MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 901/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 901         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 11 decembrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 487 din 25 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionali ta te a prevederilor art. IV pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

Decizia nr. 547 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 336 alin. (1) din Codul penal

 

ORDONANŢE SI HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

78. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

 

1.090. - Hotărâre pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            320. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Cristian Mihai Marinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.095. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            148. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 487

din 25 septembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. IV pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor “art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care s-a abrogat lit. f) a art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule”, excepţie ridicată de Maria Ivan în Dosarul nr. 4.459/114/2013 al Tribunalului Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 101D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 106D/2014, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Constanţa Bratosin în Dosarul nr. 4.374/114/2013 al Tribunalului Buzău - Secţia a fl-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele mai sus menţionate, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

6. Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexarea dosarelor.

7. Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 106D/2014 la Dosarul nr. 101 D/2014, care a fost primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că autoarele excepţiei au invocat atât vicii de neconstituţionalitate extrinsecă a reglementării legale criticate, cât şi de neconstituţionalitate intrinsecă a acesteia.

9. Astfel, în ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, reprezentantul Ministerului Public precizează că, prin Legea nr. 18272013, în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul a fost abilitat să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, în speţă fiind vorba despre modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

10. Referitor la celelalte critici formulate, arată că este dreptul exclusiv al legiuitorului să stabilească taxe şi impozite.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

11. Prin încheierea din 10 ianuarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 4.459/114/2013, şi încheierea din 4 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 4.374/114/2013, Tribunalul Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor “art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care s-a abrogat lit. f) a art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule”. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Maria Ivan şi Constanţa Bratosin în cauze având ca obiect “refuz soluţionare cerere”.

12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia susţin că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece “modificările şi completările Codului fiscal se efectuează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare, iar orice modificare şi completare a Codului fiscal intră în vigoare începând din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege”. Apreciază, de asemenea, că prin stabilirea timbrului de mediu se încalcă dreptul de proprietate, ocrotit atât de Constituţia României, cât şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât stabilirea acestei taxe, care este una foarte mare în opinia autoarelor excepţiei, poate determina situaţii în care autoturismul achiziţionat să nu poată fi vândut, iar proprietarul să nu poată beneficia de atributele conferite de dreptul de proprietate. Se realizează astfel “o discriminare între proprietarii de maşini vechi şi societăţile care se ocupă de comercializarea maşinilor noi, dar şi faţă de persoanele care şi-au înmatriculat maşinile fără plata timbrului de mediu, în baza actului de partaj voluntar”.

13. Opinia Tribunalului Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, exprimată în dosarele Curţii Constituţionale nr. 101D/2014 şi nr. 106D/2014, este aceea Că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, instanţa arată că abrogarea lit. f) a art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, prin art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013, nu contravine niciuneia dintre dispoziţiile constituţionale invocate, deoarece soluţia adoptată de legiuitor este de natură sa înlăture posibilitatea întocmirii pro causa a unor acte de partaj voluntar, în scopul eludării obligaţiei de plată a timbrului de mediu.^

14. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

15. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013, prin care s-a abrogat art. 8 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, sunt constituţionale. În acest sens, referitor la critica privind încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 73 şi art. 115 alin. (1) din Constituţie, întrucât modificările şi completările Codului fiscal se efectuează numai prin lege, promovată de regulă cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare, iar orice modificare şi completare adusă Codului fiscal intră în vigoare începând din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege, Avocatul Poporului arată că, în speţă, este vorba despre modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, acest act normativ nefăcând parte din categoriile reglementate prin lege organică, astfel încât această critică nu poate fi reţinută. În plus, arată că au fost respectate şi dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţie, deoarece Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 a fost aprobată, de Parlament, prin Legea nr. 371/2013.

16. Referitor la critica privind încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie, Avocatul Poporului a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 stabilea situaţiile în care timbrul de mediu nu trebuia achitat, printre acestea numărându-se şi cazul în care autovehiculele erau “dobândite prin partaj”. Prin abrogarea acestor prevederi de lege, apreciază că a fost înlăturată, de fapt, discriminarea între cei care dobândeau autovehiculele prin partaj şi cei care erau obligaţi la plata timbrului. În plus, apreciază că impozitul trebuie să fie stabilit potrivit unor reguli unitare pentru toţi, fără discriminări directe sau indirecte faţă de grupuri sociale”. În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor art. 21 şi art. 52 din Constituţie, apreciază că acestea nu au incidenţă în cauzele de faţă.

17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut în dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fi scai-bugetare, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 2 august 2013, şi aprobată prin Legea nr. 371/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 21 decembrie 2013. Din examinarea criticilor formulate şi a argumentelor invocate, Curtea constată că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate asupra căruia urmează a se pronunţa îl constituie art. IV pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013, care prevede că “Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, litera f) se abrogă.”

20. În susţinerea neconstituţionalităţii reglementării legale criticate, autoarele excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) potrivit cărora “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi Fără discriminări” şi alin. (2) care prevede că “Nimeni nu este mai presus de lege”, art. 21 privind Accesul liber la justiţie, art. 44 privind Dreptul de proprietate privată, art. 52 privind Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 referitor la Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 73 intitulat Categorii de legi, art. 108 referitor la Actele Guvernului şi art. 115 privind Delegarea legislativă.

21. Analizând evoluţia cadrului legislativ relevant, referitor la taxarea autoturismelor pentru emisiile de C02, Curtea reţine că, iniţial, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, s-a stabilit cadrul legal pentru instituirea taxei

pe poluare pentru autovehicule. Această ordonanţă de urgenţă a fost abrogată prin Legea nr. 9/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, act normativ care stabilea cadrul legal privind instituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Ulterior, această lege a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, ordonanţă de urgenţă care stabileşte cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu pentru autovehicule, timbru care, ca şi taxele instituite anterior, se face venit la bugetul Fondului pentru Mediu şi se utilizează de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului. Aşa fiind, din succesiunea în timp a actelor normative menţionate, Curtea constată că timbrul de mediu înlocuieşte vechea taxă pe poluare, respectiv, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

22. Potrivit art. 2 lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, timbrul de mediu reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, iar potrivit art. 4 al aceleiaşi ordonanţe de urgenţă, obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, în situaţiile expres şi limitativ prevăzute în actul normativ precitat.

23. Totodată, Curtea reţine că, potrivit art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, timbrul nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt încadrate în categoria vehiculelor istorice; sunt acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică; când sunt transferate cu titlu gratuit de la autorităţi sau instituţii publice altor autorităţi sau instituţii publice; atunci când sunt confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; când sunt destinate competiţiilor sportive sau când sunt dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii. Totodată, timbrul de mediu nu se plătea nici atunci când autovehiculele erau dobândite prin partaj, situaţie reglementată de lit. f) a art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013.

24. Curtea constată că prin art. IV pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare au fost abrogate prevederile art. 8 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, prevederi care, aşa cum am arătat, exceptau de ta plata timbrului de mediu autovehiculele dobândite prin partaj. Acest eveniment legislativ a determinat, de altfel, şi formularea excepţiei de neconstituţionalitate din prezentele cauze, autoarele excepţiei fiind nemulţumite de această nouă reglementare.

25. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, referitor la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă formulate, Curtea apreciază că acestea sunt neîntemeiate. Astfel, referitor la susţinerile potrivit cărora “modificările şi completările Codului fiscal se efectuează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare, iar orice modificare şi completare a Codului fiscal intră în vigoare începând din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege”, Curtea reţine că, de fapt, în speţă, este vorba despre modificarea, prin art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, act normativ care nu face parte din categoriile reglementate prin lege organică, astfel cum acestea sunt menţionate prin Constituţie. În acest sens, Curtea constată că Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 a fost adoptată potrivit art. 115 alin. (1) din Constituţie, în temeiul Legii nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 20 iunie 2013. Ulterior, Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 a fost aprobată prin Legea nr. 371/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 21 decembrie 2013, lege ce a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi art. 76 alin. (2) din Constituţie.

26. Curtea reţine, totodată, că în Nota de fundamentare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013, legiuitorul delegat a justificat abrogarea lit. f) a art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 prin aceea că “a limita aplicarea excepţiei la înmatricularea autovehiculelor dobândite prin încetarea regimului matrimonial în urma desfacerii căsătoriei sau dobândite prin partaj prin bună învoială/pe cale judecătorească pentru un autovehicul deja înmatriculat, ar putea constitui, pentru persoanele cărora excepţia nu s-ar aplica, o încălcare a principiului nediscriminării taxelor şi impozitelor fiscale, conform căruia impozitul trebuie să fie stabilit potrivit unor reguli unitare pentru toţi, fără discriminări directe sau indirecte faţă de unele grupuri sociale”. De asemenea, se arată că această măsură “Înlătură prejudiciul adus bugetului Fondului pentru mediu şi, implicit, bugetului general consolidat”.

