MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 99/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 99         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 februarie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 557 din 17 decembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

56. - Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

57. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

33. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014

 

35. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

 

3.060. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 557

din 17 decembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 24.254/233/2012/a1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 659D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 24.254/233/2012/a1, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public Judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Marin Frunză cu ocazia soluţionării unei cereri de reexaminare a încheierii prin care a fost respinsă cererea de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 sunt neconstituţionale în măsura în care permit instanţei de judecată să soluţioneze cererea de reexaminare în mod arbitrar şi subiectiv. Totodată, arată că procedura de soluţionare a cererii de ajutor public judiciar, şi anume fără citarea părţilor, în camera de consiliu, prin încheiere, împotriva căreia se poate formula doar cerere de reexaminare, soluţionată însă de aceeaşi instanţă de judecată, precum şi impunerea unor condiţii exagerate, limitative pentru acordarea acestui ajutor, referitoare la obligaţia solicitantului de a preciza cuantumul, suma ajutorului public de care a mai beneficiat în cursul acelui an, în condiţiile în care numai instanţa de judecată, Baroul Avocaţilor şi Ministerul Justiţiei cunosc aceste date, determină tergiversarea în mod forţat a soluţionării cauzei şi “Încalcă dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, principiul statului de drept, dreptul la o judecată dreaptă şi nepărtinitoare, principiul universalităţii, principiul egalităţii, dreptul privind interzicerea discriminării, dreptul de acces liber la justiţie, dreptul la un recurs efectiv la o instanţă naţională, dreptul la două grade de jurisdicţie şi dreptul la control judiciar ierarhic superior”.

Judecătoria Galaţi - Secţia civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru aşi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituţionale

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2). ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că actul normativ criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 - Statul român, art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15-Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justiţie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 124 - Înfăptuirea justiţiei, art. 126 - instanţele judecătoreşti şi art. 148 - Integrarea în Uniunea Europeană, raportate la dispoziţiile art. 1 - Obligaţia de a respecta drepturile omului, art. 6 - Dreptul la un proces echitabil, art. 13 - Dreptul la un recurs efectiv, art. 14 - Interzicerea discriminării şi art. 17 - Interzicerea abuzului de drept din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi la cele din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că asupra prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 s-a mai pronunţat, în numeroase rânduri, în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare, invocate chiar de autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, sens în care este, spre exemplu, Decizia nr. 111 din 9 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. “195 din 26 martie 2012, sau Decizia nr. 852 din 18 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 14 decembrie 2012.

Cu acele prilejuri, Curtea Constituţională, respingând ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, a reţinut că prin reglementările cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă se urmăreşte asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime şi rezonabile condiţii. În acest sens, s-a arătat că stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevăzute la art. 6 din ordonanţă, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susţinere din partea statului şi l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul electiv la justiţie.

De asemenea, în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate referitoare la posibilitatea de a ataca încheierea prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public judiciar, Curtea, prin Decizia nr. 385 din 24 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011, a constatat că, potrivit art. 15 din actul normativ criticat» împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii, iar cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet.

Curtea a mai arătat că judecarea cererii privind acordarea ajutorului public judiciar nu vizează fondul cauzei şi nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin această reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi operative de soluţionare a acestei cereri, astfel încât sunt justificate, din considerente de celeritate, judecarea în camera de consiliu, fără citarea părţilor, şi inexistenţa căii de atac a recursului la o instanţă superioară.

Totodată, în soluţionarea cererii nu este necesară administrarea tuturor mijloacelor de probă reglementate de Codul de procedură civilă, deoarece judecarea se face pe baza unor criterii obiective ce pot fi probate prin înscrisuri. Faptul că judecarea cererii de reexaminare se face de către magistraţii aceleiaşi instanţe nu este de natură să aducă atingere dreptului la un tribunal imparţial şi dreptului la apărare. Prezumţia de imparţialitate şi independenţă a judecătorilor nu poate fi înlăturată prin faptul că aceştia lucrează la aceeaşi instanţă ca şi colegii lor care au soluţionat fondul cererii.

