MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 125/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 125         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 20 februarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            67. - Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor si de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

22. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

 

43. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012

 

247. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

13. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

15. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNION FIRST INSURANCE BROKERS - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, prevăzute în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), prevăzute în anexele nr. II/1-II/3.

Art. 2. - (1) Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexele nr. II/1 - II/2 se realizează din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şt Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

(2) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/3 se realizează din surse proprii, fonduri externe rambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. I şi nr. II/1 - II/3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 258/1988 privind aprobarea unor măsuri pentru începerea execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii “Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş”;

b) anexa nr. 40 privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Acumularea Surduc pentru zona Timişoara etapa a II-a, judeţul Timiş” la Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 67/1977 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a măsurilor de realizare a unor obiective de investiţii;

c) anexa privind Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Acumularea Ogrezeni”, judeţul Giurgiu, la Hotărârea Guvernului nr. 448/1993 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii “Acumularea Ogrezeni”, judeţul Giurgiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 21 septembrie 1993.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 februarie 2014.

Nr. 67.

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu

 

Nr. crt.

Denumirea

1.

Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş

2.

Acumularea Surduc pentru zona Timişoara, etapa a II-a, judeţul Timiş

3.

Acumularea Ogrezeni, judeţul Giurgiu

 

ANEXA Nr. II/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE şi INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Administraţia Naţională .Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Amplasament: pe cursul râului Niraj, între confluenţa râului Niraj cu râul Mureş şi localitatea Miercurea Nirajului, judeţul Mureş

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA),

 

mii lei

233.538 *)

din aceasta:

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

209.299

(în preţuri valabile la 31 mai 2013; 1 euro = 4,3320 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- Valoarea investiţiei rest de executat Total,

 

mii lei

158.870*)

din aceasta:

 

 

 

construcţii-montaj,

 

mii lei

139.127

din care:

 

 

 

Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

52.960

 

C+M

mii lei

46.380

Anul II

INV

mii lei

52.960

 

C+M

mii lei

46.380

Anul III

INV

mii lei

52.950

 

C+M

mii lei

46.367

- Capacităţi totale:

 

 

 

- acumulare nepermanentă Valea

 

milioane mc

6,0

- regularizare şi îndiguire albie râu Niraj:

 

 

 

- diguri noi şi ziduri de sprijin

 

km

11,580

- consolidări de mal

 

km

24,170

- supraînălţare dig

 

km

44,500

- regularizare albie pe afluenţii râului Niraj

 

km

10,500

- regularizare albie pe canalul Vetca

 

km

22,400

- regularizare albie pe afluenţii canalului Vetca

 

km

9,480

din care:

 

 

 

Capacităţi rest de executat

 

 

 

- diguri noi şi ziduri de sprijin

 

km

8,880

- consolidări de mal

 

km

16,925

- supraînălţare dig

 

km

30,204

- Durata de realizare a investiţiei Total,

 

luni

48

din care:

 

 

 

- Durata de realizare a investiţiei - Rest de executat

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic, potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. 11/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Acumularea Surduc pentru zona Timişoara etapa a II-a, judeţul Timiş

 

Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Administraţia Naţională “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat

Amplasament: pe râul Gladna la cea 2,5 km amonte de comuna Surducu Mic, judeţul Timiş

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA),

 

mii lei

80.885*)

din aceasta:

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

61.755

(în preţuri valabile la 30 aprilie 2013; 1 euro = 4,3224 lei)

 

 

 

din care:

 

 

 

- Valoarea investiţiei rest de executat,

 

mii lei

74.729*)

din aceasta:

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

56.367

(în preţuri valabile la 30 aprilie 2013; 1 euro = 4,3224 lei)

 

 

 

Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

40.200

 

C+M

mii lei

38.900

Anul II

INV

mii lei

34.529

 

C+M

mii lei

17.467

- Capacităţi totale:

 

 

 

- volum de apă acumulat - total

 

milioane mc

50,00

- debit captat şi transportat

 

mc/s

6,70

- aducţiune,

 

km

4,03

din care:

 

 

 

Capacităţi rest de executat:

