MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 881/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 881         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 decembrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

152. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plaţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 

816. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 

153. - Lege pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996

 

817. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996

 

814. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

815. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.620. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

 

            1.846/2.408. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

143. - Ordin privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 933/2014

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 20 mai 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 23 mai 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 152.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1)din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2014.

Nr. 816.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 50 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Se exceptează de la prevederile alin. (4) centrele sociale şi şcolile care nu sunt conectate la sistemul centralizat de apă şi deţin puţuri proprii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 153.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2014.

Nr. 817.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale ari 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.134/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elisabeta Mariana Boţian, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2014.

Nr. 814.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicata, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.106/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dorica Maniu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2014.

Nr. 815.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

În temeiul prevederilor art. 831 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2014.

Nr. 1.620.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal

 

ARTICOLUL 1

Depunerea documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal

 

(1) Prezenta procedură se aplică pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.

(2) Documentul de certificare, denumit în continuare notă de certificare, se întocmeşte de către consultanţii fiscali, definiţi potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

(3) Nota de certificare se întocmeşte potrivit dispoziţiilor prevăzute de normele de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor, aprobate potrivit art. 831 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(4) Nota de certificare se depune de către consultantul fiscal, în baza acordului dat de către contribuabilul titular al declaraţiei certificate pentru depunerea la organul fiscal.

(5) Nota de certificare se depune La organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declaraţia certificată sau ulterior depunerii acesteia.

 

ARTICOLUL 2

Conţinutul notei de certificare

 

(1) Nota de certificare conţine în mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului fiscal, precum şi elemente cum ar fi:

a) cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, în cazul declaraţiilor prevăzute la art. 81 alin. (11) lit. a) şi b) din Codul de procedură fiscală;

b) cuantumul bazei de impozitare şi natura creanţei fiscale la care se referă aceasta, în cazul declaraţiilor prevăzute la art. 81 alin. (11) lit. c) din Codul de procedură fiscală;

c) natura creanţei fiscale la care se referă, precum şi informaţiile care se certifică, în cazul declaraţiilor prevăzute la art. 81 alin. (11) lit. d) din Codul de procedură fiscală.

(2) în situaţia în care se certifică o declaraţie rectificativă, în nota de certificare se menţionează natura creanţei, precum şi cauzele care au generat rectificarea.

(3) în situaţia în care se certifică o declaraţie cu rezerve, în nota de certificare se menţionează motivaţia acesteia,

(4) în situaţia în care se certifică un tip de impozit/venit/taxă declarat/declarată, se consideră că certificarea vizează toate operaţiunile/informaţiile referitoare ta respectivul tip de impozit/venit/taxă aferente declaraţiei fiscale certificate.

(5) În situaţia în care organul fiscal constată, din conţinutul notei de certificare, că certificarea vizează doar anumite operaţiuni/informaţii, se consideră că declaraţia fiscală aferentă respectivului tip de impozit/venit/taxă este necertificată.

(6) Modelul şi conţinutul notei de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de depunere

 

            Nota de certificare se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe serverul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Prevederile art. 712 lit. a) din Codul de procedură fiscală sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

ANEXĂ*)

la procedură

 

NOTA DE CERTIFICARE

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

 

ARTICOLUL 1

Principiile schimbului de informaţii

 

(1) Scopul prezentei proceduri îl reprezintă cooperarea dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali, în vederea asigurării schimbului de informaţii cu privire la membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali care pot certifica declaraţii fiscale şi modul de realizare a acestei activităţi.

(2) în îndeplinirea obiectivelor prezentei proceduri Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali au obligaţia respectării prevederilor referitoare la confidenţialitatea, utilizarea şi păstrarea datelor şi informaţiilor furnizate, conform prevederilor legale sau, după caz, a normelor interne în vigoare.

(3) Camera Consultanţilor Fiscali va lua măsurile necesare de implementare a tuturor actelor normative emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care au dispoziţii ce se referă la consultanţii fiscali persoane fizice sau juridice, în legătură cu activitatea de certificare a declaraţiilor fiscale.

