MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 119/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 119         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 18 februarie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 16 din 16 ianuarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.048/2013. - Hotărâre pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Porţile de Fier

 

58. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Giulvăz, judeţul Timiş

 

87. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            201. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea şi completarea Statutului CEC BANK - SA., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

8. - Ordin privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

 

9. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobata mai mare sau egală cu 1 MVA şi abrogarea alin. (13) şi (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 16

din 16 ianuarie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 4.333/233/20137a 1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 715D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, precum şi faptul că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor criticate, parte fiind chiar autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 4.333/233/2013/a1, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţio­nalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Marin Frunză cu ocazia soluţionării unei cereri de reexaminare a încheierii prin care a fost respinsă cererea de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 sunt neconstituţionale în măsura în care permit instanţei de judecată să soluţioneze cererea de reexaminare în mod arbitrar şi subiectiv. Totodată, arată că procedura de soluţionare a cererii de ajutor public judiciar, şi anume fără citarea parţilor, în camera de consiliu, prin încheiere, împotriva căreia se poate formula doar cerere de reexaminare, soluţionată însă de aceeaşi instanţă de judecată, precum şi impunerea unor condiţii exagerate, limitative pentru acordarea acestui ajutor, referitoare la obligaţia solicitantului de a preciza cuantumul, suma ajutorului public de care a mai beneficiat în cursul acelui an, în condiţiile în care numai instanţa de judecată, Baroul Avocaţilor şi Ministerul Justiţiei cunosc aceste date, toate acestea determină tergiversarea în mod forţat a soluţionării cauzei şi “Încalcă dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, principiul statului de drept, dreptul la o judecată dreaptă şi nepărtinitoare, principiul universalităţii, principiul egalităţii, dreptul privind interzicerea discriminării, dreptul de acces liber la justiţie, dreptul la un recurs efectiv la o instanţă naţională, dreptul la două grade de jurisdicţie şi dreptul la control judiciar ierarhic superior”.

Judecătoria Galaţi - Secţia civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că actul normativ criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 - Statul român, art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justiţie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 124 - înfăptuirea justiţiei, art. 126 - Instanţele judecătoreşti şi art. 148 - Integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate invocă dispoziţiile art. 1 - Obligaţia de a respecta drepturile omului, art. 6 - Dreptul la un proces echitabil, art. 13 - Dreptul la un recurs efectiv, art. 14 - Interzicerea discriminării şi art. 17 - Interzicerea abuzului de drept din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, se reţine că asupra prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 Curtea s-a mai pronunţat, în numeroase rânduri, în raport de critici şi prevederi constituţionale similare, invocate chiar de autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, sens în care sunt, spre exemplu, Decizia nr. 111 din 9 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2012, şi Decizia nr. 852 din 18 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 14 decembrie 2012.

Cu acele prilejuri, Curtea Constituţională, respingând ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, a reţinut că prin reglementările cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 se urmăreşte asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime şi rezonabile condiţii, în acest sens, s-a arătat că stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susţinere din partea statului şi l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul efectiv la justiţie.       

De asemenea, în ceea ce priveşte critica de neconstituţio­nalitate referitoare la posibilitatea de a ataca încheierea prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public judiciar, Curtea, prin Decizia nr. 385 din 24 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011, a constatat că, potrivit art. 15 din actul normativ criticat, împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii, iar cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet.

Curtea a mai arătat, cu acelaşi prilej, că judecarea cererii privind acordarea ajutorului public judiciar nu vizează fondul cauzei şi nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin această reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi operative de soluţionare a acestei cereri, astfel încât sunt justificate, din considerente de celeritate, judecarea în camera de consiliu, fără citarea părţilor, şi inexistenţa căii de atac a recursului la o instanţă superioară.

Totodată, în soluţionarea cererii nu este necesară administrarea tuturor mijloacelor de probă reglementate de Codul de procedură civilă, deoarece judecarea se face pe baza unor criterii obiective ce pot fi probate prin înscrisuri. Faptul că judecarea cererii de reexaminare se face de către magistraţii aceleiaşi instanţe nu este de natură să aducă atingere dreptului la un tribunal imparţial şi dreptului la apărare. Prezumţia de imparţialitate şi independenţă a judecătorilor nu poate fi înlăturată prin faptul că aceştia lucrează la aceeaşi instanţă ca şi colegii lor care au soluţionat fondul cererii.

Pe de altă parte, soluţionarea cererii de reexaminare se face pe baza unor criterii obiective şi presupune verificarea anumitor înscrisuri din care să rezulte starea materială a solicitantului şi a familiei sale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 4.333/233/2013/a1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 ianuarie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Porţile de Fier

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al Parcului Natural Porţile de Fier, prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul Parcului Natural Porţile de Fier, prevăzut în anexa nr. 2*).

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul delegat pentru energie,

Minai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barou

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.048.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Giulvăz, judeţul Timiş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Giulvăz, judeţul Timiş, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 5 februarie 2014.

