MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 16/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 16         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 10 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.124/2013. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport” prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

213/2013. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

1.529/2013. - Ordin al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

108/2013. - Ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioadă de reglementare pentru activităţile de distribuţie şi furnizare reglementată şi de stabilire a unui stimulent peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului, aplicabil în a treia perioadă de reglementare, pentru anumite categorii de imobilizări corporale şi necorporale aferente activităţii de distribuţie

 

113/2013. - Ordin privind condiţiile în care se asigură furnizarea energiei electrice pentru clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă

 

115/2013. - Ordin privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport” prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport” prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 24 iulie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Programul «Săli de sport» privind construcţia de săli de sport şi finalizarea structurilor începute cu aceeaşi destinaţie se realizează prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A , societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit obiectului său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) în aplicarea prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) săli de sport - spaţii special amenajate în vederea desfăşurării activităţilor sportive de orice fel;

b) beneficiari - statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale;

c) amplasament - imobilul, constituit din terenuri şi, după caz, construcţii aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Amplasamentele destinate construcţiilor de săli de sport se predau de către beneficiari Companiei Naţionale de Investiţii «C.N.I.» - S.A., care le va prelua în condiţiile legii pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, cu specificaţia expresă că amplasamentele sunt libere de orice sarcini şi nu se află în litigiu.

(2) Amplasamentele pe care se realizează sălile de sport ce se execută prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. se viabilizează de către beneficiari, conform documentelor urbanistice şi în corelare cu graficele de execuţie semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementărilor în vigoare.”

3. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate anual, beneficiarii predau Companiei Naţionale de Investiţii «C.N.I.» - S.A. amplasamentele, conform protocolului prevăzut în anexa nr. 2. Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investiţiei, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de săli de sport de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.

(2) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la finalizarea unor structuri începute cu aceeaşi destinaţie, propuse a se finanţa prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - SA, acestea sunt predate de către beneficiari, pe durata de realizare a investiţiei, odată cu amplasamentele aferente, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, precum şi conform anexei nr. 3.”

4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Pentru asigurarea optimă a finanţării, Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. Întocmeşte (ista obiectivelor de investiţii, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv în parte, listă pe care Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. o înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(2) Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investiţii care urmează a fi finanţat/finanţate în anul în curs şi solicită predarea amplasamentelor, conform protocoalelor încheiate potrivit art. 4.”

5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de săli de sport.”

6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. va preda cu titlu gratuit beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, amplasamentul împreună cu obiectivul de investiţii realizat/finalizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - După predarea amplasamentului şi a obiectivului de investiţii realizat/finalizat, beneficiarul are obligaţia de a menţine destinaţia acestuia şi de a-l întreţine pe perioada de funcţionare.”

8. Anexele nr. 2 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

9. După anexa nr. 2 se Introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - În tot cuprinsul Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport” prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003, sintagma „Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul tineretului şi sportului,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.124.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

Beneficiar,

.................................................

.................................................

.................................................

Nr. ......./.........

Compania Naţională de Investiţii

„C.N.I.” -SA

Nr. ......./........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi......................

 

1. Beneficiarul................cu sediul în.................., reprezentat prin................................................... în calitate de predător, şi

2. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin .................................................., în calitate de primitor, în baza Contractului nr. ...../.......... am procedat la predarea-primirea unui nr. de ............. amplasamente, în suprafaţă totală de.........m2, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ................................, nr. topo........................după cum urmează:

 

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafaţa(m2)

Categoria de folosinţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat,

Beneficiar,

.................................................

Conducătorul unităţii,

.................................................

Am primit,

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

.................................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” -SA

Nr. ......./........

Beneficiar,

.................................................

Nr. ......./.........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi.....................................

 

1. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin...............................................în calitate de predător,

şi

2. Beneficiarul........................................................reprezentat prin...................................., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat la predarea-primirea amplasamentului situat în..........., compus din.................., în cadrul......................................, în suprafaţă de.................m2.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. .........din.............şi anulează orice documente încheiate anterior între părţi.

Odată cu predarea-primirea efectuată pentru amplasamentul sus-menţionat s-a predat beneficiarului ................................şi cartea tehnică a construcţiei.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru flecare parte.

 

Am predat,

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

.................................................

Am primit,

Beneficiar,

.................................................

Conducătorul unităţii,

.................................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2! la normele metodologice)

 

Beneficiar,

.................................................

Nr. …………....../...................

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” -SA

Nr. ........../...........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi......................

 

1. Beneficiarul..............., cu sediul în...................reprezentat prin.................................................. în calitate de predător,

şi

2. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin..................................în calitate de primitor, în baza Contractului ......................... nr. ............/......................., am procedat la predarea-primirea unui nr. de .......................... amplasamente în suprafaţă de ..........m2, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ..................... nr. topo ........., în scopul finalizării, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafaţa (m2)

Categoria de folosinţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat,

Beneficiar,

.................................................

Conducătorul unităţii,

.................................................

Am primit,

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

.................................................

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

Având în vedere Referatul privind aprobarea completării anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier nr. 400.313 din 2 decembrie 2013 al Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, ale art. 5.4, 6.2, 14,1 şi 14.2 din Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oii Terminal” - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. - La anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 14 martie 2012, cu completările ulterioare, secţiunea „motorină şi biodiesel” se completează cu următoarele tarife pentru derularea operaţiunilor de transport prin terminalul petrolier:

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în S. R Sud, cu pompa barjelor

indiferent de cantitate

23,00

Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în S. R Sud, cu pompa navelor

indiferent de cantitate

23,00

 

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 213.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 

Având în vedere prevederile anexei II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile,

în temeiul prevederilor art. 13 din Programul naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 17 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu trei noi poziţii, poziţiile 29-31, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia aviaţie civilă şi spaţiu aerian din Ministerul Transporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 decembrie 2013.