27. În aceste condiţii, referitor la pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 16 alin. (1 j şi (2) din Constituţie, Curtea reţine că, prin abrogarea prevederilor de lege care exceptau de la plata timbrului de mediu autovehiculele dobândite prin partaj, legiuitorul a recurs la această măsură tocmai pentru a elimina o “facilitate” care a generat o situaţie discriminatorie între beneficiarii excepţiei şi cei care sunt obligaţi la plata timbrului. De altfel, în Nota de fundamentare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013, legiuitorul delegat a reţinut că prin exceptarea de la plata taxei a autovehiculelor dobândite prin partaj s-a creat “un mecanism de eludare a plăţii timbrului de mediu prin achiziţionarea unui autovehicul second-hand din spaţiul comunitar în coproprietate, iar anterior înmatriculării acestuia coproprietarii făcând partajul pe cale notarială, prin buna învoială, asupra autovehiculului respectiv. Prin urmare, prin aplicarea excepţiei prevăzute la art. 8 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 (neplata timbrului de mediu de către coproprietarul dobânditor), se creează atât o discriminare între beneficiarii excepţiei şi cei care sunt obligaţi la plata timbrului prin achiziţionarea autovehiculului second-hand tot din spaţiul comunitar, cât şi un prejudiciu adus bugetului general consolidat. Acelaşi mecanism de eludare poate fi folosit şi în cazul autovehiculelor noi, achiziţionate în regim de coproprietate, prin partajarea pe cale notarială a autovehiculului, anterior înmatriculării.” Ca atare, Curtea constată că, dimpotrivă, prin textul de lege criticat legiuitorul delegat a remediat o reglementare care genera o situaţie discriminatorie.

28. În acest context, Curtea constată că timbrul de mediu, similar taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau taxei pe poluare pentru autovehicule, a fost instituită de stat în realizarea obligaţiei sale înscrise în art. 35 alin. (1) şi (2) din Constituţie, potrivit căruia statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea dreptului oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic, această taxă fiind instituită pentru protecţia mediului şi îmbunătăţirea calităţii aerului, precum şi pentru încadrarea în valorile-limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu. Ca atare, obligaţia pozitivă a statului român de a asigura un cadru legislativ adecvat pentru exercitarea dreptului la un mediu sănătos este realizată tocmai prin instituirea acestui timbru de mediu, taxându-se, astfel, în funcţie de anumite criterii, autovehiculele pentru poluarea pe care o produc. De altfel, sub aspect fiscal, Curtea constată că o atare taxă este expresia, la nivel legal, a normei constituţionale a art. 35 alin. (3), potrivit căruia “Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător”.

29. De altfel, prin Decizia nr. 802 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 23 iunie 2009, referitor la taxa pe poluare reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, Curtea a observat că, din punctul de vedere al echităţii, o atare taxă trebuie plătită de către poluator, aceste considerente fiind valabile şi cu privire la taxa reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, respectiv a timbrului de mediu.

30. Referitor la pretinsa încălcare a dreptului de proprietate privată prin instituirea obligativităţii plăţii timbrului de mediu, Curtea observă că autoarele excepţiei formulează criticile de neconstituţionalitate referitoare la cuantumul taxei în mod generic, fără a indica elementele ce le caracterizează situaţia individuală, astfel încât caracterul proporţional şi rezonabil al taxei nu poate fi apreciat în prezentele cauze.

31. În final, cu privire la invocarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21, art. 52 şi art. 53, Curtea reţine că autoarele excepţiei nu au indicat motivele pentru care consideră că textul de lege criticat contravine acestor norme constituţionale şi, prin urmare, critica nu poate fi analizată.

32. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Maria Ivan în Dosarul nr. 4.459/114/2013 al Tribunalului Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, precum şi de Constanţa Bratosin în Dosarul nr. 4.374/114/2013 al aceleiaşi instanţe şi constată că prevederile art. IV pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 25 septembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 547

din 15 octombrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 336 alin. (1) din Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 336 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Weiss Walter în Dosarul nr. 4.086/306/2013 al Judecătoriei Sibiu. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 384D/2014.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 14 octombrie 2014, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu, şi au fost consemnate în încheierea din acea dată, când, constatând că nu sunt prezenţi toţi judecătorii care au participat la dezbateri, potrivit art. 58 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea, în temeiul art. 57 din Legea nr. 47/1992 şi al art. 56 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, a amânat pronunţarea pentru data de 15 octombrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin încheierea din data de 16 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 4.086/306/2013, Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 336 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Weiss Walter cu ocazia soluţionării unei cauze penale.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16, art. 22, art. 29, art. 31, art. 34, art. 49 şi art. 124 şi celor convenţionale ale art. 6. Susţine că nu există o cercetare ştiinţifică realizată de către stat prin care să se stabilească rezistenţa psihică şi comportamentală a fiecărui individ în cazul consumului de alcool. Astfel, având în vedere că oamenii reacţionează diferit la alcool, nu se poate vorbi de o egalitate în drepturi. Totodată, dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale deoarece statul comercializează alcoolul şi îmbolnăveşte psihic un anumit contingent din populaţie sau direcţionează persoane spre comportamente deviante.

5. Judecătoria Sibiu apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Avocatul Poporului arată că, în realitate, autorul excepţiei îşi exprimă nemulţumirea faţă de incriminarea ca infracţiune a faptei de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Apreciază că incriminarea faptei de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe reprezintă o măsură de ordin legislativ menită să asigure protejarea vieţii, sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor, în conformitate cu prevederile constituţionale ale art. 22 din Constituţie. În speţă, dispoziţiile legale criticate nu sunt de natură să împiedice aplicarea efectivă a principiului constituţional al egalităţii în drepturi, cuprins în art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea fundamentală, textele legale criticate aplicându-se tuturor subiectelor de drept care se află în situaţia stabilită de ipoteza normei legale, fără privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare. Prevederile art. 21, art. 29, art. 34, art. 49 şi art. 124 din Constituţie nu au incidenţă în cauză.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 336 alin. (1) din Codul penal. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, iar Codul penal a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009. Dispoziţiile art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au fost abrogate prin art. 121 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Dispoziţiile de lege criticate au următorul conţinut:

- Art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002: “Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.*,

- Art. 336 alin. (1) din Codul penal: “Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”

11. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 22 referitor la dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, art. 29 referitor la libertatea conştiinţei, art. 31 referitor la dreptul la informaţie, art. 34 referitor la dreptul la ocrotirea sănătăţii, art. 49 referitor la protecţia copiilor şi a tinerilor şi art. 124 referitor la înfăptuirea justiţiei. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate, ci, în realitate, face doar afirmaţii referitoare la implicarea statului în producerea şi comercializarea produselor alcoolice, indicând anumite prevederi constituţionale fără să arate însă în ce constă contrarietatea acestora cu textele de lege criticate.

13. În aceste condiţii Curtea reţine că, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, a constatat existenţa unei anumite structuri inerente şi intrinseci oricărei excepţii de neconstituţionalitate, care cuprinde 3 elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat, precum şi motivarea de către autorul excepţiei a relaţiei de contrarietate existente între cele două texte, cu alte cuvinte motivarea neconstituţionalităţii textului criticat.

14. Curtea a observat că, indiscutabil, primul element al excepţiei se circumscrie fie simplei indicări a textului pretins neconstituţional, fie menţionării conţinutului său normativ, iar cel de-al doilea, indicării textului sau principiului constituţional pretins încălcat şi că, În condiţiile în care primele două elemente pot fi determinate absolut, al treilea element comportă un anumit grad de relativitate determinat tocmai de caracterul său subiectiv. Astfel, motivarea în sine a excepţiei, ca element al acesteia, nu este neapărat un criteriu material sau cantitativ, ci, dimpotrivă, ea rezultă din dinamica primelor elemente. Prin urmare, materialitatea motivării excepţiei nu este o condiţie sine qua non a existenţei acesteia. În aceste condiţii, Curtea a constatat că, în situaţia în care textul de referinţă invocat este suficient de precis şi clar, astfel încât instanţa constituţională să poată reţine în mod rezonabil existenţa unei minime critici de neconstituţionalitate, ea este obligată să analizeze pe fond excepţia de neconstituţionalitate şi să considere deci că autorul acesteia a respectat şi a cuprins în excepţia ridicată cele 3 elemente menţionate.

15. Însă Curtea a statuat că, dacă excepţia de neconstituţionalitate este în mod formal motivată, deci cuprinde cele 3 elemente, dar motivarea în sine nu are nicio legătură cu textul criticat, iar textul de referinţă este unul general, va respinge excepţia ca inadmisibilă, deoarece este contrară art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 (a se vedea în acest sens Decizia nr. 198 din 12 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009, sau, în cadrul controlului a priori, Decizia nr. 919 din 6 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011). Curtea a precizat că aceeaşi soluţie va fi urmată şi în cazul în care excepţia de neconstituţionalitate nu cuprinde motivarea ca element al său, iar din textul constituţional invocat nu se poate desluşi în mod rezonabil vreo critică de neconstituţionalitate, fie datorită generalităţii sale, fie datorită lipsei rezonabile de legătură cu textul criticat. În acest sens s-a reţinut că instanţa de contencios constituţional, prin Decizia nr. 785 din 16 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011, a stabilit că “simpla enumerare a unor dispoziţii constituţionale sau convenţionale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituţionalitate. Dacă ar proceda la examinarea excepţiei de neconstituţionalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, instanţa de control constituţional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituţionalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă în condiţiile în care art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 precizează că «sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi»“.

