MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 90/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 90         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 februarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            6. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 521 din 12 decembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum si ale art. 7 lit. h) din Legea politiei locale nr. 155/2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            44. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”

 

            50. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            37. - Ordin al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe cai navigabile interioare

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            129. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

Rectificări la:

 - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2014

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. I “Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări”:

- domnul senator Nicolae Şerban - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei;

- doamna senator Jipa Florina-Ruxandra - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Miron Vasilica-Steliana.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 3 februarie 2014.

Nr. 6.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

DECIZIA Nr. 521

din 12 decembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, excepţie ridicată de Cristina Dobriţoiu în Dosarul nr. 30.901/4/2012 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 404D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În privinţa neconstituţionalităţii art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, invocă jurisprudenţa Curţii în materie, respectiv Decizia nr. 1.443 din 3 noiembrie 2011 şi Decizia nr. 669 din 18 mai 2010. Referitor la art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010, arată că persoana sancţionată poate formula plângere împotriva modului de aplicare a măsurii dispuse de dispoziţiile legale criticate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 mai 2013, pronunţată în Dosarul nr. 30.901/4/2010, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, excepţie ridicată de Cristina Dobriţoiu într-o cauză privind soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice, referitoare la staţionarea neregulamentară.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că norma înscrisă în cuprinsul primei teze a art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 şi reluată în cuprinsul art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010 instituie o îngrădire abuzivă a unui drept fundamental, respectiv dreptul la proprietate privată consacrat de art. 44 din Constituţie, inviolabil în condiţiile legii organice, potrivit art. 136 alin. (5) din Constituţie, cu nerespectarea condiţiilor impuse în cuprinsul art. 53 din Constituţie, cel puţin sub aspectul necesităţii şi proporţionali taţii măsurii.

Astfel, autoarea excepţiei arată că simpla încălcare a unei reguli de circulaţie privind staţionarea neregulamentară nu poate fi de natură să justifice ridicarea, transportul şi depozitarea autovehiculului staţionat fără acordul proprietarului.

De altfel, arată că taxele aplicabile sunt prohibitive, imposibilitatea achitării acestora poate duce chiar la pierderea proprietăţii asupra bunului respectiv, ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită.

Mai arată că o asemenea măsură ar putea fi eventual justificată doar dacă este dispusă pentru fluidizarea traficului, respectiv pentru înlăturarea vehiculelor care constituie un obstacol pentru circulaţia pe drumurile publice. Astfel, ar trebui să se ajungă la dispunerea măsurii de transport şi depozitare a autovehiculului doar dacă alte soluţii pentru fluidizarea traficului nu sunt mai puţin oneroase şi mai la îndemână.

Mai departe, susţine că îngrădirea dreptului de proprietate se poate face doar în condiţiile art. 53 din Constituţie, or este greu de justificat necesitatea ridicării şi transportul pe distanţe mari a unui autoturism care nu afectează cu nimic buna desfăşurare a traficului, dar care a fost parcat într-un loc interzis din lipsa unui loc de parcare amenajat.

De asemenea, susţine că este greu de dovedit aplicarea nediscriminatorie a măsurii în cazul miilor de maşini staţionate neregulamentar.

În concluzie, arată că normele criticate restrâng exerciţiul dreptului de proprietate, nu se raportează doar la situaţii care pun în pericol circulaţia rutieră, nu sunt justificate în mod rezonabil prin apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor şi nu respectă condiţiile necesităţii şi proporţionalităţii impuse de art. 53 alin. (2) din Constituţie.

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă consideră că textele criticate sunt constituţionale, reglementând o măsură tehnico-administrativă menită să asigure desfăşurarea în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, prin îndepărtarea autovehiculelor parcate neregulamentar.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, dispoziţiile legale criticate nu încalcă prevederile constituţionale la care autorul excepţiei se raportează, deoarece acestea reglementează o măsură tehnico-administrativă menită să asigure desfăşurarea în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, prin îndepărtarea din spaţiul rezervat circulaţiei rutiere a autovehiculelor parcate neregulamentar.

În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 44 şi 136 din Constituţie, consideră că nu poate fi reţinută, deoarece dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci poate fi supus anumitor limitări rezonabile.

Întrucât nu este încălcat niciun drept sau nicio libertate fundamentală, apreciază că dispoziţiile art. 53 din Constituţie nu au incidenţă în cauză.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, întrucât nu se pune problema unei privări de proprietate, ci doar a limitării, temporare, a exerciţiului a două dintre atributele dreptului de proprietate, şi anume posesia şi folosinţa, rămânând neafectată prerogativa dispoziţiei, care este de esenţa dreptului de proprietate. De altfel, măsura instituită prin textul de lege criticat reprezintă o sancţionare a atitudinii culpabile a conducătorului auto care a nesocotit normele legale referitoare la staţionarea vehiculelor.

