MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 08/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 8         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 7 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.156/2013. - Hotărâre pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.947/2013. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

97/2013. - Ordin pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor prevăzut în anexa nr. 1

(2) Se aprobă acţiunile cuprinse în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Obiectivele programelor prevăzute la art. 1 sunt supravegherea şi controlul bolilor animalelor domestice şi sălbatice, stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi asigurarea condiţiilor de igienă a produselor de origine animală provenite de la acestea şi a produselor de origine nonanimală destinate consumului uman, asigurarea sănătăţii publice şi protejarea intereselor consumatorilor,

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele aferente acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul menţionat la art. 1 alin. (1), prevăzute în anexa nr. 3, destinate exploataţiilor nonprofesionale, aplicabile şi în cazul în care costurile sunt suportate de către proprietarii acestora, în condiţiile legii.

(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 cuprind contravaloarea manoperei şi a tuturor elementelor necesare pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, cu excepţia contravalorii tuberculinei aviare si mamifere, a vaccinului contra rabiei si a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor şi acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum şi a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea şi raportarea acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1).

(3) Plata contravalorii manoperei prevăzute la alin. (2) realizate de medicii veterinari de liberă practică este condiţionată direct de înregistrarea corectă şi la zi în baza naţională de date informatice a mişcărilor şi evenimentelor suferite de animalele de la care au fost prelevate aceste probe.

Art. 4. - (1) Fondurile necesare realizării în exploataţiile nonprofesionale a acţiunilor sanitar-veterinare, inclusiv analizele şi examenele de laborator aferente, din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinaţie, şi de către proprietari, în condiţiile legii.

(2) în cazul exploataţiilor comerciale, fondurile necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură de către proprietarii acestora, în condiţiile legii.

(3) Contravaloarea tuberculinei aviare şi mamifere, a vaccinului contra rabiei şi a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor şi acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum şi a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea şi raportarea acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 5. - Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, prevăzut la art. 1 alin. (2), se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinaţie, precum şi de către operatorii economici, în condiţiile legii.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, se aprobă normele metodologice de aplicare a programelor prevăzute la art. 1, precum şi acţiunile ale căror costuri sunt suportate din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 7. - Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), destinate exploataţiilor nonprofesionale, sunt realizate de către medicii veterinari de liberă practică titulari ai contractelor de servicii sau ai contractelor de concesiune, încheiate cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti, ori de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 8. - (1) Constituie contravenţie la normele sanitar-veterinare si se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerealizarea, realizarea cu întârziere sau în mod necorespunzător de către medicii veterinari de liberă practică sau de către personalul fondurilor cinegetice a acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), după caz.

(2) Constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.

Art. 9. - Prevederile art. 8 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.156.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL

acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

 

CAPITOLUL I

Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale

 

SECŢIUNEA 1

Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale

 

1. Pesta porcină clasică

2. Influenta aviară

3. Salmoneloze zoonotice

4. Bluetongue

5. Encefalopatii spongiforme transmisibile

6. Febra aftoasă

7. Tuberculoza

8. Leucoza bovină

9. Pesta porcină africană

10. Turbarea sau rabia

11. Antraxul

12. Boala de Newcastle sau pseudopesta aviară

13. Tifoza

14. Puloroza

15. Micoplasmoza respiratorie aviară

16. Boala veziculoasă a porcului

17. Stomatita veziculoasă

18. Pesta bovină

19. Pesta micilor rumegătoare

20. Pleuropneumonia contagioasă bovină

21. Variola ovina şi caprină

22. Pesta africana a calului

23. Boala Aujeszky

24. Paratuberculoza

25. Bruceloza la bovine

26. Bruceloza la ovine şi caprine, respectiv infecţia cu Brucella melitensis

27. Bruceloza la ovine, respectiv infecţia cu Brucella cvis

28. Bruceloza la suine

29. Campilobacterioza bovină

30. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, suine, păsări

31. Rinotraheita infecţioasă bovină-IBR

32. Trichomonoza bovină

33. Artrita encefalită caprină

34. Maedi Visna

35. Echinococoza

36. Durina

37. Anemia infecţioasă ecvină

38. Morva

39. Infecţia cu virusul West Nile

40. Diareea virală a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD-MD

41. Septicemia hemoragică virală la salmonide

42. Necroza hematopoietică infecţioasă a salmonidelor

43. Viremia de primăvară a crapului

44. Boala cu virusul herpes koi

45. Necroza pancreatică infecţioasă a salmonidelor

46. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide

47. Necroza epizootică hematopoietică

48. Sindromul epizootie ulcerativ

49. Anemia infecţioasă a somonului

50. Girodactilaza

51. Bonamioza

52. Haplosporidioza

53. Perkinsoza

54. Marteilioza

55. Microcitoza

56. Sindromul taura

57. Boala capului galben

58. Boala petelor albe

59. Acarapioza albinelor

60. Loca americană Ia albine

61. Loca europeană

62. Nosemoza albinelor

63. Varrooza albinelor

64. Tropilelapsoza albinelor

65. Atacul gândacului mic de stup

66. Poliedria viermilor de mătase

67. Flaşeria viermilor de mătase

68. Nosemoza viermilor de mătase

69. Muscardina viermilor de mătase

70. Agalaxia contagioasă a oilor şi a caprelor

71. Limfoadenita cazeoasă a oilor

72. Adenomatoza pulmonară

 

SECŢIUNEA a 2-a

Supravegherea, profilaxia şi controlul la bolile tumorale

 

1. Oncopatii la păsări - leucemii şi limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori

2. Oncopatii la mamiferele de producţie şi carnasiere

 

SECŢIUNEA a 3-a

Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie de antecedentele epizootice la animale

 

1. Leptospiroza

2. Febra Q

3. Avortul salmonelic al oilor

4. Influenţa ecvină

5. Rinopneumonia ecvină

6. Arterita virală ecvină

7. Avortul salmonelic al iepelor

8. Tularemia

9. Bruceloza la canide

10. Bruceloza la iepuri

11. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida

12. Yersinioza, respectiv boala gura roşie, la salmonide

13. Mixosomiaza

14. Boala Columnaris la salmonide

15. Eritrodermatita la ciprinide

16. Ihtioftiriaza

17. Criptobiaza

18. Vibrioza moluştelor bivalve

19. Moluşte gasteropode Criptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode

20. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze şi micrabacterioze

21. Pesta racilor

22. Amibiaza albinelor

23. Brauloza albinelor

24. Ascosferoza şi aspergiloza albinelor

25. Puietul în sac şi boala botcilor negre

26. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte

27. Aspergiloza viermilor de mătase

28. Listerioza

29. Toxoplasmoza

30. Cărbunele emfizematos

 

