MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 631/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 631         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 august 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

691. - Hotărâre privind transmiterea unor părţi din imobile, constituite din terenuri şi amenajări la terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

692. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

693. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

 

694. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil situat în comuna Lereşti, judeţul Argeş, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Lereşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lereşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

714. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

718. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 

719. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 

720. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Tulcea

 

723. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

983. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

 

1.419/328. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui i Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 

1.444. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părţi din imobile, constituite din terenuri şi amenajări la terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor, constituite din construcţii şi terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP 104.072, respectiv MFP 104.081 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluate în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat imobilul cu nr. MFP 104.072 în urma intabulării în cartea funciară.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea unor părţi din imobilele, constituite din terenuri şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului.

(2) După preluare, părţile din imobilele transmise potrivit alin. (1) se utilizează în vederea construirii unor biserici, într-un termen de 3 ani de la data obţinerii autorizaţiilor de construire, care să deservească atât personalul Ministerului Apărării Naţionale, cât şi credincioşii din raza parohiei sibiene.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobile şi termenul prevăzute la art. 2 alin. (2), acestea revin de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Predarea-preluarea părţilor din imobilele transmise, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) în protocoalele de predare-preluare ale părţilor de imobile menţionate la art. 2 alin. (1) vor fi precizate detaliile tehnice şi valorile contabile aferente acestora, precum şi responsabilităţile ce revin părţilor pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Secretar de stat pentru culte,

Victor Opaschi

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 691.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile, constituite din construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valorile de inventar în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală la care este situat imobilul cu nr. MFP 104.072 în urma intabulării în cartea funciară

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

-(lei)-

Administratorul bunului, CUI

1.

104.072

8.19.01

Imobil 380

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Revoluţiei nr. 3-5, CF nr. 114227

Construcţii şi teren*

29.992.412,24

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4813229

2.

104.081

8.19.01

Imobil 1009

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Calea Cisnădiei nr. 21, CF

nr. 114221

Construcţii şi teren*

31.495.580,99

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4813229


*Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unei legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi din imobile, constituite din terenuri şi amenajări la terenuri, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Codul de clasificare

Nr. MFP

Valoarea de inventar

Adresa, cartea funciară, nr. cadastral

Elemente-cadru de descriere tehnică

Persoana juridică de la care se transmite imobilul, CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul, CUI

1.

Imobil 380 - parţial constituit din teren şi amenajări

8.19.01

104.072

37.438,99 lei

Judeţul Sibiu,

municipiul Sibiu,

Str. Revoluţiei nr. 3-5,

CF nr. 114228

1. Amenajări la teren

- platformă betonată -11 mp

- valoare contabilă - 208,45 lei

- reţea de alimentare cu apă şi apometre cu diametru de 50 mm, respectiv 100 mm - 30 ml

- valoare contabilă - 1.125,93 lei

- împrejmuire din plăci prefabricate din beton - 32 ml

- valoare contabilă - 160, 47 lei

2 Suprafaţa totală a terenului - 743 mp - valoarea contabilă - 35.944,14 lei

Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale,

CUI-4813229

În administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa Mitropoliei

Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului,

CUI - 26429279

2.

Imobil 1009 - parţial constituit din teren şi amenajări

8.19.01

104.081

164.253,437 lei

Judeţul Sibiu,

municipiul Sibiu,

Calea Cisnădiei nr. 21,

CF nr. 114222

1. Amenajări la teren

- reţea de energie electrică aeriană -70 ml

- valoare contabilă - 1,40 lei

- reţea de energie electrică subterană - 68 ml

- valoare contabilă - 0,68 lei

- reţea de alimentare cu apă -125 ml

- valoare contabilă - 1,25 lei

2. Suprafaţa totală a terenului -1.160 mp

- valoarea contabilă - 164.250,107 lei

Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale,

CUI-4813229

În administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa Mitropoliei Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului,

CUI - 26429279

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate

în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt situate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 4. - Se aprobă completarea datelor de identificare privind baza legală cu actele juridice care atestă dreptul de administrare al Ministerului Apărării Naţionale asupra bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 692.