Nr. 58.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Giulvăz, judeţul Timiş

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA şi SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Giulvăz, judeţul Timiş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Giulvăz, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului, pe câmp roşu, se află o pasăre cu zbor deschis (purtând în ciocul întors spre dreapta o ramură cu 3 frunze) ieşind din acoperişul unei clădiri cu uşă şi 3 geamuri flancate de câte un cat mai mic, cu două geamuri şi uşă - toate din aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Elementele stemei sunt preluate din vechile peceţi utilizate încă din anul 1838.

Acestea conţin elementele figurate în stema actuală.

Păunul, cu ţinuta lui falnică, simbolizează orgoliul binecunoscut şi asumat al bănăţenilor.

Ramura din ciocul păunului evocă existenţa pământului fertil, dar şi dorinţa de a face cuib, de a te aşeza definitiv într-un loc bun.

Clădirea din mijloc reprezintă primăria comunei, alături de care se dezvoltă armonios şi localităţile aparţinătoare.

Culoarea roşie simbolizează înnobilarea primilor proprietari ai locului.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 5 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Băicoi”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică poziţia nr. 44, coloana 3 având următorul cuprins: “Suprafaţa - 130.947 mp, Vecinătăţi: strada Republicii, strada Mărăşti, strada Lacului şi strada Horia” şi coloana 5 având următorul cuprins: “1.332.000 lei”.

2. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aluniş”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piaţă, drum secundar balastat, având lungimea de 776 m şi suprafaţa de 7.460 mp”;

- la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Muscalu, drum secundar balastat, având lungimea de 313 m şi suprafaţa de 1.819 mp”;

- la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Leonte, drum secundar balastat, având lungimea de 571 m şi suprafaţa de 3.764 mp”;

- la poziţia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cocoş, drum secundar balastat, având lungimea de 134 m şi suprafaţa de 777 mp”;

- la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Vişan, drum secundar balastat, având lungimea de 199 m şi suprafaţa de 1.164 mp”;

- la poziţia nr. 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Prund, drum secundar balastat, având lungimea de 321 m şi suprafaţa de 2.385 mp”;

- la poziţia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Colibaşi, drum secundar balastat, având lungimea de 407 m şi suprafaţa de 2.808 mp”.

3. La anexa nr. 36 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ceptura”, la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 234 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 235 şi 236, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 39 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciorani”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 70 şi 71.

5. Anexa nr. 102 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cocorăştii Colţ” se modifică după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 8, 9, 11, 16 şi 17;”

b) la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică poziţia nr. 10, coloana 3 având următorul cuprins: “Suprafaţa - 3.037 mp”.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 12 februarie 2014.

Nr. 87.

 

ANEXĂ

 

Completări la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ceptura

 

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

 

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

 

Anul dobândirii sau, după caz,

al dării in folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

235.

1.6.1.1

Bloc P + E + M

Suprafaţa construită de 190 mp, situat în comuna Ceptura, satul Ceptura de Jos Tarlaua 7, parcela Cc121

2010

121.667

Domeniul public al comunei Ceptura, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2013 Cartea funciară nr. 20740

236.

1.6.1.1

Teren intravilan

Situat în comuna Ceptura, satul Ceptura de Jos Tarlaua 7, parcela Cc121 Suprafaţa - 9.677 mp

2005

284.939

Domeniul public al comunei Ceptura, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2013 Cartea funciară nr. 20740

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 3

Emblema

3.1. Emblema Băncii este formată din numele societăţii, «CEC Bank», şi un element figurativ. Literele «CEC» sunt scrise cu majuscule, într-o grafie specială, de culoare verde, iar cuvântul «Bank» este realizat în aceeaşi grafie şi culoare, cu deosebirea că literele «ank» sunt mici. Între cele 3 litere şi cuvânt este desenat un scut împărţit pe verticală în două culori, jumătatea din stânga fiind de culoare verde, iar cea din dreapta de culoare galbenă, tot scutul fiind bordat cu galben. În interiorul scutului se află o frunză de stejar, stilizată, partea stângă a frunzei fiind de culoare galbenă, iar cea din dreapta de culoare verde. Emblema Băncii este prezentată în forma grafică prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul statut.

3.2. Emblema aniversară a Băncii este formată din numele societăţii, «CEC Bank», şi un element figurativ. Literele «CEC» sunt scrise cu majuscule, într-o grafie specială, de culoare verde, iar cuvântul «Bank» este realizat în aceeaşi grafie şi culoare, cu deosebirea că literele «ank» sunt mici. Între cele 3 litere şi cuvânt este desenat cu culoarea roşie numărul «150» într-o grafie specială. Cifra «0» este împărţită pe verticală în două, jumătatea din stânga fiind de culoare roşie, cea din dreapta luând culoarea fundalului şi include o frunză de stejar stilizată, partea din dreapta a frunzei fiind de culoare roşie, iar cea din stânga frunzei luând culoarea fundalului. Fundalul emblemei este de culoare galben deschis. Sub emblemă stă scris cu culoarea roşie şi cu majuscule: «De 150 de ani încrezători în viitorul României». Emblema aniversară a Băncii este prezentată în forma grafică prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul statut.

