MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 133/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 133         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 24 februarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            86. - Hotărâre privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

 

DECIZIIALE PR1M-MINISTRULUI

 

42. - Decizie privind eliberarea domnului Ovidiu Puţura din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

43. - Decizie privind eliberarea domnului Bogdan Cristian Nica din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

44. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

45. - Decizie privind eliberarea doamnei Vasilica Ştefania Duminică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

46. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Florin Trifan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

235. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

Rectificări la:

 - Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 59 alin. (6) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca obiect:

a) stabilirea modului de desfăşurare a procedurii de selecţie şi a condiţiilor de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, denumite în continuare licenţe;

b) stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe radio 174-216 MHz, în vederea obţinerii licenţei conform pct. 3.2.1 din Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013, denumită în continuare Strategia;

c) stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe radio 470-790 MHz, în vederea obţinerii licenţelor conform pct. 3.2.2 din Strategie;

d) stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, în vederea obţinerii licenţelor regionale/locale conform pct. 3.2.5 din Strategie.

Art. 2. - Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 1 lit. b)-d) se acordă prin procedură de selecţie competitivă, definită în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.

Art. 3. - Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio conferite prin licenţa prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 3.2.1 din Strategie.

Art. 4. - Participarea la procedura de selecţie este condiţionată de îndeplinirea criteriilor de calificare şi depunerea scrisorii de garanţie bancară în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Art. 5. - (1) Taxa de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 1 lit. b)-c) este egală cu echivalentul în lei a 300.000 euro.

(2) Taxa de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 1 lit. d) este egală cu echivalentul în lei al sumelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - (1) în vederea acordării licenţelor, câştigătorii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 1 lit. b)-d) vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data anunţării rezultatelor procedurilor de selecţie, o copie a dovezii achitării către bugetul de stat a taxelor de licenţă.

(2) Nerespectarea termenului de plată prevăzut la alin. (1) atrage decăderea din drepturile câştigate în urma procedurii de selecţie şi executarea scrisorii de garanţie bancară.

Art. 7. - Obligaţia de plată a taxelor de licenţă prevăzute la art. 5 se execută la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua plăţii, în conformitate cu instrucţiunile transmise de către ANCOM fiecărui câştigător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 februarie 2014.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

Taxa de licenţă pentru mulţi plexuri le regionale/locale

 

Nr. crt.

Multiplex

Taxa de licenţă

(euro)

1.

Multiplex regional alocat la nivelul zonei ROU003 - Bucureşti

12.000

2.

Multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU001 - Constanţa, ROU005 - Bucureşti - capitală, ROU006 - Craiova, ROU012 - Ploieşti, ROU014 - Galaţi, ROU017 – Braşov, ROU021 - Timişoara, ROU022 - Arad, ROU023 - Oradea, ROU025 - Cluj-Napoca şi ROU030 - laşi

10.000

3.

Multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU007 - Calafat, ROU008 - Reşiţa, ROU009 - Drobeta-Turnu Severin, ROU010 - Petroşani, ROU011 - Râmnicu Vâlcea, ROU013 - Buzău, ROU018 - Sibiu, ROU019 - Deva, ROU026 - Târgu Mureş, ROU027 - Gheorgheni, ROU028 - Piatra-Neamţ, ROU029 - Bacău, ROU032 - Suceava, ROU033 - Bistriţa, ROU034 - Sighet, ROU036 - Satu Mare şi ROU039 - Focşani

8.000

4.

Multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU002 - Călăraşi, ROU004 - Alexandria, ROU015 - Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - Bihor, ROU031 - Botoşani, ROU035 - Zalău şi ROU040 - Comăneşti

4.200

5.

Multiplex alocat la nivelul unei localităţi reşedinţă de judeţ din zonele ROU001 - Constanţa, ROU006 - Craiova, ROU012 - Ploieşti, ROU014 - Galaţi, ROU017 - Braşov, ROU021 - Timişoara, ROU022 - Arad, ROU023 - Oradea”, ROU025 - Cluj-Napoca şi ROU030 - Iaşi

8.000

6.

Multiplex alocat la nivelul unei localităţi reşedinţă de judeţ din zonele ROU007 - Calafat, ROU008 - Reşiţa, ROU009 - Drobeta-Turnu Severin, ROU010 - Petroşani, ROU011 - Râmnicu Vâlcea, ROU013 - Buzău, ROU018 - Sibiu, ROU019 - Deva, ROU026 - Târgu Mureş, ROU027 - Gheorgheni, ROU028 - Piatra-Neamţ, ROU029 - Bacău, ROU032 - Suceava, ROU033 - Bistriţa, ROU034 - Sighet, ROU036 - Satu Mare şi ROU039 - Focşani

6.000

7.