16. Cum, în prezenta cauză, autorul excepţiei de neconstituţionalitate a procedat la simpla enumerare a dispoziţiilor legale criticate şi la enumerarea normelor constituţionale pretins încălcate, fără a prezenta motive sau argumente în susţinerea excepţiei, şi cum, din această formulare a excepţiei, Curtea constată că nu se poate deduce, în mod rezonabil, vreo critică de neconstituţionalitate, datorită lipsei legăturii dintre prevederile legale şi normele constituţionale invocate, potrivit celor reţinute prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011 anterior menţionată, va respinge excepţia de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 Ut. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 336 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Weiss Walter în Dosarul nr. 4.086/306/2013 al Judecătoriei Sibiu.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sibiu şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 octombrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

 

Luând în considerare faptul că în perioada 2014-2020 România va fi beneficiara unor importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri,

având în vedere că reforma politicii agricole comune aduce o schimbare fundamentală faţă de perioada 2007-2014, cu noi reglementări de care fermierii trebuie să ţină cont urgent în activitatea lor viitoare,

ţinând cont de necesitatea creării cadrului adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnică şi financiară a fondurilor europene acordate României prin noua politică agricolă comună,

considerând că procesul de absorbţie a fondurilor europene poate fi afectat în mod negativ din cauza discriminării personalului din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în ceea ce priveşte diferenţele de natură salarială ale acestuia faţă de personalul din cadrul celeilalte agenţii de plată din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, faţă de personalul din autorităţile de management aflate în structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit şi Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, dar şi faţă de personalul din cadrul Ministerului Fondurilor Europene,

având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014;

- Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr.1.234/2007 ale Consiliului;

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în considerarea faptului că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan financiar, cât şi în plan social, în principal prin neaccesarea în condiţii optime a sprijinului financiar pus la dispoziţia României prin Pilonul I pentru perioada 2015-2020, pentru care au fost alocate României fonduri în valoare de circa 10 miliarde euro, cu impact deosebit de grav asupra vieţii economice şi sociale,

întrucât agricultura reprezintă una dintre priorităţile absolute ale Guvernului,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Articolul VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 13 decembrie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 70/2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. VII. - (1) Prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane,

Programul operaţional Mediu, Programul operaţional Transport, Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, Programul operaţional pentru pescuit şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi din Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se stabileşte după cum urmează:

a) pentru personalul din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Mediu, Programul operaţional Transport, Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, Programul operaţional pentru pescuit şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;

b) pentru funcţionarii publici din Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se stabileşte la 85% din nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din structurile cu rol de autoritate de management prevăzute la alin. (1) cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului

Fondurilor Europene, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de autoritate de management.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), asimilarea funcţiilor şi salariilor pentru personalul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi pentru funcţionarii publici din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) începând cu 1 ianuarie 2015 personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi funcţionarii publici din Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură beneficiază de drepturile salariale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi, respectiv, la alin. (1) lit. b), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) în aplicarea prevederilor prezentului articol Ministerul Fondurilor Europene poate emite instrucţiuni de aplicare.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 78.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 24 şi 31 decembrie 2014 se stabilesc ca zile libere.

(2) Pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 şi 20 decembrie 2014 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2015, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 3. - (1) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în zilele de 24 şi 31 decembrie 2014 şi nici participanţi lor în aceste procese.

(2) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfăşoară în zilele respective activităţi stabilite prin Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 4. - Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 1.090.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Cristian Mihai Marinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Transporturilor prin Adresa nr. 50.906 din 4 decembrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (2i) şi al art. 92 alin. (1^) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Cristian Mihai Marinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 320.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 949 din 7 noiembrie 2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015

în temeiul prevederilor ari. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 2 decembrie 2014.

Nr. 2.095.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANŢARE

a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Rolul ghidului de finanţare

 

            Prezentul ghid de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015, denumit în continuare Program.

 

ARTICOLUL 2

Scopul şi indicatorii de performanţă al Programului

 

(1) Scopul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând responsabilizarea, educarea şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015.

            (2) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt reprezentaţi de dimensiunea grupului-ţintă vizat de activităţile întreprinse şi de indicatorii calitativi ai proiectelor.

 

ARTICOLUL 3

Sursa de finanţare pentru derularea Programului

 

(1) Finanţarea Programului se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu.

            (2) Programul se derulează în anul 2015, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu.

 

ARTICOLUL 4

Definiţii

 

În sensul prezentului ghid de finanţare, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiari - organizaţiile neguvernamentale nonprofit care au solicitat finanţare din Fondul pentru mediu şi al căror proiect a fost aprobat în vederea finanţării;

c) cerere de finanţare - document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu (anexa nr. 1);

d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea eşalonată a lucrărilor prevăzute în graficul de finanţare;

e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f) contribuţie proprie - partea de cheltuieli eligibile nefinanţate din Fondul pentru mediu şi cheltuielile neeligibile care vor fi susţinute de către beneficiar (contribuţia proprie a beneficiarului constă doar în susţinere financiară);

g) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării şi care vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;

h) dimensiunea grupului-ţintă - numărul de persoane beneficiare directe ale proiectului cu vârsta de 15-35 de ani;

i) dosar de finanţare - cererea de finanţare, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, evaluării, selectării, avizării şi aprobării finanţării de către Autoritate;

j) dosar de decontare - cererea de tragere, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative;

k) finanţare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei cote-părţi din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor;

            l) organizaţii neguvemamentale - persoane juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioarei

            m) parteneri de proiect - organizaţiile neguvernamentale astfel cum sunt definite la lit. I) sau organizaţie neguvernamentală înregistrată într-o ţară membră a Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 5

Organizarea sesiunii de finanţare

 

(1) În anul 2015 se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.

(2) Organizarea sesiunii de finanţare constă în stabilirea şi aprobarea, prin dispoziţie a conducătorului Autorităţii, a:

a) sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare;

b) sumei alocate sesiunii de finanţare.

(3) Dispoziţia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

            (4) Aprobarea componenţei Comisiei de analiză şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a conducătorului Autorităţii.

 

ARTICOLUL 6

Etapele sesiunii de finanţare

 

Sesiunea de finanţare prezintă următoarele etape:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare şi a sumei alocate;

b) depunerea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului (anexa nr. 2);

d) analiza şi selectarea proiectelor din punct de vedere economic şi tehnic (anexa nr. 3);

e) analiza şi aprobarea listei proiectelor respinse;

f) avizarea proiectelor selectate;

g) comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii;

            h) soluţionarea contestaţiilor; i) aprobarea finanţării proiectelor avizate; j) transmiterea scrisorilor de aprobare a finanţării; k) negocierea, semnarea contractelor şi implementarea proiectului.

 

ARTICOLUL 7

Depunerea dosarului de finanţare

 

(1) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(2) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare un singur proiect,

(3) Un partener nu trebuie să fie implicat în derularea a mai mult de un acord de parteneriat având ca scop implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului.

(4) Este interzisă deţinerea de către solicitant a dublei calităţi în cadrul programului, şi anume cea de solicitant şi cea de partener al unui solicitant, în acelaşi timp.

(5) Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii, menţionate în prezentul ghid de finanţare, va fi depus la registratura Autorităţii într-un singur exemplar, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii;

a) denumirea completă şi adresa sa completă;

b) titlul programului: “Programul de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015”;

c) titlul proiectului;

d) sesiunea de depunere, aprobată conform dispoziţiilor art. 5.

(6) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Autoritate să nu depăşească data-limită a sesiunii de depunere.

(7) Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau cu completări făcute manual.

(8) Documentele depuse de solicitanţi trebuie să fie îndosariate, numerotate şi opisate.

            (9) Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finanţare.

 

ARTICOLUL 8

Analiza şi selectarea

 

(1) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiză procedează la:

a) verificarea informaţiilor înscrise pe plicurile conţinând dosarul de finanţare;

b) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;

c) verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului;

d) analiza şi selectarea proiectelor pe baza documentelor care însoţesc cererea de finanţare;

e) înaintarea către Comitetul director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, precum şi a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finanţare.

(2) Este selectat proiectul care obţine un punctaj de minimum 71 de puncte, inclusiv.

(3) Proiectele selectate vor fi dispuse într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu indicarea valorii totale a acestora

            (4) Proiectele neselectate vor fi dispuse într-un centralizator, cu indicarea motivului neselectării.

 

ARTICOLUL 9

Avizarea proiectelor

 

(1) Comitetul director ai Autorităţii avizează proiectele selectate şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autorităţii.

            (2) Comitetul director al Autorităţii poate solicita Comisiei de analiză orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.

 

ARTICOLUL 10

Aprobarea finanţării proiectelor

 

(1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea/respingerea finanţării proiectelor.

            (2) Comitetul de avizare poate solicita atât Comisiei de analiză, cât şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi/sau Comitetului director al Autorităţii orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

 

ARTICOLUL 11

Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare

 

(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii, la secţiunea respectivă.

(2) în vederea încheierii contractului de finanţare se vor transmite solicitanţilor admişi scrisori de aprobare a finanţării, prin poştă/fax cu confirmare de primire, care vor cuprinde:

a) proiectul şi suma aferentă aprobată în vederea finanţării;

b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant în vederea perfectării contractului pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;

            c) defalcarea sumei aprobate pe categorii de cheltuieli şi cantităţi, informaţii ce vor fi utilizate la întocmirea anexelor la contractul de finanţare.

 

ARTICOLUL 12

Contestaţiile

 

(1) Solicitanţii nemulţumiţi de decizia Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare pot depune contestaţie la sediul Autorităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării pe site-ul Autorităţii a rezultatelor.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare propunerea de admitere/respingere a contestaţiei.

(3) în vederea soluţionării contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei de analiză/Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare, în măsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestaţiei.

            (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii.

 

ARTICOLUL 13

Perfectarea şi acordarea finanţării

 

(1) Solicitantul, prin reprezentantul său legal sau împuternicitul acestuia, se prezintă la sediul Autorităţii, în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă, cu documentele solicitate în cuprinsul scrisorii de aprobare a finanţării, având asupra sa ştampila persoanei juridice şi următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, în original şi în copie;

b) împuternicire notarială, în situaţia în care semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă se face de către o altă persoană decât reprezentantul legal;

c) documentul doveditor al deschiderii unui cont la orice unitate bancară.

(2) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă în termen de maximum 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare a finanţării.