SECŢIUNEA a 4-a

Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile, zoonoze şi emergente la animale

 

1. Bacterioze:

a) rujetul

b) streptococia

c) stafilococia

d) yersinioza

e) chlamydioza aviară

f) colibaciloza

2. Micoze:

a) aspergiloza

b) dermatomicoza

3. Viroze:

a) boala Lyme

b) boala de Crimeea - Congo

c) encefalita japoneză

d) encefalomielita ecvină venezueleană

e) encefalita de căpuşe

f) oncopatii ale animalelor de producţie în libertate şi exotice

g) infecţia cu virusul Schmallenberg

4. Parazitoze:

a) Cochliornyia hominivorax

b) Chrysornya bezziana

c) echinococoza/hidatidoza

d) cisticercoza bovină

e) cisticercoza porcină

f) trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

g) leishmanioza

h) fascioloza

i) filarioze

j) ancilostomoza carnivorelor

k) balantidioza

l) hemosporidioze

m) pneumocistoza

n) sacrocistoza

o) teniaze

p) thelazioza

q) dermatoze produse de acarieni, paraziţii animalelor

 

SECŢIUNEA a 5-a

Acţiuni strategice de supraveghere sanitar-veterinară a reproducţiei şi a tulburărilor genetice la animale

 

1. Supravegherea sanitar-veterinară a materialului seminal congelat din import

2. Supravegherea tulburărilor inflamatori ale glandei mamare

 

SECŢIUNEA a 6-a

Acţiuni de protecţie ecologică

 

1. Ecopatologie şi protecţia mediului, potabilitatea apei

2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultura, precum şi din ape curgătoare

3. Verificarea eficienţei decontaminării după evoluţia unor boli, de necesitate

 

SECŢIUNEA a 7-a

Acţiuni generate de medicină veterinară preventivă, de protecţie şi bunăstare a animalelor şi protecţie a mediului

 

1. Urmărirea, respectarea regulilor generale de biosecuritate

2. Protecţia şi bunăstarea animalelor:

2.1. protecţia animalelor din România

2.2. protecţia animalelor în timpul transportului

2.3. protecţia găinilor ouătoare

2.4. protecţia puilor crescuţi pentru producţia de carne

2.5. protecţia porcinelor

2.6. protecţia viţeilor

2.7. protecţia animalelor de fermă din speciile neacoperite de legislaţie specifică

2.8. protecţia animalelor în timpul tăierii şi uciderii

2.9. protecţia animalelor sălbatice în captivitate

2.10. protecţia animalelor de companie

3. Protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi ştiinţifice

4. Acţiuni generale de medicină preventivă:

a) expertiza pajiştilor naturale şi a păşunilor

b) expertiza parazitologică a pajiştilor naturale şi a păşunilor

c) expertiza sanitar-veterinară a furajelor care au contribuit la apariţia morbidităţii şi mortalităţii crescute

d) expertiza sanitar-veterinară a zonelor de recoltare a moluştelor bivalve

e) acţiuni profilactice de decontaminare, deratizare şi dezinfecţie

f) controlul ecarisării

 

SECŢIUNEA a 8-a

Supraveghere toxicologică

 

Obiectiv: supraveghere pasivă prin monitorizarea documentelor şi activă prin diagnostic de laborator

 

SECŢIUNEA a 9-a

Acţiuni imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele boli la animale

 

1. Antraxul

2. Boala de Newcastle

3. Turbarea sau rabia

Obiectiv: reducerea presiunii infecţioase şi protecţia animalelor din speciile receptive

 

SECŢIUNEA a 10-a

Activităţi de elaborare, omologare, evaluare, pregătire profesională, analiză, monitorizare în domeniul sanitar-veterinar

 

1. Activitatea de elaborare şi difuzare de materiale ştiinţifice în domeniul sanitar-veterinar

2. Activitatea de instruire şi perfecţionare continuă a specialiştilor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din unităţile subordonate, pe domeniile de competenţă, prin organizarea de cursuri pe profil, în ţară şi în străinătate

3. Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analiză de risc şi prognoze sanitare veterinare şi protecţia consumatorului

4. Acţiuni de instruire, informare şi educaţie sanitar-veterinară a populaţiei pentru apărarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorilor

5. Monitorizarea activităţilor şi a situaţiei sanitar-veterinare la nivel judeţean, al institutelor naţionale veterinare de referinţă şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, astfel:

a) monitorizarea de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om

b) monitorizarea de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om

c) monitorizarea datelor privind ecopatologia şi identificarea factorilor de risc pentru sănătatea animalelor şi sănătatea publică

d) monitorizarea avorturilor la animale

e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologică

f) monitorizarea unităţilor de producere a furajelor

g) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul sanitar-veterinar, monitorizarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om.

 

CAPITOLUL II

Expertiza sanitar-veterinară a furajelor

 

SECŢIUNEA 1

Expertiza sanitar-veterinară a furajelor

 

I. Materii prime furajere:

a) cereale boabe şi subproduse; leguminoase boabe şi subproduse; seminţe întregi şi subproduse oleaginoase

b) furaje de origine minerală

c) materii furajere obţinute prin procesarea peştelui sau a vieţuitoarelor marine

2. Amestecuri de grăunţe şi seminţe nemăcinate pentru păsări, porumbei, păsări de colivie, păsări de expoziţie

3. Furaje simple: furaje fibroase şi grosiere; murate (însilozate) şi verzi

4. Produse şi derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf

5. Grăsimi şi uleiuri vegetale, grăsimi animale

6. Aditivi furajeri

7. Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeri

8. Furaje combinate pentru păsări

9. Furaje combinate pentru rumegătoare

10. Amestecuri de uruieli pentru rumegătoare - amestec unic

II. Furaje combinate pentru porci

12. Furaje combinate pentru cabaline

13. Furaje granulate pentru peşti de crescătorie

14. Furaje combinate pentru iepuri

15. Probe de praf din etapa de producţie primară a furajelor combinate

Obiectiv: monitorizarea şi controlul furajelor destinate animalelor din exploataţiile comerciale şi nonprofesionale, în vederea reducerii contaminării de orice tip pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor şi obţinerea de produse de origine animală sigure pentru consumul uman

