MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 129/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 129         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 februarie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

            4. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-25 februarie 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            110. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

100/189. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice si al ministrului muncii, familiei si egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

192. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            2. - Regulament privind modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contra părţi lor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-25 februarie 2014

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 24-25 februarie 2014, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ioan Chelaru, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 21 februarie 2014.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p, Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 110.

 

ANEXA)

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

Adresa: Strada Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 427282

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

72.939

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

70.643

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale În vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

2.296

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

45.140

 

 

 

Cheltuieli de exploatare., din care:

8

45.010

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

16.343

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

477

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

21-807

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salariate (Rd 13+Rd.14)

12

16.320

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

15.135

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.565

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

404

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale si alte obligaţii legale

13

4.5S3

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6383

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

130

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

27 759

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

4.570

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

23 229

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

25

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital. plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

23,229

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

31

810

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonoma, ori dividende cuvenita acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale al societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

12.020

 

 

a)

. dividende cuvenite bugetului de stat

33

12.020

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

o)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerva si constituia sursă proprie de finanţare

35

11.209

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

e)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

128.200

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetara aferenta plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

29.528

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

4a

366

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

354

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3,960

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinai pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.563

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd.49)

52

2G0

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7lRd.1)x1000

54

619

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

2.300

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 100 din 29 ianuarie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE

ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 189 din 14 februarie 2014

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 768 din 2014, întocmit de Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică, având în vedere prevederile art. 155 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii si de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1256/443/2008)

 

COMPONENŢA

Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

1. Prof. univ. dr. Eugenia Naghi - UMF Bucureşti - Clinica de boli profesionale - Spitalul Clinic Colentina - Ministerul Sănătăţii

2. Dr. Felicia Steliana Popescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică - Ministerul Sănătăţii

3. Dr. Liliana Rapaş - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti - Ministerul Sănătăţii

4. Şef de lucrări dr. Moldovan Horaţiu - Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureş - Ministerul Sănătăţii

5. Conf. dr. Elena Ana Păuncu - Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara - Ministerul Sănătăţii

6. Dr. Carmen Artenie - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti - Casa Naţională de Pensii Publice

7. Consilier juridic Emil Chiriac - Casa Naţională de Pensii Publice

8. Consilier superior George Voicu - Direcţia asigurări sociale - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

9. Dr. Maria Dinescu - Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov - Inspecţia Muncii

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 

În baza prevederilor art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar şi documentat pentru contribuţiile şi taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q). s) şi v) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către contribuabilii la Fondul pentru mediu, persoane fizice şi persoane juridice, pentru contribuţiile şi taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care tace parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 februarie 2014.

Nr. 192.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 578/2006)

 

METODOLOGIE

de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor pe care contribuabilii trebuie să le declare şi să le plătească la Fondul pentru mediu.

Art. 2. - Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, care datorează sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), t), j), p), q), s) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în text este cea prevăzută în anexă.

 

CAPITOLUL II

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 4. - Sunt obligaţi la plata contribuţiei de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, generatorii deşeurilor, respectiv deţinătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector şi/sau de valorificator autorizat în condiţiile legii.

Art. 5. - Obligaţia de a calcula, de a reţine, de a declara şi de a vira la Fondul pentru mediu contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deşeuri metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, revine operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor.

Art. 6. - Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, se reţine prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu în termenul legal pentru virarea impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă.

Art. 7. - Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, de către generatorii deşeurilor, respectiv de către deţinătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane juridice, către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor se face pe bază de factură, cu evidenţierea distinctă a contribuţiei de 3% si cu reţinerea acesteia.

Art. 8.-Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, Inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, de către generatorii deşeurilor, respectiv de către deţinătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane fizice, către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor se face pe bază de factură/adeverinţă de primire şi plată, cu reţinerea contribuţiei de 3% la achitarea sumei cuvenite vânzătorului de deşeuri.

Art. 9. - Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase şi a bunurilor destinate dezmembrării, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art. 10. - (1) în cazul în care operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor devin deţinători de deşeuri metalice feroase şi neferoase, prin activitatea de dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziţie, au obligaţia de a plăti contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu în cazul vânzării acestora.