 

 

 

- volum de apă acumulat în acumularea laterală

 

milioane mc

26,00

- debit captat şi transportat

 

mc/s

2,34

- Durata de realizare a investiţiei - rest de executat

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic, potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. 11/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Acumularea Ogrezeni, judeţul Giurgiu”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Administraţia Naţională .Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea

Amplasament: pe cursul mijlociu al râului Argeş, aval de podul autostrăzii Bucureşti-Piteşti (km 36), în extravilanul comunei Ogrezeni, judeţul Giurgiu

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA),

 

mii lei

204.991*)

din aceasta:

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

184.746

(în preţuri valabile la 30 aprilie 2013; 1 euro = 4,3224 lei), din care:

 

 

 

- Valoarea investiţiei rest de executat, din aceasta:

 

mii lei

161.882*)

construcţii-montaj

 

mii lei

143.660

Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

46.720

 

C+M

mii lei

38.800

Anul II

INV

mii lei

70.160

 

C+M

mii lei

62.900

Anul III

INV

mii lei

45002

 

C+M

mii lei

41.960

- Capacităţi totale:

 

 

 

- volum de apă acumulat-total, din care:

 

milioane mc

7,6

- în acumulare frontală

 

milioane mc

2,1

- în acumulare laterală

 

milioane mc

5,5

- debit captat şi transportat

 

mc/s

26

- aducţiune, din care:

 

km

4,4

Capacităţi rest de executat:

 

 

 

- volum de apă acumulat în acumulare frontală

 

milioane mc

5,5

- debit captat şi transportat

 

mc/s

26

- aducţiune

 

km

4,4

- Durata de realizare a investiţiei-total,

 

 

 

din care:

 

luni

42

- Durata de realizare a investiţiei - rest de executat

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic, potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din surse proprii, fonduri externe rambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.221 din 7 ianuarie 2014, întocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 30 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“n) furnizor secundar - medicul veterinar de liberă practică împuternicit organizat în condiţiile legii şi/sau organizaţia profesională a crescătorilor de animale înregistrată legal, care face dovada că deţine un angajament scris cu unul sau mai mulţi furnizori primari de mijloace oficiale de identificare a animalelor, în vederea furnizării mijloacelor de identificare, şi care au primit din partea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti calitatea de furnizor secundar;”.

2. În anexa nr. 2, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1.1, cu următorul cuprins:

“1.1. În cazul în care mijlocul de identificare a fost deja aprobat ca mijloc oficial de identificare a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor de un alt furnizor primar, furnizorul primar solicită acordul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru furnizarea acestuia pe teritoriul României şi prezintă acesteia, în original, acordul scris al producătorului pentru furnizarea mijloacelor de identificare către respectivul furnizor primar.”

3. În anexa nr. 2, după punctul 13 se introduc patru noi puncte, punctele 13.1-13.4, cu următorul cuprins:

“13.1. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează semestrial, în baza programului aprobat de preşedintele acesteia, controale oficiale la furnizorii primari de mijloace oficiale de identificare.

13.2. În vederea asigurării unei calităţi corespunzătoare a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor utilizate pe teritoriul României, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor îşi rezervă dreptul de a colecta din depozitele furnizorilor primari/secundari mijloace de identificare aprobate care sunt testate într-un laborator desemnat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi acreditat, conform pct. 6.1 şi 6.2.

13.3. Rezultatul testam este adus la cunoştinţa furnizorului primar/secundar ce a solicitat şi a obţinut aprobarea respectivelor mijloace de identificare.

13.4. În cazul constatării nerespectării cerinţelor tehnice prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, mijlocul oficial de identificare respectiv este anulat, iar comercializarea acestuia se interzice din momentul notificării furnizorului primar/secundar. Mijloacele de identificare respective existente în stocul furnizorului primar/secundar se consideră pierdere a respectivilor furnizori şi sunt colectate şi distruse în unităţi specializate, conform prevederilor legale.”