Nr. 1.529.

 

ANEXA

 

COMPLETARE

la Lista inspectorilor AVSEC

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

Structura din care face parte

29.

Gîrdea Marius

1771202240014

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti

30.

Dărmănescu Ioan Lucian

1730106182761

Ministerul Transporturilor

31.

Merticariu Elena Veronica

2760519203131

Ministerul Transporturilor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioadă de reglementare pentru activităţile de distribuţie şi furnizare reglementată şi de stabilire a unui stimulent peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului, aplicabil în a treia perioadă de reglementare, pentru anumite categorii de imobilizări corporale şi necorporale aferente activităţii de distribuţie

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi prevederile art. 43 şi ale art. 49 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui AN RE nr. 42/2013, cu modificările ulterioare,

în scopul stimulării investiţiilor şi accentuării importanţei lor strategice pentru companiile din domeniul gazelor naturale, al creşterii eficienţei şi siguranţei în exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru a treia perioadă de reglementare se stabileşte raia reglementată a rentabilităţii capitalului pentru activităţile de distribuţie şi furnizare reglementată a gazelor naturale în valoare de 8,43%

Art. 2. - Peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului stabilită la art. 1, pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale se stabileşte un stimulent în valoare de 1,4%, pentru cea de a treia perioadă de reglementare.

Art. 3. - Stimulentul stabilit la art. 2 va fi aplicat următoarelor categorii de imobilizări corporale şi necorporale, indiferent de grupa în care acestea sunt încadrate:

a) Conducte de distribuţie din oţel, numai pentru dezvoltarea sistemelor de distribuţie

b) Conducte de distribuţie din polietilenă, numai pentru dezvoltarea sistemelor de distribuţie

c) Instalaţii de odorizare

d) Laboratoare mobile pentru depistarea pierderilor de gaze naturale din sistemele de distribuţie

e) Detectoare portabile pentru depistarea pierderilor de gaze naturale din sistemele de distribuţie

f) Aparate pentru măsurarea gradului de odorizare a gazelor naturale

g) Aparate pentru măsurarea cu ultrasunete a grosimilor de perete a conductelor

h) Aparate pentru depistarea în teren a conductelor

i) Instalaţie de protecţie catodică

j) Dispozitive portabile pentru citirea şi înregistrarea indexului aparatului de măsură

k) Echipamente pentru citirea şi transmiterea la distanţă a datelor fu mizate de echipamentele de măsură

l) Contoare prevăzute cu dispozitive pentru stocarea informaţiilor şi transmisia lor la distanţă

m) Staţii de reglare-măsurare/staţii de reglare de sector nou înfiinţate

n) Modernizări ale staţiilor de reglare-măsurare în vederea implementării SCADĂ - transmisie date şi acţionări de la distanţă

o) Dispozitive de blocare a curgerii gazului în caz de avarie a sistemului de distribuţie

p) Instalaţii de protecţie la cutremur a conductelor de distribuţie a gazelor naturale

q) Sisteme integrate de aplicaţii sau sisteme de supervizare şi conducere a proceselor - hardware şi software:

1. Programe pentru gestionarea sistemelor de distribuţie

- Proiectare, modelare

- Simulare, optimizare

- Operare, echilibrare

2. Programe pentru urmărirea şi gestionarea cantităţilor de gaze naturale intrate/ieşite din sistemele de distribuţie

3. Programe pentru colectarea, stocarea şi prelucrarea informaţiilor transmise de către echipamentele de măsură

Art. 4. - Acordarea stimulentului prevăzut la art. 2 pentru imobilizările corporale şi necorporale, aşa cum acestea au fost prevăzute la art. 3, se va realiza exclusiv pe baza documentelor transmise de către operatorii licenţiaţi, din care să rezulte că proiectele de investiţii, respectiv imobilizările corporale/ necorporale au fost puse în funcţiune şi/sau recepţionate şi autorizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în scopul dezvoltării şi/sau inovării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi al creşterii eficienţei în operarea şi întreţinerea acestora.

Art. 5. - Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii licenţiaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 108.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind condiţiile în care se asigură furnizarea energiei electrice pentru clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 75 alin. (1) lit. c) şi d), art. 76 alin. (1) şi (3), art. 79 alin. (3) şi art. 96 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. b), d), g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Până la desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă conform legii, furnizorii desemnaţi în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 47/2013 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă care au obligaţia de a furniza energie electrică către clienţii finali aflaţi în situaţia de a nu li se mai asigura furnizarea din motive neimputabile acestora devin furnizori de ultimă instanţă şi pentru clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate sau care revin la serviciul universal.

Art. 2. - Categoriile de clienţi finali ai furnizorilor de ultimă instanţă şi principiile privind stabilirea preţurilor aplicate acestora sunt prevăzute în Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013.

Art. 3. - Până la emiterea contractelor-cadru aplicabile clienţilor finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, aceştia asigură furnizarea energiei electrice pe baza contractelor încheiate potrivit dispoziţiilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Furnizorii de ultimă instanţă facturează consumul de energie electrică al clienţilor lor finali, în cazul în care nu este posibilă citirea indexului contorului la data eliminării complete a tarifelor reglementate sau în cazul recalculărilor de consum pe o perioadă de timp care include data respectivi, conform regulilor de facturare aplicabile la schimbarea tarifului prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004.

Art. 5. - Până la data de 31 ianuarie 2014, furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a anunţa, în scris, clienţii finali noncasnici asupra următoarelor aspecte:

a) încetarea aplicabilităţii tarifelor reglementate începând cu 1 ianuarie 2014;

b) opţiunile pe care le au clienţii finali noncasnici privind furnizarea energiei electrice ca urmare a eliminării totale a tarifelor reglementate şi preţurile aplicabile fiecărei categorii;

c) asigurarea furnizării energiei electrice în baza contractului de furnizare a energiei electrice existent.