(2) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă preţul mediu de achiziţie al deşeurilor metalice feroase şi neferoase din luna precedenta dezmembrării şi/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, înmulţit cu cantitatea de deşeuri metalice feroase şi neferoase rezultată din activitatea de dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziţie.

(3) în cazul în care operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor nu pot stabili preţul mediu de achiziţie al deşeurilor metalice feroase şi neferoase pentru luna precedentă dezmembrării şi/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, acesta este cel de la data dezmembrării şi/sau a casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar.

Art. 11. - Contribuţia la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin, (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

Art. 12. - În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 7 şi 18 din anexă.

 

CAPITOLUL III

Modul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 13. - (1) Operatorii economici deţinători de surse staţionare care generează emisii de poluanţi în atmosferă sunt obligaţi la plata taxelor la Fondul pentru mediu, în cuantumul şi pentru substanţele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

(2) în cazul operatorilor economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanţi În atmosferă şi au înregistrări ale măsurătorilor efectuate recunoscute de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x V,

unde:

T- suma datorată la Fondul pentru mediu;

Q - cantitatea de poluant emisă În atmosferă, rezultată din măsurători, exprimată în kilograme;

V- valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - (1) Pentru operatorii economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi În atmosferă, care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă, taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x Val,

unde:

T - suma datorată la Fondul pentru mediu;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);

Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă de surse staţionare se calculează după următoarea formulă:

Q = f x A:

unde:

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, exprimată în kilograme;

f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, în funcţie de proces;

A - cantitatea de combustibil, materii prime şi materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, în funcţie de tipul de proces.

(3) Factorul de emisie “f* este stabilit în scris de operatorul economic, de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, în baza metodologiilor existente EEA/EMEP/CORINAIR, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial.

(4) Factorul de emisie “f” stabilit de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului poate fi revizuit în funcţie de intervenţiile asupra instalaţiei şi/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care a fost stabilit.

(5) în cazul existenţei unor diferende între operatorul economic şi agenţia judeţeană pentru protecţia mediului referitor la factorul de emisie “f”, acesta se validează de către o terţă parte, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului sau un alt institut cu competenţă în acest domeniu, pe cheltuiala operatorului economic.

Art. 15. - Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă provenite de la sursele staţionare, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

Art. 16. - În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prevăzute la pct. 10,17 şi 22 din anexă.

 

CAPITOLUL IV

Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 17. - Operatorii economici utilizatori de noi terenuri au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxele pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute În anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează pentru acele terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deşeuri valorificabile din categoriile prevăzute În anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - Taxele pentru depozitarea deşeurilor valorificabile se declară şi se plătesc anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, de către operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile.

Art. 20. - În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prevăzute la pct. 7 şi 17 din anexă.

 

CAPITOLUL V

Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 21. - Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine următorilor operatori economici:

a) care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor;

b) care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;

c) care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţională;

d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.

Art. 22. - (1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare În instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute În anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate În instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

(2) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată În instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare,

pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:

a) cantitatea de deşeuri Q1 care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din PET şi din aluminiu;

b) cantitatea de deşeuri Q2 care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;

c) cantitatea de deşeuri Q3 care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21 din materialul respectiv;

d) cantitatea de deşeuri Q4 care trebuie valorificată sau incinerată În instalaţii de incinerare cu recuperare de energie suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operaţie de valorificare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor pentru care exista obligaţia de a plăti potrivit art. 21 din materialul respectiv.

(3) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare În instalaţii de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menţionate la alin. (2).

(4) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o singura dată cantităţile nerealizate pentru flecare componentă.

Formula matematică de calcul este:

Contribuţia = Max {[(QPET * RPET - qPET) + (QAI * RAI - qAI)];

Σ(Qi * Ri - qri); (Qt * R - Eqri); (Qt * V - Σqvi)} * 2,

unde:

QPET- cantitatea de ambalaje din PFT introdusă pe piaţa naţională;

QAI - cantitatea de ambalaje din aluminiu introdusă pe piaţa naţională;

RPET- obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din PET;

RAI - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din aluminiu;

Qi - cantitatea de ambalaje din materialul i, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi lemn pentru care există obligaţia de plată;

Ri - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru materialul de ambalare i, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi lemn;

Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21;

R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;

V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie,

qPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din PET;

qAI - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din aluminiu;

qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul i, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;

qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul i, respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, prin orice operaţie, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

(5) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, includ şi cantităţile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.

