MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 951/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 951         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.141. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

 

1.142. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai

 

1.143. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai

 

1.144. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.527. - Ordin al ministrului sănătăţii privind normele metodologice de aplicare a titlului VI “Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

1.605/875. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

 

Având în vedere prevederile ari 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.141.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Minai

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.142.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Mohaci Mihai exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Braşov.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.143.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.144.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind normele metodologice de aplicare a titlului VI “Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.175 din 2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi propunerea Agenţiei Naţionale de Transplant conform Adresei nr. 1.628/2014 înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. AIT. 57.348/2014,

având în vedere prevederile titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) în cazul în care sunt evidente inutilitatea şi/sau imposibilitatea efectuării manevrelor de resuscitare sau există contraindicaţii medicale de efectuare a acestora, prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la donatorul decedat, fără activitate cardiacă, se face fără aplicarea protocolului de resuscitare, în condiţiile legii.

(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) este consemnată în foaia de observaţie/fişa de prezentare de către doi medici primari.

Art. 2. - (1) Protocoalele medicale privind prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatorii decedaţi se elaborează de către Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Protocoalele medicale prevăzute la alin. (1) vor fi revizuite periodic, în funcţie de progresele ştiinţifice internaţionale în domeniu.

Art. 3. - Regulile privind alocarea organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine umană sunt stabilite prin procedura operaţională, elaborată de către Agenţia Naţională de Transplant, avizată de către Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant şi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, în funcţie de necesităţile listelor de aşteptare, de compatibilitatea imunologică, de indicaţiile specifice ale organului transplantat, precum şi de posibilităţile de transport în cadrul timpului de ischemie rece.

Art. 4. - Procedurile de înregistrare şi raportare a prelevărilor de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule de origine umană sunt stabilite şi actualizate de către Agenţia Naţională de Transplant, în acord cu legislaţia europeană în domeniu, şi aprobate prin hotărâre a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant.

Art. 5. - (1) Unitatea sanitară care doreşte acreditarea în vederea desfăşurării activităţii de prelevare, procesare, stocare, conservare, distribuţie, transport şi/sau transplant de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană în scop terapeutic adresează Agenţiei Naţionale de Transplant o cerere scrisă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Unitatea sanitară este obligată să depună, împreună cu cererea prevăzută la alin. (1), toate documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de acreditare a unităţilor sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acreditarea, inclusiv o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului unităţii sanitare cu privire la realitatea şi conformitatea documentelor depuse cu situaţia de la nivelul unităţii sanitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Documentele ce se depun pentru a face dovada îndeplinirii criteriilor de acreditare de către unitatea sanitara sunt, dar fără a se limita, următoarele:

a) autorizaţia sanitară de funcţionare;

b) structura unităţii sanitare aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii ori avizată de către conducerea Ministerului Sănătăţii şi/sau acreditarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor*) şi/sau autorizarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în cazul laboratoarelor HI_A, acreditări/autorizări specifice, iar, unde este cazul, planuri tehnice cu circuitele necesare activităţii pentru care se solicită acreditarea;

c) lista cu personalul implicat în activitatea pentru care se solicită acreditarea, însoţită de copii ale diplomelor, documente privind calificarea/formarea profesională etc, conform prevederilor legale privind dreptul de a exercita profesiile respective;

d) planul de formare profesională continuă şi de dezvoltare a competenţelor specifice pentru personalul implicat în activitatea pentru care se solicită acreditarea;

e) proceduri operaţionale interne privind asigurarea calităţii;

f) documente din care să rezulte asigurarea mentenanţei echipamentului medical (contracte de service, fişe tehnice etc.);

g) documente privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă;

h) documente din care să rezulte existenţa unei baze de date IT pentru evidenţa activităţii.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se depun în copie certificată spre conformitate de către reprezentantul entităţii solicitante.