Mai consideră că nu se poate reţine nici nesocotirea dispoziţiilor art. 53 din Constituţie, deoarece există un raport de proporţionalitate rezonabil între scopul urmărit şi mijloacele folosite.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 15 iulie 2010. Analizând motivarea excepţiei, Curtea constată că în realitate prevederile legale vizate prin criticile de neconstituţionalitate formulate sunt doar cele ale primei teze ale alin. (1) al art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, precum şi cele ale art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, texte de lege care au următorul cuprins:

- Art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002: “(1) Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă. [...].”;

- Art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010: ”În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii: [...] h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.”

În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate prevederile legale criticate contravin art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 136 privind proprietatea din Constituţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate invocată, Curtea Constituţională reţine următoarele:

1. Prevederile legale criticate reglementează posibilitatea poliţiei rutiere de a dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe parte carosabilă, având dreptul de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis.

Partea carosabilă reprezintă porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de nivel, astfel cum rezultă din prevederile art. 6 pct. 23 din ordonanţa de urgenţă.

Scopul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, potrivit art. 1 alin. (2), este acela de a asigura desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, precum şi a mediului.

În ceea ce priveşte înlăturarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă, Curtea constată că sintagma “constituie un obstacol pentru circulaţia public㔠se regăsea, de altfel în forma iniţială a ordonanţei de urgenţă, dar nu a fost păstrată în prezent. Acest aspect ţine de opţiunea şi politica legiuitorului în ceea ce priveşte stabilirea cadrului necesar pentru buna şi fluenta desfăşurare a traficului rutier.

În consecinţă, Curtea constată că este neîntemeiată susţinerea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate potrivit căreia ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar urmăreşte un scop legitim numai în măsura în care constituie un obstacol pentru circulaţie.

2. Analizând critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 şi art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010 privind conţinutul şi limitele dreptului de proprietate şi caracterul inviolabil al proprietăţii private, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi reţinută.

Textele de lege criticate reglementează o “măsură tehnico-administrativă menită să asigure desfăşurarea circulaţiei pe drumurile publice în condiţii de siguranţă, prin îndepărtarea de pe spaţiul rezervat circulaţiei rutiere a autovehiculelor staţionate în acea zonă în pofida regulilor stabilite prin lege privind oprirea şi staţionarea acestora”, astfel cum s-a reţinut prin Decizia nr. 691 din 5 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 16 iunie 2009.

Cu acel prilej, Curtea a mai constatat c㠓nu poate reţine critica referitoare la încălcarea dreptului de proprietate privată, întrucât dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci poate fi supus anumitor limitări rezonabile”.

Curtea a reţinut că în ipoteza de faţă nici măcar nu se pune problema unei privări de proprietate, ci doar a limitării a două dintre atributele dreptului de proprietate, şi anume posesia şi folosinţa, rămânând neafectată prerogativa dispoziţiei, care este de esenţa dreptului de proprietate. Mai mult, această limitare a posesiei şi folosinţei este doar temporară, încetând de îndată ce proprietarul autovehiculului staţionat neregulamentar achită contravaloarea cheltuielilor necesitate de ridicarea, transportul şi depozitarea acestuia. De altfel, măsura instituită prin textul de lege criticat reprezintă o sancţionare a atitudinii culpabile a conducătorului auto care e nesocotit normele legate referitoare la staţionarea vehiculelor.

Neintervenind elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia pronunţată de Curte prin decizia menţionată, precum şi considerentele care au fundamentat-o sunt valabile şi în prezenta cauză.

Aşadar, având în vedere scopul urmărit, mijloacele folosite, precum şi existenţa unui just echilibru între interesele individuale şi cele generale, Curtea constată că prin textele legale criticate legiuitorul a reglementat o limitare rezonabilă a atributelor de posesie şi folosinţă ale dreptului de proprietate, ceea ce reprezintă o expresie a textului constituţional referitor la competenţa legiuitorului de a stabili limitele dreptului de proprietate.

Întrucât nu este încălcat niciun drept sau nicio libertate fundamentală invocate în susţinerea excepţiei, Curtea reţine că dispoziţiile art. 53 din Constituţie nu au incidenţă în cauza.

3. Cât priveşte aspectele referitoare la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale criticate de către agenţii Poliţiei rutiere, acestea nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, ci a instanţelor judecătoreşti, cărora persoana nemulţumită li se poate adresa pe calea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care s-a dispus aplicarea măsurii reglementate de aceste dispoziţii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cristina Dobriţoiu în Dosarul nr. 30,901/4/2012 şi constată că dispoziţiile art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 decembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1,020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în sensul indicării corespunzătoare a datelor de identificare şi a codului unic de identificare (CUI) ale titularului dreptului de administrare asupra imobilelor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 480/2005 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea şi completarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2014.