(6) Dacă În formula prevăzută la alin. (4) o diferenţă are o valoare negativă, atunci se consideră În calcul ca având valoarea 0 (zero).

(7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată suplimentar faţă de obiectivul anual de valorificare sau incinerare În instalaţii de incinerare cu recuperare de energie nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.

(8) Cantitatea de deşeuri de ambalaje generată Într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă, respectiv cu cantitatea de ambalaje de desfacere distribuită pentru prima dată pe piaţa naţională În anul respectiv.

(9) Operatorii economici care folosesc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să aplice sistemul depozit şi să înregistreze În evidenţele contabile valoarea acestuia pentru respectivele ambalaje. Neaplicarea sistemului depozit duce la impunerea respectivelor ambalaje la fiecare introducere pe piaţa naţională.

(10) În cazul ambalajelor reutilizabile a căror valoare nu este evidenţiată distinct în documente şi care se returnează furnizorilor externi, înregistrarea în evidenţele contabile se face prin atribuirea unei valori de garanţie.

Art. 23. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care realizează obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje în mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21;

b) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de deşeuri de ambalaje produse, precum şi cantităţile de ambalaje preluate/colectate de pe piaţa naţională şi încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, excluzând deşeurile de producţie;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care sa desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe fiecare tip de material pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare;

d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, Suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21.

Art. 24. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care realizează obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje în mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pentru:

a) cantităţile de ambalaje/deşeuri de ambalaje proprii produse/preluate/colectate de pe piaţa naţională;

b) cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie prin mijloace proprii;

c) cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii încredinţate, în baza unui contract, unui operator economic valorificator sau unui operator economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;

d) cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii din lemn încredinţate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;

e) trasabilitatea deşeurilor de ambalaje proprii, pe tip de material, de la producătorul de deşeuri până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic/persoana fizică ce deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.

Art. 25. - (1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare În instalaţii de incinerare cu recuperare de energie este necesar ca:

a) deşeurile de ambalaje prevăzute la art. 24 să fie înregistrate În evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare contabilă justă, evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje făcându-se cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; şi

b) cantităţile de deşeuri de ambalaje menţionate la art. 24 lit. c) să facă obiectul unei tranzacţii cumulative, respectiv:

- tranzacţie de vânzare-cumpărare deşeuri de ambalaje de la operatorii economici prevăzuţi la art. 24 către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;

- tranzacţie de prestare de servicii de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie către operatorii economici prevăzuţi la art. 24. Facturarea serviciilor de valorificare deşeuri de ambalaje prestate se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3,055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare. În baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor deşeuri de ambalaje pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 24;

c) cantităţile de deşeuri de ambalaje menţionate la art. 24 lit. d) să se regăsească în facturi de vânzare;

d) pentru deşeurile de ambalaje menţionate la art. 24 lit. c) care nu pot face obiectul unei tranzacţii de vânzare-cumpărare în lipsa unei cereri de piaţă, pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, este necesar ca respectivele deşeuri să facă obiectul atât al unei prestări de servicii de preluare a deşeurilor, cât şi al unei prestări de servicii de valorificare deşeuri de ambalaje, ambele prestate de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.

(2) Operaţia de valorificare care se recunoaşte este cea desfăşurată potrivit autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu deţinute de către operatorul economic până la care se face dovada trasabilităţii prin înregistrări contabile.

Art. 26. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje prin contract încheiat cu un operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar, pentru flecare tip de material, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21;

b) să obţină lunar de la operatorul economic cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare În instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, pentru fiecare tip de material, situaţia cantităţilor de deşeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie în numele lui, care să cuprindă şi denumirea şi codul operaţiei de valorificare;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei În care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, totale şi pe fiecare tip de material, cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate În instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare;

d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui În care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivului anual de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21.

