa) La anexa nr. 2, după litera v) se introduce o nouă literă, litera v1), cu următorul cuprins:

„v1) Reprocesare - un proces sau o operaţiune care are drept obiect extragerea izotopilor radioactivi din combustibilul nuclear uzat, în scopul utilizării ulterioare.”

bbb) în cuprinsul anexei, sintagma „prezentele norme” se înlocuieşte cu sintagma „prezenta reglementare”.

Art. II. - Titularii de autorizaţie pentru instalaţii nucleare şi radiologice care produc sau deţin deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat, precum şi titularii de autorizaţie pentru staţii de tratare deşeuri radioactive sau depozite de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat, trebuie să notifice Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, măsurile stabilite în vederea conformării cu cerinţele prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezentul ordin transpune art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi (3), art. 3, art. 4 alin. (3) şi (4), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (2), şi art. 7 din Directiva 2011/70/EURATOM a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 199 din 2 august 2011.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

 

Bucureşti, 24 decembrie 2013.

Nr. 217.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 3.976 din 4 decembrie 2013,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 5 lit. a) şi b) şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare, şi ale art. 51-53 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Plantaţiile viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole sunt supuse procedurii de autorizare anuală, la cererea producătorilor, prin verificarea respectării conformităţii cu caietele de sarcini pentru obţinerea vinurilor cu denumire de origine controlată sau a vinurilor cu indicaţie geografică.

(2) Producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică au obligaţia de a depune o cerere până la data de 15 mai a fiecărui an, în vederea luării în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor, la inspectoratele teritoriale ale Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V. Plantaţiile vor fi autorizate până la data de 1 octombrie a anului în care s-a formulat cererea de luare în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor.

(3) Cuantumul taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată este de 20 lei/hectar/an.

(4) Cuantumul taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică este de 20 lei/hectar/an.

Art. 2. - (1) Dreptul de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru vinuri se acordă la cerere, după examinarea calitativă a vinurilor, în cadrul comisiilor de degustare şi a îndeplinirii condiţiilor stabilite în caietele de sarcini.

(2) Cuantumul taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată este de 12 lei/hectolitru.

(3) Cuantumul taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică este de 6 lei/hectolitru.

Art. 3. - (1) Taxele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4) se achită la data autorizării plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau vinuri cu indicaţie geografică.

(2) Taxele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) se achită la data acordării certificatelor de atestare a dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată sau a vinurilor cu indicaţie geografică.

(3) Taxele se vor plăti în contul IBAN nr. RO83TREZ7025009XXX011247, C.I.F. 26318890, Trezoreria Sectorului 2, beneficiar Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, adresa: Sos. Iancului nr. 49, sectorul 2, municipiul Bucureşti, cod poştal 021719.

Art. 4. - (1) Se instituie obligativitatea aplicării în sistemul de etichetare al vinurilor cu denumire de origine controlată sau al vinurilor cu indicaţie geografică a noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică pe fiecare unitate de produs îmbuteliat care este destinat comercializării.

(2) Noile însemne de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică vor fi realizate şi gestionate de către O.N.V.P.V.

(3) Noul însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică va fi de tip hologramă autoadezivă personalizată, va avea forma rotundă cu diametrul de 22 mm, va fi livrat pe suport de plastic şi va conţine obligatoriu următoarele:

a) denumirea „OFICIUL NATIONAL AL VIEI ŞI PRODUSELOR VITIVINICOLE”;

b) textul „CERTIFICĂ ORIGINEA ŞI AUTENTICITATEA” scris CU caractere care să permită citirea facilă;

c) sigla ONVPV;

d) seria unică formată din 8 caractere alfanumerice de tipul 1 literă şi 7 cifre pe modelul literă-cifră-cifră-cifră-cifră-csfră-cifră-cifră”, inscripţionată în culoarea neagră;

e) alte elemente de securitate încorporate în însemnul de certificare.

(4) Dreptul folosirii însemnelor prevăzute la alin. (1) se acordă numai operatorilor economici care îmbuteliază vinuri cu denumire de origine controlată sau vinuri cu indicaţie geografică în vederea comercializării şi care îşi valorifică produsele în baza certificatelor de atestare a dreptului de comercializare, eliberate de O.N.V.P.V., pe loturi.

(5) înstrăinarea, falsificarea sau folosirea în alte scopuri a noilor însemne de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică se sancţionează conform legii.

(6) Noile însemne de certificare vor fi puse la dispoziţia producătorilor până cel mai târziu la data de 15 martie 2014.

Art. 5. - (1) Inspectorii O.N.V.P.V. vor verifica conformitatea produselor certificate purtătoare a unei denumiri de origine controlată sau a unei indicaţii geografice în raport cu prevederile cuprinse în caietul de sarcini aferent respectivei denumiri de origine controlată sau indicaţii geografice.

(2) Nerespectarea de către producători a prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform legii.