3.3, Emblema aniversară a Băncii se foloseşte pe o perioadă determinată, în paralel cu emblema Băncii descrisă la art. 3.1.”

2. Anexa la Statutul CEC BANK - S.A., “Emblema Băncii”, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. După anexa nr. 1 la Statutul CEC BANK - S.A. se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 “Emblema aniversară a Băncii”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Cheltuielile de publicare a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suportă de CEC BANK-S.A.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 10 februarie 2014.

Nr. 201.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la statut)

 

EMBLEMA BĂNCII

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2**)

(Anexa nr. 2 la statut)

 

EMBLEMA ANIVERSARĂ A BĂNCII

 


**) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, precum şi cele ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 12 februarie 2014,

Nr. 8.

 

ANEXA

 

CONDIŢIILE GENERALE

asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

 

 

CAPITOLUL I

Cadru general

 

Art. 1. - Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integranta din licenţa.

Art. 2. - (1) Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea, în regim concurenţial, a activităţii de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu reglementările în vigoare, prin intermediul personalului şi dotărilor existente la sediile prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei.

(2) Complementar faţă de activitatea de la alin. (1), obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de furnizare în regim reglementat, dacă titularul licenţei a fost desemnat de autoritatea competentă ca furnizor de ultimă instanţă.

Art. 3. - Nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări la clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de furnizare.

Art. 4. - Titularul licenţei este responsabil pentru respectarea Condiţiilor specifice şi a Condiţiilor generale asociate licenţei, denumite în continuare Condiţiile licenţei sau Condiţii.

Art. 5. - Următorii termeni utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:

1. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare;

2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013;

3 Autoritatea competentă - prin Lege, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro

4. Etichetarea energiei electrice - totalitatea activităţilor prin care se specifică originea energiei electrice furnizate;

5. Loc de consum - incintă sau zonă în care se consumă, printr-o singură instalaţie de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau în zone diferite ori în aceeaşi incintă sau zonă;

6. Operator de reţea - după caz, operatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie;

7. Raport anual-document ce cuprinde Situaţiile financiare, Raportul administratorilor şi Raportul auditorilor, întocmite conform legii şi reglementărilor contabile stabilite de ministerul de resort şi trimis de conducerea executivă a societăţii la direcţia teritorială de administrarea fiscală din cadrul acestui minister, unde societatea este înregistrată;

8. Responsabilitatea echilibrării - responsabilitatea flăcărui titular de licenţă, faţă de operatorul de transport şi de sistem, pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz;

9. Situaţiile financiare - documente referitoare la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum şi la cele pe care titularul licenţei le desfăşoară în afara licenţei, şi care cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative. Situaţiile financiare se depun, conform legii, la direcţia teritorială a ministerului de resort unde este înregistrat operatorul economic;

10. Standard de performanţă - normele tehnice, economice şi operaţionale cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciului contractat;

11. Subvenţionare încrucişată - modalitate de subvenţionare care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unei întreprinderi pentru a sprijini activităţile acelei întreprinderi într-o altă categorie de produse sau în altă zonă.

 

CAPITOLUL II

Drepturi ale titularului licenţei

 

Art. 6. - Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul, în condiţiile reglementărilor în vigoare:

a) să vândă energie electrică către clienţi finali, pe piaţa cu amănuntul de energie electrică;

b) să tranzacţioneze - să vândă şi să cumpere - energie electrică, pe piaţa angro de energie electrică, inclusiv prin operaţiuni de import şi export de energie electrică.

Art. 7. - Pentru realizarea activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii finali, titularul licenţei are dreptul de a. Încheia contracte cu operatori de reţea, conform contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă.

Art. 8. - Titularul licenţei are dreptul ca, în cazul nerespectării de către clientul final a contractului de furnizare încheiat, să aplice penalizări şi să sisteze temporar furnizarea energiei electrice, în condiţiile contractuale stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 9. - Titularul licenţei are dreptul să rezilieze contractul de furnizare numai în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 10. - Titularul licenţei are dreptul de a transfera responsabilitatea echilibrării către o parte responsabilă cu echilibrarea care a fost înregistrată la operatorul de transport şi de sistem în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

Art. 11. - Titularul licenţei are dreptul de acces la datele privind consumul de energie electrică al clienţilor finali de energie electrică deţinute de operatorii de măsurare, în condiţiile reglementărilor în vigoare.

Art. 12. - În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei are dreptul să se adreseze autorităţii competente pentru soluţionarea:

a) disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public;

b) disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică;

c) neînţelegerilor precontractuale în care este angajat.

Art. 13. - Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii, pot fi atacate de titularul licenţei la instanţa judecătorească competentă.