 

ARTICOLUL 2

Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii

 

(1) Schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Schimbul de informaţii se realizează prin mecanisme securizate, cu drept de citire pentru ambele părţi, folosind aplicaţia “Schimb Masiv de Date”, pusă la dispoziţie de către Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală.

 

ARTICOLUL 3

Transmiterea datelor de la Camera Consultanţilor Fiscali la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

(1) Camera Consultanţilor Fiscali transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lunar, la data de 20 a lunii, Lista consultanţilor fiscali care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, şi care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal.

(2) Ori de câte ori lista prevăzută la alin. (1) comportă modificări, acestea se transmit de îndată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea actualizării acesteia.

(3) Ori de câte ori Camera Consultanţilor Fiscali primeşte informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) aceasta transmite de îndată observaţiile sale referitoare la respectivele informaţii.

(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit electronic, conform modelului şi formatului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

ARTICOLUL 4

Transmiterea datelor de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la Camera Consultanţilor Fiscali

 

(1) Ori de câte ori se constată inadvertenţe între Lista consultanţilor fiscali transmisă de Camera Consultanţilor Fiscali şi persoanele care depun nota de certificare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală efectuează verificările necesare la Camera Consultanţilor Fiscali, în sensul confirmării sau infirmării calităţii de consultant fiscal activ a persoanei respective.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit electronic, conform modelului şi formatului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Lista consultanţilor fiscali care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal

 

Data transmitem

Numele şi prenumele

consultantului fiscal

CNP/NIF

CIF societăţii de consultanţi

fiscală*)

Numărul legitimaţiei

Data legitimaţiei

Numărul ştampilei

Stare*)

Data validării

Data invalidării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se referă la societatea de consultanţă fiscală cu care consultantul fiscal respectiv are relaţii de salariat sau de asociat/acţionar sau administrator.

**) Câmpul poate avea doar valorile “V şi “I”, unde V = valid, I = invalid; când câmpul Stare este “V se completează doar câmpul “Data validării”, dacă este “I” se completează doar câmpul “Data invalidării”.

 

La prima transmitere a datelor, lista va conţine membrii Camerei Consultanţilor Fiscali valizi la acea dată (este considerat membru valid membrul Camerei Consultanţilor Fiscali care are dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal). La prima transmitere a datelor nu se completează informaţia referitoare la data invalidării.

Standard la anexa nr. 1 pentru fişierele transmise de Camera Consultanţilor Fiscali către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Fişierele vor fi de tip ascii CSV.

Câmpurile sunt separate de caracterul virgulă “,”.

Câmpurile de tip Character sunt delimitate de diez “#”.

Fişierele nu trebuie să conţină linii goale.

Fişierele vor avea denumirea:

ccf_a1_zzllaaaahhmiss.csv,

unde: zzllaaaahhmiss reprezintă data transmiterii.

 


Denumirea câmpului

Tipul

Lungimea

Observaţii

Data_transmitere

Date

14

Data transmiterii în format zzllaaaahhmiss

Nume

Character

200

Nume şi prenume consultant

CNP/NIF

Numeric

13

Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală al consultantului

CIF

Numeric

10

Cod de identificare fiscală societate de consultanţă fiscală

Nr_legitimatie

Numeric

10

Număr legitimaţie

Data_legitimatie

Date

8

Dată legitimaţie în format zzllaaaa

Nr_stampila

Numeric

10

Număr ştampilă

Stare

Character

1

Stare

Data_validare

Date

8

Dată validare

Data_invalidare

Date

8

Dată invalidare

 

Exemplu:

ccf_a1_20092014131525.csv

20092014131525,#iIonescu Ion#,1234567890123,19,11,19012012,11, #V#,02022012,

20092014131525,#iPopescu Pop#,1234567890124,,22,29012014,22,#V#,03032014,

20092014131525,#Marinescu Marin#,1234567890125,,33,01012014,33,#V#,01012014,15092014

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Lista consultanţilor fiscali pentru care s-au constatat inadvertenţe faţă de datele furnizate iniţial de Camera Consultanţilor Fiscali

 

Nr. crt.