Art. 27. - (1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 26 şi operatorul economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, numai cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21 începând cu luna În care a fost Încheiat contractul.

(2) La data semnării contractului pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, operatorii economici prevăzuţi la art. 21 trebuie să fie înregistraţi ca şi contribuabili la Fondul pentru mediu în ceea ce priveşte contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă 8 Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document obligatoriu la încheierea contractului.

(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje sunt luate în considerare numai cantităţile de deşeuri de ambalaje contractate de operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu operatori economici care colectează deşeuri de ambalaje direct de la producătorii iniţiali de deşeuri şt pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar-contabile şi documente justificative, până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie, după cum urmează:

a) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităţilor;

b) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze deşeuri de ambalaje prin achiziţie de la populaţie;

c) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la distribuitori şi comercianţi în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze astfel de deşeuri;

d) cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care a încheiat contractul cu operatorul economic autorizat potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 25.

Art. 28. - (1) Operatorii economici care colectează deşeuri de ambalaje pentru operatorii economici autorizaţi potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să menţioneze în contracte şi în documentele contabile de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje.

(2) în lipsa menţiunii prevăzute la alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind justificate şi nu se iau În calcul pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare În instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje.

(3) Operaţia de valorificare care se recunoaşte este cea desfăşurată potrivit autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu de către operatorul economic până la care se face dovada trasabilităţii.

Art. 29. - (1) Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”, elaborat şi pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro

(3) Programul informatic de asistenţă are ca date de intrare cantităţile de ambalaje introduse/distribuite pe piaţa naţională pe tip de material, cantităţile valorificate prin reciclare şi cantităţile valorificate prin alte operaţii de valorificare decât reciclarea sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

Art. 30. - În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prevăzute la pct. 1, 2,6,8, 11, 12, 13, 16,17, 18, 19, 20, 21, 23 şi 27 din anexă.

 

CAPITOLUL VI

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 31. - Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională substanţe clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea acestora.

Art. 32. - Substanţele pentru care se datorează contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu prin actele normative specifice în vigoare.

Art. 33. - (1) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu în cazul producătorilor interni reprezintă valoarea de vânzare a substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(2) În cazul introducerii pe piaţa naţională, prin achiziţii intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării ori consumului propriu, a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezintă valoarea de achiziţie, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

Art. 34. - Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei În care s-a desfăşurat activitatea.

 

CAPITOLUL VII

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 35. - Administratorii, respectiv proprietarii de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea de vânzare a acestora.

Art. 36. - Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu reprezintă valoarea de vânzare a masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art. 37. - Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă şi/sau materialele lemnoase obţinute.

Art. 38. - În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 14 şi 15 din anexă.

 

CAPITOLUL VIII

Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 39. - Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2 lei/kg de anvelopă introdusă pe piaţa naţională.

Art. 40. - (1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual numai În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de gestionare a anvelopelor uzate.

(2) Plata se face pentru diferenţa dintre cantităţile aferente obligaţiilor anuale de gestionare şi cantităţile realizate efectiv.

(3) Obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se pot realiza de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, prevăzuţi la ari. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, individual sau prin transferarea responsabilităţii către un operator economic, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 41. - (1) Obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se realizează în mod individual, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, prin:

a) colectarea anvelopelor uzate, În limita cantităţilor introduse de operatorii economici pe piaţa naţională În anul precedent, şi reutilizarea, refolosirea ca atare, reşaparea, reciclarea şi/sau valorificarea termoenergetică a întregii cantităţi de anvelope uzate colectate;

b) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităţilor introduse de operatorii economici pe piaţa naţională în anul precedent, şi încredinţarea acestora, în baza unui contract, unei persoane juridice care le reutilizează, le refoloseşte ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică, inclusiv termoenergetic, după caz.

(2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, în mod individual, trebuie să dovedească realizarea acestora prin documente financiar-contabile şi documente justificative, din care să rezulte:

a) cantităţile de anvelope uzate preluate/colectate de pe piaţă;

b) cantităţile de anvelope uzate încredinţate, în baza unui contract încheiat în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;

c) cantităţile de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, dintre cele preluate de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, precum şi metoda utilizată;

d) trasabilitatea anvelopelor uzate de la lit. a)-c), de la operatorii economici prevăzuţi la art. 39 care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic ce deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.