(5) Pentru clarificarea oricăror aspecte ale activităţii unităţii sanitare solicitante, Agenţia Naţională de Transplant are dreptul de a solicita documente justificative sau suplimentare cu privire la elementele menţionate în criteriile de acreditare stabilite de prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - (1) Agenţia Naţională de Transplant înregistrează cererea, inclusiv documentaţia anexată, depusă de către unitatea sanitară.

(2) în termen de maximum 30 de zile de la primirea dosarului, Agenţia Naţională de Transplant verifică dacă documentaţia ce se depune pentru a face dovada îndeplinirii criteriilor de acreditare este completă şi conţine elementele prevăzute la art. 5 alin. (3) şi aduce la cunoştinţa solicitantului aprobarea acestuia sau eventualele deficienţe constatate, printr-o notificare.

(3) în situaţia în care documentaţia prezentată nu este completă sau nu face dovada îndeplinirii criteriilor de acreditare, prin notificarea prevăzută la alin. (2) Agenţia Naţională de Transplant solicită completarea documentelor lipsă.

(4) în cazul în care dosarul îndeplineşte criteriile de acreditare, în termen de maximum 10 zile de la data informării, în condiţiile alin. (2), Agenţia Naţională de Transplant va solicita În scris direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde se află unitatea sanitară solicitantă desemnarea unui reprezentant pentru a participa la evaluarea unităţii sanitare solicitante. Nominalizarea acestuia trebuie realizată în termen de 10 zile de la primirea solicitării de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti.

(5) Comisia de evaluare a unităţii sanitare solicitante este compusă din reprezentantul Agenţiei Naţionale de Transplant şi din reprezentantul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(6) Pentru evaluările în vederea acreditării în domeniile în care Agenţia Naţională de Transplant nu deţine specialişti cu o calificare adecvată, directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant poate solicita asociaţiilor profesionale din domeniul care face obiectul acreditării desemnarea unui expert care va face parte din comisia de evaluare a unităţii solicitante.

(7) în cazul cooptării unui expert, comisia de evaluare va fi formată din trei evaluatori.

(8) Expertul prevăzut la alin. (6) trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

a) să fie titularul unei diplome, al unui certificat sau al unui alt titlu oficial de calificare în domeniul ştiinţelor medicale sau biologice, care să ateste încheierea unui ciclu de formare universitară sau a unui ciclu de formare recunoscut ca fiind echivalent;

b) să deţină experienţă practică în domeniile relevante de activităţi în cadrul unui centru de ţesuturi sau celule;

c) să întocmească şi să depună la sediul Agenţiei Naţionale de Transplant, ulterior nominalizării, o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, precum şi angajamentul de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 7 şi 8.

(9) Membrii comisiei de evaluare vor depune la sediul Agenţiei Naţionale de Transplant o declaraţie de interese pe propria răspundere şi un angajament de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 7 şi 8.

Art. 7. - După ce direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti îşi desemnează reprezentantul, Agenţia Naţională de Transplant va comunica unităţii sanitare solicitante componenţa nominală a comisiei de evaluare.

Art. 8. - (1) Evaluatorii desemnaţi în condiţiile prezentului ordin, de comun acord cu unitatea sanitară solicitantă, stabilesc data la care se va efectua evaluarea unităţii sanitare şi efectuează evaluarea unităţii sanitare în termen de 30 de zile

de la formarea comisiei de evaluare, pentru a constata în ce măsură aceasta îndeplineşte criteriile de acreditare a unităţilor sanitare care desfăşoară activităţi de prelevare, procesare, stocare, conservare, distribuţie, transport şi/sau transplant de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană în scop terapeutic.

(2) Evaluatorii sunt răspunzători de efectuarea corectă şi obiectivă a evaluării unităţii sanitare, precum şi de păstrarea confidenţialităţii datelor şi documentelor depuse de către aceasta.

