MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 938/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 938         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 22 decembrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 602 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 

Decizia nr. 632 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 5 din Codul penal şi la art. 13 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            70. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE AROMÂNEI

 

            43. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea CEC Bank

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 602

din 4 noiembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armata în perioada 23 august 1944- 31 decembrie 1961, excepţie ridicată de Oprea Costăchină în Dosarul nr. 1.245/33/2013 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 178D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Arată că dispoziţiile legale criticate nu contravin art. 16 din Constituţie, deoarece legiuitorul, în funcţie de situaţia concretă a persoanei îndreptăţite de a beneficia de aceste despăgubiri, este liber să opteze atât în privinţa măsurilor reparatorii, cât şi a întinderii şi a modalităţii de acordare a acestora. Acest criteriu nu este arbitrar, întrucât cadrele militare din armata regală au fost supuse unor umilinţe şi nedreptăţi,

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 17 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.245/33/2013, Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944- 31 decembrie 1961.

5. Excepţia a fost ridicată de Oprea Costăchină cu ocazia soluţionării unei cereri având ca obiect anulare act administrativ fiscal.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul, în esenţă, apreciază că viciul de neconstituţionalitate al textului criticat este dat de utilizarea expresiei “armată regală”. Consideră că, prin folosirea acestei expresii, se introduce, în mod discriminatoriu, condiţia ca fostele cadre militare active care beneficiază de reparaţiile morale şi materiale prevăzute de lege să fi făcut parte din armata română anterior datei de 30 decembrie 1947. Susţine că introducerea unei astfel de condiţii nu are absolut nicio justificare principială şi morală, întrucât în toate regimurile politice militarii activi au făcut şi fac parte toţi din aceeaşi armată, adică din armata care s-a aflat/se află în slujba României şi a poporului român, nu în slujba unui conducător, a unui partid sau a oricărei alte instituţii sau organizaţii. Prin urmare, militarilor sau foştilor militari nu li se pot acorda drepturi în mod discriminatoriu, în funcţie de perioada în care au făcut parte din cadrele militare active, întrucât armata română a servit întotdeauna interesele României şi ale poporului român.

7. De asemenea, arată că din titlul Legii nr. 226/2011 rezultă că nu s-a avut în vedere excluderea de la aplicarea ei a fostelor cadre militare active care au intrat în armată după data de 30 decembrie 1947. Totodată, susţine că scopul enunţat în chiar titlul legii este dezvoltat în art. 1, în care se arată că criteriul în baza căruia se acorda dreptul la reparaţii morale şi materiale îl constituie îndepărtarea abuzivă din armată “din considerente politice, religioase, etnice sau sociale”. Restrângerea aplicării legii la fostele cadre militare active “combatante în rândurile armatei regale române” înseamnă introducerea în mod nejustificat a unui criteriu discriminatoriu.

8. Consideră că, prin dispoziţiile de lege criticate, fostelor cadre militare active care au fost îndepărtate din armată li se acordă unele reparaţii morale şi materiale nu pentru că au făcut parte din armata regală, ci pentru că această îndepărtare s-a făcut în mod abuziv, caracterul abuziv ai îndepărtării din armată fiind stabilit de prevederile art. 3 alin. (1) din lege.

9. Arată că între motivele trecerii în rezervă sau direct în retragere, enumerate în mod limitativ în art. 3 alin. (1) din Legea nr. 226/2011, nu se regăseşte şi acela ca respectivul cadru militar să fi făcut parte din “armata regală”. Faptul că enumerarea este una limitativă rezultă în mod explicit chiar din art. 3 alin. (3) lit. b), prin care se dispune că: “Nu pot avea calitatea de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, cei care... au fost îndepărtau din armată pentru alte motive decât cele prevăzute la alin, (1)”. Prin urmare, discriminarea între cadrele militare active care au făcut parte din “armata regală” şi celelalte cadre militare este nejustificată, atât timp cât motivele care fac ca îndepărtarea din armată să fie considerată abuzivă sunt cele enumerate în mod limitativ.

10. În final, consideră că expresia “armata regală” utilizată în art. 1 din Legea nr. 226/2011 este, aşadar, discriminatorie şi în neconcordanţă atât cu titlul legii, cât şi cu celelalte dispoziţii ale acesteia, fiind astfel străină de scopul legii (acordarea de compensaţii celor înlăturaţi din armată pe criterii politice) şi încălcând normele de tehnică legislativă privind fluenţa şi coerenţa reglementării.

11. Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat reglementează un domeniu distinct, fixează cadrul legal al răspunderii, conţinând norme cu caracter special şi nicidecum discriminatorii între militari sau între militari şi alte categorii de persoane.

12. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului. Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, întrucât fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii acordate diferitelor categorii de persoane. Consideră că legiuitorul este liber să opteze, atât în privinţa măsurilor reparatorii, cât şi a întinderii şi a modalităţii de acordare a acestora, în funcţie de situaţia concretă a persoanelor îndreptăţite de a beneficia de aceste reparaţii materiale şi morale, fără ca prin aceasta să se instituie un tratament juridic diferit pentru categoriile de cetăţeni aflate în situaţii identice.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944- 31 decembrie 1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu următorul cuprins: “Fostele cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, care au fost îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, au dreptul la reparaţii morale şi materiale, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.”

17. Curtea Constituţională reţine că, ulterior sesizării sale, la data de 25 martie 2014, prin articolul unic din Legea nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 201 din 21 martie 2014, dispoziţiile de lege criticate au fost modificate în sensul că: “Fostele cadre militare active care au intrat în armată sau în comandamentele şi unităţile de grăniceri până cel târziu la 30 decembrie 1947 şi care au fost îndepărtate abuziv în perioada 23 august 1944- 31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale au dreptul la reparaţii morale şi materiale, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.”

18. Însă Curtea reţine îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute la art. 29 alin (1)-(3) din Legea nr. 47/1992 având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 549 din 3 august 2011, prin care instanţa de contencios constituţional a statuat că sintagma “În vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin (1) şi ale art. 31 alin (1) din Legea nr. 47/1992 este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Prin urmare, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 226/2011, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961.

19. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, precum şi ale art. 14 referitor la interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că în expunerea de motive legiuitorul face referire la faptul că instaurarea în România a regimului comunist a însemnat şi începerea unui proces de epurare politică a principalelor instituţii ale statului, iar în acest proces, corpul de cadre permanente ale armatei a constituit un obiectiv principal. Astfel că îndepărtarea unora dintre cadrele militare ale armatei române s-a făcut în mod abuziv, din raţiuni politice, deoarece acestea puteau constitui un obstacol important în procesul de ideologizare şi subordonare a instituţiei militare faţă de regimul comunist. De asemenea, legiuitorul a apreciat că reparaţiile morale şi materiale prevăzute de lege sunt de natură să compenseze, măcar în parte, prejudiciile suferite de această categorie de persoane.

21. Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor legale supuse controlului de constituţionalitate, fostele cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, care au fost îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944- 31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, au dreptul la reparaţii morale şi materiale.

22. Curtea reţine că Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2012 prevăd în art. 2 lit. a) că fost cadru militar este persoana care a intrat în armata regală română sau în comandamentele şi unităţile de jandarmi şi grăniceri până cel târziu la 30 decembrie 1947, care a fost îndepărtat abuziv în perioada 23 august 1944-

31 decembrie 1961 şi care, la data trecerii în rezervă ori direct în retragere, deţinea grad militar corespunzător corpurilor de cadre militare.

23. De asemenea, Curtea reţine că, potrivit art. 3 din Legea nr. 226/2011, sunt considerate cadre militare active îndepărtate abuziv din armată persoanele care au fost trecute în rezervă sau direct în retragere, indiferent de gradul avut în momentul respectiv, din cauza: convingerilor moral-politice şi religioase ale cadrului militar ori apartenenţei politice a soţiei sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv; statutului social rezultat din ocupaţia soţiei cadrului militar sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv; stării materiale a cadrului militar, a soţiei sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv; existenţei în străinătate a unor rude ale cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv; deţinerii de către rudele cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, a unor funcţii importante la nivel de demnitar, înainte de instaurarea regimului comunist; existenţei unor rude ale cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost condamnate sau arestate; efectuării de studii sau specializări, de către cadrul militar, în alte ţări decât Uniunea Sovietică; refuzului de a se înscrie în Partidul Comunist Român; atitudinilor sau manifestărilor considerate ostile regimului comunist; etniei.

24. Prin urmare, Curtea reţine că pentru a beneficia de dispoziţiile Legii nr. 226/2011 fostele cadre militare active trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile: să fi intrat în armata română până cel târziu la 30 decembrie 1947 şi să fi fost îndepărtate abuziv în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961.

25. În ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16, Curtea observă că autorul excepţiei deduce neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale supuse controlului dintr-un pretins tratament discriminatoriu aplicat fostelor cadre militare active prin folosirea sintagmei “armata regală”.

26. Faţă de această critică, Curtea reţine că art. 46 din Constituţia României din 1938 prevedea că Regele este “Capul

Oştirii”. Astfel, având în vedere forma de guvernământ a statului român - monarhia, forţele armate erau sub tutela monarhiei, adică a regalităţii. Prin urmare, în acest context, este evident că dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate fac referire doar la cadrele militare active, combatante în rândurile armatei regale române, întrucât la data de 30 decembrie 1947 în România monarhia a fost abolită, s-au schimbat regimul politic şi forma de guvernământ.

27. Referitor la principiul egalităţii, în mod constant, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, consacrată cu titlu de principiu de art. 16 alin (1) din Constituţie, îşi găseşte aplicare doar atunci când părţile se găsesc în situaţii identice sau egale, care impun şi justifică acelaşi tratament juridic şi deci instituirea aceluiaşi regim juridic. Per a contrario, când acestea se află în situaţii diferite, regimul juridic aplicabil fiecăreia nu poate fi decât diferit, soluţie legislativă care nu contravine, ci, dimpotrivă, decurge logic din chiar principiul enunţat. Când criteriul în funcţie de care îşi găseşte aplicarea un regim juridic sau altul are caracter obiectiv şi rezonabil, şi nu subiectiv şi arbitrar, fiind constituit de o anumită situaţie prevăzută de ipoteza normei şi nu de apartenenţa sau de o calitate a persoanei, privitor la care îşi găseşte aplicare, aşadar intuitu personae, nu există temei pentru calificarea reglementării deduse controlului ca fiind discriminatorie, deci contrară normei constituţionale de referinţă. Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia orice diferenţă de tratament, făcută de stat între indivizi aflaţi în situaţii analoage, trebuie să îşi găsească o justificare obiectivă şi rezonabilă.

28. Raportând cele menţionate la prezenta cauză, Curtea constată că cele două categorii de foste cadre militare active (cadre militare active care au făcut parte din armata regală şi celelalte cadre militare care au intrat în armata română după data de 30 decembrie 1947) se află în situaţii juridice diferite determinate de momentul în care au intrat în armată şi, prin urmare, nu poate fi reţinută încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, prevăzut de art. 16 din Constituţie.

29. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Oprea Costăchină în Dosarul nr. 1,245/33/2013 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 noiembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 632

din 11 noiembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 5 din Codul penal şi la art. 13 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 5 din Codul penal şi la art. 13 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ, excepţie ridicată de Alexandru Enache în Dosarul nr. 5.956/4/2014 ai Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 219D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, sens în care face referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

4. După închiderea dezbaterilor se prezintă personal domnul Alexandru Enache. Preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia. Susţine că, deşi suntem în prezenţa a două legi penale mai favorabile, spre deosebire de art. 4 din Legea nr. 187/2012 şi de art. 6 din Codul penal, dispoziţiile art. 5 din Codul penal prevede aplicarea nelimitată a legii penale mai favorabile. Astfel, deşi sunt două situaţii identice, dispoziţiile de lege criticate nu permit aplicarea unui tratament identic, cei condamnaţi definitiv nebeneficiind de acelaşi tratament ca şi cei ale căror procese sunt în curs de judecată la data apariţiei noii reglementări. În continuare, face referire la Deciziile Curţii Constituţionale nr. 86/2003, nr. 89/2003 şi nr. 573/2011, precum şi la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

5. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public arată că stabilirea legii penale mai favorabile în cazurile judecate definitiv urmează criterii diferite faţă de aplicarea aceleiaşi legi proceselor în curs de judecată la data apariţiei noii reglementări.

6. Având cuvântul în replică, autorul excepţiei de neconstituţionalitate apreciază că dispoziţiile de lege criticate vin în contradicţie cu principiile fundamentale prevăzute de art. 15 alin. (2) şi de art. 16 din Constituţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

7. Prin încheierea din 21 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 5.956/4/2014, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 5 din Codul penal şl la art. 13 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ, excepţie ridicată de Alexandru Enache cu ocazia soluţionării unei cereri de modificare a pedepsei.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că, spre deosebire de dispoziţiile art. 5 din Codul penal, care permit o aplicare necondiţionată a legii penale mai favorabile, dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal condiţionează aplicarea legii penale mai favorabile în cazul inculpatului condamnat prin hotărâre penală definitivă de existenţa unei pedepse al cărei cuantum să depăşească maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită. În raport cu acest mecanism, se impune concluzia că, în condiţii de identitate sub aspectul vinovăţiei penale, ne aflăm în prezenţa unor pedepse principale având un cuantum diferit, această diferenţă sancţionatorie nereflectând corect caracterul retributiv al justiţiei penale. Cu alte cuvinte, dispoziţiile art. 6 din Codul penal sunt neconstituţionale în măsura în care acestea nu permit reducerea procentuală a pedepsei definitive în raport cu limitele de pedeapsă prevăzute de legea penala mai favorabilă. Un argument în plus îl constituie şi reglementarea existentă la art. 13 din Legea nr. 187/2012.

9. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ, susţine că acestea sunt neconstituţionale, deoarece determină o aplicare diferită a legii penale mai favorabile condiţionată de intervenţia unei hotărâri penale de condamnare devenite definitivă. În fapt, prin textul criticat este anulată aplicarea legii penale mai favorabile, în cazul în care această aplicare trebuie realizată faţă de pedepsele stabilite prin hotărâre penală definitivă. În aceste condiţii nu se mai poate susţine respectarea de către legiuitor a principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi a aplicării legii penale mai favorabile, ci se operează o discriminare între persoane cu privire la care, deşi se reţine identitatea sub aspectul vinovăţiei penale, în final pedepsele sunt diferite, exclusiv în raport cu un eveniment exterior.

10. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că dispoziţiile art. 6 din Codul penal nu instituie vreo discriminare între persoanele condamnate aflate în executarea unor pedepse privative de libertate aplicate prin hotărâri definitive, în contextul în care toate beneficiază de reducerea pedepsei atunci când cuantumul acesteia se situează peste maximul prevăzut de legea mai favorabilă. Situaţia condamnaţilor nu poate fi asimilată cu cea a persoanelor aflate în curs de judecată (inculpaţi), în acest caz aplicarea legii penale mai favorabile urmând a fi făcută cu prilejui deliberării şi apoi a individualizării sancţiunii de către judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei pe parcursul căreia au intervenit una sau mai multe legi penale, în ipoteza în care urmează să pronunţe o soluţie de condamnare.

11. Împrejurarea că dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 187/2012 prevăd imposibilitatea reducerii pedepsei aplicate de instanţă, atunci când aceasta nu depăşeşte maximul special prevăzut în Codul penal actual, nu poate fi considerată a aduce atingere textelor constituţionale invocate, ci reprezintă o garanţie a respectării puterii de lucru judecat. Cele arătate cu privire la textele menţionate sunt valabile şi în cazul dispoziţiilor art. 5 şi art. 12 din Legea nr. 187/2012.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Referitor la aplicarea legii penale în timp, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, potrivit căreia prin aplicarea legii penale în”timp se înţelege ansamblul de norme juridice penale prin care se reglementează aplicarea legii penale în raport cu timpul săvârşirii infracţiunii şi cu timpul tragerii la răspundere penală a celor ce au săvârşit infracţiuni. Pentru determinarea legii penale mai favorabile trebuie avute în vedere o serie de aspecte, determinarea nefiind un proces abstract, ci unul concret în raport direct cu fapta comisă şi cu autorul ei. Aşa fiind, procesul nu vizează determinarea dispoziţiilor mai favorabile, ci a legii mai favorabile, şi poate fi făcut numai de către instanţa de judecată, singura competentă să decidă cu privire la sensul, înţelesul şi modul de aplicare al normelor criticate. În atare condiţii, este evident că dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 5 din acelaşi cod şi la art. 13 din Legea nr. 187/2012 nu cuprind norme de natură a încălca principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, ele aplicându-se tuturor persoanelor ce cad sub incidenţa lor.

14. Mai mult, dispoziţiile legale criticate reprezintă o consacrare a principiului constituţional potrivit căruia “legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai Favorabile”. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ, apreciază, de asemenea, că nici aceasta nu poate fi reţinută. Soluţia legislativă criticată este justificată de necesitatea asigurării unui echilibru între principiile de rang constituţional vizând separaţia puterilor în stat, legalitatea pedepsei şi neretroactivitatea legii, cu excepţia legii penale şi contravenţionale mai favorabile. Principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat impune o restrângere minimă adusă de către puterea legiuitoare autorităţii de lucru judecat, restrângerea fiind justificată doar În considerarea altor principii de natură constituţională - cel al legalităţii pedepsei şi al aplicării legii penale mai favorabile.

15. Prevederile legale criticate permit aplicarea lor în mod egal şi unitar tuturor destinatarilor normei juridice, în speţă persoanelor condamnate printr-o hotărâre definitivă şi care se află în executarea unei pedepse stabilite în temeiul Codului penal din 1969, pedeapsă care depăşeşte maximul special al legii penale noi. Dimpotrivă, aplicarea facultativă a legii penale noi în cazul condamnărilor definitive, consacrată de Codul penal din 1969, era de natură să conducă la crearea unor situaţii juridice diferite pentru condamnaţii aflaţi în executarea unor hotărâri judecătoreşti definitive, instanţele fiind nevoite să efectueze o nouă individualizare a pedepsei definitive aplicate, în funcţie de diferite criterii de individualizare.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. 6urtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 5 din Codul penal şi la art. 13 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ. Codul penal a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, iar Legea nr. 187/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Dispoziţiile criticate au următorul cuprins:

- Art. 6 alin. (1) din Codul penal: “Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până ta executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim,*

- Art. 4 din Legea nr. 187/2012: “Pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depăşeşte maximul special prevăzut de Codul penal, nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare a acestei legi.”;

- Art. 5 din Legea nr. 187/2012: “(1) Atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unui sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage şi modificarea normei incomplete.

(2) în cazul abrogării normei completatoare, norma incompletă va păstra elementele preluate de la aceasta, inclusiv limitele de pedeapsă, în forma existentă la data abrogării, afară de cazul în care legea dispune altfel.”

19. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la principiul aplicării legii penale mai favorabile şi art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cele ale art. 7 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 187/2012 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 365 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 6 august 2014, Decizia nr. 385 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 31 iulie 2014 şi Decizia nr. 437 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 4 august 2014, Curtea Constituţională a statuat că aceste dispoziţii nu contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) şi ale art. 16.