4. În anexa nr. 2, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“15. Operaţiunile de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare pe teritoriul României se înregistrează în SNIIA în termen de maximum 24 de ore de la comercializarea mijloacelor de identificare, specificându-se codurile imprimate pe mijloacele de identificare oficiale livrate şi datele privind destinatarul acestora, conform procedurilor SNIIA.”

5. În anexa nr. 2, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 15.1 şi 15.2, cu următorul cuprins:

“15.1. Pentru acceptarea/comandarea mijloacelor oficiale de identificare duplicat furnizorii primari şi/sau secundari verifică, utilizând proceduri SNIIA, dacă pentru fiecare din mijloacele acceptate/comandate există înregistrat un eveniment de pierdere a mijlocului de identificare în exploataţia pentru care acesta a fost solicitat şi dacă animalul respectiv este prezent în această exploataţie. Operaţiunile de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare duplicat pe teritoriul României se înregistrează în SNIIA, în aplicaţiile de gestiune a mijloacelor de identificare, înregistrând:

a) codurile imprimate pe mijloacele de identificare oficiale duplicat livrate;

b) tipul crotaliilor;

c) codul exploataţiei de destinaţie.

15.2. Pentru acceptarea/comandarea mijloacelor oficiale de identificare mijloc doi, furnizorii primari şi/sau secundari verifică, utilizând proceduri SNIIA, dacă pentru fiecare din mijloacele acceptate/comandate există înregistrat ca staţionar, în exploataţia pentru care se comandă respectivul mijloc, un animal identificat cu acel cod de identificare.

Operaţiunile de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare mijloc doi pe teritoriul României se înregistrează în SNIIA, în aplicaţiile de gestiune a mijloacelor de identificare mijloc doi, înregistrând:

a) codurile imprimate pe mijloacele de identificare oficiale mijloc doi livrate;

b) tipul crotaliilor;

c) codul exploataţiei de destinaţie.”

6. În anexa nr. 2, după punctul 16.1 se introduce un punct nou, punctul 16.2, cu următorul cuprins:

“16.2. Nerespectarea prevederilor stipulate la pct. 15.1 reprezintă abatere şi se sancţionează în cazul furnizorilor primari cu anularea tuturor certificatelor de aprobare a mijloacelor de identificare emise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aceştia şi, implicit, retragerea dreptului de a desfăşura activitatea de comercializare a mijloacelor oficiale de identificare pe teritoriul României, iar în cazul furnizorilor secundari, prin retragerea calităţii de furnizor secundar.

Nerespectarea celor prevăzute la pct. 15.2 reprezintă abatere şi atrage după sine sancţionarea conform dispoziţiilor legale în vigoare.”

7. În anexa nr. 2, punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“18. Anularea certificatului de aprobare a mijlocului de identificare prevăzută la pct. 16 şi 17 se realizează prin documentul de anulare prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, emis de către Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în baza notei de constatare şi a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor întocmite în urma controalelor de către medicii veterinari oficiali din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, sau la cererea furnizorului primar.”

8. În anexa nr. 2, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“19. Nota de constatare şi procesul-verbal de contravenţie prin care se aplică sancţiunile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012, şi sancţiunile prevăzute la art. 14 lit. j)-I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se îndosariază la nivelul Direcţiei de evidenţă informatizată, identificare şi înregistrare animale din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.”

9. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

10. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

11. Anexa nr. 6 se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

12. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 43 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 12 februarie 2014.

Nr. 22.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 Ia Ordinul nr. 39/2010)

 

SIGLĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARA VETERINARĂ ŞI PFNTRL SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

 

CERTIFICAT DE APROBARE

a mijlocului oficial de identificare utilizat pe teritoriul României

Nr. .....................din..................................

 

1. Denumirea societăţii care solicită aprobarea mijloacelor oficiale de identificare ce se vor utiliza pe teritoriul României .......................................................................................................................

2. Sediul social (adresa completă)

2.1, înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ..........................................

2.2. Cod fiscal ......................

2.3. Telefon/fax ..............................

3. Reprezentantul legal .................................

3.2. Prenume..................................................

3.3. CNP.........................................................

3.4. BI/CI seria ............... nr. ...........................

 

4. Modelul mijlocului de identificare aprobat şi specia destinată .......................................................

