MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 122/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 122         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 februarie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

3. - Hotărâre privind vacanta rea unui loc de deputat

 

5. - Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 25 din 21 ianuarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            85. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şt Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 şi, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            229/2013. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

            19. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

            167. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

            3.045. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. c)ş] alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice”locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările si completările ulterioare, precum şi ale art. 210 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere că în şedinţa plenului din data de 17 februarie.2014 Camera Deputaţilor a luat act de Sentinţa penală nr. 702 din 12 iulie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Secţia penală, definitivă prin Decizia penală nr. 18din 30 ianuarie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători, privind pe domnul Fenechiu Relu, prin care s-a hotărât condamnarea inculpatului Fenechiu Relu, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 24 laşi, Colegiul uninominal nr. 2, pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată şi continuată prevăzută de art. 26 din Codul penal raportat la art. 248 combinat cu art. 2481 din Codul penal şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, la pedeapsa principală în cuantum de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a lit. b) şi c) din Codul penal.

având în vedere că în şedinţa plenului din data de 17 februarie 2014 Camera Deputaţilor a luat act de încetarea de drept a calităţii de deputat a domnului Fenechiu Relu,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Fenechiu Relu în Circumscripţia electorală nr. 24 laşi, Colegiul uninominal nr. 2.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 18 februarie 2014.

Nr. 3.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 4c-19/51 adoptat de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 12 februarie 2014,

1. Camera Deputaţilor ia act de faptul că prezenta comunicare completează dezbaterea privind aprofundarea Uniunii Economice şi Monetare (UEM) şi urmează planului Comisiei privind o UEM profundă şi autentică, publicat în noiembrie 2012, unde sunt prevăzute coordonarea şi supravegherea politicilor de ocupare şi sociale ce ar trebui să fie consolidate în cadrul UEM.

2. Camera Deputaţilor ia act şi subscrie ideii degajate din foaia de parcurs pentru finalizarea UEM generată la Consiliul European din 13-14 decembrie 2012, prin care procesul de finalizare a UEM se va baza pe cadrul instituţional şi juridic al UE. Procesul va fi deschis şi transparent faţă de statele membre care nu folosesc moneda unică. Pe parcursul întregului proces, integritatea pieţei unice va fi respectată pe deplin, inclusiv în cadrul diferitelor propuneri legislative care vor fi făcute.

3. Camera Deputaţilor ia act de faptul că, în luna iunie 2013, şefii de stat şi de guvern au agreat trei elemente pentru întărirea dimensiunii sociale a UEM:

- o mai bună monitorizare a situaţiei sociale şi a celei de pe piaţa muncii în cadrul UEM, în special prin intermediul indicatorilor sociali şi al celor privind ocuparea în cadrul semestrului european;

- o mai bună coordonare a politicilor sociale şi de ocupare, cu respectarea competenţelor naţionale;

- rolul-cheie al partenerilor sociali şi al dialogului social, inclusiv la nivel naţional.

4. Camera Deputaţilor ia act de faptul că pentru a îmbunătăţi guvernanta economică în cadrul UEM, menţinând în acelaşi timp structura şi obiectivele sistemului de guvernantă economică pentru UE în ansamblu, comunicarea propune:

- dezvoltarea unui tablou de bord cu indicatori-cheie sociali şi de ocupare pentru a urmări aspectele relevante pentru buna funcţionare a întregului UEM;

- extinderea numărului de indicatori care stau la baza raportului anual privind mecanismul de alertă (AMR) pentru a reflecta mai bine implicaţiile sociale ale dezechilibrelor macroeconomice; aceştia ar putea include: rata de participare, rata şomajului de lungă durată, rata şomajului în rândul tinerilor şi rata riscului de sărăcie şi excluziune socială;

- includerea unei secţiuni referitoare la ocuparea forţei de muncă şi evoluţiile sociale din statele membre în revizuirile ce urmează exerciţiului AMR;

- consolidarea coordonării ocupării forţei de muncă şi a politicilor sociale în cadrul semestrului european prin promovarea celor mai bune practici din statele membre.

5. Camera Deputaţilor ia act şi susţine Comisia Europeană în privinţa tabloului de bord care trebuie să cuprindă 5 indicatori-cheie sociali şi de ocupare, după cum urmează:

- rata şomajului;

- rata tinerilor care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEET);

- schimbarea în venitul disponibil brut real al gospodăriilor;

- rata riscului de sărăcie 18-64 (%) (+ valoarea indicativă de prag);

- inegalitatea (raport S80/S20).

Tabloul de bord este un instrument analitic pentru a evidenţia eventuale divergenţe faţă de tendinţele istorice sau faţă de media UEM. Propunerea pentru tabloul de bord ar trebui să poată fi inclusă în semestrul european 2014.