NOTE:

a) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor recoltate sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

b) Pentru furajele provenite din import, costurile privind prelevarea probelor, transportul şi analizarea acestora sunt suportate de către operatorul economic.

c) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic.

d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Controlul oficial ai unităţilor din domeniul hranei pentru animale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar

 

1. Unităţi producătoare de aditivi furajeri

2. Unităţi producătoare de preamestecuri de aditivi furajeri

3. Unităţi producătoare de furaje combinate

4. Unităţi de ambalare a aditivilor furajeri, preamestecurilor de aditivi furajeri, furaje combinate, materii prime furajere

5. Depozite de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate şi materii prime furajere

6. Magazine de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate şi materii prime furajere

7. Unităţi comerciale, care pun pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă, furaje combinate

8. Transportatori de hrană pentru animale, aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate

9. Mijloace de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, preamestecuri de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate

10. Unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale, care furnizează subproduse destinate utilizării în hrana

11. Exploataţii comerciale

12. Exploataţii nonprofesionale

Obiectiv: asigurarea că furajele produse şi puse pe piaţă nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea publică, a animalelor şi pentru mediu, respectiv că nu afectează negativ producţia efectivelor de animale

 

CAPITOLUL III

Supravegherea sanitar-veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse medicinale veterinare

 

1. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare - produse biologice de uz veterinar

2. Importatori de produse biologice de uz veterinar din ţări terţe

3. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare

4. Depozite de produse medicinale veterinare

5. Farmacii şi puncte farmaceutice veterinare

Obiective:

a) supravegherea calităţii produselor medicinale veterinare plasate pe piaţă

b) verificarea conformităţii produselor medicinale veterinare plasate pe piaţă cu specificaţiile autorizate

c) verificarea calităţii produsului finit pe întreg lanţul de distribuţie (depozite, farmacii, puncte farmaceutice etc.), pe întreaga perioadă de valabilitate autorizată

d) asigurarea că metodele de control sunt corespunzătoare

e) investigarea, când este cazul, a defectelor de calitate sau a reacţiilor adverse suspicionate

 

CAPITOLUL IV

Controlul oficial al unităţilor care utilizează produse medicinale veterinare

 

1. Exploataţii de animale

2. Unităţi de asistenţă medicală veterinară

3. Adăposturi pentru animale aflate în grija asociaţiilor pentru protecţia animalelor

4. Grădini zoologice

5. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

Obiective:

a) utilizarea de produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi procurate de la distribuitori autorizaţi

b) utilizarea produselor medicinale veterinare în conformitate cu specificaţiile autorizate

c) prevenirea utilizării de produse medicinale veterinare contrafăcute sau cu defecte de calitate

d) respectarea timpului de aşteptare la animalele care au fost tratate cu produse medicinale veterinare ale căror reziduuri se pot regăsi în produsele alimentare obţinute de la acestea

 

CAPITOLUL V

Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

 

1. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor.

2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie, cu excepţia exploataţiilor în care se regăsesc doar ecvidee.

3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, denumit în continuare SNIIA, cu excepţia suinelor din exploataţiile comerciale industriale şi a ecvideelor.

4. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA, cu excepţia suinelor din exploataţiile comerciale industriale si a ecvideelor.

Obiectiv: asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi al combaterii bolilor animalelor.

 

CAPITOLUL VI

Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea bovinelor

 

1. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor.

2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie.

3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în SNIIA.

4. Animalelor li se va elibera un paşaport.

5. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA.

Obiectiv: asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi al combaterii bolilor animalelor

 

CAPITOLUL VII

Inspecţia exploataţiilor non profesionale şi a animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională, dispusă de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, consecutiv, operarea în baza naţională de date a mişcărilor declarate de deţinător cu ocazia Inspecţiei animalelor

 

I. Inspecţia animalelor şi a exploataţi non nonprofesionale

1. Inspecţia animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională este realizată de către medicii veterinari de liberă practica împuterniciţi, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea calificării şi menţinerii statusului exploataţii lor sub raportul stării de sănătate a animalelor, corelat cu activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor, cu excepţia ecvideelor.

2. Inspecţia prevăzută la pct. 1 are drept obiective realizarea supravegherii pentru identificarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor existente în exploataţie, corelat cu efectivele exploataţiei înregistrate în baza naţionala de date, precum şi întocmirea fişelor de inspecţie conform procedurilor.

3. Fiecare exploataţie nonprofesională înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor trebuie inspectată cel puţin o dată pe an.

4. Exploataţiile nonprofesionale care nu sunt înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor, dar deţin animale la data inspecţiei, trebuie inspectate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare.

II. Operarea în baza naţională de date a mişcărilor declarate de deţinător cu ocazia inspecţiei

1. Înregistrarea mişcărilor care nu au fost notificate de proprietar conform prevederilor legale în vigoare şi care au fost declarate de acesta la momentul inspecţiei, în vederea corelării efectivelor existente în exploataţie cu cele înregistrate în baza naţională de date.

2. Animalele găsite neidentificate în momentul inspecţiei, în cazul în care se poate face dovada originii acestora, sunt identificate şi înregistrate conform legii.

3. În cazul deţinerii bovinelor neidentificate, dacă nu se poate face dovada originii animalelor, acestea sunt confiscate şi distruse, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor administrative minime în cadrul sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor.