Nr. 44.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului - construcţii şi teren - care se modifică în sensul indicării corespunzătoare a datelor de identificare şi a codului unic de identificare (CUI) ale titularului dreptului de administrare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 440/2005 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Ministerul Educaţiei Naţionale (CU113729380)

 

Nr. MF

Codul de clasificare

Datele de identificare

Persoana juridică ce administrează

Descrierea tehnică

Adresa

62778

8.28.01

Teren staţie meteo Rarău: suprafaţa construită = 2.358,80 mp; suprafaţa de teren = 870,44 mp

Comuna Crucea, judeţul Suceava

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi CUI 4701126

63078

8.28.01

Clădire staţie meteo Rarău: suprafaţa construită = 1.902 mp

Comuna Crucea, judeţul Suceava

Universitatea “Al. l. Cuza” Iaşi CUI 4701126

63079

8.28.01

Clădire staţie meteo Rarău: anexă tehnică

Comuna Crucea, judeţul Suceava

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi CUI 4701126

63080

8.28.01

Clădire staţie meteo Rarău: platformă meteo şi amenajări

Comuna Crucea, judeţul Suceava

Universitatea “Al. I- Cuza Iaşi CUI 4701126

63082

8.28.01

Clădire staţie meteo Rarău: record electric

Comuna Crucea, judeţul Suceava

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi CUI 4701126

63085

8.28.01

Clădire staţie meteo Rarău: construcţii alimentare cu apă

Comuna Crucea, judeţul Suceava

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi CUI 4701126

65171

8.28.01

Staţie meteo Tulnici

Comuna Tulnici, judeţul Vrancea

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi CUI 4701126

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”

 

Nr. MF

Codul de clasificare

Datele de identificare

Persoana juridică ce administrează

Descrierea tehnică

Adresa

155465

8.26.10

Baracă din plăci tip NIKE, Se = 158,35 mp, valoarea de inventar 8.186 lei

Municipiul Iaşi, str. Copou nr. 22, judeţul Iaşi

Universitatea Tehnic㠓Gheorghe Asachi” din Iaşi (CUI 4701606)

din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale (CUM 3729380)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi nr. 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 65 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ungureni”, la poziţia nr. 321, coloana 6 va avea următorul cuprins:

“2.358.828,00”.

2. La anexa nr. 71 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vlăsineşt” se modifică următoarele poziţii:

a) - la poziţia nr. 3, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Sârbi, ziduri cărămidă, învelitoare tablă Lindab, tâmplărie termopan, instalaţii sanitare în interior, suprafaţă construită la sol = 440 mp, suprafaţă aferentă construcţiilor 1.236 mp, vecini DC 14, DS 1007, proprietate privată Ciubotaru Ioan”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.583.859 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşt, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50211/2013”;

- la poziţia nr. 243, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Miron Costin, îmbrăcăminte asfaltică, vecinătăţi: DC 14, P 149 şi P 233, suprafaţa = 1.808 mp”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “107.980 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50617/2013”;

- la poziţia nr. 258, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Vlăsineşt, intravilan, suprafaţă = 12.320 mp, din care 5.668 mp îmbrăcăminte asfaltică în valoare de 450.112 lei şi 6.652 mp pietruit în valoare de 7.409 lei, vecini DC 19, DS 278 şi DS 323”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “457.521 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins; “Domeniul public al comunei Vlăsineşt, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50621/2013”;

- la poziţia nr. 289, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Vlăsineşt, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 19, DJ 282 şi DS 1281, suprafaţă = 639 mp”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “79.853 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50613/2013”;

- la poziţia nr. 293, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Vlăsineşt, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 19, DS 1281 şi DS 1253, suprafaţă = 1.538 mp”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “180.715 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50619/2013”;

- la poziţia nr. 299, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Vlăsineşt. Îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 19, DJ 282, DS 1431 şi DS 1201, suprafaţă = 7.280 mp”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “785.083 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşt. conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50632/2013”;

- la poziţia nr. 431, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Sârbi, suprafaţă = 644 mp, îmbrăcăminte asfaltică în valoare de 73.019 lei şi 1.777 mp pietruit în valoare de 1.895 lei, vecini DC 14, DS 729 şi DS 720”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “74.914 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşt, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013. Carte funciară nr. 50614/2013”;

- la poziţia nr. 446, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Sârbi, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 14, DS 832 şi DS 863, suprafaţă = 5.433 mp”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “598.627 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50634/2013”;

