MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 933/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 933         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Duminică, 21 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.111. - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.141/1.652. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii “Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice 2007-2013”

 

1.536. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            44. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

155. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

 

156. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.”- S.A. pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul adiţional nr. 2 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 , cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 12 decembrie 2014.

Nr. 1.111.

 

ANEXĂ

 

ACTUL ADIŢIONAL Nr. 2

pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

 

Prezentul act adiţional la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, denumit în continuare Contract de activitate a C.F.R. - S.A, se încheie între Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., administratorul infrastructurii feroviare publice din România, denumită în continuare C.F.R. - S.A, potrivit prevederilor art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate .C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare.

Articol unic. - Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.”- S.A. pentru perioada 2012- 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12 “Pachetul minim social, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2014 care face obiectul contractelor de servicii publice este prevăzută în anexa nr. 7.”

2. La articolul 12, alineatul (4) se abrogă.

3. La anexa nr. 1, punctul 1 “Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pe anul 2014”, subpunctul 1.1.1.1 “De la bugetul de stat, ca «Alte cheltuieli asimilate la Reparaţii curente» prevăzute în Proiectul de buget al Ministerului Transporturilor”, şi subpunctul 1.1.3 “Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2014”, care fac obiectul contractului de activitate, se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.

4. Anexa nr. 2 “Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2012, care face obiectul contractului de activitate, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional.

5. Anexa nr. 3 “Lista privind creditele bugetare în perioada 2012-2015 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate «CFR - S.A.», care face obiectul contractului de activitate, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional.

6. Anexa nr. 5 “Lista secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii”, care face obiectul contractului de activitate, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional.

7. Anexa nr. 8 “Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2014, care face obiectul contractului de activitate al CNCF CFR - S.A.” se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.

8. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

ANEXA Nr.1

la Actul adiţional nr. 2 pe anul 2014

(Anexa nr. 1 la Contractul de activitate a Companiei Naţionala de C5i Ferate ..C.F.R.*- S.A pentru perioada 2012-2015)

 

1. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pe anul 2014

1.1. Alocaţiile pentru lucrările de reparaţii infrastructura feroviară publică în anul 2014:

………………………………………….

1.1.1.1. De la bugetul de stat, ca “Alte cheltuieli asimilate la Reparaţii curente” prevăzute în Proiectul de buget al Ministerului Transporturilor:

 

Nr. crt.

 

U.M.

TOTAL

Din care

 

 

 

 

Credit extern

Buget stat/Componenta locală

0

1

2

3=4+5

4

5

1

Alocaţie 2014

mii lei cu TVA

4.480

-

4.480

 

            1.1.3. Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2014:

 

Nr. crt.

Obiectivul

U.M.

Fizic

Valoric - facturi restanţă 2013

(mii lei cu TVA)

0

1

2

3

4

1

Linii - lucrări

-

0

4.090

2

Instalaţii SCB

-

0

390

 

TOTAL

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la Actul adiţional nr. 2 pe anul 2014

(Anexa nr. 2 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate ..CER.”- S.A pentru perioada 2012-2015)

 

Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2014

 

Indicator

U.M.

Prevederi 2014

1.0. Infrastructura feroviară

 

 

Reţea (lungimea reţelei)

km x linii

10.637

Lungimea desfăşurată a liniilor

km x linii

20.077,34

Staţii şi halte de mişcare

număr

926

2.0. Personal

 

 

Total personal

număr

22.900

3.0. Tren-km

3.1. Călători

mii. tren x km

54,85*)

3.2. Marfă

mii. tren x km

22,28

Total

mii. tren x km

77,13

4.0. Indicatori privind performanţele activităţii

4.1. Viteza medie de circulaţie pe reţeaua feroviară

 

 

proiectată iniţial

km/h

82,70

asigurată

km/h

68,10

4.2. Regularitatea

 

 

marfă

minute întârziere 100 tren x km

1,6**)

călători

minute întârziere 100 tren x km

1,8**)

4.3. Productivitatea

tren convenţional x km/salariat

4.150


*) Acest parametru poate fi influenţat de pachetul minim social aprobat.

**) Acest parametru poate fi influenţat de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi a lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV paneuropean.