Art. 6. - (1) Până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în baza declaraţiilor de recoltă şi de producţie, operatorii economici vor depune la inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V. cereri scrise privind necesarul estimativ de însemne de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică pentru anul următor.

(2) Vinurile cu denumire de origine controlată şi vinurile CU indicaţie geografică pot fi comercializate fără aplicarea noilor însemne de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată si indicaţie geografică până la data de 1 aprilie 2014.

(3) Vinurile cu denumire de origine controlată şi vinurile cu indicaţie geografică îmbuteliate după data de 1 aprilie 2014 se vor putea pune în consum numai după aplicarea noilor însemne de certificare a calităţii.

(4) Vinurile cu denumire de origine controlată şi vinurile cu indicaţie geografică îmbuteliate şi livrate anterior datei de 1 aprilie 2014 pot fi comercializate fără aplicarea în etichetare a noilor însemne de certificare a calităţii vinurilor până la epuizarea stocurilor existente la comercianţi.

Art. 7. - Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul O.N.V.P.V.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.251 din data de 24 decembrie 2004, cu modificările ulterioare;

b) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 16 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.515.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 13271 din 30 decembrie 2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice, având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 5 din anexa nr. 1 „Metodologie pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 martie 2014, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Adrian Pană

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 decembrie 2013.

Nr. 1.589.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 11 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 12 noiembrie 2013, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Iaşi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România, în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 11 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 12 noiembrie 2013, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Iaşi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România, în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro.

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 1.952.

 

Ministerul Afacerilor Europene şi Integrării Europene al Republicii Moldova

Viceprim-ministru, ministru

 

Chişinău, 11 noiembrie 2013

 

Excelenţă,

 

Având în vedere Declaraţia comună din 17 iulie 2012 a prim-ministrului Republicii Moldova şi a prim-ministrului României privind cooperarea bilaterală în domeniul securităţii energetice, inclusiv realizarea proiectului gazoductului Iaşi-Ungheni şi a liniilor electrice de înaltă tensiune Suceava-Bălţi şi Iaşi-Ungheni, am onoarea să mă refer la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), şi la al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, şi la Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut în cadrul proiectului denumit Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova), semnat la Chişinău la 11 iunie 2013, şi, dată fiind importanţa proiectului denumit Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova), vă propun

În numele Guvernului Republicii Moldova ca proiectul Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova), denumit în continuare Gazoductul Iaşi-Ungheni, să fie considerat proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România în sensul articolului 1 paragraful 3 din Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro.

Vă propun totodată ca Ministerul Economiei şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Republica Moldova şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România să încheie cât mai curând posibil Contractul de finanţare pentru implementarea proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)”.

Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului României, această scrisoare împreună cu scrisoarea dumneavoastră de răspuns

În numele Guvernului României vor constitui un Program de cooperare în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Saşi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţionai la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro.

Programul de cooperare se va aplica provizoriu de la data scrisorii dumneavoastră de răspuns şi va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Vă rog să primiţi, domnule ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.

 

Natalia Gherman

 

Ministerul Afacerilor Externe al României Ministru

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2013

 

Excelenţă,

 

Am onoarea să mă refer la scrisoarea dumneavoastră din 11 noiembrie 2013, cu următorul conţinut: „Având în vedere Declaraţia comună din 17 iulie 2012 a prim-ministrului Republicii Moldova şi a prim-ministrului României privind cooperarea bilaterală în domeniul securităţii energetice, inclusiv realizarea proiectului gazoductului Iaşi-Ungheni şi a liniilor electrice de înaltă tensiune Suceava-Bălţi şi Iaşi-Ungheni, am onoarea să mă refer la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), şi la al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 si la Chişinău la 16 august 2011, şi la Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut în cadrul proiectului denumit Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova), semnat la Chişinău la 11 iunie 2013, şi, dată fiind importanţa proiectului denumit Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova), vă propun

În numele Guvernului Republicii Moldova ca proiectul Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova), denumit în continuare Gazoductul Iaşi-Ungheni, să fie considerat proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România în sensul articolului 1 paragraful 3 din Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro.

Vă propun totodată ca Ministerul Economiei şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Republica Moldova şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România să încheie cât mai curând posibil Contractul de finanţare pentru implementarea proiectului denumit «Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)».

Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului României, această scrisoare împreună cu scrisoarea dumneavoastră de răspuns

În numele Guvernului României vor constitui un Program de cooperare în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Iaşi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro.

Programul de cooperare se va aplica provizoriu de la data scrisorii dumneavoastră de răspuns şi va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare”.

Am onoarea să vă confirm prin prezenta scrisoare că această propunere este acceptabilă Guvernului României şi că scrisoarea dumneavoastră împreună cu această scrisoare de răspuns constituie un Program de cooperare în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Iaşi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro, şi că Programul de cooperare se aplică provizoriu de la data acestei scrisori de răspuns şi intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Vă rog să primiţi, doamnă ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii,

 

Titus Corlăţean

 

Doamnei Natalia Gherman, ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.