6. Camera Deputaţilor ia act de faptul că, pentru dezvoltarea unei adevărate dimensiuni sociale, bugetul Uniunii Europene trebuie fructificat pe deplin. Fondurile europene structurale şi de investiţii vor continua să sprijine punerea în aplicare a reformelor necesare şi modernizarea politicilor sociale în statele membre. Fondul social european va continua să joace un rol foarte important în special în pregătirea acordurilor de parteneriat şi a programelor operaţionale în statele membre.

7. Camera Deputaţilor ia act şi susţine că politicile economice trebuie să fie orientate pe deplin către promovarea unei creşteri economice puternice, durabile şi favorabile incluziunii, către asigurarea disciplinei bugetare, către consolidarea competitivităţii şi stimularea ocupării forţei de muncă, în special a ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor, pentru ca Europa să rămână o economie socială de piaţă extrem de competitivă şi pentru menţinerea modelului social european.

8. Camera Deputaţilor ia act de faptul că dialogul social la nivelul UE joacă un rol esenţial în promovarea economiei sociale de piaţă, aducând beneficii angajatorilor, lucrătorilor, economiei şi societăţii în ansamblu. La nivelul UE, partenerii sociali participă de două ori pe an la un dialog macroeconomic şi desfăşoară, cu aceeaşi regularitate, schimburi de opinii la cel mai înalt nivel politic în cadrul reuniunii sociale tripartite la nivel înalt. Atât dialogul macroeconomic, cât şi reuniunea socială tripartită reprezintă oportunităţi importante de a implica partenerii sociali în semestrul european.

9. Camera Deputaţilor consideră că structura actuală a desfăşurării dialogurilor tematice în cadrul Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă (EMCO) şi al Comitetului pentru protecţie socială (SPC) ar trebui să fie dezvoltată şi raţionalizată. Procesul de consultare ar putea fi completat prin reuniuni ad-hoc sau prin metode de lucru care să permită o mai bună implicare a partenerilor sociali în discuţiile privind problemele politice relevante, ţinând seama de responsabilitatea lor specifică şi de natura potenţial sensibilă a problemelor pentru partenerii sociali.

10. Camera Deputaţilor achiesează la poziţia Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin care România susţine utilizarea unui tablou de bord al indicatorilor sociali şi de ocupare a forţei de muncă în cadrul raportului comun privind ocuparea forţei de muncă, formulând însă următoarele observaţii:

- considerăm că indicatorii sunt, în principiu, un bun exerciţiu de monitorizare a progreselor înregistrate de statele membre în zonele critice; cu toate acestea unele dintre ele ar putea fi uneori dificil de monitorizat mai ales pentru noile state membre, în cazul în care capacitatea lor administrativă este în proces de consolidare (orice instrument de monitorizare nou-introdus presupune costuri administrative); mai mult decât atât, pentru noile state membre, inclusiv pentru România, tendinţele istorice nu sunt deosebit de relevante şi, prin urmare, monitorizarea performanţei pe această bază poate fi înşelătoare;

- performanţa măsurată faţă de media UEM înseamnă a compara ţări care cu siguranţă se află pe tendinţe convergente din punct de vedere economic pe măsură ce integrarea se adânceşte, dar care, istoric, au înregistrat în anumite momente tendinţe puternic divergente; combinând în mod corespunzător criteriul tendinţei istorice şi media UEM ca repere de evaluare a performanţei, precum şi ţinând cont de implementarea ulterioară a măsurilor şi acţiunilor, inclusiv a celor corective, în timp ce ar putea fi utilă în principiu şi aplicabilă pentru ţările de bază ale UEM, ar putea induce - în faza de început cel puţin, mai multe efecte nedorite pentru noile state membre, inclusiv pentru România.

11. Camera Deputaţilor apreciază că, pentru România, consolidarea dimensiunii sociale în cadrul UEM este la fel de importantă ca şi pentru statele din zona euro, trebuind să fie luată în considerare în stabilirea politicilor economice. Din perspectiva României, dimensiunea socială a UEM poate fi consolidată printr-o coordonare mai bună şi o monitorizare a politicilor şi a evoluţiilor în domeniul social şi al ocupării forţei de muncă în cadrul semestrului european. Este necesar însă să se evite crearea unei sarcini administrative suplimentare pentru statele membre în ceea ce priveşte monitorizarea şi procedurile de raportare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 18 februarie 2014.

Nr.5.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 25

din 21 ianuarie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 teza finală din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Pompiliu Bota în Dosarul nr. 7.157/314/2013 al Tribunalului Suceava - Secţia penată şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 554D/2013.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca nefondată, invocând, în acest sens, jurisprudenţa În materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Decizia nr. 250 din 14 august 2013, pronunţată în Dosarul nr. 7.157/314/2013, Tribunalul Suceava - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1403 teza finală din Codul de procedură penală.

Excepţia a fost ridicată de Pompiliu Bota într-o cauză având ca obiect recursul declarat împotriva încheierii din data de 5 august 2013, pronunţată de judecătoria Suceava în Dosarul nr. 7.157/314/2013.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că textul de lege criticat încalcă principiul simetriei şi principiul egalităţii de arme, prin aceea că prevede ca încheierea prin care judecătorul respinge, în timpul urmăririi penale, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive să nu fie supusă niciunei căi de atac.