Art. 9. - Evaluarea unităţii sanitare se desfăşoară după cum urmează:

a) Programarea vizitelor de evaluare se va face, de preferinţă, în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient.

b) Evaluarea unităţii sanitare are loc numai în zilele lucrătoare din timpul săptămânii.

c) Rezultatul evaluării este consemnat într-un raport de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

d) Reprezentantul legal al unităţii sanitare solicitante contrasemnează raportul de evaluare prevăzut la lit. c).

e) Pentru a fi luate în considerare, orice modificări/ştersături pe documentele completate în cursul evaluării trebuie certificate, prin semnătură, atât de către evaluatori, cât şi de către reprezentantul legal al unităţii sanitare inspectate.

f) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării evaluării, evaluatorii predau raportul prevăzut la lit. c), sub semnătură, directorului executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant.

Art. 10. - În situaţia în care nu sunt îndeplinite criteriile legale necesare pentru procedura pentru care s-a cerut acreditarea, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii, sub semnătură, a raportului de evaluare, directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant transmite unităţii solicitante o notificare scrisă privind neîndeplinirea criteriilor de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, prin care se comunică motivele neacreditării, precum şi faptul că respectiva unitate sanitară nu poate depune o nouă cerere de acreditare mai devreme de 90 de zile de la data notificării neacreditării.

Art. 11. - (1) Dacă raportul de evaluare concluzionează că sunt îndeplinite criteriile legale necesare în vederea acreditării unităţii sanitare pentru desfăşurarea activităţii/activităţilor pentru care s-a solicitat acreditarea, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de evaluare, directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant transmite unităţii solicitante decizia de acreditare emisă de directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Ulterior acreditării, Agenţia Naţională de Transplant are dreptul să verifice respectarea de către unitatea sanitară a dispoziţiilor cuprinse în prezentul ordin, conform domeniului său de competenţă.

(3) Agenţia Naţională de Transplant poate suspenda activitatea sau revoca acreditarea, după caz, atunci când în urma verificărilor efectuate de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi la sesizarea inspectorilor sanitari se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare, inclusiv cele din prezentul ordin.

(4) Ministerul Sănătăţii, prin structura de control în domeniul sănătăţii, organizează inspecţii şi pune în aplicare măsuri de control. Intervalul dintre două inspecţii nu trebuie să depăşească doi ani.

(5) Suspendarea activităţii sau revocarea acreditării unităţii sanitare se comunică atât unităţii sanitare respective printr-un formular, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, cât şi direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde se află unitatea sanitară.

Art. 12. - Unitatea sanitară solicitantă poate desfăşura activitatea pentru care a fost acreditată doar din momentul comunicării acreditării sale de către Agenţia Naţională de Transplant.

Art. 13. - Agenţia Naţională de Transplant păstrează un dosar de acreditare pentru fiecare unitate sanitară acreditată.

Art. 14. - Ulterior acreditării, în termen de 3 zile, Agenţia Naţională de Transplant publică pe site-ul său oficial fiecare decizie de acreditare.

Art. 15. - Unităţile sanitare acreditate, cu respectarea prevederilor art. 5, vor stabili un sistem de identificare a fiecărui act de donare, prin intermediul unui cod unic, precum şi a fiecărui produs asociat cu actul de donare, conform cerinţelor autorităţii competente în domeniul securităţii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică.

Art. 16. - Unităţile sanitare acreditate pentru activitatea de prelevare şi transplant de organe, precum şi cele acreditate pentru prelevare, procesare, stocare, conservare, distribuţie, transport şi/sau transplant de ţesuturi şi/sau celule de origine umană vor păstra înregistrarea activităţii lor, incluzând tipurile şi cantităţile de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule de origine umană, precum şi originea şi destinaţia acestora, pe suport scris şi electronic, o perioadă de 30 de ani.

Art. 17. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. - Agenţia Naţională de Transplant, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 19. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI “Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 10 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 20. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 1.527.


*) Pentru unităţile sanitare care deţin acreditarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.

 

ANEXA Nr. 1

 

(model)

 

CERERE PENTRU SOLICITAREA ACREDITĂRII

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALA DE TRANSPLANT

Nr. ............ din ..................

UNITATEA SANITARĂ

............................................

Nr. ............ din ..................