4. Plata tarifului de inspecţie a animalelor şi exploataţiilor nonprofesionale, prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre, este condiţionată de operarea în baza naţională de date a mişcărilor declarate de deţinător cu ocazia inspecţiei exploataţiei şi a animalelor din exploataţie.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMUL

de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

 

CAPITOLUL I

Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală

 

SECŢIUNEA 1

Depistarea principalilor agenţi zoonotici la animale şi în alimente de origine animală

 

1. Bruceloza

2. Campilobacterioza

3. Echinococoza

4. Listerioza

5. Salmoneloza

6. Trichineloza

7. Tuberculoza produsă de Mycobacterium bovis

8. Escherichia coli verotoxigenă

9. Rabin

10. Botulismul

11. Leptospiroza

12. Tuberculoza, alta decât cea produsă de Mycobacterium bovis

13. Yersinioza

14. Anisakidoza şi alte paraziteze la peşti

15. Cisticercoza

16. Antraxul Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om

 

SECŢIUNEA a 2-a

Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar

 

1. Activităţi generale:

a) depozit frigorific

b) unitate de reambalare

c) piaţă angro

2. Carne de ungulate domestice:

a) abator

b) unitate de tranşare

3. Carne de pasăre şi de lagomorfe:

a) abator

b) unitate de tranşare

4. Carne de vânat de crescătorie:

a) abator

b) unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie

5. Carne de vânat sălbatic:

a) unitate care manipulează carnea de vânat sălbatic

b) unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic

6. Came tocată, came preparată şi carne separată mecanic:

a) unitate de carne tocată

b) unitate de carne preparată

c) unitate de came separată mecanic

7. Produse din came: unitate de procesare

8. Moluşte bivalve vii:

a) centru de colectare

b) centru de purificare

9. Peşte şi produse din pescuit:

a) vas-fabrică

b) vas-congelator

c) unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana

d) unitate de procesare a produselor din pescuit

e) centru de colectare a peştelui

f) fermă de acvacultura cu centru de colectare a peştelui integrat

g) piaţă de licitaţie

10. Lapte crud şi produse din lapte:

a) centru de colectare a laptelui materie primă

b) unitate de procesare a laptelui materie primă

c) unitate de procesare a produselor lactate

11. Ouă şi produse din ouă:

a) centru de ambalare a ouălor

b) unitate pentru producerea ouălor lichide

c) unitate de procesare a ouălor

12. Pulpe de broască şi melci: unitate de procesare

13. Grăsimi animale, untură, jumări:

a) centru de colectare a grăsimilor animale

b) unitate de procesare a grăsimilor animale

14. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine: unitate de procesare, inclusiv unităţi de obţinere a cheagului

15. Gelatină:

a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină

b) unitate de procesare a gelatinei

16. Colagen:

a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen

b) unitate de procesare a colagenului

17. Alte activităţi:

a) unitate de procesare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole

b) mijloc de transport al alimentelor de origine animală

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om

 

SECŢIUNEA a 3-a

Controlul oficial în unităţile înregistrate sanitar-veterinar

 

1. Carne;

a) carmangerie

b) măcelărie

c) centru de colectare a vânatului sălbatic

d) centru pentru sacrificarea păsărilor şi/sau lagomorfelor la nivelul fermei

2. Lapte:

a) centru de prelucrare a laptelui integrat în cadrul exploataţiei

b) centru de prelucrare a laptelui independent

c) ferme/exploataţii de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la unităţile de procesare

d) automate de vânzare a laptelui crud

3. Peşte şi produse din pescuit;

a) ambarcaţiune comercială de pescuit

b) punct de debarcare

c) magazin de desfacere a peştelui - pescărie

d) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor

e) fermă piscicolă - bazin piscicol, păstrăvărie - care livrează peşte pentru consum uman

4. Miere:

a) centru de extracţie şi/sau de colectare a mierii şi a altor produse apicole

b) stupină

c) magazin de desfacere a mierii

5. Ouă pentru consum - centru de colectare a ouălor

6. Alimentaţie publică şi alte activităţi:

a) restaurant şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc mâncăruri gătite

b) pizzerie

c) laborator de cofetărie şi/sau patiserie

d) cofetărie/patiserie

e) pensiune turistica în care sunt preparate şi servite alimente de origine animală sau nonanimală

f) unităţi de vânzare prin internet

g) depozit alimentar

h) hipermarket

i) supermarket

j) cantină, cu excepţia controlului caracteristicilor nutriţionale ale alimentelor din blocurile alimentare în spitale, şcoli, grădiniţe, centre de recuperare şi tabere şcolare

k) magazin alimentar

l) punct de vânzare mobil, inclusiv automatele de distribuţie a alimentelor

7. Prepararea mâncărurilor la comandă - catering

8. Produse primare destinate vânzării directe:

a) vânat sălbatic

b) came de pasăre şi lagomorfe

c) peşte proaspăt

d) melci şi moluşte bivalve

e) ouă

f) miere de albine

g) lapte

9. Staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport al alimentelor de origine animală

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om

 

SECŢIUNEA a 4-a

Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală prin examene de laborator obligatorii

 

A. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate - criterii microbiologice de siguranţă a alimentelor de origine animală

1. Alimente gata pentru consum destinate sugarilor şi produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale

2 Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea L monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale

3. Alimente gata pentru consum, care nu permit dezvoltarea L monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale

4. Carne tocată şi carne preparată destinate consumului în stare crudă

5. Carne tocată şi carne preparată de pasăre destinate să fie consumate gătite

6. Carne tocată şi carne preparată provenite de la alte specii decât păsări, destinate să fie consumate gătite

7. Carne separată mecanic

8. Produse din carne destinate consumului în stare crudă, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella

9. Produse din carne de pasăre destinate să fie consumate gătite

10. Gelatină şi colagen

II. Unt şi smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare

12. Lapte praf şi zer praf

13. Îngheţată, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella

14. Produse din ouă, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella

15. Produse alimentare gata pentru consum conţinând ouă crude, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella

16. Crustacee şi moluşte tratate termic

17. Moluşte bivalve vii şi echinoderme, tunicate şi gasteropode vii

18. Brânzeturi din lapte crud şi din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea

19. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

20. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

21. Lapte praf pentru sugari şi alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni

22. Formule de început deshidratate şi produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni

23. Formule de continuare deshidratate

24. Carne proaspătă de pasăre

25. Produse din pescuit provenite din specii de peşti asociate cu cantităţi mari de histidină

26. Produse din pescuit care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor în saramură, fabricate din specii de peşti asociate cu cantităţi mari de histidină

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală

B. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare - criterii microbiologice de igienă a procesului tehnologic de fabricaţie a alimentelor de origine animală

1. Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline

2. Carcase de păsări, respectiv broileri şi curcani

3. Carne tocată

4. Carne separată mecanic

5. Carne preparată

6. Lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide pasteurizate

7. Brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic

8. Brânzeturi din lapte crud şi din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea

9. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

10. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

11. Unt şi smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare

12. Lapte praf şi zer praf

13. Îngheţată şi deserturi lactate congelate

14. Formule de început deshidratate şi produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni

15. Formule de continuare deshidratate

16. Produse din ouă

17. Produse decorticate şi fără cochilie din crustacee şi moluşte tratate termic

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală

C. Expertiza sanitar-veterinară prin examene de laborator a alimentelor de origine animală - alte criterii microbiologice care nu sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare

1. Conserve care conţin alimente de origine animală

2. Came proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile

3. Carne de vânat sălbatic

4. Carne de vânat de crescătorie

5. Came tocată

6. Came preparată

7. Produse din came

8. Produse din pescuit proaspete

9. Produse din pescuit preparate

D Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate prin examene fizico-chimice

1. Peşte şi produse din pescuit neprelucrate

2. Carne de pasăre - carcase şi părţi din carcase

3. Carne tocată

4. Produse din carne, inclusiv conserve

5. Lapte crud

6. Brânzeturi din lapte crud şi brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic mas slab decât pasteurizarea

7. Brânzeturi din lapte care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

8. Miere de albine

E. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare prin examene fizico-chimice

1. Carne de pasăre - carcase şi părţi din carcase

2. Carne tocată destinată comercializării

3. Produse din carne, inclusiv conserve

4. Lapte pasteurizat

5. Miere de albine

F. Expertiza sanitar-veterinară a laptelui crud prin examene de laborator

1. Lapte crud de vacă provenit din exploataţii de vaci producătoare de lapte şi destinat procesării sau vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor

2. Lapte crud provenit de la alte specii - oaie, capră, bivoliţă - din exploataţii de animale producătoare de lapte şi destinat procesării

G. Expertiza sanitar-veterinară a ouălor şi produselor din ouă prin examene de laborator

1. Ouă pentru consum

2. Ouă destinate procesării

3. Produse din ouă

 

SECŢIUNEA a 5-a

Determinări rapide efectuate pe autolaborator în zonele de interes turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

1. Determinări microbiologice

2. Determinări fizico-chimice

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice

 

SECŢIUNEA a 6-a

Supravegherea prin examene de laborator în timpul producţiei a altor produse care intră în compoziţia materiilor prime şi produselor de origine animală sau care vin m contact cu acestea

 

1. Apa de la punctul de intrare în unitate şi utilizată în procesul tehnologic

2. Aditivi alimentari şi alergeni

3. Materiale utilizate pentru ambalarea produselor de origine animală

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice

 

SECŢIUNEA a 7-a

Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare în obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar

 

Teste de sanitaţie

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice

 

SECŢIUNEA a 8-a

Controlul eficienţei operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare în sectorul sanitar-veterinar

 

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice

 

SECŢIUNEA a 9-a

 

A. Controlul contaminanţilor în alimentele de origine animală în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform cerinţelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în ţări terţe

1. Micotoxine

2. Metale grele

3. Dioxine, furani şi PCB-uri asemănătoare dioxinelor

4. Hidrocarburi aromatice policiclice

5. Monitorizarea altor grupe de substanţe în alimentele de origine animală destinate exportului în ţări terţe, în conformitate cu legislaţia ţărilor importatoare

B. Controlul gradului de contaminare radioactivă a produselor de origine animală şi a apei utilizate în procesul de producţie (radioactivitate cumulată de Cs137 şi Cs134), în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1.805/286/314/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl, precum şi conform cerinţelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în ţări terţe

1. Materii prime şi produse de origine animală

2. Apa utilizată ca materie primă

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice şi certificarea unor produse de origine animală pentru export în ţări terţe

 

SECŢIUNEA a 10-a

Monitorizarea unor agenţi zoonotici în alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului şi ale specificaţiilor tehnice elaborate de către EFSA, precum şi conform cerinţelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în ţări terţe

 

1. Campylobacterspp.

2. Escherichia coli verotoxigenă

3. Monitorizarea standardelor de siguranţă microbiologică (microorganisme patogene) pentru alimentele de origine animală destinate exportului în ţările membre ale Uniunii Vamale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/2011

4. Monitorizarea standardelor de siguranţă microbiologică pentru alimentele de origine animală destinate exportului în ţările membre ale Uniunii Vamale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/2011

5. Monitorizarea altor agenţi zoonotici şi altor microorganisme în alimentele de origine animală destinate exportului în ţări terţe, în conformitate cu legislaţia ţărilor importatoare

Monitorizarea unor agenţi zoonotici în alimente de origine animală se va realiza în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală şi certificarea unor produse de origine animală pentru export în ţări terţe

 

SECŢIUNEA a 11-a

Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje şi apă

 

1. Substanţe cu efect anabolizant si substanţe neautorizate

2. Produse medicinale veterinare si contaminanţi

Obiective:

a) monitorizarea substanţelor anabolizante în vederea reducerii efectelor nedorite asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor

b) monitorizarea administrării produselor medicinale veterinare în vederea reducerii cantităţii de reziduuri din produsele de origine animală şi a diminuării rezistenţei agenţilor patogeni la antibiotice

c) reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din produsele de origine animală destinate consumului uman

 

SECŢIUNEA a 12-a

Determinarea nivelurilor de contaminare radioactivă a furajelor (radioactivitate cumulată de Cs137 şi Cs134)

 

Furaje gata de consum

Obiectiv: monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radioactivă în vederea protejării stării de sănătate a oamenilor şi a animalelor

 

CAPITOLUL II

Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală

 

A. Controlul oficial privind conţinutul de contaminanţi în produsele de origine nonanimală

 

1. Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul de contaminanţi

a), b), c), d)

2. Monitorizarea nivelurilor de contaminanţi din produse alimentare de origine nonanimală

a), c), d)

 

B. Controlul oficial privind conţinutul de contaminanţi în produsele de origine nonanimală la importul în condiţii speciale şi în cadrul controalelor oficiale consolidate

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare cu cerinţele legislative naţionale privind condiţiile speciale la import şi controalele oficiale consolidate

b), c), d)

 

C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din şi/sau de pe produse alimentare*)