De asemenea, autorul excepţiei susţine că această procedură încalcă şi principiul contradictorialităţii, invocându-se în acest sens jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie - cauzele Toth împotriva Austriei, 1991, şi Sanchez- Reisse împotriva Elveţiei, 1986, precum şi cerinţa termenului rezonabil, ca dimensiune a dreptului la un proces echitabil. În sfârşit, se susţine că normele criticate încalcă dreptul la un recurs efectiv.

Tribunalul Suceava - Secţia penală invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale potrivit căreia dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 126 şi art. 129 din Constituţie, legiuitorul este unica autoritate competentă să reglementeze căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti în cadrul procedurii de judecată, precum şi modul de exercitare a acestora. În virtutea acestei competenţe, legiuitorul stabileşte împotriva căror hotărâri judecătoreşti pot fi exercitate căile de atac şi condiţiile în care pot fi folosite aceste căi.

Egalitatea armelor impune obligaţia legiuitorului de a oferi fiecărei părţi posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie de net dezavantaj cu adversarul ei.

În materia măsurilor preventive, prevederile procedurale sunt reglementate în aşa fel încât să protejeze persoana acuzată de săvârşirea unei fapte penale de riscurile abuzului de putere din partea organelor de urmărire penală.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Potrivit actului de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1403 teza finală din Codul de procedură penală. Având în vedere, însă, notele scrise ale autorului excepţiei, depuse în motivarea criticii, constatăm că aceasta priveşte, în realitate, dispoziţiile art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală cu următorul cuprins: [... ] Încheierea prin care judecătorul respinge, în timpul urmăririi penale, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive nu este supusă niciunei căi de atac.

În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi critici, instanţa de contencios constituţional pronunţând numeroase decizii.

Astfel, prin Decizia nr. 1.505 din 18 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 11 ianuarie 2011, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor de lege criticate, reţinând că “regula exercitării căilor de atac împotriva încheierilor numai odată cu hotărârea prin care s-a soluţionat fondul cauzei se impune pentru asigurarea desfăşurării procesului cu celeritate, într-un termen rezonabil, exigenţă recunoscută cu valoare de principiu atât în sistemul nostru constituţional, cât şi în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care consacră la art. 6 paragraful 1 dreptul oricărei persoane la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale. Sub acest aspect, prin posibilitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, prin care se soluţionează fondul cauzei, este asigurat accesul liber la justiţie”.

Aşadar, faptul că încheierea prin care se respinge, în timpul urmăririi penale, cererea de revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive nu este supusă niciunei căi de atac se explică prin necesitatea de a evita o prelungire abuzivă a procesului.

În acelaşi sens sunt şi Decizia nr. 1.342 din 13 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 12 decembrie 2011, Decizia nr. 515 din 27 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 18 mai 2010, Decizia nr. 1.457 din 5 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 19 noiembrie 2009, şi Decizia nr. 1.708 din 17 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 10 februarie 2010.

În ceea ce priveşte invocarea aspectelor referitoare la principiul egalităţii de arme şi principiul contradictorialităţii, Curtea constată că instanţa de contencios constituţional, în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, a statuat că aceste principii sunt componente ale dreptului la un proces echitabil. Astfel, principiul egalităţii armelor semnifică tratarea egală a părţilor pe toată durata desfăşurării procedurii în faţa unei instanţe de judecată, fără ca una să fie dezavantajată în raport cu cealaltă, iar principiul contradictorialităţii presupune, în esenţă, posibilitatea pentru părţile unui proces de a lua la cunoştinţă de toate probele şi observaţiile prezentate judecătorului, de natură să îi influenţeze decizia şi de a le discuta.

Or, Curtea reţine că, prin posibilitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, prin care se soluţionează fondul cauzei, părţii i se asigură garanţii suficiente pentru ocrotirea accesului liber la justiţie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Pompiliu Bota în Dosarul nr. 7.157/314/2013 al Tribunalului Suceava - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Suceava - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 ianuarie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 şi, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 9272006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 şi, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 12 februarie 2014.

Nr. 85


*) Traducere oficială

 

Reprezentanta Băncii Mondiale, România

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

Clădirea UTI, etaj 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, 010664

Bucureşti, România

Tel: (+4)021-201-0311

Fax: (+4)021-201-3388

 

16 iulie 2013

 

Excelenţei Sale Daniel Chiţoiu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Ref. - Proiectul “Economia bazată pe cunoaştere” - (împrumut nr. 4.809-RO)

Anulare şi închidere cont împrumut

 

Ne referim la Acordul de împrumut privind Proiectul menţionat mai sus, dintre România (împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), datat 8 decembrie 2005, aşa cum a fost amendat.