Pe de altă parte, soluţionarea cererii de reexaminare se face pe baza unor criterii obiective şi presupune verificarea anumitor înscrisuri din care să rezulte starea materială a solicitantului şi a familiei sale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 24.254/233/2012/a1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civila şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 decembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează cu un număr maxim de 525 de posturi.

Art. 2. - Finanţarea posturilor prevăzute la art. 1 se asigură în limita bugetului aprobat pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin legile bugetare anuale şi de rectificare.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 791/2013 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 16 octombrie 2013, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 5 februarie 2014.

Nr. 56.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru sprijinirea autorităţilor din Republica Slovenia în gestionarea situaţiei create de întreruperea furnizării energiei electrice în mai multe zone ale ţării datorită condiţiilor meteorologice extreme şi pentru a asigura furnizarea energiei electrice populaţiei afectate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Ajutorul de urgenţă prevăzut la art. 1, pus la dispoziţie de Ministerul Economiei, prin Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, se acordă cu titlu de împrumut de folosinţă pentru o perioadă de maximum 6 săptămâni. Ministerul Economiei, prin Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica - S.A. Bucureşti, asigură personalul tehnic pentru operarea bunurilor prevăzute în anexă pe toată perioada acordării ajutorului de urgenţă, potrivit legii.

(2) Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern şi internaţional, precum şt alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei acţiuni până la ajungerea la locul de operare şi pentru recuperarea bunurilor prevăzute în anexă se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 25.000 lei, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 20 “Bunuri şi servicii”, pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 3. - (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în cooperare cu Ministerul Economiei, prin Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, vor asigura transportul asistenţei de urgenţă către Republica Slovenia şi recuperarea bunurilor la finalizarea operaţiunii.

(2) Gestionarea pe toată perioada acordării ajutorului de urgenţă a bunurilor acordate ca asistenţă de urgenţă prevăzute în anexă se va face prin grija Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 februarie 2014.

Nr. 57.

 

ANEXĂ

 

LISTA

bunurilor acordate ca asistenţă de urgenţă Republicii Slovenia Bunuri acordate cu titlu de împrumut, în mod gratuit

 

Denumirea bunului

U/M

Cantitatea

Generatoare electrice 200 kVA

buc.

2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 175/2013 al Compartimentului medicină de urgenţă,

având în vedere prevederile art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă sumele pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014.

Art. 2. - Sumele sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ele fiind calculate în baza bugetului Ministerului Sănătăţii aprobat pe anul 2014.

Art. 3- - în cazul în care prin legea de rectificare sunt acordate fonduri suplimentare care sunt repartizate în acest scop, Ministerul Sănătăţii va stabili redistribuirea lor, la propunerea Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii.

Art. 4. - Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2014.

Nr. 33.

 

ANEXĂ

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Unităţi

Total 2014

1.

Alba

13.090.000

2.

Arad

11.256.000

3.

Argeş

22.176.000

4.

Bacău

17.508.000

5.

Bihor

23.914.000

6.

Bistriţa-Năsăud

8.336.000

7.

Botoşani

12.566.000

8.

Braşov

15.107.000

9.

Brăila

12.959.000

10.

Buzău

13.372.000

11.

Caraş-Severin

10.697.000

12.

Călăraşi

10.842.000

13.

Cluj

22.038.000

14.

Constanţa

23.169.000

15.

Covasna

7.413.000

16.

Dâmboviţa

13.639.000

17.

Dolj

19.773.000

18.

Galaţi

14.800.000

19.

Giurgiu

9.093.000

20.

Gorj

11.855.000

21.

Harghita

14.181.000

22.

Hunedoara

15.850.000

23.

Ialomiţa

10.088.000

24.

Iaşi

27.495.000

25.

Maramureş

13.886.000

26.

Mehedinţi

10.819.000

27.

Mureş

17.102.000

28.

Neamţ

16.984.000

29.

Oft

17.037.000

30.

Prahova

20.763.000

31.

Satu Mare

8.777.000

32.

Sălaj

8.716.000

33

Sibiu

9.405.000

34.

Suceava

18.434.000

35.