*) Anexele nr. 1-4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

 

Luând în considerare dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 106.846 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 106.846, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Art. 3. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Public şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 693.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa

Valoarea de inventar actualizată (lei)

106.846

8.19.01

22-134

 Ministrul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

Municipiul Iaşi, Str. Sărăriei nr. 200, judeţul Iaşi

52.000,41

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă la data preluării

(lei)

Nr. inventar MFP

Municipiul Iaşi,

Str. Sărăriei nr. 200,

judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi

CUI 4541831

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de

Apel Iaşi

CUI 16734054

Nr. cadastru MAI 22-134

Nr. construcţii = 3

C1, Sc = 300,05 mp

C2, Sc = 300,05 mp

C3, Sc = 26,51 mp

Suprafaţă teren = 4.058,00 mp

Amenajări terenuri:

- alei betonate a 100 ml 22-134 = 100 ml

- împrejmuiri (gard beton) Sărărie

22-134 = 194,19 ml

- platou beton a 740 mp

22-134 = 740 mp

- reţea de canalizare a 95 ml

22-134 = 95 ml

- reţea gaze naturale a 35 ml

22-134 = 35 ml

- reţea iluminat aerian a 300 ml

22-134 = 300 ml

Număr carte funciară 143659 (75882)

Număr cadastral 17263/2

52.000,41

106.846

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil situat în comuna Lereşti, judeţul Argeş, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Lereşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lereşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 103.721 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat acesta, în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, constituită din teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Lereşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lereşti, judeţul Argeş.

(2) După preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (1) se va pune la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Lereşti în vederea punerii în aplicare a Deciziei nr. 1.116/R din 6 iulie 2009, irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Argeş, Secţia civilă.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 694.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil, constituit din construcţii şi teren, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală la care este situat acesta, în urma intabulării în cartea funciară

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al

statului

Adresa, cartea funciara, nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului, CUI

103.721

8.19.01

Imobil 1671 Lereşti

Judeţul Argeş, comuna Lereşti

CF. 81293

Nr. cadastral 81293

CF. 81294

Nr. cadastral 81294

Construcţii şi teren*

11.512.949.22 lei

Ministerul Apărării Naţionale,

CUI-4813229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Lereşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lereşti, judeţul Argeş

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa, cartea I funciară, nr. cadastral

Valoarea de inventar

(lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică, valoarea contabilă

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul, CUI

Persoana juridică la care se transmite

imobilul, CUI

103.721

8.19.01

Imobil 1671 – parţial constituit din teren

Judeţul Argeş, comuna Lereşti

CF. 81294

Nr. cadastral 81294

401.359,52 lei

Suprafaţa terenului -2,1 ha Valoarea

contabilă - 401.359,52 lei

Statul român - domeniul public, din

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, CUI -4813229

Domeniul public al comunei Lereşti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Lereşti, CUI-4318423

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, la capitolul 51.01 “Autorităţi şi acţiuni externe”, titlul “Cheltuieli de personal”, cu suma de 429 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 714.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 şi 205 bis din 26 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Slobozia” se modifică şi se completează astfel:

a) secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasament: strada Mihai Eminescu nr. 3; vecinătăţi: nord - domeniul public al municipiului Slobozia - Intrarea Mihai Eminescu - pe o lungime de 41,53 m, număr cadastral 33592 pe o lungime de 29,66 m, număr cadastral 2789/4 pe o lungime de 20,94 m şi domeniul privat al municipiului Slobozia pe o lungime de 26,01 m; sud - domeniul public al municipiului Slobozia - strada Mihai Eminescu - pe o lungime de 127,34 m şi număr cadastral 1988 pe o lungime de 12,83 m; est - domeniul public al municipiului Slobozia - strada Ianache - pe o lungime de 93,45 m şi număr cadastral 1988 pe o lungime de 5,53 m; vest - număr cadastral 33592 pe o lungime de 13,49 m, număr cadastral 1988 pe o lungime de 5,44 m şi domeniul privat al municipiului Slobozia pe o lungime de 43,48 m; suprafaţă construită şi regim înălţime: C1 = 1.232 mp - corp Liceul de Artă cu regim de înălţime P+2, C2 = 618 mp - sală de sport cu regim de înălţime P, C3 = 38 mp - centrală termică cu regim de înălţime P, C4 = 784 mp - campus şcolar cu regim de înălţime P+1, suprafaţă totală construcţii = 2.672 mp, suprafaţă teren = 8.249 mp”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “2003, 2008,” coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “3.974.806,22”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Proprietate publică a municipiului Slobozia, Număr cadastral: 36284, Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 113/2014”;

