MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 875/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 875         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.034. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 

1.036. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

 

1.037.- Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa

 

1.038.- Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

1.055. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum şi modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

1.059. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

1.063. - Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.628. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014

 

2.206. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            41. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversarii a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale naţionale

 

ACTE ALE COLEGIULUI NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

 

            67. - Hotărâre privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 68 din 31 martie 2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 103 din 30 mai 2014.

(2) Darea în administrare a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în vederea amenajării şi construirii platformei meteorologice a staţiei meteorologice Bacău.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.034.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trece în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventa

(lei)

Baza legală

Ordonatorul/ Administratorul de la care trece bunul în domeniul public al statului

(CUI şi denumirea)

Ordonatorul/Administratorul la care trece bunul în domeniul public al statului

(CUI şi denumirea)

Se va atribui nr. MFP nou.

8.28.01

Teren Staţie Meteo Bacău - platforma meteorologică

S = 616mp,

C.F. nr. 75993

Judeţul Bacău, municipiul Bacău, Str. Constanţei nr. 2

Vecinătăţi: E- Str. Timpului, S,V - teren Consiliul Local Bacău, N - teren SRPV Bacău

81.500

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 68/31.03.2014 şi 103/30.05.2014

Consiliul Local al Municipiului Bacău

CUI - 4278337

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie CU111672708

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), al art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 153323 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea asigurării accesului la clădirea în care funcţionează şi îşi are sediul Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzute la art. 2 alin. (2), aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale şi Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.036.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Cartea funciară/Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a   bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/ CUI

153323

8.19.01

Imobil 562

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32 C.F. 121156; 121157 Nr. cad. 121156 Nr. cad. 121157

Construcţii şi teren*)

14.492.807,08

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4813229


*) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr.2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi de Imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public ŞI Ştiinţe Administrative al României

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastral

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar totală a bunului imobil care face obiectul

transmiterii

(lei)

Valoarea bunului imobil care se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se

transmite bunul imobil/CUI

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil/CUI

153323 - parţial

8.19.01

Imobil 562 - parţial

Judeţul Sibiu,

municipiul Sibiu,

Calea Dumbrăvii nr. 28-32

C.F. 121157

Nr. cad. 121157

1. Amenajări la terenuri:

- drum asfaltat - 41,48 mp;

- valoare contabilă-41,32 lei;

- platou asfaltat-427,91 mp;

- valoare contabilă-1.742,44 lei;

- Împrejmuire metal - 60,30 ml;

- valoare contabilă - 33,87 lei;

- reţea alimentare apă-20,08 ml;

- valoare contabilă - 13,54 lei;

- reţea canalizare - 40,30 m;

- valoare contabilă - 25,01 lei;

- reţea gaz - 37 m;

- valoare contabilă - 134,90 lei;

- reţea energie electrică subterană - 41,70 m;

- valoare contabilă -17,59 lei;

- reţea energie electrică aeriană - 40 m;

- valoare contabilă - 59,04 lei;

- reţea termoficare - 53,30 m;

- valoare contabilă - 352,55 lei;

2. Suprafaţa terenului - 859 mp;

- valoare contabilă - 45.754,90 lei

14.492.807,08*)

48.175,16

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4813229

Statul român, în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

CIF - 25838704


*) Valoarea de inventar totală a bunului care face obiectul transmiterii reprezintă valoarea de inventar actualizată a acestuia ca urmare a reevaluării, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003. cu modificările şi completările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, Cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 107.066, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.2.

(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea reabilitării şi redării în circuitul de interes public cu destinaţia extindere Muzeu de Istorie “Axiopolis” Cernavodă, cu secţiunile: Canalul Dunăre - Marea Neagră, Podul Carol I, Centrala Nucleară, Lagărul de muncă de la Cernavodă, Ecluză şi nodul hidrotehnic, sală de conferinţe şi expoziţii temporare, într-un termen de 3 ani de la preluarea imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Cernavodă nr. 111/2014.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul prevăzute la art. 2 alin. (2), acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Ioana Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.037.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/ CUI

107.066

8.19.01

Imobil 2788

Judeţul Constanţa, oraşul Cernavodă, str. Ovidiu nr. 17

C.F. 101976 Nr. cad. 101976

Construcţii şi teren*

122.224,93 lei

Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public ai statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Valoarea de inventar

