MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 149/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 149         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 februarie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 14 din 16 ianuarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

97. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătoreasca a Asociaţiei Internaţionale a Apei din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

 

125. - Hotărâre privind numirea doamnei Câmpurean Mariana în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 

126. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

225. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugata formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

 

273. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014

 

330. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 14

din 16 ianuarie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învăţământ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar Teleorman, în numele şi pentru Margareta Lespezeanu şi Daniela Gheorghescu, în Dosarul nr. 2,722/87/2013 al Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 663D/2013.

La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi partea Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” din Roşiori de Vede, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 666D/2013, nr. 705D/2013, nr. 706D/2013, nr. 742D/2013 şi nr. 743D/2013, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din învăţământul Preuniversitar Iaşi, în numele şi pentru Eugen Mirei Oniciuc, Florentin Traian Ciobotaru, Andrei Enoiu-Pânzariu, Elvira Rotundu si Marieta Lescovici, în dosarele nr. 6.121/99/2013, nr. 2.601/99/2013, nr. 2.611/99/2013, nr. 6.280/99/2013 şi nr. 6.281/99/2013 ale Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă.

La apelul nominal lipsesc autorii excepţiei şi părţile Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă” din Iaşi, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Colegiul “Costache Negruzzi” din Iaşi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 666D/2013, nr. 705D/2013, nr. 706D/2013, nr. 742D/2013 şi nr. 743D/2013 la Dosarul nr. 663D/2013, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 666D/2013, nr. 705D/2013, nr. 706D/2013, nr. 742D/2013 şi nr. 743D/2013 la Dosarul nr. 663D/2013, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât autorii acesteia urmăresc, în realitate, modificarea dispoziţiilor de lege criticate.

CURTEA,

având În vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 octombrie 2013, pronunţată În Dosarul nr. 2.722/87/2013, Tribunalul Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în amil 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

Excepţia a fost ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar Teleorman,

În numele şi pentru membrii de sindicat Margareta Lespezeanu şi Daniela Gheorghescu, cu prilejul soluţionării unei acţiuni civile prin care s-a solicitat obligarea Liceului Tehnologic “Virgil Madgearu” din Roşiorii de Vede la calcularea şi plata diferenţelor de drepturi salariate rezultate ca urmare a neacordării sporului de 15% pentru titlul ştiinţific de doctor.

Prin Sentinţa civilă nr. 3.019/2013 din 23 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 6.121/99/2013, Sentinţa civilă nr. 2.874/2013 din 11 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 2.601/99/2013, Sentinţa civilă nr. 2.875/2013 din 11 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 2.611/99/2013, Sentinţa civilă nr. 3.120/2013 din 2 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 6.280/99/2013 şi Sentinţa civilă nr. 3.121/2013, pronunţată în Dosarul nr. 6.281/99/2013, Tribunalul Iaşi - Secţia i civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011.

Excepţia a fost ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din învăţământul Preuniversitar Iaşi, în numele membrilor de sindicat Eugen Mirel Oniciuc, Florentin Traian Ciobotaru, Andrei Enoiu-Pânzariu, Elvira Rotundu şi Marieta Lescovici, cu prilejul soluţionării unor acţiuni civile prin care s-a solicitat calcularea şi plata diferenţelor de drepturi salariale rezultate ca urmare a acordării sporului de 15% pentru titlul ştiinţific de doctor.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece exclud de la acordarea sumelor corespunzătoare titlului de doctor pe cei care au dobândit acest titlu ulterior datei de 31 decembrie 2009.

În acest sens, arata ca dispoziţiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 încalcă principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării, întrucât creează o diferenţă de tratament juridic nejustificată şi nerezonabilă Intre cadrele didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor anterior datei de 31 decembrie 2009 şi cele care au obţinut titlul ulterior acestei date, în sensul că beneficiul sporului aferent acestui titlu este acordat numai primei categorii de personal. Deşi ambele categorii de personal deţin titlul de doctor şi prestează activitatea didactică la un nivel superior, tratamentul juridic este diferit. Data obţinerii titlului ştiinţific nu reprezintă însă un criteriu obiectiv care să justifice această diferenţă.

În susţinerea celor mai sus arătate, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012, precum şi aspecte din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind interzicerea discriminării.

De asemenea, susţin că prin neplata dreptului aferent titlului ştiinţific de doctor se instituie o restrângere a folosinţei şi exerciţiului drepturilor economice şi sociale ale salariaţilor.

Tribunalul Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că sporul pentru titlul ştiinţific de doctor nu reprezintă un drept fundamental, iar stabilirea şi acordarea acestuia ţin exclusiv de politica financiară a statului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate solicitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, dispoziţii care au următorul cuprins: “Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.”