Directorul general al Direcţiei generale control oficial,

.......................................................

(numele şi prenumele în clar)

(semnătura şi ştampila)

Directorul general al Direcţiei generale afaceri interne şi administraţie,

.......................................................

(numele şi prenumele în clar)

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 39/2010)

 


 

SIGLĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARA VETERINARĂ ŞI PFNTRL SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

 

CERERE DE ACORDARE

a dreptului de furnizare a mijlocului oficial de identificare utilizat pe teritoriul României

Nr. ............./...................

 

CERERE

 

Subscrisa, ....................................., cu sediul social în (adresa completă) ................................................................................, înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ................/Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu nr. ....../.................., C.I.F./cod fiscal ......................., telefon/fax ......................., reprezentată legal prin dl/dna ...................................................., CNP.............................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. .................., eliberat(ă) de ..................... la data de ................., solicit acordarea dreptului de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare aprobate, potrivit legii, pentru utilizarea pe teritoriul României la identificarea oficială a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor.

Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de:

a) prevederile art. 14 alin. (1) lit. c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012;

b) prevederile art. 14 lit. j)-I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c) prevederile anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente si elemente:

 

Nr. crt.

Documentele necesare acordării dreptului de furnizor secundar al mijloacelor de identificare pentru speciile bovine, ovine, caprine şi suine

Depus (da/nu)

1.

Copie a certificatului de înregistrare de la registrul comerţului - pentru persoanele juridice - certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul

Copie a documentului de înregistrare legală - pentru organizaţiile profesionale ale crescătorilor de animale - certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul

 

2.

Copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal - certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul

 

3.

Dovada că deţine un angajament scris cu furnizorul primar pentru furnizarea mijlocului de identificare pe teritoriul României, în original

 

 

Data................

 

Reprezentant legal

.......................................................

 

(semnătura, ştampila)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 39/2010)

 

SIGLĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARA VETERINARĂ ŞI PFNTRL SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

 

DOCUMENTUL DE ALOCARE

a codurilor de identificare pentru imprimarea mijloacelor oficiate de identificare

Nr. ..................... din ....................................

 

1. Denumirea furnizorului primar ..............................................................................................................

2. Sediul social (adresa completă) ............................................................................................................

2.1. Înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ...............................................................

2.2. Cod fiscal .................................

2.3. Telefon/fax .............................................

3. Reprezentantul legal

3.1. Nume ...........................................................................

3.2. Prenume ......................................................................

3.3. CNP.............................................................................

3.4. BI/CI seria ...................... nr. ........................................

4. Cantitatea de crotalii şi specia pentru care se alocă seriile de numere:

4.1. bovine......................................., de la seria...............................la seria...............................

4.2. ovine.......................................de la seria...............................la seria...............................

4.3. caprine......................................, de la seria...............................la seria...............................

4.4. suine.......................................de la seria...............................la seria...............................

5. Gestiunea mijloacelor de identificare oficiale se va face la adresa www.identificare.ro, utilizând ID-ul ...................................................... şi parola .....................................................................

Directorul general al Direcţiei generale control oficial,

.......................................................

(numele şi prenumele în clar)

(semnătura şi ştampila)

Directorul general al Direcţiei generale afaceri interne şi administraţie,

.......................................................

(numele şi prenumele în clar)

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 39/2010)

 

SIGLĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARA VETERINARĂ ŞI PFNTRL SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

 

DOCUMENT DE ANULARE

Nr. ...............din.......................

 

Văzând:

- Nota de constatare nr. .....................şi procesul-verbal de contravenţie nr. ..................întocmite în urma controalelor

de către medicii veterinari oficiali din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor................................; sau

- solicita rea furnizorului primar...................................................înregistrată la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor; sau

- documentul oficial prin care se atestă încetarea acordului de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare încheiat între producător şi furnizorul primar,

având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  191/2012,

luând în consideraţie prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul pct. 16-20 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare,

Certificatul de aprobare a mijloacelor oficiale de identificare nr. ............... din..............se anulează.