După cum cunoaşteţi, Proiectul “Economia bazată pe cunoaştere” mai sus menţionat s-a încheiat în data de 28 februarie 2013, iar data-limită pentru transmiterea cererilor de tragere a fost 30 iunie 2013. Ca urmare, în conformitate cu prevederile secţiunii 7.03 din Condiţiile generale, Banca, prin prezenta, anulează, cu data de 8 iulie 2013, suma netrasă din împrumut, respectiv o sută patruzeci şi patru de mii şaizeci şi şase dolari SUA şi cinzeci şi şase de cenţi (144.066,56 dolari SUA).

Cu această anulare, împrumutul a fost închis.

 

Cu stimă,

Elisabetta Capannelli,

director de ţară,

Reprezentanţa Băncii Mondiale în România

 

Ce: Domnului Dan Nica,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale

Bucureşti, România

 

Dnei Boni Cucu,

director general

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

Dnei Diana Voicu,

director UMP,

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Bucureşti, România

 

Dlui Frank Heemskerk,

director executiv,

Banca Mondială

 

Reprezentanta Băncii Mondiale, România

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCŢIE şi DEZVOLTARE

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

Clădirea UTI, etaj 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, 010664

Bucureşti, România

Tel: (+4)021-201-0311

Fax: (+4)021-201-3388

 

4 septembrie 2013

 

Excelenţei Sale Daniel Chiţoiu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Ref. - Proiectul “Economia bazată pe cunoaştere” - (împrumut nr. 4.809-RO)

Grafic de rambursare revizuit

 

Referitor la corespondenţa noastră anterioară datată 16 iulie 2013 cu privire la anulare şi închidere cont împrumut aferent Acordului de împrumut, ataşăm la prezenta Graficul de rambursare revizuit.

V-am fi recunoscători dacă aţi confirma primirea Graficului de rambursare revizuit ataşat.

 

Cu stimă,

Elisabetta Capannelli,

director de ţară

Reprezentanţa Băncii Mondiale în România

 

Cc:

Dnei Boni Cucu,

director general,

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

Dlui Frank Heemskerk,

director executiv,

Banca Mondială

 

BANCA INTERNAŢIONALA PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

 

GRAFIC DE AMORTIZARE

Sume în dolari SUA

 

Ţara

RO-România

 

Împrumutat

8000008817 - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Împrumut nr. BIRD-48090

Sub-Împrumut nr.: 48090-001                              Dt EOP: 04/09/2013

Prima scadenţă: 15/04/2011

Tranşe agregate: Nu

Moneda: dolari SUA

Ultima scadenţă: 15/10/2022

 

Data Scadenţei

Iniţial

Total ajustări

Scadenta revizuită

15/04/2011

15/10/2011

15/04/2012

15/10/2012

15/04/2013

15/10/2013

15/04/2014

15/10/2014

15/04/2015

15/10/2015

15/04/2016

15/10/2016

15/04/2017

15/10/2017

15/04/2018

15/10/2018

15/04/2019

15/10/2019

15/04/2020

15/10/2020

15/04/2021

15/10/2021

15/04/2022

15/10/2022

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-979.771,82

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,27

-987.354,33

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.520.228,18

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,73

1.512.645,67

Total:

60.000.000,00

-19.739.503,01

40.260.496,99

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet ministru

 

30 septembrie 2013

Către: Reprezentanţa Băncii Mondiale în România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Dnei Elisabetta Capannelli, director de ţară

Reprezentanţa Băncii Mondiale în România

 

Ref. - Proiectul “Economia bazată pe cunoaştere” - (împrumut nr. 4.809-RO)

Anulare şi închidere cont împrumut

Grafic de rambursare revizuit

 

Stimată doamnă,

 

Confirmăm cu mulţumiri primirea scrisorii dumneavoastră datate 16 iulie 2013, referitor la închiderea contului împrumutului şi anularea sumei netrase din împrumut, respectiv 144.066,56 dolari SUA, începând cu data de 8 iulie 2013, precum şi a scrisorii datate 4 septembrie 2013 prin care ne transmiteţi ataşat Graficul de rambursare aferent Acordului de împrumut, revizuit ca urmare a anulării sumei menţionate.

 

Cu stimă,

Daniel Chiţoiu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

 

CC: Dnei Arabela Sena Aprahamian,

sef de proiect

Reprezentanţa Băncii Mondiale în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ

 

ORDIN

privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 6.916 din 24 septembrie 2013,

ţinând cont de prevederile art. 40,41 şi 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 7 lit. A lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Se nominalizează punctele de debarcare, precum şi centrele de primă vânzare, autorizate pentru pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 222/2012 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 711 din 18 octombrie 2012, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

 

Bucureşti, 6 decembrie 2013.

Nr. 229.

 

ANEXĂ

 

Punctele de debarcare (PD) şi centrele de primă vânzare (CPV) nominalizate în vederea pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate

 

Nr. crt.