Teleorman

14.767.000

36.

Timiş

26.998.000

37.

Tulcea

9.771.000

38.

Vaslui

14.068.000

39.

Vâlcea

13.502.000

40.

Vrancea

12.277.000

41.

Bucureşti-Ilfov

53.241.000

 

Total Judeţe:

647.764.000

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

 

Având în vedere dispoziţiile art. 228 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la Administraţia Fondului pentru Mediu”.

2. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Formatul electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la adresa http://www.afm.ro, în condiţiile legii”.

3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc CU anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2014.

Nr. 35.

 

ANEXA Nr.1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 549/2006)

 

.............../...................................

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Administraţia Fondului pentru Mediu

Loc rezervat organului competent:

Nr. de înregistrare:

Data:

 

DECLARAŢIE

privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

 

Perioada de raportare

Luna           Anul

 |_|_|           |_|_|_|_|

RECTIFICATIVA

(Se generează de către programul informatic de asistenţă.)

 

I. Date de identificare ale plătitorului

Cod de identificare fiscală ..............................

Denumire ...............................................

Judeţul ........................... localitatea .......................... str. .......................... nr. .... bl. .... sc. .... ap. ....... cod poştal ............

Sectorul ......., tel ......., fax ........ e-mail .............. cont ..................... banca .......................

II. Date privind obligaţia bugetară

 

Denumire obligaţie bugetară

Suma datorata

Denumire*

 

 

 

TOTAL:

 

 

            III. Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili

 

Tip material

Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)

 

Cantitatea valorificată (kg)

Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare (kg)

Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)

Denumire**

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

            IV. Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

 

Cantitatea introdusă pe piaţa naţională***

(kg)

Cantitatea gestionată****

(kg)

 

 

TOTAL:

 

 

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, declar ca datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Numele şi prenumele...........................

Semnătura şi ştampila.........................

Funcţia.......................................

Loc rezervat pentru coduri de bare generate şi tipărite automat de programul informatic de asistenţă


*) Se completează: obligaţia de plata la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se completează: denumirea materialului de ambalaje introduse pe piaţa naţională (sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu şi PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.

***) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piaţă în perioada de raportare aferentă anului precedent perioadei de raportare.

****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 549/2006)

 

INSTRUCŢIUNI

de completare şi depunere a formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

 

CAPITOLUL I

Completarea formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”

 

Perioada de raportare:

În rubrica “Luna” se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia, acest lucru fiind valabil şi pentru obligaţiile de plată cu termen scadent lunar şi pentru obligaţiile de plată cu termen scadent trimestrial şi anual (de exemplu: 02 pentru obligaţiile de plată reprezentând taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, aferente lunii februarie).

În rubrica “Anul” se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).

 

SECŢIUNEA I

Date de identificare ale plătitorului

 

Rubrica “Cod de identificare fiscal㔠se completează astfel:

a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;

b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. În cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată nu se completează atributul RO.

În rubrica “Denumire” se înscriu denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului la Fondul pentru mediu, după caz.

Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.

 

SECŢIUNEA a II-a

Date privind obligaţia bugetară

 

Pentru fiecare obligaţie de plată prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobata cu completări şi modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar, trimestrial sau anual, se completează în acelaşi formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asistenţă. Sumele reprezentând obligaţii constituite în perioada de raportare la care se referă Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunzătoare, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.

În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă sume datorate, reprezentând contribuţii şi taxe, pentru care persoanele juridice şi persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabil la bugetul Fondului de mediu, se înscrie cifra 0 (zero).

Sumele stabilite prin actele de inspecţie, ca diferenţe de contribuţii şi taxe, nu se înscriu în Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

În coloana “Denumirea obligaţiei bugetare” se înscrie denumirea obligaţiei de plată la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, datorată în perioada de raportare.

În cazul taxelor cu termen de declarare şi de plată anual, obligaţiile de plată se completează la Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuţia aferentă ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie 2009 se înscriu în declaraţia lunii decembrie 2009, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv).