Art. 6. - Furnizorii de ultimă instanţă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Entităţile organizatorice de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări aplicarea prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 113.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, prevederile art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Operatorii economici care derulează proiecte investiţionale pentru unităţi noi sau retehnologizate în centrale de cogenerare, operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici si Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2010 privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 115.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură stabileşte responsabilităţile, condiţiile, etapele şi documentaţia necesară pentru analizarea, de către ANRE, a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, în scopul emiterii Avizului pentru acreditarea unităţilor de cogenerare care fac obiectul respectivelor proiecte şi înscrierea capacităţii electrice de cogenerare de înaltă eficienţă a acestora pe Lista capacităţilor de producere de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă care pot beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.

(2) Documentaţia solicitată prin prezenta procedură este utilizată de asemenea pentru înregistrarea unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate şi pentru estimarea cantităţii de energie electrică produsă de aceste unităţi ce va beneficia de schema de sprijin în perioada rămasă din anul de punere în funcţiune şi în următorii 2 ani de exploatare comercială a acestora.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - (1) Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, denumită în continuare procedura, se emite în baza şi în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.

(2) Prezenta procedură se aplică operatorilor economici care propun proiecte de noi centrale/configuraţii de producţie în cogenerare sau de înlocuire/retehnologizare a unor unităţi de cogenerare din componenţa centralelor/configuraţiilor existente.

 

CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - (1) Termenii folosiţi în prezenta procedură sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, precum şi în Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, denumit în continuare Regulament.

(2) În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) aviz - act emis de ANRE, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri; avizul poate fi emis în scopul acreditării preliminare sau în scopul acreditării finale a unei/unor unităţi de cogenerare care face/fac obiectul proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare;

b) capacitate electrică de cogenerare de înaltă eficienţă - capacitatea de producţie a energiei electrice (MWe) a unei unităţi de cogenerare care îndeplineşte condiţiile pentru a fi astfel calificată conform prevederilor prezentei proceduri şi ale Regulamentului;

c) capacitate electrică de cogenerare de înaltă eficienţă eligibilă pentru schema de sprijin pentru cogenerare - capacitatea electrică de cogenerare de înaltă eficienţă care se ia în considerare la verificarea încadrării proiectului unei centrale de cogenerare în limita maximă de capacitate ce poate beneficia de schema de sprijin, conform legii;

d) contribuţie bănească - sumă percepută de ANRE de la persoane fizice/juridice care solicită acordarea unui aviz pentru acreditare preliminară/finală, pentru activitatea de analiză a documentaţiilor primite în acest scop de solicitant, al cărei nivel se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANRE, în conformitate cu prevederile art. 2 alin, (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012; valoarea contribuţiei băneşti se determină prin însumarea a două componente dintre care una invariabilă, pe proiect, şi una variabilă, în funcţie de puterea instalată a capacităţilor energetice care fac obiectul proiectului supus avizării; în cazul în care solicitantul deţine un aviz pentru acreditare preliminară, contribuţia pentru avizul pentru acreditare finală se reduce cu 50%;

e) Lista capacităţilor - lista capacităţilor de producere de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă care pot beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin care cuprinde capacităţile cu acreditare finală şi capacităţile cu acreditare preliminară şi care este întocmită, actualizată şi publicată de ANRE;

f) proiect de centrală/unitate de cogenerare nou(ă) - proiect investiţional pentru realizarea/instalarea, într-o centrală nouă sau existentă, a uneia sau mai multor unităţi noi de cogenerare, ale căror echipamente principale nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară;

g) proiect de retehnologizare a unei centrale/unităţi de cogenerare - proiect investiţional prin care se aduc schimbări majore unei centrale/configuraţii de producţie în cogenerare existente, prin suplimentarea sau înlocuirea unor echipamente principale ale unităţilor de cogenerare din centrală/configuraţie, precum turbine, cazane, motoare termice etc, cu echipamente care nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară, pentru care costul de investiţie pentru retehnologizare depăşeşte 50% din costul de investiţie pentru o centrală/unitate de cogenerare nouă echivalentă, având drept rezultat modificarea capacităţii electrice a respectivei configuraţii;

h) schema de sprijin - mecanismul de promovare a cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, adoptat la nivel naţional conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 şi Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009.

(3) în prezenta procedură se utilizează următoarele abrevieri:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) PIF - punere în funcţiune;

c) SEN - Sistemul electroenergetic naţional.

 

CAPITOLUL IV

Procedura privind solicitarea şi emiterea avizului

 

Art. 4. - (1) Solicitarea de emitere a avizului se face de către o persoana fizică sau juridică aflată în una dintre următoarele situaţii pe parcursul derulării unui proiect investiţional:

a) proiectul investiţional pentru una sau mai multe unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate se află într-o fază avansată de proiectare, fiind stabilite cererea de energie termică utilă anuală care va fi asigurată de unitatea/unităţile respectivă/ respective, schema termomecanică a instalaţiei, echipamentele de bază şi caracteristicile lor tehnice, caz în care se solicită un aviz pentru acreditare preliminară; de regulă, acest aviz precede obţinerea autorizaţiei de înfiinţare de la ANRE, fiind util şi la susţinerea proiectului pentru aprobarea finanţării investiţiei;

b) proiectul investiţional pentru una sau mai multe unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate se află într-o fază avansată de construcţie-montaj/recepţie la terminarea lucrărilor, unitatea/ unităţile respectivă/respective fiind planificată/planificate să intre în exploatare comercială:

(i) în anul următor; sau

(ii) în anul curent, numai pentru situaţia prevăzută la art. 7 alin, (3), caz în care se solicită un aviz pentru acreditare finală.

