MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 958/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 958         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.147. - Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

 

1.154.- Hotărâre privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicaţiilor de plată nr. 33, 34 şi 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, şi altor aplicaţii de plată, în cadrul Programului operaţional sectorial ..Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013

 

1.159. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

1.160. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.161. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 480/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.165. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. – IFN

 

1.166. - Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei, pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2014

 

1.168. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umanei

 

1.169. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

1.170. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Departamentul de Informaţii si Protecţie Internă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar şi a adresei imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 103653 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 3. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 2 se va utiliza pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

Art. 4. - Pred a rea-prelua re a părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.147.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar şi adresa, conform art. 21 şi aii. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/CUI

103.653

8.19.01

Imobil 2690

Judeţul Ilfov, oraşul Otopeni,

Sos. Bucureşti-Ploieşti km 16,3

CF 110372

Nr. cad. 110372

CF 110373

Nr. cad. 110373

Construcţii şi teren*

2.579.710,90 lei

Ministerul Apărării Naţionale

CUI -4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la caro se transmite imobilul/CUI

Denumirea imobilului

Număr de înregistrare în

inventarul bunurilor din domeniul public al statului

103.653 parţial

8.19.01

Imobil 2690 parţial

Judeţul Ilfov, oraşul Otopeni,

Sos. Bucureşti-Ploieşti km 16,3

CF 110372

Nr. cad. 110372

2.297.435,98

1. Construcţii:

Pavilionul Ol:

Suprafaţă construită - 14 mp

Suprafaţă desfăşurată - 146 mp

Pavilionul B:

Suprafaţă construită - 1.740 mp

Suprafaţă desfăşurată - 2.006 mp

Pavilionul C:

Suprafaţă construită - 83 mp

Suprafaţă desfăşurată - 83 mp

Pavilionul N:

Suprafaţă construită - 36 mp

Suprafaţă desfăşurată - 36 mp

Pavilionul O:

Suprafaţă construită - 8 mp

Suprafaţă desfăşurată - 61 mp

Pavilionul P:

Suprafaţă construită - 245 mp

Suprafaţă desfăşurată - 245 mp

Pavilionul R:

Suprafaţă construită - 565 mp

Suprafaţă desfăşurată - 565 mp

Pavilionul T:

Suprafaţă construită - 236 mp

Suprafaţă desfăşurată - 236 mp

Total suprafaţă construită -2.927 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 3.378 mp

2. Amenajări la terenuri:

Drumuri şi alei interioare pavate - 638 mp

Drumuri şi alei interioare betonate - 6-373 mp Împrejmuire beton prefabricate-484,25 ml

Platforme - 6.696 ml Platouri beton asfaltic - 440,4 mp

Reţea alimentare cu apă -1.192 ml

Reţea canalizare - 1.069 ml

3. Suprafaţa totală a terenului - 4,4736 ha

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Statul român, administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

CUI - 4267095

Indicativul seva atribui de către MAI.

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicaţiilor de plată nr. 33, 34 şi 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, şi altor aplicaţii de plată, în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013

 

Având în vedere:

- Scrisoarea Comisiei Europene ARES (2014) 545.672 din 28 februarie 2014;

- Raportul de audit nr. 51.442/AP/22.08.2014 al Autorităţii de Audit;

- Infograma Ministry of Foreign Affairs (MOFA) nr. 2.976 din 5 noiembrie 2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 571 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba modificarea procentului de deducere definitivă prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2012 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane şi Hotărârea Guvernului nr. 680/2013 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013, conform solicitării Comisiei Europene, de Sa 25% la 9,49%, pentru cheltuielile, altele decât cele cu personalul, incluse în aplicaţiile de plată nr. 33, 34 şi 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013.

Art. 2. - Se aprobă certificarea sumei rezultate din modificarea procentului de deducere definitivă prevăzut la art. 1, cu aplicarea corespunzătoare a metodologiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă certificarea, în cadrul unei aplicaţii de plată ce va fi transmisă Comisiei Europene, până la finalul anului 2014, a sumelor deduse la nivelul aplicaţiei de plată nr. 37, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.212/2012 şi Hotărârii Guvernului nr. 680/2013, conform solicitării Comisiei Europene.

Art. 4. - De la data intram în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă suspendarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.212/2012 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 680/2013 referitoare la aplicarea procentului de corecţie financiară definitivă de 25% în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, pentru aplicaţiile de plată transmise ulterior celor prevăzute la art. 2 şi 3, până la finalizarea verificărilor solicitate de Comisia Europeană, inclusiv pentru proiectele semnate în cursul anilor 2013 şi 2014.

Art. 5. - În temeiul prevederilor art. 4, Autoritatea de Certificare şi Plată va transmite Comisiei Europene, până la finalul anului 2014, aplicaţii de plată, fără corecţii financiare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013.