În coloana “Suma datorat㔠se înscrie suma reprezentând contribuţii şi taxe datorate la bugetul Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

SECŢIUNEA a III-a

Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili

 

În coloana “Tip material” se înscrie denumirea materialului

de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.

În coloana “Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.

În coloana “Cantitatea valorificată (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare de operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:

a) în coloana “Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate;

b) în coloana “Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)” se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate.

În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.

 

SECŢIUNEA a IV-a

Date plivind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

 

În coloana “Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)” se înscriu cu cifre arabe cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate, în kilograme, introduse pe piaţă de către operatorii economici în perioada de raportare aferentă anului precedent.

În coloana “Cantitatea gestionată (kg)” se înscriu cu cifre arabe cantităţile, în kilograme, de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate

reutilizării, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate.

În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de anvelope pentru care operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.

 

CAPITOLUL II

Instrucţiuni de completare a formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” - rectificativă

 

În cazul în care contribuabilii au declarat eronat obligaţiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, aceştia pot rectifica obligaţiile eronat declarate prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuieşte declaraţia depusă iniţial.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.

În cazul în care contribuabilii datorează mai multe obligaţii şi declară eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declaraţiei rectificative vor înscrie toate datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.

În cazul rectificării obligaţiilor prevăzute la secţiunile a III-a şi a IV-a ulterior depunerii sau transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiei lunii decembrie, se rectifică obligaţiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu şi, în acelaşi timp, se întocmeşte şi se depune şi Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului respectiv.

 

CAPITOLUL III

Depunerea sau transmiterea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative

 

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se completează şi se depune sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu informa editată pe suport hârtie se depune/se comunică cu confirmare de primire, iar declaraţia în format electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile legii.

Termenele de declarare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:

1. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;

d) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;

e) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare;

2. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru:

a) cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi cantităţile valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare, în vederea stabilirii diferenţei dintre obiectivul anual de realizat şi se cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;

b) cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate introduse pe piaţa naţională şi cantităţile gestionate, pentru stabilirea diferenţei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislaţia privind gestionarea anvelopelor uzate, şi cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se depun/se transmit de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării;

3. trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

- ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;

4. anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligaţiile de plată aferente anului precedent, reprezentând:

a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

c) contribuţia de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;

d) contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

e) contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

Depunerea sau transmiterea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se realizează de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea entităţilor fără personalitate juridică ale acesteia.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai însoţită de adresă şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia rectificativă.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile ia Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale.

 

CAPITOLUL IV

Caracteristici de tipărire, utilizare şi păstrare ale formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”

 

Denumire: Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului informatic de asistenţă, asigurat gratuit de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro

Utilizare: declararea obligaţiilor la Fondul pentru mediu datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.

Întocmire: de către toţi contribuabilii la Fondul pentru mediu cărora le revin obligaţii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în forma editată pe suport hârtie, se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate în original, potrivit legii în vigoare, astfel:

- un exemplar pentru contribuabil, cu confirmare de primire;

- un exemplar la organul competent.

Formatul electronic al Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la adresa http://www.afm.ro, potrivit legislaţiei în vigoare.

Arhivare: la Administraţia Fondului pentru Mediu

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, în arhivă.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu

modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc ta îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 3 februarie 2014.

Nr. 3.060.

 

ANEXĂ

 

CONDIŢIILE DE ORGANIZARE

a taberelor, excursiilor, expediţiilor si a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

 

Art. 1. - Cadrele didactice şi/sau unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber au obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor pe durata activităţii respective.

Art. 2. - Elevii participanţi Sa tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora vor respecta obligaţiile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - (1) Anterior constituirii grupului de elevi şi cadre didactice/părinţi participanţi, cadrul didactic organizator trebuie să prezinte grupului următoarele informaţii:

a) scopul şi programul activităţii;

b) localitatea de destinaţie;

c) durata activităţii, ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi locul sosirii;

d) operatorul economic/furnizorul serviciilor de transport, cazare, masă (după caz);

e) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria acestuia/acestora;