Nerespectarea prezentei măsuri se sancţionează potrivit legii.

 

Directorul general al Direcţiei generale control oficial,

.......................................................

(numele şi prenumele în clar)

(semnătura şi ştampila)

Directorul general al Direcţiei generale afaceri interne şi administraţie,

.......................................................

(numele şi prenumele în clar)

(semnătura)

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 169 din 13 ianuarie 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, luând în considerare prevederile:

- art. 8, 9, 13,16, 17,19, 20, 21, 41, 411 şi 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 lit. A pct. b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare,

în temeiul:

- Regulamentului (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului,

în baza:

- art. 6 alin, (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 iunie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 21, 22 şi 23, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Activitate de pescuit - reprezintă acţiunile legate de localizarea peştelui, lansarea, fixarea, remorcarea şi tractarea uneltelor de pescuit, ridicarea capturii la bord, transbordarea, păstrarea la bord, prelucrarea la bord, transferul, plasarea în cuşti, îngrăşarea şt debarcarea peştelui şi a produselor pescăreşti.

Art. 22. - Navă de pescuit - reprezintă orice navă echipată în vederea exploatării comerciale a resurselor acvatice vii.

Art. 23. - Posibilităţi de pescuit - reprezintă un drept legal de a pescui, cuantificat, exprimat în capturi şi/sau efort de pescuit.”

2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Licenţa de pescuit - reprezintă un document oficial care conferă titularului său dreptul, astfel cum este determinat de normele naţionale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul exploatării comerciale a resurselor acvatice vii şi conţine cerinţele minime privind identificarea, caracteristicile tehnice şi echiparea unei nave de pescuit comunitare.”

3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Autorizaţia de pescuit - reprezintă un document oficial eliberat pentru o navă de pescuit comunitară, pe lângă licenţa de pescuit, care o autorizează să desfăşoare activităţi specifice de pescuit pentru o perioadă specificată, într-o anumită zonă sau pentru o anumită zonă de pescuit în anumite condiţii.”

4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

“(41) Punctajul pentru încălcările legislaţiei naţionale şi comunitare, precum şi procedura de suspendare a licenţei de pescuit pentru ambarcaţiunile care pescuiesc în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate în anexele nr. 1.1 şi 1.2.

(42) Se înfiinţează în cadrul ANPA Registrul naţional de evidenţă a încălcărilor, unde sunt evidenţiate toate încălcările normelor politicii comune în domeniul pescuitului comise de nave aflate sub propriul pavilion sau de propriii resortisanţi, inclusiv sancţiunile suportate şi numărul de puncte atribuite.

Încălcările comise de navele de pescuit aflate sub propriul pavilion sau de propriii resortisanţi urmăriţi penal în alte state membre sunt, de asemenea, înregistrate de către statele membre în registrul lor naţional privind încălcările în momentul comunicării deciziei definitive de către statul membru de jurisdicţie, în conformitate cu art. 90 din Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006.”

5. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

“Art. 141. - Debarcare - reprezintă descărcarea iniţială a oricărei cantităţi de produse pescăreşti de la bordul unei nave de pescuit pe uscat.”

6. După articolul 17 se introduc trei noi articole, articolele 171,172, şi 173, cu următorul cuprins:

“Art. 171. - Control - reprezintă monitorizare şi supraveghere.

Art. 172. - inspecţie - reprezintă orice control efectuat de către funcţionari pentru a verifica respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului şi consemnat într-un raport de inspecţie.

Art. 173. - Supraveghere - reprezintă observarea activităţilor de pescuit pe baza reperării navelor de către navele de inspecţie sau de către aeronavele oficiale şi metodele tehnice de detectare şi identificare.”

7. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1.1 şi 1.2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2014.

Nr. 43.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.1 Ia norme)

 

Puncte care trebuie atribuite pentru încălcări ale legislaţiei naţionale şi comunitare

 

 

 

 

Nr.

Încălcare gravă

Puncte

1.