21. Curtea a reţinut existenţa anumitor deosebiri între aplicarea principiului retroactivităţii legii penale mai favorabile în cazul când legea nouă intervine înainte de judecarea definitivă a cauzei şi aplicarea aceluiaşi principiu în situaţia în care legea nouă intervine după ce hotărârea de condamnare a rămas definitivă. Astfel, Curtea a observat că în cazul unei succesiuni de legi, în cursul procesului penal, anterior rămânerii definitive a hotărârii, instanţa trebuie să opereze, în concret, o stabilire a sancţiunii în raport cu limitele de pedeapsă prevăzute de fiecare dintre aceste legi şi să aplice aceste criterii în limitele legii identificate ca fiind mai favorabilă, luând în considerare şi analizând faptele şi situaţia particulară a fiecărui caz în parte (a se vedea, mutatis mutandis. Decizia nr. 101 din 28 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 22 mai 2013). Referitor la pedepsele definitive, prin aplicarea legii penale mai favorabile, legiuitorul nu a înţeles să repună în discuţie criteriile de stabilire şi individualizare a sancţiunii, ci numai să înlăture de la executare acea parte din sancţiune care excedează maximului prevăzut de legea nouă, respectiv acea sancţiune mai grea care nu mai este prevăzută de legea nouă (a se vedea Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1 din 14 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 13 mai 2014).

22. De asemenea, Curtea a observat existenţa anumitor diferenţe şi în ceea ce priveşte aplicarea retroactiva a legii noi, care intervine după ce hotărârea de condamnare a rămas definitivă. Spre deosebire de situaţiile tranzitorii propriu-zise, numărul criteriilor folosite pentru determinarea caracterului mai favorabil al legii noi, în cazul pedepselor definitiv aplicate, este mai mic, ele reducându-se la limitele de pedeapsă prevăzute în cele două legi şi la cauzele legale de modificare a acestor limite. Astfel, Curtea a reţinut că legea nouă poate să prevadă o pedeapsă mai uşoară, dar sancţiunea aplicată fie să depăşească maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, fie să nu depăşească acest maxim. Dacă în primul caz se ajunge la executarea unei sancţiuni care nu are corespondent în legea penală în vigoare, acest raţionament nu mai subzistă în cea de-a două ipoteză. Curtea a apreciat că în cea de-a două ipoteză este vorba despre punerea în balanţă a dreptului unei persoane condamnate, descris mai sus, şi alte drepturi sau valori constituţionale care pot contracara parţial sau complet acest drept. Astfel, legiuitorul având sarcina de a echilibra intensitatea încălcării drepturilor fundamentale ale persoanei condamnate şi valorile care justifică această încălcare a eliminat aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile din Codul penal.

23. Având în vedere cele statuate în jurisprudenţa proprie, dar şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitor la principiul autorităţii de lucru judecat, Curtea a constatat că legiuitorul a limitat aplicarea legii penale mai favorabile în cazul hotărârilor definitive numai la acele cazuri în care sancţiunea aplicată depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, fără ca în acest mod să fie încălcat art. 15 alin. (2) din Constituţie.

24. Referitor la încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16, Curtea observă că autorul excepţiei deduce neconstituţionalitatea textului de lege criticat dintr-un pretins tratament discriminatoriu aplicat persoanelor condamnate definitiv, determinat de renunţarea la aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul hotărârilor definitive. Analizând această critică, Curtea a apreciat că analiza situaţiei supuse controlului de constituţionalitate porneşte de la ipoteza că ambele categorii de persoane între care se realizează comparaţia de către autorul excepţiei sunt persoane condamnate definitiv, ceea ce ar determina calificarea situaţiei acestora ca fiind identică. Curtea a constatat, însă, că diferenţa rezidă în aceea că, în cazul primei categorii, sancţiunile aplicate depăşesc maximul special al noii reglementări, nemaigăsindu-şi corespondent în noua legislaţie, situându-ne astfel în ipoteza aplicării obligatorii a legii penale mai favorabile reglementate atât de art. 14 din Codul penal din 1969, cât şi de art. 6 din Codul penal, pe când în cazul celei de-a două categorii, în care se găseşte şi autorul excepţiei, sancţiunile aplicate acestuia nu depăşesc maximul special cuprins în noua reglementare, ceea ce ar fi putut atrage aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive doar sub imperiul art. 15 din Codul penal din 1969, reglementare nepreluată însă în Codul penal.

25. Curtea a observat că analiza realizată din această perspectivă duce la concluzia că cele două categorii de persoane se află în situaţii juridice diferite, astfel încât aplicarea noii reglementări doar persoanelor a căror sancţiune aplicată depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă nu poate duce la b înfrângere a principiului egalităţii.

26. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, Curtea a reţinut că acestea trebuie privite în coroborare cu cele ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 379 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 august 2014, a observat că cele statuate referitor la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 187/2012 se aplică mutatis mutandis şi dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal.

27. Referitor la dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 187/2012, Curtea observă că acestea se referă la normele penale de trimitere şi la modul în care aceasta se interpretează în cazul modificării sau abrogării normei completatoare. Pe de altă parte, Curtea reţine că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată cu ocazia soluţionării unei cereri de aplicare a legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei. Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 187/2012 raportate la obiectul cauzei în cadrul căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că acestea nu au legătură cu soluţionarea cauzei în sensul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992. Conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, “Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia”. Or, “legătura cu soluţionarea cauzei” presupune atât aplicabilitatea textului criticat în cauza dedusă judecăţii, cât şi necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate în scopul restabilirii stării de legalitate, condiţii ce trebuie întrunite cumulativ, pentru a fi satisfăcute exigenţele pe care le impun dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privinţa pertinenţei excepţiei de neconstituţionalitate în desfăşurarea procesului.

28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ, excepţie ridicată de Alexandru Enache în Dosarul nr. 5.956/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 5 din Codul penal şi la art. 13 din Legea nr. 187/2012, precum şi a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 noiembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2014, hotărăşte:

Art. I. - Anexa nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Departamentul servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 

1. PERSOANE JURIDICE (înscrise în perioada 29.10.2014 - 11.12.2014)

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - registrul comerţului

Nr. autorizaţie CAFR/an

Reprezentant legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Nume

Prenume

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr. certificat absolvire FE/data

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Aso Audit S.R.L.

29717187

1106/2012

Ocnean Monica

Str. Gheorghe Ivănescu Nr. 53-57, Sc. 3, Ap. 31, Timişoara

Timiş

0722577433

0356381977

monicaocnean@gmail.com

Ocnean

Monica

1917/2007

897/17.09.2014

2

Eurocont Expert S.R.L.

14995274

667/2006

Chirita Mariana

Şos. Gheorghe Ionescu Şişeşti Nr. 73a, Parter, Ap. 1, Camera 1, Sectorul 1, Bucureşti

Bucureşti

0722692783, 0757074554, 0213138673

0213138673

dumitru.stana71@gmail.com

Chiriţă

Mariana

1643/2006

797/17.09.2014

Stana

Dumitru

2047/2007

951/17.09.2014

3

Contaudit Consulting S.R.L.