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul reziduurilor de pesticide

a), b), c), d)

 

D. Controlul oficial al unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse alimentare de origine nonanimală

D1. Criterii microbiologice

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative naţionale privind criteriile microbiologice

a), b), c), d)

 

D2. Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare în unităţi care procesează, depozitează şi valorifică produse alimentare de origine nonanimală

 

Teste de sanitaţie

a), c), d)

 

E. Controlul oficial privind caracteristicile de calitate ale produselor alimentare

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare cu cerinţele legislative naţionale privind caracteristicile de calitate a alimentelor

a), c), d)

 

F. Controlul oficial al produselor alimentare ecologice

 

1. Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare ecologice cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul reziduurilor de pesticide*)

b), c), d)

2. Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare ecologice cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul de contaminanţi

b), c), d)

 

G. Controlul oficial al alergenilor din produse alimentare

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul de alergeni                                       

a), b), c), d)

 

H. Controlul oficial al aditivilor/substanţelor interzise în alimente

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative naţionale privind aditivii alimentari

a), b), c), d)

 

I. Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine nonanimală

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative naţionale privind contaminarea radioactivă

a), b), c), d)

 

J. Controlul oficial privind tratarea cu radiaţii ionizante a produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare de origine nonanimală

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative naţionale privind tratarea cu radiaţii ionizante

a), b), c), d)

 

K. Controlul oficial privind prezenţa uleiului mineral în uleiul de floarea-soarelui

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii uleiului de floarea-soarelui cu cerinţele legislative naţionale privind prezenţa uleiului mineral

b), c), d)

 

L. Controlul oficial privind prezenţa melaminei în produse alimentare originare sau expediate din China **)

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare originare sau expediate din China cu cerinţele legislative naţionale privind conţinutul de melamină

a), b), c), d)

 

M. Controlul oficial al alimentelor şi hranei pentru animale modificate genetic

 

Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare şi hranei pentru animale modificate genetic cu cerinţele legislative naţionale privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic

a), b), c), d)

 

NOTA:

a) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

b) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor la importul produselor alimentare sunt suportate de către operatorul economic.

c) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic.

d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic


*) Cu excepţia alimentelor cu destinaţie nutriţională specială.

**) Cu excepţia materialelor care vin în contact cu alimentele.

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFELE

aferente acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi acţiunilor de Identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, destinate exploataţilor nonprofesionale, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi

 

Nr. crt.

 

Acţiunea desfăşurată

Tariful, exclusiv TVA

1.

Inspecţia animalelor şi a exploataţiilor nonprofesionale dispusă de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

26 lei/exploataţie nonprofesională

2.

Examinarea clinică a animalelor pentru suspiciunea bolilor majore, dispusă conform legislaţiei specifice:

a) bovine

2,6 lei/cap de animal

b) ecvide

2,6 lei/cap de animal

c) ovine, caprine

1,3 lei/cap de animal

d) suine

3,25 lei/cap de animal

e) carnasiere

1,95 iei/cap de animal

f) păsări

1,04 lei/cap de animal

g) albine, viermi de mătase etc.

1,95 lei/familie

3.

Recoltări de probe de sânge pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice etc.):

a) animale mari

9,1 lei/cap de animal

b) animale mici şi mijlocii, cu excepţia suinelor

8,45 lei/cap de animal

c) suine

9,1 lei/cap de animal

d) suine cu semne clinice ce pot fi atribuite şi pestei porcine clasice

65 lei/cap de animal

e) păsări

2,21 lei/cap de animal

f) alte specii

1,3 lei/cap de animal

4.

Recoltarea probelor de organe, ţesuturi şi a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, pentru diagnosticul bolilor, altele decât encefalopatiile spongiforme transmisibile şi pesta porcină clasică:

a) la animale mari

27,3 lei/cap de animal

b) la animale mici şi mijlocii

13,78 lei/cap de animal

c) la păsări

9,62 lei/cap de animal

d) alte probe, inclusiv coprologice

3,12 lei/cap de animal

5.

Recoltarea probelor pentru diagnosticul encefalopatiilor spongiforme transmisibile şi recoltarea probelor de organe, ţesuturi pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, în vederea diagnosticului pestei porcine clasice la:

a) animale mari

130 lei/cap de animal

b) animale mici şi mijlocii

65 lei/cap de animal

c) porci domestici

65 lei/cap de animal

d) porci sălbatici

65 lei/cap de animal

6.

Activităţi de depistare prin examen alergic

a) tuberculinare test unic

12,35 lei/cap de animal

b)TCS

15,6 lei/cap de animal

c) maleinare

1,3 lei/cap de animal

d) paratuberculinare

1,3 lei/cap de animal

7.

Recoltare probe sanitaţie, apă, furaje

 

4,16 lei/probă

8.

Activităţi imunoprofilactice:

a) animale mari

6,5 lei/cap de animal

b) ovine, caprine

3,51 lei/cap de animal

c) suine

13 lei/cap de animal

d) carnasiere

7,41 lei/cap de animal

e) păsări - oculoconjunctival

0,26 lei/cap de animal

f) păsări injectabil

0,78 lei/cap de animal

9.

Lucrări de decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare si de necesitate:

a) în unităţi zootehnice, de industrie alimentară, la gospodăriile populaţiei

19,24 lei/100 m2

b) în camere de incubaţie, viermi de mătase etc.

1,95 Iei/m2

10.

Manopera privind identificarea şi înregistrarea animalelor, a mişcărilor şi a evenimentelor suferite de acestea, corectarea eventualelor erori:

a) bovine

20,8 lei/cap de animal

b) ovine, caprine - 2 crotalii

4,55 lei/cap de animal

c) suine

4,55 lei/cap de animal

11.

