MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 874/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 874         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.035. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

657. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii În sistemul de învăţământ superior

 

2.126. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate În comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “ Oil Terminal” - S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă Actul adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanţa, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa nr. 2*).

Art. 3. - Actul adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, aprobat potrivit art. 2, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru energie,

Károly Borbély,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.035.


*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării la data de 31 decembrie 2011

 

Nr. crt.

Nr. inv. MFP

Codul de

clasificare

Denumirea administratorului

CUI administrator

Denumirea bunului

Elementele-cadru de descriere tehnica

Adresa bunului

Valoarea de inventar la 31 decembrie 2011

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

120580

8.14.04

ANRM

4192790

Staţie pompe ţiţei

Construcţie din beton armat cu fundaţie din beton, planşeu din beton armat, aflată sub cota naturală a terenului. Casa de pompe este dotată cu instalaţie electrică de forţă şi are o suprafaţă de 55 mp.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

8.527

2

120581

8.14.04

ANRM

4192790

Dig din pământ

Digul este din pământ cu profit de 0,50 m la coronament şi de 4,92-8,75 m la bază. Acesta are în dotare scări cu trepte din beton şi balustradă metalică cu platformă orizontală.

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

42.765

3

120582

8.14.04

ANRM

4192790

Dig pământ rezervor

Dig din pământ cu 2 scări din beton cu lungimea de 220 m

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

41.037

4

120583

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor 5.000 mc metanol R 52

Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22,81 m, H = 11,845 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

86.826

5

120584

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor 5.000 mc metanol R 50

Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22,81 m, H = 11,845 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie de argilă şi balast compactat cu inel din beton armat şi

are instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

86.826

6

120585

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor 5.000 mc metanol R 51

Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22,81 m, H = 11,845 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie de argilă şi balast compactat cu inel din beton armat şi are instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

86.826

7

120586

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor cu capacitatea de 10.000 mc R 12

Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H = 13,89 m

Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

165.876

8

120587

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor cu capacitatea de 10.000 mc R 13

Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H = 13,89 m

Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

165.876

9

120588

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor cu capacitatea de 10.000 mc R14

Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice; D = 32,3 m, H = 13,89 m.

Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

165.876

10

120589

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor eu capacitatea de 10.000 mc R 15

caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H =13,89 m.

Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ.

Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

165.876

11

120590

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor cu capacitatea de 10.000 mc R 16

Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H = 13,89 m.

Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ.

Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

165.876

12

120591

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor cu capacitatea de 10000 mc R 17

Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H = 13,89 m, Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ

Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

165.876

13

120592

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor met cu capacitatea de 50.000 mc R31

Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,84 m, H =21 m.

Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are patru guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ.

Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

607.350

14

120593

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor met cu capacitatea de 50.000 mc R 30

Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,84 m, H = 21 m.

Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montata pe el şi diguri de retenţie din pământ.

Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

607.350

15

120594

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor met 50.000 mc subter R 32

Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,84 m, H = 21 m.

Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ.

Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

713.182

16

120595

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor met 50.000 mc subter R 33

Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,84 m, H = 21 m.

Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ.

Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

713.182

17

120596

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor met 50.000 mc R 28

Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,9 m. H = 21 m. Rezervorul este

aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip, Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

792.233

18

120597

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor met 50.000 mc R 29

Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,84 m, H = 21 m. Rezervorul este

aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

792.233

19

120598

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor 34 cu capacitatea de 50.000 hc R 34

Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,88 m, H = 21 m. Rezervorul este

aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ,

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.003.466

20

120599

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor cilindric 31.500 mc R 27

Rezervor de 31.500 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 54,7 m, H = 16,24 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat cu inel din beton. Rezervorul are trei guri de aerisire, protecţie catodică, robineţi şi electroventile.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

305.835

21

120600

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor 50,000 mc R38

Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,9 m, H = 21 m. Rezervorul este

aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire şi diguri de retenţie din beton.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

2.667.415

22

120601

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor cu capacitate de 5.000 mc R19

Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22 m, H = 12,7 m Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton cu piloni prefabricaţi. Rezervorul are în dotare 4 supape cu opritori.

Localitatea Constanţa - incintă Port, dana 69, judeţul Constanţa

86.826

23

120602

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor MET cu capacitate de 5.000 mc 12 m

Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice D = 22 m, H = 13 m. Rezervorul are fundaţie din beton.

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

77.323

24

120603

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor cu capacitate de 31.500 mc 13T

Rezervor de 31.500 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 49,5 m, H = 16,38 m. Rezervorul are

fundaţie din beton, 3 guri de aerisire, scări acces şi cămine.

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

386.181

25

120604

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor 11 Medeea 5.000 mc

Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 23,5 m, H = 14 m. Rezervorul are fundaţie din beton.