17251090

1130/2012

Savu Octavia Mihaela

Str. Cărămidarii de Jos Nr. 3, Bl. 75, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, Sectorul 4, Bucureşti

Bucureşti

0722632006

 

savu.octavia@yahoo.com

Savu

Octavia Mihaela

3778/2010

936/17.09.2014

4

Your Accounting & Finance Control Team S.R.L.

21603616

1027/2011

Bodan Mihaela

Aleea Teiul Doamnei Nr. 1, Bl. 19, Sc. 3, Et. 9, Ap. 249, Sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0213104957

0213104957

office@yafct.ro

Bodan

Mihaela

3328/2010

776/17.09.2014

5

Estana Audit & Accountancy S.R.L.

1585426

1051/2011

Enache Anamaria Estella

Str. Jiului Nr. 4, Sc. C, Ap. 10, Sectorul 1, Bucureşti

Bucureşti

0727229152

 

estana18047@gmail.com

Enache

Anamaria Estella

3553/2010

872/17.09.2014

6

Euroglobal Audit & Advisory S.R.L.

18537830

728/2007

Lascău Iulia Mirela

Str. Vasile Gherghel Nr. 79, Sectorul 1, Bucureşti

Bucureşti

0213182262

 

iulia.lascau@euglobal.eu,

oana.gradinariu@euglobal.eu

Lascău

Iulia Mirela

1777/2006

856/17.09.2014

7

G. S. Audit Consulting S.R.L.

21562222

817/2008

Serbanoiu Georgeta

Str. Grigore Tocilescu Nr. 9, Parter, Camera 1, Sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0722308768

 

getaserbanoiu@yahoo.com,

geta.serbanoiu@contif.ro

Şerbanoiu

Georgeta

1733/2006

939/17.09.2014

8

Vima Evicontexpert S.R.L.

4643548

355/202

Puscasu Maria

Str. Dunavăţ Nr. 11, Bl. 51a, Ap. 34, Sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0722819696

0214232338

mioara.puscasu@gmail.com

Puscaşu

Maria

1021/2001

923/17.09.2014

9

Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L.

15381680

384/2003

Koutsoyiannis Mamas

Splaiul Independenţei Nr. 52, Parter, Biroul 1, Sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0213156100

0213156102

info@bakertillyklitou.ro

Sabău

Casian Traian

4468/2013

932/17.09.2014

10

Contfin Audit S.R.L.

15155933

1169/2013

Csiki Francisc

Str. Dobrogeanu Gherea Nr. 2a, Bistriţa

Bistriţa - Năsăud

0751555678

 

francisc_csiki@yahoo.com

Rus

Vasile

2097/2007

930/17.09.2014

11

Fiscal Smart Consulting S.R.L.

14212186

177/2002

Smedoiu Ion

Str. Ştrandului Nr. 10, Sc. C, Ap. 28, Sibiu

Sibiu

0723212334

0369448839

ion.smedoiu@xnet.ro

Smedoiu

Ion

414/2001

945/17.09.2014

12

Icm Tim Audit S.R.L.

14278539

885/2009

Ocnean Monica

Str. Ion Ionescu De La Brad Nr. 1, Et. 2, Ap. 3, Timişoara

Timiş

0722577433

0356881977

monicaocnean@gmail.com

Ocnean

Monica

1917/2007

897/17.09.2014

13

Audit Consult S.R.L.

14877538

301/2002

Buculeu Danila

Piaţa Victoriei Nr. 11-13, Et. 2, Ap. 7, Târgu Mureş

Mureş

0744797953

0265261737

buculeu@hotmail.com

Duca

Filip-Olimpiu

3272/2009

282/18.02.2014

14

General Consulting S.R.L.

12503456

707/2007

Petrean Eugen Teodor

Satul Viile Satu Mare, Str. Codrului Nr. 40, Comuna Viile Satu Mare

Satu Mare

0261711420

0261711420

eugenpetrean@yahoo.com

Petrean

Eugen Teodor

1837/2007

909/17.09.2014

15

Integral Audit S.R.L.

28244862

1052/2011

Simion Nelia

Calea Dorobanţilor Nr. 14-16, Sc. B, Et. 4, Ap. 33, Cluj-Napoca

Cluj

0725068012

0264599589

neliagoia@yahoo.com

Perşa

Alexandrina

4693/2014

907/17.09.2014

16

Alpha Audit Expert S.R.L.

27487154

1012/2010

Sandu Aurica

Str. Frederic Chopin Nr. 27, Ap. 2, Sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0727390790

 

aura.sandu@ymail.com

Sandu

Aurica

1734/2006

933/17.09.2014

17

A.G. - Accounting & Global Tax S.R.L.

24362342

1185/2013

Păpădatu Eduard Cristian

Str. Jean Louis Calderon Nr. 70, Et. 2, Biroul Nr. 4, Sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0213194466

0213194803

office@agtax.eu

Păpădatu

Eduard Cristian

4803/2014

903/17.09.2014

18

Contgen Mnv S.R.L.

11235061

1204/2014

Muntenescu Viorel

Str. Ştefan Cel Mare, Bl. 171, Sc. C, Ap. 19, Vaslui

Vaslui

0742133530, 0335401380

 

birouvs@yahoo.com

Muntenescu

Viorel

596/2001

885/17.09.2014

19

Audit Consulting Pmp S.R.L.

14382644

136/2002

Marinescu Viorica

Str. Brăilei Nr. 80, Bl. Br 4b, Sc. 1, Et. 1, Ap. 6, Galaţi

Galaţi

0722256685, 0766712142

 

auditconsultingpmp@yahoo.com

Marinescu

Viorica

981/2001

866/17.09.2014

Popescu

Natalia

613/2001

918/17.09.2014

20

Expert Audit Dasid S.R.L.

9648635

176/2002

Niculae Elena

Str Negustori, Nr. 19, Et. 2, Ap. 7, Sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0318053003

0318053004

expertect@yahoo.com

Niculae

Elena

599/2001

895/17.09.2014

21

Pro Finance S.R.L.

16733474

625/2006

Bengescu Amelia

Str. Lacului Nr. 34, Sc. A, Et. 3, Ap. 7, Camera 1, Timişoara

Timiş

0726282262

0356807095

profinancee@yahoo.com

Bengescu

Amelia

502/2001

772/17.09.2014

22

Master Lex Consult S.R.L.