- la poziţia nr. 479, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Miron Costin, suprafaţă = 3.085 mp, îmbrăcăminte asfaltică în valoare de 233.233 lei şi 4.945 mp pietruit în valoare de 5.068 lei, vecinătăţi DC 14, DS 218 şi DS 136”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “238.301 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşt, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50618/2013”;

- la poziţia nr. 480, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Miron Costin, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 14, DS 218 şi DS 136, suprafaţă = 12.876 mp”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “635.807 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50635/2013”;

- la poziţia nr. 487, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Miron Costin, suprafaţă = 1.444 ha, îmbrăcăminte asfaltică, vecini: DS 86 şi DS 158”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “119.402 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50616/2013”;

- la poziţia nr. 647, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Sârbi, suprafaţă = 6.728 mp, din care intravilan sat Sârbi = 3.928 mp în valoare de 344.945 şi extravilan = 2.800 mp în valoare de 245.887 lei, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DJ 282 şi DC 14”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “590.832 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50612/2013 şi nr. 50620/2013”;

- la poziţia nr. 648, coloana 4 va avea următorul cuprins: “suprafaţă = 44.836 mp, din care intravilan sat Sârbi = 32.342 mp cu valoare de 2.141.085 lei, intravilan sat Miron Costin = 8.221 mp cu o valoare de 544.242 lei şi extravilan = 4.273 mp în valoare de 282.879 lei, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 14 A şi DC 14 B, DS, limită est intravilan sat Miron Costin”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “2.968.206 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50633/2013, nr. 50636 şi nr. 50615/2013”;

- la poziţia nr. 650, coloana 4 va avea următorul cuprins: “sat Vlăsineşti, suprafaţă = 91.737 mp, din care 21.537 mp în intravilan sat Vlăsineşti, îmbrăcăminte asfaltică, în valoare de 1.390.857 lei şi 70.200 mp extravilan pietruit, în valoare de 87.077 lei, vecini DJ 282 şi Hotar Dângeni”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.477.934 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50637/2013”;

b) după poziţia nr. 661 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 662, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 50.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vlăsineşti

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după

caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

662

1.6.1.

Centrul de asistenţă copii după programul

şcolar After School

Amplasament - intravilan sat Vlăsineşti, parcela cadastrală 833; vecinătăţi: N-E - DC 14; N-V - DS 522; S - sediul primăriei; regim de înălţime parter + etaj + pod; arie construită 111,20 mp;, arie desfăşurată 217,80 mp; suprafaţă utilă 185,80 mp Pereţi de cărămidă; învelitoare din ţiglă ceramică; instalaţii sanitare complete. Categorie de importanţă C

2013

740.280

Domeniul public al comunei Vlăsineşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 56/2013, Autorizaţia de construire nr. 12/2011,

Proces-verbal de recepţie nr. 2.781/2013, Carte funciară nr.50210 -C2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare

 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, al art. 12 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 6 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Transporturile publice de pasageri şi/sau de mărfuri pe căile navigabile interioare ale României pot fi efectuate numai de operatori economici autorizaţi în acest sens, persoane juridice sau fizice române care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi economice sub codul CAEN 5030 - Transport de pasageri pe căi navigabile interioare şi/sau codul CAEN 5040 - Transport de marfă pe căi navigabile interioare şi care deţin capacităţile şi competenţele necesare desfăşurării acestora.

Art. 2. - Transporturile publice de pasageri şi/sau de mărfuri pe căile navigabile interioare ale României pot fi efectuate de persoane juridice străine care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi economice în apele naţionale navigabile, cu nave care arborează alt pavilion decât cel român, fără a fi necesară autorizarea acestora în condiţiile prezentului ordin, numai în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) navele sunt înregistrate într-un stat membru al Uniunii Europene sau posedă un certificat de membru al flotei unui stat membru al acesteia;

b) navele tranzitează apele naţionale navigabile fără a efectua operaţiuni de încărcare/descărcare în porturile româneşti;

c) transportul de pasageri şi/sau de mărfuri în apele naţionale navigabile se realizează în trafic direct între un port românesc şi un port al statului al cărui pavilion îl arborează nava;

d) navele efectuează transporturi de pasageri în scop turistic de croazieră, cu escală în unul sau mai multe porturi româneşti;

e) persoana juridică străină care, potrivit legii, poate desfăşura activităţi economice, a obţinut de la Ministerul Transporturilor, direct sau prin intermediul expeditorilor mărfurilor şi/sau pasagerilor, autorizaţia prevăzută de reglementările în vigoare, pentru efectuarea transportului pe căi navigabile în trafic direct între un port românesc şi un port al altui stat, cu nave care nu arborează pavilionul statului în care se află portul de destinaţie;

f) prevederi exprese ale unor acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte dispun astfel.