Inspecţia animalelor vii în vederea certificării stării de sănătate a acestora                          

a) bovine, ecvidee, lot cuprins între 1 şi 5 animale

26 lei/lot de animale

b) bovine, ecvidee, lot cuprins între 6 şi 10 animale

65 lei/lot de animale

c) bovine, ecvidee, lot cuprins între 11 şi 20 de animale

130 lei/lot de animale

d) bovine, ecvidee, lot mai mare de 20 de animale

195 lei/lot de animale

e) ovine, caprine, lot cuprins între 1 şi 10 animale

f) ovine, caprine, lot cuprins între 11 şi 20 de animale

13 lei/lot de animale

26 lei/lot de animale

g) ovine, caprine, lot cuprins între 21 şi 50 de animale

65 lei/lot de animale

h) ovine, caprine, lot cuprins între 51 şi 100 de animale

130 iei/lot de animale

i) ovine, caprine, lot mai mare de 100 de animale

260 lei/lot de animale

j) suine, lot cuprins între 1 şi 10 animale

13 lei/lot de animale

k) suine, lot cuprins între 11 şi 50 de animale

32,50 lei/lot de animale

I) suine, lot mai mare de 50 de animale

65 lei/lot de animale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.344 din 17 septembrie 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie,

în temeiul art. 11 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de administrare a Fondului naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Administraţia Naţională de Meteorologie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

Ministrul mediului si schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 17 decembrie 2013.

2.947.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de administrare a Fondului naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 

CAPITOLUL I

Definiţii

 

Fondul naţional de date meteorologice - FNDM

Art. 1. - (1) Fondul naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, denumit în continuare FNDM, cuprinde totalitatea datelor şi informaţiilor cantitative şi calitative obţinute pe teritoriul României în cadrul Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică.

(2) FNDM este organizat sub formă de arhive de documente de date meteorologice pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.

(3) Realizarea, întreţinerea şi administrarea FNDM intră, conform reglementărilor legale, în atribuţiile Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi se realizează prin personal calificat, după metodologii şi practici specifice, conform prezentului regulament.

Date meteorologice

Art. 2. - (1) Datele meteorologice reprezintă valori ale parametrilor meteorologici, fizici şi chimici, care, în ansamblu, descriu starea atmosferei într-un anumit loc şi la un moment de timp dat. Datele meteorologice sunt rezultate din observaţii şi măsurători efectuate în condiţii standard, conform recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, denumită în continuare OMM.

(2) Datele meteorologice naţionale sunt rezultatul tuturor observaţiilor şi măsurătorilor obţinute pe teritoriul României, la staţiile meteorologice din cadrul Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică, conform Programului naţional de veghe meteorologică.

Tipuri de date meteorologice

Art. 3. - Datele meteorologice se împart în mai multe categorii:

1. În funcţie de nivelul de prelucrare:

a) date meteorologice brute ca rezultat nemijlocit al activităţilor de observare şi măsurare desfăşurate în cadrul Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică;

b) date meteorologice preliminare rezultate în urma verificării şi validării operative (în flux rapid) a datelor meteorologice brute;

c) date meteorologice primare ce rezultă în urma verificării şi validării finale a datelor meteorologice brute sau preliminare;

d) date meteorologice derivate ce rezultă din datele meteorologice primare prin aplicarea unor algoritmi specializaţi.

2. În funcţie de momentul de observare şi măsurare:

a) date meteorologice curente - date meteorologice brute şi preliminare disponibile în timp cvasireal sau care au fost obţinute în ultimele 24 de ore;

b) date meteorologice recente - date meteorologice preliminare şi derivate care au fost obţinute în ultimele 60 de zile şi care nu au fost încă supuse validării finale, în flux lent.

c) date meteorologice istorice - date meteorologice primare şi derivate, mai vechi de 60 de zile şi care în urma validării finale se includ în Fondul naţional de date meteorologice.

3. În funcţie de frecvenţa datelor:

a) date meteorologice suborare (mai multe valori pe oră);

b) date meteorologice orare (o singură valoare pe oră);

c) date meteorologice zilnice (o singură valoare pe zi);

d) date meteorologice lunare (o singură valoare pe lună);

e) date meteorologice anuale (o singură valoare pe an).

Informaţii meteorologice

Art. 4. - Informaţiile meteorologice reprezintă totalitatea rezultatelor de tip conceptual sau material, analogic sau numeric, diagnostic sau prognostic, care se obţin în urma prelucrării de date meteorologice (primare şi/sau derivate) şi reprezintă informaţii meteorologice, indiferent de complexitatea conţinutului lor şi/sau a procedurii de prelucrare folosite.

Produse meteorologice

Art. 5. - Produsele meteorologice înglobează date şi informaţii meteorologice.

Date meteorologice complete

Art. 6. - (1) Pentru orice staţie meteorologică, şirurile de date complete sunt constituite din valorile măsurate şi observate ale următorilor parametri meteorologici: temperatura aerului, viteza şi direcţia vântului, umezeală relativă a aerului, presiune atmosferică, precipitaţii, nebulozitate şi durata de strălucire a soarelui.

(2) Un şir de date meteorologice corespunzător oricărui parametru meteorologic este complet dacă valorile lipsă din şir nu depăşesc 10% din totalul valorilor corespunzătoare perioadei la care se face referire.

Date esenţiale de la staţiile meteorologice din reţeaua RBSN (Regional Basic Synoptic Network)

Art. 7. - Conform Rezoluţiei 40 a OMM, datele esenţiale provenite din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică sunt date meteorologice măsurate la orele 00,06,12 şi 18 UTC, de la 23 de staţii meteorologice incluse în reţeaua RBSN, care se transmit în fluxul internaţional de date.

 

CAPITOLUL II

Constituirea şi organizarea FNDM în baze de date din punctul de vedere al datelor meteorologice

 

Art. 8. - Arhivele de date meteorologice pe suport magnetic includ bănci de date, generale sau specializate, şi programe de gestionare şi securizare a datelor meteorologice.

Art. 9. - În FNDM pot fi incluse şi secvenţe de date meteorologice provenite din activităţi meteorologice complementare desfăşurate pe teritoriul României, conform legii.

 

CAPITOLUL III

Constituirea şi organizarea FNDM pe suport hârtie

 

Art. 10. - Arhivele meteorologice pe suport hârtie sunt colecţii de date meteorologice, organizate pe subdomenii de activitate, şi cuprind datele brute şi primare, înregistrate începând de la instituţionalizarea sistemului meteorologic naţional şi care formează baza Fondului naţional de date meteorologice.

Art. 11. - Arhivele meteorologice sinoptice, climatologice şi agrometeorologice naţionale s-au constituit şi s-au completat permanent de la momentul înfiinţării fiecărei staţii din cadrul Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică şi se prezintă sub formă de hărţi şi tabele, stocate fizic într-un mod organizat.