29804445

1113/2012

Ifrim Elena Gabriela

Str. Nufărului Nr. 5, Bl. 5, Sc. A, Et. 1, Ap. 3, Bacău

Bacău

0745600851

0234588292

gabriela.ifrim@apaserv.ro

Ifrim

Elena Gabriela

4212/2012

845/17.09.2014

23

Bprg Expert S.R.L.

29076589

1078/2011

Gheorghe Bunea Răzvan

Bd. Eroilor Nr. 118, Bl. B, Sc. 2, Et. 5+6, Ap. 63, Voluntari

Ilfov

0746090425

 

razvan.gheorghe.bunea@gmail.com

Gheorghe Bunea

Răzvan

4046/2011

837/17.09.2014

24

Accounting Company S.R.L.

14513049

1143/2012

Aragea Isabela

Bd. I. C. Brătianu Nr. 92, Bl. Sr7, Sc. B, Et. P, Ap. 37, Constanţa

Constanţa

0721766892

0341446189

ex_contab_aragea_isabela@yahoo.com

Aragea

Isabela

4066/2011

763/17.09.2014

25

C&R Audit S.R.L.

25402682

902/2009

Neag Ramona

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 65, Ap. 9, Târgu Mureş

Mureş

 

 

office@craudit.ro

Neag

Ramona

2600/2008

887/17.09.2014

Tincă

Mihaela - Cristina

2824/2009

967/17.09.2014

26

Consi Audit Ron S.R.L.

17626433

887/2009

Sinca Oana

Aleea Sălaj Nr. 13, Bl. 62a, Sc. B, Et. 2, Ap. 23, Sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0751107544

0318160778

office@consiaudit.ro

Şinca

Oana

2760/2009

943/17.09.2014

27

Euro Expert Consulting S.R.L.

21127296

998/2010

Cuzea Georgeta

Str. Celofibrei Nr. 16, Bragadiru

Ilfov

0723204436

 

gina_cuzea@yahoo.com

Ceacalopol

Gabriel Radu Aristide

1887/2007

80/04.02.2014

28

Pricewater Housecoopers Audit S.R.L.

4282940

6/2001

Bozga Mircea

Str. Barbu Văcărescu Nr. 301-311, Clădirea Lakeview, Et. 6/1, Sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0212253000

0212253600

office.inbox@ro.pwc.com

Bozga

Mircea

1476/2002

781/17.09.2014

 

2. PERSOANE FIZICE (înscrise în perioada 29.10.2014-11.12.2014)

Nr. crt.

Nume

Prenume

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr./Data certificat absolvire FE

Adresa de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Anton

Carmen Elena

2216/2007

759/17.09.2014

Str. Jepilor Nr. 26, Bl. A29, Sc. A, Ap. 6, Braşov

Braşov

0723280922

0268540969

anton_carmen@yahoo.com

2

Aragea

Isabela

4066/2011

763/17.09.2014

Str. Mihu Copilu Nr. 1, Constanţa

Constanţa

0721766892

0341446189

ex_contab_aragea_isabela@yahoo.com

3

Bengescu

Amelia

502/2001

772/17.09.2014

Str. Lacului Nr. 34, Sc. A, Et. 3, Ap. 7, Timişoara

Timiş

0726282262

0356807095

profinancee@yahoo.com

4

Benţa

Constantin Adrian

4831/2014

773/17.09.2014

Aleea Posada Nr. 4, Bl. 33, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, Sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0723530139

0311043869

adrian@bentaconsult.ro

5

Berceanu

Dorina Elena

3338/2010

774/17.09.2014

Aleea Botorani Nr. 6, Bl. V83, Sc. 1, Et. 4, Ap. 19, Sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0723193261

 

e.berceanu@yahoo.com

6

Bozga

Mircea

1476/2002

781/17.09.2014

Str. G-Ral Ion Culcer Nr. 25, Sectorul 6, Bucureşti

Bucureşti

0214119919

 

 

7

Bucurei

Ovidiu Sergiu

4792/2014

786/17.09.2014

Bd. Alexandru Vlahuţă Nr. 59, Bl. 141, Sc. D, Et. 9, Ap. 37, Braşov

Braşov

0368429713

0368814214

ovidiu_bucurei@yahoo.com

8

Buică

Nina Adriana

4640/2014

789/17.09.2014

Bd. Ştirbei Vodă Nr. 31, Bl. A4, Sc. 1, Et. 10, Ap. 61, Craiova

Dolj

0725505685

 

adrianabuica_pfa@yahoo.com

9

Charitidou

Ana-Cristina

2550/2008

795/17.09.2014

Aleea Barajul Bicaz Nr. 9, Bl. M31, Sc. 1, Et. 6, Ap. 182, Sectorul 3, Bucureşti

Bucureşti

0722260028

 

charitana@gmail.com

10

Constantinescu

Irina

4523/2013

808/17.09.2014

Str. Carol I Nr. 85, Bl. A2, Sc. 1, Et. 9, Ap. 40, Drobeta-Turnu Severin

Mehedinţi

0741014841

 

inaconst@yahoo.com

11

Costin

Georgiana

4768/2014

810/17.09.2014

Str. Bistriţei Nr. 27-31, Ap. 20, Cluj-Napoca

Cluj

0744697701

 

georgiana_costin@yahoo.com

12

Crăciunescu

Sorin

2427/2008

811/17.09.2014

Fdt. Armeană Nr. 6b, Bl. C1, Et. P, Ap. 2, Iaşi

Iaşi

0744632299

 

sorin@econt.ro

13

Cruceru

Luiza Nicoleta

4653/2014

813/17.09.2014

Str. Grigore Ionescu Nr. 67, Bl. T71, Et. 2, Ap. 7, Sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0723742132

 

cruceruniki@yahoo.com

14

Dincă

Monica Maria

4032/2011

818/17.09.2014

Str. Cernavodă Nr. 2, Bl. D10, Sc. 1, Et. 2, Ap. 6, Cluj-Napoca

Cluj

0744698965

0264536948

monicamaria.dinca@yahoo.com

15

Doboş

Adriana Sanda

4769/2014

820/17.09.2014

Aleea Tuşnadului Nr. 2, Bl. Q2, Sc. A, Et. 4, Ap. 9, Oradea

Bihor

0724524422

 

sanda.dobos@gmail.com

16

Dorobanţu

Nicolita

1048/2001

822/17.09.2014

Str. Borşa Nr. 48, Bl. 4d, Sc. 4, Et. 3, Ap. 51, Sectorul 1, Bucureşti

Bucureşti

0722560638

0318036272

total.audit@gmail.com

17

Făgăraş

Emilia Alina

4524/2013

830/17.09.2014

Str. Râmnicu Vâlcea Nr. 20, Bl. 32, Sc. 1, Et. 5, Ap. 32, Sectorul 3, Bucureşti

Bucureşti

0722327386

 

alinaemilia.fagaras@gmail.com

18

Florea

Cristian

3036/2009

833/17.09.2014

Str. Alexandru Papiu Ilarian Nr. 6, Bl. 42, Sc. 5, Et. 7, Ap. 148, Sectorul 3, Bucureşti