(3) Pentru a putea fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor de gestionare este necesar ca:

a) anvelopele uzate prevăzute la alin. (2) să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte la o valoare contabilă justă, evidenţa gestiunii anvelopelor uzate făcându-se cu respectare prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. S56/2002, cu completările ulterioare;

b) cantităţile de anvelope uzate menţionate la alin. (2) lit. b) să facă obiectul următoarelor tranzacţii cumulative:

- tranzacţie de vânzare-cumpărare anvelope uzate de la operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual, către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;

- tranzacţie de prestare de servicii de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine O instalaţie de incinerare cu recuperare de energie către operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au opta) pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual. Facturarea serviciilor de valorificare anvelope uzate prestate se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor anvelope uzate pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 39 care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual;

c) pentru anvelopele uzate menţionate la alin. (2) lit. b) care nu pot face obiectul unei tranzacţii de vânzare-cumpărare în lipsa unei cereri de piaţă, pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor de gestionare, este necesar ca respectivele deşeuri să facă obiectul atât al unei prestări de servicii de preluare a deşeurilor, după caz, cât şi al unei prestări de servicii de valorificare anvelope uzate, ambele prestate de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.

Art. 42. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea în mod individual a obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent;

b) să stabilească lunar cantităţile de anvelope preluate/colectate de pe piaţa naţională şi Încredinţate către persoanele juridice care le reutilizează, le refolosesc ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică termoenergetic, după caz;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile de anvelope uzate gestionate;

d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui În care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piaţa naţională.

Art. 43. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilităţii către un operator economic autorizat conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională În anul precedent

b) să obţină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate situaţia cantităţilor de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, în numele acestuia, precum şi metoda utilizată;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile de anvelope uzate gestionate;

d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui În care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

Art. 44. - (1) La data semnării contractului de transferare a responsabilităţii privind realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, operatorii economici prevăzuţi la art. 38 trebuie să fie înregistraţi drept contribuabili la Fondul pentru mediu în ceea ce priveşte taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu.

(2) Evidenţa gestiunii anvelopelor uzate se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, ale Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, precum şi a prevederilor contabile prevăzute în Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 45. - (1) Operatorii economici care colectează anvelope uzate pentru operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 7 alin, (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 sunt obligaţi să menţioneze în contracte şi în facturi dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

(2) în lipsa menţiunii prevăzute la alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind justificate şi nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

Art. 46. - Cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic peste obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.

Art. 47. - (1) Contribuţia pentru introducerea pe piaţa naţională a anvelopelor noi şi/sau uzate destinate reutilizării se determină ca fiind produsul dintre obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate, raportate la cantitatea totală de anvelope introdusă pe piaţa naţională în anul precedent, diminuate cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic şi contribuţia stabilită la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 2 lei/kg.

(2) Pentru calculul taxei la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Taxa = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2,

unde:

Q - cantitatea de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introdusă pe piaţa naţională În anul precedent;

Ob - obligaţia anuală de gestionare a anvelopelor conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004;

Qrealizat - cantitatea de anvelope gestionate în anul de raportare.

Art. 48. - (1) Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”, elaborat şi pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de Administraţia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro

(3) Programul informatic de asistenţă are ca date de intrare cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile gestionate în perioada de raportare - cantităţile reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic.

Art. 49. - În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 3,4, 5, 7, 11, 12, 17, 18, 23 şi 27 din anexă.

 

CAPITOLUL IX

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 50. - (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a calcula şi de a vira la Fondul pentru mediu o contribuţie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris În contractele de gestionare.

(2) La semnarea şi/sau reînnoirea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare, gestionarii trebuie să prezinte certificat de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, care să certifice că operatorul economic care urmează să gestioneze fondul de vânătoare nu figurează cu obligaţii de plată restante către bugetul Fondului pentru mediu.

(3) Contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte anual de persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui În care s-a desfăşurat activitatea pentru anul precedent.