Art. 6. - Aplicarea prevederilor art. 1, 4 şi 5 nu exclude obligaţia Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane de a aplica prevederile legale în vigoare privind constatarea, recuperarea creanţelor bugetare şi stabilirea debitorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.154.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind modul de calcul al sumei rezultate din modificarea procentului de deducere procentuală definitivă aferent aplicaţiilor de plată nr. 33, 34 şi 36 transmise Comisiei Europene în anul 2013 în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, care urmează să fie certificată în cursul anului 2014

 

I. Indicatori

Metodologia are în vedere calculul unor indicatori aferenţi cheltuielilor rambursate beneficiarilor în cadrul contractelor de finanţare aferente Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” şi certificate în aplicaţiile de plată nr. 33, 34 şi 36, după cum urmează:

a) valoarea totală a deducerii procentuale de 25% aplicate asupra cheltuielilor incluse în aplicaţiile de plată nr. 33,34 şi 36 la momentul transmiterii acestora la CE;

b) valoarea deducerii procentuale aplicate asupra cheltuielilor altele decât cele cu personalul, incluse în aplicaţiile de plată nr. 33, 34 şi 36;

c) valoarea cheltuielilor cu personalul autorizate de AM incluse în aplicaţiile de plată nr. 33, 34 şi 36, aşa cum sunt înregistrate în sistemul unic de management al informaţiilor - SMIS;

d) valoarea cheltuielilor autorizate de AM altele decât cele cu personalul incluse în aplicaţiile de plată nr. 33,34 şi 36, aşa cum sunt înregistrate în sistemul unic de management al informaţiilor - SMIS;

e) valoarea sumelor reprezentând implicaţiile financiare ale constatărilor formulate de Autoritatea de Audit în Raportul de audit nr. 51.442/AP/22.08.2014 asupra cheltuielilor prevăzute la lit. c);

f) valoarea sumelor reprezentând implicaţiile financiare ale constatărilor formulate de Autoritatea de Audit în Raportul de audit nr. 51.442/AP/22.08.2014 asupra cheltuielilor prevăzute la lit. d);

g) valoarea totală a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare care au fost incluse în eşantionul stabilit de

Autoritatea de Audit pentru misiunea de verificare a cheltuielilor declarate Comisiei Europene prin aplicaţiile de plată nr. 33, 34 şi 36.

II. Modul de calcul al sumei care se certifică în conformitate cu prevederile art. 2 din hotărâre:

S = [b-(d-g) x 9,49%]-f,

unde b = a - (c -e) x 25%

III. Reguli de aplicare

a) Calculul sumelor care se certifică se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară în lei şi în euro.

b) Cheltuielile cu personalul includ cheltuielile cu salariile şi cheltuielile aferente deplasării personalului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, cu suma de 132.611 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru plata sumelor prevăzute în hotărârile judecătoreşti definitive, devenite executorii în anul 2014, aferente infrastructurii rutiere şi pentru plata lucrărilor şi serviciilor aferente unor obiective de investiţii finanţate de la bugetul de stat rămase fără sursă de finanţare ca urmare a redistribuirilor de fonduri efectuate în vederea punerii în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile bugetare la capitolul 84.01 “Transporturi”, astfel:

a) suma de 49.509 mii lei la titlul 55 “Alte transferuri”, art. 55.01 “Transferuri interne”, alin. 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, pentru proiectul de investiţii “Autostrada Braşov-Cluj-Borş”;

b) suma de 53.832 mii lei la titlul 55 “Alte transferuri”. art. 55.01 “Transferuri interne”, alin. 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, pentru proiectul de investiţii “Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-118+873”;

c) suma de 157 mii lei la titlul 55 “Alte transferuri”, art. 55.01 “Transferuri interne”, alin. 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, pentru proiectul de investiţii “Varianta de ocolire Suceava”;

d) suma de 29.113 mii lei la titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, art. 51.01 “Transferuri curente”, alin. 51.01.28 “Întreţinerea infrastructurii rutiere”.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Mirela Popină

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.159.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională a Sării - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.160.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea Naţională a Sării - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti/Calea Victoriei nr. 220

Cod unic de înregistrare: 1590430

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

341.938

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

335.224

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

6.714

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

300.719

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

294.915

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

135.656

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

7.553

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

105.233

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

77.733

C1

ch. cu salariile

13

68.303

C2

bonusuri

14

9.430

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

506

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

26.994

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

46.477

2

 

Cheltuieli financiare

20

5.800

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

41.219

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

6.007

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

35,212

 

1

 

Rezerve legale

25

2.061

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

33.151

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

3.315

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

18.233

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

9.299

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

8.934

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

14.918

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

3.475

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

3.475

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

3.475

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

36,362

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

0

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

36.362

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.845

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.813

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.573

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.140

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

752

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

879

8

 

Plăţi restante

55

10

9

 

Creanţe restante

56

5.300

 


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 480/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 480/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 439 din 17 iunie 2014, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.161.