Denumirea

Localitatea

Destinaţia

 

 

 

PD

CPV

1.

S.C. Micul Golf-S.R.L.

loc. 2 Mai, jud. Constanţa

X

-

2.

S.C. Anghel Maritim - S.R.L

loc. Mangalia, jud. Constanţa

X

X

3.

S.C. Carmen Tina - S.R.L.

loc. Olimp, jud. Constanţa

X

X

4.

S.C. Remico-S.R.L.

loc. Costineşti, jud. Constanţa

X

X

5.

S.C. Sarda Fish - S R L.

loc. Agigea, Cherhana, jud. Constanţa

X

X

6.

S.C. Prezent - S.R.L.

loc. Constanţa, Intrare Mamaia, jud. Constanţa

X

X

7.

S.C. Dec Fish - S.R.L

Grindul Lupilor, jud. Constanţa

X

X

8.

S.C. Mărio Internaţional Tur - S.R.L.

loc. Vadu, jud. Constanţa

X

-

9.

S.C. Andreas Trading - S.R.L.

loc. Vadu. jud. Constanţa

X

X

10.

S.C. Flamingo Pound - S.R.L.

Pega-Periboina, jud. Constanţa

X

X

11.

S.C. Dec Fish -S.R.L.

Gura Portiţei-Periboina, jud. Constanţa

X

-

12.

O.P.P.P. “Cyprinus” Hârşova

loc. Vadu Oii, Dunăre km 238 - Piciorul podului, jud. Constanţa

X

-

13.

S.C. Marlen George - S.R.L.

loc. Hârşova, Şoseaua Constanţei nr. 18, jud. Constanţa

-

X

14.

S.C. Karma Fish Company - S.R.L.

loc. Hârşova, Dunăre km 252, jud. Constanţa

X

X

15.

O.P.P. Ghindăreşti Cernavodă

loc. Cernavodă, Dunăre km 300,5 - Uzina de apă, jud. Constanţa

X

-

16.

S.C. Pescom Company - S.R.L.

loc. Năvodari - lacul Taşaul, jud. Constanţa

-

X

17.

S.C. Thalasa - S.R.L.

loc. Sulina, jud. Tulcea

X

X

18.

S.C. San Stel Mar- S.R.L.

loc. Sulina, jud. Tulcea

X

X

19.

S.C. Amorel - S.R.L.

loc. Sulina, jud. Tulcea

X

X

20.

S.C. Piscicola Tour - S.R.L.

loc. Jurilovca, jud. Tulcea

X

X

21.

S.C. Danubiu Elite - S.R.L.

loc. Dunăreni, jud. Constanţa

-

X

22.

S.C. Aquarom Elite - S.R.L.

loc. Oltina, jud. Constanţa

-

X

23.

S.C. La Pescaru Mincinos - S.R.L.

loc. Oltina, Dunăre km 335 jud. Constanţa

X

-

24.

A.G.P. “Setea Fish”

Dunăre, braţ Borcea km 3, jud. Ialomiţa

X

X

25.

S.C. Miadmar Fishing - S.R.L.

loc. Sulina, jud. Tulcea

X

-

26.

S.C. Ane&Marcus - S.R.L.

loc. Turcoaia, jud. Tulcea

X

X

27.

I.I. Sponte Ecaterina

loc. Năvodari, Cap Midia, jud. Constanţa

X

X

28.

S.C. Pescarnav Serv - S.R.L.

loc. Vama Veche, jud. Constanţa

X

X

29.

S.C. Iul Cris Improvement - S.R.L.

loc. Constanţa, jud. Constanţa

-

X

30.

G.P.P. Stelnica Feteşti

loc. Feteşti, Dunăre - braţ Borcea km 43, jud. Ialomiţa

X

-

31.

A.G. “Aşii Necăjiţi 11SMF RO 2003”

loc. Stelnica, Dunăre braţ Borcea, km 43, jud. Ialomiţa

X

-

32.

A.G.P. “Dunăre-Salcia - Drobeta-Turnu Severin”

loc, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinţi

-

X

33.

A.P.V. Clisura Dunării

com. Coronini, jud. Caraş-Severin

-

X

34.

A.P.V. Divici

loc. Moldova Veche, jud. Caraş-Severin

-

X

35.

I.I. Tizler

loc. Liubcova, com. Berzeasca, jud. Caraş-Severin

-

X

36.

S.C. “Aldadra” -S.R.L

loc. Orşova, jud. Mehedinţi

-

X

37.

P.F.A. Plăcintaru Antoneta

loc. Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinţi

-

X

38.

S.C. “Scrumbia Albastră” Prod - S.R.L.

com. Simian, jud. Mehedinţi

-

X

39.

S.C. “Păstruga” - S.R.L.

loc. Calafat, jud. Dolj

-

X

40.

I.I. Ionele Constantin

loc. Bechet, jud. Dolj

-

X

41.

S.C. “Scarabeus” - S.R.L.

loc. Slatina, jud. Olt

-

X

42.