(2) Deţinerea unui aviz de acreditare preliminară nu înlătură obligaţia de a solicita şi a obţine aviz pentru acreditare finală, în cazul în care proiectul investiţional se află în situaţia prevăzută la alin (1) lit. b).

Art. 5. - (1) Solicitantul avizului trebuie să se adreseze ANRE, prezentând următoarele documente:

a) o cerere scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) documentaţia de acreditare pentru obţinerea avizului, întocmită conform prevederilor din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură;

c) dovada achitării facturii emise de autoritatea competentă reprezentând contravaloarea contribuţiei băneşti stabilite pentru acordarea avizului de acreditare preliminară sau finală, după caz.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) se depun la ANRE:

a) oricând în decursul anului, în cazul solicitării de aviz pentru acreditare preliminară;

b) ce! mai târziu la data de 30 septembrie a anului „n”, dacă solicitantul estimează intrarea în exploatare comercială a unităţii/unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate care face/fac obiectul proiectului investiţional în cursul anului „n+1” şi dacă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

(i) deţine un aviz pentru acreditare preliminară şi solicită emiterea unui aviz de acreditare finală, începând cu anul „n+1”; cererea de modificare a tipului de acreditare din „preliminară” în „finală” va fi însoţită de documentaţia menţionată la alin. (1) lit. b), actualizată în integralitatea ei;

(ii) nu deţine un aviz pentru acreditare preliminară şi solicită direct un aviz pentru acreditare finală începând cu anul „n+1”;

c) cel mai târziu la data de 30 septembrie a anului curent, în cazul persoanelor fizice sau juridice care se află în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3) şi solicită un aviz pentru acreditare finală pentru una ori mai multe unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate care face/fac obiectul unui proiect investiţional cu intrare în exploatare comercială în cursul aceluiaşi an.

(3) Menţinerea acreditării preliminare pe parcursul derulării proiectului investiţional de la un an la altul se face prin transmiterea anuală, până cel mai târziu la data de 31 octombrie, a unei cereri de prelungirea Avizului după modelul menţionat la alin. (1) lit. a) şi a eventualelor modificări/completări ale documentaţiei prevăzute la alin. (1) lit. b).

(4) Documentaţia de acreditare prevăzută de prezenta procedură trebuie transmisă la ANRE în limba română, pe suport hârtie şi în format electronic.

Art. 6. - (1) ANRE verifică dacă documentaţia de acreditare este corect întocmită, completă şi dacă respectă toate condiţiile prevăzute în prezenta procedură.

(2) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei de acreditare, ANRE poate transmite o notificare de corectare ori de completare a acesteia cu date/informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru soluţionarea cererii în condiţiile prevăzute de prezenta procedură.

(3) Solicitantul trebuie să se conformeze notificării transmise de ANRE potrivit alin. (2) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(4) Documentaţia de acreditare se consideră complet/corect întocmită după primirea tuturor datelor/informaţiilor solicitate, conform notificării transmise de ANRE în condiţiile alin. (2).

(5) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care documentaţia de acreditare este corect şi complet întocmită, ANRE emite avizul solicitat.

Art. 7. - (1) în cazul unei solicitări de aviz pentru acreditare finală, indiferent dacă există sau nu un aviz pentru acreditare preliminară emis anterior, dacă documentaţia de acreditare nu este corect/complet constituită până la data de 10 noiembrie a anului „n”, ANRE nu va acorda avizul pentru acreditare finală începând cu anul „n+1”.

(2) Lipsa avizului pentru acreditare finală emis în anul „n” în conformitate cu prevederile prezentei proceduri înseamnă pierderea dreptului de accesare a schemei de sprijin în anul „n+1”.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul proiectelor noi sau de retehnologizare care la data de 30 septembrie a anului „n” nu se află într-o fază avansată de construcţie-montaj/recepţie la terminarea lucrărilor, dar vor intra în exploatare comercială în cursul anului „n+1”; pentru obţinerea dreptului de accesare a schemei de sprijin în anul „n+1”, persoanele fizice sau juridice responsabile cu derularea unui astfel de proiect au următoarele obligaţii:

a) să transmită la ANRE, până la data de 30 septembrie a anului „n”, o declaraţie scrisă privind punerea în funcţiune în anul „n+1” a uneia sau mai multor unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate, însoţită obligatoriu de o documentaţie similară cu documentaţia pentru acreditare prevăzută la lit. B din anexa nr.2;

b) să solicite avizul pentru acreditare finală, conform prevederilor prezentei proceduri, până cel mai târziu la dala de 30 septembrie a anului „n+1”.

Art. 8.- În termen de 15 zile de la emiterea unui aviz, ANRE actualizează pe site-ul propriu Lista capacităţilor.

Art. 9. - (1) Avizul emis de ANRE poate include următoarele categorii de informaţii:

a) menţiunea „aviz pentru acreditare preliminară” sau „aviz pentru acreditare finală”;

b) data emiterii;

c) denumirea operatorului economic care va desfăşura activitatea de exploatare comercială a capacităţii(lor) energetice ce se înfiinţează în cadrul proiectului investiţional;

d) definirea portofoliului de unităţi de cogenerare al proiectului investiţional supus avizării, precizând, pentru fiecare unitate de cogenerare nouă sau retehnologizată:

(i) tipul de tehnologie de cogenerare, conform clasificării din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007;

(ii) capacitatea electrică instalată şi capacitatea termică netă;

(iii) combustibilii utilizaţi;

(iv) data estimată de solicitant pentru intrarea în exploatare comercială;

(v) capacitatea electrică de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind de înaltă eficienţă, în conformitate cu documentaţia justificativă;