Neîndeplinirea obligaţiilor de a înregistra şi de a raporta capturile şi datele referitoare la capturi, inclusiv datele care trebuie transmise prin sistemul de monitorizare a navelor prin satelit [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006, coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) şi cu art. 3 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1447/1999]

3

2.

Utilizarea de unelte interzise sau neconforme conform legislaţiei UE [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) şi cu art. 3 alin.(1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

4

3.

Falsificarea sau disimularea însemnelor, identităţii sau a numărului de înmatriculare [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) si cu art. 3 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

5

4.

Disimularea, alterarea sau suprimarea elementelor doveditoare care prezintă interes într-o anchetă [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) şi cu art. 3 aţin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

5

5.

îmbarcarea, transbordarea sau debarcarea de peşte sub dimensiunile minime, încălcând legislaţia în vigoare [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) şi cu art. 3 alin. (1) lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

5

6.

Realizarea de activităţi de pescuit în zona unei organizaţii regionale de gestionare a pescuitului într-un mod care să nu respecte sau să contravină măsurilor de conservare şi gestionare ale respectivei organizaţii [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) şi cu art. 3 alin. (1) lit. (k) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

5

7.

Pescuitul în absenţa unei licenţe valabile, a unei autorizaţii sau a unui permis emis de statul de pavilion sau de statul de coastă corespunzător [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) şi cu art. 3 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

7

8.

Pescuitul într-o zonă închisă sau în timpul unui sezon închis, fără o cotă alocată, după atingerea unei cote sau dincolo de o limită de adâncime [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) şi cu art. 3 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

6

9.

Pescuit direcţional pentru un stoc care face obiectul unui moratoriu sau pentru care pescuitul este interzis [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) şi cu art. 3 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

7

10.

Obstrucţionarea activităţii inspectorilor în exercitarea atribuţiilor de control privind respectarea măsurilor de conservare şi gestionare aplicabile sau a activităţii observatorilor în exercitarea atribuţiilor de observare a respectării normelor aplicabile ale Uniunii Europene [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) şi cu art. 3 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

7

11.

Transbordarea către nave de pescuit identificate ca fiind implicate în activităţi de pescuit INN în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008, în special pe cele incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii Europene sau pe lista de nave de pescuit INN a unei organizaţii regionale de gestionare a pescuitului, precum şi participarea la operaţiuni comune de pescuit cu respectivele nave sau sprijinirea sau realimentarea acestora [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) şi cu art. 3 alin. (1) lit. (j) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

7

12.

Utilizarea unei nave de pescuit fără naţionalitate, care este deci o navă apatridă în conformitate cu dreptul internaţional [art. 90, alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) si cu art. 3 alin. (1 j lit. (I) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008]

7

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1.2 la norme)

 

Procedura de suspendare a licenţei de pescuit pentru ambarcaţiunile care pescuiesc în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 

Nr.

Puncte acumulate

Perioadă de suspendare licenţă

1.

18

două luni

2.

36

4 luni

3.

54

8 luni

4.

72

un an

5.

90

retragere permanentă

 

La suspendarea temporară a licenţei de pescuit:

- dacă o licenţă de pescuit a fost suspendată în conformitate cu art. 129 din Regulamentul (CE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, punctele pe baza cărora licenţa de pescuit a fost suspendată nu se anulează. Toate punctele noi atribuite titularului licenţei de pescuit se adaugă punctelor existente, în sensul art. 129 din Regulamentul (CE) nr. 404/2011;

- pentru aplicarea art. 92 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006, dacă, în conformitate cu art. 92 alin. (4) din acelaşi regulament, au fost anulate puncte, se consideră că licenţa de pescuit a titularului licenţei nu a fost suspendată în conformitate cu art. 129 din Regulamentul (CE) nr. 404/2011;