Data transmiterii

Numele şi prenumele consultantului fiscal

Codul numeric personal al consultantului fiscal

 

 

 

 

 

Standard la anexa nr. 2 pentru fişierele transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală către Camera Consultanţilor Fiscali

Fişierele vor fi de tip ascii CSV.

Câmpurile sunt separate de caracterul virgulă “,”.

Câmpurile de tip Character sunt delimitate de diez “#”.

Fişierele nu trebuie să conţină linii goale.

Fişierele vor avea denumirea:

ccf_a2_zzllaaaahhmiss.csv,

unde: zzllaaaahhmiss reprezintă data transmiterii.

 

Denumirea câmpului

Tipul

Lungimea

Observaţii

Data_transmitere

Date

14

Data transmiterii în format zzllaaaahhmiss

Nume

Character

200

Nume şi prenume consultant

CNP

Numeric

13

CNP consultant

 

Exemplu:

ccf_a2_01102014131525.CSV

01102014131525,#iVasilescu Vasile#,1234567890126

01102014131525,#iGeorgescu George#,1234567890127

01102014131525,#Cristescu Cristian#,1234567890128

 

 


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.846 din 28 noiembrie 2014

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.408 din 3 decembrie 2014

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,

în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul atestatului de producător eliberat de primari persoanelor fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol.

(2) Modelul şi conţinutul atestatului de producător sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2, - (1) Formularul atestatului de producător are caracteristicile tehnice cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile judeţene/Consiliul Generai al Municipiului Bucureşti solicită Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” - S.A. tipărirea necesarului de formulare.

Art. 3. - (1) Primarii eliberează atestate de producător cu respectarea următorului regim de completare a acestora:

a) numele şi prenumele titularului - se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care solicită atestat de producător;

b) datele de identificare ale titularului - se completează cu datele privind adresa de domiciliu, seria şi numărul CI/BI, CNP;

c) produsele pentru care se solicită emiterea atestatului de producător - se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, după caz, sau toate produsele zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale deţinute de titular.

(2) Atestatul de producător este valabil un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial la cererea titularului.

Art. 4. - (1) La nivelul fiecărei primării se înfiinţează, se organizează şi se gestionează Registrul pentru evidenţa atestatelor de producător, pe suport hârtie şi în format electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale titularului atestatului de producător, suprafaţa de teren agricol utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute.

(2) Modelul şi conţinutul Registrului pentru evidenţa atestatelor de producător sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) Atestatul de producător îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;

b) în caz de deces al titularului;

c) la solicitarea titularului.

(2) Eliberarea atestatului de producător cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol atrage după sine nulitatea acestuia.

(3) în situaţia pierderii/distrugerii/furtului atestatului de producător, titularul acestuia este obligat să anunţe în termen de 24 de ore unitatea de poliţie cea mai apropiată, precum şi autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere, un duplicat cu aceeaşi valabilitate cu a atestatului iniţial, operând menţiunea corespunzătoare în Registrul pentru evidenţa atestatelor de producător.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

 

ANEXA Nr. 1

 

(model)

 

STEMA

 

ROMÂNIA

 

Primăria.................Judeţul.................

 

ATESTAT DE PRODUCĂTOR

SERIA....... NR......................

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,

având în vedere cererea dlui (dnei) ....................., în calitate de titular(ă), domiciliat(ă) în judeţul .................., localitatea ................ str. ......... nr. ......, legitimat(ă) cu Ci/Bl seria ....... nr. ........, cod numeric personal (CNP) ......................., şi înregistrată la primărie sub nr. ....... din ...........,

ca urmare a verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 145/2014,

se emite

ATESTAT DE PRODUCĂTOR

Pentru ..................................... domiciliat(ă) în judeţul ................, localitatea ................., str. ......... nr. ............legitimat(ă) cu CI/BI seria ....... nr. .................. cod numeric personal (CNP) ...........................,

pentru următoarele produse agricole:

 

Produsul*

Suprafaţa de teren exploatată

Produsul**

Număr, efective animale

ha

ari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, pentru care se solicită emiterea atestatului.

** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, pentru care se solicită emiterea atestatului.

 

            Data emiterii .................. Vizat anul .......... semestrul ....... Vizat anul .......... semestrul .......

 

Primar,

............................................................................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

 

NOTA:

Formular tipărit de către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A., anul .............

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând caracteristicile tehnice ale formularului atestatului de producător

 

Formularul atestatului de producător se tipăreşte cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice:

a) hârtie de securitate;

b) tipărire pe format A4;

c) finisare în blocuri a câte 100 file, cu copertă din hârtie ofset;

d) tipărire faţă 2 culori;

e) numerotare cu 7 cifre, de la 0000001 la 0010000;

f) seria atestatului se completează cu indicativul judeţului/municipiului Bucureşti;

g) textul negru.

 

ANEXA Nr. 3

 

- model –

Judeţul ...................

Primăria .................

Registrul pentru evidenta atestatelor de producător

 

Nr. crt./ data

Producător agricol

(numele şi prenumele, CNP, adresa)

Cerere pentru eliberarea atestatului de producător (nr./data)

Produsele pentru care se solicită atestatul de producător

Atestat de producător

(nr. serie/data emiterii)

Observaţii/menţiuni

Produsul

Suprafaţa de teren exploatată

Număr, efective animale

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

......................................................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

 

NOTA:

Registrul se numerotează, se şnuruieşte şi se sigilează.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. e), I) şi m), precum şi cele ale art. 130 alin. (1) lit. q) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 10 decembrie 2014 şi până la data de 31 octombrie 2015, rezervarea capacităţii disponibile de transport în punctul de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanadpalota se poate efectua şi prin intermediul licitaţiilor organizate în cadrul Platformei Regionale de Rezervare de Capacitate, cu respectarea regulilor de operare a acesteia, în conformitate cu prevederile Acordului de Alocare de Capacitate încheiat între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi “Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarssasag” - FGSZ Ltd., operatorul de transport şi de sistem din Ungaria.

Art. 2. - Produsele de capacitate oferite de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş prin intermediul licitaţiilor organizate în cadrul Platformei regionale de rezervare de capacitate sunt reprezentate de capacitatea grupată fermă lunară standard de transport în punctul de interconectare Csanadpalota, pe ambele direcţii de vehiculare a gazelor naturale, respectiv România - Ungaria şi Ungaria - România.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de transport al gazelor naturale încheiate între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi utilizatorii de reţea, ca urmare a derulării licitaţiilor în cadrul Platformei regionale de rezervare de capacitate, vor cuprinde următoarele documente:

a) “Termenii şi condiţiile generale aferente contractelor de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru acordarea capacităţii grupate în punctul de interconectare Csanadpalota”, prevăzute în anexa nr. 1;

b) declaraţia pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal sau convenţional al utilizatorului reţelei, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2;

c) mesajul electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei organizate în cadrul Platformei regionale de rezervare de capacitate, transmis de către operatorul platformei.

Art. 4. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş are obligaţia de a publica pe pagina sa de internet, în limba română şi în limba engleză, atât regulile de operare a Platformei regionale de rezervare de capacitate, cât şi “Termenii şi condiţiile generale aferente contractelor de transportai gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru acordarea capacităţii grupate în punctul de interconectare Csanadpalota”.

Art. 5. - Participarea unui utilizator de reţea în cadrul fiecărei licitaţii organizate în conformitate cu prevederile regulilor de operare a Platformei regionale de rezervare de capacitate, în vederea alocării de capacitate grupată în punctul de interconectare Csanadpalota, este supusă procesului de validare de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş, în măsura în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele cerinţe:

a) utilizatorul de reţea prezintă operatorului de transport şi de sistem licenţa/autorizaţia emisă/recunoscută de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) utilizatorul de reţea prezintă operatorului de transport şi de sistem declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la art. 3 lit. b); declaraţia va fi depusă la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş odată cu depunerea garanţiei financiare prevăzute la lit. c);

c) utilizatorul de reţea depune o garanţie financiară, constituită în favoarea operatorului de transport şi de sistem, în vederea stabilirii limitei de credit ce urmează a fi acordată de către operatorul de transport şi de sistem utilizatorului de reţea, în vederea participării la licitaţia pentru rezervarea capacităţii grupate.