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

922.256

26

120605

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor 31.500 mc 12T

Rezervor pentru ţiţei cu capacitatea de 31.500 mc cu următoarele caracteristici tehnice: D . 49,4 m, H = 16,42 m, 3 guri de aerisire, pe fundaţie de beton.

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2,

judeţul Constanţa

367.606

27

120606

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor 6 Medeea - 5.000 mc

Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22 m, H = 13 m. Rezervorul are fundaţie din beton, 2 supape mecanice şi 2 opritoare de flăcări.

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

922.256

28

120607

8.14.04

ANRM

4192790

Rezervor 7 Medeea - 5.000 mc

Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D=22m,H = 13m. Rezervorul are fundaţie din beton, 2 supape mecanice şi 2 opritoare de flăcări

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

922.256

29

120608

8.14.04

ANRM

4192790

Instalaţie electrica forţă

Instalaţie care alimentează din PT4 pompa de condens, având cablu, buton dublu de comandă Antiex, întrerupător tripolar, 3 bucăţi contactoare

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

6.480

30

120609

8.14.04

ANRM

4192790

Separator produse D3

Separator de produse petroliere la staţia de epurare apă balast, 5 celule de lucru, V = 1.350 mc, S = 800 m pentru 5 bucăţi, L = 37 m, I = 4,3 m pentru 1 bucată

Localitatea Constanţa - incintă port, Dana 69, judeţul Constanţa

55.595

31

120610

8.14.04

ANRM

4192790

Staţie spumă aeromecanică

Construcţie cu fundaţie din beton armat cu stâlpi şi elemente de acoperiş (chesoane), elemente de închidere pereţi, panouri din azbociment, termoizolant cu panouri de vată minerală

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

67.021

32

120611

8.14.04

ANRM

4192790

Reţea de canalizare

Reţea canalizare în depozitul sud, conductă de beton circulară cu DN între 150-300 m/m. lungime de 730 m

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

11.326

33

120612

8.14.04

ANRM

4192790

Căsuţă spumă

Căsuţă de spumă este construită din zidărie de cărămidă pe fundaţie din beton, cu suprafaţa S = 28,44 mp

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

4.494

34

120613

8.14.04

ANRM

4192790

Căsuţă spumă

Căsuţa de spumă este construită din zidărie de cărămidă pe fundaţie din beton, cu suprafaţa S = 31,875 mp

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

5.013

35

120614

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă ţiţei 2222455

Conductă ţiţei DN 720 mm între depozitul sud şi depozitul nord, cu protecţie catodică

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

39.741

36

120615

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă motorină KM 4-51350ML - 400

Conductă DN 400 care face parte din fascicolul de conducte ce leagă depozitul nord de depozitul sud în lungime de L = 1.350 ml

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

611.670

37

120616

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă ţiţei KM 4-51350ML - 700

Conductă DN 400 care face parte din fascicolul de conducte ce leagă depozitul nord de depozitul sud în lungime de L = 1.350 ml

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

579.704

38

120617

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă DN 700 ţiţei (700) L=450 ral,

G = 11 MMOXJ

Conductă DN 700 L = 450 ml

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

323.546

39

120618

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă motorină DN 400 4369 ml

Conductă tehnologică supraterană de legătură între depozitul nord şi depozitul sud, izolată termic cu DN-400 mm şi L = 4.369 m

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

2.012.548

40

120619

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă ţiţei DN700

Conductă tehnologică subterană şi supraterană cu DN = 700 m

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

251.407

41

120620

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă tehnologică

Conductă tehnologică de legătură între depozitul sud şi bazin

petrol, izolaţie termică suporţi de beton estacade, robineţi CU

sertar, DN 500, DN 350 pe lungime 2.500 ml

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

746.876

42

120621

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă tehnologică DN 500

Conductă DN 500, L = 750 ml

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

157.237

43

120622

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă tehnologică

Conductă DN 1.000, L = 750 ml, DN 350, L = 750 ml montate pe chituci din beton

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

149.462

44

120623

8.14.04

ANRM

4192790

Ţeava din oţel

Conductă din oţel cu DN 300 şi L = 394 m, pentru metanol

Localitatea Constanţa - Movila Sara,

judeţul Constanţa

4.752

45

120624

8.14.04

ANRM

4192790

Conducte tehnologice

Conducte tehnologice alimentate cu apă potabilă dotate cu 2 duşuri salvare şi 2 fântâni de băut apă

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

5.616

46

120625

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă tehnologică

Conducte tehnologice aeriene pe suporţi din beton, izolate termic. Acestea includ claviatura, 2 cămine vane şi podeţe de acces.