 

Domnule director,

 

Subsemnatul .........................., reprezentant legai al unităţii sanitare ....................................... cu sediul la adresa: str. ................. nr. .......... localitatea ....................... judeţul/sectorul ................... telefon ..........., fax ...................., având actul de înfiinţare sau de organizare nr. ............, Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. .............. din ..................., codul fiscal ............... şi contul nr. ..................., deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ..................................., deschis la Banca ........................., solicit pentru ......................, situat/situată la .................................................................................................. (adresa)

efectuarea evaluării unităţii sanitare în vederea acreditării pentru a desfăşura următoarele activităţi:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Mă oblig prin prezenta:

1. să furnizez evaluatorilor informaţiile şi documentele necesare vizitei în vederea evaluării unităţii sanitare, precum şi să asigur accesul liber în spaţiile acesteia;

2. să reînnoiesc permanent documentele al căror termen de valabilitate expiră ulterior datei depunerii acestora prin prezenta cerere;

3. să comunic Agenţiei Naţionale de Transplant, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data apariţiei, orice modificare a condiţiilor iniţiale în baza cărora unitatea a fost evaluată.

 

Data (completării)

.................................................

Semnătura

.................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALA DE TRANSPLANT

Nr. ............ din ..................

UNITATEA SANITARĂ

............................................

Nr. ............ din ..................

 

DECLARAŢIE

cu privire la realitatea documentelor, precum şi concordanţa acestora cu situaţia de la nivelul unităţii sanitare care a solicitat acreditarea

 

            Subsemnatul/Subsemnata .................................... în calitate de ....................... al ........................... cu sediul în localitatea ............................. judeţul/sectorul ...................., str. .................................................. nr. ......., având codul fiscal ..............................., cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca documentele anexate la Cererea nr. ..................... din .................. sunt conforme cu originalul şi sunt în concordanţă cu situaţia de la nivelul unităţii sanitare pe care o reprezint.

 

Data

.................................................

Semnătura

.................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

RAPORT DE EVALUARE

nr. ......./.......

 

Subsemnaţii;

1. ..............................., în calitate de ......................, din cadrul .......................................................................................... (Se specifică instituţia publică pe care o reprezintă.), desemnat prin ................... nr. ...................;

2. ..............................., în calitate de ......................, din cadrul .......................................................................................... (Se specifică instituţia publică pe care o reprezintă.), desemnat prin ................... nr. ...................;

3. ..............................., în calitate de ......................, din cadrul .......................................................................................... (Se specifică instituţia publică pe care o reprezintă.), desemnat prin ................... nr. ...................;

 

 

am efectuat, la solicitarea .................................................................... (denumirea solicitantului), înregistrată la ............................. cu nr. ......./........... în prezenţa domnului/doamnei ............................, în calitate de .................., evaluarea în vederea obţinerii acreditării pentru activitatea de ....................... a unităţii sanitare, cu sediul în localitatea .................., str. .................... nr. ...., judeţul/sectorul ......................

Evaluatorii au verificat modul în care unitatea sanitară îndeplineşte criteriile de acreditare a unităţilor sanitare care desfăşoară activitate de prelevare, procesare, stocare, conservare, distribuţie, transport si/sau transplant de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană în scop terapeutic, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite criteriile necesare în vederea acreditării unităţii sanitare pentru desfăşurarea următoarelor activităţi1):

a) prelevare.................................................................,

b) procesare................................................................;

c) stocare....................................................................;

d) conservare..............................................................;

e) distribuţie.................................................................;

f) transport...................................................................;

g) transplant de............................................................


1) Pentru activităţile prevăzute la pct. 1 vor fi trecute explicit denumirile organului/organelor şi/sau ţesutului/ţesuturilor şi/sau celulei/celulelor de origine umană pentru care se acreditează fiecare tip de activitate.

 

            2. Nu sunt îndeplinite criteriile legale necesare în vederea acreditării unităţii sanitare, din următoarele motive:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în trei exemplare, dintre care un exemplar rămâne la unitatea sanitară evaluată şi câte un exemplar la fiecare evaluator.