Art. 6. - (1) Nivelul garanţiei financiare prevăzute la art. 5 lit. c) va fi apreciat, pe propria responsabilitate, de către utilizatorul de reţea, pe baza estimărilor sale referitoare la preţul de adjudecare a licitaţiei, ce ar urma să fie asumat de către acesta, astfel încât valoarea garanţiei financiare să asigure acoperirea, în proporţie de 100%, a contravalorii serviciilor de transport solicitate, după cum urmează:

a) în cazul solicitării de capacitate grupată în punctul de interconectare Csanadpalota pe direcţia de ieşire din România, garanţia financiară acoperă atât contravaloarea capacităţii solicitate, cât şi contravaloarea componentei volumetrice a cantităţilor de gaze naturale considerate a fi transportate la nivelul capacităţii grupate solicitate;

b) în cazul solicitării de capacitate grupate în punctul de interconectare Csanadpalota pe direcţia de intrare în România, garanţia financiară acoperă contravaloarea capacităţii solicitate.

(2) Garanţia financiară poate fi constituită în numerar, sub formă de cont garantat (depozit colateral) şi/sau de scrisoare de garanţie bancară, emisă de o bancă de pe teritoriul României. Garanţia financiară astfel constituită va deveni garanţia de bună execuţie a contractului de transport al gazelor naturale, în cazul în care utilizatorul de reţea rezervă capacitate grupată în punctul de interconectare Csanadpalota ca efect al adjudecării licitaţiei, urmând a fi menţinută la dispoziţia operatorului de transport şi de sistem pe toată durata de valabilitate a contractului de transport al gazelor naturale încheiat în urma derulării licitaţiei, plus o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data expirării duratei de valabilitate a acestuia.

(3) Garanţia financiară prevăzută la alin. (2) va fi returnată utilizatorului de reţea care a constituit-o, în condiţiile prevăzute în cuprinsul instrumentului specific de garantare.

(4) Limita de credit acordată utilizatorului de reţea în vederea participării la licitaţia pentru rezervarea capacităţii grupate este egală cu nivelul garanţiei financiare care acoperă contravaloarea capacităţii solicitate.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi utilizatorii Sistemului naţional de transport al gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 3 decembrie 2014.

Nr. 143.

 

ANEXA Nr.1

 

TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

aferente contractelor de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru acordarea capacităţii grupate în punctul de interconectare Csanadpalota

 

I. Terminologie; legislaţie şi alte documente aplicabile

Art. 1. - (1) Termenii utilizaţi în contractul de transport al gazelor naturale sunt definiţi în Regulamentul (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei pentru SNT.

(2) Prevederile contractului de transport al gazelor naturale sunt completate cu prevederile din Codul civil, din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), inclusiv cu prevederile Codului reţelei pentru SNT, ale acordurilor de alocare de capacitate, respectiv de operare privind punctul de interconectare Csanadpalota, încheiate între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi “Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarssasag” - FGSZ Ltd., precum şi ale Regulilor de operare ale Platformei regionale de rezervare de capacitate.

II. Obiectul contractului

Art. 2. - (1) în baza acestui contract de transport al gazelor naturale, denumit în continuare contractul, sunt prestate servicii ferme de transport al gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de operatorul de transport şi de sistem pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de transport în punctul de interconectare Csanadpalota şi, după caz, transportul prin Sistemul naţional de transport (SNT) al cantităţilor determinate de gaze naturale exprimate în unităţi de energie, în conformitate cu prevederile acordului de operare încheiat între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi “Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarssasag” - FGSZ Ltd.