 

CAPITOLUL X

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

Art. 51. - Obligaţia de a calcula şi de a plăti contribuţia de 100 lei/tonă revine unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

Art. 52. - (1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai În cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile trimise spre depozitare, denumit În continuare obiectiv anual, raportat la cantitatea totală de deşeuri municipale şi asimilabile colectată.

(2) Deşeurile care fac obiectul alin. (1) sunt deşeurile municipale şi asimilabile, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat.

Art. 53. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale care organizează serviciul public de salubrizare pot opta, În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006. cu modificările şi completările ulterioare, pentru una din următoarele modalităţi:

- gestiune directă;

- gestiune delegată, prin contractarea unui operator economic de salubritate.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale care au organizat serviciul public de salubrizare au obligaţia ca, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea:

a) să stabilească pentru anul precedent cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile colectate, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat, cantităţile din respectivele deşeuri încredinţate spre valorificare pentru fiecare tip de deşeu/material şi operaţia de valorificare, precum şi cantităţile corespunzătoare obiectivului anual;

b) să calculeze, să declare şi să plătească suma datorată pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivului anual şi cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile încredinţate spre valorificare,

Art. 54. - Unităţile administrativ-teritoriale sau. după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale care nu au organizat serviciul public de salubrizare au obligaţia ca, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea:

a) Să stabilească pentru anul precedent obiectivul anual prin aplicarea procentului de 15% la cantităţile de deşeuri municipale generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii corespunzător mediului urban/rural;

b) să calculeze, să declare şi să plătească suma datorată pentru obiectivul anual stabilit.

Art. 55. - (1) în cazul în care deşeurile municipale şi asimilabile se cântăresc la colectare, obiectivul anual se calculează prin aplicarea cotei de 15% la cantitatea anuală colectată.

(2) În cazul În care deşeurile municipale şi asimilabile nu se cântăresc la colectare, dar se cântăresc la depozitare, obiectivul anual se calculează ca 3/17 din cantitatea anuală depozitată.

(3) în cazul În care deşeurile municipale şi asimilabile nu se cântăresc nici la colectare şi nici la depozitare, obiectivul anual se calculează ca 3/17 din volumul anual de deşeuri municipale şi asimilabile depozitate înmulţit cu densitatea medie a acestora prevăzută În regulamentul de salubritate În vigoare la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 56. - Contribuţia se calculează, după caz, prin:

a) înmulţirea cu 100 lei a diferenţei, exprimată În tone, cu două zecimale, dintre cantităţile corespunzătoare obiectivului anual şi cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile încredinţate spre valorificare;

b) înmulţirea cu 100 lei a obiectivului, calculat în tone, cu două zecimale, calculat potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor corespunzător mediului urban/rural, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale care nu au organizat serviciul public de salubritate.

Art. 57. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale care au organizat serviciul public de salubrizare trebuie să dovedească realizarea obiectivului anual prin întocmirea situaţiilor, În baza documentelor justificative şi a documentelor financiar-contabile, după cum urmează:

a) situaţia lunară privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile depozitată în decursul anului;

b) situaţia privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat, încredinţată lunar spre valorificare, pe tip de deşeu/material, operatorul economic valorificator şi operaţia de valorificare;

c) situaţia privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat, încredinţată lunar spre incinerare şi operatorul economic care efectuează operaţia de incinerare;

d) situaţia privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile încredinţată lunar spre eliminare prin alte operaţii decât depozitare, operaţia de eliminare şi operatorul economic care efectuează operaţia respectivă.

(2) Pentru a lua în calcul la realizarea obiectivului anual cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile valorificate prin operaţia R13 - stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere - prevăzută În anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale trebuie să deţină documente care să dovedească valorificarea deşeurilor respective şi operaţia de valorificare pentru care acestea au fost stocate.

Art. 58. - În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzuta la pct. 7, 8,9, 20, 26 şi 27 din anexă.

 

CAPITOLUL XI

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 59. - Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, după cum urmează:

a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele fabricate în România;

b) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele achiziţionate din afara spaţiului naţional.

Art. 60. - (1) Sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, respectiv minerale şi combustibili fosili.