f) distanţa şi durata de mers de la punctul de plecare până la locul în care se află situată unitatea de cazare (în cazul în care transportul se face cu autocarul), dacă locul este uşor accesibil, dacă sunt probleme în ceea ce priveşte drumul de acces;

g) adresa unităţii de primire (amplasarea unităţii/unităţilor de cazare, modalităţile de ajungere la acestea); dotările suplimentare din incinta unităţii de cazare (de exemplu: piscine, terenuri de fotbal sau de tenis, mese de ping-pong etc.); condiţiile de cazare şi numărul locurilor de cazare autorizate, serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie;

h) documente privind costul excursiei/taberei/expediţiei etc; i) numărul de participanţi vizat: elevi şi adulţi, cu respectarea regulii: un cadru didactic la cel mult 10 elevi;

i) activităţi care presupun un anume grad de dificultate/risc;

k) regulamentul taberei/excursiei.

(2) Informaţiile de la lit. e), f) şi g) vor fi solicitate de către organizatorul activităţii, în scris, operatorilor economici contractaţi.

Art. 4. - În momentul în care grupul este constituit, cadrul didactic organizator al activităţii este obligat:

a) să întocmească dosarul solicitat pentru desfăşurarea activităţii conform anexei nr. 1;

b) să obţină avizul conducerii unităţii de învăţământ şi aprobarea inspectoratului^şcolar pentru deplasare, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 2. În cazul în care grupul este format din elevi aparţinând mai multor unităţi şcolare, va fi luat avizul tuturor unităţilor de învăţământ de la care provin elevii;

c) să înainteze operatorului economic comanda scrisă, menţionând următoarele informaţii:

- numărul de persoane din care este constituit grupul;

- vârsta participanţilor;

- situaţii speciale referitoare la starea de sănătate a membrilor grupului;

- situaţii speciale privind regimul alimentar/dieta membrilor grupului;

d) să se asigure că grupul nu depăşeşte capacitatea de cazare a unităţii vizate;

e) să se asigure, pe toată durata taberei/excursiei, de existenţa unei persoane specializate în acordarea primului ajutor, dacă operatorul economic nu oferă acest lucru.

Art. 5. - Înainte de plecarea în tabără/excursie/expediţie, cadrul didactic organizator va solicita membrilor grupului, precum şi cadrelor didactice însoţitoare:

a) semnăturile tuturor membrilor grupului de luare la cunoştinţă a prevederilor regulamentului taberei/excursiei/ expediţiei etc;

b) adeverinţele medicale eliberate de medicul de familie/medicul şcolar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe fără riscuri la activităţile propuse;

c) acordul părinţilor/tutorilor legali conform anexei nr. 4, în funcţie de specificul deplasării, semnat de către părinţi/tutorii legali şi copii.

Art. 6. - (1) în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, cadrul didactic organizator al activităţii poate înştiinţa, în scris, comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor din judeţul unde are loc tabăra/excursia despre sosirea grupului de elevi şi adulţi, data la care soseşte, perioada de şedere.

(2) Pe tot timpul şederii, organizatorul activităţii poate sesiza comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor, respectiv Comisariatul Municipiului Bucureşti pentru Protecţia Consumatorilor, ori de câte ori consideră necesar, cu privire la diferite aspecte neconcordante între oferta operatorului economic şi serviciile oferite.

Art. 7. - (1) Pe durata taberei/excursiei/expediţiei, cadrele didactice organizatoare şi însoţitoare au obligaţia să ia toate măsurile pentru asigurarea securităţii elevilor.

(2) Pentru asigurarea securităţii elevilor, cadrele didactice menţionate la alin. (1) vor avea în vedere, cel puţin, următoarele măsuri:

a) să selecteze câte un cadru didactic pentru fiecare 10 elevi participanţi pentru a-i însoţi şi supraveghea pe toată perioada excursiei/taberei;

b) să evalueze riscurile asociate activităţilor propuse;

c) să se implice direct în activităţile copiilor;

d) să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor;

e) să cunoască şi să aplice standardele de siguranţă a elevilor;

f) să anunţe imediat instituţiile specializate (poliţia, salvarea) şi părinţii în cazul vătămării elevilor;

g) să asigure transportul elevilor la unităţi medicale în cazul vătămării elevilor;

h) să cunoască şi să aplice modul de utilizare în siguranţă a echipamentelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor programate;

i) să se asigure că toţi participanţii au echipamentul necesar şi că îl utilizează în condiţii de siguranţă;

j) să se asigure că elevii au pregătirea minimală pentru desfăşurarea anumitor activităţi;

k) să adapteze activităţile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor participanţi.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele condiţii.