 

CAPITOLUL III

Obligaţii ale titularului licenţei

 

SECŢIUNEA 1

Respectarea legilor şi reglementărilor

 

Art. 14. - (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:

a) licenţei, împreună cu Condiţiile licenţei;

b) Legii, inclusiv a modificărilor aduse ulterior acesteia;

c) reglementărilor emise de autoritatea competentă;

d) regulamentelor europene de directă aplicabilitate;

e) normativelor, prescripţiilor, standardelor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ în vigoare

(2) La cererea scrisă a autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să participe, în condiţiile prevăzute în cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţia de contractare

 

Art. 15. - (1) Titularul licenţei are obligaţia să furnizeze energie electrică unui client final numai după încheierea unui contract de furnizare, cu excepţia situaţiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă, în condiţiile Legii. Contractul de furnizare a energiei electrice va include dreptul clientului final de a denunţa în mod unilateral oricând acest contract, cu preaviz, în conformitate cu prevederile din Lege.

(2) Titularul licenţei are obligaţia să modifice sau să completeze, prin acte adiţionale, contractele de furnizare sau anexele acestora, atunci când se modifică cadrul de reglementare în vigoare ori atunci când se justifică solicitările clienţilor cu privire la actualizarea unor elemente din contract sau detalierea/completarea unor clauze contractuale.

Art. 16. - Titularul licenţei are obligaţia să încheie contractele prevăzute la art. 7, doar în cazul în care:

a) clientul final nu comunică titularului licenţei, în scris, opţiunea sa de a încheia el însuşi acele contracte;

b) nu sunt aplicabile condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, potrivit cărora clientul însuşi are obligaţia de a încheia contractele respective.

Art. 17. - Anterior exercitării dreptului prevăzut la art. 8 din licenţă, faţă de clienţii finali debitori, titularul licenţei;

a) acceptă, la cerere, întâlniri cu aceştia, în vederea clarificării modului de aplicare a condiţiilor contractuale;

b) acordă un preaviz de sistare a furnizării energiei electrice, termenele calendaristice fiind stabilite conform reglementărilor în vigoare;

c) se asigură că, în cazul sistării temporare a furnizării energiei electrice, sunt deconectaţi conform reglementărilor în vigoare numai clienţii finali debitori.

Art. 18. - Titularului licenţei îi este interzis să facă propuneri şi să încheie cu vreunul dintre clienţi contracte care să conţină prevederi ce contravin obligaţiilor din licenţă.

            Art. 19. - Titularul licenţei este obligat să-şi asume responsabilitatea echilibrării faţă de operatorul de transport şi de sistem, în achiziţia şi vânzarea, importul şi exportul de energie electrică, conform reglementărilor autorităţii competente.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Intermedierea accesului la reţelele electrice de interes public

 

Art. 20. - La cererea unui client final căruia titularul licenţei îi poate furniza energie electrică, titularul licenţei este obligat să asigure serviciul de intermediere privind accesul la reţeaua electrică de distribuţie sau, după caz, la reţeaua electrică de transport, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare.

Art. 21. - Pentru clientul final cu care a încheiat contractul de furnizare, titularul licenţei are obligaţia să asigure intermedierea relaţiei acestuia cu operatorul de reţea, cu excepţia cazului în care contractul de distribuţie sau de transport a fost încheiat direct de clientul final cu operatorul de reţea.

Art. 22. - Titularul licenţei nu poate furniza energie electrică la un loc de consum al unui client final dacă la acel loc de consum nu există instalat un grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile, cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod distinct în reglementările aprobate de autoritatea competentă.

Art. 23. - (1) La sesizarea scrisă a clientului final, cu privire la un grup de măsurare defect sau suspectat de înregistrare eronată, titularul licenţei are obligaţia să solicite, în cel mai scurt timp posibil, operatorului de transport şi de sistem sau operatorului de distribuţie, după caz, verificarea grupului de măsurare respectiv şi adoptarea măsurilor de remediere, dacă este cazul.

(2) în cazul în care titularul licenţei este informat de oricare partener contractual (producător, operator de reţea sau client) cu privire la defectarea unui grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare, acesta este obligat să recalculeze şi să factureze contravaloarea consumului de energie neînregistrat/înregistrat suplimentar de grupul de măsurare defect, procedând conform reglementărilor în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Transmiterea înregistrărilor privind prognoza consumului de energie electrică

 

            Art. 24. - Titularul licenţei are obligaţia să transmită operatorului de transport şi de sistem prognoze de consum al clienţilor finali deserviţi, în formatul şi la termenele stabilite în reglementările în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Facturarea energiei electrice vândute

 

Art. 25. - Facturile emise clienţilor finali de către titularul licenţei trebuie să respecte orice prevedere aplicabilă, emisă de autorităţile competente, şi să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale a acestora.