 

Unitatea sanitară..................................................

Reprezentant legal,

Numele în clar......................................................

Semnătura............................................................

Ştampila

 

1. Evaluator,

Numele şi prenumele...........................................

Semnătura.............................................................

 

2. Evaluator,

Numele şi prenumele...........................................

Semnătura.............................................................

 

3. Evaluator 2),

Numele şi prenumele...........................................

Semnătura.............................................................


2) Pentru situaţia prevăzută la art. 6 alin. (6) din ordin.

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT

 

NOTIFICARE

privind neîndeplinirea criteriilor de acreditare

nr. ......... din ..............

 

Către unitatea sanitară........................................................

Ca urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată la Agenţia Naţională de Transplant cu nr. .......... din data de .................. prin care aţi solicitat acreditarea pentru activitatea de ................................ a unităţii sanitare ..........................., cu sediul în localitatea .............. judeţul/sectorul .......... str. .............................. nr. ..., vă comunicăm că nu sunt îndeplinite condiţiile de acreditare prevăzute de legislaţia în vigoare, după cum urmează*):

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

De asemenea, vă informăm că o nouă cerere de acreditare poate fi adresată Agenţiei Naţionale de Transplant după cel puţin 90 de zile de la data emiterii prezentei notificări.

 

Director executiv,

Numele în clar........................

Semnătura şi ştampila.................

 


*) Se menţionează, punctual şi explicit, situaţia constatată cu ocazia efectuării inspecţiei, conform datelor consemnate în cuprinsul Raportului de evaluare nr. ........... din data de .........., precum şi prevederile legale cu care nu se conformează.

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALA DE TRANSPLANT Nr. ...................

 

DECIZIE

privind acreditarea unităţii sanitare ...................................

 

Ca urmare a cererii unităţii sanitare ......................................... cu sediul în localitatea .................., str. .................... nr. ...., judeţul/sectorul ....................... înregistrată la Agenţia Naţională de Transplant cu nr. .......... din ................ având în vedere documentaţia depusă şi datele consemnate în Raportul de evaluare nr. ......... din ................,

în temeiul prevederilor titlului VI “Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia Naţională de Transplant acreditează unitatea sanitară ............................................... începând cu data de ...........,

pentru următoarele activităţi:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

Director executiv,

Numele în clar........................

Semnătura şi ştampila.................

 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT

Nr. ..................

 

DECIZIE

privind suspendarea activităţii/revocarea acreditării unităţii sanitare

 

Ca urmare a inspecţiei/evaluării unităţii sanitare ........................................................................................ cu sediul în localitatea ....................................................... str. ............................................................ nr. .............  judeţul/sectorul  ............................................................

având în vedere datele consemnate în Raportul de evaluare nr. ...................../.............................. de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Transplant/Sesizarea nr. ............................................. prin care inspectorii sanitari constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare,

în temeiul prevederilor titlului VI “Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia Naţională de Transplant, începând cu data de..................................................................................suspendă activitatea/revocă acreditarea unităţii sanitare .................................................................. pentru următoarele activităţi:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Prezenta decizie este valabilă până la efectuarea unei noi solicitări de evaluare în vederea constatării remedierii cauzelor ce au condus la suspendarea activităţii/revocarea acreditării.

 

Director executiv,

Numele în clar........................................................................

Semnătura şi ştampila...................................................

 

ANEXA Nr. 7

 

DECLARAŢIE DE INTERESE

 

Numele

Prenumele

Funcţia

 

Adresa profesională

 

Locul de muncă

 

Adresa

 

Strada nr.

 

Codul poştal

Localitatea

Numărul de telefon (serviciu)

Numărul de telefon (acasă)

Numărul de telefon (mobil)

Numărul de fax

Adresa de e-mail

 

 

A. Interese personale

Indicaţi mai jos toate legăturile cu unităţile sanitare publice sau private care desfăşoară activităţi în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:

1. Participare financiară la capitalul unei unităţi sanitare private

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura participării financiare

 

 

 

2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală (în unităţi sanitare publice sau private)

2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (contract de muncă cu remunerare regulată, persoană fizică independentă/autorizată etc.)