- se anulează două puncte, cu condiţia ca totalul punctelor atribuite titularului licenţei de pescuit pentru nava de pescuit vizată să depăşească două puncte, în cazul în care:

a) nava de pescuit care a fost utilizată pentru comiterea încălcării pentru care s-au atribuit punctele utilizează ulterior sistemul VMS sau înregistrează şi transmite ulterior, pe cale electronică, date din jurnalul de pescuit, din declaraţia de transbordare şi din declaraţia de debarcare fără a avea obligaţia legală de a utiliza aceste tehnologii,

b)în cazul în care titularul licenţei de pescuit participă în mod voluntar, după atribuirea punctelor, la o campanie ştiinţifică pentru îmbunătăţirea procesului de selecţie a uneltelor de pescuit;

c)în cazul în care titularul licenţei de pescuit este membru al unei organizaţii de producători şi acceptă un plan de pescuit adoptat de organizaţia de producători în anul următor atribuirii punctelor, plan care presupune o reducere cu 10% a posibilităţilor de pescuit ale titularului licenţei de pescuit;

d) dacă titularul licenţei de pescuit decide să participe la o activitate de pescuit care face parte dintr-o schemă de etichetare ecologică menită să certifice şi să promoveze etichete pentru produse provenind din activităţile de pescuit maritim bine gestionate şi care se concentrează asupra chestiunilor legate de utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole;

- dacă titularul unei licenţe de pescuit nu comite o altă încălcare gravă în termen de 3 ani de la data ultimei încălcări grave, toate punctele de pe licenţa de pescuit se elimină.

La suspendarea permanentă a licenţei de pescuit: - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, denumită în continuare ANPA, informează imediat titularul licenţei de pescuit cu privire la suspendarea sau retragerea permanentă a licenţei sale;

- titularul licenţei de pescuit suspendate sau retrase se asigură că activităţile de pescuit ale navei vizate încetează imediat. Acesta se asigură că respectiva navă se îndreaptă imediat către portul său de origine sau către un port indicat de ANPA. În timpul călătoriei, uneltele de pescuit trebuie strânse şi arimate în conformitate cu art. 47 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009. Titularul unei licenţe de pescuit suspendate sau retrase se asigură că toate capturile aflate ia bordul navei de pescuit sunt manipulate în conformitate cu instrucţiunile ANPA;

- nava de pescuit a cărei licenţă de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent este identificată drept navă fără licenţă de pescuit în Registrul naţional menţionat la art. 15 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 ai Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului. Respectiva navă de pescuit se va identifica în acelaşi mod şi în Registrul flotei de pescuit al UE menţionat la art. 15 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002;

- retragerea permanentă a unei licenţe de pescuit în conformitate cu art. 129 alin. (2) din Regulamentului (CE) nr. 404/2011 nu afectează nivelurile de referinţă ale statului membru care a emis licenţa, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002;

- ANPA actualizează fără întârziere lista menţionată la art. 116 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009, indicând toate punctele atribuite, suspendările şi retragerile permanente subsecvente ale licenţelor de pescuit, inclusiv data la care acestea devin aplicabile şi durata aplicării lor;

- în cazul în care o navă de pescuit a cărei licenţă de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent în conformitate cu art. 129 din Regulamentului (CE) nr. 404/2011 realizează activităţi de pescuit în timpul perioadei de suspendare sau după retragerea permanentă a licenţei de pescuit, ANPA ia măsuri imediate pentru respectarea legislaţiei, în conformitate cu prevederile art. 91 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009;

- nava de pescuit a cărei licenţă de pescuit a fost suspendată sau retrasă poate, dacă este cazul, să fie inclusă pe lista UE cu navele care au realizat activităţi de pescuit INN, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 martie 2014, ratele dobânzilor aplicate de Trezoreria Statului la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, precum şi la depozitele la termen constituite de titularii acestora se stabilesc după cum urmează:

a) rata dobânzii la vedere acordată la disponibilităţile păstrate în conturi la Trezoreria Statului se stabileşte la 0,15% pe an;

b) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de o lună se stabileşte la 0,45% pe an;

c) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de 3 luni se stabileşte la 0,50% pe an.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.743/2013 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 octombrie 2013, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2014.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 17 februarie 2014.