Art. 3. - (1) Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română, autorizează operatorii economici, la cererea acestora, pentru desfăşurarea transporturilor publice de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare şi emite autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare, denumită în continuare autorizaţie.

(2) Autorizaţia este documentul care atestă capacitatea operatorului economic de a executa activitatea înscrisă în aceasta, numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului ordin, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene din domeniul transporturilor pe căi navigabile interioare, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

(3) Autorizaţia emisă în vederea desfăşurării activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare va avea simbolul TPMCN.

(4) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport pasageri şi/sau mărfuri pe căile navigabile interioare în folos propriu sau în interes personal nu se supun autorizării prevăzute de prezentul ordin.

Art. 4. - Pentru activităţile de transporturi navale cu regim special, precum transporturi agabaritice, transporturi de materiale radioactive sau de deşeuri periculoase şi alte categorii de transporturi pe care Autoritatea Navală Română le consideră că au un regim special, Autoritatea Navală Română emite la cererea operatorilor economici autorizaţii speciale, independente de autorizaţia prevăzută la art. 3 alin. (1), valabile numai pentru respectiva activitate, cu condiţia prezentării documentaţiei corespunzătoare privind fezabilitatea transportului şi a îndeplinirii condiţiilor speciale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 5. - În situaţii de urgenţă ce reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa navigaţiei, persoanelor şi/sau mediului înconjurător, Autoritatea Navală Română poate aproba intervenţia unui operator economic care nu deţine autorizaţia prevăzută la art. 3 alin. (1).

Art. 6. - (1) în vederea autorizării, operatorul economic înaintează Autorităţii Navale Române documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de autorizare prevăzute în anexa nr. 1, însoţite de o cerere scrisă.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare şi a documentaţiei complete, Autoritatea Navală Română va emite autorizaţia solicitată sau va comunica în scris motivele refuzului, după caz.

Art. 7. -(1) Autoritatea Navală Română organizează şi face publice centrele de primire a cererilor de autorizare.

(2) Autoritatea Navală Română va afişa la centrele menţionate la alin. (1) lista cuprinzând documentele necesare autorizării, precum şi valabilitatea minimă admisă pentru fiecare document.

(3) Documentele necesare autorizării se depun în copie legalizată, iar, în cazul copiilor neautentificate, acestea vor fi însoţite de originale şi vor fi vizate pentru conformitate cu originalul de către personalul Autorităţii Navale Române.

(4) Centrele de primire a cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1) şi lista prevăzută la alin. (2) vor fi publicate pe pagina de internet a Autorităţii Navale Române.

Art. 8. - (1) Autorizaţia emisă în conformitate cu art. 3 alin. (1) are valabilitate 5 ani de la data emiterii.

(2) Modelul şi conţinutul autorizaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Formatul şi elementele de siguranţă ale autorizaţiei se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin decizie a directorului general.

(4) Autoritatea Navală Română ţine evidenţa autorizaţiilor emise în registrul unic denumit Registrul de evidenţă al autorizaţiilor.

Art. 9. - Autoritatea Navală Română efectuează, prin personalul propriu împuternicit în acest sens, controlul privind respectarea permanentă a criteriilor de autorizare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) în cazurile în care. În urma controalelor efectuate de către Autoritatea Navală Română, prin personalul propriu împuternicit în acest sens, se constată că operatorul economic nu mai îndeplineşte criteriile în baza cărora a fost autorizat şi/sau nu au fost respectate reglementările legale privind desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare, autorizaţia se suspendă pentru o perioadă de cel mult 30 de zile.

(2) Dacă la expirarea perioadei de suspendare operatorul economic nu face dovada remedierii deficienţelor ce au condus la luarea unei astfel de măsuri, Autoritatea Navală Română retrage din oficiu autorizaţia.

Art. 11. - (1) La expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei, precum şi în situaţia retragerii din oficiu a acesteia, Autoritatea Navală Română va înştiinţa în scris operatorul economic şi, prin căpităniile de port, administraţiile portuare asupra încetării valabilităţii autorizaţiei.

(2) Autorizaţia poate fi retrasă şi la cererea expresă a operatorului economic autorizat.

Art. 12. - Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei, operatorul economic este obligat:

a) să îndeplinească criteriile de autorizare şi condiţiile prevăzute în prezentul ordin;

b) să respecte reglementările interne şi, după caz, pe cele internaţionale aplicabile activităţii pentru care a obţinut autorizaţia;

c) să păstreze la sediul său originalul autorizaţiei şi la bordul navelor lor câte o copie a autorizaţiei;

d) să informeze în scris Autoritatea Navală Română cu privire la orice modificare a condiţiilor pe baza cărora a fost emisă autorizaţia, în termen de cel mult 15 zile de la producerea acestora;

e) să transmită Autorităţii Navale Române datele statistice anuale privind numărul de pasageri şi/sau tone/TEU transportate;

f) să permită accesul membrilor echipei de control împuterniciţi special de către Autoritatea Navală Română şi să prezinte toate documentele solicitate.