(2) Sunt considerate ca fiind obţinute din resurse neregenerabile următoarele materiale:

- polietilenă de joasă densitate (LDPE);

- polietilenă de înaltă densitate (HDPE);

- polietilenă de medie densitate (MDPE);

- polietilenă liniară (LLDPE);

- polistiren (PS);

- policlorură de vinii (PVC);

- polipropilenă (PP);

- materiale compozite fabricate din hârtie şi polietilenă şi/sau polipropilenă;

- materiale compozite fabricate din hârtie cu aluminiu.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) nu are caracter exhaustiv.

Art. 61. - (1) Nu sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături confecţionate din materiale obţinute din resurse regenerabile, respectiv vegetale şi animale.

(2) Substanţele/Aditivii folosite/folosiţi pentru inscripţionarea elementelor de identificare şi informare potrivit legii, substanţele folosite pentru personalizare/colorare nu se includ În procesul de stabilire a tipurilor de resurse din care sunt obţinute materialele din care sunt fabricate pungile şi sacoşele pentru cumpărături, dacă ponderea lor nu depăşeşte cumulativ pentru fiecare substanţă/aditiv 1% din greutatea pungii sau a sacoşei - produs finit şi în total 5% din greutatea pungii sau a sacoşei - produs finit.

Art. 62. - Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxării sunt obligaţi pentru fiecare lot:

a) să deţină buletine de analiză, rapoarte de încercare, certificate sau alte documente care atestă compoziţia materiei prime/materialului din care sunt confecţionate pungile/sacoşele, În original sau copie legalizată;

b) să deţină situaţii lunare, pe tip de material, privind cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională;

c) la efectuarea inspecţiei fiscale, să facă dovada tipului/compoziţiei materialului utilizat la fabricarea pungilor şi sacoşelor introduse pe piaţa naţională.

Art. 63. - Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar, pe tip de material, cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională;

b) să declare şi să plătească trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, eu mâner integrat sau aplicat.

Art. 64. - Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării sunt obligaţi să înscrie elementele de identificare şi caracterizare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să evidenţieze distinct ecotaxa pe documentele de vânzare.

Art. 65. - În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 2, 12 şi 17 din anexă.

 

CAPITOLUL XII

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 66. - Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, revine operatorilor economici

care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Art. 67. - (1) Pentru operatorii economici care importă sau achiziţionează intraunional uleiuri, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează la momentul introducerii pe piaţă.

(2) Pentru operatorii economici care produc uleiuri, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională.

(3) În cazul producătorilor care importă/achiziţionează intraunional uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricaţie, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează pentru produsul obţinut la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională.

(4) În cazul producătorilor care achiziţionează de pe piaţa naţională uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricaţie, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează pentru diferenţa dintre cantitatea de ulei aditivat distribuită pe piaţă şi cantitatea de ulei de bază achiziţionată, la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională.

(5) Taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se evidenţiază distinct pe facturile de vânzare, pe tot lanţul până la consumatorul final.

(6) Pentru uleiurile introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2014 nu se datorează taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, acestea fiind incluse în declaraţia lunară către Administraţia Fondului pentru Mediu conform legislaţiei în vigoare până la 31 decembrie 2013 inclusiv.

Art. 6B. - (1) în cazul în care unitatea de măsură a uleiurilor din documentele de provenienţă este exprimată în litri, volumul acestora se converteşte în masă în funcţie de densitatea specificată în fişa tehnică primită de la producător. În lipsa acestei informaţii, se va utiliza o densitate medie de 900 kg/mc (0,9 kg/l).

(2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 66 trebuie să întocmească lunar situaţii în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, din care sa rezulte:

a) cantităţile de uleiuri introduse pe piaţa naţională;

b) cantităţile de uleiuri distribuite pentru prima dată pe piaţa naţională.

Art. 69. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 66 sunt obligaţi să declare şi să plătească lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 70. - În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 7,12,16, 17,24 şi 25 din anexă.

 

CAPITOLUL XIII

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 71. - Contribuţia de 2 lei/kg se plăteşte de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje, respectiv anvelope uzate, începând cu obligaţiile pentru anul 2014.