 

ANEXA Nr. 1

La condiţii

 

DOSARUL

taberei, excursiei, expediţiei sau al altei activităţii de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare si masă

 

Art. 1. - Dosarul taberei, excursiei, expediţiei sau al altei activităţi de timp liber care implica deplasare, servicii de cazare şi masă va conţine documente referitoare la deplasare, transport, servicii de cazare şi masă, precum şi la costul deplasării.

Art. 2. - Documentele referitoare la deplasare sunt:

a) planul taberei, excursiei, expediţiei sau al altei activităţi de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare şi masă, conform anexei nr. 2 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber În sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014;

b) regulamentul taberei, excursiei, expediţiei etc;

c) acordul scris al părinţilor/tutorilor legali ai elevilor participanţi la tabără, excursie, expediţie etc, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014;

d) procesul-verbal încheiat în urma prelucrării, însuşirii şi semnării regulamentului taberei, excursiei, expediţiei etc. de către toţi participanţii la tabără, excursie, expediţie etc.

Art. 3. - Documentele referitoare la comanda serviciilor solicitate şi oferta primită de la furnizorul de turism sunt:

a) destinaţia/destinaţiile călătoriei turistice, durata şi datele de sosire şi de plecare;

b) mijlocul/mijloacele de transport dorit/dorite şi categoria acestuia/acestora;

c) tipul şi categoria structurilor de primire;

d) serviciile de masă - pensiune completă/demipensiune/ mic dejun;

e) programul turistic solicitat; numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice.

Art. 4. - Factura fiscală însoţită de factura pro forma trebuie să menţioneze costul/persoană defalcat pe servicii de transport şi servicii turistice.

Art. 5. - Documentele referitoare la serviciile de transport sunt:

a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului;

b) copia certificatului de clasificare a unităţii de transport (în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule);

c) copia licenţei de transport persoane în traficul intern sau internaţional (în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule);

d) copia asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi, în caz de accidente, în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule, formularul nr. 1.2 prevăzut în anexa nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014, semnat şi ştampilat.

Art. 6. - Documentele referitoare la serviciile de cazare şi/sau masă sunt:

a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului;

b) copia licenţei de turism a operatorului economic/a certificatului de clasificare a structurii de primire turistice de cazare şi alimentaţie,

c) formularul nr. 1.1 prevăzut în anexa nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014, semnat şi ştampilat.

Art. 7. - (1) Dosarul va fi avizat de conducerea unităţii de învăţământ cu cel puţin o lună înaintea începerii activităţii.

(2) Dosarul avizat va fi aprobat de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti anterior datei de plecare.

 

ANEXA Nr. 2

la condiţii

 

ANTET ŞCOALĂ

Plan de excursie/tabără/expediţie sau al altei activităţi de timp liber

(Un itinerariu detaliat va fi înaintat ca ataşament la acest plan.)

 

1. Şcoala.........................................................................................................

2. Clasa/Clasele.........................................

3. Destinaţia....................................................................................(Nu este permisă nicio modificare fără un nou acord.)

4. Scopul călătoriei.................................................................................................................................................................

5. Data/Perioada călătoriei.....................................................................................................................................................

6. Data şi ora plecării...........................................................................................................................................................

7. Data şi ora întoarcerii..............

8. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de contact ale părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi.............................................................................................................................................................................

9. Numărul şi datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare.........................................................................................

10. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele adulţilor participanţi (alţii decât profesori).....................................................

11. Locul plecării, firma de transport........................................................................................................................................

12. Locul sosirii, firma de transport.........................,...............................................................................................................

13 Persoana de contact la firma de transport (nume, prenume, date de contact), dacă este cazul...................................