Art. 13. - (1) Autoritatea Navală Română va transmite trimestrial Direcţiei navale din Ministerul Transporturilor, până la data de 15 a lunii care urmează încheierii fiecărui trimestru, situaţia generală a autorizaţiilor valabile emise pentru fiecare operator economic, precum şi lista cuprinzând operatorii economici cărora li s-a retras autorizaţia în acel trimestru.

(2) Autoritatea Navală Română va transmite anual Direcţiei navale din Ministerul Transporturilor, până la data de 30 iunie, datele statistice anuale privind numărul de pasageri şi/sau tone/TEU transportate, pentru anul anterior, pe fiecare operator economic.

Art. 14. - Pentru prestaţiile efectuate în vederea autorizării activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare, Autoritatea Navală Română va percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 15. - (1) Autorizaţiile emise pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare, valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi păstrează valabilitatea până la expirare.

(2) Pentru autorizaţiile al căror termen de valabilitate depăşeşte data de 30 iunie 2014, operatorii economici care le posedă au obligaţia să le preschimbe până la data de 31 decembrie 2014.

(3) Autorizaţiile preschimbate în conformitate cu prevederile alin. (2) îşi păstrează termenul de valabilitate acordat iniţial.

(4) Pentru preschimbarea autorizaţiilor la care face referire alin. (2) Autoritatea Navală Română nu percepe tarif.

Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 17. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 24 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 20. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2014.

Nr. 37.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE DE AUTORIZARE

a operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şl/sau de mărfuri pe căi navigabile Interioare

 

Art. 1. - (1) Pentru a fi autorizaţi în vederea desfăşurării activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie persoane fizice sau juridice legal constituite, cu drept de funcţionare pe teritoriul României;

b) să deţină certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte capitalul social subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor în vigoare;

c) activitatea pentru care solicită autorizarea să fie inclusă în obiectul de activitate prevăzut în certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului;

d) să nu fie declaraţi în stare de faliment, să deţină certificat emis de organele competente care să ateste că nu există obligaţii restante la bugetul general consolidat;

e) conducătorul activităţii să prezinte un certificat de cazier judiciar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestuia privind ocuparea funcţiei de conducător al activităţii;

f) conducătorul activităţii să îşi poată demonstra capacitatea profesională, fie prin diplome care atestă dobândirea de cunoştinţe în domeniul activităţii pentru care se solicită autorizarea, prin diplome de licenţă/studii postliceale/studii medii sau alte documente echivalente, emise de către furnizorii de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare din România în domeniul transporturilor navale, fie printr-o experienţă practică relevantă, de minimum 3 ani, la un operator economic care a desfăşurat efectiv activitatea pentru care solicită autorizarea;

g) să demonstreze că deţin dotarea tehnică minimă necesară desfăşurării activităţii;

h) să demonstreze că navele lor respectă condiţiile minime în conformitate cu reglementările în vigoare sub aspectul siguranţei navigaţiei, al protecţiei mediului, al asigurăm condiţiilor de muncă şi de viaţă la bordul acestora şi al altor condiţii prevăzute de lege;

i) să facă dovada că deţin în folosinţă navele, fie prin prezentarea de acte care atestă proprietatea asupra acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de închiriere, care le dă dreptul să le utilizeze pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data solicitării autorizaţiei, iar contractul să fie înregistrat în registrele Autorităţii Navale Române;

j) să utilizeze numai personal de execuţie care îndeplineşte condiţiile necesare sub aspectul confirmării competenţei şi al certificării lui la autorităţile competente, dacă legea prevede astfel.

(2) în cazul în care operatorul economic efectuează transporturi de marfă cu nave a căror capacitate de încărcare la pescaj maxim este mai mare de 200 tone, fără a include în această categorie operatorii economici care au în operare bacuri de traversare a căilor navigabile interioare de orice capacitate, criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi îndeplinit şi de o persoană desemnată de conducătorul activităţii şi care coordonează efectiv şi în permanenţă activitatea de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare.

(3) Autoritatea Navală Română poate autoriza, cu titlu provizoriu, pe o perioadă de cel mult un an, un operator economic să desfăşoare activitatea de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare, cu limitare numai la transport de marfă, fără îndeplinirea criteriului de capacitate profesională a conducătorului activităţii sau a persoanei desemnate de acesta, cu condiţia ca respectiva persoană să aibă experienţă practică de cel puţin 3 ani la un operator economic autorizat să desfăşoare activitatea de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare.