(2) Operatorul de transport şi de sistem, denumit în continuare OTS, şi utilizatorul de reţea, denumit în continuare UR, iau act de faptul că, în baza contractului, în punctul de interconectare Csanadpalota se rezervă capacitate grupată în condiţiile Regulilor de operare ale Platformei regionale de rezervare de capacitate.

(3) OTS şi UR îşi exprimă în mod explicit acordul ca data intrării în vigoare a contractului să coincidă cu data intrării în vigoare a contractului corespondent de rezervare de capacitate pe partea maghiară.

(4) Capacitatea de transport grupată rezervată în punctul de interconectare Csanadpalota este exprimată în kWh/h (25°C/0°C) şi este cea alocată UR în urma licitaţiei desfăşurate conform Regulilor de operare ale Platformei regionale de rezervare de capacitate,

(5) Cantităţile de gaze naturale predate de OTS şi preluate de către UR în punctul de ieşire Csanadpalota în baza contractului vor fi predate de UR şi preluate de către OTS în punctele de intrare în SNT în care UR a rezervat capacitate de transport, conform contractelor de transport al gazelor naturale aflate în derulare pentru aceeaşi perioadă,

(6) Cantităţile de gaze naturale predate de către UR şi preluate de către OTS în punctul de intrare Csanadpalota în baza contractului vor fi predate de către OTS şi preluate de către UR în punctele de ieşire din SNT în care UR a rezervat capacitate de transport conform contractelor de transport al gazelor naturale aflate în derulare pentru aceeaşi perioadă.

III. Durata contractului

Art. 3. - (1) Contractul se încheie pentru o lună, în perioada cuprinsă între ora 5,00, ora universală coordonată - UTC a primei zile a lunii, şi ora 5,00, ora universală coordonată - UTC a primei zile a lunii următoare pentru ora de iarnă, respectiv în perioada cuprinsă între ora 4,00, ora universală coordonată - UTC a primei zile a lunii, şi ora 4,00, ora universală coordonată - UTC a primei zile a lunii următoare pentru ora de vară.

(2) Luna şi anul pentru care se încheie contractul conform alin. (1) sunt specificate în mesajul electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei organizate în cadrul Platformei regionale de rezervare de capacitate, transmis de către operatorul platformei.

IV. Măsurarea gazelor naturale la punctele de intrare/ieşire în/din SNT

Art. 4. - (1) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale şi determinarea cantităţilor de energie intrate în/ieşite din SNT se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice.

(2) Gazele naturale vehiculate prin punctele de intrare în/ieşire din SNT trebuie să respecte condiţiile minime de calitate prevăzute în legislaţia specifică.

V. Preţ. Modalităţi şi condiţii de plată

Art. 5. - (1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în baza preţului de adjudecare rezultat în urma licitaţiei, şi, după caz, tariful aprobat de ANRE, aferent componentei volumetrice, pentru cantitatea de gaze naturale transportată, conform alocărilor finale.

(2) Preţul de pornire a licitaţiei se obţine prin aplicarea factorilor de transformare între condiţiile de referinţă, conform SR ISO 13443 (“Gaz natural. Condiţii de referinţă standard*), la tarifele de rezervare de capacitate în punctul de interconectare Csanadpalota, aprobate de către ANRE.

(3) UR va plăti suplimentar OTS, după caz, tarifele prevăzute în Codul reţelei pentru SNT.

(4) OTS va transmite UR în termen de 5 zile de la data încheierii contractului o factură întocmită pe baza capacităţii de transport alocate şi a preţului de adjudecare rezultat în urma licitaţiei, conform specificaţiilor din mesajul electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei organizate în cadrul Platformei regionale de rezervare de capacitate, transmis de către operatorul platformei. Plata facturii se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării facturii.

(5) OTS va transmite UR, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii, două facturi separate, denumite în continuare “facturi lunare”, întocmite pe baza alocărilor finale pentru luna precedentă şi anume:

a) o factură aferentă cantităţilor de gaze naturale transportate, întocmită pe baza alocărilor finale pentru luna precedentă;

b) o a două factură aferentă dezechilibrelor pentru luna precedentă, întocmită în baza alocărilor finale prin aplicarea FTG, după caz.