(3) Modelul de contract pentru finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 7, cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, fără a fi interzise adăugarea de către Autoritate a unor noi clauze de natură legală şi/sau renunţarea justificată la unele dintre acestea, precum şi modificarea lor, dacă aceste acţiuni sunt esenţiale pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor Programului.

(4) Solicitantul, împreună cu Autoritatea, stabileşte planificarea temporală a implementării proiectului aprobat şi acordarea finanţării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile, prevăzute în anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, precum şi a graficului de finanţare nerambursabilă a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(5) Contractul pentru finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.

(6) Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi are o valabilitate cu 6 luni mai mare decât durata de realizare a proiectului, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2016.

(7) Durata de realizare a proiectului nu poate depăşi data de 31 decembrie 2015.

            (8) Finanţarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi numai în termenul de valabilitate a acestuia.

 

ARTICOLUL 14

Contractul pentru finanţare nerambursabilă

 

(1) Orice modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi a anexelor acestuia se vor/va face cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul pentru finanţare nerambursabilă, cu excepţia modificărilor privind data depunerii cererii de tragere, dacă prin acestea nu se modifică şi durata de realizare a proiectului. În cazul în care solicitarea de modificare prin act adiţional aparţine beneficiarului, aceasta va fi prezentată Autorităţii cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte a se opera modificarea.

(2) Pentru neregularităţile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanţare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului Notificarea privind deficienţe constatate în derularea contractului pentru finanţare nerambursabilă.

(3) în condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în contractul pentru finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin Notificarea de reziliere a contractului pentru finanţare nerambursabilă.

(4) Rezilierea contractului pentru finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii. În cazul nerestituirii finanţării, Autoritatea procedează la executarea contractului pentru finanţare nerambursabilă, în condiţiile legii.

            (5) în cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 15

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Susţinerea de către Autoritate a finanţării proiectului se face prin decontarea, în baza documentelor justificative, a sumelor reprezentând cheltuielile eligibile stabilite prin contractul pentru finanţare nerambursabilă şi efectuate ulterior încheierii contractului.

(2) Autoritatea nu acordă plăţi în avans, beneficiarul susţinând realizarea proiectului, până la momentul decontării, din surse financiare proprii.

(3) Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de produse/servicii/lucrări aferente proiectului.

(4) Decontarea se realizează prin virament în contul beneficiarului, pe măsura realizării proiectului, în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(5) Decontarea se face pe baza dosarului de decontare depus la Autoritate, potrivit anexelor la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(6) Condiţii generale referitoare la dosarul de decontare:

a) dosarul va avea opis, iar documentele cuprinse trebuie să fie lizibile, numerotate, semnate şi ştampilate de către beneficiar;

b) pentru documentul redactat într-o limbă străină, se va anexa traducerea în limba română făcută de un traducător autorizat;

c) beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de tragere pentru decontare se încadrează în valoarea programată în graficul de finanţare nerambursabilă al contractului. Valoarea solicitată spre decontare trebuie să fie aferentă capitolelor de cheltuieli eligibile programate în cadrul tragerii (anexele nr. 1 şi 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă). Cheltuielile care depăşesc valoarea din graficul de finanţare nerambursabilă al contractului sunt considerate cheltuieli neeligibile şi sunt suportate în integralitate de către beneficiar.

(7) Condiţii generale referitoare la factură:

a) să fie corect completată şi să existe semnătura de primire a beneficiarului finanţării;

b) datele înscrise pe factură să fie ulterioare datei încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) data înscrisă pe factură să fie ulterioară datei semnării contractului de achiziţii;

d) să fie datată anterior documentului/documentelor de plată cu care se achită;

e) pe factura fiscală se vor menţiona numărul şi data contractului de furnizare de produse/servicii în baza căruia se va emite, după caz.

(8) Condiţii generale privitoare la documentul de plată, corespunzător cererii de tragere anterioare:

a) să aibă semnătura şi ştampila beneficiarului finanţării;

b) să menţioneze clar numărul facturii sau contractul pe care le achită, iar contul şi banca beneficiarului plăţii să corespundă cu datele din contractul de achiziţii sau din adresa furnizorului de produse/servicii/lucrări privind contul bancar al acestuia.

(9) Condiţii generale privitoare la extrasul de cont:

a) să fie datat şi ştampilat de banca la care are cont deschis beneficiarul finanţării;

b) să existe corespondenţa datelor din documentele de plată şi contractul de achiziţii pentru produse/servicii/lucrări privind banca şi numărul contului;

c) să fie menţionate în cuprinsul său contractele şi facturile care se achită cu documentele de plată;

d) să ateste, din punctul de vedere valoric şi al datei, efectuarea plăţilor din documentele de plată corespondente.

(10) Decontarea se face în maximum 30 de zile de la depunerea cererii de tragere, sub rezerva îndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor ce îi revin conform contractului, la data respectivă.

(11) La data depunerii fiecărei cereri de tragere, cu excepţia primei cereri de tragere, beneficiarul finanţării este obligat să depună la sediul Autorităţii dovada achitării integrale, inclusiv contribuţia proprie, a facturilor pentru produse/servicii/lucrări aferente tragerii anterioare.

            (12) La finalul implementării proiectului, beneficiarul finanţării va întocmi şi va transmite Autorităţii, în termenul stabilit în contractul pentru finanţare nerambursabilă, în original, un raport de finalizare, care va fi verificat de responsabilul de proiect al Autorităţii şi va fi supus aprobării preşedintelui acesteia. Odată cu transmiterea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada plăţii integrale a produselor/serviciilor achiziţionate, prin ordin de piaţă şi extras de cont.

 

ARTICOLUL 16

Publicarea informaţiilor relevante privind Programul

 

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro.

            (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Autorităţii.

 

CAPITOLUL II

Eligibilitatea solicitanţilor, a proiectelor şi a cheltuielilor

 

ARTICOLUL 17

Categorii de solicitanţi eligibili

 

            Sunt solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale, conform definiţiei prevăzute la art. 4 lit. I).

 

ARTICOLUL 18

Cuantumul finanţării

 

(1) Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanţare.

            (2) Suma maximă care poate fi acordată este de 200.000 lei pentru fiecare proiect.

 

ARTICOLUL 19

Criterii de eligibilitate a solicitanţilor

 

(1) Solicitantul organizaţie neguvernamentală trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a) să fie persoană juridică română;

b) actul constitutiv/statutul organizaţiei să cuprindă prevederi referitoare ta protecţia mediului;

c) să acţioneze în nume propriu;

d) să nu fie radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare;

e) să dispună de surse financiare proprii, în proporţia solicitată de Autoritate, în vederea susţinerii contribuţiei proprii;

f) să nu înregistreze datorii la bugetul de stat şi bugetul local;

g) dacă solicitantul este înregistrat pe raza judeţului Cluj, să aibă încheiat un acord de parteneriat cu o altă organizaţie neguvernamentala din alt judeţ sau cu o organizaţie neguvernamentală înregistrată într-o ţară membră a Consiliului Europei, cu care să deruleze în paralel acţiunile de conştientizare;

h) dacă solicitantul nu este înregistrat pe raza judeţului Cluj, să aibă încheiat un acord de parteneriat cu o altă organizaţie neguvernamentală înregistrată pe raza judeţului Cluj, cu care să deruleze în paralel acţiunile de conştientizare;

i)să desfăşoare, în paralel şi în aceeaşi proporţie, acţiuni de conştientizare în localităţi aflate pe raza judeţului Cluj şi a unui alt judeţ/într-o ţară membră a Consiliului Europei.

            (2) Este permisă încheierea unui acord de parteneriat cu o singură organizaţie neguvernamentală dintre cele prevăzute la art. 4 lit. m), în condiţiile alin. (1) lit. g) şi h).

 

ARTICOLUL 20

Categorii de cheltuieli eligibile

 

(1) Sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) achiziţionarea de consumabile;

b) realizarea, editarea şi difuzarea de materiale tipărite cu conţinut educativ privind protecţia mediului;

c) realizarea de materiale inscripţionate, de exemplu pixuri, şepci, agende, tricouri, rucsacuri, hanorace şi altele asemenea;

d) realizarea şi difuzarea de materiale audiovizuale privind protecţia mediului;

e) manopera aferentă activităţilor necesare realizării campaniilor de comunicare: servicii de creaţie, design materiale promoţionale, materiale utilizate în cadrul conferinţelor, servicii de instruire. Valoarea acesteia nu va depăşi 20% din valoarea totală a proiectului;

f) achiziţionarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului;

g) realizarea şi montarea de panouri cu conţinut educativ privind protecţia mediului;

h) achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor de igienizare şi ecologizare a spaţiilor verzi în scop educativ: mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, cizme de cauciuc, echipament de protecţie, de exemplu şorţ, salopetă, unelte agricole necesare activităţii de igienizare şi ecologizare;

i) achiziţionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor, de exemplu corturi, saci de dormit, saltele din izopren, lanterne şi altele asemenea;

j) transportul participanţilor la excursiile organizate între cele două judeţe pe raza cărora se desfăşoară activităţile;

k) cazarea şi masa participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei, conştientizării şi responsabilizării privind protecţia mediului, în limita a 200 lei/zi/participant;

            l) taxa de campare;

m) cheltuieli necesare în procesul de instruire: instruirea participanţilor, transport, cazare şi diurnă pentru instructori, consumabile, închiriere săli, achiziţionare de aparatură IT: video/retroproiector, laptop, ecran de proiecţie, tablă interactivă, flipchart;

n) realizarea, hostingul şi întreţinerea paginii web;

o) TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată prin orice alte mijloace;

p) achiziţia şi plantarea de puieţi în scop educativ, maximum 50 de puieţi;

q) salariile echipei de realizare a proiectului, stabilite potrivit prevederilor legale, în cotă de maximum 20% din valoarea totală a proiectului.