- la poziţia nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasament: Şoseaua Nordului iot 1, suprafaţă = 12.600 mp; vecinătăţi: nord - Canal de desecare HC 515 pe o lungime de 120,99 m şi domeniul public al municipiului Slobozia - număr cadastral 36329 (lot 2) - pe o lungime de 24,34 m; sud - domeniul public al municipiului Slobozia - număr cadastral 1708 - pe o lungime de 62,20 m, domeniul public al municipiului Slobozia - strada George Enescu - pe o lungime de61,17 m şi domeniul public al municipiului Slobozia - număr cadastral 36329 (lot 2) - pe o lungime de 24,34 m, est - domeniul public al municipiului Slobozia - strada George Enescu - pe o lungime de 115,31 m, domeniul public al municipiului Slobozia - număr cadastral 36329 (lot 2) - pe o lungime de 24,16 m şi domeniul public al municipiului Slobozia - strada Gheorghe Dima - pe o lungime de 22,60 m, vest - domeniul privat al municipiului Slobozia pe o lungime de 66,34 m, număr cadastral 2662 - D.S.V.S.A. Ialomiţa - pe o lungime de 57,81 m şi domeniul public al municipiului Slobozia - Liceul tehnologic «Alexandru Ioan Cuza» - pe o lungime de 64,63 m”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “645.000”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Proprietate publică a municipiului Slobozia, număr cadastral: 36328, Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 113/2014”;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 1221 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1222, conform anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 3 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Feteşti” se completează după cum urmează:

- la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 602 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 603, conform anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşereni” se completează după cum urmează:

- la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 105 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 106 şi 107, conform anexei nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 718.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al municipiului Slobozia

 

SECŢIUNEA I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1222

1.6.4

Teren aferent Campus Şcolar “Ionel Perlea”

Amplasament: Şoseaua Nordului, lot 2 Suprafaţă = 588 mp

Vecinătăţi: nord - domeniul public al municipiului Slobozia - număr cadastral 36328 (lot 1) - pe o lungime de 24,34 m, sud - domeniul public al municipiului Slobozia - număr cadastral 36328 (lot 1) - pe o lungime de 24,34 m, est - domeniul public al municipiului Slobozia - strada George Enescu pe o lungime de 24,16 m, vest - domeniul public al municipiului Slobozia - număr cadastral 36328 (lot 1) - pe o lungime de 24,16 m

2008

11.958

Proprietate publică a municipiului Slobozia, număr cadastral: 36329 Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 113/2014

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al municipiului Feteşti

 

SECŢIUNEA I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Denumire act proprietate sau afte acte doveditoare

603

1.6.2.

Teren intravilan

Strada Jandarmeriei nr. 16

nord – alee, sud .- teren domeniul privat municipiul Feteşti, est - teren domeniul privat municipiul Feteşti, vest - Strada Jandarmeriei

Suprafaţa = 1.000 mp

1991

93.999,98

Domeniul public al municipiului Feteşti

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Feteşti nr. 64/17.04.2014

Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşereni

 

SECŢIUNEA I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

106

1.9.

Teren aferent staţie reglare - măsurare gaze naturale (curţi - construcţii)

Vecini: N - DJ 234; S - Gavrilă Olimpia; E - domeniul privat al comunei Coşereni; V - De 246/2, tarlaua 246/1, parcela 1, suprafaţa terenului 1.030 mp

2009

17,082.00

Domeniul public al comunei Coşereni, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Coşereni nr. 17/22.10.2012

107

1.4.2.

Teren aferent “Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi în zona municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa, etapa a II-a”

Vecini: N - DJ 20; S - De 37/3; E - De 37/3; V - De 37/3 Tarlaua 37/1, suprafaţa terenului 4.150 mp

2012

68,828.00

Domeniul public al comunei Coşereni, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Coşereni nr. 17/22.10.2012

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gornet” la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Şcolii Gimnaziale Gornet şi coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa - 7.084 mp, vecini: N - Constantin Ion şi Popa Aurelian; V - drum; E - Duţă Grigore Gheorghe şi Constantin Alexandru; S - drum, moştenitor Popa Alexandru şi moştenitor Dumitrescu Nicolae, carte funciară nr. 20359”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 719.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 cu suma de 4.336 mii lei, pentru judeţul Tulcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, şi alocarea acesteia bugetului local al comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea, în vederea finanţării proiectului “Reabilitare şi modernizare aducţiune şi staţie de tratare apă potabilă, sistem nou de canalizare menajeră şi staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 720.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2014 cu suma de 15.044 mii lei, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2, - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2014,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 723.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

 

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 6.773/2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.077 din 9 iulie 2014 şi nr. 1.305 din 5 august 2014, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. AIT 41.838 din 9 iulie 2014 şi nr. AIT 47990 din 6 august 2014,

având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 “Lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 983.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 477/2009)

 

LISTA

persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe

 

1. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Boli Digestive şi Transplant Hepatic:

- dr. Speranţa Iacob;

- dr. Simona Dima.

2. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Uronefrologie şi Transplant Renal:

- dr. Dorina Tăcu.

3. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Hematologie şi Transplant Medular:

- dr. Zsofia Varady.

4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov:

- dr. Carmen Daniela Neculoiu.

5. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş:

- dr. Mihaela Ispas.

6. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca:

- dr. Dan Luscalov.

7. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucureşti:

- dr. Ovidiu Chioncel.

8. Spitalul Clinic “Sf. Maria” Bucureşti:

- dr. Dragoş Chiriţă.

9. Spitalul Clinic “Dr. CI. Parhon” Iaşi:

- dr. Simona Hogaş.

10. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti:

- dr. Dan Constantin Griţac.

11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:

- dr. Aliz Tunyogi.

12. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Turcanu” Timişoara:

- dr. Cristian Marius Jinca;

- dr. Andrada Licinia Oprisoni.

13. Spitalul Clinic Colţea Bucureşti:

- dr. Andrei Colită.

 

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.419 din 16 iulie 2014

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Nr. 328 din 30 iulie 2014

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 

În baza:

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute În concepţia generală a informatizării în România;

- art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată;

- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. - Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. Î.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 561 din 8 august 2011, cu

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

 

ANEXĂ

 

LISTA

ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

 

1.

administrator port

codul - 214238

2.

antrenor naţional

codul - 342220

3.

auditor/evaluator sisteme de management de securitate

codul - 214141

4.

consilier mediator

codul - 235922

5.

electrician operator

codul - 741314

6.

expert în egalitate de şanse

codul - 242230

7.

ghid canioning

codul - 511320

8.

ghid turistic pentru peşteri amenajate

codul - 511319

9.

inspector suprastructuri mobile mărfuri periculoase

codul - 214488

10.

instructor canioning

codul - 342308

11.

instructor salvaspeo

codul - 342306

12.

instructor speologie

codul - 342307

13.

însoţitor speolog

codul - 511318

14.

mecanic operator

codul - 721435

15.

peisagist

codul - 216202

16.

revizor tehnic auto

codul - 432344

17.

salvator din mediul subteran speologic

codul - 541908

18.

salvator din mediul subacvatic speologic

codul - 541909

19.

speolog utilitar

codul - 711926

20.

sportiv de înaltă performanţă

codul - 342104

21.

sportiv de performanţă

codul - 342105

22.

şef sucursală (studii superioare)

codul - 121918

23.

şef compartiment (studii superioare)

codul - 121919

 

Se mută ocupaţia “paramedic” din Grupa de bază 2240 “Paramedici” în Grupa de bază 3259 “Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare” şi va avea codul 325903.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.391 din 24 iulie 2014 al Direcţiei generale schimbări climatice, art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 421/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice globale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională se aprobă numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru fiecare an al perioadei 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020 fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care este prevăzut în anexa nr. 2.”

2. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 20 august 2014.

Nr. 1.444.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.851/2011)

 

Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aviaţie pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020

 

Nr. cit

Numele operatorului

Identificatorul unic al operatorului

(prevăzut în lista de operatori de aeronave a Comisiei Europene)

Anul

Număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

1.

TAROM

2658

2013

135.528

2014

135.528

2015

135.528

2016

135.528

2017

175.225

2018

175.225

2019

175.225

2020

175.225

2.

CARPATAIR

26254

2013

24.618

2014

24.618

2015

24.618

2016

24.618

2017

29.189

2018

29.189

2019

29.189

2020

29.189

3.

VISION AIRLINES

27298

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

20.650

2018

20.650

2019

20.650

2020

20.650

4.

BLUEAIR

30600

2013

153.915

2014

153.915

2015

153.915

2016

153.915

2017

154.864

2018

154.864

2019

154.864

2020

154.864

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.