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

22.894

47

120626

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă tehnologică oţel

Conductă îngropată cu robineţi sertar şi electroventile

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

45.789

48

120627

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă ţiţei 2222454

Conductă ţiţei de DN 1.000, între bazin petrol şi depozitul sud, pe suporţi, izolată, protecţie catodică, L = 2.575 m

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

56.588

49

120628

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă tehnologică ţiţei 1016 mm

Conductă tehnologică de ţiţei pozată subteran, în lungime de 1.080 ml, DN 1.000

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

442.337

50

120629

8.14.04

ANRM

4192790

Conductă pentru produse petrolifere

Conducte subterane de legătură între rezervoarele de 5.000 mc

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

3.888

51

120630

8.14.04

ANRM

4132790

Conducte de aspiraţie

Conducte subterane de aspiraţie din rezervoare cu o lungime = 414ml

Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa

6.912

52

120631

8.14.04

ANRM

4192790

Filtru grosier motorină 2

Filtru DN 500, colivie de colectoare din plasă de sârmă inox şi tablă găurită la exterior, încadrat de 2 vane cu sertar acţionate manual DN 500, PN 25, cu platforme şi scări acces

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

898

53

120632

8.14.04

ANRM

4192790

Filtru motorină benzină naturală 1

Filtru DN 350, colivie de colectoare din plasă de sârmă inox şi tablă găurită la exterior, încadrat de 2 vane cu sertar acţionate manual DN 350, PN 25, cu platforme şi scări acces

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

898

54

120633

8.14.04

ANRM

4192790

Transformator putere

Transformator de putere trifazat la PT 2, TTU A1.630 kVA 6A),4 kV

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

432

55

120634

8.14.04

ANRM

4192790

Transformator forţă

Transformator forţă 6/0,4 kV TTU. A1.1000 kVA în PT1

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

432

56

120635

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

57

120636

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

58

120637

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

59

120638

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

60

120639

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

61

120640

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

62

120641

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

63

120642

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

64

120643

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

65

120644

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

66

120645

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

67

120646

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

68

120647

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

69

120648

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

70

120649

8.14.04

ANRM

4192790

Celule

Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

71

120650

8.14.04

ANRM

4192790

Celulă prefabricată TIP CPLIJ

Celulă prefabricată tip CPLU 1326 PT.6 kV

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

1.296

72

120654

8.14.04

ANRM

4192790

Electropompă NC 300-250-500

Electropompă NC-300-250-500 (pompă + motor 250 kW)

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

20.303

73

120657

8.14.04

ANRM

4192790

Pompă ţiţei PENA STORK

Pompă ţiţei tip STORK OLANDA Q = 1000 MC/H, montată pe fundaţie din beton pe platformă (pompă + motor 625 kW)

Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa

3.024

74

120658

8.14.04

ANRM

4192790

Filtru ţiţei DN 2000

Filtru DN 2000

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

587

75

120659

8.14.04

ANRM

4192790

Filtru ţiţei DN 2000

Filtru DN 2000

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

587

76

120660

8.14.04

ANRM

4192790

Skid de motorină M2 pe dana 70

Skid de motorină pe dana 70 sistem complex de mas. debite, complet automat, pe construcţie metalică, fundaţii din beton armat; format din 2 debitmetre VFII ovale de 10”, 2 filtre; 9 vane DN 250, Q = 900 mc/h, presiune maximă = 10 bari;

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

99.785

77

120661

8.14.04

ANRM

4192790

Skid de benzină BN 1 pe dana 73

Skid de benzină pe dana 73 şist. complex de mas. debite, complet automat, pe construcţie metalică, fundaţii din beton armat; format din 2 debitmetre VFII ovale de 10”, 2 filtre; 9 vane DN 250; Q = 900 mc/h, presiune maximă = 10 bari;

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

119.656

78

120662

8.14.04

ANRM

4192790

Skid ţiţei 1

Skid de ţiţei pe dana 75 şist. complex de mas. debite, complet automat, pe construcţie metalică, fundaţii din beton armat; format din 2 debitmetre VFII ovale de 16”, 2 filtre; 9 vane DN 400, Q = 1.600 mc/h, presiune maximă = 16 bari;

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

260.478

79

120663

8.14.04

ANRM

4192790

Skid ţiţei 2

Skid de ţiţei pe dana 75 şist. complex de mas. debite, complet automat, pe construcţie metalică, fundaţii din beton armat; format din 2 debitmetre VFII ovale de 16”, 2 filtre; 9 vane DN 400; Q = 1.600 mc/h, presiune maximă = 16 bari;

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

260.478

80

120664

8.14.04

ANRM

4192790

Braţ motorină

Instalaţie Woodfiled de legare la nave (dana 70) compusă din lucrări de stabilizare a fundaţiilor de beton armat, instalaţie electrică, cămin de tragere comandă, suporţi din beton armat, construcţie metal, DN 300, Q = 2,000 to/h, L braţ = 9 m