(4) Perioada de un an prevăzută la alin. (3) poate fi prelungită cu cel mult 6 luni în situaţii excepţionale justificate fie de decesul persoanei şi înlocuirea acesteia cu altă persoană care urmează să îşi dovedească în faţa comisiei Autorităţii Navale Române capacitatea profesională, fie de incapacitatea fizică sau legală a persoanei de a-şi dovedi capacitatea profesională în termenul iniţial.

(5) Autoritatea Navală Română poate accepta că un conducător al activităţii sau persoana desemnată de acesta îndeplineşte criteriul de capacitate profesională, fără a fi examinat, numai pe baza experienţei practice acumulate de cel puţin 3 ani la un operator economic autorizat care a desfăşurat efectiv activitatea de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare ori dacă a exercitat activitatea sau a condus cel puţin un an activitatea operatorului economic care a fost autorizat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, cu condiţia ca respectivul operator economic să desfăşoare activitatea numai pe plan local ori numai pe căile navigabile interioare, din care se exclud: fluviul Dunărea, Canalul Sulina, Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari.

Art. 2. - Dotările tehnice minime necesare pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare se stabilesc şi vor fi făcute publice de către Autoritatea Navală Română la centrele de primire a cererilor de autorizare şi pe pagina sa de internet.

 

ANEXA Nr. 2

 

SIGLĂ

ANR

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

Adresa: Incinta Port Constanţa nr. 1, Clădirea ANR, Constanţa

Cod 900 900

Tel: 0241/61.61.24; 0241/61.61.04;

Fax: 0241/61.62.29; 0372/41.68.07

E-mail: RNA@RNA.RO

GLC

Certified

 

ISO 9001

 

(faţă)

Număr intrare..............

Data............................

 

                        Către

 

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

Centrul de primire a cererilor de autorizare .............................................

 

I. Subsemnat(ul/a) .................................................. domiciliat în ............................... str. ....................................................... nr. ........ bl. ......... sc. ......et. ..., ap. ......, judeţul/sectorul ..............................telefon ..................... act de identitate .................... seria ...... nr. ......, eliberat de ..................................... la data ...................., CNP/NIF............................................., în calitate de .................................................................................................................................

II. Pentru operatorul economic: ............................................................................................................................................1), având nr. de ordine în registrul comerţului ....................................... nr. de ordine în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ................................., nr. autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent .................................., cod unic de înregistrare .............................................. obiect de activitate conform CAEN Rev. 2 -  codul CAEN 5030 - Transport de pasageri pe căi navigabile interioare şi/sau  codul CAEN 5040 - Transport de marfă pe căi navigabile interioare.2)

III. Cu sediul în: localitatea ........................................ str. ............................................ nr. ......., bl. ........., sc. ........, et. ....... ap. ...... Judeţul/sectorul ............................................., cod poştal ..................................... telefon .................................................. fax ....................................................., e-mail ........................................................., website ............................................................;

IV. Persoana juridică are un număr de.........puncte de lucru/sucursale, conform listei anexate.

În temeiul Ordinului ministrului transporturilor nr. 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căile navigabile interioare, solicit autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri si/sau de mărfuri pe căile navigabile interioare pentru .............................................................................................................3)

V. Pentru autorizarea desfăşurării activităţii de ...........................................................................................................3), anexez următoarele documente necesare4):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 (verso)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii şi, de asemenea, au drept consecinţă retragerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare.

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta solicitare să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Autorităţii Navale Române. Autoritatea Navală Română se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data ...........................

Semnătura ............................................................................

L.S.

 


1) Se înscrie denumirea operatorului economic şi a formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., SA, S.N.C., S.C.S., S.C.A./persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială/fundaţie etc.

2) Se va bifa în căsuţa aferentă.

3) Se va înscrie .transport public de pasageri pe căi navigabile interioare” sau “transport public de mărfuri pe căi navigabile interioare” ori “transport public de pasageri şi de mărfuri pe căi navigabile interioare”, după caz.

4) Se va completa cu denumirea documentului, număr, data emiterii, data expirării, emitent, nr. file.

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNA

 

AUTORIZAŢIE

pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe cai navigabile interioare

TPMCN nr. ...........

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicata, în baza documentelor prezentate.

se autorizează................................................................1), cu sediul/domiciliul în.................................................................2), având Certificatul de înregistrare la registrul comerţului seria .........nr. ............................................................codul unic de înregistrare nr. ..................................................................................................................................., să desfăşoare activitatea de ......................................................................................................................3).