 

ANEXĂ

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea CONVERSMIN - S.A. Bucureşti,

str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare RO14923006

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014 rectificat

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificare an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

81394

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

80794

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

78098

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

600

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

81254

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

81254

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1507

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

89

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7139

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

4942

C1

ch. cu salariile

13

4543

C2

bonusuri

14

399

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

647

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1550

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

72519

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

140

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

22

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

118

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

118

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

11

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

65

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

65

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

53

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

140

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

140

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

92

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

90

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4576

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4206

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

898

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) lit. b), c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - SA. - IFN, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.165.

 

ANEXĂ

 

FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII - FNGCIMM - S.A. – IFN

Sediul/Adresa: str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 14367083

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificare an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

273.862

 

1

 

Venituri totale din exploatare

2

144.590

2

 

Venituri din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit

3

24.234

3

 

Venituri din provizioane şi recuperări creanţe

4

105.038

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)

5

242.555

 

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

35.030

 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

10.018

 

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

800

 

C. Cheltuieli cu personalul, din care:

9

23.785

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd10=Rd.11+Rd.12)

10

16.439

C1

Cheltuieli cu salariile

11

15.6911

C2

Bonusuri

12

749

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

13

0

 

a) Cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

14

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

15

2.265

C5

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

16

5.081

D.

Alte cheltuieli de exploatare

17

427

2

 

Cheltuieli financiare

18

120

3

 

Cheltuieli extraordinare

19

207.405

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

31.307

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

21

14,946

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

22

16.361

 

1

 

Rezerve legale

23

1.565

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

24

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

25

0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

26

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

27

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

28

14.795

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

29

1.231

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

30

8.014

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

31

8.014

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

32

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

33

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.29 - Rd.30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

34

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

35

6.782

VII.

 

 

Surse proprii

36

2.244

VIII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

37

2.244

 

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

38

2.244

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

39

 

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

40

174

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000

41

170

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000

42

8.058

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)

43

7.691

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

44

851

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

45

886

 

8

 

Plăţi restante

46

0

 

9

 

Creanţe restante

47

2,23

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei, pentru derularea Planului multianual deformare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei, pe anul 2014, în sumă totală de 130 mii lei, pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română.

Art. 2. - Plata sumei de 130 mii lei se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014, capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 “Alte transferuri”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.166.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 24 decembrie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.168.

 

ANEXĂ

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2013)

 

SUMA

aprobată Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru Implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

 

Nr. crt.

Scopul alocării fondurilor

Total fonduri alocate

- mii lei -

2013

- mii lei -

2014

- mii lei -

2015

- mii lei -

1.

Achiziţie de echipamente pentru componenta “Bănci de sânge”

9.244

10

0

9.097

2.

Auditarea achiziţiilor componentei “Bănci de sânge” (asistenţă tehnică şi echipamente)

 

0

0

137

3.

Achiziţie de asistenţă tehnică pentru componenta “Bănci de sânge”

4.438

0

0

4.438

4.

Achiziţie de construcţii şi dotări cu echipamente ale celor 4 bănci de ţesuturi şi celule umane pentru componenta “Ţesuturi şi celule umane”

15.186

0

120

14.883

5.

Auditarea achiziţiei pentru componenta “Ţesuturi şi celule umane” (asistenţă tehnică şi construcţii şi dotări cu echipamente ale celor 4 bănci de ţesuturi şi celule umane)

 

0

0

183

6.

Achiziţie de asistenţă tehnică pentru componenta “Ţesuturi şi celule umane”

3.094

0

0

3.094

Total

31.962

10

120

31.832

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 22,500 mii lei, la capitolul 7001 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul “Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate”, pentru sprijinirea de către România a procesului educaţional din Republica Moldova, realizat prin repararea unor unităţi de învăţământ preşcolar din Republica Moldova şi transmiterea sumelor aferente acestor reparaţii, autorităţilor publice din Republica Moldova.

Art. 2. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.169.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796, din 31 octombrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 93.723 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor produse.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 93.723 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.”

3. În anexa la hotărâre, subpunctul 2 al punctului 5, precum şi ultima linie “Total” din tabel vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Obiectiv

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată - mii lei -

0

1

2

3

“5.

Judeţul Constanţa

Total, din care:

 

720

2.

Refacere drumuri locale sat Rasova, 3,2 km

Comuna Rasova

184

 

……………..

 

 

 

Total

 

93.723”

 

            Art. II. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2014 şi să retragă creditele bugetare deschise şi repartizate peste nivelul celor prevăzute la art. I pct. 3 din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.170.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.