 

ANEXA Nr. 3

la Actul adiţional nr. 2 pe anul 2014

(Anexa nr. 3 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate ..C.F.R.”- S.A pentru perioada 2012-2015)

 

Lista privind creditele bugetare în perioada 2012-2015 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Program 2014, aprobat conform Legii

nr. 356/2013

Program 2014 rectificat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014

Estimări 2015

0

1

2

3

4

 

TOTAL CHELTUIELI (I + II)

2.517.723

2.871.484

2.867.295

I

BUGET DE STAT

2.517.723

2.871.484

2.867.295

 

CHELTUIELI CURENTE

2.413.836

2.794.879

2.762.430

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

0

0

0

 

- Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

0

0

0

 

- Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe

0

0

0

1

- Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757)

0

0

0

 

Titlul III. DOBÂNZI

30.561

20.663

24.676

 

- Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.561

20.663

24.676

 

- Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.561

20.663

24.676

1

- Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa (împrumut JBIC ROM-P3/2001)

20.232

14.187

18.858

2

- Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757)

825

320

710

3

- Proiecte de reabilitare cale ferată (împrumut BIRD 3976/1993)

9.504

6.156

5.108

 

TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

850.000

730.020

866.986

 

- Transferuri curente

850.000

730.020

866.986

 

- întreţinerea infrastructurii feroviare

850.000

730.020

866.986

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

247.032

231.607

310.339

 

- Transferuri interne

247.032

231.607

310.339

 

- Programe cu finanţare rambursabilă

0

0

0

 

- Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă

0

0

0

 

- Programe ISPA, din care:

0

576

0

 

Cheltuieli neeligibile

0

576

0

 

ISPA 2001/RO/16/P/PA/008 Asistenţă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la Graniţa Ungară până la Simeria, localizată în judeţele Arad şi Hunedoara şi studiile adiacente

0

576

0

 

Cheltuieli eligibile

0

0

0

 

- Investiţii ale operatorilor economici cu capital de stat, din care:

27.684

26.184

97.292

A

Obiective de investiţii în continuare

14.000

11.232

60.450

1

Electrificarea liniei de cale ferată Doaga-Tecuci-Bărboşi, inclusiv Dispecerat pentru coordonarea activităţii de exploatare în Complexul CF. Galaţi

6.000

6.000

10.000

2

Modernizarea staţiei CF Focşani la standarde europene

0

0

0

3

Linie nouă CF Vâlcele-Râmnicu Vâlcea

0

0

2.0O0

4

Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa

8.000

5.232

48.450

5

Reconstrucţie pod Gura Lotrului km 325+704, linia Piatra Olt-Podul Olt

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investiţii, din care

13.684

14.952

36.842

b)

Dotări independente

0

0

0

c)

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi altor studii

17

17

0

e)

Consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor (reparaţii capitale)

13.667

14.935

36.842

 

- Cheltuieli neeligibile ISPA

69.348

200.517

60.000

1

- ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - “Reabilitarea secţiunii Băneasa-Feteşti, de pe linia CF Bucureşti-Constanţa”

24.474

75.653

60.000

3

- ISPA2003/RO/16/P/PT/007 - “Reabilitarea secţiunii Câmpina-Predeal de pe linia de CF Bucureşti-Braşov”

14.533

77.723

0

4

- ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - “Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul feroviar finanţate din Fondul de coeziune”

30.145

46,945

0

5

- ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - “Construcţia infrastructurii feroviare şi rutiere de acces la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin

196

196

0

6

- ISPA2005/RQ/16/P/PT/Q02 - “Reconstrucţia infrastructurii feroviare afectate de inundaţiile din judeţele Vrancea, Bacău şi Giurgiu”

0

0

0

 

- Reparaţii curente la infrastructura feroviară publică

150.000

4.330

153.047

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.257.040

1.800.524

1.549.275

 

- Programe din FEDR

196.800

159.332

237.086

1

Proiectul 1475 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa

5.000

1.422

4.340


2

Proiectul 1604 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara

5.500

3.352

12.000

3

Proiectul 1477 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov

5.500

3.399

8.226

4

Proiectul 1478 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate laşi

4.000

1.072

18.600

5

Proiectul 1479 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj

3.000

11.117

3.000

6

Proiectul 1480 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Galaţi

1.000

16

2.000

7

Proiectul 1481 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti

4.000

16.072

29.760

8

Proiectul 1482 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova

4.000

4

33.289

9

Proiectul 3129 - Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cate ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti-Giurgiu, între staţiile CF Vidra şi Grădiştea