(vi) capacitatea electrică de cogenerare de înaltă eficienţă eligibilă pentru schema de sprijin;

e) în situaţia avizelor pentru acreditare preliminară: cantitatea de energie electrică anuală sau, după caz, pe sezon de operare, potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă din unităţile care fac obiectul avizului, în conformitate cu documentaţia justificativă;

f) în situaţia avizelor pentru acreditare finală:

(i) cantităţile de energie electrică potenţial calificabile ca fiind produse în cogenerare de înaltă eficienţă din unităţile care fac obiectul avizului, în lunile prognozate de funcţionare din anul intrării în exploatare comercială, precum şi într-un an calendaristic integral sau, după caz, într-un sezon de operare;

(ii) cantităţile de energie electrică estimate a beneficia de schema de sprijin, în lunile prognozate de funcţionare din anul intrării în exploatare comercială, precum şi într-un an calendaristic integral sau, după caz, într-un sezon de operare;

(iii) factorul de reducere a puterii electrice p şi coeficienţii de definiţie X şi Y ai configuraţiei de producţie în cogenerare constituită din unităţile care fac obiectul avizului, definiţi şi calculaţi în conformitate cu prevederile Regulamentului.

 

CAPITOLUL V

Analiza proiectului investiţional

 

Art. 10. - (1) Pentru fiecare proiect investiţional, în cadrul documentaţiei de acreditare trebuie să fie evidenţiate distinct următoarele elemente:

a) capacitatea electrică de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind de înaltă eficienţă a fiecărei unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate din cadrul proiectului;

b) eficienţa globală, economia de energie primară, producţiile şi consumul de energie în cogenerare de înaltă eficienţă, estimate în exploatare pentru fiecare unitate de cogenerare nouă sau retehnologizată din cadrul proiectului.

(2) Determinarea parametrilor de înaltă eficienţă ai proiectului investiţional, prevăzuţi la alin. (1), pe baza datelor de exploatare prognozate, cu respectarea criteriilor şi a algoritmului prevăzute de Regulament, este o condiţie obligatorie pentru obţinerea avizului.

Art. 11. - ANRE analizează documentaţia de acreditare depusă de solicitant din punct de vedere al:

a) performanţelor tehnice de proiect ale unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate şi în special a capacităţii electrice de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind de înaltă eficienţă în condiţiile cererii estimate de energie termică;

b) performanţelor estimate în exploatare ale unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate, respectiv eficienţa globală, economia de energie primară realizată de producţia de energie în cogenerare de înaltă eficienţă faţă de producerea separată, cantitatea de energie electrică potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi cantitatea de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin.

Art. 12. - (1) în vederea emiterii avizului pentru acreditare finală, AN RE verifică încadrarea capacităţii electrice de cogenerare de înaltă eficienţă eligibilă pentru schema de sprijin în limita maximă de capacitate ce poate beneficia de schema de sprijin, în condiţiile legii.

(2) În cazul proiectelor noi, dacă se constată depăşirea limitei maxime de capacitate ce poate beneficia de schema de sprijin, în condiţiile legii, ANRE verifică dacă unităţile de cogenerare care fac obiectul proiectului înlocuiesc sau nu unităţi de cogenerare din centrale existente.

(3) Dacă unităţile de cogenerare nu înlocuiesc unităţi de cogenerare din centrale existente, ANRE nu va acorda avizul pentru acreditare finală decât după majorarea corespunzătoare a limitei maxime de capacitate ce poate beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin.

(4) Pentru a obţine acreditarea în vederea accesării schemei de sprijin, proiectele noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare trebuie să utilizeze echipamente principale noi care nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară.

 

CAPITOLUL VI

Administrarea Listei capacităţilor

 

Art. 13. - Lista capacităţilor cuprinde două părţi distincte:

a) Lista capacităţilor cu acreditare finală, care include:

(i) unităţi de cogenerare aflate în exploatare comercială; valoarea capacităţii electrice de cogenerare de înaltă eficienţă pentru aceste unităţi este determinată de producător şi validată de ANRE, în conformitate cu cerinţele de înregistrare a configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare prevăzute de Regulament;

(ii) unităţi de cogenerare aflate în anul premergător intrării în exploatare comercială, pentru care există un aviz pentru acreditare finală, emis de ANRE în baza prezentei proceduri; valoarea capacităţii electrice de cogenerare de înaltă eficienţă pentru aceste unităţi este determinată pe baza caracteristicilor de proiect şi cererii prognozate de energie termică fundamentate de proprietar/operator;

b) Lista capacităţilor cu acreditare preliminară, care include unităţi de cogenerare aflate în stadiu de proiect sau în construcţie, pentru care există un aviz pentru acreditare preliminară emis de ANRE în baza prezentei proceduri; valoarea capacităţii electrice de cogenerare de înaltă eficienţă pentru aceste unităţi este determinată pe baza caracteristicilor de proiect şi cererii prognozate de energie termică fundamentate de proprietar/operator.

Art. 14. - (1) Capacităţile electrice de înaltă eficienţă ale unităţilor de cogenerare aflate în exploatare comercială în anul 2010, care au fost validate de ANRE pe baza datelor şi calculelor de autoevaluare transmise de producători pentru înregistrarea configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare conform prevederilor Regulamentului, se includ din oficiu în Lista capacităţilor cu acreditare finală.

(2) Capacităţile electrice de înaltă eficienţă ale unităţilor de cogenerare aflate în funcţiune în anul 2010, dar nu în exploatare comercială, pot fi incluse în Lista capacităţilor cu acreditare finală numai după solicitarea şi obţinerea avizului pentru acreditare finală, conform prevederilor prezentei proceduri.