Bucureşti

0722357219

0213243126

cristian.florea1972@gmail.com

19

Gaga

Vasile

4473/2013

108/04.02.2014

Bd. Unirii Nr. 14a, Ap. 39, Baia Mare

Maramureş

0741465841

0262430035

gagavasile2002@yahoo.com, gagavasile2002@gmail.com

20

Gheorghe Bunea

Răzvan

4046/2011

837/17.09.2014

Str. Rahovei Nr. 55, Brăila

Brăila

0746090425

 

razvan.gheorghe.bunea@gmail.com

21

Grigore

Any-Mary- Silviana

4470/2013

841/17.09.2014

Calea Şerban Vodă Nr. 266, Bl. Corp A, Et. 1, Ap. 5, Sectorul 4, Bucureşti

Bucureşti

0723359031

0216287214

anymary.grigore@gmail.com

22

Gyenge

Aurelia Luisa

3720/2010

791/17.09.2014

Str. Segarcea Nr. 1, Bl. A11, Sc. 2, Et. 2, Ap. 23, Sectorul 6, Bucureşti

Bucureşti

0752240124

 

aureliacalin21@yahoo.com

23

Iordachescu

Adela

4816/2014

848/17.09.2014

Aleea Decebal Nr. 2, Sc. B, Et. 4, Ap. 17, Botoşani

Botoşani

0744532562

 

adelaiord@yahoo.fr

24

Istrate

Valentina

3085/2009

850/17.09.2014

Str. Petre Ţuţea Nr. 7, Bl. 911, Sc. 3, Ap. 8, Iaşi

Iaşi

0744587895

 

valentina.istrate@ncc.com

25

Iuhasz

Giovana Lavinia

4254/2012

851/17.09.2014

Str. Fraţii Buzeşti Nr. 11, Timişoara

Timiş

0745666233

0256474744

giovana.iuhasz@giaconsulting.ro

26

Iustin

Sorina Loredana

4308/2012

562/04.03.2014

Bd. Unirii, Bl. P10, Et. 4, Ap. 13, Buzău

Buzău

0731200107

 

sorina@romet.ro

27

Lascău

Iulia Mirela

1777/2006

856/17.09.2014

Str. Cupolei Nr. 7, Bl. 2a, Sc. 1, Ap. 21, Sectorul 6, Bucureşti

Bucureşti

0723150522, 0213182262

 

iulia.lascau@euglobal.eu

28

Marin

Adriana

1187/2001

864/17.09.2014

Calea 13 Septembrie Nr. 231, Bl. V1, Sc. 1, Et. 7, Ap. 28, Sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0748882326

 

adrianalmarin@yahoo.com

29

Marinescu

Viorica

981/2001

866/17.09.2014

Str. Feroviarilor Nr. 3, Bl. A2, Sc. 3, Et. 1, Ap. 47, Galaţi

Galaţi

0722256685

 

vioricamarinescu49@yahoo.com

30

Mateescu

Daniela Lenuţa

1833/2007

867/17.09.2014

Str. Mircea Cel Bătrân Nr. 1, Braşov

Braşov

0731337772

 

mdanielalenuta@yahoo.com

31

Mihai

Ana Emilia

2262/2007

870/17.09.2014

Str. Gheorghe Doja Nr. 3, Cluj-Napoca

Cluj

0723277849

 

 

32

Moldovan

Sorin

4179/2012

879/17.09.2014

Str. Rarău Nr. 28, Cluj-Napoca

Cluj

0744133592

 

sorimoldovan@yahoo.com

33

Nicolae

Mariana

4521/2013

893/17.09.2014

Str. Ştefan S. Nicolau Nr. 1-3, Bl. 02, Sc. A, Ap. 5, Sectorul 3, Bucureşti

Bucureşti

0730014463

 

mmtaudit.expert@yahoo.com

34

Niculae

Elena

599/2001

895/17.09.2014

Str. Negustori Nr. 19, Et. 2, Ap. 7, Sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0744153115

 

expertect@yahoo.com

35

Nistor

Angelica

2059/2007

896/17.09.2014

Str. Petru Movila Nr. 91bis, Piatra-Neamţ

Neamţ

0744633026

 

nangicont@yahoo.com

36

Ocnean

Monica

1917/2007

897/17.09.2014

Str. Gheorghe Ivănescu Nr. 53-57, Sc. 3, Ap. 31, Timişoara

Timiş

0722577433

0356881977

monicaocnean@gmail.com

37

Ogescu

Daniela

4628/2014

898/17.09.2014

Str. Revoluţiei Nr. 12, Bl. C7, Ap. 10, Târgovişte

Dâmboviţa

0744567832

 

zhrdaniela@yahoo.com

38

Oprea

Niculina Elena

4310/2012

638/04.03.2014

Str. Spiru Haret, Bl. 3e, Et. 3, Ap. 11, Buzău

Buzău

0724334889

0238725159

elena.oprea@acsactivexpert.ro

39

Perşa

Alexandrina

4693/2014

907/17.09.2014

Calea Mănăştur Nr. 78, Bl. E1, Sc. 1, Et. 7, Ap. 23, Cluj-Napoca

Cluj

0745892984

 

sandapersa@yahoo.com

40

Pîrvu

Iuliana Gabriela

1971/2007

912/17.09.2014

Bd. Nicolae Grigorescu Nr. 43, Bl. D1, Sc. 2, Ap. 41, Sectorul 3, Bucureşti

Bucureşti

0745040742

0213484220

iulianapirvuro@yahoo.com

41

Popa

Bogdan Doru

4512/2013

917/17.09.2014

Satul Mogoşoaia, Str. Vânătorilor Nr. 23g, Mogoşoaia

Ilfov

0726732991

 

bogdan_popa77@yahoo.com

42

Popescu

Natalia

613/2001

918/17.09.2014

Str. Egalităţii Nr. 3, Bl. Cocor 2, Sc. 1, Et. 1, Ap. 13, Galaţi

Galaţi

0766712142

 

auditconsultingpmp@yahoo.com

43

Radu

Mădălina Crina

1722/2006

676/04.03.2014

Str. Constantin Titel Petrescu Nr. 5, Bl. C21, Sc. 1, Et. 7, Ap. 42, Sectorul 6, Bucureşti