1.000

0

2.261

10

Proiectul 1489 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud

17.000

26.601

17.000

11

Proiectul 1490 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile Bistriţa, Zalău

16.500

20.169

3.682

12

Proiectul 1491 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Giurgiu Oraş, Slobozia Veche şi Călăraşi Sud

22.000

8.521

2.011

13

Proiectul 1492 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Botoşani, Piatra-Neamţ, Vaslui şi Braia

7.000

3.040

7.878

14

Proiectul 1493 - Modernizarea staţiilor de cale ferată Sf. Gheorghe, Târgu Mureş

14.500

14.755

3.042

15

Proiectul 1494 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţia CF Piteşti

12.000

12.085

12.000

16

Proiectul 1495 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţia CF Alexandria

0

0

0

17

Proiectul 1485 - Reabilitarea staţiilor CF Baia Mare şi Satu Mare

0

0

0

18

Proiectul 1486 - Reabilitarea staţiei CF Miercurea-Ciuc

0

0

0

19

Proiectul 1487 - Reabilitarea staţiei CF Târgu Jiu

0

0

0

20

Proiectul 1488 - Reabilitarea staţiei CF Târgovişte

0

0

0

21

Proiectul 1498 - Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

14.500

78

14.500

22

Proiectul 1499 - Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Ilia-Lugoj

15.300

15.446

15.300

23

Proiectul 1501 - Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Siculeni-Adjud

20.000

15.559

20.000

24

Proiectul 1502 - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse

15.000

6,619

15.000

25

Proiectul 4346 - Terminale intermodale: Centru intermodal regional de transport marfă în zona laşi

2.000

0

2.000

26

Proiectul 4509 - Centralizare electronică în staţia CF Videle

4.000

0

4.000

27

Proiect 5713 - Terminale intermodale: Centru intermodal regional de transport marfă

3.000

0

5.197

28

Proiect 5714 - Implementarea Sistemului informaţional geografic la nivelul CNCF “CFR” - S.A.

1.000

0

2.000

29

Proiect 6842 - Achiziţie de echipamente IT şi software informatic pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative

0

0

0

30

Proiect 6845 - Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere în substaţiile de tracţiune

0

5

0

 

- Programe din FC

1.058.240

1.641.192

1.299.190

1

Proiectul 1506 - Proiect-pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2

38.754

46.817

9.152

2

Proiectul 1508 - Reabilitarea liniei de CF Frontieră - Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră-Curtici-Arad - km 614

262.001

379.571

0

3

Proiectul 1509 - Reabilitarea liniei de CF Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Coşlariu-Simeria

250.000

424.679

78.117

4

Proiectul 1510 - Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighişoara-Coşlariu

382.731

758.603

99.057

5

Proiectul 1511 - Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre - km 152+149 şi km 165+817, linia CF Bucureşti-Constanţa - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa

37.960

30.713

15.907

6

Proiectul 3168 - “Linie de cale ferată de mare viteză pe ruta Frontiera HU-RO - Bucureşti-Constanţa” - studiu de prefezabilitate pentru analiza unor variante de traseu pe teritoriul României

3.000

0

7.350

7

Proiectul 4266 - “Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti-Constanţa, tronsonul Băneasa-Feteşti” - Lucrări în staţia Feteşti

5.000

0

33.158

8

Proiectul 5113 - Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 2: km 614-Gurasada şi tronsonul 3: Gurasada-Simeria

78.794

124

1.056.449

9

Proiect 6844 - Asistenţa tehnică având ca scop împărţirea în 3 secţiuni a proiectului “Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronson Braşov-Sighişoara”

0

579

0

10

Proiect 6846 - Studiu de soluţii alternative la studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei de cale ferată Predeal-Braşov, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h”

0

106

0

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare - Program TEN-T

2.000

0

12.999

1

Proiectul 3091 - “Studii pentru dezvoltarea Proiectului prioritar pentru infrastructura feroviară nr. 22” - 2007 - EU-22070-S - în domeniul reţelelor transeuropene de transport (TEN-T), Activitatea 3 - Faza B2 (2011-2015) - Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad

2.000

0

12.999

 

Titlul: ALTE CHELTUIELI

9.978

8.329

11.154

 

Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară

9.978

8.329

11.154

 

Titlul XL CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

19.225

3.736

0

 

- intrări de credite

0

0

0

1

- împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare Curtici-Simeria

0

0

0

2

- împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor inundaţiilor

0

0

0

3

- împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect informatizare gări ALCATEL

0

0

0

 

- componenta locală

19.225

3.736

0

1

- împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare Curtici-Simeria

10.700

1.336

0

2

- împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor inundaţiilor

0

0

0

3

- împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect informatizare gări ALCATEL

8.525

2.400

0

 

OPERAŢIUNI FINANCIARE

103.887

76.605

104.865

 

Titlul XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

103.887

76.605

104.865

 

- Rambursări de credite externe

103.887

76.605

104.865

 

- Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

103.887

76.605

104.865

1

- Proiecte de reabilitare cale ferată (împrumut BIRD 3976/1993)

41.706

32.702

43.396

2

- Proiect de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757)

7.092

6.637

7.010

3

- Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa (împrumut JBIG ROM-P3/2001)

55.089

37.266

54.459

 

ANEXA Nr. 4*)

la Actul adiţional nr. 2 pe anul 2014

(Anexa nr. 5 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate ..C.F.R.”- S.A pentru perioada 2012-2015)

 

Lista secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii

 


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1.141 din 13 noiembrie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.652 din 5 decembrie 2014

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii “Sprijinirea  investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice 2007-2013”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii “Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Creşterea eficienţei energetice si a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice 2007-2013”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, se modifică după cum urmează:

- La articolul 2 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) să fie efectuată şi efectiv plătită de către beneficiar între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare

 

Văzând referatul de aprobare nr. N.B. 11.229/2014 al Direcţiei generale buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă prevăzute la alin. (1) reprezintă contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, prevăzute în anexa nr. 1 ta Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.483/2014 pentru aprobarea modalităţii de plată a arieratelor pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.

Art. 2. - Verificarea şi certificarea datelor se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin, de către comisiile constituite la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, iar rezultatele analizei efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de constatare.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 decembrie 2014.

Nr. 1.536.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare

 

1. În sensul prezentei metodologii, obligaţiile de plată reprezintă contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.483/2014 pentru aprobarea modalităţii de plată a arieratelor pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.

2. Unităţile sanitare publice cu paturi întocmesc situaţia obligaţiilor de plată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.483/2014, completată cu o coloană în care sunt înscrise numerele ordinelor de plată, pe răspunderea managerului şi a conducătorului compartimentului financiar-contabil de la nivelul fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care semnează pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise, certificând prin semnătură că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, şi sunt evidenţiate în contabilitatea proprie pe baza documentelor justificative.

3. La nivelul fiecărui judeţ se constituie comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică şi reprezentanţi ai caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti.

4. Comisiile mixte vor analiza următoarele aspecte:

a) corespondenţa datelor din situaţiile menţionate la pct. 2, transmise de fiecare unitate sanitară cu paturi, cu cele înscrise în facturile anexate la acestea, atât din punctul de vedere al naturii cheltuielilor, respectiv produse, bunuri şi servicii, investiţii şi reparaţii capitale, cât şi al concordanţei sumelor;

b) încadrarea facturilor în termenele de plată stabilite de lege, respectiv mai vechi de 90 de zile;

c) existenţa avizării şi certificării prin semnătură de către persoanele în drept;

d) transmiterea de către unităţile sanitare cu paturi a situaţiei obligaţiilor stinse, pe furnizori, a copiilor ordinelor de plată şi ale extraselor de cont, în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării plăţilor, potrivit legii;

e) în cazul unor sume rămase neutilizate, existenţa documentelor de virare a acestora către Ministerul Sănătăţii.

5. Constatările comisiilor, ca urmare a analizei efectuate, vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare pentru sumele de plată, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, denumite în continuare procese-verbale.