Art. 72. - Contribuţia se plăteşte de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor stabilite de legislaţia În vigoare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv de anvelope uzate constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind valorificate.

Art. 73. - Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

Semnificaţia termenilor specifici

 

1. Ambalaj este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. c) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Ambalaj de desfacere este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Anvelope noi sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

4. Anvelope uzate sunt definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004.

5. Anvelope uzate destinate reutilizării sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004.

6. Cu titlu profesional înseamnă în cadrul activităţii desfăşurate în mod obişnuit şi repetat, în scop lucrativ.

7. Deşeu este definit potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare,

8. Deşeuri de ambalaje sunt definite potrivit prevederilor pct. 1 lit. k) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Eliminare finală este orice operaţiune prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.

10. Emisie este definită potrivit prevederilor art. 3 lit. d) din Legea nr. 27S/2013 privind emisiile industriale.

11. Gestionarea deşeurilor este definită potrivit prevederilor pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.

12. Introducere pe piaţa naţională este furnizarea pentru prima dată spre distribuire, consum sau utilizare a unui produs pe piaţa naţională, în cursul unei activităţi comerciale desfăşurate cu titlu profesional, fie în schimbul unei plăţi, fie gratuit. Produsele fabricate, în baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România în numele său, se considera a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta.

În cazul produselor fabricate şi vândute de operatorul economic înregistrat în România sub propriul nume sau propria marcă comercială ori ale cărui produse sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume ori sub propria marcă comercială, momentul Introducerii pe piaţa naţională TI reprezintă prima distribuire a produsului pe piaţa naţională.

În cazul produselor dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene introduse pe piaţa naţională de operatorul economic înregistrat în România, momentul introducerii pe piaţa naţională TI reprezintă momentul importului/achiziţiei.

13. Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacţionat un activ de bunăvoie între părţi aflate În cunoştinţă de cauză, În cadrul unei tranzacţii În care preţul este determinat obiectiv.

14. Masă lemnoasă este definită potrivit prevederilor pct. 16 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Materiale lemnoase sunt definite potrivit prevederilor pct. 17 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Prima distribuire pe piaţa naţională este primul transfer al proprietăţii, contra cost sau gratuit, pe piaţa naţională.

17. Operator economic este persoana fizică autorizată sau juridică, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrică, importă, depozitează, transportă ori comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii.

18. Operator economic valorificator este operatorul economic care desfăşoară activităţi de valorificare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.

19. Producător de deşeuri este orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri (producător iniţial de deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri.

20. Reciclare este definită potrivit prevederilor pct. 18 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare.

21. Sistem depozit este sistemul prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat, sub forma unei garanţii.

22. Surse staţionare care generează emisii de poluanţi în atmosferă sunt construcţii, utilaje, instalaţii, inclusiv de ventilaţie, alte lucrări fixe care generează sau prin intermediul cărora se evacuează substanţe poluante în atmosferă, precum şi instalaţiile fixe de ardere aparţinând aceluiaşi operator economic, cu o putere instalată însumată mai mare sau egală cu 1 MW.

23. Trasabilitate este caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări în înregistrările contabile.

24. Uleiurile sunt toate uleiurile industriale şi lubrifianţii solizi sau lichizi, pe bază minerală, semisintetice. sintetice sau biogene,

25. Uleiuri de bază sunt uleiurile minerale rafinate în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditiva sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale.

26. Unităţi administrativ-teritoriale sunt definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

27. Valorificare este definită potrivit prevederilor pct. 24 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, şi detaliată În anexa nr. 3 din acelaşi act normativ.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

privind modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii,

potrivii Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 20 februarie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapartea centrală va depune la A.S.F. informaţii suplimentare în termen de maximum 6 luni de la data solicitării A.S.F.”

2. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

,,(61) În situaţia în care contrapartea centrală nu depune la A.S.F. informaţii suplimentare în termenul prevăzut la alin. (6), A.S.F. emite o decizie de respingere a cererii de autorizare, în maximum 30 de zile de la expirarea acestui termen.”

3. La articolul 58 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) de la data respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 20 februarie 2014.

Nr. 2.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.