(3) Capacităţile electrice de înaltă eficienţă ale unităţilor de cogenerare intrate în exploatare comercială după anul 2010, dar care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru schema de sprijin prevăzute de legislaţie, pot fi incluse în Lista capacităţilor cu acreditare finală ulterior, ca urmare a unor modificări ce conduc la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, dar numai după solicitarea şi obţinerea avizului pentru acreditare finală, conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 15. - Persoanele fizice sau juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, deţin autorizaţii de înfiinţare emise de ANRE pentru unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate şi intenţionează să acceseze schema de sprijin începând cu un anumit an au obligaţia să prezinte documentaţia de acreditare pentru obţinerea avizului conform prezentei proceduri în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2). Unităţile de cogenerare astfel acreditate vor fi înscrise, după caz, în Lista capacităţilor cu acreditare preliminară sau în Lista capacităţilor cu acreditare finală.

Art. 16. - Pentru fiecare unitate de cogenerare înscrisă în Lista capacităţilor, ANRE înregistrează şi actualizează datele şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 17. - (1) Lista capacităţilor se actualizează în următoarele situaţii:

a) pentru unităţile de cogenerare aflate în exploatare comercială la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, în următoarele situaţii:

(i) dacă apar modificări faţă de capacitatea electrică de înaltă eficienţă înregistrată anterior ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului;

(ii) dacă un producător solicită dreptul de accesare a schemei de sprijin şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de legislaţie ulterior publicării unei actualizări a Listei capacităţilor;

b) ori de câte ori o unitate de cogenerare noua sau retehnologizată avansează în derularea proiectului investiţional şi obţine o acreditare finală, concomitent, acolo unde este cazul, cu radierea din categoria unităţilor cu acreditare preliminară;

c) pentru unităţile de cogenerare noi sau retehnologizate cu acreditare preliminară, în situaţia în care pe parcursul derulării proiectului investiţional apar elemente de natură să modifice datele şi/sau informaţiile înscrise în Lista capacităţilor;

d) în situaţia în care o unitate de cogenerare care a obţinut acreditarea finală nu intră în exploatare comercială în anul indicat în solicitarea de acreditare finală, caz în care aceasta va fi trecută în categoria unităţilor cu acreditare preliminară în condiţiile prevăzute la alin. (2);

e) în termen de 15 zile de la emiterea unui aviz pentru acreditare preliminară sau a unui aviz pentru acreditare finală, conform prezentei proceduri;

f) la schimbarea denumirii producătorului sau ca urmare a altor modificări justificate ale datelor existente în Lista capacităţilor aflată în vigoare.

(2) Modificarea acreditării unei/unor unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), se face la sfârşitul lunii noiembrie a anului „n” dacă:

a) respectiva unitate nu a intrat în exploatare comercială până la data de 10 noiembrie a anului „n”, an care a fost indicat în solicitarea de acreditare finală ca an de PIF;

b) nu a fost depusă o cerere de prelungire a acreditării finale în care se indică anul „n+1” ca an de PIF, în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) şi art. 7 alin. (1), precum şi memoriul justificativ al întârzierii intrării în exploatare comercială;

c) nu au fost depuse până la data de 31 octombrie a anului „n” eventualele modificări/actualizări ale documentaţiei de acreditare depuse anterior.

(3) în cazul în care s-a operat modificarea acreditării unei/unor unităţi de cogenerare conform prevederilor alin. (2), pentru respectivele unităţi se parcurg din nou etapele solicitării şi acordării acreditării finale prevăzute de prezenta procedură.

Art. 18. - Capacitatea electrică de cogenerare de înaltă eficienţă eligibilă pentru schema de sprijin pentru cogenerare, care se ia în considerare la verificarea încadrării proiectului unei centrale de cogenerare în limita maximă de capacitate ce poate beneficia de schema de sprijin conform legii, se calculează prin înmulţirea capacităţii electrice de cogenerare de înaltă eficienţă înscrisă în Lista capacităţilor cu un coeficient „x”- Coeficientul „x” se determină cu formula:

 

x = el/(eb-ecpt)

 

unde:

el - energia electrică estimată a fi livrată anual din capacitatea respectivă, exclusiv autoconsumul;

eb - energia electrică estimată a fi produsă anual la bornele generatorului capacităţii respective;

ectp- energia electrică estimată a fi consumată anual de la bornele generatoarelor proprii pentru producerea energiei electrice şi termice în cogenerare în cadrul respectivei capacităţi de cogenerare (consum propriu tehnologic).

Art. 19. - Persoana fizică sau juridică deţinătoare a unui aviz este obligată să notifice în scris AN RE, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură, orice element nou, apărut pe parcursul derulării proiectului investiţional, de natură să modifice datele din aviz.

Art. 20. – Limita maximă de capacitate ce poate beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin vizează numai unităţile de cogenerare aflate în exploatare comercială şi cele care deţin un aviz pentru acreditare finală, emis în condiţiile prezentei proceduri.

Art. 21. - (1) Deţinerea avizului pentru acreditare preliminară nu garantează investitorilor obţinerea acreditării finale şi accesul la schema de sprijin a proiectelor noi propuse, în situaţia în care s-a atins limita maximă de capacitate ce poate beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin.

(2) După depăşirea limitei prevăzute la alin. (1), mai pot fi adăugate în Lista capacităţilor cu acreditare finală numai unităţi de cogenerare noi care înlocuiesc unităţi de cogenerare din centrale existente, înregistrate anterior în Lista capacităţilor.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - Avizul emis de AN RE poate fi contestat de către cei interesaţi, la ANRE, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia. Răspunsul de soluţionare a contestaţiei va fi transmis solicitantului în termen de 15 zile de la înregistrarea la ANRE a contestaţiei.