Bucureşti

0746166888

 

mradu@apex-team.ro

44

Rădulescu

Iuliana

3812/2010

925/17.09.2014

Str. Nucilor Nr. 13, Ploieşti

Prahova

0728264336

 

radulescu_iulia11@yahoo.ro

45

Răileanu

Marcelica

1453/2002

926/17.09.2014

Str. Mihai Eminescu Nr. 29, Bl. 29, Sc. A, Ap. 8, Slobozia

Ialomiţa

0720070861

0243230003

marcelica.raileanu @cec.ro

46

Savu

Octavia Mihaela

3778/2010

936/17.09.2014

Str. Cărămidarii De Jos Nr. 3, Bl. 75, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, Sectorul 4, Bucureşti

Bucureşti

0722632006

 

savu.octavia@yahoo.com

47

Simionescu

Carmen Ionela

4662/2014

942/17.09.2014

Str. Dristorului Nr. 4, Bl. B13, Sc. 1, Et. 3, Ap. 11, Sectorul 3, Bucureşti

Bucureşti

0746076804

 

carmen_simionescu@ymail.com

48

Smedoiu

Ion

414/2001

945/17.09.2014

Str. Lupeni Nr. 7, Sibiu

Sibiu

0723212334

0369447838

ion.smedoiu@xnet.ro

49

Stan

Carmen

3232/2009

949/17.09.2014

Cartier Dorobanţi Nr. 1, Bl. 32f, Et. 1, Ap. 4, Buzău

Buzău

0745057985

 

procont.stancarmen@gmail.com

50

Tănasa

Maria

1108/2001

964/17.09.2014

Bd. Alexandru Cel Bun Nr. 47, Bl. E1, Sc. B, Et. 9, Ap. 40, Iaşi

Iaşi

0748174734

 

maria_tanasa08@yahoo.com

51

Toma

Mihail Florin

3538/2010

968/17.09.2014

Şos. Andronache Nr. 224, Sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0722278346

 

mihailtoma@yahoo.com

52

Troancă

Marian Gabriel

4799/2014

969/17.09.2014

Satul Ciocănari Nr. 1, Comuna Niculeşti

Dâmboviţa

0722454328

 

 

53

Turdean

Simona Corina

4738/2014

970/17.09.2014

Aleea Retezat Nr. 3, Bl. P2, Sc. 2, Ap. 24, Cluj-Napoca

Cluj

0746110620

 

coryturdean@yahoo.com

54

Văcaru

Viorica Veronica

4140/2011

972/17.09.2014

Satul Straja, Comuna Tarcău

Neamţ

0744706270

 

viorica.vacaru73@yahoo.com

55

Ziman

Aura Florinda

4781/2014

978/17.09.2014

Str. Burgundia Mare Nr. 16, Beiuş

Bihor

0259320735

0259321885

office@expertmanagement.ro

 

3. Alte modificări la lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori conform protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), efectuate în perioada 29.10.2014 - 11.12.2014

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - registrul comerţului

Nr. autorizaţie CAFR/an

Reprezentant legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

1

Ernst & Young Assurance Services - S.R.L.

11909783

77/2001

Ion Bogdan

Bd. Ion Mihalache Nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, Et. 21, Sectorul 1, Bucureşti

Bucureşti

0214024000

0213104456

mirela.nicolescu@ro.ey.com

Pateli Micu

Christina Michaela

1606/2005

905/17.09.2014

Dănila

Teodora Daria

1592/2005

25/04.02.2014

2

Klass Audit - S.R.L.

26223260

975/2010

Popa Viorica

Str. Primăverii Nr. 9, Craiova

Dolj

0726402987

0351411854

popaviorika@yahoo.com

Popa

Viorica

2457/2008

660/04.03.2014

3

Audit Fincod - S.R.L.

29533885

1097/2012

Coman Daniel

Calea Crângaşi Nr. 5, Bl. 3, Sc. 1, Et. 5, Ap. 18, Sectorul 6, Bucureşti

Bucureşti

0745165331

 

comandaniel100@yahoo.com

Coman

Daniel

3082/2009

498/04.03.2014

4

G.S.R. Accounting Expertise - S.R.L.

18160225

620/2006

Oprea Cornelia Mariana

Calea Dorobanţilor Nr. 127-129, Et. 2, Cam. 4, Sectorul 1, Bucureşti

Bucureşti

0372774484

0378104849

office@gsr-accounting.info

Oprea

Cornelia Mariana

4232/2012

160/04.02.2014

Dinu

Alina

4164/2012

276/18.02.2014

 

4. Alte modificări şi completări la lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori conform protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), efectuate în perioada 29.10.2014 - 11.12.2014

Nr. crt.

Nume

Prenume

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr./Data certificat absolvire FE

Adresa de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

Coman

Daniel

3082/2009

498/04.03.2014

Str. Şiret Nr. 12, Bl. S4b, Sc. 1, Et. 1, Ap. 3, Brăila

Brăila

0745165331

 

comandaniel100@yahoo.com

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tom bac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea CEC Bank

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 15 decembrie 2014, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi o monedă din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea CEC Bank.

Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:

 

Valoare nominală

100 lei

10 lei

1 leu

Metal

aur

argint

tombac cuprat

Titlu

900%o

999%o

-

Formă

rotundă

rotundă

rotundă

Diametru

21 mm

37 mm

37 mm

Greutate

6,452 g

31,103g

23,5 g

Calitate

proof

proof

proof

Cant

zimţat

zimţat

zimţat

 

Aversul monedei din aur redă portretul, semnătura şi numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, inscripţia “ROMÂNIA”, anul de emisiune “2014”, stema României şi valoarea nominală “100 LEI”.

Aversul monedei din argint redă portretul, semnătura şi numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, inscripţia “ROMÂNIA”, anul de emisiune “2014”, stema României şi valoarea nominală “10 LEI”.

Aversul monedei din tombac cuprat redă portretul, semnătura şi numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, inscripţia “ROMÂNIA”, anul de emisiune “2014”, stema României şi valoarea nominală “1 LEU”.

Reversul, comun tuturor monedelor (din aur, din argint şi din tombac cuprat) prezintă Palatul CEC din Bucureşti şi inscripţiile “CEC BANK” şi “150 ANI”.

Art. 3. - Caracteristicile tehnice şi descrierea monedei din argint sunt similare celor aferente monedei din argint care intră în componenţa setului de trei monede.

Art. 4. - Monedele vor fi ambalate, separat, în capsule de metacrilat transparent. Seturile de monede şi monedele din argint vor fi însoţite de broşuri de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 5. - Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea CEC Bank au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 6. - Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de monede şi a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea CEC Bank se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 43.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.