Art. 12- - Arhivele meteorologice pe suport de hârtie sunt documente de uz intern şi nu pot fi înstrăinate.

 

CAPITOLUL IV

Accesul la datele meteorologice din FNDM

 

Art. 13. - (1) Accesul la datele meteorologice din FNDM, proprietate intelectuală a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, este garantat în sensul că niciunei persoane fizice sau juridice nu i se poate interzice sau refuza accesul cu condiţia respectării legislaţiei în domeniul meteorologiei şi a prevederilor prezentului regulament

(2) Accesul direct la arhivele meteorologice existente în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie se realizează numai prin personal autorizat

(3) Dreptul de acces la datele meteorologice se suspendă sau se pierde în toate cazurile în care sunt încălcate prevederile legale în vigoare sau ale prezentului regulament.

Art. 14. - (1) Accesul la şiruri complete de date meteorologice pentru orice staţie din reţeaua meteorologică naţională este restricţionat astfel:

a) maximum 10 ani pentru date suborare;

b) maximum 15 ani pentru date orare;

c) maximum 20 de ani pentru date zilnice;

d) maximum 50 de ani pentru date lunare şi anuale.

(2) Pentru şirurile de date meteorologice incomplete, în ceea ce priveşte accesul la acestea, extinderea în timp admisibilă nu poate depăşi cu mai mult de 30% numărul de ani prevăzuţi la alin. (1)lit. a)-d).

Art. 15. - (1) Şirurile de date meteorologice complete de la orice staţie meteorologică cu frecvenţă zilnică, orară şi suborară, mai mari de 20 de ani, ce fac parte din FNDM, sunt incluse în clasa secret de serviciu şi sunt protejate/gestionate conform legislaţiei în domeniu.

(2) De la prevederile alin. (1) se exclud şirurile de date esenţiale.

 

CAPITOLUL V

Furnizarea datelor meteorologica din FNDM

 

Art. 16. - Furnizarea de secvenţe din şirurile de date meteorologice din FNDM se face cu titlu gratuit sau contra cost, după caz.

Art. 17. - Furnizarea cu titlu gratuit se aplică în următoarele cazuri:

1. pentru fundamentarea strategiei naţionale în diverse sectoare de activitate se pot furniza şiruri de date meteorologice derivate administraţiei publice centrale;

2. pentru scopuri de cercetare şi cooperare ştiinţifică:

a) la nivel internaţional se pot furniza, la schimb, date meteorologice în conformitate cu obligaţiile asumate în cadrul organismelor internaţionale de către România prin Administraţia Naţională de Meteorologie; sau

b) la nivel naţional, în cadrul consorţiilor şi colaborărilor cu organisme şi institute ştiinţifice, universităţi etc, se pot furniza date meteorologice în volum limitat şi stabilit între Administraţia Naţională de Meteorologie şi parteneri.

3. În scopuri strict educaţionale, se pot furniza date meteorologice în volum limitat, pe bază de convenţii de colaborare, unităţilor de învăţământ universitar acreditate. Aceste date se furnizează pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor, ale căror subiecte sunt din domeniul meteorologiei sau conexe acestuia, cu condiţia interdicţiei de redistribuire a datelor meteorologice respective sau a folosirii lor în contracte economice. În acest caz, utilizatorii plătesc strict costurile generate de operaţiile de căutare, extragere şi livrare a datelor meteorologice din FNDM.

4. pentru scopuri de informare se pot furniza date meteorologice istorice izolate (un an de date lunare, o lună de date zilnice, o zi de date orare şi o oră de date din 10 în 10 minute) pentru o singură staţie meteorologică oricărei persoane fizice sau juridice.

Art. 18. - Orice altă categorie de utilizatori, persoane fizice sau juridice, care nu se încadrează în prevederile art. 17, poate obţine datele meteorologice solicitate contra cost conform legislaţiei în vigoare şi în condiţiile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - Extragerea şi reutilizarea neautorizata ale ansamblului sau ale unei părţi substanţiale a conţinutului bazei de date din FNDM al Administraţiei Naţionale de Meteorologie constituie acte care au consecinţe economice şi tehnice grave, astfel încât prezentul regulament reprezintă un ghid de adaptare şi de protecţie a sistemului meteorologic naţional.

Art. 20. - Restricţiile de acces şi de furnizare a datelor şi informaţiilor meteorologice prevăzute în prezentul regulament decurg din specificul datelor meteorologice ce constituie FNDM şi corespund legislaţiei naţionale privind drepturile patrimoniale şi accesul la informaţii clasificate.

Art. 21. - În aria economică europeană, comercializarea datelor meteorologice este reglementată de către „grupul de interes economic al serviciilor meteorologice naţionale - ECOMET” (The Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services) din care Administraţia Naţională de Meteorologie face parte.

Art. 22. - Schimbul de date în comunitatea meteorologică internaţională se face sub incidenţa Rezoluţiei 40 a OMM, adoptată la cel de-al 12-lea Congres meteorologic internaţional din anul 1995.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice

 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Operatorii de reţea cumpără energie electrică pe termen mediu şi lung de pe pieţele centralizate ale contractelor bilaterale de energie electrică şt au dreptul să efectueze operaţiuni de vânzare-cumpărare pe piaţa pentru ziua următoare şi piaţa intrazilnică numai pentru acoperirea consumului propriu tehnologic, denumit în continuare CPT, aferent reţelelor electrice.

(2) în sensul prezentului ordin, prin operator de reţea se înţelege operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie

Art. 2. - (1) Fiecare operator de reţea se înregistrează ca parte responsabilă cu echilibrarea distinctă pentru achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea CPT.

(2) în scopul minimizării costurilor cu dezechilibrele, operatorii de reţea au dreptul să îşi transfere responsabilitatea echilibrării oricărei părţi responsabile cu echilibrarea care este înregistrată la operatorul de transport şi sistem, conform reglementărilor în vigoare.

(3) în cazul transferării responsabilităţii echilibrării, conform alin. (2), partea responsabilă cu echilibrarea care preia responsabilitatea echilibrării unui operator de reţea are obligaţia de a aviza la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei procedura de alocare a dezechilibrelor către membrii acesteia.

Art. 3. - Operatorul pieţei de energie electrică, operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 97.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.