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

588.343

81

120665

8.14.04

ANRM

4192790

Braţ motorină

Instalaţie Woodfiled de legare la nave (dana 72) compusă din lucrări de stabilizare a fundaţiilor de beton armat, instalaţie electrică, cămin de tragere comandă, suporţi din beton armat, construcţie metal, DN 300, Q = 2.000 to/h, L braţ = 9 m

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

588.343

82

120666

8.14.04

ANRM

4192790

Braţ motorină

Instalaţie Woodfiled de legare la nave (dana 73) compusă din lucrări de stabilizare a fundaţilor de beton armat, instalaţie electrică, cămin de tragere comandă, suporţi din beton armat, construcţie metal, DN 300, Q = 2.000 to/h, L braţ = 9 m

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

588.343

83

120667

8.14.04

ANRM

4192790

Braţ benzină, două braţe ţiţei

Instalaţie cuplare la nave Woodfield dana 75, formată din 3 braţe pe fundaţie din beton armat, DN 300, Q = 2.000 to/h/braţ,

L braţ = 9 m

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

588.343

84

120668

8.14.04

ANRM

4192790

Două braţe ţiţei

Instalaţie legare la nave “flexider” dana 79. cu 2 braţe DN 400 pentru debit de 10.500 mc/h ţiţei

Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa

588.343

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.284/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 23 octombrie 2007.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare şi Academia Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2014.

Nr. 657.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament reglementează gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în sistemul naţional de învăţământ superior.

Art. 2. - (1) Actele de studii din sistemul naţional de învăţământ superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmă studii de învăţământ superior efectuate şi titluri şi/sau calificări dobândite.

(2) Actele de studii conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare.

(3) Actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat, foaia matricolă şi suplimentul la diplomă.

Art. 3. - (1) Registrele matricole şi registrele de evidenţă a actelor de studii sunt, de asemenea, documente cu regim special.

(2) Cataloagele, registrele matricole şi registrele de evidenţă a actelor de studii, precum şi alte documente care privesc şcolaritatea vor fi reglementate prin ordin al ministrului, la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, de stat ori particular, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, şi de Academia Română, denumite în continuare instituţii.

Art. 4. - (1) Denumirile şi conţinutul actelor de studii se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare, se aprobă prin hotărârea Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale, aducându-se la cunoştinţa instituţiilor.

(2) Conceperea şi tehnoredactarea modelelor de referinţă ale formularelor actelor de studii se realizează de Ministerul Educaţiei Naţionale, în baza consultării cu instituţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) Datele de pe actele de studii sunt înscrise în limba română.

(4) Prin excepţie, pe acelaşi act de studii, datele înscrise în limba română pot fi înscrise, după caz, în condiţiile legii, şi în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională.

Art. 5. - (1) Instituţiile pot gestiona, completa şi elibera numai acele acte de studii la care au dreptul în condiţiile legii.

(2) Rectorul instituţiei de învăţământ superior/preşedintele Academiei Române este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de gestionare, completare şi eliberare a actelor de studii de către instituţie.

(3) Desemnarea compartimentelor şi a personalului la nivel de instituţie şi de facultate/departament pentru a desfăşura activităţi de gestionare, completare şi eliberare a actelor de studii se aprobă de conducerea instituţiei şi se numesc prin decizie a rectorului/preşedintelui Academiei Române. Persoanele numite sunt răspunzătoare, potrivit legii, pentru gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii.

(4) Răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în actele de studii eliberate o poartă persoanele care le-au completat şi persoanele care le-au semnat.

Art. 6. - La sfârşitul fiecărui an universitar se întocmeşte un raport privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii, la nivelul fiecărei instituţii, care se aprobă de conducerea acesteia şi se arhivează cu termen permanent.

 

CAPITOLUL II

Gestionarea actelor de studii

 

Art. 7. - Formularele tipizate ale actelor de studii sunt tipărite, în condiţiile legii, de către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru comenzile primite de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi pentru asigurarea securităţii tipăririi şi păstrării formularelor până la ridicarea acestora.

Art. 8. - (1) Formularele tipizate ale actelor de studii se ridică de către instituţii, pe baza comenzilor avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Este interzisă expedierea prin poştă sau pe altă cale a formularelor actelor de studii.

Art. 9. - Formularele actelor de studii sunt preluate în cadrul instituţiei, în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între delegatul instituţiei şi persoana cu atribuţii în acest sens din cadrul instituţiei, completându-se în mod corespunzător registrele de evidenţă.