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. f1) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului. Totodată, din motivarea excepţiei rezultă susţinerea privind pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 53 din Constituţie referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

De asemenea, sunt invocate dispoziţiile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate au mai fost supuse analizei de constituţionalitate în raport cu aceleaşi texte ale Legii fundamentale.

Astfel, prin Decizia nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 14 august 2013, Curtea a reţinut că prevederile Legii nr. 63/2011 au continuat să se aplice în anul 2012, potrivit art. II art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011. Totodată, Curtea a constatat că aceleaşi prevederi continuă să se aplice şi în anul 2013, potrivit art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012.

În continuare, Curtea a reţinut că, potrivit jurisprudenţei sale, sporurile, premiile şi alte stimulente reprezintă drepturi salariale suplimentare, nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie. Legiuitorul este în drept să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. În acest sens, a invocat considerentele deciziilor nr. 1.601 din 9 decembrie 2010 şi nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011 şi nr. 99 din 8 februarie 2012.

În ceea ce priveşte sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, Curtea a reţinut că acesta a fost eliminat începând cu data de 1 ianuarie 2010, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. De asemenea, a arătat ca faptul că sumele de bani aferente sporului pentru titlul ştiinţific de doctor au fost menţinute în continuare sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu pentru persoanele care ii aveau în plată la data de 31 decembrie 2009 nu vizează existenţa sau inexistenţa sporului, ci reprezintă o măsură tranzitorie până la intrarea în vigoare, în totalitate, a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personajului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, lege în care nu se regăseşte acest spor.

Prin urmare. Curtea a constatat că este de competenţa legiuitorului eliminarea sau, din contră, acordarea drepturilor salariale suplimentare, fără ca aceasta să aibă relevanţă constituţională.

Aşa fiind, Curtea a constatat că admiterea excepţiei ar echivala ou subrogarea acesteia în sfera de competenţă a legiuitorului, în sensul acordării sporului, încălcându-se astfel art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit căruia instanţa de contencios constituţional “se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizata, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Prin urmare, având în vedere că autorii excepţiei aduc în discuţie o pretinsă soluţie legislativă care nu este cuprinsă în normele supuse controlului, Curtea a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate, deoarece, prin modificarea sau completarea textului de lege criticat ar fi încălcat sfera de competenţă a Parlamentului, unica autoritate legiuitoare a ţării.

În fine, Curtea a observat că situaţia în care se află autorii excepţiei nu este similară cu cea constatată în Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2010, Întrucât, în realitate, aceştia îşi argumentează critica prin prisma unei pretinse soluţii legislative necuprinse normativ în textul de lege criticat. De altfel, chiar constatarea neconstituţionalităţii art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011, sub aspectul invocat de autorii excepţiei, nu ar avea drept efect acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor pentru persoanele care au obţinut acest titlu începând cu 1 ianuarie 2010, ci eliminarea din indemnizaţia de încadrare brută lunară a sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu de care beneficiază alţi cetăţeni.

Având în vedere identitatea criticilor analizate în Decizia nr. 329 din 25 iunie 2013 cu cele invocate în prezenta cauză, Curtea apreciază că se impune păstrarea aceleiaşi soluţii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. S la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar Teleorman,

În numele şi pentru Margareta Lespezeanu şi Daniela Gheorghescu, în Dosarul nr. 2.722/87/2013 al Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi de Uniunea Sindicatelor Libere din învăţământul Preuniversitar Iaşi,

În numele şi pentru Eugen Mirel Oniciuc, Florentin Traian Ciobotaru, Andrei Enoiu-Pânzariu, Elvira Rotundu si Marieta Lescovici, în dosarele nr. 6.121/99/2013, nr. 2.601/99/2013, nr. 2.611/99/2013, nr. 6.280/99/2013 şi nr. 6.281/99/2013 ale Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 ianuarie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei Internaţionale a Apei din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 76 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată ou modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cj modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cererea de recunoaştere prin hotărâre judecătorească, în vederea funcţionării în România, a Asociaţiei Internaţionale a Apei, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Londra, Aliance House, 12 Caxton Street.

Art. 2- - Asociaţia Internaţională a Apei are ca obiectiv realizarea şi susţinerea unei reţele globale a profesioniştilor din domeniul apei, în vederea aplicării de standarde avansate şi cele mai bune practici pentru managementul durabil al apei.

Art. 3. - (1) Asociaţia Internaţională a Apei va funcţiona în România prin intermediul unei reprezentanţe cu sediul în Bucureşti, sectorul 6, str. Splaiul Independenţei nr. 202H, ap. 2, parter.