Art. 23. - Pentru accesarea Schemei de sprijin, Avizul pentru acreditare finală este obligatoriu, iar Avizul pentru acreditare preliminară este opţional.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

- Model –

 

Nr. de înregistrare la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.......................

 

CERERE

 

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, cod 020995

 

Subsemnatul...............................director general al.............................................cu sediul în...................................în

conformitate cu prevederile Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, solicit emiterea/prelungirea unui Aviz pentru acreditare preliminară/finală*) în vederea înscrierii/confirmării/modificării capacităţilor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, prezentate în documentaţia anexată, în Lista capacităţilor de producere de energie electrică şi termică în cogenerare cu acreditare finală/preliminară care pot beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin.

În susţinerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:

- …………………………………………………..

- …………………………………………………..

- …………………………………………………..

 

 

Director general,

…………………………..


*) În situaţia solicitării de emitere a unui aviz pentru acreditare finală se va adăuga paragraful: „Solicit, de asemenea, ca în baza avizului pentru acreditare finala, S.C..............................să beneficieze de schema de sprijin începând cu luna............anul............”

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CONŢINUTUL

documentaţiei de acreditare

 

Documentaţia reprezintă o sinteză tehnică a unui proiect nou sau de retehnologizare al unei centrale de cogenerare, întocmită în scopul obţinerii avizului pentru acreditarea preliminară/finală conform Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centrelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, denumită în continuare Procedură.

A. Documentaţia necesară obţinerii avizului pentru acreditare preliminară

Documentaţia cuprinde următoarele date tehnice care, în cea mai mare parte, sunt similare datelor necesare pentru înregistrarea configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, denumit în continuare Regulament

1. Schema termomecanică:

Se prezintă încadrarea instalaţiilor de cogenerare care fac obiectul proiectului în schema termomecanică simplificată a centralei noi sau existente, după cum este cazul, cu marcarea limitelor de proiect, a parametrilor nominali de funcţionare şi a aparatelor de măsură pe fluxurile de energie intrate-ieşite din conturul de proiect. Schema va cuprinde, totodată, unde este cazul, unităţile de producere separată a energiei termice sau electrice din centrala respectivă, fie că sunt parte a proiectului nou sau de retehnologizare, fie că există deja.

2. Lista de echipamente:

Cuprinde toate echipamentele principale de cogenerare şi de producere separată din centrală cu evidenţierea celor care fac obiectul proiectului propus spre avizare. Se prezintă: denumire echipament, producător/tip, combustibili de bază/suport/rezervă, capacitate termică şi electrică instalată.

3. Pentru unităţile de cogenerare care fac obiectul proiectului:

a) diagramele de regim - de proiect-furnizor - care definesc domeniul de funcţionare al unităţii prin interdependenţa între puterea electrică şi puterea termică realizate de unitatea respectivă (exprimate în MW);

b) caracteristicile de consum de combustibil - de proiect-furnizor - care reprezintă variaţia consumului orar de energie din combustibil în funcţie de puterea electrică şi puterea termică realizate de unitatea respectivă, exprimate în MW;

c) raportul energie electrică/energie termică - valoarea de proiect a raportului dintre energia electrică şi energia termică utilă produse de unitatea respectivă în regim de cogenerare maximă;

d) factorul de reducere a puterii electrice (3 - valoarea de proiect, pentru turbinele cu abur, cu excepţia celor cu contrapresiune fără prize reglabile intermediare.

4. Documente justificative pentru cererea de energie termică utilă anuală, precum acordul de livrare către un furnizor/utilizator de energie termică utilă, precontracte de livrare, studii de piaţă etc.

5. Valoarea energiei termice utile anuale de proiect, estimată a fi acoperită prin unităţile de cogenerare din proiectul înaintat spre avizare;

a) valoarea anuală sau pe sezon de operare totală pe centrală şi valoarea anuală sau pe sezon de operare acoperită de fiecare unitate de cogenerare (MWh/MWh);

b) prognoza evoluţiei cererii de energie termică utilă anuală a consumatorilor alimentaţi din centrală şi modul de acoperire din unitatea de cogenerare pe durata estimată de exploatare comerciala

6. Numărul de ore estimat de funcţionare anuală a! fiecărei unităţi de cogenerare (h funcţionare/an).

7. Modul de încadrare al fiecărei unităţi de cogenerare în acoperirea curbei clasate anuale a cererii de energie termică - figurare grafică. Se prezintă încărcarea echipamentelor de cogenerare/producere separată aflate în funcţionare la:

a) sarcina termică minimă, cum ar fi cea de vară (MW) şi puterea electrică corespunzătoare acestui regim (MW);

b) sarcina termică medie, cum ar fi cea de iarnă (MW) şi puterea electrică corespunzătoare acestui regim de funcţionare (MW);

c) sarcina termică de vârf, cum ar fi cea de iarnă (MW) şi puterea electrică corespunzătoare acesteia (MW).

8. Curba clasată anuală a cererii de energie termică:

a) asigurată din centrală/amplasament, inclusiv din sursele de producere separată;

b) asigurată de unităţile de cogenerare care fac obiectul proiectului (MW-h funcţionare).

9. Tipurile şi sursele de combustibil de bază şi suport/rezervă, precum şi consumul anual de energie din combustibil al fiecărei unităţi de cogenerare (MWh) - valori de proiect.

10. Producţia anuală sau pe sezon de operare de energie termică utilă a fiecărei unităţi de cogenerare (MWh) - valori de proiect.

11. Producţia anuală sau pe sezon de operare de energie electrică la bornele generatorului pentru fiecare unitate de cogenerare (MWh) - valori de proiect, din care:

a) consum propriu tehnologic al instalaţiei de cogenerare sau aportul considerat la consumul propriu tehnologic al centralei;

b) autoconsum sau aportul considerat la autoconsumul total;

c) energie electrică livrată în Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) sau aportul considerat al capacităţii de cogenerare la energia livrată din centrală.