(2) Se finanţează numai cheltuielile eligibile ale proiectului, justificate prin documente.

            (3) Bugetul proiectului este atât o estimare, cât şi un plafon maxim al cheltuielilor.

 

ARTICOLUL 21

Selecţia solicitantului

 

(1) Selecţia solicitantului se face în baza dosarului de finanţare.

(2) Documentele necesare pentru solicitarea finanţării de către organizaţii neguvernamentale, care însoţesc cererea de finanţare, sunt următoarele:

a) actele de înfiinţare a solicitantului (act constitutiv şi statut), cu toate modificările şi completările ulterioare, în copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal;

b) certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul” de către reprezentantul legal;

c) hotărârea/decizia organului de decizie a organizaţiei neguvemamentale, semnată şi ştampilată, în original, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finanţării, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, precum şi responsabilul de proiect;

d) certificat de grefă, în original sau copie legalizată/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, certificat pentru conformitate de către organul emitent, în original, eliberat la cerere de către instanţa competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii;

e) certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

f) certificat fiscal emis de administraţiile locale, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

g) certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

h) formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exerciţiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, şi ultima balanţă de verificare lunară, aferentă anului în curs; pentru solicitanţii cu activitate de până la un an se solicită ultima balanţă de verificare a anului în curs transpusă în formular de bilanţ contabil, în copie certificată “conform cu originalul de către reprezentantul legal;

i) prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului, care să includă bugetul aferent proiectului, conform anexei nr. 4;

j) prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 5;

k) declaraţie privind activitatea economică a solicitantului. conform anexei nr. 6;

            l) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă solicitantul va recupera sau nu TVA din activităţile aferente proiectului, numai în cazul în care TVA a fost solicitată;

m) acord de parteneriat cu o altă organizaţie neguvernamentală, conform prevederilor art. 19 alin. (1) lit. g) şi h), redactat în limba română, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

            n) actele de înfiinţare a partenerului de proiect (act constitutiv şi statut), cu toate modificările şi completările ulterioare, în copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal; în cazul în care acestea sunt redactate într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată, în original sau copie legalizată.

 

ARTICOLUL 22

Selecţia proiectului

 

(1) Selecţia proiectelor se realizează în baza punctajului obţinut, în ordinea descrescătoare a acestuia, în limita fondurilor alocate sesiunii de finanţare.

(2) Criteriile pe baza cărora se realizează selecţia proiectului au în vedere:

a) relevanţa proiectului, prin raportare la obiectivul/obiectivele Programului;

b) relevanţa proiectului, prin raportare la grupurile-ţintă cărora li se adresează: grupul-ţintă trebuie exact definit pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile;

c) descrierea detaliată a activităţilor necesare realizării proiectului, inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor şi detalierea conţinutului prezentărilor abordate în cadrul conferinţelor, detalierea cantitativă şi altele asemenea: fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punctul de vedere al necesităţii achiziţionării; achiziţionarea de aparatură profesională se va justifica din punctul de vedere al performanţelor, corelat cu activităţile proiectului; tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului, de exemplu, dimensiuni, cromatică şi altele asemenea, şi al temei abordate; activităţile proiectului trebuie detaliate, astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea de a face corelaţii între acestea şi necesitatea achiziţionării bunurilor propuse pentru finanţare;

d) claritate şi realism în elaborarea proiectului, respectarea legislaţiei în vigoare;

e) dimensiunea impactului prevăzut la nivelul grupurilor-ţintă;

f) obiectivele prezentate sunt specifice protecţiei mediului, realizabile în perioada declarată;

g) obiectivele proiectului se regăsesc în reglementările existente, inclusiv în directivele europene, privind protecţia mediului;

h) structura şi numărul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finanţare;

i) modificări în structura şi numărul personalului în momentul implementării proiectului;

j) calendarul activităţilor şi structura cheltuielilor;

k) plata salariilor instructorilor va fi salariul mediu pe economie/oră, ultimul publicat de Institutul Naţional de Statistică la data depunerii dosarului de finanţare;

            l) bugetul proiectului întocmit pe tranşe de finanţare;

m) riscuri ce pot surveni în implementarea proiectului;

n) aspecte legate de amplasarea geografică, acoperirea teritorială a proiectului şi efectele implementării acestuia asupra grupurilor-ţintă;

o) beneficii asupra mediului prin realizarea proiectului/analiza SWOT;

p) rezultatele proiectului contribuie la înţelegerea de către tineret a importanţei protecţiei factorilor de mediu;

q) aspecte privind finanţarea: venituri şi cheltuieli asociate proiectului şi sursele de finanţare, nivelul şi tipul contribuţiei proprii - financiară;

r) sustenabilitatea proiectului;

s) dimensiunea grupului-ţintă;

ş) alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus;

t) capacitatea proiectului de a genera exemple de bune practici, ce pot fi multiplicate la scară locală, regională sau naţională;

ţ) interdisciplinaritatea proiectului şi integrarea în reţele profesionale;

u) utilizarea de materiale reciclabile;

v) ponderea cheltuielilor salariale în totalul cheltuielilor eligibile;

w) experienţa în implementarea unor proiecte similare, respectiv număr de proiecte implementate anterior de către solicitant.

            (3) Punctajul pentru fiecare aspect tehnic în parte se va acorda în funcţie de îndeplinirea/neîndeplinirea, totală/parţială, a criteriilor stabilite.

 

ARTICOLUL 23

Anexe

 

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ghid de finanţare.

 

ANEXA Nr. 1

la ghidul de finanţare

 

Cerere de finanţare nerambursabilă

 

Titlul proiectului ......................................................................................................................................

Denumirea solicitantului .........................................................................................................................

Forma juridică de organizare ...................................................................................................................

Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie ..............................................................................................

Codul fiscal ....................................................

Adresa sediului social: str. ..................................................... nr. ....... bl. ....... sc. ......, et. ......a p. .....

Oraşul/Satul, comuna ................................................................................................................................

Judeţul/Sectorul .........................................................................................................................................

Telefon ........................................, fax ......................................... e-mail ...................................................

Reprezentantul legal ..................................................................................................................................

Responsabilul de proiect ..........................................................................................................................

Telefon (fix şi mobil) ......................................................... e-mail .............................................................

Finanţare solicitată

Persoana juridică .................................... solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de .............. lei, pe un termen de ........... luni.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului de finanţare a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.095/2014 (ghid de finanţare), este de ............. lei.

 

Subsemnatul, reprezentant al........................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

a) nu sunt insolvabil, nu sunt în stare de dizolvare sau lichidare, nici în încetare de plăţi;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) sunt îndeplinite obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat;

d) nu susţin/nu sponsorizez activităţi şi nu voi susţine/nu voi sponsoriza activităţi cu efect negativ asupra mediului;

e) nu mă aflu în dificultate economico-financiară;

f) deţin contribuţia proprie necesară implementării proiectului;

g) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;

h) am depus întreaga documentaţie solicitată de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) conform ghidului de finanţare;

i) sunt de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză şi evaluare a proiectului poate apărea necesară completarea cu noi acte, autorizaţii, avize etc. a documentaţiei depuse iniţial, pe care, la cererea şi în termenul precizat de AFM, mă oblig să le depun;

j) nu am beneficiat de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi proiect.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte anexe şi documente depuse, inclusiv în documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.

Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare nerambursabilă în cadrul Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015, dacă aceasta a fost acordată.

Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finanţare şi în anexele şi documentele aferente.

Subsemnatul sunt de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii.

Prin semnarea prezentei cereri şi aplicarea ştampilei, semnatarul confirmă că a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul cererii.

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal,

................................................

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect,

................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

................................................

Semnătura responsabilului de proiect

................................................

 

ANEXA Nr. 2

la ghidul de finanţare

 

Grila pentru analiza conformităţii administrative şl eligibilităţii solicitantului

            Date de identificare

 

Numărul de referinţă

 

Solicitantul

 

Titlul proiectului

 

 

            Conformitatea administrativă şi analiza juridică

 

Nr. crt.

Criterii*

DA

NU

Nu se aplică

1.

Cererea de finanţare este completată integral, ştampilată şi semnată de reprezentanţii autorizaţi ai solicitantului şi de persoana responsabilă de proiect.

 

 

 

2.

Actele de înfiinţare a solicitantului (act constitutiv şi statut), cu toate modificările şi completările ulterioare, în copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal

 

 

 

3.

Din documentele prevăzute la nr. crt. 2 rezultă persoana care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii

 

 

 

4.

Certificat de grefă, în original sau copie legalizată/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, certificat pentru conformitate de către organul emitent, în original, eliberat la cerere de către instanţa competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii

 

 

 

5.

Hotărârea/Decizia organului de decizie a organizaţiei neguvernamentale, semnată şi ştampilată, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finanţării, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, precum şi responsabilul de proiect, în original

 

 

 

6.

Actul constitutiv/Statutul organizaţiei trebuie să cuprindă prevederi referitoare la protecţia mediului.

 

 

 

7.

Acord de parteneriat cu o altă organizaţie neguvernamentală, conform prevederilor art. 19 alin. (1) lit. g) şi h) din ghidul de finanţare, redactat în limba română, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ghidul de finanţare

 

 

 

8.

Actele de înfiinţare a partenerului de proiect (act constitutiv şi statut), cu toate modificările şi completările ulterioare, în copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal; în cazul în care acestea sunt redactate într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată.