(2) în vederea realizării obiectivului asociaţiei, reprezentanţa acesteia în România desfăşoară activităţi de informare, educare, instruire şi cercetare, promovând scheme de management al apei în interes public.

Art. 4. - Asociaţia Internaţională a Apei din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, prin reprezentanţa sa din România, îşi va desfăşura activitatea, cu respectarea legilor române, după obţinerea hotărârii judecătoreşti de recunoaştere şi după înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Tribunalului Bucureşti.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 12 februarie 2014.

Nr. 97.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea doamnei Câmpurean Mariana în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 

Având în vedere dispoziţiile Sentinţei civile nr. 742/2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 7.829/2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, precum şi prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamna Câmpurean Mariana se numeşte în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 26 februarie 2014.

Nr. 125.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatele (5) şi (6) ale articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 33/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată potrivit alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 14 martie 2014.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până cel târziu la data de 20 martie 2014.”

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministru! fondurilor europene.

Eugen Orlando Teodorovici

p. Viceprim-ministru, ministru! dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul interimar al finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul interimar al muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Adriana Doina Pană

Ministrul interimar al economiei,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 26 februarie 2014.

Nr. 126.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 5 alin. (4) şi al art. 1472 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 85 alin. (2) şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVAÎn România, stabilite în afara Comunităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 50 alin. (1) din normele metodologice şi să îşi desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării, potrivit pct. 50 alin. (5) din aceleaşi norme.”

2. La anexa nr. III, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum şi a taxei aferente importului de bunuri în România pe o perioadă de minimum 3 luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de 3 luni rămasă din anul calendaristic.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 10 februarie 2014.

Nr. 225.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.786 din 12 februarie 2014 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014;

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităţilor Europene din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 85t şi art. 1032 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP*), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014, elaborat în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă, completat de fermieri, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în perioada 3 martie-15 mai 2014.

(2) în perioada 16 mai-10 iunie 2014, formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul (CE)nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităţilor Europene din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile unice de plată pe suprafaţă şi efectuează plata către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

Art. 4. - (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole, precum şi cei ai măsurii 221 - prima împădurire a terenurilor agricole şi ai măsurii 215 - bunăstarea animalelor au obligaţia de a completa formularul-tip prevăzut ia art. 1, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole ale exploataţiei.

(2) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) a formularului-tip de cerere unică pentru plată pe suprafaţă în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cererile pentru plată pe suprafaţă depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (.Regulamentul unic OCP*), cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a cerinţelor de ecocondiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităţilor Europene.

Art. 5. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru schemele de plată pe suprafaţă pentru anul 2014.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014 este distribuit gratuit fermierilor.

(3) Completarea de către fermieri a declaraţiei de suprafaţă aferentă formularului de cerere unică de plată pe suprafaţă, digitizarea şi/sau actualizarea parcelelor agricole se vor face electronic. Prin excepţie, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie, în situaţia în care aplicaţia IPA-Online nu este funcţională.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

 

 

Bucureşti, 20 februarie 2014.

Nr. 273.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

În temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. La punctul nr. VII “Direcţia generală regională a finanţelor publice Galaţi”, poziţia nr. 19, “Administraţia judeţeană a finanţelor publice Tulcea” şi unităţile administrativ-teritoriale arondate acesteia se modifică conform anexei nr. 1.

2. La punctul nr. VII “Direcţia generală regională a finanţelor publice Galaţi”, după poziţia nr. 21 “Serviciul fiscal orăşenesc Macin” se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 211 “Serviciul fiscal orăşenesc Sulina”, iar unităţile administrativ-teritoriale arondate acestuia sunt cele prevăzute În anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2014.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală regională a finanţelor publice Galaţi, precum şi unităţile fiscale subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 26 februarie 2014.

Nr. 330.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice

(denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială

(localitatea) arondată

DIRECŢIA GENERALA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI

19.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 163 bis

1. Beştepe

2. Ceatalchioi

3. Chilia Veche

4. Frecăţei

5. Hamcearca

6. Horia

7. Izvoarele

8. Mahmudia

9. Maliuc

10. Mihail Kogălniceanu

11. Munghiol

12. Nalbant

13. Nufăru

14. Pardina

15. Sfântu Gheorghe

16. Somova

17. Tulcea

18. Valea Nucarilor

19. Valea Teilor

20. Isaccea

21. Luncaviţa

22. Niculiţel

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice

(denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială

(localitatea) arondată

DIRECŢIA GENERALA REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI

211.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Sulina, oraşul Sulina, Str. A II-a nr. 39, judeţul Tulcea

1. Sulina

2. CA. Rosetti

3. Crisan

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.