(6) Plata facturilor emise de către OTS conform alin. (5) se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării acestora. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(7) Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OTS

VI. Drepturile şi obligaţiile OTS

Art. 6. - OTS are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate şi a majorărilor de întârziere;

b) să execute garanţia depusă de UR în caz de neplată la scadenţă a facturilor emise;

c)să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor ferme de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile documentelor stipulate la art. 1 alin. (2), cu notificarea UR;

d) Să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condiţiile minime de calitate prevăzute în legislaţia specifică;

e) să factureze, după caz, contravaloarea dezechilibrelor realizate, cu respectarea tarifelor prevăzute în Codul reţelei pentru SNT;

f) să factureze UR contravaloarea serviciilor de transport prestate, cu respectarea preţului de adjudecare pentru capacitatea rezervată şi, după caz, a tarifului volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată, inclusiv majorările de întârziere;

g) să limiteze sau, după caz. să întrerupă prestarea serviciilor ferme de transport în scopul remedierii avariilor apărute în SNT, cu informarea UR în maximum 6 ore;

h) să răspundă şi să soluţioneze sesizările UR referitoare la prestarea serviciilor de transport, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

i) toate celelalte drepturi, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele stipulate la art. 1 alin. (2).

Art. 7. - OTS are următoarele obligaţii:

a) să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii în situaţia în care acesta contestă factura emisă;

b) să preia, să transporte şi să predea UR cantităţile de energie, în conformitate cu nominalizările/renominalizările aprobate şi cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute în legislaţia specifică;

c) toate celelalte obligaţii, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele stipulate la art. 1 alin. (2).

VII. Drepturile şi obligaţiile UR

Art. 8. - UR are următoarele drepturi:

a) de a refuza să preia la punctul de ieşire din SNT gazele naturale care nu respectă condiţiile de calitate prevăzute în legislaţia specifică;

b) să conteste factura emisă de OTS şi să solicite acestuia accesul la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii;

c) toate celelalte drepturi, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele stipulate la art. 1 alin. (2).

Art. 9. - UR are următoarele obligaţii:

a) să plătească integral şi la termen facturile emise de OTS reprezentând contravaloarea serviciilor de transport prestate şi, după caz, a majorărilor de întârziere aferente;

b) toate celelalte obligaţii, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele stipulate la art. 1 alin, (2).

VIII. Clauza de confidenţialitate

Art. 10. - (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor, documentelor şi a informaţiilor obţinute din derularea contractului.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente şi informaţii:

a) cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile documentelor stipulate la art. 1 alin. (2);

b) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante;

c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare.

(3) Prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor contractuale.

IX. Răspundere contractuală

Art. 11. - (1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturii în termenul prevăzut la art. 5 alin. (4) atrage executarea garanţiei constituite în condiţiile art. 5 lit. c) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 143/2014 privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(2) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor în termenul prevăzut la art. 5 alin. (6) atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data comunicării facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;

b) reţinerea, din garanţia financiară constituită în condiţiile art. 5 lit. c) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 143/2014, a sumei necesare pentru a acoperi neplata totală sau parţială a facturilor emise.

Art. 12. - UR are dreptul să solicite şi să primească daune-interese, în condiţiile prevăzute de lege, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, în situaţia în care OTS nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum şi orice alte obligaţii stabilite prin contract.

X. Forţa majoră/Caz fortuit

Art. 13. - (1) Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează părţile de răspundere, în condiţiile art. 1.351 din Codul civil.

(2) în cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 15 zile, părţile au dreptul să invoce încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să aibă dreptul de a pretinde dezdăunări.

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, prin notificare în maximum două zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 de zile de la apariţie.

Art. 14. - (1) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

(2) Părţile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligaţii a devenit imposibilă din cauza unor circumstanţe care nu îi sunt imputabile părţii care trebuia să o îndeplinească.