14. Datele de contact ale operatorului economic responsabil pentru asigurarea serviciilor de cazare şi masă....................

15. Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice de primire, care asigură cazarea şi masa.....................................

16. În cazul în care este posibil si permis înotul, există si un salvamar pe toată perioada cât copiii sunt în apだDa............

Nu.............

 

 

Călătorii în afara tării

A. Există avertismente sau sfaturi actuale legate de călătoria în ţara vizată, emise de Ministerul Afacerilor Externe sau ambasada ţării respective în România? Da.......Nu..........

B. Aveţi asigurare medicală pentru toţi participanţii pe toată perioada călătoriei? Da.......Nu........(Ataşaţi documentele

doveditoare.)

C. Este necesar avizul medical? Da.....Nu.........Dacă da, ataşaţi avizele medicale pentru fiecare elev.

D. Are fiecare participant toate documentele necesare pentru călătorie? Da..........Nu............

E. Coordonatorul călătoriei se va asigura că toate documentele de călătorie ale copiilor sunt valabile şi va avea copii ale paşapoartelor/cărţilor de identitate ale tuturor participanţilor.

F. Coordonatorul călătoriei se va asigura că deţine toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la deplasarea în străinătate a minorilor (acordul părinţilor autentificat la notariat, cazierul coordonatorului etc.)

G. Cel puţin unul dintre însoţitori trebuie să aibă serviciul roaming activat.

Numele şi prenumele însoţitorului respectiv...................................................

Numărul de telefon...................................

H. Datele de contact ale coordonatorului călătoriei..............................................................................................................

I. Datele de contact de la ambasada României în statul unde are loc călătoria.

 

 

 

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

17. Cadru didactic organizator (nume, prenume, semnătură)................................................Data....................................

18. Aprob......................................................................................................................................Data:...................................

                        (director - nume, prenume şi semnătură)

19. Aprob......................................................................................................................................Data:..................................

                        (inspector - nume, prenume şi semnături)

 

ANEXA Nr. 3

la condiţii

 

Obligaţiile elevilor care participă la tabără/excursie/expediţie sau la alte activităţi de timp liber

 

Art. 1. - Anterior deplasării, toţi elevii care doresc să participe la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liberau următoarele obligaţii:

a) să solicite toate informaţiile despre tabără/excursie/ expediţie, aşa cum sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) din Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014;

b) să îşi informeze părinţii referitor la activitate;

c) să informeze organizatorul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp liber despre orice probleme sau cerinţe speciale, probleme medicale, alergii, preferinţe în regimul alimentar, obiceiuri religioase speciale etc;

d) să înştiinţeze organizatorul grupului dacă are interdicţie de a practica sport, pentru a nu fi implicat în activităţi recreative care implică efort fizic;

e) să citească atent şi să semneze regulamentul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp liber, înainte de plecare;

f) să prezinte organizatorului grupului o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie/medicul şcolar care să ateste starea “clinic sănătos”;

g) să prezinte acordul semnat al părintelui conform anexei nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014.

Art. 2. - Pe durata deplasării spre/dinspre destinaţie, toţi elevii care participă la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:

a) să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul;

b) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursiei/expediţiei;

c) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursie/expediţie;

d) să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;

e) să se conformeze comenzilor cadrelor didactice însoţitoare.

Art. 3. - Pe durata participării la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber, toţi elevii au următoarele obligaţii:

a) să verifice condiţiile de siguranţă ale spaţiului de locuit/camerei;

b) să utilizeze, cu responsabilitate, mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din dotarea locaţiei;

c) să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din dotarea locaţiei;

d) să înştiinţeze cadrul didactic însoţitor cu privire la defecţiunile mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;

e) să nu recurgă la remedierea defecţiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;

f) să utilizeze, în siguranţă, spaţiile locaţiei (să nu sară peste scări, să nu coboare pe balustradă, să nu sară pe geam etc.)

g) să nu aducă şi să nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil;

h) să utilizeze, în siguranţă, produsele/aparatele de uz personal (deodorante, aparate de bărbierit etc.);

i) să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, droguri şi alte substanţe care îi pot pune în pericol pe ei ori pe ceilalţi participanţi sau care pot determina alterarea percepţiei realităţii;

j) să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiţii neadecvate;

k) să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la tabără;

l) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul şederii în tabără/excursie/expediţie;

m) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor la tabără/excursie/expediţie;

n) să respecte comenzile cadrului didactic însoţitor pe perioada taberei/excursiei/expediţiei;

o) să nu părăsească grupul/locaţia activităţii fără acordul cadrului didactic însoţitor.