Art. 26. - În facturile emise clienţilor finali de către titularul licenţei este obligatoriu să fie evidenţiate, în mod distinct, contravaloarea energiei electrice furnizate, a serviciilor de transport/distribuţie aferente, contractate de către titularul licenţei, taxele prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi contravaloarea altor sume de bani percepute în aplicarea unor reglementări aprobate de ANRE sau impuse de legislaţia în vigoare.

            Art. 27. - Titularul licenţei este obligat să transfere instituţiilor în drept, conform actelor normative în vigoare, taxele colectate şi impozitele.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Etichetarea energiei electrice

 

            Art. 28. - Titularul licenţei are obligaţia să precizeze anual provenienţa, pe surse de energie primară folosită, a energiei electrice achiziţionate în anul calendaristic anterior, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Informarea clienţilor

 

Art. 29. - (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are obligaţia de a organiza şi a menţine o structură specializată în relaţia cu clienţii finali, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, precum şi căi de comunicare cunoscute public. Prin intermediul acestui compartiment, titularul licenţei asigură comunicarea cu clienţii finali cu privire la reglementările ce privesc piaţa de energie electrică şi modificările survenite la actele normative din domeniu.

(2) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) va fi funcţional înainte ca titularul licenţei să înceapă activitatea ce face obiectul licenţei.

(3) Titularul licenţei e obligat să informeze anual autoritatea competentă, până la data de 15 februarie, despre adresele şi datele de contact ale centrelor de relaţii cu clienţii ce fac parte din sistemul instituit potrivit prevederilor alin. (1) şi care deservesc clienţii finali casnici.

Art. 30. - Sistemul instituit conform art. 29 permite ca, prin structura specializată în relaţia cu clienţii finali, titularul licenţei:

a) să aducă la cunoştinţă clienţilor obligaţiile sale, ce decurg din licenţă;

b) să notifice oricărui client, în scris, apariţia unor modificări cu privire la drepturile, obligaţiile sau alte sarcini din contractul de furnizare, determinate de modificarea cadrului de reglementare. Titularul licenţei transmite clientului notificarea, la termenele prevăzute de reglementările în vigoare;

c) să notifice clienţilor săi finali, conform prevederilor contractuale sau ale reglementarilor în vigoare, intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor contractate pe baza licenţei;

d) să asigure orice alte obligaţii de informare a clienţilor finali dispuse de reglementările în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Răspunsuri la reclamaţiile adresate titularului licenţei

 

            Art. 31. - Prin intermediul structurii specializate în relaţia cu clienţii, titularul licenţei înregistrează cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate de clienţii săi în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului de energie electrică şi alte aspecte legate de activitatea sau practicile titularului licenţei în sectorul energiei electrice. Acest serviciu întocmeşte şi menţine registrul de evidenţă a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor adresate de către clienţii săi, precum şi a modului de soluţionare a acestora.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Constatarea şi prevenirea furturilor de energie electrică, deteriorărilor şi intervenţiilor asupra echipamentelor de măsurare

 

Art. 32. - În cel mai scurt timp posibil de la luarea la cunoştinţă, titularul licenţei este obligat să informeze operatorul de reţea asupra oricărui incident care, în opinia sa, a putut produce o deteriorare a instalaţiilor electrice aflate în exploatarea acestuia.

Art. 33. - În cel mai scurt timp posibil, titularul licenţei este obligat să transmită operatorului de reţea datele/informaţiile, primite prin sesizări/petiţii, despre defectarea grupurilor de măsurare, sustragerea de energie electrică sau pericole de electrocutare.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Asigurarea mediului concurenţial normal şi a tratării nediscriminatorii a clienţilor

 

Art. 34. - Titularului licenţei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurenţiale pe piaţa de energie electrică şi să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de furnizare de energie electrică, şi trebuie să respecte prevederile legale referitoare la concurenţă.

Art. 35. - Titularul licenţei nu poate deţine, simultan, mai mult de o licenţă de furnizare de energie electrică.

Art. 36. - În conformitate cu prevederile reglementărilor autorităţii competente, pentru a putea efectua operaţiuni pe pieţele centralizate de energie electrică, titularul licenţei este obligat să întreprindă demersurile necesare înregistrării sale ca participant pe aceste pieţe.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Separarea situaţiilor contabile

 

Art. 37. - (1) în conformitate cu cerinţele legale, pentru activităţile ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei are obligaţia să întocmească situaţii contabile distincte (defalcate/detaliate separat), aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activităţile respective ar fi efectuate de către operatori economici separaţi. Totodată, situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.

(2) Situaţiile contabile vor fi întocmite astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin licenţă să fie identificabile în documentele contabile ale titularului licenţei, separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.

(3) Titularul licenţei indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.

(4) Titularul licenţei se asigură că ţinerea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele prezentului articol este efectivă pe durata de valabilitate a licenţei.