Nr. 247.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, municipiul Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 13 noiembrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 21-23 octombrie 2013 la Societatea INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanţa, Str. Cutezătorilor nr. 5, bl. A, sc. D, ap. 44, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/2832/1996, cod unic de înregistrare 9006554, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- 073/10.04.2003, reprezentată de domnul Ionescu Florică, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor a Societăţii INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. FN/30.05.2013 s-a decis dizolvarea şi radierea societăţii.

2. Societatea a notificat asigurătorii cu privire la hotărârea de dizolvare şi radiere a societăţii.

3. Societatea nu înregistrează debite, formulare cu regim special nepredate şi/sau litigii cu asigurătorii.

4. Societatea nu a mai intermediat prime de asigurare şi nu a mai încasat venituri din comisioane în anul 2013.

5. Societatea nu a desfăşurat activitate prin intermediul asistenţilor în brokeraj persoane fizice şi/sau juridice de la înfiinţare şi până la data controlului.

6. Începând cu data de 1 martie 2013, societatea nu mai are niciun angajat,

7. Societatea a nominalizat o persoana responsabilă cu gestionarea arhivei şi a indicat o adresă unde se va depozita arhiva societăţii.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 5 lit. g) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanţa, Str. Cutezătorilor nr. 5, bl. A, sc. D, ap. 44, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/2832/1996, cod unic de înregistrare 9006554, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- 073/10.04.2003, reprezentată de domnul Ionescu Florică, în calitate de administrator.

Art. 2. - Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezenţei decizii.

Art. 3. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, CU modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2014.

Nr. 13.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNION FIRST INSURANCE BROKERS - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, municipiul Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 13 noiembrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 25 septembrie 2013, precum şi în perioada 8 octombrie-11 octombrie 2013 la Societatea UNION FIRST INSURANCE BROKERS - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Marinarilor nr. 23-25, bl. 5/2, sc. B, parter, ap. 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/6349/2002, cod unic de înregistrare 14767586, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-462, reprezentată legal de domnul Galeş Marian, în calitate de director executiv, a constatat următoarele:

1. Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 865/2010 s-a dispus suspendarea activităţii societăţii, la cerere, pe o perioadă de 3 ani.

2. Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 30.735 din 14 august 2013, societatea a transmis Hotărârea Adunării generale a asociaţilor nr. 1 din 1 iulie 2013 prin care asociaţii au decis “dizolvarea şi lichidarea voluntară” a societăţii.

3. În perioada supusă verificării (1 noiembrie 2010-11 octombrie 2013), societatea nu a efectuat modificări ale actului constitutiv şi nu a înregistrat Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nicio modificare a documentelor/condiţiilor pe baza cărora a fost acordată autorizaţia de funcţionare.

4. În perioada de suspendare a activităţii, societatea nu a încheiat niciun contract de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare.

5. În perioada de suspendare a activităţii, societatea nu a încheiat contracte de muncă sau contracte cu asistenţi în brokeraj persoane fizice sau juridice.

6. În perioada de suspendare a activităţii, societatea nu a avut încheiate contracte de intermediere cu asigurătorii sau alte contracte din care să fi obţinut venituri, toate contractele de intermediere încheiate cu asigurătorii, până la data la care a solicitat suspendarea, au fost reziliate la acea dată,

7. În perioada de suspendare a activităţii, societatea nu a intermediat prime de asigurare şi nu a încasat comisioane de la societăţile de asigurare/reasigurare şi, implicit, nu a avut în gestiune documente cu regim special. Ultima balanţă de verificare a societăţii a fost întocmită la data de 31 decembrie 2010.

8. Societatea nu a avut înregistrate litigii cu asigurători/reasiguratori, asiguraţi/potenţiali asiguraţi, salariaţi/foşti salariaţi sau alte persoane fizice/juridice.

9. În perioada de suspendare a activităţii, societatea nu a constituit şi nu a virat taxa de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNION FIRST INSURANCE BROKERS - S.R.L, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Marinarilor nr. 23-25, bl. 5/2, sc. B, parter, ap. 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/6349/2002, cod unic de înregistrare 14767586, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- 462, reprezentată legal de domnul Galeş Marian, în calitate de director executiv.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2014.

Nr. 15.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.