Multiplex alocat la nivelul unei localităţi reşedinţă de judeţ din zonele ROU002 - Călăraşi, ROU003 - Bucureşti*, ROU004 - Alexandria, ROU015 - Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - Bihor, ROU031 - Botoşani, ROU035 - Zalău şi ROU040 - Comăneşti

*) Cu excepţia municipiului Bucureşti (a se vedea pct. 2 pentru ROU005).

2.000

8.

Multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este reşedinţă de judeţ

1.000

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ovidiu Puţura din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

În temeiul dispoziţiilor art. 15 Ut d) şi ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ovidiu Puţura se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 februarie 2014.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Bogdan Cristian Nica din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

În temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. a) şi ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Cristian Nica se eliberează din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 februarie 2014.

Nr. 43.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

În temeiul dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se exercită de către domnul Marius Alexandru Dunca, vicepreşedinte, până la numirea preşedintelui instituţiei, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 februarie 2014.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Vasilica Ştefania Duminică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

În temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. d) şi ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Vasilica Ştefania Duminică se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 februarie 2014.

Nr. 45.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Florin Trifan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Transporturilor prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/877 din 19 februarie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Florin Trifan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 februarie 2014.

Nr. 46.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

În temeiul ari. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 153 şi 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7, art. 78 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 octombrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică astfel:

a) La capitolul I “Dispoziţii generale”, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.”

b) La capitolul II “Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile”, secţiunea a 2-a, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii.”

c) La capitolul IV “Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA”, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate înregistrează persoana impozabilă, din oficiu, în aceste registre ca urmare a îndreptării erorii.”

2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 13 februarie 2014.

Nr. 235.

 

anexa Nr.1

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 3.331/2013)

 

Sigla

D.G.R.FP/

D.GAM.C.

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice......................./

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Unitatea fiscală.................................................................

Nr. .........../...............

Tel:

Fax:

e-mail:

 

DECIZIE

privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8) şi alin. (91) lit. a)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele..........................................................................................

 

Domiciliul fiscal:

Localitatea ............................. str. .......................... nr. ...... bl. .... ap. .......... et. ....... judeţul/sectorul ...........................

Cod de identificare fiscală..............................................................................................................................................

În baza prevederilor art. 153 alin. (8) şi alin. (91) lit. a)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), a normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ...............din.................., şi a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. .........din............../a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a Raportului de inspecţie fiscală nr. .........din.............., a Deciziei de reactivare nr. ......din.............emisă de.................sau a înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară din data de...............vă comunicăm următoarele:

 Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal aveaţi obligaţia:

 să vă înregistraţi în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia; sau

 să vă înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art. 1531 din Codul fiscal, întrucât nu aţi solicitat înregistrarea până în prezent, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de...........................1).

 Având în vedere reactivarea prin decizia organului fiscal/înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de..................2),

Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale, prevăzute de titlul VI “Taxa pe valoarea adăugat㔠din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Motivaţia înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu:........................................................................................................

            ....................................................................................................................................................................................................

            Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Mumele şi prenumele.............................

Semnătura şi ştampila unităţii................


1) Se înscrie data comunicării prezentei decizii, potrivii pct. 66 alin. (1) fit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

2) Se înscrie data reactivării contribuabilului prin decizie de reactivare emisă de organul fiscal, potrivit Codului de procedură fiscală, sau data primirii de către organul fiscal a informaţilor privind înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, după caz.

 

Cod 14.13.02.60/î.o.                           www.anaf.ro

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 1a Ordinul nr. 3.331/2013)

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

 

1. “Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA”

1.1. Denumire “Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA”

1.2. Cod MFP: 14.13.07.60/î.o.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (două file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.

1.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

1.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. “Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA”

2.1. Denumire: “Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA”

2.2. Cod MFP: 14.13.02.60/î.o.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (două file)

2.6. Se difuzează gratuit.

2.7. Se utilizează:

- pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care aveau obligaţia înregistrării, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA;

- pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care au fost reactivate prin decizia organului fiscal/care au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară.

2.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

2.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. “Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA”

3.1. Denumire: “Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA”

3.2. Cod MFP: 14.13.02.60/a.î.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (două file)

3.6. Se difuzează gratuit.

3.7. Se utilizează pentru anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

3.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

3.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. “Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA”

4.1. Denumire: “Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA”

4.2. Cod MFP: 14.13.02.60/e.m.

4.3. Format: A4/t1

4.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

4.5. U/M: set (două file).

4.6. Se difuzează gratuit.

4.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau pentru îndreptarea erorilor materiale privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

4.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

4.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

4.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

NOTĂ:

La editarea acestor formulare, se va insera sigla Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau, după caz, a direcţiei generale regionale a finanţelor publice care coordonează activitatea organului fiscal competent, sigle aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

 

RECTIFICĂRI

 

La forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, se face următoarea rectificare:

- la art. 23 alin, (5) lit. f), în loc de: “la propunerea fundamentală ...”se va citi: “la propunerea fundamentată ...”


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.