(mii lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/ capacitate/ bucăţi/ valoare contabilă

Persoana juridică de la care sa transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

107.066

8.19.01

2788 Cernavodă

Judeţul Constanţa, oraşul Cernavodă, str. Ovidiu nr. 17

C.F. 101976 Nr. cad. 101976

122.224,93

1. Construcţii: Pavilionul A:

- Suprafaţă construită -117 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 242 mp

- Valoare contabilă - 25.378,9 lei

2. Amenajări la terenuri:

- reţea electrică aeriană - 30 ml

- valoarea contabilă - 36,86 lei

- împrejmuire scândură -15 ml

- valoarea contabilă - 25,61 lei

Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 72,47 lei

3. Suprafaţa terenului - 0,0512 ha

- valoarea contabilă - 96.773,56 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI-4183229

Domeniul public al oraşului Cernavodă

CUI-4304568

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 cu suma de 1.821 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice “Acţiuni generale”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”,

Art. 2. - Sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.038.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum şi modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) şi Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii decembrie a anului 2014, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 755.000,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt cei prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 30 aprilie 2015.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria

Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fondul ale autorităţilor de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2014,

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 12 ianuarie 2015.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), luând în considerare notificările autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

Art. 5. - Alineatele (5) şi (6) ale articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 6 noiembrie 2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2014.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 22 decembrie 2014.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul finanţelor publice,

Ioana Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 1.055.

 

ANEXĂ

 

REPARTIŢIA

sumelor alocate temporar, pentru luna decembrie a anului 2014, din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri decembrie 2014 (FEN)

1

2

Ministrul fondurilor europene - POS CCE

100.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS DRU

555.000,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - POR

100.000,00

TOTAL:

755.000,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 146.000 mii lei, la capitolul 84.01 “Transporturi”, din care 71.000 mii lei la titlul 40 “Subvenţii”, articolul 40.04 “Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători” şi 75.000 mii lei la titlul 72 “Active financiare”, alineatul 72.01.01 “Participare la capitalul social al societăţilor comerciale”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata compensaţiei necesare serviciilor publice sociale pentru transport feroviar public de călători conform art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru majorarea capitalului social aferent participării statului la operatorii economici din domeniul feroviar care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 1.059.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Numărul maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti prevăzut în nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 92 de posturi de personal auxiliar de specialitate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 1.063.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2014 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.300 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 270 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2014.

Nr. 1.628.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2014

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea a două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1415CTN0H8

15.12.2014

17.12.2014

16.12.2015

364

1.000.000.000

RO1415CTN0I6

22.12.2014

24.12.2014

24.06.2015

182

500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şl completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora seva efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – (d x r) / 360

 

            Y=r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

V = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2014

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7, 10 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiuni)

Data scadenţei

Maturitate Nr. de ani

Maturitate reziduala

Nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală licitaţie

de referinţă

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

RO1425DBN029

04.12.2014

05.12.2014

08.12.2014

24.02.2025

10

10,22

4,75

186,75

300.000.000

45.000.000

RO1320DBN022

08.12.2014

09.12.2014

10.12.2014

29.04.2020

7

5,39

5,75

354,45

500.000.000

75.000.000

RO1418DBN040

11.12.2014

12.12.2014

15.12.2014

17.01.2018

3

3,09

3,25

147,81

500.000.000

75.000.000

RO1419DBN014

18.12.2014

19.12.2014

22.12.2014

24.06.2019

5

4,51

4,75

117,77

500.000.000

75.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucureşti” - SA, aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

RO1320DBN022

287/01.03.2013

Martie 2013

RO1418DBN040

1344/02.10.2014

Octombrie 2014

RO1419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

 

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

 

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

R - rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secţiunea a 2-a “Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a cap. III “Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituita în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Obiectivele de investiţii din cadrul Programului se realizează pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

3. La articolul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare;”.

4. La articolul 5, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

„l) construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.”

5. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita de proprietate;”.

6. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi g) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, precum şi dotarea acestora, după caz.”