Art. 10. - (1) Cataloagele, registrele matricole, formularele actelor de studii, actele de studii completate, duplicatele actelor de studii completate şi registrele de evidenţă a actelor de studii se gestionează astfel încât să se realizeze protecţia acestora în condiţii de securitate deplină, cu termen permanent.

(2) Cataloagele şi registrele matricole se pot semna şi arhiva electronic, dacă instituţia respectivă dispune de mijloacele necesare, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Păstrarea formularelor actelor de studii necompletate, a actelor de studii completate, dar neridicate de titulari, a celor anulate, a registrelor de evidenţă, precum şi a documentelor (împuterniciri, delegaţii, procese-verbale) privind primirea, predarea şi eliberarea formularelor şi actelor de studii se realizează în condiţii de securitate deplină.

(4) Registrele de evidenţă a formularelor actelor de studii - de primire, predare, eliberare - se paginează, se parafează cu sigiliul instituţiei şi primesc numere de inventar.

 

CAPITOLUL III

Completarea formularelor actelor de studii

 

Art. 11. - (1) Activitatea de completare a formularelor actelor de Studii - referitoare la studii parţiale sau complete - se efectuează în termen de maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, respectiv de două luni de la confirmarea, prin ordin al ministrului, a titlului de doctor - în cazul diplomelor de doctor.

(2) Un act de studii dintr-un carnet cu matcă (cotor) şi matca în cauză sunt completate identic, matca rămânând în arhiva instituţiei cu termen permanent.

Art. 12. - Un act de studii care confirmă studii parţiale, în conformitate cu reglementările din instituţie, se completează numai la cererea titularului, în baza aprobării acesteia de către conducerea instituţiei.

Art. 13. - (1) Completarea unui act de studii se efectuează computerizat sau prin scriere de mână cu tuş ori cu cerneală de culoare neagră, citeţ şi fără ştersături, răzuiri, acoperiri cu pastă corectoare.

(2) în actele de studii datele se înscriu fără prescurtări sau abrevieri, în conformitate cu terminologia oficială în vigoare.

(3) Numele titularului, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului actului de studii se scriu cu majuscule format de tipar, în ordinea înscrisă în certificatul de naştere.

(4) Pe un act de studii prevăzut cu “Loc pentru fotografie” se lipeşte fotografia titularului - realizată recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - astfel încât să acopere chenarul locului respectiv.

(5) Actele de studii se semnează cu stilou sau cu pix de culoare albastră/neagră, nefiind admisă aplicarea parafei.

(6) Timbrul sec (T.S.) al instituţiei, cu înscrisurile în clar, se aplică pe actul de studii, în locul marcat.

(7) Sigiliul instituţiei, cu înscrisurile în clar, se aplică pe “Locul pentru sigiliu” (L.S.), în stânga semnăturii.

Art. 14. - (1) înainte de a se trece la completarea unui act de studii, se verifică existenţa şi corectitudinea înscrisurilor imprimate - în raport cu modelele de referinţă, precum şi a datelor ce urmează a fi înscrise - prin confruntare cu datele din documentele oficiale în cauză.

(2) La completarea unui act de studii, datele care se înscriu pe acesta sunt cele din registrul matricol şi din alte documente oficiale.

(3) Numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului, care se înscriu în registrul matricol şi în actele de studii, sunt cele din certificatul de naştere. În cazul în care, la înmatriculare sau în perioada studiilor, un/o student/studentă depune cerere pentru modificarea sau completarea numelui, însoţită de copii legalizate ale documentelor oficiale din care rezultă numele nou - în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere, pe baza aprobării cererii în cauză de către conducerea instituţiei, se procedează la modificarea sau completarea solicitată în registrul matricol şi, ulterior, în actele de studii. Cererea în cauză trebuie să cuprindă, printre altele, declaraţia studentului/studentei, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

(4) Denumirea localităţii de naştere care se înscrie în registrul matricol şi, ulterior, în actele de studii, este aceea din certificatul de naştere sau, după caz, noua denumire oficială în vigoare.

Art. 15. - Nu se admite modificarea numelui, prenumelui, iniţialei sau a localităţii de naştere ale titularului în registrul matricol, respectiv în actele de studii, dacă schimbarea în cauză s-a produs după data de absolvire a anilor de studii.

Art. 16. - Formularele actelor de studii completate cu greşeli, ştersături, adăugări, cu sigiliul necorespunzător sau murdare, parţial deteriorate se anulează, scriindu-se cuvântul “ANULAT” pe toată diagonala imprimatului, atât pe actul de studii, cât şi pe matcă (cotor), cu menţiune în registrul de evidenţă. În astfel de cazuri, conducerea instituţiei dispune anularea acestora ş[ întocmirea altora corespunzătoare.