 

ANEXA NR. 4

la condiţii

 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL

- excursie/tabără/expediţie –

 

Numele şi prenumele elevului: .................................................................................. Clasa: ........................................

Şcoala: ........................................................................... Data excursiei: de la ................................. la .........................

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui .....................................................................................................................

Numele şi prenumele cadrului didactic organizator al excursiei: ..............................................................................

Numele şi prenumele cadrului didactic însoţitor: .......................................................................................................

Destinaţia: ........................................................................................................................................................................

Locul de plecare:....................................................................... Ora plecării: ................................................................

Locul de sosire: ......................................................................... Ora sosirii: .................................................................

Mijlocul de transport: .....................................................................................................................................................

Numele unităţii de primire şi datele de contact*: .......................................................................................................

Ataşaţi itinerariul în cazul în care sunt prevăzute mai multe locaţii:

Scopul excursiei: .............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar în excursie: ..........................................................................

 Da

 Nu

Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice si sportive (de exemplu: .........) .......................................................

 Da

 Nu

a) Înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice şi sportive menţionate mai sus şi sunt de acord ca propriul meu copil să participe la acestea, cu excepţia: .........................................................................................................................

b) Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este: ...................................................................................................

c) Sunt de acord ca, în cazul unei urgente de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost.

d) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.

e) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile precizate anterior. Înţeleg faptul că propriul meu copil va fi însoţit pe toată perioada excursiei de un cadru didactic însoţitor.

f) Accept că rămâne la latitudinea şcolii să modifice aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.

g) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie.

h) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv şcoala de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această excursie, cu excepţia celor cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.

i) Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe psihotrope.

j) Înţeleg faptul că elevii care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de şcoală de pe lista participanţilor la astfel de manifestări.

k) Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada excursiei, rămâne la latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru în prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul elevului minor, voi veni să îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii.

l) în caz de urgenţă, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon:................................................................

Date de contact suplimentare:................................................................................................................................................

m) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie.


* Se va completa numai în cazul în care excursia/activitatea/expediţia durează mai mult de o zi.

 

........................................................................

(semnătura părintelui/tutorelui legal)

......................................

(data)

 

Declaraţia elevului

 

            Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri şi să nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi participanţi.

 

........................................................................

(semnătura elevului)

......................................

(data)

 

Formularul nr. 1.1

 

Operator economic

......................................

(denumirea)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul..................................reprezentant împuternicit al.............(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant al serviciilor turistice..................(denumirea serviciului), la data de..............(zi/lună/an), declar pe propria răspundere că:

a) ...................... (denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b) deţin poliţa de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către achizitor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism nr. ................................, emisă de............................, valabilă până la data de.......................................;

c) în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor, în conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

sau:

în conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri la produse/servicii:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Costul total per persoană este de.................lei (inclusiv TVA).

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

Data............................

Operator economic,

......................................

(semnătură autorizată)

 

Formularul nr. 1.2

 

Operator economic

......................................

(denumirea)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul.................................reprezentant împuternicit al.............(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant al serviciilor de transport.......................(denumirea serviciului), la data de................(zi/lună/an), declar pe propria răspundere că:

a).................................(denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b) deţin poliţa de asigurare de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente produse în trafic intern şi internaţional nr. ........................... emisă de ....................................valabilă până la data de.......................;

c) în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor, în conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

sau:

în conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri la servicii:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Costul total per persoană este de....................................lei (inclusiv TVA).

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

            Data...........................

Operator economic,

......................................

(semnătura autorizată)


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.