I.F. Ciocan

loc. Corabia, jud. Olt

-

X

43.

S.C. “Magic Tic Tac” - S.R.L.

loc. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

-

X

44.

S.C. “Mestaco” - S.R.L.

loc. Brăila, jud. Brăila

-

X

45.

Comsumcoop Stăncuţa

loc. Stăncuţa, jud. Brăila

-

X

46.

S.C. “Marcolin” - S.R.L,

loc. Chiţcani, jud. Brăila

-

X

47.

Asociaţia “Pescarlat”

loc. Gropeni, jud. Brăila

-

X

48.

S.C. “Ady” - S.R.L.

loc. Galaţi, jud. Galaţi

-

X

49.

S.C. “Dunaraf Trans” - S.R.L.

loc. Movileni, com. Şendreni, jud. Galaţi

-

X

50.

Asociaţia “Braifish”

Durabet, Dunăre km fluvial 175, jud. Brăila

X

-

51.

Asociaţia “Braifish”

loc. Chiţcani, km 181, jud. Brăila

X

-

52.

A.P. “Stăncuţa”

loc. Stăncuţa, km 219, jud. Brăila

X

-

53.

Asociaţia “Nufărul” Chiţcani

loc. Chiţcani, km 181+500, jud. Brăila

X

-

54.

S.C. “Dunaraf Trans” - S.R.L.

ponton 5384, Dana 6, faleza Dunării, km 150+800, jud. Galaţi

X

-

55.

Grupul de producători “Lotca”

priza Dunării, km fluvial 157, jud. Galaţi

X

-

56.

A.P P. “Abramis”

loc. Giurgiu, jud. Giurgiu

X

-

57.

Asociaţia “Zimpesco”

com. Bujoru, jud. Teleorman

-

X

58.

Asociaţia “Zimpesco”

loc. Zimnicea, jud. Teleorman

X

-

59.

Asociaţia “Zimpesco”

loc. Izlaz, jud. Teleorman

X

-

60.

O.P.P. Dunărea de Jos

com. Borcea, jud. Călăraşi

X

X

61.

A.S. Pescărească Jirlău Coop. Agricolă

Braţ Borcea, km 95, jud. Călăraşi

X

X

62.

O.P.P. “Cormoranul”

loc. Călăraşi, jud. Călăraşi

-

X

63.

O.P.P. “Cormoranul”

fluviul Dunărea, km 370; 374,5; 388; 394, braţ Borcea km 70,85

X

-

64.

O. P.P. Asociaţia “Famistic”

loc. Călăraşi, jud. Călăraşi

-

X

65.

O.P.P. Asociaţia “Famistic”

fluviul Dunărea, km 366; 412; 418; 422; 430; 437; 443

X

-

66.

S.C. Patrician Training - S.R.L.

loc. 23 August, jud. Constanţa

-

X

67.

S.C. “Interfrig” - S.R.L.

localitatea Cataloi, judeţul Tulcea

-

X

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei politici, strategii şi proiecte pentru păduri şi vânătoare nr. 204.851 din 9 decembrie 2013,

ţinând seama de prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2014.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

Lista

preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Sortiment*)

Unitatea de măsură

(UM)

Preţul de referinţă

(lei/UM)

0

1

2

3

4

1.

Răşinoase

Buşteni furnir estetic

mc

344,03

2.

 

Buşteni furnir tehnic

mc

377,83

3.

 

Buşteni pentru cherestea

mc

272,16

4.

 

Lemn rotund pentru celuloză

mc

125,10

5.

 

Lemn pentru mină

mc

133,25

6.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

100,52

7.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

115,75

8.

 

Lemn de foc

mc

69,03

9.

 

Cherestea

mc

370,92

10.

Fag

Buşteni furnir estetic

mc

578,83

11.

 

Buşteni furnir tehnic

mc

400,16

12.

 

Buşteni pentru cherestea

mc

248,65

13.

 

Lemn rotund pentru celuloză

mc

131,20

14.

 

Lemn rotund

mc

92,50

15.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

134,88

16.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

100,82

17.

 

Lemn de foc

mc

105,82

18.

 

Cherestea

mc

395,41

19.

Stejar, gorun

Buşteni furnir estetic

mc

1.750,83

20.

 

Buşteni furnir tehnic

mc

1.248,41

21.

 

Buşteni pentru cherestea

mc

442,77

22.

 

Lemn rotund pentru celuloză

mc

92,78

23.

 

Lemn pentru mină

mc

120,20

24.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

134,52

25.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

134,48

26.

 

Lemn de foc

mc

80,31

27.

 

Cherestea

mc

781,94

28.

Cer, gârniţă

Buşteni pentru cherestea

mc

227,62

29.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

137,93

30.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

119,93

31.

 

Lemn de foc

mc

67,58

32.

Salcâm

Buşteni pentru cherestea

mc

256,21

33.

 

Lemn rotund pentru celuloză

mc

152,00

34.