12. Eficienţa globală anuală sau pe sezon de operare de proiect a capacităţii de cogenerare (%): raportul între suma producţiilor anuale de energie termică utilă şi energie electrică produsă la bornele generatorului şi consumul anual de combustibil ale capacităţii de cogenerare.

13. Valoarea capacităţii electrice de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind de înaltă eficienţă (MW). Calculul se face pe baza datelor de proiect/prognoză de funcţionare, conform prevederilor din cap. III, secţiunea a 2-a „Condiţii de calificare a capacităţii electrice de înaltă eficienţă a unei Configuraţii de producţie în cogenerare” şi cap. V „Calcule de autoevaluare pentru calificare” din Regulament.

14. Valoarea cantităţii de energie electrică potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de fiecare din capacităţile care fac obiectul proiectului, care ar putea beneficia de Schema de sprijin într-un an calendaristic sau într-un sezon de operare complet:

Evaluarea este întocmită de operatorul economic, pe baza datelor de proiect/prognoză de funcţionare, conform prevederilor din cap. III secţiunea 1 „Condiţii de calificare pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de o Configuraţie de producţie în cogenerare” şi cap. V „Calcule de autoevaluare pentru calificare” din Regulament.

Operatorul economic care solicită un aviz conform Procedurii trebuie să opteze, înainte de a trece la evaluare, asupra perioadei luate în considerare pentru consumul de combustibil şi producţiile de energie termică şi electrică în cogenerare, care poate fi, în condiţiile stabilite în cap. III, secţiunea a 3-a „Principii, etape şi documente necesare calificării” din Regulament, un an calendaristic sau un sezon de operare.

15. Valoarea cantităţii de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin determinată conform Regulamentului.

16. Calendarul estimat privind derularea investiţiei:

a) data estimată a începerii lucrărilor de construcţii-montaj (luna/anul obţinerii autorizaţiei de înfiinţare - pentru unităţile mai mari de 1 MW);

b) data estimată a intrării în exploatare comercială (luna/anul obţinerii/modificării licenţei de exploatare comercială);

c) stadiul în care se află proiectul/investiţia la momentul depunerii cererii de aviz,

B. Documentaţia necesară obţinerii avizului pentru acreditare finală

1. Date tehnice de proiect actualizate, care se prezintă conform machetelor din anexa nr. 1 la Regulament, cu excepţia tabelului 5;

2. Datele de proiect/prognoză indicate la lit. A, pct. 1, pct. 3 lit. a) şi b), pct. 4-7 şi 16, în forma actualizată, valabilă la data întocmirii documentaţiei pentru acreditarea finală;

3. Datele de proiect/prognoză referitoare la consumurile de combustibil, producţiile şi livrările de energie electrică şi termică, pentru lunile de funcţionare din primul an în care unitatea de

cogenerare intră în exploatare comercială şi separat pentru primul an calendaristic sau sezon de operare complet. Cele două seturi de date se prezintă conform machetelor din anexa nr. 2 la Regulament, cu excepţia tabelului 5;

4. Datele de referinţă şi rezultatele calculelor de determinare a capacităţii electrice de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind de înaltă eficienţă (MW) pentru un an calendaristic/sezon de operare complet, a cantităţii de energie electrică potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi a cantităţii de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin, atât pentru lunile de funcţionare din primul an în care capacitatea de cogenerare intră în exploatare comercială, cât şi pentru primul an calendaristic sau sezon de operare complet, care se prezintă integral conform machetelor din anexa nr. 3 la Regulament.

5. Declaraţia solicitantului privind satisfacerea cerinţei prevăzute la art. 12 alin. (4) din Procedura privitoare la echipamentele principale.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

1. Lista capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare, cu acreditare finală

 

Nr. crt.

Denumire producător *)

Capacitate electrică instalată

(MW)

Combustibil majoritar

Tip tehnologie„)

Capacitate aflată în exploatare comercială(da/nu)

Capacitate cu aviz de acreditare finală (da/nu)

Capacitatea electrică de înaltă eficienţă (MW)

Data primirii avizului pentru acreditare finală (zz/ll/aaaa)

Data declarată a intrării în exploatare  comercială (ll/aaaa)

Operator economic/ localitate

Centrală/ localitate

totală

din care eligibilă pentru schema de sprijin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lista capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare, cu acreditare preliminară

 

Nr. crt.

Denumire producător*)

Capacitate electrică instalată (MW)

Tip tehnologie **)

Combustibil majoritar

Capacitate electrică de înaltă eficienţă (MW)

Data primirii avizului de acreditare preliminară (zz/ll/aaaa)

Data estimată a intrării în exploatare comercială

(ll/aaaa)

Operator economic/localitate

Centrală/ localitate

totală

din care eligibilă pentru schema de sprijin pentru cogenerare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)\4b22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Operator economic care deţine/exploatează comercial unităţi de cogenerare şi care consumă energie electrică din producţia acestor unităţi pentru alimentarea lacurilor proprii de consum aflate pe acelaşi amplasament, aferente unor activităţi ale acestuia, altele decât producerea de energie electrică şi termică - în aceste cazuri capacitatea electrică eligibilă pentru schema de sprijin a fost diminuată faţă de capacitatea electrică de înaltă eficienţă rezultată din calculul de autoevaluare, conform prevederilor art. 18 din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013.

**) Tipul tehnologiei de cogenerare: CC - ciclu combinat TG+TA; TA- turbina cu abur, de condensaţie, cu prize de termoficare; TC - turbina cu abur, de contrapresiune; TG - turbină cu gaze. cu recuperare de energie termică; MT- motor cu combustie internă.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.