 

 

 

* Criterii obligatoriu de îndeplinit. În cazul în care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatorii menţionate, proiectul este considerat respins şi nu va mai trece la următoarele etape, respectiv evaluarea din punct de vedere economic şi evaluarea din punct de vedere tehnic

 

            Comentarii

 

 

 

            Rezultatul evaluării

 

ACCEPTAT |_|

RESPINS |_|

 

            Semnătura evaluatorului

 

Membru în Comisia de analiză

Numele şi prenumele

Semnătura

Evaluator (jurist)

 

 

 

Preşedintele Comisiei de analiză,

................................................

(numele şi prenumele)

 

Data .................

Semnătura .....................

 

NOTA:

Se bifează, după caz, cu “DA” sau “NU” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se vor înscrie comentariile de rigoare. La rubricile în care sunt menţionate mai multe documente, pentru a se putea bifa coloana “DA” trebuie să existe toate documentele solicitate.

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul de finanţare

 

Grila de verificare din punct de vedere economic şi tehnic

            (1)

 

Numărul de referinţă

 

Solicitantul

 

Titlul proiectului

 

 

            Verificare din punct de vedere economic şi tehnic

 

Nr. crt.

Conformitate administrativă, eligibilitate şi documentele necesare

DA

NU

1.

Certificat de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii cererii de finanţare (CF)

 

 

2.

Datorii la bugetul general consolidat (rezultate din documentul menţionat la nr. crt. 1**)

 

 

3.

Certificat fiscal eliberat de administraţiile locale, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

4.

Datorii la bugetele locale (rezultate din certificatul menţionat la nr. crt. 3**)

 

 

5.

Sponsorizează/Susţine activităţi cu efect negativ asupra mediului (rezultă din CF**).

 

 

6.

Certificat de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

7.

Cazier fiscal (rezultat din documentul menţionat Sa nr. crt. 6**)

 

 

8.

Copii ale formularului de raportare contabilă pe ultimul an, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, şi ultima balanţă de verificare lunară, încheiată la data depunerii dosarului; pentru solicitanţii cu activitate până la un an, ultima balanţă de verificare a anului în curs transpusă în formular de bilanţ contabil, în copie certificată “conform cu originalul” de către reprezentantul legal

 

 

9.

Prezentarea echipei de realizare a proiectului (anexa nr. 5 la ghidul de finanţare)

 

 

10.

Prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului (anexa nr. 4 la ghidul de finanţare)

 

 

11*.

Declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă dacă solicitantul va recupera sau nu TVA aferentă proiectului depus (numai în cazurile în care TVA a fost solicitată)

 

 

12.

TVA este recuperabilă*

 

 

13.

Certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul” de către reprezentantul legal

 

 

14.

Declaraţia privind activitatea economică a solicitantului, conform anexei nr. 6 la ghidul de finanţare

 

 

15.

Hotărârea/Decizia organului de decizie a organizaţiei neguvernamentale din care să rezulte asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului.

 

 


* Nu sunt eliminatorii.

** Pentru îndeplinirea criteriului este necesară bifarea căsuţei “NU”.

 

            Nr. crt. 1-8 şi 11-15 vor fi verificate de evaluatorul economist, iar nr. crt. 9 şi 10, de evaluatorul tehnic.

 

(2)

 

I. CRITERII DE SELECTARE

Selecţia proiectelor în vederea aprobării finanţării se realizează în baza următoarelor criterii*:

1. Dimensiunea grupului-ţintă - numărul de persoane beneficiare directe ale proiectului

 

Peste 1.001 beneficiari

20 de puncte

50-1.000 de beneficiari

15 puncte

101-500 de beneficiari

10 puncte

50-100 de beneficiari

5 puncte

 

            2. Utilizarea de materiale reciclabile - procent din valoarea cheltuielilor eligibile

 

Peste 76%

 20 de puncte

51%-75%

 15 puncte

26%-50%

 10 puncte

1%-25%

 5 puncte

 

            3. Experienţa în implementarea unor proiecte similare - număr de proiecte implementate anterior de către solicitant

 

≥ 5 proiecte

20 de puncte

1-5 proiecte

10 puncte

 

            4. Proiectul generează activităţi sustenabile, care pot genera modele de bune practici în domeniul protecţiei mediului, replicabile la nivel local, regional sau naţional

 

≥ 3 judeţe

20 de puncte

2 judeţe

10 puncte

 

            5. Capacitatea solicitantului de a utiliza muncă voluntară în realizarea proiectului - ponderea cheltuielilor salariate în totalul cheltuielilor eligibile

 

0%

20 de puncte

20%

0 puncte

 

Punctajul se va acorda proporţional cu procentul solicitat pentru cheltuielile salariale.

 

6. Existenţa unui acord de parteneriat internaţional cu o organizaţie neguvernamentală înregistrată într-o ţară membră a Consiliului Europei (cu excepţia României), acord prin ale cărui prevederi să se realizeze îmbunătăţirea vizibilităţii internaţionale a acţiunilor şi activităţilor privind protecţia mediului ale tinerilor din România, precum şi atragerea vizitatorilor tineri de pe plan internaţional** (5 puncte).

 

* Conform datelor din proiect.

            **Acţiunile şi activităţile din acordul internaţional nu constituie cheltuieli eligibile. În cazul în care acordul nu este încheiat în limba română, acesta trebuie prezentat însoţit de o traducere autorizată.

 

Comentarii

 

 

 

Punctajul final obţinut

 

Economic

Tehnic

Total

 

 

 

 

Pot obţine finanţare solicitanţii ale căror proiecte vor obţine un punctaj de minimum 71 de puncte (inclusiv).

Grila de verificare din punct de vedere economic şi tehnic va fi însoţită de o listă cu cheltuieli eligibile stabilite în urma evaluării, suma propusă spre finanţare şi procentul de finanţare acordat din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, întocmită şi semnată de către evaluatorul tehnic.

 

Semnătura evaluatorului

 

Membru în Comisia de analiză

Numele şi prenumele

Semnătura

Evaluator (economist)

 

 

Evaluator (specialist tehnic)

 

 

Preşedintele Comisiei de analiză

 

 

 

            Data...................

 

II. NOTE:

1. În condiţiile în care un solicitant, din motive obiective şi justificate, precum şi în funcţie de tipul acestuia, nu poate/nu trebuie să prezinte unul sau mai multe dintre documentele menţionate, se va bifa în listă coloana “NU” şi se va specifica, comenta şi detalia acest lucru în rubrica “Comentarii”, solicitantul nefiind respins din cauza acestui motiv.

2. Neprezentarea raportărilor contabile şi a oricărui document obligatoriu solicitat prin ghidul de finanţare, precum şi neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate conduc la respingerea cererii de finanţare, fără a mai fi necesară punctarea proiectului şi nici calcularea cheltuielilor eligibile.

 

ANEXA Nr. 4

la ghidul de finanţare

 

Prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului

 

I.

1. Titlul proiectului ..............................................

2. Localizarea proiectului ...................................

3. Descrieţi detaliat activităţile necesare realizării proiectului (inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor şi detalierea conţinutului prezentărilor abordate în cadrul conferinţelor, detalierea cantitativă etc.): fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punctul de vedere al necesităţii achiziţionării şi al numărului de bucăţi solicitat; achiziţionarea de aparatură profesională se va justifica din punctul de vedere al performanţelor, corelat cu activităţile proiectului; tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului (dimensiuni, cromatică etc.) şi al temei abordate; activităţile proiectului trebuie detaliate astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea să facă corelaţii între acestea şi necesitatea achiziţionării bunurilor propuse pentru finanţare.

4. Grupurile-ţintă cărora se adresează: grupul-ţintă trebuie definit exact pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile.

5. Obiectivele proiectului, prezentare detaliată ..................................................................................

6. Rezultatele estimate la finalizarea proiectului .................................................................................

7. Beneficii asupra mediului şi analiza SWOT ....................................................................................

8. Durata de realizare a proiectului ....................

9. Structura şi numărul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finanţare

...................................................................................................................................................................

10. Modificări în structura şi numărul personalului în momentul implementării proiectului

...................................................................................................................................................................

11. Cuantificarea materialelor reciclabile, procent din valoarea cheltuitelor eligibile

12. Cuantificarea cheltuielilor salariale în totalul cheltuielilor eligibile

13. Descrierea succintă a proiectelor similare implementate anterior de către solicitant

14. Surse de finanţare:

 

Sursa

Suma

%

Finanţare - Fondul pentru mediu

Nerambursabil

 

 

Contribuţie proprie

 

 

 

Cofinanţare din alte surse decât Fondul pentru mediu

 

 

 

Total

 

100

 

            15. Graficul activităţilor şi structura cheltuielilor:

 

Luna

Enumerarea activităţilor necesare implementării proiectului

Detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi menţionate

(inclusiv detaliere cantitativă)

Costuri**/surse de finanţare (lei) necesare pentru realizarea fiecărei activităţi menţionate

Contribuţia Administraţiei Fondului pentru Mediu

Contribuţie proprie (numerar)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

Total

Total

X

 

 

 

* Este obligatorie respectarea cantităţilor specificate.

** Menţionaţi dacă sumele conţin TVA.

 

16. Bugetul proiectului întocmit pe tranşe de finanţare.........................

17. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului.........................

18. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus.......................

 

II. NOTE:

1. Sumele aferente consumabilelor se vor detalia; în caz contrar, nu vor fi considerate eligibile. Nu se vor mai solicita clarificări în ceea ce priveşte detalierea acestora pe bucăţi şi sume aferente.