 

Lemn pentru mină

mc

223,60

35.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

140,19

36.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

177,75

37.

 

Lemn de foc

mc

136,36

38.

Cireş

Buşteni furnir estetic

mc

2.211,49

39.

 

Buşteni furnir tehnic

mc

1.127,28

40.

 

Buşteni pentru cherestea

mc

495,91

41.

 

Lemn rotund pentru celuloză

mc

144,09

42.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

116,04

43.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

155,98

44.

 

Lemn de foc

mc

108,10

45.

Paltin

Buşteni furnir estetic

mc

1.833,58

46.

 

Buşteni furnir tehnic

mc

240,27

47.

 

Buşteni pentru cherestea

mc

235,86

48.

 

Lemn rotund pentru celuloză

mc

105,41

49.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

133,13

50.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

121,13

51.

 

Lemn de foc

mc

103,40

52.

 

Cherestea

mc

318,50

53.

Frasin

Buşteni furnir estetic

mc

888,59

54.

 

Buşteni furnir tehnic

mc

550,55

55.

 

Buşteni pentru cherestea

mc

328,17

56.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

132,98

57.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

129,93

58.

 

Lemn de foc

mc

71,30

59.

 

Cherestea

mc

683,54

60.

Nuc negru

Buşteni furnir estetic

mc

2.850,81

61.

Tei

Buşteni furnir estetic

mc

508,26

62.

 

Buşteni furnir tehnic

mc

443,55

63.

 

Buşteni pentru cherestea

mc

232,09

64.

 

Lemn rotund pentru celuloză

mc

91,24

65.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

91,04

66.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

87,80

67.

 

Lemn de foc

mc

69,08

68.

 

Cherestea

mc

456,53

69.

Plop

Buşteni furnir tehnic

mc

221,88

70.

 

Buşteni pentru cherestea

mc

148,15

71.

 

Lemn rotund pentru celuloză

mc

75,66

72.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

110,47

73.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

77,61

74.

 

Lemn de foc

Mc

63,80

75.

 

Cherestea

mc

339,77

76.

 

Buşteni pentru cherestea

mc

169,10

77.

 

Lemn rotund pentru celuloză

mc

120,54

78.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

145,58

79.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

105,96

80.

 

Lemn de foc

mc

407,46

81.

 

Cherestea

mc

404,49

82.

Diverse moi***)

Buşteni pentru cherestea

mc

106,54

83.

 

Lemn rotund pentru celuloză

mc

88,18

84.

 

Lemn pentru PAL, PFL

mc

87,87

85.

 

Lemn lucru pentru construcţii

mc

64,42

86.

 

Lemn de foc

mc

69,38


*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în lista, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului,

**) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa “foioase tari” din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

**) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa “foioase moi” din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Având în vedere:

- prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare EN 1.343 din 13 februarie 2014,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1, şi modelul tabelului de raportare a datelor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti-Ilfov, unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, Direcţia generală resurse umane şi certificare, Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 13 februarie 2014.

Nr. 167.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Art. 1. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei.

(2) Bursa de rezidenţiat nu face parte din salariul brut, nu este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 2. - (1) Plata lunară a bursei de rezidenţiat pentru medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi încadraţi în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi în reţeaua spitalelor pentru care managementul a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii.

(2) Cuantumul lunar al bursei de rezidenţiat se acordă după data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară.

Art. 3. - Beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi aflaţi în una dintre următoarele situaţii:

a) rezidenţii pe locuri care au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată cu unitatea sanitară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

b) rezidenţii pe post care au încheiat contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

c) rezidenţii care îşi reiau activitatea ca urmare a încetării situaţiilor de suspendare a contractului individual de muncă prevăzute la art. 4.

Art. 4. - (1) Nu beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi care au contractul individual de muncă suspendat, în condiţiile legii, aflaţi în una dintre următoarele situaţii:

1. au contractul individual de muncă suspendat de drept în următoarele situaţii:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;

d) în căzut în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;

2. au contractul individual de muncă suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii:

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesională;

e) participarea la grevă;

3. au contractul individual de muncă suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

În cazurile prevăzute la lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire care include şi bursa de rezidenţiat pe perioada suspendării contractului;

4. au contractul individual de muncă suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern;

5. au contractul individual de muncă suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale;

6. alte cazuri de suspendare a contractului individual de muncă prevăzute de lege.

(2) Nu beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi pe perioada în care efectuează stagii de pregătire în afara României, precum şi pe perioada concediilor de odihnă.

Art. 5. - Plata bursei de rezidenţiat încetează de la data încheierii calităţii de rezident în următoarele situaţii:

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat;

b) la data încetării contractului individual de muncă în situaţiile prevăzute de lege;

c) prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii;

d) în caz de incompatibilitate.