Art. 17. - (1) în vederea completării actelor de studii, secretariatele facultăţilor/departamentelor întocmesc tabele nominale cu studenţii/absolvenţii care urmează să primească actele de studii respective, pe domenii, programe de studii şi forme de învăţământ, în termen de maximum 60 de zile de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor sau de la înregistrarea cererii - în cazul actelor de studii care se referă la studii parţiale finalizate; la înscrierea în aceste tabele a datelor prevăzute în formularele actelor de studii se au în vedere instrucţiunile din articolele anterioare privind completarea actelor de studii; tabelele în cauză vor purta semnătura decanului facultăţii/directorului departamentului şi a secretarului-şef.

(2) Tabelele şi dosarele absolvenţilor se înaintează compartimentului de specialitate, în termen de 60 de zile de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor în cauză.

(3) Dosarul absolventului/absolventei va conţine următoarele: actul de studii şi anexele respectivului act de studii în baza cărora absolventul a fost admis la concurs/studii (copii legalizate), certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele absolventului/ absolventei (copii legalizate), două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm, fişa de lichidare întocmită conform reglementărilor instituţiei.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea actelor de studii

 

Art. 18. - Instituţiile fac publice, prin afişare sau/şi pe pagina web, condiţiile de eliberare a actelor de studii.

Art. 19. - (1) Titularii sau împuterniciţii acestora au dreptul să solicite eliberarea actelor de studii completate după maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, respectiv după maximum două luni de la acordarea titlului de doctor.

(2) Un act de studii referitor la studii complete sau parţiale finalizate se eliberează titularului.

(3) în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii, pe baza unei procuri care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat. În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

(4) Procura notarială, în original, se păstrează, cu termen permanent, în arhiva instituţiei care eliberează actul de studii.

Art. 20. - (1) înainte de a fi eliberate titularilor/ împuterniciţilor, actele de studii prevăzute cu “Loc pentru timbru sec” (T.S.) se supun aplicării timbrului sec al instituţiei.

(2) Un act de studii completat se eliberează titularului/ împuternicitului după verificarea de către titular/împuternicit a datelor înscrise în actul de studii, pe baza prezentării documentului de identitate (carte de identitate sau paşaport valabile) de către acesta şi, după caz, a “Fişei de lichidare”, din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de instituţie.

(3) Titularul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura titularului. Împuternicitul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura titularului, mai puţin pe actul de studii; operaţiunea de eliberare se consemnează în registrul de evidenţă a actelor de studii; numele şi prenumele, calitatea şi numărul documentului se trec în rubrica “Menţiuni” din registrul de evidenţă a actelor de studii.

Art. 21. - (1) Actele de studii completate şi neridicate de titulari/împuterniciţi se păstrează în arhiva instituţiei, cu termen permanent.

(2) Actele de studii completate şi neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

(3) Unei persoane cu reşedinţa în străinătate, care adresează cererea menţionată în alin. (2), i se pot elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acesteia.

Art. 22. - În registrul de evidenţă a actelor de studii eliberate se consemnează: numărul de ordine dat de instituţie; seria şi numărul formularului; numele, iniţiala/iniţialele

prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului; locul şi data naşterii titularului; tipul actului de studii eliberat; numele şi prenumele persoanei care a eliberat actul de studii; semnătura de primire a actului de studii de către titular/împuternicit; menţiuni.

 

CAPITOLUL V

Întocmirea şi eliberarea duplicatelor actelor de studii

 

Art. 23. - În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia dacă în arhiva instituţiei se găsesc matca actului respectiv şi/sau alte documente legale din care rezultă situaţia studiilor titularului sau, dacă arhiva a fost distrusă în condiţii de forţă majoră (calamităţi naturale, incendii etc.), prin reconstituirea situaţiei şcolare de către instituţie.

Art. 24. - (1) Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, conducerii instituţiei o cerere, însoţită, după caz, de următoarele documente: declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat; copie legalizată a certificatului de naştere; două fotografii - realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale titularului actului; dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii respectiv; dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului.

(2) Depunerea la instituţie a documentelor prevăzute la alin. (1) se poate efectua de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.

(3) Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, anunţul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente.

(4) Actele de studii deteriorate parţial sau plastifiate se anulează şi se păstrează în arhiva instituţiei, în vederea casării în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(5) Toate aprobările date pentru eliberarea de duplicate se păstrează în arhiva instituţiei, cu termen permanent.

Art. 25. - (1) Duplicatul actului de studii se realizează pe un formular identic sau similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referinţă al actului original - dacă nu mai există formular similar celui original; completarea datelor şi eliberarea duplicatului se efectuează după procedurile prevăzute la actele originale, cu menţiunea că datele care se înscriu sunt cele existente în documentele specifice (matca actului original, registre matricole, cataloage etc.) din arhiva instituţiei.