(5) în cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Menţinerea activelor

 

Art. 38. - (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni (inclusiv fuziuni sau divizări), în urma cărora:

a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;

b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 25%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei sau capitalul social existent la un moment dat, obţinut prin creşteri sau scăderi ale capitalului social iniţial, făcute ulterior emiterii Licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei,

(2) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Eliminarea subvenţionărilor încrucişate

 

            Art. 39. - În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.

 

SECŢIUNEA a 14-a

Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare

 

Art. 40. - (1) Conform cerinţelor din Lege, titularul licenţei este obligat să constituie şi să menţină garanţiile financiare necesare participării la piaţa angro de energie electrică şi asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice pe piaţa cu amănuntul de energie electrică.

(2) Titularul licenţei va constitui garanţiile financiare înainte de a începe activitatea de furnizare de energie electrică.

(3) Garanţiile financiare prevăzute la alin. (1) se constituie în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile participanţilor la piaţa de energie electrică.

(4) Indiferent de forma în care s-au constituit garanţiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp de 30 de zile calendaristice a contractelor aflate în derulare, cu excepţia garanţiilor financiare constituite de furnizorii de ultimă opţiune a căror valoare nu poate fi mai mică de 10% din media lunară a cifrei de afaceri înregistrate în anul anterior în desfăşurarea activităţilor care fac obiectul licenţei.

(5) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1).

(6) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei revizuirea formei şi valorii garanţiilor financiare, dacă se modifică condiţiile avute în vedere la emiterea licenţei.

 

SECŢIUNEA a 15-a

Asigurarea confidenţialităţii

 

Art. 41. - (1) Titularul licenţei are obligaţia să asigure că informaţiile sensibile comercial, obţinute de acesta în cursul operaţiunilor comerciale, nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie cazurile când:

a) se dispune de consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;

b) informaţia este deja publică;

c) titularul licenţei este obligat sau are permisiunea autorităţii competente de a divulga informaţia în scopul respectării Condiţiilor licenţei, a unei decizii/a unui ordin al autorităţii competente sau a unei legi în vigoare;

d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor autorizate prin licenţă.

(2) Titularul licenţei va transmite autorităţii competente informaţiile a căror divulgare solicită să fie autorizată de autoritatea competentă.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice.

 

SECŢIUNEA a 16-a

Furnizarea de informaţii autorităţii competente

 

Art. 42. - În conformitate cu cerinţele Legii şi ale reglementărilor în vigoare, titularul licenţei este obligat să furnizeze autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.

Art. 43. - (1) Pe baza situaţiilor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar cu referire la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul în concordanţă cu metodologia emisă de autoritatea competentă.

(2) Titularul licenţei asigură auditarea evidenţelor contabile de către o persoană autorizată în conformitate cu legea naţională privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind conformitatea cu legislaţia aplicabilă şi cu cerinţele condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.

(3) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.

(4) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de maximum 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.

(5) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport de activitate anual, având formatul şi conţinutul în concordanţă cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.

(6) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală.

(7) Titularul licenţei transmite periodic autorităţii competente date necesare acesteia pentru evaluarea modului de funcţionare a pieţei de energie electrică din România, a nivelului de eficienţă, concurenţă şi transparenţă; datele vor fi transmise în formatul şi cu periodicitatea stabilite prin reglementările emise de autoritatea competentă.

Art. 44. - (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:

a) orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;

b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

c) modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acţionariatului, a capitalului social sau a patrimoniului, în termen de 30 de zile de la producerea acestora şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; în cazul divizării sau fuziunii, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea “Menţinerea activelor”;

d) modificarea adresei de corespondenţă care, potrivit Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competenta, în termen de 10 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;

e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;

f) cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;

g) anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă sau la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;

h) pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile folosite de titularul licenţei pentru activitatea de furnizare, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective.

(2) La schimbarea sediilor secundare sau la deschiderea/închiderea de puncte de lucru, titularul licenţei este obligat să solicite modificarea licenţei.

(3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.

(4) Titularul licenţei care deserveşte cel puţin 5000 de clienţi finali casnici are obligaţia să informeze autoritatea competentă asupra intenţiei de a desfiinţa centre pentru relaţia cu clienţii ce fac parte din structura specializată în relaţia cu clienţii prevăzută la art. 29. Titularul licenţei poate proceda la desfiinţarea unor asemenea centre pentru relaţii cu clienţii numai cu acordul prealabil al autorităţii competente.

Art. 45. - Pentru a se asigura de îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina şi copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră legate în vreun fel de afacerile şi activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine informaţii clasificate sau informaţii sensibile comercial. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.

 

SECŢIUNEA a 17-a

Personalul titularului licenţei

 

            Art. 46. - Titularul licenţei se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a licenţei, dispune de personal calificat pentru îndeplinirea tuturor activităţilor legate de furnizarea energiei electrice, în conformitate cu cerinţele licenţei.

 

CAPITOLUL IV

Transferul licenţei

 

Art. 47. - (1) Licenţa poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.

            (2) Intenţia de transfer al licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de registrul oficiului comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.