Art. 6. - Prevederile art. 3, 4 şi 5 se aplică şi medicilor rezidenţi, medicilor dentişti rezidenţi şi farmaciştilor rezidenţi care efectuează programul de pregătire în a două specialitate şi care sunt încadraţi în baza unui contract individual de muncă în funcţia de medic rezident, medic dentist rezident sau farmacist rezident.

Art. 7. - (1) Până la data de 7 a lunii curente, unităţile angajatoare care au în plată rezidenţi au obligaţia să transmită direcţiei de sănătate publică pe teritoriul căreia îşi au sediul situaţia nominală cuprinzând drepturile salariale din luna precedentă pentru toţi medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi (pe loc şi pe post) încadraţi, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Situaţia se înaintează în format electronic (Excel) şi pe suport hârtie şi va fi însoţită de adresa de înaintare în care se va specifica numărul de rezidenţi înregistraţi la plată.

(2) Responsabilitatea corectitudinii datelor transmise aparţine unităţilor sanitare de încadrare care raportează.

Art. 8. - (1) Direcţiile de sănătate publică centralizează datele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi până la data de 9 a lunii curente transmit Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică situaţiile rezidenţilor din unităţile angajatoare din teritoriu, întocmite pentru luna anterioară, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Situaţia se transmite în format electronic (Excel) pe adresa de e-mail rezidenti@insp.gov.ro şi pe suport hârtie şi va fi însoţită de adresa de înaintare în care se va specifica numărul de rezidenţi înregistraţi.

(2) Responsabilitatea corectitudinii centralizării datelor transmise aparţine direcţiei de sănătate publică care raportează.

Art. 9. - Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică centralizează şi prelucrează datele înaintate de direcţiile de sănătate publică şi întocmeşte:

a) situaţia nominală centralizată a tuturor rezidenţilor raportaţi în luna respectivă de plată;

b) centralizatorul pe fiecare tip de unitate în parte care va cuprinde numărul de rezidenţi şi suma aferentă/judeţ, precum şi suma totală de plată pentru categoria respectivă de unitate.

Art. 10. - (1) în primele două zile lucrătoare de la data primirii datelor, Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare situaţiile statistice prevăzute la art. 9 lit. a) şi b)

(2) Responsabilitatea corectitudinii centralizării şi prelucrării datelor primite de la direcţiile de sănătate publică aparţine Centrului Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Art. 11. - Direcţia generală resurse umane şi certificare, în baza situaţiei elaborate conform prevederilor art. 9 lit. b) şi transmise de Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, întocmeşte referat de aprobare pe fiecare tip de unitate în parte şi suma aferentă. După aprobarea ordonatorului principal de credite, acesta se transmite Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS în vederea întocmirii formelor de finanţare.

Art. 12. - (1) Unităţile angajatoare din subordinea autorităţilor publice locale primesc sumele aferente plăţii bursei de rezidenţiat solicitate prin cererea de finanţare, pe bază de contract încheiat cu direcţiile de sănătate publică.

(2) Sumele aferente plăţii bursei de rezidenţiat se prevăd în bugetul unităţii plătitoare la titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 59.01 “Burse”.

Art. 13. - Plata bursei de rezidenţiat se face separat de plata salariului de rezident, în ultima decadă a lunii curente, pentru luna anterioară.

Art. 14. - Pentru asigurarea plăţii bursei de rezidenţiat aferente lunii ianuarie 2014, data-limită de raportare prevăzută la art. 7 alin. (1) va fi 19 februarie 2014 şi data-limită de raportare prevăzută la art. 8 alin. (1) va fi 21 februarie 2014.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Tipul unităţii*

Unitatea angajatoare

Numele şi prenumele

CNP

Codul de rezident**

Specialitatea

Anul de studiu

Brut în luna de raportare

Excepţii de la acordarea

bursei  de rezidenţiat

Regularizări pentru luna

anterioară

Suna de plată

(lei)***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Tipul unităţii - se va completa cu cifra corespunzătoare:

1 - direcţie de sănătate publică (aparat propriu);

2 - unitate sanitară din subordinea administraţiei publice locale:

3 - serviciul de ambulanţă judeţean;

4 - unităţi sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

** Codul de rezident se completează în cazul în care este introdus în program.

*** Suma de plată - se trece cuantumul bursei (670 lei, respectiv suma cuvenită din aceasta calculată conform normelor de aplicare).

 

Manager,

…………………………

Şef serviciu/compartiment RUNOS,

…………………………

 

NOTE:

a) Datele din coloana 9 se referă la salariul brut lunar şi nu includ drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază.

b) Situaţia cuprinde medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi pe post şi pe loc din unitatea care raportează.

c) Conducerea unităţii angajatoare care raportează răspunde în totalitate de corectitudinea datelor transmise.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 45 alin. (11), art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, art. 248 alin. (4)-(6), art. 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013,

în temeiul prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, denumit în continuare Centralizator.

Art. 2. - (1) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia dintre programele de studii incluse în Centralizator. În aceste situaţii acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar se acordă cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 3. - Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 3.045.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.