(2) Completarea duplicatului unui act de studii se efectuează după procedura generală prevăzută la actele originale, cu următoarele înscrisuri suplimentare: într-un spaţiu corespunzător - DUPLICAT (scris cu tuş sau cu cerneală de culoare roşie); în partea de sus - seria şi numărul actului original eliberat; în locurile pentru semnăturile corespunzătoare celor de pe actul original - (ss); în partea de jos, dreapta - Nr. ... (numărul de înregistrare acordat de instituţie din registrul de eliberări)... din... (data)...; pe verso - “Acest DUPLICAT este eliberat conform deciziei rectorului/preşedintelui Academiei Române ... (denumirea instituţiei) .........nr. .... din ... (data) ..........

Confirmăm autenticitatea înscrisurilor cuprinse în prezentul act de studii.”, text care este urmat de funcţiile (Rector, Secretar-şef etc, după caz) care sunt înscrise pe actele de studii similare celui în cauză, la data completării duplicatului, şi de semnăturile persoanelor care ocupă funcţiile respective.

Art. 26. - (1) Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii.

(2) Duplicatele completate şi neridicate se păstrează conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 27. - (1) Eliberarea duplicatelor actelor de studii se efectuează în condiţiile practicate la eliberarea actelor originale.

(2) în registrul de evidenţă a actelor de studii şi pe matca actului de studii original (când actul de studii s-a eliberat din carnet cu matcă) se înscriu seria şi numărul duplicatului eliberat.

Art. 28. - (1) Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată.

(2) Dacă duplicatul unui act de studii a fost pierdut sau distrus complet în condiţii de forţă majoră (calamităţi naturale, incendii etc.), titularului i se poate elibera, o singură dată, un alt duplicat, la cerere şi pe baza aprobării acesteia, în condiţiile prezentate mai sus şi cu menţiunea că pe acesta se înscriu, suplimentar, seria şi numărul duplicatului anterior, precum şi data la care acesta a fost eliberat.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 29. - (1) în cazul în care titularul constată greşeli în actul de studii/duplicat după o perioadă de timp de la primirea acestuia, titularul se adresează în scris conducerii instituţiei care l-a eliberat, în vederea eliberării unui nou act de studii/duplicat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe care se scrie, la subsol, nota: „Prezentul/a ... (act de studii/duplicat) ... înlocuieşte.... (actul de studii/duplicatul),.. cu seria ,.. şi nr. .... precum şi cu nr. de înregistrare ... (acordat de instituţie din registrul de eliberări) ... din ... (data) ..., deoarece acesta (aceasta) conţinea unele greşeli.”

(2) Prin decizia rectorului instituţiei/preşedintelui Academiei Române documentul greşit se anulează şi se arhivează, cu termen permanent.

Art. 30. - (1) în cazurile în care unele instituţii au fost reorganizate sau desfiinţate, actele de studii originale sau duplicate ale acestora se gestionează, se completează şi se eliberează de către instituţiile care păstrează arhiva; pe actele eliberate se înscrie şi; “Menţiune: Acest act de studii este eliberat de ... (denumirea instituţiei)..., care deţine arhiva ... (denumirea instituţiei reorganizate/desfiinţate) ... unde titularul a finalizat studiile respective.”

(2) Instituţiile care păstrează arhiva trebuie să fie instituţii de învăţământ superior acreditate, care să poată gestiona, completa şi elibera actele de studii originale sau duplicate ale acestora, precum şi celelalte documente oficiale cu regim special.

Art. 31. - Studenţilor români sau străini care au finalizat studii parţiale la instituţii de învăţământ superior din străinătate şi care solicită continuarea studiilor în instituţii din România li se pot recunoaşte studiile/actele de studii în cauză, în baza procedurilor legale de recunoaştere a studiilor.

Art. 32. - Actele de studii eliberate absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior din România pot fi vizate, la cerere, de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, la cererea titularilor - în vederea utilizării actelor de studii respective în străinătate.

Art. 33. - Actele de studii eliberate de instituţiile de învăţământ superior din străinătate pot fi supuse procesului de evaluare, recunoaştere/echivalare de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, la cererea titularilor, în vederea utilizării actelor de studii respective în România.

Art. 34. - (1) în cazurile în care se constată de către instituţiile/organele abilitate că un act de studii eliberat se referă la studii care nu au fost efectuate de către titular, respectiv că actul de studii este un fals, instituţia care l-a eliberat dispune anularea acestuia.

(2) Anularea unui act de studii în condiţiile alin. (1) este făcută publică, de către instituţia care l-a eliberat, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 35. - Formularele actelor de studii care nu mai sunt valabile sau care nu au fost folosite timp de 10 ani de la achiziţionarea lor se pot casa.