 

CAPITOLUL V

Control şi sancţiuni

 

Art. 48. - Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care poate:

a) analiza documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;

b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condiţiile legii;

c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică;

d) exercita alte atribuţiile de control, conform Legii.

Art. 49. - Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Condiţiile licenţei, autoritatea competentă poate aplica sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, inclusiv poate suspenda/retrage licenţa.

 

CAPITOLUL VI

Suspendarea/Retragerea licenţei

 

Art. 50. - (1) Autoritatea competentă poate suspenda/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei suspendarea/retragerea licenţei, motivele de suspendare/ retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.

Art. 51. - (1) Autoritatea competentă notifică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenţei.

(3) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.

 

CAPITOLUL VII

Modificarea licenţei

 

Art. 52. - (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) în cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi;

b) modificarea licenţei.

Art. 53. - Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primara şi secundara şi hotărâri judecătoreşti) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.

Art. 54.- Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.

 

CAPITOLUL VIII

Căi de comunicare

 

Art. 55. - (1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este permisă în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura autorităţii competente prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondenţă indicate de autoritatea competentă, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.

(2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

 

CAPITOLUL IX

Tarife şi contribuţii

 

Art. 56. - (1) Pe toata durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenţei, cu o notificare prealabilă.

(2) în cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate autorităţii competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă poate retrage licenţa fără preaviz sau notificare prealabilă.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA şi abrogarea alin. (13) şi (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013

 

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012.

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Procedura precizată la alin. (1) se aplică furnizorilor de ultimă instanţă şi clienţilor finali noncasnici ai acestora, care au puterea aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum.

(3) În contractele negociate de furnizare a energiei electrice, furnizorii prevăd clauze specifice privind modul de elaborare şi de transmitere a prognozelor de către clienţii finali de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum.

Art. 2. - Furnizorii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) şi (3) şi clienţii finali noncasnici cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2009 pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă alineatele (13) şi (14) ale articolului 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 martie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 12 februarie 2014.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA

 

CAPITOLUL I

Scop şi domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prevederile procedurii se aplică următoarelor categorii de participanţi la piaţa cu amănuntul de energie electrică, aflaţi pe teritoriul României:

a) furnizori de ultimă instanţă;

b) clienţi finali noncasnici cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum pentru care furnizarea energiei electrice este asigurată de furnizorii de ultima instanţă.

Art. 2. - Procedura urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

a) responsabilizarea părţilor contractante în realizarea prognozelor de consum a energiei electrice pentru furnizarea energiei electrice;

            b) minimizarea riscurilor legate de dimensionarea achiziţiei energiei electrice pentru clienţii finali.

 

CAPITOLUL II

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - În cuprinsul procedurii se aplică următoarele definiţii şi abrevieri:

1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. eroare de prognoză - abaterea relativă, În valori procentuale, stabilită pe fiecare interval orar, a prognozei de consum transmisă furnizorului în raport cu consumul determinat pe baza indicaţiilor grupului de măsură şi, după caz, a corecţiilor stabilite conform prevederilor legale în vigoare;

3. FUI - furnizor de ultimă instanţă, definit conform Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare;

4. perioadă de facturare - interval de timp pentru care se determină cantitatea de energie electrică şi puterile furnizate, valorile respective fiind cuprinse într-o factură. De regulă, intervalul de facturare este luna calendaristică;

5. putere aprobată - putere activă (aparentă) maximă simultană pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalaţia de racordare la reţeaua electrică, pentru care se emite avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare; se consemnează în avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare şi este luată în considerare la dimensionarea instalaţiei de racordare a utilizatorului respectiv;

            6. VA - valoarea abaterilor consumului de energie electrică activă realizat faţă de cel prognozat care depăşesc, în modul, eroarea maximă admisibilă [lei].

 

CAPITOLUL III

Participarea clienţilor finali la realizarea prognozei

 

Art. 4. - În vederea fundamentării achiziţiei energiei electrice, FUI prevăd în contractele încheiate cu clienţii finali noncasnici cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum obligaţia acestora de a elabora şi transmite următoarele prognoze de consum, care constituie anexe la contractele de furnizare a energiei electrice:

4.1. Prognoza anuală de consum

4.1.1. Prognoza anuală de consum conţine cantităţi de energie electrică defalcate pe fiecare lună, zi şi oră a anului.

4.1.2. Prognoza pentru anul următor este transmisă anual de către clientul final, la cererea FUI, în termen de 15 zile de la data solicitării furnizorului.

4.1.3. În cazul în care clientul final nu transmite în termen datele de prognoză anuală, FUI ia în considerare consumul de energie electrică realizat de clientul final pentru perioada similară a anului anterior.

4.1.4. La încheierea contractului de furnizare cu un client final, FUI solicită prognoza de consum defalcată lunar, zilnic şi orar pentru următoarele 12 luni calendaristice începând cu luna încheierii contractului.