XI. Încetarea contractului

Art. 15. - (1) Contractul încetează:

a) la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;

b) de plin drept, prin încetarea contractului corespondent, încheiat între UR şi “Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarssasag” - FGSZ Ltd.;

c) prin acordul tripartit al “Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarssasag” - FGSZ Ltd., al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi UR, indiferent de motiv:

d) în urma unui caz de forţă majoră/caz fortuit, conform contractului.

(2) încetarea contractului nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale care decurg din executarea contractului până la încetarea acestuia.

XII. Notificări

Art. 16. - (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării contractului să îşi notifice reciproc, la sediul prevăzut în formularul de înregistrare a UR ca membru al Platformei regionale de rezervare de capacitate, respectiv la adresa indicată pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş, orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării contractului.

(2) Termenul de notificare este de maximum 3 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă prin contract nu se prevede alt termen.

(3) Modalităţile de notificare sunt stabilite de către părţi de comun acord, cu respectarea prevederilor Codului reţelei pentru SNT.

XIII. Legislaţia aplicabilă şi soluţionarea litigiilor

Art. 17. - (“1) Prevederile contractului se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în conformitate cu aceasta.

(2) Părţile convin că toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

XIV. Cesionarea contractului

Art. 18. - (1) Niciuna dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în niciun mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din contract, decât cu acordul, dat în mod expres, în scris de “Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarssasag” - FGSZ Ltd., Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi UR, acord care nu poate fi refuzat nemotivat.

(2) Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celorlalte părţi cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate.

(3) Părţile notificate au obligaţia de a răspunde motivat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul.................................., [numele şi datele de identificare ale persoanei care completează declaraţia; CNP, seria şi numărul cărţii de identitate, adresă, telefon, e-mail], în calitate de reprezentant legal/convenţional* al ........................

[denumirea şi datele de identificare ale utilizatorului de reţea: sediul social, telefon, fax, e-mail, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului .......... CIF ...........cod unic de înregistrare],

declar pe propria răspundere următoarele:

- cunosc şi accept în întregime prevederile “Regulilor de operare ale Platformei Regionale de Rezervare de Capacitate”, în baza cărora urmează a se organiza, în data de..................., licitaţia pentru rezervarea de capacitate de transport grupată în punctul de interconectare Csanadpalota;

- cunosc şi accept în întregime prevederile “Termenilor şi condiţiilor generale aferente contractelor de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru acordarea capacităţii grupate în punctul de interconectare Csanadpalota”, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 143/2014 privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, care vor constitui, împreună cu prezenta declaraţie şi cu mesajul electronic de confirmare a adjudecării licitaţiei organizate în cadrul Platformei regionale de rezervare de capacitate, transmis în mod automat de această platformă, contractul de transport al gazelor naturale încheiat între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi ............................................... [denumirea UR] în urma desfăşurării licitaţiei din data de ..................

Prin prezenta declaraţie, confirm cunoaşterea şi asumarea întocmai a dispoziţiilor art. 326 din Codul penal (“Falsul în declaraţii*), conform cărora “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

Utilizator de reţea

Ştampilă

 

Reprezentant legal/convenţional*

Semnătură:

Data:..................


* În cazul reprezentantului convenţional, la declaraţie se anexează procura specială/împuternicirea.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796, din 31 octombrie 2014, se fac următoarele rectificări:

- în anexă, la punctul 3 - Judeţul Buzău, la nr. crt. 2 - Oraş Nehoiu, în coloana nr. 1, în loc de: “Refacere DC 73 1 km; Refacere 2 punţi pietonale şi 2 podeţe” se va citi: “Refacere şi consolidare DC 70 ce face legătura între satele Mlăjet şi Stănila, pe o lungime de 1 km”;

- în anexă, la punctul 3 - Judeţul Buzău, la nr. crt. 17 - Comuna Tisău, în coloana nr. 1, în loc de: “Refacere 2 poduri şi 8 podeţe” se va citi: “Refacere 8 podeţe”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.