7. La articolul 6 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale şi trotuare în interiorul localităţilor;”.

8. La articolul 6, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:

“(10) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. I) care se finanţează sunt lucrări de construire, transformări, consolidări, amenajări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări a construcţiilor şi instalaţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, înfiinţări/amenajări de infrastructură turistică.

(11) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) se finanţează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar, şi anume achiziţia de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente.

(12) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. d) se finanţează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor sanitare, şi anume achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente.”

9. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) şi d) pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare întocmită conform modelului prevăzut în anexele nr. 11 şi 12.”

10. La articolul 8, partea dispozitivă a alineatului (1) şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi, precum şi obiectivelor de investiţii în continuare prevăzute la art. 10 alin. (11) care se pot finanţa prin Program de la bugetul de stat şi de la bugetul local, care sunt definite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, sunt:

b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi detalii de execuţie, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;”.

11. La articolul 15, după alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor sanitare, beneficiarii transmit în copie conformă cu originalul contractul de achiziţie, factură fiscală, proces-verbal de recepţie, proces-verbal de punere în funcţiune, certificate de conformitate, după caz.”

12. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“(2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2), cu excepţia subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, au obligaţia de a transmite spre informare consiliilor judeţene documentele prevăzute la alin. (1).”

13. La articolul 18, alineatul (11) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“(11) Beneficiarii, cu excepţia reprezentanţilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, au obligaţia să transmită consiliilor judeţene toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin Program a obiectivelor de investiţii, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora.”

14. La articolul 18, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

“(13) Autorităţile administraţiei publice locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor transmit trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice stadiul obiectivelor de investiţii incluse în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.”

15. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 11 şi 12, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2014.

Nr. 2.206.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 11 la normele metodologice)

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea finanţării dotării cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru ..................................................

 

Unitatea de învăţământ preuniversitar (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Obiectul solicitării

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente

Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului didactic de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor de educaţie prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Fondurile solicitate (valoarea totală estimată, exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs)

.....................................................................................................................................................................

Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz

.....................................................................................................................................................................

Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii de învăţământ preuniversitar că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată)

.....................................................................................................................................................................

 

Beneficiar,

Unitatea administrativ-teritorială..........................

Primar/Preşedintele consiliului judeţean.....................

Numele şi prenumele.........................

Semnătura...........................

Reprezentant legal al unităţii de învăţământ preuniversitar,

Numele şi prenumele.........................

Semnătura........................................

 

ANEXA Nr. 2

 (Anexa nr. 12 la normele metodologice)

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea finanţării dotării cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru ..................................................

 

Unitatea sanitară (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Obiectul solicitării

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente

Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului medical de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare cu echipamente medicale şi/sau cu alte categorii de echipamente şi dotări independente)

.....................................................................................................................................................................

Fondurile solicitate (valoarea totală estimată exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz)

.....................................................................................................................................................................

Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii sanitare că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată)

.....................................................................................................................................................................

 

Beneficiar,

Unitatea administrativ-teritorială..........................

Primar/Preşedintele consiliului judeţean.....................

Numele şi prenumele.........................

Semnătura...........................

Reprezentant legal al unităţii sanitare,

Numele şi prenumele.........................

Semnătura........................................

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale naţionale

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 21 noiembrie 2014, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur dedicată aniversării a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale naţionale.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele: Valoare nominală 200 lei

Metal aur

Titlu 999%0

Formă rotundă

Diametru 27 mm

Greutate 15,551 g

Calitate proof

Cant neted

Aversul monedei redă macheta Catedralei Mântuirii Neamului, stema României, valoarea nominală “200 LEI”, anul de emisiune “2014”, inscripţiile “CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI” şi “ROMÂNIA”.

Reversul monedei prezintă icoana şi numele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, stema Patriarhiei Române, inscripţiile “PATRIARHIA ROMANA”, “130 DE ANI DE LA PRIMA LEGE DE CONSTRUIRE A CATEDRALEI” şi “1884” - anul aniversat.

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale naţionale au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr.41.

 

ACTE ALE COLEGIULUI NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

 

COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

 

În temeiul dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi al dispoziţiilor art. 53 alin. (1) lit. (m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, aprobat prin Hotărârea Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali nr. 1/2012,

Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,

Doru Buzducea

 

Bucureşti, 26 septembrie 2014.

Nr. 67.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.