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura legăturii durabile sau permanente

 

 

 

2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale: studii clinice şi lucrări ştiinţifice

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

 

 

 

2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale: rapoarte de expertiză

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

 

 

 

2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale: activităţi de consiliere

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura activităţii de consiliere

 

 

 

2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuala/punctuale; conferinţe, alte acţiuni de formare

 

 niciuna

 

Denumirea organizatorului/furnizorului de formare

Subiectul conferinţelor sau sesiunilor de formare

 

 

 

2.6. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare)

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura activităţii

 

 

 

            B. Interese ale soţului/soţiei

 

Numele

Prenumele

 

 

 

Indicaţi mai jos toate legăturile cu unităţile sanitare publice sau private care desfăşoară activităţi în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:

 

1. Participare financiară la capitalul unei unităţi sanitare private

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura participării financiare

 

 

 

2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală (în unităţi sanitare publice sau private) 2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (contract de muncă cu remunerare regulată, persoană fizică independentă/autorizată etc.)

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura legăturii durabile sau permanente

 

 

 

2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale: studii clinice şi lucrări ştiinţifice

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

 

 

 

2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale: rapoarte de expertiză

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

 

 

 

2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale: activităţi de consiliere

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura activităţii de consiliere

 

 

 

2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale: conferinţe, alte acţiuni de formare

 

 niciuna

 

Denumirea organizatorului/furnizorului de formare

Subiectul conferinţelor sau sesiunilor de formare

 

 

 

2.6. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare)

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura activităţii

 

 

 

            C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)

 

Numele şi prenumele

Gradul de rudenie

 

 

 

Indicaţi mai jos toate legăturile cu unităţile sanitare publice sau private care desfăşoară activităţi în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:

 

1. Participare financiară la capitalul unei unităţi sanitare private

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura participării financiare

 

 

 

2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală (în unităţi sanitare publice sau private) 2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (contract de muncă cu remunerare regulată, persoană fizică independentă/autorizată etc.)

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura legăturii durabile sau permanente

 

 

 

2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale: studii clinice şi lucrări ştiinţifice

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

 

 

 

            2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale: rapoarte de expertiză G niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

 

 

 

2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuala/punctuale: activităţi de consiliere

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura activităţii de consiliere

 

 

 

2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale: conferinţe, alte acţiuni de formare

 

 niciuna

 

Denumirea organizatorului/furnizorului de formare

Subiectul conferinţelor sau sesiunilor de formare

 

 

 

2.6. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare)

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura activităţii

 

 

 

            D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere

 

Numele şi prenumele

Gradul de rudenie

 

 

 

Indicaţi mai jos toate legăturile cu unităţile sanitare publice sau private care desfăşoară activităţi în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:

 

Participare financiară la capitalul unei unităţi sanitare private

 

 niciuna

 

Denumirea unităţii sanitare

Natura participării financiare

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata......................................, declar prin prezenta, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

 

Data..................

Semnătura...............

 

ANEXA Nr. 8

 

ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE

al membrilor comisiei de evaluare

 

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................... având profesia de .................................................... la ......................................, membru al Comisiei de evaluare a unităţii sanitare ..............................................., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin decizie a directorului executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant.

 

Data..................

Semnătura...............

 


Ml NISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.605 din 23 decembrie 2014

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 875 din 22 decembrie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.585 din 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.041 din 22 decembrie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

- ari 54 alin. (4) şi (5) şi art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modul de calcul al preţurilor de decontare a medicamentelor prevăzute în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, acordate bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, operatorii economici importatori şi distribuitori de medicamente, Compania Naţional㠓Unifarm” - S.A., furnizorii de servicii medicale, precum şi farmaciile CU circuit deschis care derulează programe naţionale de sănătate curative, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 951 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.