2. Consumabilele se vor justifica din punctul de vedere al cantităţilor şi al utilităţii acestora în cadrul proiectului.

3. Formula de calcul al transportului va fi: 7,5 I la 100 km x preţul carburantului, stabilit la valoarea de 6 lei. Pentru excursiile şi taberele realizate în cadrul proiectului, preţul transportului va fi preţul aferent închirierii autocarelor de la firmele de transport autorizate în vederea efectuării unor astfel de deplasări.

4. Plata salariilor instructorilor va fi salariul mediu pe economie/oră, ultimul publicat de Institutul Naţional de Statistică la data depunerii dosarului de finanţare.

5. Pentru tipărituri se vor preciza dimensiunile şi caracteristicile lor.

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal,

................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

................................................

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect,

................................................

Semnătura responsabilului de proiect

................................................

 

ANEXA Nr. 5

la ghidul de finanţare

 

Prezentarea echipei de realizare a proiectului

 

Numele ........................................................... prenumele ................................................................

Telefon serviciu ............................................... telefon mobil .............................................................

Funcţia ...........................................................

Studii .............................................................

Diploma obţinută ...........................................

 

Experienţa în muncă (prezentarea în ordine cronologică, începând cu momentul actual):

Denumirea angajatorului şi localitatea ...............................................................................................

De la ....................... până la .........................

Funcţia ..........................................................

Responsabilităţi/Îndatoriri ...................................................................................................................

 

Denumirea angajatorului şi localitatea ...............................................................................................

De la .......................până la .........................

Funcţia ..................................

Responsabilităţi/îndatoriri ...................................................................................................................

Experienţa în managementul proiectelor (Enumeraţi şi descrieţi pe scurt activităţile desfăşurate în cadrul proiectului/proiectelor în care aţi fost implicat.)

 

Semnătura ..................

Data ..................

 

(Se completează câte o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului.)

 

ANEXA Nr. 6

la ghidul de finanţare

 

Declaraţie privind activitatea economică a solicitantului

 

Subsemnatul, ................................................................ reprezentant legal al Asociaţiei/Fundaţiei/ Federaţiei ....................................................... înregistrată la Judecătoria/Tribunalul ............................... cod fiscal ............................. cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

I. Asociaţia/Fundaţia/Federaţia................................................

|_| nu a înfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Asociaţia/Fundaţia/Federaţia..............................................

|_| a înfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

1) Societăţile comerciale înfiinţate de Asociaţia/Fundaţia/Federaţia............................................sunt:

1.........................................................................

3.........................................................................

 

2) Asociaţia/Fundaţia/Federaţia........................................deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:

1.........................................................................

2...........................................................................

3.........................................................................

 

3) Asociaţia/Fundaţia/Federaţia..........................................este membră a unei federaţii care deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:

1.........................................................................

2...........................................................................

3.........................................................................

 

III. Societăţile comerciale la care Asociaţia/Fundaţia/Federaţia..............................................deţine, în mod direct sau prin intermediul unei federaţii, acţiuni sau părţi sociale nu vor fi angajate sub nicio formă în proiectul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

 

IV. În cazul în care printre membrii Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei................................................ există operatori economici, aceştia nu vor fi angajaţi sub nicio formă în proiectul finanţat de AFM.

 

V. În cazul în care Asociaţia/Fundaţia/Federaţia .........................................., pe perioada derulării proiectului finanţat de AFM, se va afla în una dintre situaţiile stipulate la pct. II şi/sau III, mă oblig să informez AFM cu privire la modificarea survenită. În acest caz, mă oblig să restitui suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

 

Data....................

 

Semnătura şi ştampila reprezentantului legal

................................................

 

ANEXA Nr. 7

la ghidul de finanţare

 

Contract pentru finanţare nerambursabilă

Nr. .......din..............

Între:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în ........................................................................ nr. ........ sectorul ......., cod fiscal .................................................. cont nr. ...................................................... deschis la Trezoreria Sectorului ......., reprezentată legal prin .................................................. preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,

şi

................................................... cu sediul în ......................................, înregistrată la Tribunalul/Judecătoria .......................... sub nr. .............................., cod fiscal ........................................, cont nr. ...................................... deschis la ............................, reprezentată legal prin .....................................-.............................,

în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit următorul contract:

 

 

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

(1) AFM acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de.................lei, reprezentând.......% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat................................. denumit în continuare proiect, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. .............din........................

(2) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de....................lei.

(3) în toate cazurile, finanţarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.

(4) Pentru stabilirea valorilor cheltuielilor eligibile aferente fiecărei trageri se are în vedere cursul valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data încheierii prezentului contract.

(5) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

c) sunt realizate după semnarea prezentului contract şi pe perioada de execuţie a proiectului;

d) sunt înregistrate în contabilitatea Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale;

e) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

            (7) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Destinaţia finanţării

 

            Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării

 

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la..........................

(2) Durata de realizare a proiectului este de...........(luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

            (3) Suma neutilizată la finalul execuţiei proiectului se consideră anulată şi finanţarea se diminuează în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

(1) Beneficiarul va utiliza finanţarea în una sau mai multe tranşe, în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, şi prin creditarea contului nr. ..................deschis de către Beneficiar la.................. numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

            (4) Valoarea acordată Beneficiarului se calculează prin aplicarea la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri a procentului aprobat.

 

ARTICOLUL 5

Obligaţiile Beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;

b) să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;

c) să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;

d) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;

e) să furnizeze AFM documentaţia privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice, inclusiv contractele, până la data depunerii cererii de tragere din finanţare;

f) să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;

g) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

h) să furnizeze AFM copii ale situaţiilor sale financiare trimestriale/semestriale şi anuale, inclusiv balanţele lunare de verificare aferente acestora, şi să transmită AFM orice altă informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la solicitare;

i) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare tragere şi, semestrial, certificat fiscal;

j) să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza prezentului contract, să le inscripţioneze cu sintagma “Finanţat din Fondul pentru mediu”, să le utilizeze şi să le conserve cu diligentele unui bun proprietar şi să nu le înstrăineze, să nu le gajeze sau să nu le ipotecheze pe perioada derulării proiectului şi timp de..........luni de la data finalizării proiectului;

k) să nu vândă, să nu cesioneze, să nu închirieze sau să nu disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egală cu a celor existente;

            l) să întocmească şi să remită AFM, în termen de 30 de zile de la acordarea ultimei cereri de tragere, un raport de finalizare detaliat privind realizarea activităţilor;

m) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect;

n) să permită personalului AFM să controleze modul în care îşi îndeplineşte obiectivele proiectului;

o) să nu sponsorizeze/să nu finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a prezentului contract;

p) să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la apariţia unor modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract ori în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;

q) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;

            r) să notifice AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilă pe care o primeşte până la încetarea prezentului contract.

 

ARTICOLUL 6

Obligaţiile AFM

 

AFM are următoarele obligaţii:

a) să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract;

b) să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul contract;

c) să verifice, prin inspecţie la faţa locului, dacă tot ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, înainte de aprobarea cererii de tragere;

d) să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare;

            e) să întocmească nota de control ca urmare a depunerii cererii de tragere.

 

ARTICOLUL 7

Cazuri de culpă

 

(1) Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

(2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în prezentul contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de dizolvare/lichidare/insolvenţă;

d) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

(3) AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

            b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

 

(1) Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în acesta;

b) în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data intervenţiei unui act de autoritate;

d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

(2) Prezentul contract încetează prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:

a) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;

b) Beneficiarul este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită ori în oricare altă procedură asemănătoare;

c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin, (2).

(3) Rezilierea prezentului contract din culpa Beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către Beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

(4) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea prezentului contract înainte de termen din culpa ori la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

(5) în cazul în care încetarea prezentului contract intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

            (6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării prezentului contract, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

 

ARTICOLUL 9

Forţa majoră şi cazul fortuit

 

(1) Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

(2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii: a) să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b)să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(3) Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

(4) îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea prezentului contract.

            (7) Prevederile de mai sus se aplică şi cazului fortuit.

 

ARTICOLUL 10

Alte clauze

 

(1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

(2) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.

(3) în nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată Sa plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.

(4) în cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

(5) Prezentul contract în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

(6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

(7) AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.

(8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.

(9) Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

(10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

(11) Beneficiarul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.

(12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.

            (13) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

 

ARTICOLUL 11

Jurisdicţie

 

(1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

            (2) în cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.”

 

ARTICOLUL 12

Notificări

 

(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

a) pentru AFM: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;

b) pentru Beneficiar:.....................

(2) în cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

(3) Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

            (4) Notificările se pot transmite şi prin fax, la nr. ............. pentru AFM şi nr. .............pentru Beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.

 

ARTICOLUL 13

Amendamente

 

(1) Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul pârtilor, consemnat într-un act adiţional.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 1 (“Data depunerii cererii de tragere*) din anexa nr. 2, dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

(3) Cererea privind modificarea prezentului contract va fi transmisă AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să opereze aceasta, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.

(4) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în condiţiile prevăzute la alin. (2) se transmite cu cel puţin 10 zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.

            (5) De asemenea, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările înregistrate în anexa nr. 5, cu condiţia ca solicitarea privind modificarea acesteia să fie transmisă către AFM cu minimum 5 zile înaintea datei la care se va desfăşura activitatea respectivă, iar dacă aceasta va fi devansată, cu minimum 5 zile înaintea datei stabilite prin prezentul contract.

 

ARTICOLUL 14

Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

(2) Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.

(3) Anexele ............1, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

(4) Prezentul contract s-a semnat la data de........................ la sediul AFM, în două exemplare, toate având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM şi unul pentru Beneficiar.