4.2. Prognoza lunară de consum

4.2.1. Prognoza lunară de consum conţine cantităţi de energie electrică defalcate pe fiecare zi şi oră ale lunii şi se transmite FUI până la data de 10 a lunii curente, pentru luna următoare.

4.2.2. Prognoza lunară de consum se transmite numai în cazul în care clientul final doreşte să modifice cantităţile transmise în prognoza anuală.

4.3. Prognoza zilnică de consum

4.3.1. Prognoza zilnică de consum, conţinând cantităţile orare de energie electrică, se transmite FUI în fiecare zi, până la ora 9,00, pentru ziua următoare, cu excepţia prognozelor pentru zilele de duminică şi luni, care se transmit în ziua de vineri, până la ora 13,00. În cazuri deosebite, precum sărbătorile legale, FUI convine cu clientul final perioada de prognoză şi data transmiterii acesteia.

4.3.2. Prognoză zilnică de consum se transmite numai în cazul în care clientul final doreşte să modifice cantităţile transmise în prognoza lunară sau anuală.

Art. 5. - Prognozele precizate la art. 4 vor fi transmise FUI în formatul convenit de părţi, inclusiv în format electronic care să permită prelucrarea automată a datelor.

            Art. 6. - Prognoza zilnică transmisă cu respectarea art. 4 pct. 4.3 şi art. 5 constituie pentru părţi clauză contractuală fermă.

 

CAPITOLUL IV

Erori de prognoză

 

Art. 7. - FUI facturează clientului final abaterile suplimentare ale consumului realizat faţă de cel prognozat, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 8. - Eroarea de prognoză (&j) a clientului final se calculează de către FUI pentru fiecare oră, conform formulei de mai jos:

 

εi = (qmi - qpi) / qpi * 100 [%]

 

unde:

qmi = cantitatea de energie electrică consumată în ora i de clientul final, determinată pe baza măsurătorilor şi, după caz, a corecţiilor stabilite prin reglementările emise de ANRE;

qpi  = cantitatea de energie electrică prognozată de clientul final a fi consumată în ora i, în conformitate cu art. 4.

            Art. 9. - Eroarea de prognoză maximă admisibilă max) este egală în modul cu 25%.

 

CAPITOLUL V

Facturarea suplimentară a abaterilor consumului realizat în raport cu prognoza

 

Art. 10. - (1) Pentru o perioadă de facturare dată, FUI facturează suplimentar, în condiţiile prezentei proceduri, abaterile consumului do energic electrica activă realizat fată do cel prognozat care depăşesc eroarea maximă admisibilă, utilizând formula următoare:

 

        [lei]

 

unde:

qi = abaterea de la prognoză, care se facturează suplimentar, în cazul în care | εi | > ε max;

qi se calculează cu formula următoare:

 

qi = | qpi - qmi | - εmax x qpi        [MWh]

 

i = ora în care s-a înregistrat depăşirea erorii de prognoză maxim admisibile;

k = numărul de ore din perioada de facturare în care s-au înregistrat abateri faţă de eroarea maximă admisibilă;

pi = preţul energiei electrice aplicabil locului de consum în intervalul orar în care se încadrează ora i, conform contractului de furnizare existent şi reglementărilor în vigoare aplicabile;

fi= coeficient egal cu:

0,15 în orele în care eroarea de prognoză calculată conform art. 8 este negativă şi mai mare în valoare absolută decât eroarea de prognoză maximă admisibilă, respectiv

0,25 în orele în care eroarea de prognoză calculată conform art. 8 este pozitivă şi mai mare în valoare absolută decât eroarea de prognoză maximă admisibilă.

(2) În cazul în care eroarea calculată conform art. 8, în valoare absolută, este mai mică sau egală cu eroarea de prognoză maximă admisibilă (εmax) nu se facturează suplimentar abaterile de prognoză.

Art. 11. - VA fie se evidenţiază pe factura emisă pentru consumul de energie electrică, fie se facturează separat. În anexa la factură se vor specifica anul, luna şi ora i pentru care sunt calculate VAi, precum şi cantităţile de energie electrică finale prognozate şi cele consumate pentru fiecare oră în care s-au înregistrat erori peste limita admisă.

Art. 12. - În cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile prezentei proceduri, clientul final are dreptul să conteste FUI facturile prin care i se solicită plăţi suplimentare pentru abaterile de la prognoză.

Art. 13. - Prin excepţie de la art. 10, nu se facturează suplimentar abaterile de la prognoză realizate din motive neimputabile clientului final, cum ar fi;

a) avarii tehnologice la clientul final notificate prin fax sau e-mail la FUI cel mai târziu în 12 ore după producerea evenimentului;

b) reduceri de consum la solicitarea operatorului de reţea;

c) cazuri de forţă majoră pentru client.

Art. 14. - Clienţii finali au obligaţia de a înregistra toate evenimentele enumerate la art. 13 într-un registru special de evenimente, cu care vor proba eventualele contestaţii adresate FUI.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.