 

Prezenta autorizaţie atestă capacitatea operatorului economic de a efectua activitatea de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căile navigabile interioare, cu obligativitatea respectării prevederilor legale în domeniu.

 

Data emiterii:

..............................................

Valabilă până la data de:

..............................................

 

 

 

Semnătura şi ştampila4)


1) Se înscrie denumirea operatorului economic.

2) Se înscrie adresa completă.

3) Se va înscrie .transport public de pasageri pe căi navigabile interioare” sau “transport public de mărfuri pe căi navigabile interioare” ori “transport public de pasageri şi de mărfuri pe căi navigabile interioare”, după caz.

4) Se semnează de către persoana autorizată din cadrul Autorităţii Navale Române.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează;

1. La articolul 2, alineatele (1), (V), (2), (2^) şi (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) în scopul informării judecătorilor şi procurorilor care intenţionează să formuleze cereri de transfer, se publică, de regulă, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de execuţie de la toate instanţele şi parchetele, precum şi a posturilor care urmează a se vacanta. Posturile vacante de conducere de preşedinte şi vicepreşedinte la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie şi de adjuncţi ai acestora, precum şi cele prevăzute la art. 53-55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, nu se ocupă prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege şi regulament.

(11) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înţelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicării listei menţionate la alin. (1) sau cel târziu la data publicării acesteia, promovarea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, promovarea la instanţele şi parchetele superioare, transferul, numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător ori eliberarea din funcţie.

(2) Cererile de transfer se analizează ori de câte ori este necesar de către secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, după împlinirea termenului prevăzut la alin. (21).

(21) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 5 zile de la data publicării listei menţionate la alin. (1). Cererea de transfer va conţine informaţii privind specializarea judecătorului şi disponibilitatea asumată a acestuia de a activa fa instanţa la care solicită transferul, în oricare dintre secţiile/completele la care cerinţele acestei instanţe o impun.

....................................................................................................................

(5) Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii întocmeşte, în termen util, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de judecător sau procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situaţia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmează a se vacanta şi a posturilor temporar vacante la instanţa ori la parchetul de la care se solicită transferul, precum şi la instanţa sau parchetul la care se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate anterior şi motivele respingerii acestora, data înregistrării primei cereri de transfer, precum şi menţiunea dacă pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate şi încărcătura efectivă pe judecător ori procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la instanţele, respectiv parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media pe ţară.”

2. La articolul 18, alineatul (6) se abrogă.

3. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Cererile de numire din funcţia de judecător în funcţia de procuror şi din funcţia de procuror în funcţia de judecător se soluţionează de două ori pe an, în baza criteriilor prevăzute la art. 23 alin. (11). La soluţionarea cererilor sunt avute în vedere posturile din lista prevăzută la art. 2 alin. (1), publicată în luna respectivă, în măsura în care acestea mai sunt vacante.

(2) Cererea de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător se formulează în scris şi se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 5 zile de la data publicării listei menţionate la art. 2 alin. (1).

(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2) Direcţia resurse umane şi organizare solicită punctul de vedere al preşedintelui instanţei sau al conducătorului parchetului la care funcţionează judecătorul ori procurorul care solicită numirea în funcţia de judecător, respectiv de procuror. Punctul de vedere trebuie să fie comunicat în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării.

(4) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în termen util, un referat care va cuprinde: datele relevante privind cariera judecătorului sau a procurorului, situaţia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmează a se vacanta şi a posturilor temporar vacante la instanţa sau la parchetul la care funcţionează judecătorul sau procurorul în cauză şi la instanţa ori parchetul la care se solicită numirea, date privind procedurile aflate în curs de derulare pentru numirea sau promovarea în funcţiile de judecător ori de procuror, numărul cererilor de transfer formulate pentru instanţa sau parchetul la care se propune ocuparea funcţiei în condiţiile prezentului articol, precum şi volumul de activitate şi încărcătura pe judecător ori procuror la instanţa sau parchetul implicat în procedura de ocupare a funcţiei în condiţiile prezentului articol. De asemenea, în cuprinsul referatului vor fi inserate precizări vizând dificultăţile de ocupare a posturilor vacante la instanţa sau parchetul la care se solicită numirea şi durata vacanţelor posturilor la instanţa ori parchetul în cauză.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2014.

Nr. 129.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 4 februarie 2014,

Banca Naţională a României hotărăşte:

Începând cu data de 5 februarie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,50% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 4 februarie 2014.

Nr. 7.

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2014 privind aprobarea certificării Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş ca operator de transport şi de sistem al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2014, se face următoarea rectificare:

- la art. 8, în loc de: “asupra reţelei electrice de transport” se va citi: “asupra sistemului de transport gaze naturale”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.