 

 

AFM

Preşedinte,

................................................

Beneficiar,

................................................

(numele şi funcţiile persoanelor menţionate în preambulul contractului, semnătura şi ştampila)

 

NOTA:

În contractul ce se încheie cu Beneficiarul:

- se vor completa toate rubricile rămase libere;

- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota anexele, articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare;

- se vor elimina, dacă este cazul, toate variantele înscrise cu bară care nu corespund.


1 Se va completa identificând corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ......./.............)

 

Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile

 

Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile

Tragerea 1

Tragerea 2

Tragerea.....

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte,

................................................

Întocmit de referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la Administraţia Fondului pentru Mediu),

Beneficiar,

................................................

(numele şi funcţiile persoanelor menţionate În preambulul contractului, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 2

la contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ......../.............

 

Graficul de finanţare nerambursabilă

 

Nr. crt.

Data depunerii cererii de tragere

Suma

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

Total

X

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte,

................................................

Întocmit de referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la Administraţia Fondului pentru Mediu),

Beneficiar,

................................................

(numele şi funcţiile persoanelor menţionate în preambulul contractului, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 3

la contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ...../...........

 

Cerere de tragere nr. ....../..........

 

Solicitantul.........................................................................

Sediul................................................................................

C.U.I........................................

Cont nr. .....................................deschis la Trezoreria..............................

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu........................

În baza Contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. ................... din ......./....../................. vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de tragere, pentru suma de .................. lei, din finanţarea nerambursabilă în valoare de .................. lei.

Aceasta sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada.......................

Documentele justificative, stat de plată colectiv sau individual, după caz, situaţii de lucrări executate de Beneficiar, cuantificate valoric, după caz, facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont şi/sau alte documente justificative, respectiv chitanţe fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare, după caz, facturi externe, traduse autorizat în limba română, documente de transport, packing list, dispoziţii de plată externe, declaraţii vamale, pentru importurile din afara UE, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor, în cazul importurilor, contracte cu terţi pentru achiziţia de bunuri/servicii/lucrări (în situaţia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în limba română), proces-verbal de recepţie de bunuri/servicii/lucrări, certificat de atestare fiscală, pentru fiecare tragere, certificat fiscal, trimestrial, precum şi balanţele de verificare lunare, certificate de calitate şi de garanţie, declaraţia de conformitate a producătorului utilajului, alte documente relevante, sunt anexate la prezenta cerere în original şi copie.

 

Suma totală aprobată conform contractului pentru finanţare nerambursabilă

Suma acordată până la data prezentei cereri de tragere

Suma solicitată prin prezenta cerere de tragere

Suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma totală trasă din finanţare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma rămasă de tras din finanţarea aprobată (col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

 

Reprezentantul legal al Beneficiarului

Numele şi prenumele....................................

Funcţia................................

Semnătura...........................

L.S.

 

Aprobat Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte,

................................................

Director Direcţia economică,

................................................

Director Direcţia implementare proiecte,

................................................

Şef Serviciu implementare, Referent de specialitate,

................................................

 

NOTĂ:

Coloanele nr. 1,2 şi 3 se completează de către Beneficiar, iar coloanele nr. 4,5 şi 6 de către salariaţii Administraţiei Fondului pentru Mediu. După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată Beneficiarului.

 

ANEXA Nr. 4

la contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ...../...........

 

Lista documentelor justificative pentru efectuarea plăţilor de către Administraţia Fondului pentru Mediu

 

1. Stat de plată colectiv sau individual (după caz)

2. Situaţii de lucrări executate de Beneficiar, cuantificate valoric (după caz)

3. Facturi fiscale şi documente justificative aferente, respectiv: contract de prestări de servicii/furnizare produse, bonuri de combustibil, ordin de deplasare, proces-verbal de predare-primire/recepţie, notă de intrare-recepţie, bon de consum, fişă de magazie, fişa mijlocului fix, certificat de garanţie, calitate, declaraţie de conformitate - după caz (în copie)

4. Facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing list, dispoziţii de plată externe, declaraţii vamale, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor)

5. Contracte cu terţi pentru achiziţia de bunuri/servicii/lucrări (în situaţia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în limba română)

6. Balanţele de verificare în care se evidenţiază sumele primite ca finanţare

7. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local (în original) pentru fiecare cerere de tragere

8. Certificat de atestare fiscală emis de Ministerul Finanţelor Publice pentru persoane juridice (în original) pentru fiecare cerere de tragere

9. Raport narativ - scurtă descriere a activităţilor derulate până la data depunerii cererii de tragere (în original)

10. Protocol de colaborare, contracte de voluntariat - după caz (În copie)

11. Centralizator facturi (în original)

12. Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; valoarea de achiziţie a produselor/serviciilor trebuie să se încadreze în preţurile pieţei.

13. Dovada achitării integrale (inclusiv contribuţia proprie) a facturilor aferente cererilor de tragere anterioare (exclusiv pentru prima cerere de tragere): ordin de plată, chitanţă, extras de cont cu viza unităţii bancare

14. Alte documente relevante

 

ANEXA Nr. 5

la contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ....../...........

 

Graficul de desfăşurare a activităţilor

 

Nr. crt.

Data (intervalul) desfăşurării

Activitatea*

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

 

 

Total:

X

 


* Vor fi menţionate şi activităţi ca: recepţionarea tipăriturilor, achiziţionarea obiectelor de inventar (aparat foto, binoclu, GPS), echipamentelor de protecţie, materialelor inscripţionate, consumabilelor,

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte,

................................................

Întocmit de referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la Administraţia Fondului pentru Mediu),

Beneficiar,

................................................

(numele şi funcţiile persoanelor menţionate în preambulul contractului, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 8

la ghidul de finanţare

 

Acord de parteneriat

(model)

 

Nr. de înregistrare:......................(la solicitant)

 

ARTICOLUL 1

Părţile

 

1.1......................................................................................... (numele complet al organizaţiei) cu sediul în.................................................................................. (adresa sediului înregistrat pentru companii şi asociaţii) codul TVA sau codul fiscal, unde este cazul, partener principal;

1.2......................................................................................... (numele complet al companiei) cu sediul în................................................................................. (adresa sediului înregistrat pentru companii şi asociaţii) codul TVA sau codul fiscal, unde este cazul, partener, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 2

Obiectul

 

Obiectul acestui parteneriat este de a implementa împreună proiectul, în paralel şi în aceeaşi proporţie:

.................................................... (titlul proiectului)  numărul................................ (codul proiectului), care este depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte:

(numărul şi titlul cererii de propuneri de proiecte) Din punctul de vedere al contractului de finanţare, parteneriatul nu este o relaţie de afaceri, ci o relaţie între două organizaţii, care implică distribuirea responsabilităţilor apărute   în timpul dezvoltării unui proiect.

Cererea de finanţare şi anexele sale sunt parte integrantă a acestui acord.

 

ARTICOLUL 3

Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

 

            3.1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor cererii de finanţare - care reprezintă documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

 

Organizaţia

Roluri şi responsabilităţi în proiect (50%/50%)

Partener principal

 

Partener

 

 

3.2. Cofinanţarea operaţiunilor

Partenerii vor asigura contribuţia la acest proiect aşa cum este precizat în cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Partenerul principal va furniza.........................lei, partenerul va furniza.........................lei.

 

Organizaţia

Contribuţia la proiect

(lei)

Partener principal

 

Partener

 

 

3.3. Plăţi

Partenerul principal va deschide un cont separat pentru proiect.

Toate contribuţiile (finanţarea nerambursabilă şi cofinanţarea adusă de partener) vor fi transferate în acest cont.

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către partenerul principal din acest cont. Plăţile către partener pentru activităţile acestuia, cu excepţia cheltuielilor cu salariile şi asimilate acestora şi contribuţiilor sociale aferente, vor fi făcute pe bază de facturi emise către partenerul principal.

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii:

a) activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;

b) linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii.

 

ARTICOLUL 4

Durata acordului

 

            Durata acordului este de........începând cu data de...........

 

ARTICOLUL 5

Drepturi şi obligaţii ale partenerilor

 

5.1. Partenerul principal va semna cererea de finanţare şi contractul de finanţare.

5.2. Partenerul principal va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul acţiunii şi le va furniza copii ale rapoartelor narative şi financiare.

5.3. Pe toată durata acordului nu se vor propune de către niciun partener modificări importante ale proiectului (de exemplu: activităţi, parteneri etc.).

5.4. Costurile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi costurile angajate de către beneficiarul finanţării nerambursabile (partenerul principal corespunzător rolurilor avute în proiect).

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea

 

            Distribuirea echipamentelor şi bunurilor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă se va realiza proporţional cu fiecare contribuţie adusă de parteneri.

 

ARTICOLUL 7

Dispoziţii finale

 

7.1. Orice modificare a prezentului acord va fi transmisă Administraţiei Fondului pentru Mediul (AFM) cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să opereze aceasta şi va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile, prin act adiţional.

7.2. Toate disputele posibile rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă vor fi soluţionate de instanţele competente.

7.3. Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

Întocmit în ........ exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru AFM.

 

            Semnături

 

Partener principal

Numele şi funcţia persoanelor autorizate să semneze

................................................

................................................

Semnătură

Data şi locul

Partener

Numele şi funcţia persoanelor autorizate să semneze

................................................

................................................

Semnătură

Data şi locul

 

 

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 25 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 decembrie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 148.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 81/2013)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

113,01

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,32

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

111,65

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

111,01

B.5, Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

110,38

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11,627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

0,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

0,00

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.