6. Procesele-verbale vor fi întocmite conform modelului prevăzut în anexă şi vor fi semnate de preşedintele şi membrii comisiei mixte de la nivelul fiecărui judeţ.

7. În cazul în care comisia mixtă constată că nu au fost îndeplinite toate condiţiile legale privind plata arieratelor, unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii au obligaţia restituirii sumelor către Ministerul Sănătăţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal.

8. Procesele-verbale se emit în 5 exemplare originale şi se transmit, însoţite de situaţia menţionată la pct. 2, după cum urmează:

a) un exemplar, unităţii sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii;

b) un exemplar, Ministerului Sănătăţii;

c) un exemplar, casei de asigurări de sănătate;

d) un exemplar rămâne la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

e) un exemplar rămâne la nivelul comisiei mixte.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

COMISIA MIXTĂ A JUDEŢULUI.......................

 

PROCES-VERBAL

de constatare pentru sumele de plată

Încheiat astăzi,..................

 

Comisia mixtă, formata din dna/dl. ................. preşedinte, precum şi dna/dl. ..............., din partea casei de asigurări de sănătate/direcţiei de sănătate publică, în calitate de membri ai comisiei mixte, în urma analizei situaţiei obligaţiilor de plată înregistrate peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, şi neachitate, a constatat următoarele:

a) unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii din judeţ au întocmit la termenul stabilit situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, şi neachitate, pe categorii de furnizori, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.483/2014 pentru aprobarea modalităţii de plată a arieratelor pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii:

b) managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil ai fiecărei unităţi sanitare cu paturi au semnat situaţia mai sus menţionată, certificând realitatea şi exactitatea datelor;

c) managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil au certificat pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale din situaţia prezentată au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în limita prevederilor bugetare aprobate;

d) managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil au transmis Ministerului Sănătăţii situaţia obligaţiilor stinse, pe furnizori, copiile ordinelor de plată şi ale extraselor de cont, în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării plăţilor, potrivit legii;

e) managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil au virat Ministerului Sănătăţii suma de ........... mii lei, rămasă neutilizată, conform Documentului nr. ............

Faţă de cele de mai sus, comisia mixtă stabileşte că au fost îndeplinite condiţiile legale pentru plata obligaţiilor peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, şi neachitate de către următoarele unităţi sanitare cu paturi:

1. Spitalul ................... total obligaţii de plată ............................. lei, din care:

- medicamente -.................................................. lei;

- materiale sanitare -.......................................... lei;

- alţi furnizori de bunuri şi servicii -................ lei;

- investiţii -......................................................... lei;

- reparaţii capitale -........................................... lei.

2. Spitalul ...............................................

Totalul obligaţiilor pe judeţ, în sumă de ...................................lei, din care:

- medicamente ................................ lei;

- materiale sanitare ........................ lei;

- alţi furnizori de bunuri şi servicii ...... lei;

- investiţii ...................... lei;

- reparaţii capitale ..................lei.

Alte menţiuni*): .....................................................................................................................................................................

Faţă de cele de mai sus, comisia mixtă stabileşte că nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru plata obligaţiilor peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, şi neachitate de către................................................................................................ (denumirea unităţii sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii),

drept care suma de...................lei va fi restituită Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentului proces-verbal.

 

Comisia mixtă a judeţului..............

Semnătura:

dna/dl............................................preşedinte...........................................................................................................................

dna/dl..........................................., membru din partea casei de asigurări de sănătate.......................................................

dna/dl..........................................., membru din partea direcţiei de sănătate publică..........................................................

 

            Data...............

 

*) Se vor enumera cazurile sau situaţiile în care comisia mixtă constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014 rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,32% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,11% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 44.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012.

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - SA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0599 lei/kVARh, practicat de Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 199,70 Iei/MWh, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2014, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - SA, duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 23 decembrie 2013.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 155.

 

 

ANEXĂ

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2015

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

IT

21,10

 

MT

47,34

 

JT

112,15

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0605 lei/kVARh, practicat de Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 201,56 Iei/MWh, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2014, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - SA, duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 23 decembrie 2013.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 156.

 

 

ANEXA

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2015

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (Iei/MWh)

Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

IT

23,41

 

MT

46,85

 

JT

122,39

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.