Art. 36. - Pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii, instituţiile pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de conducerea instituţiei, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 37. - (1) După promovarea examenului de finalizare a studiilor absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă de absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni.

(2) Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior, precum şi informaţiile următoare:

a) domeniul de studii universitare;

b) programul de studii/specializarea;

c) perioada de studii;

d) media de finalizare a studiilor;

e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).

(3) în caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.

(4) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare, care va fi realizat de instituţia respectivă şi care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia lit. d), care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.

Art. 38. - Pentru absolvenţii înmatriculaţi în anul I de studii înainte de anul universitar 2010-2011 se vor aplica reglementările în vigoare de la data înmatriculării.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale

 

Având în vedere ari 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte, după cum urmează:

a) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, prevăzute în anexa nr. 1;

b) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice, prevăzute în anexa nr. 2;

c) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, prevăzute în anexa nr. 3;

d) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost, prevăzute în anexa nr. 4;

e) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte. prevăzute în anexa nr. 5;

f) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, prevăzute în anexa nr. 6;

g) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte, prevăzute în anexa nr. 7;

h) Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, prevăzute în anexa nr. 8;

i) Standardele minime de calitate pentru cantina socială, prevăzute în anexa nr. 9;

j) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte, prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 2. - Standardele minime de calitate prevăzute la art.1 se aplică serviciilor sociale, după cum urmează:

1. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. a) se aplică serviciilor sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale clasificate la art. 30 alin. (4) lit. c) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu excepţia celor destinate persoanelor cu dizabilităţi şi victimelor violenţei în familie;

2. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. b) se aplică serviciilor sociale cu cazare organizate ca locuinţe protejate destinate persoanelor aflate în dificultate cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi şi victimelor violenţei în familie, clasificate la art. 30 alin. (4) lit. a) şi art. 101 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 292/2011;

3. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. c) se aplică serviciilor sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale multifuncţionale clasificate la art. 59 alin. (2) din

Legea nr. 292/2011;

4. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. d) se aplică serviciilor sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale clasificate la art. 59 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 292/2011;

5. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. e) se aplică serviciilor sociale organizate ca adăposturi de noapte, clasificate la art. 59 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 292/2011;

6. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. f) se aplică serviciilor sociale organizate ca centre de zi, clasificate la art. 30 alin.(4) lit. b) din Legea nr. 292/2011, destinate tuturor categoriilor de beneficiari de servicii sociale, cu excepţia celor destinate persoanelor cu dizabilităţi şi victimelor violenţei în familie;

7. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. g) se aplică serviciilor sociale clasificate la art. 30 alin. (4) lit. e), inclusiv serviciilor sociale prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 292/2011;

8. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. h) se aplică serviciilor de îngrijire personală la domiciliu, clasificate la art. 30 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 292/2011, destinate persoanelor vârstnice;

9. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. i)se aplică cantinelor sociale definite la art. 61 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, a căror organizare şi funcţionare este reglementată prin Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

10. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. j) se aplică serviciilor sociale organizate şi acordate conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr.”292/2011.

Art. 3. - În cazul centrelor multifuncţionale de servicii sociale se aplică standardele minime de calitate specifice fiecărui tip/fiecărei categorii de servicii sociale care funcţionează în cadrul centrului respectiv, cu excepţia standardelor referitoare la management şi resurse umane care sunt comune.

Art. 4. - Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 sunt structurate după cum urmează:

a) module: denumire şi numerotare cu cifre romane;

b) standarde: definire, rezultate aşteptate şi numerotare cu cifre arabe;

c) condiţii/criterii ale fiecărui standard: enunţ, detaliere şi numerotare compusă din litera S şi cifre arabe corespunzătoare numărului standardului şi numărului condiţiei/criteriului;

d) indicatori de monitorizare (Im): documente şi modalităţi de evidenţiere a respectării standardului.

Art. 5. - (1) Pentru completarea fişei de autoevaluare, definită la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, cu punctajul aferent standardelor minime de calitate, se acordă câte un punct pentru fiecare condiţie/criteriu ce trebuie îndeplinit obligatoriu.

(2) Punctajul minim obligatoriu pentru fiecare categorie de standarde minime de calitate este prevăzut în secţiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1-10.

Art. 6. - Serviciile sociale publice şi private prevăzute la art. 2, înfiinţate ca servicii sociale cu sau fără personalitate juridică, au obligaţia de a îndeplini standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 pentru a fi acreditate.

Art. 7. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 5 august 2005;

b) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 17 aprilie 2006.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2014.

Nr. 2.126.


*) Anexele nr. 1-10 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.